Uk Оригінальна інструкція з експлуатації kk


недостига O-прстенот или ежүктеу 25.06 Mb.
Pdf просмотр
бет45/61
Дата27.03.2017
өлшемі25.06 Mb.
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   61

недостига O-прстенот или е 
оштетен, приклучната прирабница 7 
мора да се замени пред понатамошна 
употреба.
Ламелеста брусна плоча во вид на лепеза
 При работата со ламелеста брусна плоча во вид на 
лепеза секогаш монтирајте ја заштитата за дланки 
18.
Гумен диск за брусење
 При работењето со гумен диск 20 за брусење 
секогаш монитрајте ја заштитата за дланките 18.
Редоследот на монтажата може да се види на графичката 
карта.
Пред монтажата на гумениот брусен диск 20 oставете ги 2-
та дистанцери 19 на вретеното за брусење 4.
Зашрафете ја тркалезната навртка 22 и затегнете ја со 
клуч со два отвори.
Лончеста четка/плочеста четка
 При работењето со лончеста четка или плочеста 
четка секогаш монтирајте ја заштитата за дланките 
18.
Редоследот на монтажата може да се види на графичката 
карта.
Лончестата четка/плочестата четка мора да се зашрафи на 
вретеното за брусење до тој степен цврсто да налегне на 
прирабницата на вретеното за брусење на крајот на 
навојот на вретеното за брусење. Затегнете ја лончестата 
четка/плочеста четка со вилушкаст клуч.
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 210  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

 Македонски | 211
Bosch Power Tools
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
Брусен лонец
 При работа со брусен лонец, монтирајте ја 
специјалната заштитна хауба 15.
Брусниот лонец 16 треба да стрчи од заштитната хауба 15
онолку колку што е потребно за обработката. Поставете ја 
заштитната хауба 15 на оваа димензија.
Редоследот на монтажата може да се види на графичката 
карта.
Зашрафете ја затезната навртка 9 и затегнете ја со 
свитканиот клуч со два отвори 17.
Брзозатезна навртка
За едноставна промена на алатот за брусење без 
користење на други алати, наместо стезната навртка 9 
може да употребите брзозатезна навртка 11.
 Брзозатезната навртка 11 смее да се користи само 
за брусните плочи или брусните плочи за сечење.
Користете само беспрекорни, неоштетени 
брзозатезни навртки 11.
При зашрафувањето внимавајте на тоа, испишаната 
страна на навртката 11 да не покажува кон брусната 
плоча; стрелката мора да покажува кон ознаката на 
индексот 27.
Притиснете на копчето за 
блокирање на вретеното 1
за да го зацврстите 
вретеното за брусење. За 
да ја зацврстите 
брзозатезната навртка, 
силно завртете ја брусната 
плоча во правец на 
стрелките на часовникот.
Прописно зацврстената, 
неоштетена брзозатезна 
навртка може да ја 
олабавите со вртење на 
нарецканиот прстен во 
правец спротивен на 
стрелките на часовникот.
Цврсто затегнатата 
брзозатезна навртка не ја 
одвртувајте со клешти, 
туку употребете клуч со 
два отвори. Поставете го 
клучот со два отвори како 
на сликата.
Дозволени алати за брусење
Може да ги користите сите алати за брусење наведени во 
ова упатство за употреба.
Дозволениот број на вртежи [min
-1
] одн. периферната 
брзина [m/s] на употребениот алат за брусење мора да 
одговара на податоците во следната табела.
Затоа внимавајте на дозволениот број на вртежи 
односно периферната брзина на етикетата на алатот за 
брусење.
Вртење на погонската глава
 Пред било каква интервенција на електричниот 
апарат, извлечете го струјниот приклучок од 
ѕидната дозна.
Погонската глава може 
да ја вртите на 90°-
нивоа. Притоа, 
прекинувачот за 
исклучување/ 
вклучување може да се 
постави во поповолна 
позиција при 
изведување на посебни 
случаи на работа, на пр. 
сечење со хауба за 
вшмукување со лизгачка водилка 24 или за левораки 
лица.
Отшрафете ги целосно 4 шрафа. Внимателно навалете ја 
погонската глава и без да ја извадите од куќиштето 
ставете ја во нова позиција. Повторно зашрафете ги 
4 шрафа.
Вшмукување на прав/струготини
 Правта од материјалите како на пр. слоеви боја, некои 
видови дрво, минерали и метал може да биде штетна по 
здравјето. Допирањето или вдишувањето на таквата 
прав може да предизвика алергиски реакции и/или 
заболувања на дишните патишта на корисникот или 
лицата во околината.
Одредени честички прав како на пр. прав од даб или 
бука важат како канцерогени, особено доколку се во 
комбинација со дополнителни супстанци (хромат, 
средства за заштита на дрво). Материјалите што 
содржат азбест може да бидат обработувани само од 
страна на стручни лица.
– Затоа, доколку е возможно, користете соодветен 
вшмукувач за прав за материјалот што се 
обработува.
27
макс.
[mm]
[mm]
D
b
d
[min
-1
]
[m/s]
180
230
8
8
22,2
22,2
8500
6600
80
80
180
230


8500
6600
80
80
100
30
M 14
8600
45
b
d
D
D
D
b
d
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 211  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

212 | Македонски 
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
Bosch Power Tools
– Погрижете се за добра проветреност на работното 
место.
– Се препорачува носење на маска за заштита при 
вдишувањето со класа на филтер P2.
Внимавајте на важечките прописи на Вашата земја за 
материјалот кој го обработувате.
 Избегнувајте собирање прав на работното место. 
Правта лесно може да се запали.
Употреба
Ставање во употреба
 Внимавајте на електричниот напон! Напонот на 
изворот на струја мора да одговара на оној кој е 
наведен на спецификационата плочка на 
електричниот уред. Електричните апарати означени 
со 230 волти исто така може да се користат и на 
220 волти.
При работа на електричниот апарат со мобилни 
произведувачи на струја (генератори), кои не располагаат 
со доволно резерви на јачина, одн. не располагаат со 
соодветна регулација на јачина, може да дојде до губење 
на јачината или нетипично однесување при вклучување.
Ве молиме внимавајте на погодноста на производителот 
на струја, особено во поглед на мрежниот напон и 
фреквенција.
Вклучување/исклучување
За ставање во употреба на електричниот апарат 
притиснете го прекинувачот за вклучување/исклучување 
2 и држете го притиснат.
За зацврстување на притиснатиот прекинувач за 
вклучување/исклучување 2 турнете го прекинувачот за 
исклучување/вклучување 2 понапред.
За да го исклучите електричниот апарат, ослободете го 
прекинувачот за вклучување/исклучување 2 одн. доколку 
тој е блокиран, кратко притиснете го прекинувачот за 
вклучување/исклучување 2 и потоа ослободете го.
За да се заштеди енергија, вклучувајте го електричниот 
алат само доколку го користите.
Конструкција на прекинувачот без блокада 
(во зависност од земјата):
За ставање во употреба на електричниот апарат 
притиснете го прекинувачот за вклучување/исклучување 
2 и држете го притиснат.
За да го исклучите електричниот апарат, отпуштете го 
прекинувачот за вклучување/исклучување 2.
 Пред употребата проверете ги алатите за брусење. 
Алатот за брусење мора да биде монтиран 
беспрекорно и да може слободно да се врти. 
Направете проба од најмалку една минута 1, без да 
го користите апаратот на материјал. Не користете 
оштетени, нетркалезни или алати за брусење што 
вибрираат. Оштетените алати за брусење може да 
пукнат и да предизвикаат повреди.
Заштита од рестартирање (GWS 20-230 JH)
Заштитата од рестартирање го спречува 
неконтролираното вклучување на електричниот апарат по 
прекин на струја.
За повторно вклучување прекинувачот за 
вклучување/исклучување 2 ставете го во положба 
Исклучено и одново вклучете го електричниот апарат.
Ограничување на стартната струја (GWS 20-230 JH)
Електронското ограничување на стартната струја ја 
ограничува јачината на струјата при вклучување на 
електричниот апарат и овозможува работа на 16-A-
осигурувач.
Напомена: Доколку електричниот апарат стартува 
веднаш по вклучувањето со полн број на вртежи, 
ограничувањето на стартната струја и заштитата од 
рестартирање не работат. Електричниот апарат мора 
веднаш да се достави во сервисната служба, видете ги 
адресите во дел „Сервисна служба и совети при 
користење“.
Совети при работењето
 Внимавајте на процепите во носечките ѕидови 
„Напомени за статика“.
 Затегнете го делот што се обработува, доколку не 
налегнува сигурно со својата тежина.
 Не го оптоварувајте многу електричниот апарат, 
додека не дојде во состојба на мирување.
 По силното оптоварување, оставете го електричниот 
апарат уште неколку минути во празен од, за да се 
излади.
 Не ги допирајте брусните плочи и брусните плочи за 
сечење додека не се оладат. Плочите за време на 
работењето стануваат многу жешки.
 Електричниот апарат не го користете со пулт за 
сечење.
Напомена: Доколку не го употребувате апаратот, 
извлечете го струјниот приклучок од ѕидната дозна. Дури 
и кога е исклучен електричниот апарат има мала 
потрошувачка на струја-доколку струјниот приклучок е 
вклучен и доколку има струја.
Грубо брусење
 Никогаш не ги користите брусните плочи за сечење 
за грубо брусење.
Со подесување на аголот од 30° до 40° при грубо брусење 
ќе добиете најдобри резултати при работењето. 
Поместувајте го електричниот апарат со притисок наваму-
натаму. Притоа, делот што се обработува нема да се 
вжешти, да се офарба и нема да има бразди.
Ламелеста брусна плоча во вид на лепеза
Со ламелестата брусна плоча во вид на лепеза (опрема) 
може да обработувате заоблени површини и профили.
Ламелестите брусни плочи во вид на лепеза имаат подолг 
рок на употреба, пониско ниво на бучава и пониски 
температури при брусењето отколку вообичаените 
брусни плочи.
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 212  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

 Македонски | 213
Bosch Power Tools
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
Сечење на метал
 При сечењето со композитни брусни средства 
секогаш користете ја заштитната хауба за сечење 13.
При сечењето со брусни плочи секогаш работете со 
умерено поместување нанапред по материјалот. Не 
правете притисок на брусната плоча за сечење, не одете 
во агли и не осцилирајте.
Не ги кочете брусните плочи за сечење со страничен 
притисок.
Електричниот апарат 
секогаш мора да се 
води во спротивен 
правец на движење. 
Инаку постои 
опасност, тој 
неконтролирано да се 
истисне од резот.
При сечење на профили и четириаголни цевки, најдобро е 
да поставите на најмалиот пресек.
Сечење на камен
 При сечењето во камен погрижете се за доволно 
вшмукување на правта.
 Носете маска за заштита од прав.
 Електричниот апарат смее да се користи само за 
сечење/брусење на суви материјали.
За сечење на камен најдобро е да употребите дијамантска 
брусна плоча за сечење.
При користење на хаубата за вшмукување за сечење со 
лизгачки водилки 24 вшмукувачот на прав мора да биде 
дозволен за вшмукување на правта од каменот. Bosch ги 
нуди соодветните вшмукувачи на прав.
Вклучете го 
електричниот апарат и 
поставете го со 
предниот дел на 
лизгачките водилки на 
делот што се 
обработува. 
Поместувајте го 
електричниот апарат 
со умерено движење 
по материјалот што се 
обработува.
При сечење на особено цврсти материјали на пр. бетон со 
чакал, дијамантската брусна плоча за сечење може да се 
прегрее и да се оштети. Венецот од искри кој кружи околу 
дијамантската брусна плоча за сечење јасно укажува на тоа.
Во таков случај прекинете го процесот на сечење и 
оставете ја кратко дијамантската брусна плоча за сечење 
во празен од при највисок број на вртежи, за да се олади.
Значителното попуштање во работата и венецот од искри 
кој кружи се знаци за отапена дијамантска брусна плоча. 
Може повторно да ја наострите со кратки резови во 
абразивен материјал, на пр. силикатен камен.
Напомени за статиката
Процепите во носечките ѕидови подлежат на нормата 
DIN 1053 дел 1 или прописите специфични за земјата.
Мора неопходно да се придржувате до овие прописи. 
Пред почетокот на работата повикајте го одговорниот 
статичар, архитект или надлежните градежни 
раководители за да се советувате.
Одржување и сервис
Одржување и чистење
 Пред било каква интервенција на електричниот 
апарат, извлечете го струјниот приклучок од 
ѕидната дозна.
 Одржувајте ја чистотата на електричниот апарат и 
отворите за проветрување, за да може добро и 
безбедно да работите.
 При екстремни услови на примена, доколку е 
возможно користете секогаш уред за вшмукување. 
Издувувајте ги почесто отворите за проветрување и 
приклучете заштитен прекинувач за 
диференцијална струја-(FI-). При обработка на 
метали, во внатрешноста на електричниот апарат може 
да се собере спроводлива прав. Може да се оштети 
заштитната изолација на електричниот апарат.
Складирајте ја и третирајте го приборот со внимание.
Доколку е потребно користење на приклучен кабел, тогаш 
набавете го од Bosch или специјализирана продавница за 
Bosch-електрични апарати, за да го избегнете 
загрозувањето на безбедноста.
Сервисна служба и совети при користење
Сервисната служба ќе одговори на Вашите прашања во 
врска со поправката и одржувањето на Вашиот производ 
како и резервните делови. Експлозивен цртеж и 
информации за резервни делови ќе најдете на:
www.bosch-pt.com
Тимот за советување при користење на Bosch ќе ви 
помогне доколку имате прашања за нашите производи и 
опрема.
За сите прашања и нарачки на резервни делови, Ве 
молиме наведете го 10-цифрениот број од 
спецификационата плочка на уредот.
Македонија
Д.Д.Електрис
Сава Ковачевиќ 47Њ, број 3
1000 Скопје
Е-пошта: dimce.dimcev@servis-bosch.mk
Интернет: www.servis-bosch.mk
Тел./факс: 02/ 246 76 10
Моб.: 070 595 888
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 213  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

214 | Srpski 
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
Bosch Power Tools
Отстранување
Електричните апарати, опремата и амбалажите треба да се 
отстранат на еколошки прифатлив начин.
Не ги фрлајте електричните апарати во домашната канта 
за ѓубре!
Само за земји во рамки на ЕУ
Според Европската регулатива 
2012/19/EU за електрични и 
електронски уреди и нивна национална 
употреба, електричните апарати што се 
вон употреба мора одделно да се 
собираат и да се рециклираат на 
еколошки прифатлив начин.
Се задржува правото на промена.
Srpski
Uputstva o sigurnosti
Opšta upozorenja za električne alate
Čitajte sva upozorenja i uputstva. 
Propusti kod pridržavanja 
upozorenja i uputstava mogu imati za posledicu električni 
udar, požar i/ili teške povrede.
Čuvajte sva upozorenja i uputstva za budućnost.
Pojam upotrebljen u upozorenjima „električni alat“ odnosi se 
na električne alate sa radom na mreži (sa mrežnim kablom) i 
na električne alate sa radom na akumulator (bez mrežnog 
kabla).
Sigurnost na radnom mestu
 Držite Vaše radno područne čisto i dobro osvetljeno. 
Nered ili neosvetljena radna područja mogu voditi 
nesrećama.
 Ne radite sa električnim alatom u okolini ugroženoj 
eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tečnosti, 
gasovi ili prašine. Električni alati prave varnice koje mogu 
zapaliti prašinu ili isparenja.
 Držite podalje decu i druge osobe za vreme korišćenja 
električnog alata. Prilikom rada možete izgubiti kontrolu 
nad aparatom.
Električna sigurnost
 Priključni utikač električnog alata mora odgovarati 
utičnici. Utikač nesme nikako da se menja. Ne 
upotrebljavajte adaptere utikača zajedno sa 
električnim alatima zaštićenim uzemljenjem. Ne 
promenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju rizik 
električnog udara.
 Izbegavajte kontakt telom sa uzemljenim površinama 
kao cevi, grejanja, šporet i rashladni ormani. Postoji 
povećani rizik od električnog udara ako je Vaše telo 
uzemljeno.
 Držite aparat što dalje od kiše ili vlage. Prodor vode u 
električni alat povećava rizik od električnog udara.
 Ne nosite električni alat za kabl, ne vešajte ga ili ne 
izvlačite ga iz utičnice. Držite kabl dalje od vreline, ulja, 
oštrih ivica ili delova aparata koji se pokreću. Oštećeni 
ili uvrnuti kablovi povećavaju rizik električnog udara.
 Ako sa električnim alatom radite u prirodi, 
upotrebljavajte samo produžne kablove koji su 
pogodni za spoljnu upotrebu. Upotreba produžnog kabla 
uzemljenog za spoljnu upotrebu smanjuje rizik od 
električnog udara.
 Ako rad električnog alata ne može da se izbegne u 
vlažnoj okolini, koristite prekidač strujne zaštite pri 
kvaru. Upotreba prekidača strujne zaštite pri kvaru 
smanjuje rizik od električnog udara.
Sigurnost osoblja
 Budite pažljivi, pazite na to, šta radite i idite razumno 
na posao sa Vašim električnim alatom. Ne koristite 
električni alat ako ste umorni ili pod uticajem droge, 
alkohola ili lekova. Momenat nepažnje kod upotrebe elek-
tričnog alata može voditi ozbiljnim povredama.
 Nosite ličnu zaštitnu opremu i uvek zaštitne naočare. 
Nošenje lične zaštitne opreme, kao maske za prašinu, 
sigurnosne cipele koje ne kližu, zaštitni šlem ili zaštitu za 
sluh, zavisno od vrste i upotrebe električnog alata, 
smanjuju rizik od povreda.
 Izbegavajte nenamerno puštanje u rad. Uverite se da je 
električni alat isključen, pre nego što ga priključite na 
struju i/ili na akumulator, uzmete ga ili nosite. Ako 
prilikom nošenja električnog alata držite prst na prekidaču 
ili aparat uključen priključujete na struju, može ovo voditi 
nesrećama.
 Uklonite alate za podešavanje ili ključeve za zavrtnje, 
pre nego što uključite električni alat. Neki alat ili ključ 
koji se nalazi u rotirajućem delu aparata, može voditi 
nesrećama.
 Izbegavajte nenormalno držanje tela. Pobrinite se uvek 
da stabilno stojite i održavajte u svako doba ravnotežu. 
Na taj način možete bolje kontrolisati električni alat u 
neočekivanim situacijama.
 Nosite pogodnu odeću. Ne nosite široku odeću ili nakit. 
Držite kosu, odeću i rukavice dalje od pokretnih delova. 
Opušteno odelo, dugu kosu ili nakit mogu zahvatiti 
rotirajući delovi.
 Ako mogu da se montiraju uredjaji za usisavanje i 
skupljanje prašine, uverite se da li su priključeni i 
upotrebljeni kako treba. Upotreba usisavanja prašine 
može smanjiti opasnosti od prašine.
Brižljiva upotreba i ophodjenje sa električnim alatima
 Ne preopterećujte aparat. Upotrebljavajte za Vaš 
posao električni alat odredjen za to. Sa odgovarajućim 
električnim alatom radite bolje i sigurnije u navedenom 
području rada.
 Ne koristite nikakav električni alat čiji je prekidač u 
kvaru. Električni alat koji se ne može više uključiti ili 
isključiti, je opasan i mora se popraviti.
UPOZORENJE
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 214  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

 Srpski | 215
Bosch Power Tools
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
 Izvucite utikač iz utičnice i/ili uklonite akumulator pre 
nego što preduzmete podešavanja na aparatu, 
promenu delova pribora ili ostavite aparat. Ova mera 
opreza sprečava nenameran start električnog alata.
 Čuvajte nekorišcene električne alate izvan dometa 
dece. Ne dozvoljavajte korišcenje aparata osobama 
koje ne poznaju aparat ili nisu pročitale ova uputstva. 
Električni alati su opasni, kada ih koriste neiskusne osobe.
 Održavajte brižljivo električni alat. Kontrolišite da li 
pokretni delovi aparata besprekorno funkcionišu i ne 
„lepe“, da li su delovi polomljeni ili su tako oštećeni da 
je oštećena funkcija električnog alata. Popravite ove 
oštećene delove pre upotrebe. Mnoge nesreće imaju 
svoje uzroke u loše održavanim električnim alatima.
 Održavajte alate za sečenja oštre i čiste. Brižljivo 
održavani alati za sečenja sa oštrim ivicama manje 
„slepljuju“ i lakše se vode.
 Upotrebljavajte električni alat, pribor, alate koji se 
umeću itd. prema ovim uputstvima. Obratite pažnju 
pritom na uslove rada i posao koji morate obaviti. 
Upotreba električnih alata za druge namene koje nisu 
predvidjene, može voditi opasnim situacijama.
Servisi
 Neka Vam Vaš električni alat popravlja samo 
kvalifikovano osoblje i samo sa originalnim rezervnim 
delovima. Tako se obezbedjuje, da ostane sačuvana 
sigurnost aparata.
Sigurnosna uputstva za ugaone brusilice
Zajedničko uputstvo sa upozorenjem za brušenje, 
brušenje brusnim papirom, radove sa čeličnim četkama i 
brušenje sa presecanjem
 Ovaj električni alat se može koristiti kao brusilica, 
brusilica sa brusnim papirom, čelična četka i mašina za 
Каталог: manuals
manuals -> Благодарим за то, что вы выбрали наш плеер. Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно
manuals -> Руководство по эксплуатации Содержание Монтаж, 2-3-4
manuals -> Руководство по эксплуатации русский, 1 ru қазақша, 17 k z h5G56f ru предупреждения,2
manuals -> Регламент за екологосъобразно проектиране Препарат за изплакване и рафинирана
manuals -> Руководство по эксплуатации ! Обязательно прочтите это руководство. ! Сохраните руководство для получения необходимых
manuals -> Мультиварка бытовая электрическая polaris модель pmc 0510ad инструкция по эксплуатации
manuals -> Пайдалану жөніндегі нұсқаулық кір жуғыш машина
manuals -> Цифрлық жерсеріктік қабылдағыш цифровой спутниковый приемник
manuals -> 1. 1 Холодильник в соответствии с рисунком 1 предназначен для охлаждения свежих продуктов, хранения пищевых продуктов в охлажденном состоянии в Х


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   61


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет