Uk Оригінальна інструкція з експлуатації kk


ustrezati navoju brusilnega vretena. Pri vstavnih orod-жүктеу 25.06 Mb.
Pdf просмотр
бет48/61
Дата27.03.2017
өлшемі25.06 Mb.
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   61

ustrezati navoju brusilnega vretena. Pri vstavnih orod-
jih, ki se montirajo s pomočjo prirobnice, mora premer 
luknje vstavnega orodja natančno ustrezati premeru 
prijemala prirobnice. Vstavna orodja, ki jih ne pritrdite 
povsem natančno na električno orodje, se vrtijo neenako-
merno, močno vibrirajo in lahko vodijo k izgubi nadzora 
nad orodjem.
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 223  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

224 | Slovensko 
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
Bosch Power Tools
 Ne uporabljajte poškodovanih vsadnih orodij. Pred 
vsako uporabo preglejte brusilne kolute, če se ne lušči-
jo oziroma če nimajo razpok, brusilne krožnike, če ni-
majo razpok oziroma če niso močno obrabljeni ali izra-
bljeni, žične ščetke pa, če nimajo zrahljanih ali odlo-
mljenih žic. Če pade električno orodje ali vsadno orodje 
na tla, poglejte, če ni poškodovano in uporabljajte sa-
mo nepoškodovana vsadna orodja. Po kontroli in vsta-
vljanju vsadnega orodja se ne zadržujte v ravnini vrte-
čega se vsadnega orodja, kar velja tudi za druge osebe 
v bližini. Električno orodje naj eno minuto deluje z naj-
višjim številom vrtljajev. Poškodovana vsadna orodja se 
največkrat zlomijo med tem preizkusnim časom.
 Uporabljajte osebno zaščitno opremo. Odvisno od vr-
ste uporabe si nataknite zaščitno masko čez cel obraz, 
zaščito za oči ali zaščitna očala. Če je potrebno, nosite 
zaščitno masko proti prahu, zaščitne glušnike, zaščitne 
rokavice ali specialni predpasnik, ki Vas bo zavaroval 
pred manjšimi delci materiala, ki nastajajo pri bruše-
nju. Oči je treba zavarovati pred tujki, ki nastajajo pri raz-
ličnih vrstah uporabe naprave in letijo naokrog. Zaščitna 
maska proti prahu ali dihalna maska morata filtrirati prah, 
ki nastaja pri uporabi. Predolgo izpostavljanje glasnemu 
hrupu ima lahko za posledico izgubo sluha.
 Pazite, da bodo druge osebe varno oddaljene od Vaše-
ga delovnega območja. Vsak, ki stopi na delovno obmo-
čje, mora nositi osebno zaščitno opremo. Odlomljeni 
delci obdelovanca ali zlomljena vsadna orodja lahko odleti-
jo stran in povzročijo telesne poškodbe, tudi izven nepo-
srednega delovnega območja.
 Če izvajate dela, pri katerih lahko vstavno orodje pride 
v stik s skritimi omrežnimi napeljavami ali z lastnim 
omrežnim kablom, smete napravo držati le na izolira-
nem ročaju. Stik z napeljavo, ki je pod napetostjo, lahko 
povzroči, da so tudi kovinski deli naprave pod napetostjo, 
kar lahko povzroči električni udar.
 Omrežnega kabla ne približujte vrtečemu se vsadnemu 
orodju. Če izgubite nadzor nad električnim orodjem, lahko 
orodje prereže ali zagrabi kabel, Vaša roka pa zaide v vrte-
če se vsadno orodje.
 Ne odlagajte električnega orodja, dokler se vsadno 
orodje popolnoma ne ustavi. Vrteče se vsadno orodje 
lahko pride v stik z odlagalno površino, zaradi česar lahko 
izgubite nadzor nad električnim orodjem.
 Električno orodje naj medtem, ko ga prenašate nao-
krog, ne deluje. Vrteče se vsadno orodje lahko zaradi na-
ključnega kontakta zagrabi Vaše oblačilo in se zavrta v Vaše 
telo.
 Prezračevalne reže Vašega električnega orodja morate 
redno čistiti. Ventilator motorja povleče v ohišje prah in 
velika količina nabranega prahu je lahko vzrok za električno 
nevarnost.
 Ne uporabljajte električnega orodja v bližini gorljivih 
materialov. Ti materiali se lahko zaradi iskrenja vnamejo.
 Ne uporabljajte vsadnih orodij, ki za hlajenje potrebu-
jejo tekočino. Uporaba vode ali drugih tekočin lahko pov-
zroči električni udar.
Povratni udarec in ustrezna opozorila
 Povratni udarec je nenadna reakcija, ki nastane zaradi za-
gozdenja ali blokiranja vrtečega se vsadnega orodja, na pri-
mer brusilnega koluta, brusilnega krožnika, žične ščetke in 
podobnega. Zagozdenje ali blokiranje ima za posledico ta-
kojšnjo ustavitev vrtečega se vsadnega orodja. Nekontroli-
rano električno orodje se zaradi tega pospešeno premakne 
v smer, ki je nasprotna smeri vrtenja vsadnega orodja.
Če se na primer brusilni kolut zatakne ali zablokira v obde-
lovancu, se lahko rob brusilnega koluta, ki je potopljen v 
obdelovanec, zaplete vanj in brusilni kolut se odlomi ali 
povzroči povratni udarec. Brusilni kolut se nato premakne 
proti uporabniku ali proč od njega, odvisno od smeri vrte-
nja brusilnega koluta na mestu blokiranja. Blokirni koluti se 
lahko pri tem tudi zlomijo.
Povratni udarec je posledica napačne ali pomanjkljive upo-
rabe električnega orodja. Preprečite ga lahko z ustreznimi 
previdnostnimi ukrepi. Navedeni so v nadaljevanju besedila.
 Dobro držite električno orodje in premaknite telo in ro-
ke v položaj, v katerem boste lahko prestregli moč po-
vratnega udarca. Če je na voljo dodatni ročaj, ga obve-
zno uporabljajte in tako zagotovite najboljše možno 
nadziranje moči povratnih udarcev ali reakcijskih mo-
mentov pri zagonu naprave. Z ustreznimi previdnostnimi 
ukrepi lahko uporabnik obvlada moč povratnih udarcev in 
reakcijskih momentov.
 Nikoli z roko ne segajte v bližino vrtečih se vsadnih oro-
dij. V primeru povratnega udarca se lahko orodje prema-
kne čez Vašo roko.
 Ne približujte telesa področju, v katerega se lahko v 
primeru povratnega udarca premakne električno orod-
je. Povratni udarec potisne električno orodje v smer, ki je 
nasprotna smeri premikanja brusilnega koluta na mestu 
blokiranja.
 Posebno previdno delajte v kotih, na ostrih robovih in 
podobnih površinah. Preprečite, da bi vsadna orodja 
odskočila od obdelovanca in se zagozdila. Vrteče se vsa-
dno orodje se v kotih, na ostrih robovih ali če odskoči, zlah-
ka zagozdi. To povzroči izgubo nadzora ali povratni udarec.
 Ne uporabljajte verižnih ali nazobčanih žaginih listov. 
Ta vsadna orodja pogosto povzročijo povratni udarec ali iz-
gubo nadzora nad električnim orodjem.
Posebna opozorila za brušenje in rezanje
 Uporabljajte samo brusila, ki so atestirana za Vaše ele-
ktrično orodje in zaščitni pokrov, predviden za ta brusi-
la. Brusil, ki niso predvidena za Vaše električno orodje, ne 
boste mogli dobro zavarovati in so zato nevarna.
 Kolenaste brusilne plošče morate montirati tako, da 
njihova brusilna površina ne bo segala čez rob zaščitne-
ga pokrova. Nepravilno montirane brusilne plošče, ki sega 
čez rob zaščitnega pokrova, ni moč zadostno zavarovati.
 Zaščitni pokrov morate varno namestiti na električnem 
orodju in ga nastaviti tako, da se doseže največja mera 
varnosti, to pomeni da je najmanjši možni del brusilne-
ga telesa obrnjen v smeri k uporabniku orodja. Zaščitni 
pokrov pomaga pri zaščiti uporabnika pred drobci, na-
ključnim stikom z brusilnim telesom ter iskricami, ki lahko 
zanetijo obleko.
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 224  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

 Slovensko | 225
Bosch Power Tools
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
 Brusila lahko uporabljate samo za vrste uporabe, ki jih 
priporoča proizvajalec. Na primer: Nikoli ne brusite s 
stransko ploskvijo rezalne plošče. Rezalne plošče so na-
menjene odstranjevanju materiala z robom plošče. Brusilo 
se lahko zaradi bočnega delovanja sile zlomi.
 Za izbrani brusilni kolut vedno uporabljajte nepoškodo-
vane vpenjalne prirobnice pravilne velikosti in oblike. 
Ustrezne prirobnice podpirajo brusilni kolut in tako zmanj-
šujejo nevarnost, da bi se kolut zlomil. Prirobnice za rezal-
ne plošče se lahko razlikujejo od prirobnic za druge brusil-
ne kolute.
 Ne uporabljajte obrabljenih brusilnih kolutov večjih 
električnih orodij. Brusilni koluti za večja električna orod-
ja niso konstruirana za višje število vrtljajev, s katerimi de-
lujejo manjša električna orodja in se lahko zato zlomijo.
Ostala posebna opozorila za rezanje
 Izogibajte se blokiranju rezalne plošče ali premočnemu 
pritiskanju na obdelovanec. Ne delajte pretirano globo-
kih rezov. Preobremenjenost rezalne plošče se poveča, 
prav tako dovzetnost za zatikanje ali blokiranje in s tem mo-
žnost povratnega udarca ali zloma brusila.
 Izogibajte se področja pred in za vrtečo se rezalno plo-
ščo. Če boste rezalno ploščo, ki je v obdelovancu, potisnili 
stran od sebe, lahko električno orodje v primeru povratne-
ga udarca skupaj z vrtečim se kolutom odleti naravnost v 
Vas.
 Če se rezalna plošča zagozdi ali če prekinete z delom, 
električno orodje izklopite in ga držite pri miru, dokler 
se kolut popolnoma ne ustavi. Nikoli ne poskušajte re-
zalne plošče, ki se še vrti, potegniti iz reza, ker lahko 
pride do povratnega udarca. Ugotovite in odstranite 
vzrok zagozditve.
 Dokler se električno orodje nahaja v obdelovancu, ga 
ne smete ponovno vklopiti. Počakajte, da bo rezalna 
plošča dosegla polno število vrtljajev in šele potem pre-
vidno nadaljujte z rezanjem. V nasprotnem primeru se 
lahko plošča zatakne, skoči iz obdelovanca ali povzroči po-
vratni udarec.
 Plošče ali velike obdelovance ustrezno podprite in tako 
zmanjšajte tveganje povratnega udarca zaradi zata-
knjene rezalne plošče. Veliki obdelovanci se lahko zaradi 
lastne teže upognejo. Obdelovanec mora biti podprt z 
obeh strani, pa tudi v bližini reza in na robu.
 Še posebno previdni bodite pri „rezanju žepov“ v ob-
stoječe stene ali v druga področja, v katera nimate vpo-
gleda. Pogrezajoča se rezalna plošča lahko pri zarezovanju 
v plinske ali vodovodne cevi ter električne vodnike in druge 
predmete povzroči povratni udarec.
Posebna opozorila za brušenje z brusnim papirjem
 Ne uporabljajte predimenzioniranih brusilnih listov, 
temveč upoštevajte podatke proizvajalca o velikosti 
žaginega lista. Brusilni listi, ki gledajo čez brusilni krožnik, 
lahko povzročijo telesne poškodbe ali pa blokiranje in trga-
nje žaginega lista oziroma povratni udarec.
Posebna opozorila za delo z žičnimi ščetkami
 Upoštevajte dejstvo, da žična ščetka tudi med običajno 
uporabo izgublja koščke žice. Žic zato ne preobreme-
njujte s premočnim pritiskanjem na ščetko. Koščki žice, 
ki letijo stran, lahko zelo hitro prodrejo skozi tanko oblačilo 
in/ali kožo.
 Če je za delo priporočljiva uporaba zaščitnega pokrova, 
preprečite, da bi se zaščitni pokrov in žična ščetka do-
tikala. Premer diskastih in lončastih žičnih ščetk se lahko 
zaradi pritiskanja nanje in zaradi delovanja centrifugalnih 
sil poveča.
Dodatna opozorila
Nosite zaščitna očala.
 Za iskanje skritih oskrbovalnih vodov uporabljajte 
ustrezne iskalne naprave ali se o tem pozanimajte pri 
lokalnem podjetju za oskrbo z vodo, elektriko ali pli-
nom. Stik z električnim vodom lahko povzroči požar ali ele-
ktrični udar. Poškodbe na plinovodu so lahko vzrok za eks-
plozijo, vdor v vodovodno omrežje pa lahko povzroči mate-
rialno škodo ali električni udar.
 Deblokirajte stikalo za vklop/izklop in ga pritisnite v 
pozicijo izklopa v primeru, da se je prekinila oskrba z el. 
energijo, npr. zaradi izpada toka ali izvleka omrežnega 
stikala. Na ta način preprečite nekontroliran ponovni za-
gon.
 Ne dotikajte se brusilnih in rezalnih plošč, dokler se ni-
so ohladila. Plošče postanejo pri delu zelo vroče.
 Zavarujte obdelovanec. Obdelovanec bo proti premika-
nju bolje zavarovan z vpenjalnimi pripravami ali s prime-
žem, kot če bi ga držali z roko.
Opis in zmogljivost izdelka
Preberite vsa opozorila in napotila. Napake 
zaradi neupoštevanja spodaj navedenih opo-
zoril in napotil lahko povzročijo električni 
udar, požar in/ali težke telesne poškodbe.
Razprite stran s sliko naprave in pustite to stran med branjem 
navodil za uporabo odprto.
Uporaba v skladu z namenom
Električno orodje je primerno za rezanje, grobo struženje in 
ščetkanje kovinskih in kamnitih materialov brez uporabe vo-
de.
Za rezanje z vezanimi brusilnimi sredstvi morate za rezanje 
uporabiti poseben zaščitni pokrov.
Pri rezanju kamna morate poskrbeti za dovolj dobro odseso-
vanje prahu.
Z dovoljenimi brusilnimi orodji lahko električno orodje upora-
bite tudi za brušenje z brusilnim papirjem.
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 225  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

226 | Slovensko 
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
Bosch Power Tools
Komponente na sliki
Oštevilčenje komponent, ki so prikazane na sliki, se nanaša na 
prikaz električnega orodja na strani z grafiko.
Tipka za aretiranje vretena 
Vklopno/izklopno stikalo
Dodatni ročaj (izolirana površina ročaja)
Brusilno vreteno
Zaščitni pokrov za brušenje
Vijak za fiksiranje zaščitnega pokrova
Prijemalna priribnica z O-prstanom
Brusilna plošča*
Vpenjalna matica
10 Ključ za vpenjalno matico z dvema luknjama*
11 Hitrovpenjalna matica 
*
12 Lončasti kolut iz trdine*
13 Zaščitni pokrov za rezanje*
14 Rezalna plošča*
15 Zaščitni pokrov za brusni lonec*
16 Brusni lonec*
17 Ključ z dvema luknjama, kolenast za brusni lonec*
18 Ščitnik za roke*
19 Distančne ploščice*
20 Gumijasti brusilni krožnik*
21 Brusilni list*
22 Okrogla matica*
23 Lončasta ščetka*
24 Odsesovalni pokrov za rezanje z drsnim vodilom*
25 Diamantna rezalna plošča*
26 Ročaj (izolirana površina ročaja)
*Prikazan ali opisan pribor ni del standarnega obsega dobave. 
Celoten pribor je del našega programa pribora.
Tehnični podatki
Podatki o hrupu/vibracijah
Merilne vrednosti hrupa izračunane v skladu z EN 60745.
Nivo hrupa naprave po vrednotenju A tipično znaša: nivo 
zvočnega tlaka 92 dB(A); nivo jakosti hrupa 103 dB(A). Ne-
zanesljivost meritve K=3 dB.
Nosite zaščitne glušnike!
Skupne vrednosti vibracij a
h
 (vektorska vsota treh smeri) in 
negotovost K se izračunajo v skladu z EN 60745:
Površinsko brušenje (grobo struženje): a
h
=7,5 m/s
2

K=1,5 m/s
2
,
brušenje z brusilnim listom: a
h
=4,0 m/s
2
, K=1,5 m/s
2
.
Podane vrednosti nivoja vibracij v teh navodilih so bile izmer-
jene v skladu s standardiziranim merilnim postopkom po 
EN 60745 in se lahko uporabljajo za primerjavo električnih 
orodij med seboj. Primeren je tudi za začasno oceno obreme-
njenosti z vibracijami.
Naveden nivo vibracij predstavlja glavne uporabe električne-
ga orodja. Če pa se električno orodje uporablja še v druge na-
mene, z različnim priborom, odstopajočimi vstavnimi orodji 
ali pri nezadostnem vzdrževanju, lahko nivo vibracij odstopa. 
To lahko obremenjenosti z vibracijami med določenim obdo-
bjem uporabe občutno poveča.
Za natančnejšo oceno obremenjenosti z vibracijami morate 
upoštevati tudi tisti čas, ko je naprava izklopljena in teče, ven-
dar dejansko ni v uporabi. To lahko obremenjenost z vibraci-
jami preko celotnega obdobja dela občutno zmanjša.
Določite dodatne varnostne ukrepe za zaščito upravljalca 
pred vplivi vibracij, npr. Vzdrževanje električnega orodja in 
vstavnih orodij, segrevanje rok, organizacija delovnih postop-
kov.
Izjava o skladnosti
Izjavljamo pod izključno odgovornostjo, da proizvod pod 
„Tehnični podatki“ ustreza naslednjim standardom oz. stan-
dardiziranim dokumentom: EN 60745 v skladu z določili Di-
rektiv 2011/65/EU, 2004/108/ES, 2006/42/ES.
Kotni brusilnik
GWS ...
20-230
H
20-230
JH
Številka artikla
3 601 ...
... H50 L.. ... H50 M..
Nazivna odjemna moč
W
2000
2000
Izhodna moč
W
1250
1250
Nazivno število vrtljajev
min
-1
6600
6600
Maks. premer brusilnega 
koluta
mm
230
230
Navoj brusilnega vretena
M 14
M 14
Maks. dolžina navoja 
brusilnega vretena
mm
25
25
Navedbe veljajo za nazivne napetosti [U] 230 V. Pri drugih napetostih in 
državno specifičnih izvedbah lahko te navedbe variirajo.
Samo za električna orodja brez zagonske omejitve: Vklopi električnega 
orodja imajo za posledico kratkotrajne padce napetosti. Pri neugodnih 
pogojih v omrežju se lahko pojavijo motnje v delovanju drugih naprav. 
Pri omrežnih impendancah, ki znašajo manj kot 0,25 Ohm, motenj ni 
pričakovati.
Zaščita proti ponovnemu 
zagonu


Omejitev zagonskega toka


Teža po EPTA-Procedure 
01/2003
– z  dodatnim  ročajem  z 
blažilnim mehanizmom
– s standardnim dodatnim 
ročajem
kg
kg
5,2
5,1
5,2
5,1
Zaščitni razred
/
II
/
II
Kotni brusilnik
GWS ...
20-230
H
20-230
JH
Navedbe veljajo za nazivne napetosti [U] 230 V. Pri drugih napetostih in 
državno specifičnih izvedbah lahko te navedbe variirajo.
Samo za električna orodja brez zagonske omejitve: Vklopi električnega 
orodja imajo za posledico kratkotrajne padce napetosti. Pri neugodnih 
pogojih v omrežju se lahko pojavijo motnje v delovanju drugih naprav. 
Pri omrežnih impendancah, ki znašajo manj kot 0,25 Ohm, motenj ni 
pričakovati.
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 226  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

 Slovensko | 227
Bosch Power Tools
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
Tehnična dokumentacija (2006/42/ES) pri:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
31.03.2014
Montaža
Montaža zaščitnih priprav
 Pred začetkom kakršnih koli del na električnem orodju 
izvlecite omrežni vtikač iz vtičnice.
Opozorilo: Po lomu brusilnega koluta med obratovanjem ali 
pri poškodovanju prijemal na zaščitnem pokrovu/na električ-
nem orodju, morate električno orodje takoj poslati na naslov 
servisa; naslovi se nahajajo v odstavku „Servis in svetovanje o 
uporabi“.
Zaščitni pokrov za brušenje
Namestite zaščitni pokrov 5 na steblo vretena. Položaj zašči-
tnega pokrova 5 prilagodite zahtevam delovnega postopka in 
aretirajte zaščitni pokrov 5 s fiksirnim vijakom 6.
 Zaščitni pokrov 5 naj bo nastavljen tako, da bo iskrenje 
v smeri upravljalca onemogočeno.
Zaščitni pokrov za rezanje
 Pri rezanju z vezanimi brusilnimi sredstvi morate ve-
dno uporabiti zaščitni pokrov za rezanje 13.
 Pri rezanju kamna morate poskrbeti za dovolj dobro od-
sesovanje prahu.
Zaščitni pokrov za rezanje 13 se montira kot zaščitni pokrov 
za brušenje 5.
Odsesovalni pokrov za rezanje z drsnim vodilom
Odsesovalni pokrov za rezanje z drsnim vodilom 24 se monti-
ra kot zaščitni pokrov za brušenje 5.
Dodatni ročaj
 Električno orodja uporabljajte samo skupaj z dodatnim 
ročajem 3.
Odvisno od delovnega postopka privijte dodatni ročaj 3 na 
desno ali levo stran glave gonila.
Ščitnik za roke
 Pri delih z gumijastim brusilnim krožnikom 20 ali lonča-
sto ščetko/ploščato ščetko/pahljačastim brusilnim ko-
lutom naj bo ščitnik za roke 18 vedno montiran.
Ščitnik za roke 18 pritrdite z dodatnim ročajem 3.
Nontaža brusilnih orodij
 Pred začetkom kakršnih koli del na električnem orodju 
izvlecite omrežni vtikač iz vtičnice.
 Ne dotikajte se brusilnih in rezalnih plošč, dokler se ni-
so ohladila. Plošče postanejo pri delu zelo vroče.
Očistite brusilno vreteno 4 in vse dele, ki so predvideni za 
montažo.
Za pritrjevanje in sprostitev brusilnih orodij pritisnite tipko za 
aretiranje vretena 1 in fiksirajte vreteno.
 Tipko za aretiranje vretena pritiskajte samo pri mirujo-
čem brusilnem vretenu. V nasprotnem primeru se lahko 
električno orodje poškoduje.
Brusilni kolut/rezalna plošča
Upoštevajte dimenzije brusilnih orodij. Premer luknje se mora 
ujemati s prijemalno prirobnico. Uporaba adapterjev ali redu-
cirnih komadov ni dovoljena.
Pri uporabi diamantnih rezalnih kolutov pazite, da se bosta 
puščica smeri vrtenja na diamantnem rezalnem kolutu in smer 
vrtenja električnega orodja (glejte puščico smeri vrtenja na 
glavi gonila) ujemali.
Zaporedje montaže je prikazano na strani z grafiko.
Za pritrditev brusilnega koluta/rezalne plošče najprej privijte 
napenjalno matico 9, nato pa vpnite kolut oziroma ploščo s 
pomočjo ključa z dvema luknjama, glejte odstavek „Hitrovpe-
njalna matica“.
 Preverite po montaži brusilnega orodja pred vklopom, 
ali je brusilno orodje koretno montirano in ali se lahko 
prosto vrti. Zagotovite, da se brusilno orodje ne dotika 
zaščitnega pokrova ali drugih delov.
V prijemalni prirobnici 7 je okrog cen-
trirnega roba vstavljen del iz umetne 
mase (O-obroč). Če O-obroč manjka 
ali je poškodovan, se mora pred na-
daljno uporabo prijemalna prirobnica 7 
nujno nadomestiti.
Pahljačasti brusilni kolut
 Za dela, kjer uporabljate pahljačaste brusilne kolute, 
vedno montirajte ščitnik za roke 18.
Gumijasti brusilni krožnik
 Za dela, kjer uporabljate gumijaste brusilne krožnike 
20, vedno montirajte ščitnik za roke 18.
Zaporedje montaže je prikazano na strani z grafiko.
Pred montažo gumijastega brusilnega krožnika 20 namestite 
2 distančni ploščici 19 na brusilno vreteno 4.
Privijte okroglo matico 22 in jo zategnite s ključem z dvema lu-
knjama.
Каталог: manuals
manuals -> Благодарим за то, что вы выбрали наш плеер. Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно
manuals -> Руководство по эксплуатации Содержание Монтаж, 2-3-4
manuals -> Руководство по эксплуатации русский, 1 ru қазақша, 17 k z h5G56f ru предупреждения,2
manuals -> Регламент за екологосъобразно проектиране Препарат за изплакване и рафинирана
manuals -> Руководство по эксплуатации ! Обязательно прочтите это руководство. ! Сохраните руководство для получения необходимых
manuals -> Мультиварка бытовая электрическая polaris модель pmc 0510ad инструкция по эксплуатации
manuals -> Пайдалану жөніндегі нұсқаулық кір жуғыш машина
manuals -> Цифрлық жерсеріктік қабылдағыш цифровой спутниковый приемник
manuals -> 1. 1 Холодильник в соответствии с рисунком 1 предназначен для охлаждения свежих продуктов, хранения пищевых продуктов в охлажденном состоянии в Х


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   61


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет