Uk Оригінальна інструкція з експлуатації kk


montiraju pomoću prirubnice, promjer perforacije rad-жүктеу 25.06 Mb.
Pdf просмотр
бет50/61
Дата27.03.2017
өлшемі25.06 Mb.
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   61

montiraju pomoću prirubnice, promjer perforacije rad-
nog alata mora odgovarati promjeru stezanja prirubni-
ce. Radni alati koji se ne pričvršćuju točno na električni 
alat, okreću se nejednolično, jako vibriraju i mogu dovesti 
do gubitka kontrole nad električnim alatom.
 Ne koristite oštećene radne alate. Prije svake primjene 
kontrolirajte radne alate, kao što su brusne ploče na 
odlamanje komadića i pukotine, brusne tanjure na pu-
kotine, trošenje ili veću istrošenost, čelične četke na 
oslobođene ili odlomljene žice. Ako bi električni alat ili 
radni alat pao, provjerite da li je oštećen ili koristite ne-
oštećeni radni alat. Kada koristite ili kontrolirate radni 
alat, osobe koje se nalaze blizu držite izvan ravnine ro-
tirajućeg radnog alata i ostavite električni alat da se 
jednu minutu vrti sa maksimalnim brojem okretaja. 
Oštećeni radni alati najčešće se lome u vrijeme ovakvih is-
pitivanja.
 Nosite osobnu zaštitnu opremu. Ovisno od primjene ko-
ristite masku za zaštitu lica i zaštitne naočale. Ukoliko 
je to potrebno, nosite masku za zaštitu od prašine, štit-
nike za sluh, zaštitne rukavice ili specijalne pregače, 
koje će vas zaštititi od sitnih čestica od brušenja i mate-
rijala. Oči treba zaštiti od letećih stranih tijela koja nastaju 
kod različitih primjena. Zaštitne maske protiv prašine ili za 
disanje moraju profiltrirati prašinu nastalu kod primjene. 
Ako ste dulje vrijeme izloženi buci, mogao bi vam se pogor-
šati sluh.
 Ako radite sa drugim osobama, pazite na siguran raz-
mak do njihovog radnog područja. Svatko tko stupi u 
radno područje mora nositi osobnu zaštitnu opremu. 
Odlomljeni komadići izratka ili odlomljeni radni alati mogu 
odletjeti i uzrokovati ozljede i izvan neposrednog radnog 
područja.
 Kod izvođenja radova uređaj držite samo na izoliranim 
površinama zahvata, kada bi radni alat mogao oštetiti 
skrivene električne vodove ili vlastiti priključni kabel. 
Kontakt sa električnim vodom pod naponom mogao bi sta-
viti pod napon metalne dijelove uređaja i prouzročiti strujni 
udar.
 Priključni kabel držite dalje od rotirajućeg radnog ala-
ta. Ako bi izgubili kontrolu nad električnim alatom, mogao 
bi se odrezati ili zahvatiti priključni kabel, a mogao bi za-
hvatiti i vaše ruke i šake.
 Električni alat nikada ne odlažite prije nego što se radni 
alat potpuno zaustavi. Rotirajući radni alat mogao bi do-
dirnuti površinu odlaganja, zbog čega bi mogli izgubiti kon-
trolu nad električnim alatom.
 Ne dopustite da električni alat radi dok ga nosite. Roti-
rajući radni alat bi slučajnim kontaktom mogao zahvatiti va-
šu odjeću, a radni alat bi vas mogao ozlijediti.
 Redovito čistite otvore za hlađenje vašeg električnog 
alata. Ventilator motora uvlači prašinu u kućište električ-
nog alata, a veliko nakupljanje metalne prašine može uzro-
kovati električne opasnosti.
 Električni alat ne koristite blizu zapaljivih materijala. 
Iskre bi mogle zapaliti ove materijale.
 Ne koristite radne alate koji zahtijevaju tekuća rashlad-
na sredstva. Primjena vode ili ostalih tekućih rashladnih 
sredstava može dovesti do električnog udara.
Povratni udar i odgovarajuće upute upozorenja
 Povratni udar je iznenadna reakcija zbog radnog alata koji 
se je zaglavio ili blokirao, kao što su brusilice, brusni tanju-
ri, čelične četke itd. Zaglavljivanje ili blokiranje dovodi do 
naglog zaustavljanja rotirajućeg radnog alata. Zbog toga će 
se nekontrolirani električni alat ubrzati u smjeru suprot-
nom od smjera rotacije radnog alata na mjestu blokiranja.
Ako bi se npr. brusna ploča zaglavila ili blokirala u izratku, 
tada rub brusne ploče koja je zarezala u izradak može odlo-
miti brusnu ploču ili uzrokovati povratni udar. Brusna ploča 
se kod toga pomiče prema osobi koja rukuje električnim 
alatom ili od nje, ovisno od smjera rotacije brusne ploče na 
mjestu blokiranja. Kod toga se brusne ploče mogu i odlomi-
ti.
Povratni udar je posljedica pogrešne ili neispravne upora-
be električnog alata. On se može spriječiti prikladnim mje-
rama opreza, kao što su dolje opisane.
 Električni alat držite čvrsto i vaše tijelo i ruke dovedite 
u položaj u kojem možete preuzeti sile povratnog uda-
ra. Ukoliko postoji koristite uvijek dodatnu ručku, kako 
bi imali najveću moguću kontrolu nad silama povratnog 
udara ili momentima reakcije kod rada električnog ala-
ta. Osoba koja rukuje električnim alatom može prikladnim 
mjerama opreza ovladati povratnim udarom ili silama reak-
cije.
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 232  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

 Hrvatski | 233
Bosch Power Tools
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
 Vaše ruke nikada ne stavljajte blizu rotirajućeg radnog 
alata. Radni alat se kod povratnog udara može pomaknuti 
preko vaših ruku.
 Vašim tijelom izbjegavajte područja u kojim se električ-
ni alat pomiče kod povratnog udara. Povratni udar poti-
skuje električni alat u smjeru suprotnom od pomicanja bru-
sne ploče na mjestu blokiranja.
 Posebno opreznim radom u području uglova, oštrih ru-
bova, itd. spriječit ćete da se radni alat odbaci od izrat-
ka i da se u njemu ukliješti. Rotirajući radni alat kada se 
odbije na uglovima ili oštrim rubovima, sklon je uklještenju. 
To uzrokuje gubitak kontrole nad radnim alatom ili povratni 
udar.
 Ne koristite lančane ili nazubljene listove pile. Takvi 
radni alati često uzrokuju povratni udar ili gubitak kontrole 
nad električnim alatom.
Posebne upute upozorenja za brušenje i rezanje brusnom 
pločom
 Koristite isključivo brusna tijela odobrena za električni 
alat i štitnik predviđen za ova brusna tijela. Brusna tijela 
koja nisu predviđena za ovaj električni alat ne mogu se do-
voljno zaštititi i nesigurna su.
 Brusne ploče s udubljenim središnjim dijelom moraju 
se tako montirati da njihova površina brušenja ne nad-
visuje ravninu ruba štitnika. Ne može se zadovoljavajuće 
zaštititi nestručno montirana brusna ploča koja strši iznad 
ravnine ruba štitnika.
 Štitnik mora biti sigurno montiran na električnom alatu 
i u svrhu maksimalne sigurnosti tako namješten da se 
osoba koja radi s kutnom brusilicom zaštiti od najsitni-
jih komadića brusne ploče. Štitnik pomaže da se osoba 
koja radi s kutnom brusilicom zaštiti od odlomljenih koma-
dića, slučajnog kontakta s brusnom pločom, kao i od iskre-
nja, zapaljenja odjeće.
 Brusna tijela se smiju koristiti samo za preporučene 
mogućnosti primjene. Npr.: ne brusite nikada sa boč-
nom površinom brusne ploče za rezanje. Brusne ploče 
za rezanje predviđene su za rezanje materijala sa rubom 
ploče. Bočnim djelovanjem na ova brusna tijela one se mo-
gu polomiti.
 Za brusne ploče koje ste odabrali koristite uvijek neo-
štećene stezne prirubnice odgovarajuće veličine i obli-
ka. Prikladne prirubnice služe za stezanje brusnih ploča i 
tako smanjuju opasnost od loma brusnih ploča. Prirubnice 
za brusne ploče za rezanje mogu se razlikovati od prirubni-
ca za ostale brusne ploče.
 Ne koristite istrošene brusne ploče velikih električnih 
alata. Brusne ploče za velike električne alate nisu predvi-
đene za veće brojeve okretaja manjih električnih alata i mo-
gu puknuti.
Ostale upute upozorenja za brusne ploče za rezanje
 Izbjegavajte blokiranje brusnih ploča za rezanje ili pre-
veliki pritisak. Ne izvodite prekomjerno duboke rezo-
ve. Preopterećenje brusnih ploča za rezanje povećava nji-
hovo naprezanje i sklonost skošenja iz vertikalnog položaja 
ili blokiranja i time mogućnost povratnog udara ili loma 
brusne ploče.
 Izbjegavajte područja ispred i iza rotirajuće brusne plo-
če. Ako brusnu ploču za rezanje u izratku pomičete dalje od 
sebe, u slučaju povratnog udara električni alat sa rotiraju-
ćom pločom bi se mogao izravno odbaciti na vas.
 Ukoliko bi se brusna ploča za rezanje ukliještila ili vi 
prekidate rad, isključite električni alat i držite ga mir-
no, sve dok se brusna ploča ne zaustavi. Ne pokušavaj-
te nikada brusnu ploču koja se još vrti vaditi iz reza, jer 
bi inače moglo doći do povratnog udara. Ustanovite i ot-
klonite uzrok uklještenja.
 Ne uključujte ponovno električni alat sve dok se brusna 
ploča za rezanje nalazi zarezana u izratku. Prije nego 
što oprezno nastavite sa rezanjem, ostavite da brusna 
ploča za rezanje prvo postigne svoj puni broj okretaja. 
Inače bi se brusna ploča mogla zaglaviti, odskočiti iz izratka 
ili uzrokovati povratni udar.
 Podložite ploče ili velike izratke, kako bi se izbjegla 
opasnost povratnog udara od ukliještene brusne ploče 
za rezanje. Veliki izraci se mogu prognuti pod djelovanjem 
svoje vlastite težine. Izradak se mora osloniti na obje stra-
ne, i to kako u blizini brusne ploče za rezanje, tako i na ru-
bu.
 Budite posebno oprezni kod zarezivanja postojećih zi-
dova ili na drugim nevidljivim područjima. Brusna ploča 
za rezanje koja je zarezala plinske ili vodovodne cijevi, elek-
trične vodove ili ostale objekte, može uzrokovati povratni 
udar.
Posebne upute upozorenja za brušenje brusnim papirom
 Ne koristite predimenzionirane brusne listove, nego se 
pridržavajte podataka proizvođača za veličine brusnih 
listova. Brusni listovi koji strše izvan brusnih tanjura mogu 
uzrokovati ozljede i dovesti do blokiranja, trganja brusnih 
listova ili do povratnog udara.
Posebne upute upozorenja za radove sa čeličnim četkama
 Obratite pozornost da čelične četke i tijekom uobičaje-
ne uporabe gube komadiće žica. Ne preopterećujte ove 
žice prekomjernim pritiskanjem. Odletjeli komadići žica 
mogu vrlo lako probiti tanku odjeću u/ili kožu.
 Kada se preporučuje korištenje štitnika, treba spriječi-
ti dodirivanje štitnika i čelične četke. Tanjuraste i lonča-
ste četke mogu zbog pritiska i centrifugalne sile povećati 
svoj promjer.
Dodatne upute upozorenja
Nosite zaštitne naočale.
 Primijenite prikladan uređaj za traženje kako bi se pro-
našli skriveni opskrbni vodovi ili zatražite pomoć lokal-
nog distributera. Kontakt s električnim vodovima može 
dovesti do požara i električnog udara. Oštećenje plinske ci-
jevi može dovesti do eksplozije. Probijanje vodovodne cije-
vi uzrokuje materijalne štete ili može prouzročiti električni 
udar.
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 233  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

234 | Hrvatski 
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
Bosch Power Tools
 Ako se prekine električno napajanje, npr. zbog nestan-
ka struje ili izvlačenja mrežnog utikača, deblokirajte 
prekidač za uključivanje/isključivanje i prebacite ga u 
položaj isključeno. Time će se spriječiti nekontrolirano 
ponovno uključivanje.
 Ne dirajte brusnu ploču za brušenje i brusnu ploču za 
rezanje prije nego što se ohladi. Brusne ploče se pri radu 
jako zagriju.
 Osigurajte izradak. Izradak stegnut pomoću stezne na-
prave ili škripca sigurnije će se držati nego s vašom rukom.
Opis proizvoda i radova
Treba pročitati sve napomene o sigurnosti 
i upute. Ako se ne bi poštivale napomene o si-
gurnosti i upute to bi moglo uzrokovati strujni 
udar, požar i/ili teške ozljede.
Molimo otvorite preklopnu stranicu sa prikazom uređaja i dr-
žite ovu stranicu otvorenom dok čitate upute za uporabu.
Uporaba za određenu namjenu
Električni alat je predviđen za rezanje, grubu obradu i obradu 
četkom metala i kamena, bez primjene vode.
Za rezanje sa kompozitnim brusnim sredstvima mora se kori-
stiti specijalni štitnik za rezanje.
Kod rezanja kamena treba osigurati zadovoljavajuće usisava-
nje prašine.
Sa dopuštenim brusnim alatima električni alat se može kori-
stiti za brušenje brusnim papirom.
Prikazani dijelovi uređaja
Numeriranje prikazanih dijelova odnosi se na prikaz električ-
nog alata na stranici sa slikama.
Tipka za utvrđivanje vretena 
Prekidač za uključivanje/isključivanje
Dodatna ručka (izolirana površina zahvata)
Brusno vreteno
Štitnik za brušenje
Vijak za učvršćenje štitnika
Stezna prirubnica sa O-prstenom
Brusna ploča*
Stezna matica
10 Račvasti ključ za steznu maticu*
11 Brzostežuća matica 
*
12 Lončasti brus za tvrde metale*
13 Štitnik za rezanje*
14 Brusna ploča za rezanje*
15 Štitnik za lončastu brusnu ploču*
16 Lončasta brusna ploča*
17 Savijeni račvasti ključ za brusni lonac*
18 Štitnik za ruke*
19 Distantne pločice*
20 Gumeni brusni tanjur*
21 Brusni list*
22 Okrugla matica*
23 Lončasta četka*
24 Usisna hauba za rezanje sa vodilicama *
25 Dijamantna ploča za rezanje*
26 Ručka (izolirana površina zahvata)
*Prikazan ili opisan pribor ne pripada standardnom opsegu isporu-
ke. Potpuni pribor možete naći u našem programu pribora.
Tehnički podaci
Informacije o buci i vibracijama
Izmjerene vrijednosti za buku određene su prema EN 60745.
Prag buke uređaja vrednovan s A iznosi obično: prag zvučnog 
tlaka 92 dB(A); prag učinka buke 103 dB(A). Nesigurnost 
K=3 dB.
Nosite štitnike za sluh!
Ukupne vrijednosti vibracija a
h
 (vektorski zbor u tri smjera) i 
nesigurnost K određeni su prema EN 60745:
Površinsko brušenje (grubo brušenje): a
h
=7,5 m/s
2

K=1,5 m/s
2
,
Brušenje sa brusnom pločom: a
h
=4,0 m/s
2
, K=1,5 m/s
2
.
Prag vibracije naveden u ovim uputama izmjeren je postup-
kom mjerenja propisanim u EN 60745 i može se primijeniti za 
međusobnu usporedbu električnih alata. Prikladan je i za pri-
vremenu procjenu opterećenja od vibracija.
Kutna brusilica
GWS ...
20-230
H
20-230
JH
Kataloški br.
3 601 ...
... H50 L.. ... H50 M..
Nazivna primljena snaga
W
2000
2000
Predana snaga
W
1250
1250
Nazivni broj okretaja
min
-1
6600
6600
Max. promjer brusne ploče
mm
230
230
Navoj brusnog vretena
M 14
M 14
Max. dužina navoja brusnog 
vretena
mm
25
25
Zaštita od ponovnog 
uključivanja


Ograničenje struje zaleta


Težina odgovara 
EPTA-Procedure 01/2003
– s dodatnom ručkom koja 
prigušuje vibracije
– sa standardnom dodatnom 
ručkom
kg
kg
5,2
5,1
5,2
5,1
Klasa zaštite
/
II
/
II
Podaci vrijede za nazivni napon [U] od 230 V. U slučaju odstupanja na-
pona i u izvedbama specifičnim za dotičnu zemlju, ovi podaci mogu vari-
rati.
Samo za električne alate bez ograničenja zaletne struje: Postupcima 
uključivanja proizvode se kratkotrajni padovi napona. Kod nepovoljnih 
uvjeta električne mreže mogu se pojaviti djelovanja i na ostale uređaje. 
Kod impedancije mreže manje od 0,25 oma ne mogu se očekivati nika-
kve smetnje.
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 234  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

 Hrvatski | 235
Bosch Power Tools
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
Navedeni prag vibracija predstavlja glavne primjene električ-
nog alata. Ako se međutim električni alat koristi za druge pri-
mjene, s različitim priborom, radnim alatima koji odstupaju 
od navedenih ili se nedovoljno održavaju, prag vibracija može 
odstupati. Na taj se način može osjetno povećati opterećenje 
od vibracija tijekom čitavog vremenskog perioda rada.
Za točnu procjenu opterećenja od vibracija trebaju se uzeti u 
obzir i vremena u kojima je uređaj isključen, ili doduše radi ali 
stvarno nije u primjeni. Na taj se način može osjetno smanjiti 
opterećenje od vibracija tijekom čitavog vremenskog perioda 
rada.
Prije djelovanja vibracija utvrdite dodatne mjere sigurnosti za 
zaštitu korisnika, kao npr.: održavanje električnog alata i rad-
nih alata, kao i organiziranje radnih operacija.
Izjava o usklađenosti
Izjavljujemo uz punu odgovornost da je ovaj proizvod opisan u 
„Tehnički podaci“ usklađen sa slijedećim normama ili norma-
tivnim dokumentima: EN 60745, prema odredbama smjerni-
ca 2011/65/EU, 2004/108/EC, 2006/42/EC.
Tehnička dokumentacija (2006/42/EC) može se dobiti kod:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
31.03.2014
Montaža
Montaža zaštitnih naprava
 Prije svih radova na električnom alatu izvucite mrežni 
utikač iz utičnice.
Napomena: Nakon loma brusne ploče tijekom rada ili u sluča-
ju oštećenja steznih naprava na štitniku/na električnom alatu, 
električni alat se mora neodložno poslati u servis na adresu iz 
poglavlja „Servisiranje i savjetovanje o primjeni“.
Štitnik za brušenje
Stavite štitnik 5 na rukavac vretena. Prilagodite položaj štitni-
ka 5 potrebama radnih operacija i učvrstite štitnik 5 sa vijkom 
za utvrđivanje 6.
 Montirajte štitnik 5 tako da se spriječi letanje iskri u 
smjeru osobe koja radi sa električnim alatom.
Štitnik za rezanje
 Kod rezanja sa kompozitnim brusnim sredstvima za re-
zanje koristite uvijek štitnik za rezanje 13.
 Kod rezanja kamena treba osigurati zadovoljavajuće 
odsisavanje prašine.
Štitnik za rezanje 13 se ugrađuje kao i štitnik za brušenje 5.
Usisna hauba za rezanje sa vodilicama
Usisna hauba za rezanje sa vodilicama 24 montira se kao štit-
nik za brušenje 5.
Dodatna ručka
 Vaš električni alat koristite samo s dodatnom ručkom 
3.
Dodatnu ručku 3 uvijte na glavu prijenosnika desno ili lijevo, 
ovisno od načina rada.
Zaštita ruku
 Za radove sa gumenim brusnim tanjurom 20 ili sa lon-
častom četkom/pločastom četkom/lepezastom bru-
snom pločom uvijek montirajte štitnik za ruke 18.
Štitnik za ruke 18 pričvrstite sa dodatnom ručkom 3.
Montaža brusnih alata
 Prije svih radova na električnom alatu izvucite mrežni 
utikač iz utičnice.
 Ne dirajte brusnu ploču za brušenje i brusnu ploču za 
rezanje prije nego što se ohladi. Brusne ploče se pri radu 
jako zagriju.
Očistite brusno vreteno 4 i sve dijelove koje treba montirati.
Za stezanje i otpuštanje brusnih alata, za utvrđivanje brusnog 
vretena pritisnite tipku za utvrđivanje vretena 1.
 Tipku za utvrđivanje vretena pritisnite samo dok bru-
sno vreteno miruje. Električni alat bi se inače mogao ošte-
titi.
Brusne ploče/Brusne ploče za rezanje
Pazite na dimenzije brusnih alata. Promjer otvora mora odgo-
varati steznoj prirubnici. Ne koristite adapter ili redukcijski 
element.
Kod primjene dijamantnih ploča za rezanje pazite da se poklo-
pi strelica smjera rotacije na dijamantnoj ploči za rezanje sa 
smjerom rotacije električnog alata (vidjeti smjer rotacije na 
glavi prijenosnika).
Redoslijed montaže je vidljiv na stranici sa slikama.
Za pričvršćenje brusne ploče/ploče za rezanje navrnite steznu 
maticu 9 i stegnite je sa račvastim ključem, vidjeti poglavlje, 
vidjeti poglavlje „Brzostežuća matica“.
 Nakon montaže brusnog alata, prije uključivanja pro-
vjerite da li je brusni alat ispravno montiran i da li se 
može slobodno okretati. Brusna ploča ne smije strugati 
po štitniku ili nekim drugim dijelovima.
U steznoj prirubnici 7 oko naslona za 
centriranje ugrađen je plastični dio 
(O-prsten). Ako O-prsten nedostaje ili 
je oštećen, prije daljnje primjene, ste-
zna prirubnica 7 se mora neizostavno 
zamijeniti.
Lepezasta brusna ploča
 Za radove sa lepezastom brusnom pločom montirajte 
uvijek štitnik za ruke 18.
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 235  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

236 | Hrvatski 
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
Bosch Power Tools
Gumeni brusni tanjur
 Za radove sa gumenim brusnim tanjurom 20 montirajte 
uvijek štitnik za ruke 18.
Redoslijed montaže je vidljiv na stranici sa slikama.
Prije montaže gumenog brusnog tanjura 20 stavite 2 distan-
tne pločice 19 na brusno vreteno 4.
Navrnite okruglu maticu 22 i stegnite je račvastim ključem.
Lončaste četke/pločaste četke
 Za radove sa lončastom četkom ili pločastom četkom 
uvijek ugradite štitnik za ruke 18.
Redoslijed montaže je vidljiv na stranici sa slikama.
Lončaste četke/pločaste četke moraju se toliko navrnuti na 
brusno vreteno da naliježu na prirubnicu brusnog vretena, na 
kraju navoja brusnog vretena. Lončastu četku/pločastu četku 
stegnite sa viljuškastim ključem.
Lončasta brusna ploča
 Za radove sa lončatom brusnom pločom, montirajte 
specijalni štitnik 15.
Lončasta brusna ploča 16 treba uvijek samo toliko stršiti iz 
štitnika 15, koliko je to neizostavno potrebno za dotični slučaj 
obrade. Štitnik 15 namjestite na ovu mjeru.
Redoslijed montaže je vidljiv na stranici sa slikama.
Navrnite steznu maticu 9 i stegnite je sa savijenim račvastim 
ključem 17.
Каталог: manuals
manuals -> Благодарим за то, что вы выбрали наш плеер. Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно
manuals -> Руководство по эксплуатации Содержание Монтаж, 2-3-4
manuals -> Руководство по эксплуатации русский, 1 ru қазақша, 17 k z h5G56f ru предупреждения,2
manuals -> Регламент за екологосъобразно проектиране Препарат за изплакване и рафинирана
manuals -> Руководство по эксплуатации ! Обязательно прочтите это руководство. ! Сохраните руководство для получения необходимых
manuals -> Мультиварка бытовая электрическая polaris модель pmc 0510ad инструкция по эксплуатации
manuals -> Пайдалану жөніндегі нұсқаулық кір жуғыш машина
manuals -> Цифрлық жерсеріктік қабылдағыш цифровой спутниковый приемник
manuals -> 1. 1 Холодильник в соответствии с рисунком 1 предназначен для охлаждения свежих продуктов, хранения пищевых продуктов в охлажденном состоянии в Х


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   61


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет