Uk Оригінальна інструкція з експлуатації kkжүктеу 25.06 Mb.
Pdf просмотр
бет51/61
Дата27.03.2017
өлшемі25.06 Mb.
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   ...   61

Brzostežuća matica
Za jednostavnu zamjenu brusnog alata bez primjene daljnjeg 
alata, možete umjesto stezne matice 9 primijeniti brzostežu-
ću maticu 11.
 Brzostežuća matica 11 smije se koristiti samo za bru-
sne ploče ili ploče za rezanje.
Koristite samo besprijekornu, neoštećenu brzostežuću 
maticu 11.
Kod navrtanja pazite da strana brzostežuće matice 11 sa 
oznakom ne bude okrenuta na stranu brusne ploče; streli-
ca mora biti okrenuta prema indeks znaku 27.
Za zaustavljanje vretena priti-
snite tipku za uglavljivanje 
vretena 1. Za stezanje brzo-
stežuće matice okrenite bru-
snu ploču snažno u smjeru ka-
zaljke na satu.
Propisno pričvršćenu neošte-
ćenu brzostežuću maticu mo-
žete otpustiti okretanjem na-
reckanog prstena u smjeru 
suprotnom od kazaljke na sa-
tu.
Brzostežuću maticu koja 
čvrsto sjedi ne otpuštajte 
nikada sa kliještima, nego 
za to koristite račvasti 
ključ. Račvasti ključ stavite 
kako je prikazano na slici.
Dopušteni brusni alati
Možete koristiti sve brusne alate spomenute u ovim uputama 
za uporabu.
Dopušten broj okretaja [min
-1
], odnosno obodna brzina 
[m/s] korištenog brusnog alata mora barem odgovarati poda-
cima u donjoj tablici.
Zbog toga se pridržavajte dopuštenog broja okretaja, odno-
sno obodne brzine sa naljepnice brusnog alata.
Okretanje glave prijenosnika
 Prije svih radova na električnom alatu izvucite mrežni 
utikač iz utičnice.
Glavu prijenosnika može-
te zakrenuti u koracima 
do 90°. Na taj se način 
prekidač za uključiva-
nje/isključivanje može 
prebaciti u povoljniji po-
ložaj rukovanja za poseb-
ne slučajeve primjene, 
npr. za radove rezanja sa 
usisnom haubom sa vodi-
licama 24 ili za ljevake.
Do kraja odvijte 4 vijka. Oprezno zakrenite glavu prijenosnika 
i prebacite je u novi položaj bez skidanja sa kućišta. Ponovno 
stegnite 4 vijka.
27
max.
[mm]
[mm]
D
b
d
[min
-1
]
[m/s]
180
230
8
8
22,2
22,2
8500
6600
80
80
180
230


8500
6600
80
80
100
30
M 14
8600
45
b
d
D
D
D
b
d
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 236  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

 Hrvatski | 237
Bosch Power Tools
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
Usisavanje prašine/strugotina
 Prašina od materijala kao što su premazi sa sadržajem olo-
va, neke vrste drva, mineralnih materijala i metala, može 
biti štetna za zdravlje. Dodirivanje ili udisanje prašine mo-
že uzrokovati alergijske reakcije i/ili oboljenja dišnih puto-
va korisnika električnog alata ili osoba koje se nalaze u bli-
zini.
Određena vrsta prašine, kao što je npr. prašina od hrasto-
vine ili bukve smatra se kancerogenom, posebno u kombi-
naciji sa dodatnim tvarima za obradu drva (kromat, zaštit-
na sredstva za drvo). Materijal koji sadrži azbest smiju 
obrađivati samo stručne osobe.
– Po mogućnosti koristite usisavanje prašine prikladno za 
materijal.
– Osigurajte dobru ventilaciju radnog mjesta.
– Preporučuje se uporaba zaštitne maske sa filterom kla-
se P2.
Pridržavajte se važećih propisa za obrađivane materijale.
 Izbjegavajte nakupljanje prašine na radnom mjestu. 
Prašina se može lako zapaliti.
Rad
Puštanje u rad
 Pridržavajte se mrežnog napona! Napon izvora struje 
mora se podudarati s podacima na tipskoj pločici elek-
tričnog alata. Električni alati označeni s 230 V mogu ra-
diti i na 220 V.
Kod rada sa električnim alatom priključenim na električni 
agregat (generator) koji ne raspolaže dovoljnim rezervama 
snage, odnosno nema odgovarajuću regulaciju napona sa po-
jačanjem zaletne struje, kod uključivanja može doći do gubit-
ka snage ili do neuobičajenog ponašanja električnog alata.
Molimo provjerite prikladnost korištenog električnog agrega-
ta, posebno obzirom na mrežni napon i frekvenciju.
Uključivanje/isključivanje
Za puštanje u rad električnog alata, prekidač za uključiva-
nje/isključivanje 2 pomaknite naprijed i nakon toga ga priti-
snite.
Za blokiranje pritisnutog prekidača za uključivanje/isključi-
vanje 2, prekidač za uključivanje/isključivanje 2 pomaknite 
dalje prema naprijed.
Za isključivanje električnog alata otpustite prekidač za uklju-
čivanje/isključivanje 2, odnosno ako je aretiran, pritisnite na 
kratko prekidač za uključivanje/isključivanje 2 i nakon toga ga 
otpustite.
Za štednju električne energije, električni alat uključite samo 
ako ćete ga koristiti.
Izvedba prekidača bez uglavljivanja 
(specifična za dotičnu zemlju):
Za puštanje u rad električnog alata, prekidač za uključiva-
nje/isključivanje 2 pomaknite naprijed i nakon toga ga priti-
snite.
Za isključivanje električnog alata otpustite prekidač za uklju-
čivanje/isključivanje 2.
 Prije uporabe kontrolirajte brusni alat. Brusni alat mo-
ra biti besprijekorno montiran i mora se moći slobodno 
okretati. Provedite probni rad od najmanje 1 minute, 
bez opterećenja. Ne koristite oštećene neoštećene, ne-
okrugle ili vibrirajuće brusne alate. Oštećeni brusni alati 
mogu se rasprsnuti.
Zaštita od ponovnog uključivanja (GWS 20-230 JH)
Zaštita od ponovnog uključivanja sprječava nekontrolirano 
pokretanje električnog alata nakon prekida dovoda struje.
Za ponovno puštanje u rad pomaknite prekidač za uključiva-
nje/isključivanje 2 u isključeni položaj i ponovno uključite 
električni alat.
Ograničenje struje zaleta (GWS 20-230 JH)
Elektroničko ograničenje struje zaleta ograničava snagu kod 
uključivanja električnog alata i omogućava rad sa priključkom 
na 16 A osiguraču.
Napomena: Ako bi električni alat odmah nakon uključivanja 
početo raditi sa punim brojem okretaja, znači da je otkazalo 
ograničenje zaletne struje i zaštita od ponovnog pokretanja. 
Električni alat se mora odmah poslati u servis, na jednu od 
adresu iz poglavlja „Servisiranje i savjetovanje o primjeni“.
Upute za rad
 Oprez kod prorezivanja proreza u nosivim zidovima, vi-
djeti poglavlje „Napomene za statiku“.
 Stegnite izradak ukoliko on ne leži sigurno pod djelova-
njem vlastite težine.
 Električni alat ne opterećujte toliko jako da se zaustavi 
pod opterećenjem.
 Nakon većeg opterećenja električni alat ostavite još 
nekoliko minuta da se vrti pri praznom hodu, kako bi se 
radni alat ohladio.
 Ne dirajte brusnu ploču za brušenje i brusnu ploču za 
rezanje prije nego što se ohladi. Brusne ploče se pri radu 
jako zagriju.
 Električni alat ne koristite sa stalkom za rezanje bru-
snim pločama.
Napomena: Kada se sa uređajem ne radi treba izvući utikač 
priključnog kabela iz mrežne utičnice. Električni alat kod uta-
knutog mrežnog utikača ako ima struje, iako je isključen troši 
nešto malo struje.
Gruba obrada brušenjem
 Ne koristite nikada brusne ploče za rezanje za grubo 
brušenje.
Sa postavnim kutom od 30° do 40° dobit ćete kod grubog 
brušenja najbolji radni rezultat. Električni alat pomičite uz 
umjereni pritisak amo-tamo. Na taj se način izradak neće za-
grijati, neće promijeniti boju i neće na njemu ostati brazde.
Lepezasta brusna ploča
Sa lepezastom brusnom pločom (pribor) možete obrađivati i 
zaobljene površine i profile.
Lepezaste brusne ploče imaju bitno dulji vijek trajanja, stvara-
ju manju buku i manje se zagrijavaju kod brušenja, u odnosu 
na uobičajene brusne ploče.
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 237  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

238 | Hrvatski 
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
Bosch Power Tools
Rezanje metala
 Kod rezanja sa kompozitnim brusnim sredstvima za re-
zanje koristite uvijek štitnik za rezanje 13.
Kod rezanja brusnim pločama za rezanje treba raditi sa umje-
renim posmakom prilagođenim materijalu. Ne djelujte nika-
kvim pritiskom na brusnu ploču za rezanje niti oscilirajte.
Brusnu ploču za rezanje koja se inercijski zaustavlja ne kočite 
bočnim pritiskom.
Električni alat mora se 
uvijek voditi protuhod-
no. Međutim postoji 
opasnost da se nekon-
trolirano istisne iz reza.
Kod rezanja profila i četverokutnih cijevi najbolje je da stavite 
na najmanji presjek.
Rezanje kamena
 Kod rezanja kamena treba osigurati zadovoljavajuće 
odsisavanje prašine.
 Nosite zaštitnu masku protiv prašine.
 Električni alat se smije koristiti samo za suho rezanje/ 
suho brušenje.
Za rezanje kamena najbolje je koristiti dijamantne ploče za re-
zanje.
Kod primjene usisne haube za rezanje sa vodilicama 24, mora 
se koristiti odobreni usisavač za usisavanje prašine kamena. 
Bosch za to nudi prikladne usisavače prašine.
Uključite električni alat i 
stavite ga na izradak sa 
prednjim dijelom vodili-
ca. Pomičite električni 
alat sa umjerenim po-
smakom prilagođenim 
obrađivanom materija-
lu.
Kod rezanja posebno tvrdih materijala, npr. betona sa velikim 
sadržajem šljunka, dijamantna ploča za rezanje bi se mogla 
pregrijati i zbog toga oštetiti. Na to ukazuje vijenac iskri koji se 
okreće sa dijamantnom pločom za rezanje.
U tom slučaju prekinite postupak rezanja i ostavite dijaman-
tnu ploču za rezanje da u svrhu hlađenja kraće vrijeme radi pri 
praznom hodu kod maksimalnog broja okretaja.
Osjetno slabljenje napredovanja rada i rotirajući vijenac iskri 
predstavljaju znak zatupljenja dijamantne ploče za rezanje. 
Ona se može ponovno naoštriti kratkim rezovima u abraziv-
nom materijalu, npr. krečnopješčaniku.
Napomene za statiku
Prorezivanje nosivih zidovima podliježe normi DIN 1053 
dio 1 ili važećim propisima dotične zemlje.
Ovih se propisa treba neizostavno pridržavati. Prije početka 
rada savjetujte se sa odgovornim statičarom, arhitektima ili 
ovlaštenim rukovodstvom gradilišta.
Održavanje i servisiranje
Održavanje i čišćenje
 Prije svih radova na električnom alatu izvucite mrežni 
utikač iz utičnice.
 Električni alat i otvore za hlađenje održavajte čistim ka-
ko bi se moglo dobro i sigurno raditi.
 Kod ekstremnih uvjeta primjene po mogućnosti uvijek 
treba koristiti usisni uređaj. Često ispuhavajte otvore 
za hlađenje i predspojite zaštitnu sklopku struje kvara 
(FI). Kod obrade metala vodljiva prašina se može nakupiti 
unutar električnog alata. To može negativno utjecati na za-
štitnu izolaciju električnog alata.
Pažljivo uskladištite i postupajte sa priborom.
Ako je potrebna zamjena priključnog kabela, tada je treba pro-
vesti u Bosch servisu ili u ovlaštenom servisu za Bosch elek-
trične alate, kako bi se izbjeglo ugrožavanje sigurnosti.
Servisiranje i savjetovanje o primjeni
Ovlašteni servis će odgovoriti na vaša pitanja o popravcima i odr-
žavanju vašeg proizvoda te o rezervnim dijelovima. Povećane cr-
teže i informacije o rezervnim dijelovima možete naći na adresi:
www.bosch-pt.com
Bosch tim za savjetovanje o primjeni rado će vam pomoći od-
govorom na pitanja o našim proizvodima i priboru.
Za slučaj povratnih upita ili naručivanja rezervnih dijelova, 
molimo vas neizostavno navedite 10-znamenkasti kataloški 
broj sa tipske pločice električnog alata.
Hrvatski
Robert Bosch d.o.o
Kneza Branimira 22
10040 Zagreb
Tel.: (01) 2958051
Fax: (01) 2958050
Zbrinjavanje
Električni alat, pribor i ambalažu treba dovesti na ekološki pri-
hvatljivu ponovnu primjenu.
Električne alate ne bacajte u kućni otpad!
Samo za zemlje EU:
Prema Europskim smjernicama 
2012/19/EU za električne i elektroničke 
stare uređaje, električni alati koji više nisu 
uporabivi moraju se odvojeno sakupiti i do-
vesti na ekološki prihvatljivu ponovnu pri-
mjenu.
Zadržavamo pravo na promjene.
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 238  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

 Eesti | 239
Bosch Power Tools
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
Eesti
Ohutusnõuded
Üldised ohutusjuhised
Kõik ohutusnõuded ja juhised tu-
leb läbi lugeda. Ohutusnõuete ja ju-
histe eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju 
ja/või rasked vigastused.
Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised edasiseks kasutami-
seks hoolikalt alles.
Allpool kasutatud mõiste „Elektriline tööriist“ käib võrgutoite-
ga (toitejuhtmega) elektriliste tööriistade ja akutoitega (ilma 
toitejuhtmeta) elektriliste tööriistade kohta.
Ohutusnõuded tööpiirkonnas
 Töökoht peab olema puhas ja hästi valgustatud. Tööko-
has valitsev segadus ja hämarus võib põhjustada õnnetusi.
 Ärge kasutage elektrilist tööriista plahvatusohtlikus 
keskkonnas, kus leidub tuleohtlikke vedelikke, gaase 
või tolmu. Elektrilistest tööriistadest lööb sädemeid, mis 
võivad tolmu või aurud süüdata.
 Elektrilise tööriista kasutamise ajal hoidke lapsed ja 
teised isikud töökohast eema. Kui Teie tähelepanu kõr-
vale juhitakse, võib seade Teie kontrolli alt väljuda.
Elektriohutus
 Elektrilise tööriista pistik peab pistikupessa sobima. 
Pistiku kallal ei tohi teha mingeid muudatusi. Ärge ka-
sutage kaitsemaandusega elektriliste tööriistade pu-
hul adapterpistikuid. Muutmata pistikud ja sobivad pisti-
kupesad vähendavad elektrilöögi saamise riski.
 Vältige kehakontakti maandatud pindadega, nagu to-
rud, radiaatorid, pliidid ja külmikud. Kui Teie keha on 
maandatud, on elektrilöögi oht suurem.
 Hoidke seadet vihma ja niiskuse eest. Kui elektrilisse 
tööriista on sattunud vett, on elektrilöögi oht suurem.
 Ärge kasutage toitejuhet otstarvetel, milleks see ei ole 
ette nähtud, näiteks elektrilise tööriista kandmiseks, 
ülesriputamiseks või pistiku pistikupesast väljatõmba-
miseks. Hoidke toitejuhet kuumuse, õli, teravate ser-
vade ja seadme liikuvate osade eest. Kahjustatud või 
keerduläinud toitejuhtmed suurendavad elektrilöögi ohtu.
 Kui töötate elektrilise tööriistaga vabas õhus, kasutage 
ainult selliseid pikendusjuhtmeid, mida on lubatud ka-
sutada ka välistingimustes. Välistingimustes kasuta-
miseks sobiva pikendusjuhtme kasutamine vähendab 
elektrilöögi ohtu.
 Kui elektrilise tööriista kasutamine niiskes keskkon-
nas on vältimatu, kasutage rikkevoolukaitselülitit. 
Rikkevoolukaitselüliti kasutamine vähendab elektrilöögi 
ohtu.
Inimeste turvalisus
 Olge tähelepanelik, jälgige, mida Te teete, ning toimige 
elektrilise tööriistaga töötades kaalutletult. Ärge kasu-
tage elektrilist tööriista, kui olete väsinud või uimasti-
te, alkoholi või ravimite mõju all. Hetkeline tähelepane-
matus seadme kasutamisel võib põhjustada tõsiseid vigas-
tusi.
 Kandke isikukaitsevahendeid ja alati kaitseprille. Isiku-
kaitsevahendite, näiteks tolmumaski, libisemiskindlate 
turvajalatsite, kaitsekiivri või kuulmiskaitsevahendite 
kandmine – sõltuvalt elektrilise tööriista tüübist ja 
kasutusalast – vähendab vigastuste ohtu.
 Vältige seadme tahtmatut käivitamist. Enne pistiku 
ühendamist pistikupessa, aku ühendamist seadme kül-
ge, seadme ülestõstmist ja kandmist veenduge, et 
elektriline tööriist on välja lülitatud. Kui hoiate elektrili-
se tööriista kandmisel sõrme lülitil või ühendate voo-
luvõrku sisselülitatud seadme, võivad tagajärjeks olla õn-
netused.
 Enne elektrilise tööriista sisselülitamist eemaldage 
selle küljest reguleerimis- ja mutrivõtmed. Seadme 
pöörleva osa küljes olev reguleerimis- või mutrivõti võib 
põhjustada vigastusi.
 Vältige ebatavalist kehaasendit. Võtke stabiilne töö-
asend ja hoidke kogu aeg tasakaalu. Nii saate elektrilist 
tööriista ootamatutes olukordades paremini kontrollida.
 Kandke sobivat rõivastust. Ärge kandke laiu riideid ega 
ehteid. Hoidke juuksed, rõivad ja kindad seadme liiku-
vatest osadest eemal. Lotendavad riided, ehted või pikad 
juuksed võivad sattuda seadme liikuvate osade vahele.
 Kui on võimalik paigaldada tolmueemaldus- ja 
tolmukogumisseadiseid, veenduge, et need on sead-
mega ühendatud ja et neid kasutatakse õigesti. Tolmu-
eemaldusseadise kasutamine vähendab tolmust põhjusta-
tud ohte.
Elektriliste tööriistade hoolikas käsitsemine ja 
kasutamine
 Ärge koormake seadet üle. Kasutage töö tegemiseks 
selleks ettenähtud elektrilist tööriista. Sobiva elektrili-
se tööriistaga töötate ettenähtud jõudluspiirides 
efektiivsemalt ja ohutumalt.
 Ärge kasutage elektrilist tööriista, mille lüliti on rikkis. 
Elektriline tööriist, mida ei ole enam võimalik lülitist sisse 
ja välja lülitada, on ohtlik ning tuleb parandada.
 Tõmmake pistik pistikupesast välja ja/või eemaldage 
seadmest aku enne seadme reguleerimist, tarvikute 
vahetamist ja seadme ärapanekut. See ettevaatus-
abinõu väldib elektrilise tööriista soovimatut käivitamist.
 Kasutusvälisel ajal hoidke elektrilisi tööriistu lastele 
kättesaamatus kohas. Ärge laske seadet kasutada isi-
kutel, kes seadet ei tunne või pole siintoodud juhiseid 
lugenud. Asjatundmatute isikute käes on elektrilised töö-
riistad ohtlikud.
 Hoolitsege seadme eest korralikult. Kontrollige, kas 
seadme liikuvad osad töötavad veatult ega kiildu kiini. 
Veenduge, et seadme detailid ei ole murdunud või 
kahjustatud määral, mis mõjutab seadme töökindlust. 
Laske kahjustatud detailid enne seadme kasutamist 
parandada. Paljude õnnetuste põhjuseks on halvasti hool-
datud elektrilised tööriistad.
TÄHELEPANU
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 239  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

240 | Eesti 
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
Bosch Power Tools
 Hoidke lõiketarvikud teravad ja puhtad. Hoolikalt hool-
datud, teravate lõikeservadega lõiketarvikud kiilduvad 
harvemini kinni ja neid on lihtsam juhtida.
 Kasutage elektrilist tööriista, lisavarustust, tarvikuid 
jne vastavalt siintoodud juhistele ning nii, nagu konk-
reetse seadmetüübi jaoks ette nähtud. Arvestage see-
juures töötingimuste ja teostatava töö iseloomuga. 
Elektriliste tööriistade nõuetevastane kasutamine võib 
põhjustada ohtlikke olukordi.
Teenindus
 Laske elektrilist tööriista parandada ainult kvalifitsee-
ritud spetsialistidel, kes kasutavad originaalvaruosi. 
Nii tagate püsivalt seadme ohutu töö.
Ohutusnõuded nurklihvmasinate kasutamisel
Ühised ohutusnõuded lihvimisel, liivapaberiga lihvimisel, 
traatharjadega töötlemisel ja lõikamisel
 Elektriline tööriist on ette nähtud lihvimiseks, liivapa-
beriga lihvimiseks, traatharjaga töötlemiseks ja lõika-
miseks. Pidage kinni kõikidest hoiatustest, juhistest, 
joonistest ja andmetest, mis on elektrilise tööriistaga 
kaasas. Järgnevalt toodud juhiste eiramine võib põhjusta-
da elektrilöögi, tulekahju ja/või raskeid vigastusi.
 See elektriline tööriist ei sobi poleerimiseks. Elektrilise 
tööriista kasutamine otstarbel, milleks see ei ole ette näh-
tud, on ohtlik ja võib põhjustada vigastusi.
 Ärge kasutage tarvikuid, mida ei ole tootja selle elekt-
rilise tööriista jaoks ette näinud ega soovitanud. Asja-
olu, et saate tarvikud oma seadme külge kinnitada, ei taga 
veel seadme ohutut tööd.
 Kasutatava tarviku lubatud pöörlemiskiirus peab ole-
ma vähemalt sama suur nagu elektrilise tööriista mak-
simaalne pöörete arv. Lubatud kiirusest kiiremini pöörlev 
tarvik võib puruneda ning selle tükid võivad laiali paiskuda.
 Tarviku välisläbimõõt ja paksus peavad vastama elekt-
rilise tööriista mõõtmetele. Valede mõõtmetega tarvi-
kuid ei kata kaitsekate piisaval määral, mistõttu võivad 
need kontrolli alt väljuda.
 Keermestatud sabaga tarvikud peavad spindli keerme-
ga täpselt sobima. Flantsi abil monteeritavate tarviku-
te puhul peab tarviku siseava läbimõõt vastama flantsi 
siseava läbimõõdule. Elektrilise tööriista külge täpselt ja 
tugevalt kinnitamata tarvikud pöörlevad ebaühtlaselt, vib-
reerivad tugevasti ja võivad põhjustada kontrolli kaotuse 
tööriista üle.
 Ärge kasutage vigastatud tarvikuid. Iga kord enne ka-
sutust kontrollige tarvikuid, näiteks lihvkettaid ja lihv-
taldu pragude või kulumise suhtes, traatharju lahtiste 
või murdunud traatide suhtes. Kui seade või tarvik ku-
kub maha, siis veenduge, et see ei ole vigastatud, või 
kasutage vajaduse korral vigastamata tarvikut. Kui ole-
te tarviku üle vaadanud ja kohale asetanud, laske sead-
mel ühe minuti jooksul töötada maksimaalsetel pööre-
tel. Seejuures ärge asetsege pöörleva tarvikuga ühel 
tasandil ja veenduge, et seda ei tee ka läheduses viibi-
vad inimesed. Selle katseaja jooksul vigastatud tarvikud 
üldjuhul purunevad.
 Kandke isikukaitsevahendeid. Kasutage vastavalt ka-
sutusotstarbele näomaski, silmakaitset või kaitsepril-
le. Vajaduse korral kandke tolmukaitsemaski, kuulmis-
kaitsevahendeid, kaitsekindaid või kaitsepõlle, mis 
kaitseb Teid lihvimisel eralduvate väikeste osakeste 
Каталог: manuals
manuals -> Благодарим за то, что вы выбрали наш плеер. Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно
manuals -> Руководство по эксплуатации Содержание Монтаж, 2-3-4
manuals -> Руководство по эксплуатации русский, 1 ru қазақша, 17 k z h5G56f ru предупреждения,2
manuals -> Регламент за екологосъобразно проектиране Препарат за изплакване и рафинирана
manuals -> Руководство по эксплуатации ! Обязательно прочтите это руководство. ! Сохраните руководство для получения необходимых
manuals -> Мультиварка бытовая электрическая polaris модель pmc 0510ad инструкция по эксплуатации
manuals -> Пайдалану жөніндегі нұсқаулық кір жуғыш машина
manuals -> Цифрлық жерсеріктік қабылдағыш цифровой спутниковый приемник
manuals -> 1. 1 Холодильник в соответствии с рисунком 1 предназначен для охлаждения свежих продуктов, хранения пищевых продуктов в охлажденном состоянии в Х


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   ...   61


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет