Uk Оригінальна інструкція з експлуатації kk


Lončasta ščetka/ploščata ščetkaжүктеу 25.06 Mb.
Pdf просмотр
бет49/61
Дата27.03.2017
өлшемі25.06 Mb.
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   ...   61

Lončasta ščetka/ploščata ščetka
 Za dela, kjer uporabljate krtačne lonce ali krtačne kolu-
te, vedno montirajte ščitnik za roke 18.
Zaporedje montaže je prikazano na strani z grafiko.
Lončasta ščetka/ploščata ščetka mora biti na brusilno vrete-
no privita tako, da trdno nalega na prirobnici brusilnega vrete-
na na koncu navoja. Lončasto ščetko/ploščato ščetko trdno 
privijte z viličastim ključem.
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 227  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

228 | Slovensko 
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
Bosch Power Tools
Brusni lonec
 Za dela, kjer uporabljate brusne lonce, montirajte po-
sebni zaščitni pokrov 15.
Brusni lonec 16 mora segati le toliko iz zaščitnega pokrova 
15, kolikor je to pri vsakem konkretnem primeru obdelave 
nujno potrebno. Zaščitni pokrov 15 nastavite na to mero.
Zaporedje montaže je prikazano na strani z grafiko.
Privijte vpenjalno matico 9 in jo zategnite s kolenastim klju-
čem z dvema luknjama 17.
Hitrovpenjalna matica
Za enostavnejšo zamenjavo brusilnega orodja brez uporabe 
dodatnih orodij lahko namesto napenjalne matice 9 uporabite 
hitrovpenjalno matico 11.
 Hitrovpenjalna matica 11 se lahko uporablja samo za 
brusilne kolute in rezalne plošče.
Uporabljajte samo brezhibne, nepoškodovane hitrovpe-
njalne matice 11.
Pri privijanju pazite, da bo popisana stran hitrovpenjalne 
matice 11 obrnjena proč od brusilne plošče; puščica naj 
kaže indeksno oznako 27.
Pritisnite tipko za aretiranje 
vretena 1 in fiksirajte brusilno 
vreteno. Trdno privijte hi-
trovpenjalno matico z obra-
čanjem brusilnega koluta v 
urini smeri.
Pravilno pritrjeno, nepoško-
dovano hitrovpenjalno mati-
co lahko ročno odvijete z 
obračanjem narebričenega 
prstana v protiurni smeri.
Hitrovpenjalne matice, ki je 
obtičala na vretenu, nikoli 
ne odvijajte s kleščami, am-
pak uporabite ključ z dvema 
luknjama. Ključ z dvema lu-
knjama namestite tako, kot je 
prikazano na sliki.
Dovoljena brusilna orodja
Uporabljate lahko vsa brusilna orodja, ki so navedena v tem 
navodilu za uporabo.
Dovoljeno število vrtljajev [min
-1
] oziroma obodna hitrost 
[m/s] uporabljenenih brusilnih orodij morata znašati najmanj 
toliko, kolikor znašajo vrednosti v spodnji tabeli.
Upoštevajte torej dovoljeno število vrtljajev oziroma obo-
dno hitrost na etiketi brusilnega orodja.
Obračanje glave gonila
 Pred začetkom kakršnih koli del na električnem orodju 
izvlecite omrežni vtikač iz vtičnice.
Glavo gonila lahko vrtite v 
korakih po 90°. Tako lah-
ko vklopno/izklopno sti-
kalo v posebnih primerih 
dela namestite v ugodnej-
šo pozicijo za rokovanje, 
npr. za rezalna dela z od-
sesovalnim pokrovom z 
drsnim vodilom 24 ali za 
levičarje.
Do konca odvijte vse 4 vijake. Glavo gonila previdno in ne da 
bi jo odstranili z ohišja zasukajte v novi položaj. Ponovno tr-
dno privijte vse 4 vijake.
Odsesavanje prahu/ostružkov
 Prah nekaterih materialov kot npr. svinčenega premaza, 
nekaterih vrst lesa, mineralov in kovin je lahko zdravju ško-
dljiv. Dotik ali vdihavanje tega prahu lahko povzroči aler-
gične reakcije in/ali obolenja dihal uporabnika ali oseb, ki 
se nahajajo v bližini.
Določene vrste prahu kot npr. prah hrastovine ali bukovja 
veljajo kot kancerogene, še posebej v povezavi z dodatnimi 
snovmi za obdelavo lesa (kromat, zaščitno sredstvo za 
les). Material z vsebnostjo azbesta smejo obdelovati le 
strokovnjaki.
– Po možnosti uporabljajte sesalnik prahu, ki je primeren 
glede na vrsto materiala.
– Poskrbite za dobro zračenje delovnega mesta.
– Priporočamo, da nosite zaščitno masko za prah s filtrir-
nim razredom P2.
Upoštevajte veljavne nacionalne predpise za obdelovalne ma-
teriale.
 Preprečite nabiranje prahu na delovnem mestu. Prah se 
lahko hitro vname.
27
maks.
[mm]
[mm]
D
b
d
[min
-1
]
[m/s]
180
230
8
8
22,2
22,2
8500
6600
80
80
180
230


8500
6600
80
80
100
30
M 14
8600
45
b
d
D
D
D
b
d
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 228  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

 Slovensko | 229
Bosch Power Tools
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
Delovanje
Zagon
 Upoštevajte omrežno napetost! Napetost vira električ-
ne energije se mora ujemati s podatki na tipski ploščici 
električnega orodja. Orodje, ki je označeno z 230 V, 
lahko priključite tudi na napetost 220 V.
Pri uporabi električnega orodja z mobilnimi generatorji, ki ni-
majo zadostne moči, oz. ki nimajo ustrezne regulacije napeto-
sti z ojačanjem zagonskega toka, lahko pride do izgube moči 
ali netipičnega obnašanja pri vklopu.
Prosimo preverite ustreznost generatorja, ki ga uporabljate, 
še posebej glede omrežne napetosti in frekvence.
Vklop/izklop
Za vklop električnega orodja potisnite vklopno/izklopno sti-
kalo 2 naprej in ga nato pritisnite.
Za fiksiranje pritisnjenega vklopno/izklopnega stikala 2 poti-
snite vklopno/izklopno stikalo 2 še malo naprej.
Če želite električno orodje izklopiti vklopno/izklopno stikalo 
2 spustite, če pa je aretirano, vklopno/izklopno stikalo 2 krat-
ko pritisnite in ga nato spustite.
Da bi privarčevali z energijo, vklopite električno orodje le ta-
krat, ko ga boste uporabljali.
Izvedba stikala brez aretiranja
(specifična izvedba za posamezne države):
Za vklop električnega orodja potisnite vklopno/izklopno sti-
kalo 2 naprej in ga nato pritisnite.
Za izklop električnega orodja vklopno/izklopno stikalo 2 spu-
stite.
 Pred uporabo morate brusilno orodje pregledati. Mon-
taža naj bo brezhibna, orodje pa se mora prosto obrača-
ti. Opravite preizkusni tek brez obremenitve, ki naj tra-
ja približno 1 minuto. Ne uporabljajte poškodovanih, 
neuravnoteženih ali vibrirajočih brusilnih orodij. Po-
škodovana brusilna orodja lahko počijo in povzročijo tele-
sne poškodbe.
Zaščita proti ponovnemu zagonu (GWS 20-230 JH)
Zaščita pred ponovnim zagonom preprečuje nekontroliran za-
gon električnega orodja po prekinitvi električnega toka.
Za ponoven vklop premaknite vklopno/izklopno stikalo 2 v 
položaj izklopa in znova vklopite električno orodje.
Omejitev zagonskega toka (GWS 20-230 JH)
Elektronska omejitev zagonskega toka omeji zmogljivost elek-
tričnega orodja pri vklopu in omogoča delovanje z varovalko 
16 A.
Opozorilo: Če električno orodje takoj po vklopu deluje s pol-
nim številom vrtljajev, sta izpadli pripravi: zagonska omejitev 
in zaščita proti ponovnemu zagonu. V tem primeru morate ele-
ktrično orodje nemudoma poslati na naslov servisa; naslovi se 
nahajajo v poglavju „Servis in svetovanje o uporabi“.
Navodila za delo
 Previdno pri zarezovanju v nosilne stene, glejte odsta-
vek „Opozorila glede statike“.
 Če lastna teža obdelovanca ne zadošča, da bi varno na-
legal na podlago, ga ustrezno vpnite.
 Nikoli ne obremenjujte električnega orodja do te mere, 
da bi se ustavilo.
 Pustite, da električno orodje po težki obremenitvi še 
nekaj minut obratuje v praznem teku. Tako se vstavno 
orodje ohladi.
 Ne dotikajte se brusilnih in rezalnih plošč, dokler se ni-
so ohladila. Plošče postanejo pri delu zelo vroče.
 Ne uporabljajte električnega orodja skupaj s stojalom 
za rezalno brušenje.
Opozorilo: Če električnega orodja ne uporabljajte, potegnite 
vtič iz vtičnice. Električno orodje ima pri priključenem vtiču in 
obstajajoči napetosti tudi v izklopljenem stanju še minimalno 
porabo toka.
Kosmačenje
 Za kosmačenje nikoli ne uporabljajte rezalnih plošč.
Najboljši delovni rezultat boste pri kosmačenju dosegli z na-
klonskim kotom od 30° do 40°. Z zmernim pritiskanjem pomi-
kajte električno orodje sem in tja. Tako se obdelovanec ne bo 
preveč segrel, ne bo spremenil barve in ne bo dobil brazd.
Pahljačasti brusilni kolut
S pahljačastim brusilnim kolutom (pribor) je možno tudi ob-
delovanje izbočenih površin in profilov.
Pahljačasti brusilni koluti imajo bistveno daljšo življenjsko do-
bo, nižji nivo hrupa in nižje brusilne temperature kot navadni 
brusilni koluti.
Rezanje kovine
 Pri rezanju z vezanimi brusilnimi sredstvi morate ve-
dno uporabiti zaščitni pokrov za rezanje 13.
Pri rezanju delajte z zmernim pomikom, ki ga prilagodite ma-
terialu. Ne pritiskajte na rezalno ploščo in preprečite zatikanje 
v obdelovanec in osciliranje.
Ustavljajoče se rezalne plošče ne skušajte zavirati tako, da bi 
s strani v nasprotni smeri njenega vrtenja pritiskali nanjo.
Električno orodje vedno 
premikajte protismerno. 
V nasprotnem primeru 
obstaja nevarnost, da bo 
nekontrolirano izpadlo 
iz reza.
Pri rezanju profilov in četverorobih cevi je najbolje začeti pri 
najmanjšem premeru.
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 229  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

230 | Hrvatski 
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
Bosch Power Tools
Rezanje kamna
 Pri rezanju kamna morate poskrbeti za dovolj dobro od-
sesovanje prahu.
 Nosite zaščitno masko proti prahu.
 Električno orodje se lahko uporablja samo za suho reza-
nje/brušenje.
Pri rezanju kamnine morate vedno uporabiti diamantno rezal-
no ploščo.
Pri uporabi odsesovalnega pokrova za rezanje z drsnim vodi-
lom 24 mora biti sesalnik atestiran za odsesovanje kamenin-
skega prahu. Bosch ima v ponudbi primerne sesalnike.
Vklopite električno 
orodje in ga s sprednjim 
delom drsnega vodila 
postavite na obdelova-
nec. Električno orodje 
pomikajte z zmernim po-
mikom, ki ga morate pri-
lagoditi materialu, ki ga 
obdelujete.
Pri rezanju posebno trdih obdelovancev, na primer betona z 
visoko vsebnostjo prodnikov, se lahko diamantna rezalna plo-
šča segreje, kar povzroči poškodbe. Na to Vas nedvoumno 
opozarja venec isker, ki se vrti skupaj s ploščo.
V takem primeru rezanje prekinite in ohladite diamantno re-
zalno ploščo tako, da jo pustite delovati v prostem teku pri 
najvišjem številu vrtljajev.
Opazno nazadovanje z delovnimi rezultati in venec isker po-
menita, da je diamantna rezalna plošča postala topa. Nabrusi-
te jo lahko s kratkimi rezi v abrazivni material, na primer v 
apnenec.
Opozorila glede statike
Zareze v nosilne stene ureja normativ DIN 1053 del 1 oziroma 
določila, ki so specifična za posamezne države.
Te predpise je treba obvezno spoštovati. Pred začetkom del 
se posvetujte z odgovornimi statiki, arhitekti ali s pristojnim 
vodstom gradbišča.
Vzdrževanje in servisiranje
Vzdrževanje in čiščenje
 Pred začetkom kakršnih koli del na električnem orodju 
izvlecite omrežni vtikač iz vtičnice.
 Električno orodje in prezračevalne reže naj bodo vedno 
čisti, kar bo zagotovilo dobro in varno delo.
 Pri ekstremnih pogojih uporabe po možnosti upora-
bljajte vedno odsesovalno pripravo. Pogosto izpihujte 
prezračevalne zareze in predvklopite tokovno zaščitno 
stikalo (FI). Prevodni prah, ki nastane pri obdelavi kovin, 
se lahko nabira v notranjosti električnega orodja. Pri tem 
se lahko poškoduje zaščitna izolacija električnega orodja.
Bodite skrbni pri shranjevanju pribora in rokovanju z njim.
Da bi se izognili ogrožanju varnosti v primeru, da morate na-
domestiti priključni kabel, mora to storiti servis podjetja 
Bosch ali pooblaščen servis za električna orodja Bosch.
Servis in svetovanje o uporabi
Servis Vam bo dal odgovore na Vaša vprašanja glede popravi-
la in vzdrževanja izdelka ter nadomestnih delov. Risbe razsta-
vljenega stanja in informacije o nadomestnih delih se nahajajo 
tudi na spletu pod:
www.bosch-pt.com
Skupina svetovalcev o uporabi podjetja Bosch Vam bo z vese-
ljem v pomoč pri vprašanjih o naših izdelkih in njihovega pri-
bora.
V primeru dodatnih vprašanj in pri naročanju nadomestnih 
delov brezpogojno navedite 10-mestno številko artikla, ki je 
navedena na tipski ploščici naprave.
Slovensko
Top Service d.o.o.
Celovška 172
1000 Ljubljana
Tel.: (01) 519 4225
Tel.: (01) 519 4205
Fax: (01) 519 3407
Odlaganje
Električno orodje, pribor in embalažo je treba dostaviti v oko-
lju prijazno ponovno predelavo.
Električnih orodij ne vrzite med gospodinjske odpadke!
Samo za države EU:
V skladu z Direktivo 2012/19/EU Evropske-
ga Parlamenta in Sveta o odpadni električni 
in elektronski opremi (OEEO) in njeni ure-
sničitvi v nacionalnem pravu se morajo ele-
ktrična orodja, ki niso več v uporabi, ločeno 
zbirati ter okolju prijazno reciklirati.
Pridržujemo si pravico do sprememb.
Hrvatski
Upute za sigurnost
Opće upute za sigurnost za električne alate
Treba pročitati sve napomene o si-
gurnosti i upute. Ako se ne bi pošti-
vale napomene o sigurnosti i upute to bi moglo uzrokovati 
strujni udar, požar i/ili teške ozljede.
Sačuvajte sve napomene o sigurnosti i upute za buduću 
primjenu.
U daljnjem tekstu korišten pojam „Električni alat“ odnosi se na 
električne alate s priključkom na električnu mrežu (s mrežnim 
kabelom) i na električne alate s napajanjem iz aku baterije 
(bez mrežnog kabela).
UPOZORENJE
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 230  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

 Hrvatski | 231
Bosch Power Tools
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
Sigurnost na radnom mjestu
 Održavajte vaše radno mjesto čistim i dobro osvijetlje-
nim. Nered ili neosvijetljeno radno mjesto mogu uzrokova-
ti nezgode.
 Ne radite s električnim alatom u okolini ugroženoj ek-
splozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tekućine, plinovi 
ili prašina. Električni alati proizvode iskre koje mogu zapa-
liti prašinu ili pare.
 Tijekom uporabe električnog alata djecu i ostale osobe 
držite dalje od mjesta rada. U slučaju skretanja pozorno-
sti mogli bi izgubiti kontrolu nad uređajem.
Električna sigurnost
 Priključni utikač električnog alata mora odgovarati 
utičnici. Na utikaču se ni na koji način ne smiju izvoditi 
izmjene. Ne koristite adapterski utikač zajedno sa za-
štitno uzemljenim električnim alatom. Utikač na kojem 
nisu vršene izmjene i odgovarajuća utičnica smanjuju opa-
snost od strujnog udara.
 Izbjegavajte dodir tijela s uzemljenim površinama, kao 
što su cijevi, radijatori, štednjaci i hladnjaci. Postoji po-
većana opasnost od električnog udara ako bi vaše tijelo bi-
lo uzemljeno.
 Uređaj držite dalje od kiše ili vlage. Prodiranje vode u 
električni alat povećava opasnost od strujnog udara.
 Ne zloupotrebljavajte priključni kabel za nošenje, vje-
šanje električnog alata ili za izvlačenje utikača iz mrež-
ne utičnice. Priključni kabel držite dalje od izvora topli-
ne, ulja, oštrih rubova ili pomičnih dijelova uređaja. 
Oštećen ili usukan priključni kabel povećava opasnost od 
strujnog udara.
 Ako sa električnim alatom radite na otvorenom, koristi-
te samo produžni kabel koji je prikladan za uporabu na 
otvorenom. Primjena produžnog kabela prikladnog za rad 
na otvorenom smanjuje opasnost od strujnog udara.
 Ako se ne može izbjeći uporaba električnog alata u vlaž-
noj okolini, koristite zaštitnu sklopku struje kvara. Pri-
mjenom zaštitne sklopke struje kvara izbjegava se opa-
snost od električnog udara.
Sigurnost ljudi
 Budite pažljivi, pazite što činite i postupajte oprezno 
kod rada s električnim alatom. Ne koristite električni 
alat ako ste umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili 
lijekova. Trenutak nepažnje kod uporabe električnog alata 
može uzrokovati teške ozljede.
 Nosite osobnu zaštitnu opremu i uvijek nosite zaštitne 
naočale. Nošenje osobne zaštitne opreme, kao što je ma-
ska za prašinu, sigurnosna obuća koja ne kliže, zaštitna ka-
ciga ili štitnik za sluh, ovisno od vrste i primjene električnog 
alata, smanjuje opasnost od ozljeda.
 Izbjegavajte nehotično puštanje u rad. Prije nego što 
ćete utaknuti utikač u utičnicu i/ili staviti aku-bateriju, 
provjerite je li električni alat isključen. Ako kod nošenja 
električnog alata imate prst na prekidaču ili se uključen 
uređaj priključi na električno napajanje, to može dovesti do 
nezgoda.
 Prije uključivanja električnog alata uklonite alate za 
podešavanje ili vijčani ključ. Alat ili ključ koji se nalazi u 
rotirajućem dijelu uređaja može dovesti do nezgoda.
 Izbjegavajte neuobičajene položaje tijela. Zauzmite si-
guran i stabilan položaj tijela i u svakom trenutku odr-
žavajte ravnotežu. Na taj način možete električni alat bo-
lje kontrolirati u neočekivanim situacijama.
 Nosite prikladnu odjeću. Ne nosite široku odjeću ili na-
kit. Kosu, odjeću i rukavice držite dalje od pomičnih 
dijelova. Nepričvršćenu odjeću, dugu kosu ili nakit mogu 
zahvatiti pomični dijelovi.
 Ako se mogu montirati naprave za usisavanje i hvatanje 
prašine, provjerite da li su iste priključene i da li se mo-
gu ispravno koristiti. Primjena naprave za usisavanje mo-
že smanjiti ugroženost od prašine.
Brižljiva uporaba i ophođenje s električnim alatima
 Ne preopterećujte uređaj. Za vaš rad koristite za to 
predviđen električni alat. S odgovarajućim električnim 
alatom radit ćete bolje i sigurnije u navedenom području 
učinka.
 Ne koristite električni alat čiji je prekidač neispravan. 
Električni alat koji se više ne može uključivati i isključivati 
opasan je i mora se popraviti.
 Izvucite utikač iz mrežne utičnice i/ili izvadite aku-ba-
teriju prije podešavanja uređaja, zamjene pribora ili 
odlaganja uređaja. Ovim mjerama opreza izbjeći će se ne-
hotično pokretanje električnog alata.
 Električni alat koji ne koristite spremite izvan dosega 
djece. Ne dopustite rad s uređajem osobama koje nisu s 
njim upoznate ili koje nisu pročitale ove upute. Električ-
ni alati su opasni ako s njima rade neiskusne osobe.
 Održavajte električni alat s pažnjom. Kontrolirajte da li 
pomični dijelovi uređaja besprijekorno rade i da nisu 
zaglavljeni, da li su dijelovi polomljeni ili tako oštećeni 
da se ne može osigurati funkcija električnog alata. Prije 
primjene ove oštećene dijelove treba popraviti. Mnoge 
nezgode imaju svoj uzrok u slabo održavanim električnim 
alatima.
 Rezne alate održavajte oštrim i čistim. Pažljivo održava-
ni rezni alati s oštrim oštricama manje će se zaglaviti i lakše 
se s njima radi.
 Električni alat, pribor, radne alate, itd. koristite prema 
ovim uputama i na način kako je to propisano za pose-
ban tip uređaja. Kod toga uzmite u obzir radne uvjete i 
izvođene radove. Uporaba električnih alata za druge pri-
mjene nego što je to predviđeno, može dovesti do opasnih 
situacija.
Servisiranje
 Popravak vašeg električnog alata prepustite samo kva-
lificiranom stručnom osoblju ovlaštenog servisa i samo 
s originalnim rezervnim dijelovima. Na taj će se način 
osigurati da ostane sačuvana sigurnost uređaja.
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 231  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

232 | Hrvatski 
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
Bosch Power Tools
Upute za sigurnost za kutnu brusilicu
Zajedničke napomene upozorenja za brušenje brusilica-
ma, brušenje brusnim papirom, radove sa čeličnim četka-
ma i rezanje brusnim pločama
 Ovaj električni alat treba koristiti kao brusilicu sa bru-
snom pločom, brusilicu sa brusnim papirom, brusilicu 
sa čeličnom četkom i kao brusilicu za rezanje brusnom 
pločom. Trebate se pridržavati svih napomena upozo-
renja, uputa, slika i podataka, koje ste dobili sa elek-
tričnim alatom. Ako se ne bi pridržavali slijedećih uputa, 
moglo bi doći do strujnog udara, požara i/ili teških ozljeda.
 Ovaj električni alat nije prikladan za poliranje. Primjene 
za koje električni alat nije predviđen mogu uzrokovati ugro-
žavanje i ozljede.
 Ne koristite pribor koji proizvođač nije posebno predvi-
dio i preporučio za ovaj električni alat. Sama činjenica 
da se pribor može pričvrstiti na vaš električni alat, ne jamči 
sigurnu primjenu.
 Dopušteni broj okretaja električnog alata mora biti ba-
rem toliko visok kao maksimalni broj okretaja naveden 
na električnom alatu. Pribor koji se vrti brže nego što je 
do dopušteno, mogao bi se polomiti i razletjeti.
 Vanjski promjer i debljina radnog alata moraju odgova-
rati dimenzijama vašeg električnog alata. Pogrešno di-
menzionirani električni alati ne mogu se dovoljno zaštititi ili 
kontrolirati.
 Radni alati s navojnim umetkom moraju točno odgova-
rati navoju brusnog vretena. Za radne alate koji se 
Каталог: manuals
manuals -> Благодарим за то, что вы выбрали наш плеер. Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно
manuals -> Руководство по эксплуатации Содержание Монтаж, 2-3-4
manuals -> Руководство по эксплуатации русский, 1 ru қазақша, 17 k z h5G56f ru предупреждения,2
manuals -> Регламент за екологосъобразно проектиране Препарат за изплакване и рафинирана
manuals -> Руководство по эксплуатации ! Обязательно прочтите это руководство. ! Сохраните руководство для получения необходимых
manuals -> Мультиварка бытовая электрическая polaris модель pmc 0510ad инструкция по эксплуатации
manuals -> Пайдалану жөніндегі нұсқаулық кір жуғыш машина
manuals -> Цифрлық жерсеріктік қабылдағыш цифровой спутниковый приемник
manuals -> 1. 1 Холодильник в соответствии с рисунком 1 предназначен для охлаждения свежих продуктов, хранения пищевых продуктов в охлажденном состоянии в Х


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   ...   61


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет