Uk Оригінальна інструкція з експлуатації kkжүктеу 25.06 Mb.
Pdf просмотр
бет47/61
Дата27.03.2017
өлшемі25.06 Mb.
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   61

uvek zaštitu za ruku 18.
Gumeni brusni disk
 Za radove sa gumenim brusnim diskom montirajte 20 
uvek zaštitu za ruku 18.
Redosled montaže se može videti na grafičkoj karti.
Postavite pre montaže gumenog brusnog diska 20 2 
distancne ploče 19 na brusno vreteno 4.
Navrnite okruglu navrtku 22 i zategnite je sa ključem sa dva 
otvora.
Lončasta četka/pločasta četka
 Montirajte uvek za radove sa lončastom ili pločastom 
četkom zaštitu za ruku 18.
Redosled montaže se može videti na grafičkoj karti.
Lončasta/pločasta četka mora toliko da se zavrne na brusno 
vreteno, da čvrsto naleže na prirubnici brusnog vretena na 
kraju navoja brusnog vretena. Stegnite lončastu/pločastu 
četku sa jednim viljuškastim ključem.
Brusni lonac
 Montirajte za radove sa brusnim loncem specijalnu 
zaštitnu haubu 15.
Brusni lonac 16 trebao bi uvek samo toliko da bude stariji od 
zaštitne haube 15, koliko je to neizostavno potrebno za 
odgovarajući slučaj posla. Podesite zaštitnu haubu 15 na ovu 
dimenziju.
Redosled montaže se može videti na grafičkoj karti.
Navrnite zateznu navrtku 9 i stegnite je sa izvijenim ključem sa 
dva otvora 
17.
Navrtka sa brzim zatezanjem
Za jednostavnu promenu brusnog alata bez upotrebe daljih 
alata možete koristiti umesto zatezne navrtke 9 navrtku sa 
brzim zatezanjem 11.
 Navrtka sa brzim zatezanjem 11 se sme koristiti samo 
za ploče za brušenje ili prosecanje.
Upotrebljavajte samo besprekorne, neoštećene navrtke 
sa brzim zatezanjem 11.
Pazite pri navrtanju na to, da ispisana strana navrtke sa 
brzim zatezanjem 11 ne pokazuje na brusnu ploču; 
strelica mora pokazivati na indeksnu oznaku 27.
Pritisnite taster za blokadu 
vretena 1 da bi utvrdili 
brusno vreteno. Da bi stegli 
navrtku sa brzim zatezanjem, 
okrenite brusnu ploču snažno 
u pravcu kazaljke na satu.
Jednu propisno učvršćenu, 
neošćetenju navrtku sa brzim 
zatezanjem možete rukom 
odvrnuti okretanjem 
nareckanog prstena nasuprot 
smeru kazaljke na satu.
Ne odvrćite čvrsto stegnutu 
navrtku sa brzim stezanjem 
sa kleštama, već koristite 
ključ sa dva otvora. 
Upotrebljavajte ključ kao što 
slika pokazuje.
27
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 219  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

220 | Srpski 
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
Bosch Power Tools
Dozvoljeni alati za brušenje
Možete koristiti sve alate za brušenje navedene u ovom 
uputstvu za rad.
Dozvoljeni broj obrtaja [min
-1
] odnosno obimna brzina [m/s] 
upotrebljenog alata za brušenje mora odgovarati podacima na 
sledećoj tabeli.
Obratite pažnju stoga na dozvoljeni broj obrtaja odnosno na 
obimnu brzinu na etiketi alata za brušenje.
Okretanje glave prenosnika
 Izvucite pre svih radova na električnom alatu mrežni 
utikač iz utičnice.
Možete glavu prenosnika 
okretati u 90° podeoka. 
Na taj način se prekidač 
za uključivanje-
isključivanje za posebne 
radne slučajeve dovodi u 
povoljniju poziciju za 
rukovanje, na primer za 
radove presecanja sa 
usisavajućom haubom sa 
klizajućom vodjicom 24 
ili za levoruke.
Odvrnite sasvim 4 zavrtnja. Oprezno iskrenite glavu 
prenosnika u novu poziciju ne skidajući sa kućišta. Ponovo 
stegnite 4 zavrtnja.
Usisavanje prašine/piljevine
 Prašine od materijala kao što je premaz koji sadrži olovo, 
neke vrste drveta, minerali i metal mogu biti štetni po 
zdravlje. Dodir ili udisanje prašine mogu izazvati alergijske 
reakcije i/ili oboljenja disajnih puteva radnika ili osoba koje 
se nalaze u blizini.
Neke prašine kao od hrasta i bukve važe kao izazivači raka, 
posebno u vezi sa dodatnim materijama za obradu drveta 
(hromati, zaštitna sredstva za drvo). Materijal koji sadrži 
azbest smeju raditi samo stručnjaci.
– Koristite što je više moguće usisavanje prašine pogodno 
za materijal.
– Pobrinite se za dobro provetravanje radnog mesta.
– Preporučuje se, da se nosi zaštitna maska za disanje sa 
klasom filtera P2.
Obratite pažnju na propise za materijale koje treba obradjivati 
u Vašoj zemlji.
 Izbegavajte sakupljanje prašine na radnom mestu. 
Prašine se mogu lako zapaliti.
Rad
Puštanje u rad
 Obratite pažnju na napon mreže! Napon strujnog izvora 
mora biti usaglašen sa podacima tipske tablice 
električnog alata. Električni alati označeni sa 230 V 
mogu da rade i sa 220 V.
Pri radu električnog alata sa mobilnim proizvodjačima struje 
(generatorima), koji ne raspolažu sa dovoljno rezerve u snazi 
odnosno ne raspolažu pogodnom regulacijom snage sa 
pojačanjem struje kretanja, može doći do gubitaka u snazi ili 
netipičnog ponašanja pri uključivanju.
Molimo da obratite pažnju na pogodnost strujnog 
proizvodjača koji ste upotrebili, posebno u pogledu napona i 
frekvencije mreže.
Uključivanje-isključivanje
Gurnite za puštanje u rad električnog alata prekidač za 
uključivanje-isključivanje 2 napred i na kraju ga pritisnite.
Za učvršćivanje pritisnutog prekidača za uključivanje-
isključivanje 2 gurnite prekidač za uključivanje-isključivanje 2 
dalje napred.
Da bi isključili električni alat pustite prekidač za uključivanje-
isključivanje 2 odnosno ako je blokiran, pritisnite na kratko 
prekidač za uključivanje-isključivanje 2 i potom ga pustite.
Da bi štedeli energiju, uključujte električni alat samo kada ga 
koristite.
Konstrukcija prekidača bez blokade 
(specifično za zemlje):
Gurnite za puštanje u rad električnog alata prekidač za 
uključivanje-isključivanje 2 napred i na kraju ga pritisnite.
Da bi električni alat isključili pustite prekidač za uključivanje-
isključivanje 2.
 Prokontrolišite alate za brušenje pre upotrebe. Alat za 
brušenje mora biti besprekorno montiran i moći se 
slobodno okretati. Izvršite probni rad od najmanje 
1 minute bez opterećenja. Ne koristite oštećene, bez 
okrugline ili alate za brušenje koji vibriraju. Oštećeni 
alati za brušenje se mogu raspući i prouzrokovati povrede.
Zaštita od ponovnog kretanja (GWS 20-230 JH)
Zaštita od ponovnog kretanja sprečava nekontrolisano 
kretanje električnog alata posle prekida dovoda struje.
Za ponovno kretanje u rad dovedite prekidač za 
uključivanje-isključivanje 2 u isključenu poziciju i ponovo 
uključite električni alat.
maks.
[mm]
[mm]
D
b
d
[min
-1
]
[m/s]
180
230
8
8
22,2
22,2
8500
6600
80
80
180
230


8500
6600
80
80
100
30
M 14
8600
45
b
d
D
D
D
b
d
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 220  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

 Srpski | 221
Bosch Power Tools
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
Ograničavanje struje kretanja (GWS 20-230 JH)
Elektronsko ograničavanje struje kretanja ograničava snagu 
pri uključivanju električnog alata i omogućava rad sa 
osiguračem od 16 A.
Uputstvo: Ako električni alat odmah posle uključivanja radi sa 
punim obrtajima, ne rade ograničavanje struje kretanja i 
zaštita od ponovnog kretanja. Električni alat mora hitno da se 
pošalje u servis, adrese pogledajte u odeljku „Servisna služba 
i savetovanje o upotrebi“.
Uputstva za rad
 Oprez pri prorezivanju u noseće zidove, pogledajte 
odeljek „Uputstva za statiku“.
 Zategnite radni komad, ukoliko ne naleže sigurno 
svojom težinom.
 Ne opterećujte električni alat toliko snažno, da se 
zaustavi.
 Neka električni alat posle jakog opterećenja još 
nekoliko minuta radi, da bi se upotrebljeni alat ohladio.
 Ne hvatajte brusne i ploče za razdvajanje pre nego što 
se ohlade. Ploče se u radu veoma ugreju.
 Ne koristite električni alat sa stalkom za tocilo za 
prosecanje.
Uputstvo: Pri neupotrebi izvucite mrežni utikač iz utičnice. 
Električni alat ima pri utaknutom mrežnom utikaču i 
postojećem naponu mreže i isključen malu potrošnju struje.
Grubo brušenje
 Ne koristite nikada ploče za presecanje za grubo 
brušenje.
Sa podešenim uglom od 30° do 40° dobijate pri grubom 
brušenju najbolje rezultate u radu. Pokrećite električni alat sa 
umerenim pritiskom tamo-amo. Tako radni komad neće 
postati vreo, neće promeniti boju i neće biti brazdi.
Lepezasta brusna ploča
Sa lepezastom brusnom pločom (pribor) možete obradjivati i 
zasvodjene površine i profile.
Lepezaste brusne ploče imaju bitno duži životni vek, manji 
nivo buke i niže temperature brušenja nego obične brusne 
ploče.
Presecanje metala
 Kod presecanja sa kompozitnim brusnim pločama za 
presecanje koristite uvek zaštitnu haubu za presecanje 
13.
Radite pri brušenju sa presecanjem sa umerenim 
pomeranjem napred prilagodjenom materijalu koji treba 
obradjivati. Ne vršite nikakav pritisak na ploču za presecanje, 
ne iskrećite ili ne oscilujte.
Ne kočite ploče za presecanje bočnim suprotnim 
pritiskivanjem.
Električni alat mora uvek 
da se vodi u suprotnom 
smeru kretanja. Inače 
postoji opasnot, da se 
nekontrolisano istisne 
iz reza.
Kod presecanja profila i četvorougaonih cevi postavite 
najbolje na najmanji presek.
Presecanje stene
 Kod presecanja kamena treba obezbediti 
zadovoljavajuće usisavanje prašine.
 Nosite zaštitnu masku za prašinu.
 Električni alat se sme koristiti samo za presecanje i 
brušenje na suvo.
Za presecanje kamena je najbolje koristiti dijamantske ploče 
za presecanje.
Kod upotrebe haube za usisavanje kod presecanja sa 
vodilicama 24 treba koristiti odobreni usisač za usisavanje 
prašine kamena. Bosch za to nudi pogodne usisače prašine.
Uključite električni alat i 
stavite ga sa prednjim 
delom klizača vodjice na 
radni komad. Gurajte 
električni alat sa 
umerenim pomeranjem 
napred koje je 
prilagodjeno materijalu 
koji se obradjuje.
Pri presecanju posebno tvrdih materijala, naprimer betona sa 
visokih sadržajem šljunka, može se dijamant-proča za 
presecanje pregrejati i tako oštetiti. Venac varnica koji kruži 
oko dijamant-ploče za presecanje jasno ukazuje na to.
Prekinite u ovom slučaju presecanje i pustite dijamant-ploču 
za presecanje u praznom hodu i najvećim obrtajima da radi 
kratko vreme da bi se ohladila.
Znatno popuštanje u napredovanju rada i venac varnica koji 
kruži su znak za otupelu dijamant-ploču za presecanje. 
Možete je ponovo naoštriti katkim presecanjem u abrazivnom 
materijalu, naprimer silikatnoj opeci.
Uputstva za statiku
Prorezi u nosećim zidovima podležu standardu DIN 1053 
deo 1 ili propisima specifičnim za zemlje.
Neizostavno se mora držati ovih propisa. Pozovite pre 
početka rada odgovornog statičara, arhitektu ili nadležne 
šefove gradnje i pitajte za savet.
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 221  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

222 | Slovensko 
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
Bosch Power Tools
Održavanje i servis
Održavanje i čišćenje
 Izvucite pre svih radova na električnom alatu mrežni 
utikač iz utičnice.
 Držite električni alat i proreze za ventilaciju čiste, da bi 
dobro i sigurno radili.
 Upotrebljavajte kod ekstremnih uslova upotrebe po 
mogućnosti uvek uredjaj za usisavanje. Izduvavajte 
često proreze za ventilaciju i uključite zaštitni prekidač 
(FI-) ispred. Pri preradi metala mogu se taložiti provodljive 
prašine u unutrašnjosti električnog alata. Zaštitna izolacija 
se može oštetiti.
Čuvajte i ophodite se sa priborom pažljivo.
Ako je potrebna zamena za priključni vod, onda to mora 
izvesti Bosch ili stručan servis za Bosch-električne alata da bi 
se izbegle opasnosti po sigurnost.
Servisna služba i savetovanje o upotrebi
Servisna služba odgovoriće na vaša pitanja o popravcima i 
održavanju vašeg proizvoda i o rezervnim delovima. Uvećane 
crteže i informacije o rezervnim delovima možete naći na 
našoj adresi:
www.bosch-pt.com
Bosch tim za savetovanje o upotrebi će vam rado pomoći ako 
imate pitanja o našim proizvodima i priboru.
Molimo navedite neizostavno kod svih pitanja i naručivanja 
rezervnih delova broj predmeta sa 10 brojčanih mesta prema 
tipskoj tablici električnog alata.
Srpski
Bosch-Service
Dimitrija Tucovića 59
11000 Beograd
Tel.: (011) 6448546
Fax: (011) 2416293
E-Mail: asboschz@EUnet.yu
Uklanjanje djubreta
Električni pribori, pribor i pakovanja treba da se odvoze 
regeneraciji koja odgovara zaštiti čovekove sredine.
Ne bacajte električni alat u kućno djubre!
Samo za EU-zemlje:
Prema evropskim smernicama 
2012/19/EU o starim električnim i 
elektronskim uredjajima i njihovim 
pretvaranju u nacionalno dobro ne moraju 
više neupotrebljivi električni pribori da se 
odvojeno sakupljaju i odvoze nekoj reciklaži 
koja odgovara zaštiti čovekove okoline.
Zadržavamo pravo na promene.
Slovensko
Varnostna navodila
Splošna varnostna navodila za električna orodja
Preberite vsa opozorila in napotila. 
Napake zaradi neupoštevanja spodaj 
navedenih opozoril in napotil lahko povzročijo električni udar, 
požar in/ali težke telesne poškodbe.
Vsa opozorila in napotila shranite, ker jih boste v priho-
dnje še potrebovali.
Pojem „električno orodje“, ki se pojavlja v nadaljnjem besedi-
lu, se nanaša na električna orodja z električnim pogonom (z 
električnim kablom) in na akumulatorska električna orodja 
(brez električnega kabla).
Varnost na delovnem mestu
 Delovno področje naj bo vedno čisto in dobro osvetlje-
no. Nered in neosvetljena delovna področja lahko povzro-
čijo nezgode.
 Ne uporabljajte električnega orodja v okolju, kjer lahko 
pride do eksplozij oziroma tam, kjer se nahajajo vnetlji-
ve tekočine, plini ali prah. Električna orodja povzročajo 
iskrenje, zaradi katerega se lahko prah ali para vnameta.
 Prosimo, da med uporabo električnega orodja ne dovo-
lite otrokom ali drugim osebam, da bi se Vam približali. 
Odvračanje Vaše pozornosti drugam lahko povzroči izgubo 
kontrole nad napravo.
Električna varnost
 Priključni vtikač električnega orodja se mora prilegati 
vtičnici. Spreminjanje vtikača na kakršenkoli način ni 
dovoljeno. Pri ozemljenih električnih orodjih ne upo-
rabljajte vtikačev z adapterji. Nespremenjeni vtikači in 
ustrezne vtičnice zmanjšujejo tveganje električnega udara.
 Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi površinami 
kot so na primer cevi, grelci, štedilniki in hladilniki. Tve-
ganje električnega udara je večje, če je Vaše telo ozemlje-
no.
 Prosimo, da napravo zavarujete pred dežjem ali vlago. 
Vdor vode v električno orodje povečuje tveganje električ-
nega udara.
 Ne uporabljajte kabla za nošenje ali obešanje električ-
nega orodja in ne vlecite za kabel, če želite vtikač izvle-
či iz vtičnice. Kabel zavarujte pred vročino, oljem, 
ostrimi robovi ali premikajočimi se deli naprave. Poško-
dovani ali zapleteni kabli povečujejo tveganje električnega 
udara.
 Kadar uporabljate električno orodje zunaj, uporabljajte 
samo kabelske podaljške, ki so primerni za delo na pro-
stem. Uporaba kabelskega podaljška, ki je primeren za de-
lo na prostem, zmanjšuje tveganje električnega udara.
 Če je uporaba električnega orodja v vlažnem okolju ne-
izogibna, uporabljajte stikalo za zaščito pred kvarnim 
tokom. Uporaba zaščitnega stikala zmanjšuje tveganje ele-
ktričnega udara.
OPOZORILO
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 222  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

 Slovensko | 223
Bosch Power Tools
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
Osebna varnost
 Bodite pozorni, pazite kaj delate ter se dela z električ-
nim orodjem lotite z razumom. Ne uporabljajte elek-
tričnega orodja, če ste utrujeni oziroma če ste pod vpli-
vom mamil, alkohola ali zdravil. Trenutek nepazljivosti 
med uporabo električnega orodja je lahko vzrok za resne 
telesne poškodbe.
 Uporabljajte osebno zaščitno opremo in vedno nosite 
zaščitna očala. Nošenje osebne zaščitne opreme, na pri-
mer maske proti prahu, nedrsečih zaščitnih čevljev, varno-
stne čelade ali zaščitnih glušnikov, kar je odvisno od vrste 
in načina uporabe električnega orodja, zmanjšuje tveganje 
telesnih poškodb.
 Izogibajte se nenamernemu zagonu. Pred priključitvijo 
električnega orodja na električno omrežje in/ali na aku-
mulator in pred dviganjem ali nošenjem se prepričajte, 
če je električno orodje izklopljeno. Prenašanje naprave s 
prstom na stikalu ali priključitev vklopljenega električnega 
orodja na električno omrežje je lahko vzrok za nezgodo.
 Pred vklapljanjem električnega orodja odstranite na-
stavitvena orodja ali izvijače. Orodje ali ključ, ki se naha-
ja v vrtečem se delu naprave, lahko povzroči telesne po-
škodbe.
 Izogibajte se nenormalni telesni drži. Poskrbite za tr-
dno stojišče in za stalno ravnotežje. Tako boste v nepri-
čakovanih situacijah električno orodje lahko bolje nadzoro-
vali.
 Nosite primerna oblačila. Ne nosite ohlapnih oblačil in 
nakita. Lase, oblačila in rokavice ne približujte premi-
kajočim se delom naprave. Premikajoči se deli naprave 
lahko zagrabijo ohlapno oblačilo, dolge lase ali nakit.
 Če je na napravo možno montirati priprave za odsesa-
vanje ali prestrezanje prahu, se prepričajte, če so le-te 
priključene in če se pravilno uporabljajo. Uporaba pri-
prave za odsesavanje prahu zmanjšuje zdravstveno ogro-
ženost zaradi prahu.
Skrbna uporaba in ravnanje z električnimi orodji
 Ne preobremenjujte naprave. Pri delu uporabljajte ele-
ktrična orodja, ki so za to delo namenjena. Z ustreznim 
električnim orodjem boste v navedenem zmogljivostnem 
področju delali bolje in varneje.
 Ne uporabljajte električnega orodja s pokvarjenim sti-
kalom. Električno orodje, ki se ne da več vklopiti ali izklo-
piti, je nevarno in ga je potrebno popraviti.
 Pred nastavljanjem naprave, zamenjavo delov pribora 
ali odlaganjem naprave izvlecite vtikač iz električne 
vtičnice in/ali odstranite akumulator. Ta previdnostni 
ukrep preprečuje nenameren zagon električnega orodja.
 Električna orodja, katerih ne uporabljate, shranjujte 
izven dosega otrok. Osebam, ki naprave ne poznajo ali 
niso prebrale teh navodil za uporabo, naprave ne dovo-
lite uporabljati. Električna orodja so nevarna, če jih upo-
rabljajo neizkušene osebe.
 Skrbno negujte električno orodje. Kontrolirajte brez-
hibno delovanje premičnih delov naprave, ki se ne sme-
jo zatikati. Če so ti deli zlomljeni ali poškodovani do te 
mere, da ovirajo delovanje električnega orodja, jih je 
potrebno pred uporabo naprave popraviti. Slabo vzdr-
ževana električna orodja so vzrok za mnoge nezgode.
 Rezalna orodja vzdržujte tako, da bodo vedno ostra in 
čista. Skrbno negovana rezalna orodja z ostrimi robovi se 
manj zatikajo in so lažje vodljiva.
 Električna orodja, pribor, vsadna orodja in podobno 
uporabljajte ustrezno tem navodilom. Pri tem upošte-
vajte delovne pogoje in dejavnost, ki jo boste opravlja-
li. Uporaba električnih orodij v namene, ki so drugačni od 
predpisanih, lahko privede do nevarnih situacij.
Servisiranje
 Vaše električno orodje naj popravlja samo kvalificirano 
strokovno osebje ob obvezni uporabi originalnih re-
zervnih delov. Tako bo zagotovljena ohranitev varnosti 
naprave.
Varnostna opozorila za kotne brusilnike
Skupna opozorila za brušenje, brušenje z brusnim papir-
jem, delo z žičnimi ščetkami, poliranje in rezanje
 To električno orodje se lahko uporablja za brušenje, 
brušenje z brusnim papirjem, brušenje z žično ščetko, 
ter kot brusilni in rezalni stroj. Upoštevajte vsa opozo-
rila, navodila, slikovne prikaze in podatke, ki ste jih 
prejeli skupaj z električnim orodjem. Zaradi nespoštova-
nja spodaj navedenih navodil lahko pride do električnega 
udara, požara in/ali težkih telesnih poškodb.
 To električno orodje ni primerno za poliranje. Vrste upo-
rabe, za katere električno orodje ni predvideno, lahko 
ogrozijo Vašo varnost in povzročijo telesne poškodbe.
 Ne uporabljajte pribora, ki ga proizvajalec za to orodje 
ni specialno predvidel in katerega uporabe ne priporo-
ča. Zgolj dejstvo, da lahko nek pribor pritrdite na Vaše ele-
ktrično orodje, še ne zagotavlja varne uporabe.
 Dovoljeno število vrtljajev vsadnega orodja mora biti 
najmanj tako visoko kot maksimalno število vrtljajev, 
ki je navedeno na električnem orodju. Pribor, ki se vrti 
hitreje kot je dovoljeno, se lahko zlomi in leti naokrog.
 Zunanji premer in debelina vsadnega orodja morata 
ustrezati meram Vašega električnega orodja. Napačno 
dimenzioniranih vsadnih orodij ne boste mogli dovolj do-
bro zavarovati ali nadzorovati.
 Vstavna orodja z navojnim vstavkom morajo natančno 
Каталог: manuals
manuals -> Благодарим за то, что вы выбрали наш плеер. Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно
manuals -> Руководство по эксплуатации Содержание Монтаж, 2-3-4
manuals -> Руководство по эксплуатации русский, 1 ru қазақша, 17 k z h5G56f ru предупреждения,2
manuals -> Регламент за екологосъобразно проектиране Препарат за изплакване и рафинирана
manuals -> Руководство по эксплуатации ! Обязательно прочтите это руководство. ! Сохраните руководство для получения необходимых
manuals -> Мультиварка бытовая электрическая polaris модель pmc 0510ad инструкция по эксплуатации
manuals -> Пайдалану жөніндегі нұсқаулық кір жуғыш машина
manuals -> Цифрлық жерсеріктік қабылдағыш цифровой спутниковый приемник
manuals -> 1. 1 Холодильник в соответствии с рисунком 1 предназначен для охлаждения свежих продуктов, хранения пищевых продуктов в охлажденном состоянии в Х


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   61


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет