Uk Оригінальна інструкція з експлуатації kk


brúsny nástroj správne namontovaný a či sa dá rukouжүктеу 25.06 Mb.
Pdf просмотр
бет31/61
Дата27.03.2017
өлшемі25.06 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   61

brúsny nástroj správne namontovaný a či sa dá rukou 
voľne otáčať. Postarajte sa o to, aby sa brúsny nástroj 
nedotýkal ochranného krytu ani iných súčiastok nára-
dia.
V upínacej prírube 7 je okolo centrova-
cieho nástavca vložený element z plastu 
(okrúhla podložka). Ak táto okrúhla 
podložka chýba, alebo ak je poškode-
ná, upínaciu prírubu 7 treba pred ďal-
ším používaním bezpodmienečne vy-
meniť za novú.
Vejárovitý brúsny kotúč
 Ak budete pracovať pomocou vejárovitého brúsneho 
kotúča, namontujte vždy chránič prstov 18.
Gumený brúsny tanier
 Ak budete pracovať pomocou gumeného brúsneho ta-
niera 20, namontujte vždy chránič prstov 18.
Postup montáže vidno na grafickej strane tohto Návodu na po-
užívanie.
Pred montážou gumeného brúsneho taniera 20 namontujte 
vždy 2 dištančné podložky 19 na brúsne vreteno 4.
Naskrutkujte okrúhlu upínaciu maticu 22 a potom ju dotiahni-
te pomocou kolíkového kľúča.
Miskovitá kefa/kotúčová kefa
 Ak budete pracovať pomocou miskovitej kefy alebo po-
mocou kotúčovej kefy, namontujte vždy chránič prstov 
18.
Postup montáže vidno na grafickej strane tohto Návodu na po-
užívanie.
Miskovitá kefa/kotúčová kefa sa musí dať naskrutkovať na 
brúsne vreteno tak ďaleko, aby na prírubu brúsneho vretena 
pevne dosadala na konci závitu brúsneho vretena. Utiahnite 
miskovitú kefu/kotúčovú kefu pomocou vidlicového kľúča.
Brúsny hrniec
 Ak budete pracovať s brúsnym hrncom, namontujte vž-
dy špeciálny ochranný kryt 15.
Brúsny hrniec 16 by mal vyčnievať spod špeciálneho ochran-
ného krytu 15 len tak ďaleko, ako je to pre konkrétny prípad 
obrábania bezpodmienečne potrebné. Nastavte ochranný 
kryt 15 do takejto vzdialenosti.
Postup montáže vidno na grafickej strane tohto Návodu na po-
užívanie.
Naskrutkujte upínaciu maticu 9 a potom ju dotiahnite pomo-
cou zalomeného kolíkového kľúča 17.
Rýchloupínacia matica
Na jednoduchú výmenu brúsneho nástroja bez použitia ďal-
šieho náradia môžete namiesto upínacej matice 9 použiť rých-
loupínaciu maticu 11.
 Rýchloupínacia matica 11 sa smie používať len pre 
brúsne a rezacie kotúče.
Používajte len bezchybnú a nepoškodenú rýchloupínaciu 
maticu 11.
Pri naskrutkovaní dávajte pozor na to, aby strana s textom 
rýchloupínacej matice 11 nebola obrátená k brúsnemu ko-
túču; šípka musí smerovať k indexovej značke 27.
Stlačte aretačné tlačidlo vre-
tena 1, ak chcete aretovať 
brúsne vreteno. Na utiahnu-
tie rýchloupínacej matice 
otočte energicky brúsny ko-
túč v smere pohybu hodino-
vých ručičiek.
Správne upevnená a nepoš-
kodená rýchloupínacia mati-
ca sa dá uvoľniť rukou otoče-
ním ryhovaného prstenca 
proti smeru pohybu hodino-
vých ručičiek.
Zablokovanú rýchloupína-
ciu maticu nikdy neuvoľňuj-
te kliešťami, vždy použite 
na tento účel kolíkový kľúč. 
Kolíkový kľúč nasaďte podľa 
obrázka.
Prípustné brúsne nástroje
Môžete používať všetky brúsne nástroje, ktoré sú uvedené v 
tomto Návode na používanie.
Prípustný počet obrátok [min
-1
] resp. prípustná obvodová 
rýchlosť [m/s] použitých brúsnych nástrojov musí zodpove-
dať minimálne údajom v nasledujúcej tabuľke.
Všimnite si preto prípustný počet obrátok resp. prípustnú 
obvodovú rýchlosť na etikete brúsneho nástroja.
max.
[mm]
[mm]
D
b
d
[min
-1
]
[m/s]
180
230
8
8
22,2
22,2
8500
6600
80
80
180
230


8500
6600
80
80
100
30
M 14
8600
45
27
b
d
D
D
D
b
d
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 144  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

 Slovensky | 145
Bosch Power Tools
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
Otočenie prevodovej hlavy
 Pred každou prácou na ručnom elektrickom náradí vy-
tiahnite zástrčku náradia zo zásuvky.
Prevodovú hlavu môžete 
otáčať po krokoch v hod-
note 90° stupňov. Ta-
kýmto spôsobom si mô-
žete v špeciálnych prípa-
doch nastaviť vypínač do 
výhodnejšej polohy, nap-
ríklad pri rezaní s odsáva-
cím krytom pomocou vo-
diacich saní 24, alebo ak 
ste ľavákom.
Celkom vyskrutkujte 4 skrutky. Prevodovú hlavu opatrne na-
kloňte bez toho, aby ste ju demontovali z telesa náradia do 
novej polohy. 4 skrutky opäť utiahnite.
Odsávanie prachu a triesok
 Prach z niektorých materiálov, napr. z náterov obsahujú-
cich olovo, z niektorých druhov tvrdého dreva, minerálov a 
kovov môže byť zdraviu škodlivý. Kontakt s takýmto pra-
chom alebo jeho vdychovanie môže vyvolávať alergické re-
akcie a/alebo spôsobiť ochorenie dýchacích ciest pracov-
níka, prípadne osôb, ktoré sa nachádzajú v blízkosti praco-
viska.
Určité druhy prachu, napr. prach z dubového alebo z buko-
vého dreva, sa považujú za rakovinotvorné, a to predovšet-
kým spolu s ďalšími materiálmi, ktoré sa používajú pri spra-
covávaní dreva (chromitan, chemické prostriedky na 
ochranu dreva). Materiál, ktorý obsahuje azbest, smú 
opracovávať len špeciálne vyškolení pracovníci.
– Používajte podľa možnosti také odsávanie, ktoré je pre 
daný materiál vhodné.
– Postarajte sa o dobré vetranie svojho pracoviska.
– Odporúčame Vám používať ochrannú dýchaciu masku s 
filtrom triedy P2.
Dodržiavajte aj predpisy vlastnej krajiny týkajúce sa konkrét-
neho obrábaného materiálu.
 Vyhýbajte sa usadzovaniu prachu na Vašom pracovis-
ku. Viaceré druhy prachu sa môžu ľahko vznieť.
Prevádzka
Uvedenie do prevádzky
 Všimnite si napätie siete! Napätie zdroja prúdu musí 
mať hodnotu zhodnú s údajmi na typovom štítku ručné-
ho elektrického náradia. Výrobky označené pre napä-
tie 230 V sa smú používať aj s napätím 220 V.
Pri používaní ručného elektrického náradia pomocou mobil-
ných zdrojov elektrického prúdu (generátorov), ktoré nedis-
ponujú dostatočnými výkonovými rezervami, resp. nemajú 
vhodnú reguláciu napätia so zosilnením rozbehového prúdu, 
môže dôjsť pri zapnutí k poklesu výkonu alebo k netypickému 
správaniu.
Pri používaní nejakého zdroja vždy dávajte pozor na to, aby 
mal vhodné predovšetkým sieťové napätie a frekvenciu.
Zapínanie/vypínanie
Ak chcete ručné elektrické náradie zapnúť, posuňte vypínač 
2 smerom dopredu a potom ho stlačte.
Na zaaretovanie stlačeného vypínača 2 posuňte vypínač 2 
ďalej dopredu.
Ak chcete ručné elektrické náradie vypnúť, vypínač 2 uvoľni-
te, resp. v takom prípade, keď je zaaretovaný, nakrátko vypí-
nač 2 stlačte a potom ho uvoľnite.
Aby ste ušetrili energiu, zapínajte ručné elektrické náradie iba 
vtedy, ked ho používate.
Vyhotovenie vypínača bez aretácie 
(špecifické pre niektoré krajiny):
Ak chcete ručné elektrické náradie zapnúť, posuňte vypínač 
2 smerom dopredu a potom ho stlačte.
Na vypnutie ručného elektrického náradia vypínač 2 uvoľnite.
 Pred použitím brúsne nástroje vždy skontrolujte. Brús-
ny nástroj musí byť bezchybne namontovaný a musí sa 
dať voľne otáčať. Vykonajte s nástrojom skúšobný 
chod bez zaťaženia v trvaní minimálne 1 minúty. Ne-
používajte žiadne brúsne nástroje, ktorú sú poškode-
né, neokrúhle alebo vibrujúce. Poškodené brúsne ná-
stroje sa môžu pri práci sa môžu roztrhnúť a môžu spôsobiť 
poranenie.
Ochrana proti opätovnému rozbehnutiu 
(GWS 20-230 JH)
Ochrana proti opätovnému rozbehnutiu zabraňuje nekontro-
lovanému rozbehu ručného elektrického náradia po prerušení 
prívodu elektrického prúdu (napr. výpadok siete).
Na opätovné uvedenie náradia do chodu prepnite vypínač 2 
do vypnutej polohy a potom náradie znova zapnite.
Obmedzenie rozbehového prúdu (GWS 20-230 JH)
Elektronické obmedzenie rozbehového prúdu obmedzuje vý-
kon pri zapnutí ručného elektrického náradia a umožňuje jeho 
prevádzku v prúdovom obvode chránenom poistkou s hodno-
tou 16 A.
Upozornenie: Ak sa ručné elektrické náradie ihneď po zapnu-
tí rozbehne na maximálny počet obrátok, sú pokazené dve 
funkcie: obmedzenie rozbehového prúdu a takisto ochrana 
proti opätovnému rozbehnutiu. Na vykonanie opravy treba 
ručné elektrické náradie obratom zaslať do autorizovanej ser-
visnej opravovne, adresy nájdete v odseku „Servisné stredis-
ko a poradenstvo pri používaní“.
Pokyny na používanie
 Buďte opatrný pri rezaní drážok do nosných stien, po-
zri odsek „Pokyny k stavebnej statike“.
 Obrobok upnite v takom prípade, keď nie je zabezpeče-
ný vlastnou hmotnosťou.
 Nezaťažujte ručné elektrické náradie do takej miery, 
aby sa zastavovalo.
 Ak ste ručné elektrické náradie vystavili silnému zaťa-
ženiu, nechajte ho potom ešte niekoľko minút bežať na 
voľnobeh, aby sa ochladil pracovný nástroj.
 Nedotýkajte sa brúsnych ani rezacích kotúčov skôr, 
kým dostatočne nevychladnú. Brúsne a rezacie kotúče 
sa pri práci veľmi rozpália.
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 145  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

146 | Slovensky 
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
Bosch Power Tools
 Nepoužívajte toto ručné elektrické náradie s rezacím 
stojanom.
Upozornenie: Ak náradie nepoužívate, vytiahnite zástrčku zo 
zásuvky. Keď je ručné elektrické náradie pripojené zástrčkou 
na zdroj elektrického prúdu, odoberá trochu prúdu aj vtedy, 
keď je vypnuté.
Hrubovanie
 Nikdy nepoužívajte na hrubovacie brúsenie rezacie ko-
túče.
Pomocou pracovného uhla 30° až 40° dosiahnete pri hrubo-
vacom brúsení najlepšie výsledky. Pohybujte ručným elektric-
kým náradím miernym tlakom sem a tam. Takýmto spôsobom 
sa obrobok nebude príliš rozpaľovať, nezafarbí sa a nevzniknú 
na ňom ryhy.
Vejárovitý brúsny kotúč
Pomocou vejárovitého brúsneho kotúča (príslušenstvo) mô-
žete obrusovať zaoblené plochy a profily (kontúrové brúse-
nie).
Vejárovité brúsne kotúče majú podstatne dlhšiu životnosť, vy-
tvárajú nižšiu hladinu hluku a nižšie brúsne teploty ako bežné 
brúsne kotúče.
Rezanie kovu
 Pri rezaní pomocou brúsnych nástrojov obsahujúcich 
spojivo používajte vždy špeciálny ochranný kryt na re-
zanie 13.
Pri rezaní pracujte s miernym posuvom, ktorý zodpovedá ob-
rábanému materiálu. Nevyvíjajte na rezací kotúč tlak, neza-
hraňujte ho ani ho nenechávajte oscilovať.
Nebrzdite dobiehajúce rezacie kotúče prítlakom na ich bočnú 
stenu.
S týmto ručným elektric-
kým náradím treba vždy 
pracovať proti smeru 
otáčania kotúča. Inak 
hrozí nebezpečenstvo, 
že sa stane nekontrolo-
vaným a vyskočí z rezu.
Pri rezaní profilov a štvorhranných rúr je najlepšie začínať na 
najmenšom priereze.
Rezanie kameňa
 Pri rezaní do kameňa sa postarajte o dostatočne inten-
zívne odsávanie prachu.
 Používajte ochrannú dýchaciu masku.
 Toto ručné elektrické náradie sa smie používať len na 
rezanie nasucho/brúsenie nasucho.
Na rezanie kameňa odporúčame používať diamantový rezací 
kotúč.
Pri používaní odsávacieho krytu na rezanie s vodiacimi saňami 
24 treba používať vysávač, ktorý je schválený na odsávanie 
kamenného prachu. Vhodné vysávače ponúka firma Bosch.
Zapnite ručné elektrické 
náradie a priložte ho 
prednou časťou vodia-
cich saní na obrobok. 
Miernym posuvom, kto-
rý zodpovedá obrábané-
mu materiálu, prisúvajte 
náradie k obrobku.
Ak budete rezať mimoriadne tvrdý materiál, napríklad betón s 
veľkým obsahom štrku, môže sa diamantový rezací kotúč pre-
hriať, a následkom toho poškodiť. Jednoznačným príznakom 
toho je veniec iskier, ktorý sa tvorí okolo bežiaceho diamanto-
vého rezacieho kotúča.
V takomto prípade prerušte rezanie a nechajte diamantový re-
zací kotúč bežať na krátku dobu na voľnobeh s maximálnymi 
obrátkami, aby vychladol.
Viditeľné spomaľovanie postupu práce a obiehajúci veniec is-
kier sú signálom otupenia diamantového rezacieho kotúča. 
Diamantový kotúč však môžete znova naostriť, a to krátkym 
rezom do abrazívneho materiálu, napríklad do pieskovca.
Pokyny k stavebnej statike
Robenie drážok do nosných stien podlieha norme DIN 1053 
časť 1 alebo miestnym špecifickým zákonným ustanoveniam.
Tieto predpisy bezpodmienečne dodržiavajte. Pred začiat-
kom práce sa poraďte so zodpovedným statikom, architek-
tom alebo s kompetentným pracovníkom vedenia stavby.
Údržba a servis
Údržba a čistenie
 Pred každou prácou na ručnom elektrickom náradí vy-
tiahnite zástrčku náradia zo zásuvky.
 Ručné elektrické náradie a jeho vetracie štrbiny udržia-
vajte vždy v čistote, aby ste mohli pracovať kvalitne a 
bezpečne.
 Pri používaní za extrémnych pracovných podmienok 
používajte podľa možnosti vždy odsávacie zariadenie. 
Vetracie štrbiny náradia častejšie prefúkajte a zapínaj-
te ho cez ochranný spínač pri poruchových prúdoch 
(FI). Pri obrábaní kovov sa môže vnútri ručného elektrické-
ho náradia usádzať jemný dobre vodivý prach. To môže 
mať negatívny vplyv na ochrannú izoláciu ručného elektric-
kého náradia.
Príslušenstvo skladujte a používajte starostlivo.
Ak je potrebná výmena prívodnej šnúry, musí ju vykonať firma 
Bosch alebo niektoré autorizované servisné stredisko ručné-
ho elektrického náradia Bosch, aby sa zabránilo ohrozeniu 
bezpečnosti používateľa náradia.
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 146  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

 Magyar | 147
Bosch Power Tools
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
Servisné stredisko a poradenstvo pri používaní
Servisné stredisko Vám odpovie na otázky týkajúce sa opravy 
a údržby Vášho produktu ako aj náhradných súčiastok. Rozlo-
žené obrázky a informácie k náhradným súčiastkam nájdete aj 
na web-stránke:
www.bosch-pt.com
Tím poradcov Bosch Vám s radosťou poskytne pomoc pri 
otázkach týkajúcich sa našich produktov a ich príslušenstva.
Pri všetkých dopytoch a objednávkach náhradných súčiastok 
uvádzajte bezpodmienečne 10-miestne vecné číslo uvedené 
na typovom štítku výrobku.
Slovakia
Na www.bosch-pt.sk si môžete objednať opravu Vášho stroja 
online.
Tel.: (02) 48 703 800
Fax: (02) 48 703 801
E-Mail: servis.naradia@sk.bosch.com
www.bosch.sk
Likvidácia
Ručné elektrické náradie, príslušenstvo a obal treba dať na re-
cykláciu šetriacu životné prostredie.
Neodhadzujte ručné elektrické náradie do komunálneho od-
padu!
Len pre krajiny EÚ:
Podľa Európskej smernice 2012/19/EÚ o 
starých elektrických a elektronických vý-
robkoch a podľa jej aplikácií v národnom 
práve sa musia už nepoužiteľné elektrické 
produkty zbierať separovane a dať na recyk-
láciu zodpovedajúcu ochrane životného 
prostredia.
Zmeny vyhradené.
Magyar
Biztonsági előírások
Általános biztonsági előírások az elektromos 
kéziszerszámokhoz
Olvassa el az összes bizton-
sági figyelmeztetést és elő-
írást. A következőkben leírt előírások betartásának elmulasz-
tása áramütésekhez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérülésekhez 
vezethet.
Kérjük a későbbi használatra gondosan őrizze meg ezeket 
az előírásokat.
Az alább alkalmazott „elektromos kéziszerszám” fogalom a 
hálózati elektromos kéziszerszámokat (hálózati csatlakozó 
kábellel) és az akkumulátoros elektromos kéziszerszámokat 
(hálózati csatlakozó kábel nélkül) foglalja magában.
Munkahelyi biztonság
 Tartsa tisztán és jól megvilágított állapotban a munka-
helyét. A rendetlenség és a megvilágítatlan munkaterület 
balesetekhez vezethet.
 Ne dolgozzon a berendezéssel olyan robbanásveszé-
lyes környezetben, ahol éghető folyadékok, gázok 
vagy porok vannak. Az elektromos kéziszerszámok szik-
rákat keltenek, amelyek a port vagy a gőzöket meggyújt-
hatják.
 Tartsa távol a gyerekeket és az idegen személyeket a 
munkahelytől, ha az elektromos kéziszerszámot hasz-
nálja. Ha elvonják a figyelmét, elvesztheti az uralmát a be-
rendezés felett.
Elektromos biztonsági előírások
 A készülék csatlakozó dugójának bele kell illeszkednie 
a dugaszolóaljzatba. A csatlakozó dugót semmilyen 
módon sem szabad megváltoztatni. Védőföldeléssel el-
látott készülékekkel kapcsolatban ne használjon csat-
lakozó adaptert. A változtatás nélküli csatlakozó dugók és 
a megfelelő dugaszoló aljzatok csökkentik az áramütés 
kockázatát.
 Kerülje el a földelt felületek, mint például csövek, fűtő-
testek, kályhák és hűtőgépek megérintését. Az áram-
ütési veszély megnövekszik, ha a teste le van földelve.
 Tartsa távol az elektromos kéziszerszámot az esőtől 
vagy nedvességtől. Ha víz hatol be egy elektromos kézi-
szerszámba, ez megnöveli az áramütés veszélyét.
 Ne használja a kábelt a rendeltetésétől eltérő célokra, 
vagyis a szerszámot soha ne hordozza vagy akassza fel 
a kábelnél fogva, és sohase húzza ki a hálózati csat-
lakozó dugót a kábelnél fogva. Tartsa távol a kábelt hő-
forrásoktól, olajtól, éles élektől és sarkoktól és mozgó 
gépalkatrészektől. Egy megrongálódott vagy csomókkal 
teli kábel megnöveli az áramütés veszélyét.
 Ha egy elektromos kéziszerszámmal a szabad ég alatt 
dolgozik, csak szabadban való használatra engedélye-
zett hosszabbítót használjon. A szabadban való hasz-
nálatra engedélyezett hosszabbító használata csökkenti az 
áramütés veszélyét.
 Ha nem lehet elkerülni az elektromos kéziszerszám 
nedves környezetben való használatát, alkalmazzon 
egy hibaáram-védőkapcsolót. Egy hibaáram-védőkap-
csoló alkalmazása csökkenti az áramütés kockázatát.
Személyi biztonság
 Munka közben mindig figyeljen, ügyeljen arra, amit csi-
nál és meggondoltan dolgozzon az elektromos kézi-
szerszámmal. Ha fáradt, ha kábítószerek vagy alkohol 
hatása alatt áll, vagy orvosságokat vett be, ne használ-
ja a berendezést. Egy pillanatnyi figyelmetlenség a szer-
szám használata közben komoly sérülésekhez vezethet.
 Viseljen személyi védőfelszerelést és mindig viseljen 
védőszemüveget. A személyi védőfelszerelések, mint 
porvédő álarc, csúszásbiztos védőcipő, védősapka és fül-
védő használata az elektromos kéziszerszám használata 
jellegének megfelelően csökkenti a személyi sérülések 
kockázatát.
FIGYELMEZTETÉS
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 147  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

148 | Magyar 
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
Bosch Power Tools
 Kerülje el a készülék akaratlan üzembe helyezését. 
Győződjön meg arról, hogy az elektromos kéziszer-
szám ki van kapcsolva, mielőtt bedugná a csatlakozó 
dugót a dugaszolóaljzatba, csatlakoztatná az akkumu-
látor-csomagot, és mielőtt felvenné és vinni kezdené 
az elektromos kéziszerszámot. Ha az elektromos kézi-
szerszám felemelése közben az ujját a kapcsolón tartja, 
vagy ha a készüléket bekapcsolt állapotban csatlakoztatja 
az áramforráshoz, ez balesetekhez vezethet.
 Az elektromos kéziszerszám bekapcsolása előtt okvet-
lenül távolítsa el a beállítószerszámokat vagy csavar-
kulcsokat. Az elektromos kéziszerszám forgó részeiben 
felejtett beállítószerszám vagy csavarkulcs sérüléseket 
okozhat.
 Ne becsülje túl önmagát. Kerülje el a normálistól eltérő 
testtartást, ügyeljen arra, hogy mindig biztosan álljon 
és az egyensúlyát megtartsa. Így az elektromos kéziszer-
szám felett váratlan helyzetekben is jobban tud uralkodni.
 Viseljen megfelelő ruhát. Ne viseljen bő ruhát vagy ék-
szereket. Tartsa távol a haját, a ruháját és a kesztyűjét 
a mozgó részektől. A bő ruhát, az ékszereket és a hosszú 
hajat a mozgó alkatrészek magukkal ránthatják.
 Ha az elektromos kéziszerszámra fel lehet szerelni a 
por elszívásához és összegyűjtéséhez szükséges 
berendezéseket, ellenőrizze, hogy azok megfelelő mó-
don hozzá vannak kapcsolva a készülékhez és rendel-
tetésüknek megfelelően működnek. A porgyűjtő beren-
dezések használata csökkenti a munka során keletkező por 
veszélyes hatását.
Az elektromos kéziszerszámok gondos kezelése és hasz-
nálata
 Ne terhelje túl a berendezést. A munkájához csak az ar-
ra szolgáló elektromos kéziszerszámot használja. 
Egy alkalmas elektromos kéziszerszámmal a megadott tel-
jesítménytartományon belül jobban és biztonságosabban 
lehet dolgozni.
 Ne használjon olyan elektromos kéziszerszámot, 
amelynek a kapcsolója elromlott. Egy olyan elektromos 
kéziszerszám, amelyet nem lehet sem be-, sem kikapcsol-
ni, veszélyes és meg kell javíttatni.
 Húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatból 
és/vagy az akkumulátor-csomagot az elektromos kézi-
szerszámból, mielőtt az elektromos kéziszerszámon 
beállítási munkákat végez, tartozékokat cserél vagy a 
szerszámot tárolásra elteszi. Ez az elővigyázatossági 
intézkedés meggátolja a szerszám akaratlan üzembe he-
lyezését.
 A használaton kívüli elektromos kéziszerszámokat 
olyan helyen tárolja, ahol azokhoz gyerekek nem fér-
Каталог: manuals
manuals -> Благодарим за то, что вы выбрали наш плеер. Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно
manuals -> Руководство по эксплуатации Содержание Монтаж, 2-3-4
manuals -> Руководство по эксплуатации русский, 1 ru қазақша, 17 k z h5G56f ru предупреждения,2
manuals -> Регламент за екологосъобразно проектиране Препарат за изплакване и рафинирана
manuals -> Руководство по эксплуатации ! Обязательно прочтите это руководство. ! Сохраните руководство для получения необходимых
manuals -> Мультиварка бытовая электрическая polaris модель pmc 0510ad инструкция по эксплуатации
manuals -> Пайдалану жөніндегі нұсқаулық кір жуғыш машина
manuals -> Цифрлық жерсеріктік қабылдағыш цифровой спутниковый приемник
manuals -> 1. 1 Холодильник в соответствии с рисунком 1 предназначен для охлаждения свежих продуктов, хранения пищевых продуктов в охлажденном состоянии в Х


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   61


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет