Uk Оригінальна інструкція з експлуатації kkжүктеу 25.06 Mb.
Pdf просмотр
бет52/61
Дата27.03.2017
өлшемі25.06 Mb.
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   ...   61

eest. Silmad peavad olema kaitstud seadme kasutamisel 
eralduvate võõrkehade eest. Tolmu- või hingamisteede 
kaitsemaskid peavad filtreerima kasutamisel tekkiva tol-
mu. Pikaajaline vali müra võib kahjustada kuulmist.
 Veenduge, et teised inimesed on tööpiirkonnast ohu-
tus kauguses. Igaüks, kes tööpiirkonda siseneb, peab 
kandma isikukaitsevahendeid. Tooriku või tarviku mur-
dunud tükid võivad eemale paiskuda ja põhjustada vigastu-
si ka väljaspool otsest tööpiirkonda.
 Kui teostate töid, mille puhul tarvik võib tagada varja-
tud elektrijuhtmeid või seadme enda toitejuhet, hoidke 
seadet ainult isoleeritud käepidemetest. Kontakt pinge 
all oleva elektrijuhtmega võib pingestada seadme metall-
osad ja põhjustada elektrilöögi.
 Hoidke toitejuhe pöörlevatest tarvikutest eemal. Kont-
rolli kaotusel seadme üle tekib toitejuhtme läbilõikamise 
või kaasahaaramise oht ning Teie käsi võib pöörleva tarvi-
kuga kokku puutuda.
 Ärge pange seadet käest enne, kui seadme spindel on 
täielikult seiskunud. Pöörlev tarvik võib aluspinnaga kok-
ku puutuda, mille tagajärjeks võib olla kontrolli kaotus 
seadme üle.
 Seadme transportimise ajal ärge laske seadmel tööta-
da. Teie rõivad võivad pöörleva tarvikuga juhuslikult kokku 
puutuda ning tarvik võib tungida Teie kehasse.
 Puhastage regulaarselt seadme ventilatsiooniavasid. 
Mootori ventilaator tõmbab tolmu korpusesse, kuhjuv me-
tallitolm võib põhjustada elektrilisi ohte.
 Ärge kasutage seadet kergestisüttivate materjalide lä-
heduses. Sädemete tõttu võivad need materjalid süttida.
 Ärge kasutage tarvikuid, mille puhul tuleb kasutada ja-
hutusvedelikke. Vee või teiste jahutusvedelike kasutami-
ne võib põhjustada elektrilöögi.
Tagasilöök ja asjaomased ohutusnõuded
 Tagasilöök on kinnikiilduvast tarvikust, näiteks lihvkettast, 
lihvtallast, traatharjast vmt tingitud järsk reaktsioon. Kinni-
kiildumine põhjustab tarviku järsu seiskumise. Selle taga-
järjel liigub seade kontrollimatult tarviku pöörlemissuunale 
vastupidises suunas.
Kui näiteks lihvketas toorikus kinni kiildub, võib tagajärjeks 
olla tagasilöök või lihvketta murdumine. Lihvketas liigub sõl-
tuvalt ketta pöörlemissuunast kas seadme kasutaja poole või 
kasutajast eemal. Seejuures võivad lihvkettad ka murduda.
Tagasilöök on seadme ebaõige kasutamise või valede töö-
võtete tagajärg. Seda saab vältida, rakendades järgnevalt 
kirjeldatud sobivaid ettevaatusabinõusid.
 Hoidke seadet tugevasti kinni ja viige oma keha ja käed 
asendisse, milles saate tagasilöögijõududele vastu as-
tuda. Suurima kontrolli saavutamiseks tagasilöögijõu-
dude või reaktsioonimomentide üle kasutage alati lisa-
käepidet, kui see on olemas. Seadme kasutaja suudab 
sobivaid ettevaatusabinõusid rakendades tagasilöögi- ja 
reaktsioonijõudusid kontrollida.
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 240  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

 Eesti | 241
Bosch Power Tools
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
 Ärge viige oma kätt kunagi pöörlevate tarvikute lähe-
dusse. Tagasilöögi puhul võib tarvik liikuda üle Teie käe.
 Vältige oma kehaga piirkonda, kuhu seade tagasilöögi 
puhul liigub. Tagasilöök viib seadme lihvketta liikumissuu-
nale vastupidises suunas.
 Eriti ettevaatlikult töötage nurkade, teravate servade 
jmt piirkonnas. Hoidke ära tarvikute tagasipõrkumine 
toorikult ja kinnikiildumine. Pöörlev tarvik kaldub nurka-
des, teravates servades ja tagasipõrkumise korral kinni 
kiilduma. See põhjustab kontrolli kaotuse seadme üle või 
tagasilöögi.
 Ärge kasutage kett- ega hammastatud saeketast. Selli-
sed tarvikud põhjustavad tihti tagasilöögi või kontrolli kao-
tuse seadme üle.
Spetsiifilised ohutusnõuded lihvimisel ja lõikamisel
 Kasutage üksnes elektrilise tööriista jaoks ette nähtud 
lihvimistarvikut ja selle lihvimistarviku jaoks ette näh-
tud kettakaitset. Lihvimistarvikuid, mis ei ole elektrilise 
tööriista jaoks ette nähtud, ei kata kettakaitse piisavalt 
ning seetõttu on need ohtlikud.
 Nõgusa keskosaga lihvkettad tuleb paigaldada nii, et 
nende pind ei ulatu kettakaitse serva tasandist kõrge-
male. Valesti paigaldatud lihvketas, mis ulatub kettakaitse 
servast kõrgemale, ei ole kettakaitsega piisaval määral 
kaetud.
 Kettakaitse peab olema elektrilise tööriista külge tuge-
vasti kinnitatud ja maksimaalse turvalisuse tagamiseks 
olema välja reguleeritud nii, et see katab suuremat osa 
lõikekettast. Kettakaitse aitab kasutajat kaitsta murdunud 
tükkide eest, lihvkettaga juhusliku kokkupuute eest ning 
sädemete eest, mis võivad süüdata kasutaja rõivad.
 Lihvimistarvikuid tohib kasutada üksnes soovitatud 
kasutusotstarvetel. Näiteks: Ärge kunagi kasutage lih-
vimiseks lõikeketta külgpinda. Lõikekettad on ette näh-
tud materjali lõikamiseks ketta servaga. Külgsuunas raken-
datavate jõudude toimel võivad need kettad puruneda.
 Kasutage valitud lihvketta jaoks alati õige suuruse ja 
kujuga ning vigastamata seibi. Sobivad seibid kaitsevad 
lihvketast ja vähendavad lihvketta purunemise ohtu. Lõike-
ketaste seibid võivad lihvketaste seibidest erineda.
 Ärge kasutage suuremate elektriliste tööriistade kulu-
nud lihvkettaid. Suuremate elektriliste tööriistade lihv-
kettad ei ole ette nähtud kasutamiseks väiksemate sead-
mete kõrgematel pööretel ja võivad puruneda.
Täiendavad spetsiifilised ohutusnõuded lõikamiseks
 Vältige lõikeketta kinnikiildumist või liiga suurt raken-
datavat survet. Ärge tehke liiga sügavaid lõikeid. Lõike-
ketta ülekoormamine suurendab selle koormust ja kaldu-
vust kinnikiildumisele ning sellega tagasilöögi või lihvketta 
purunemise ohtu.
 Vältige pöörleva lõikeketta ette ja taha jäävat piirkon-
da. Kui juhite lõikeketast toorikus endast eemale, võib sea-
de tagasilöögi korral koos pöörleva kettaga otse Teie suu-
nas paiskuda.
 Kui lõikeketas kinni kiildub või kui Te töö katkestate, 
lülitage seade välja ja hoidke seda paigal, kuni ketas on 
täielikult seiskunud. Ärge kunagi püüdke veel pöörle-
vat lõikeketast lõikejoonest välja tõmmata, vastasel 
korral võib tekkida tagasilöök. Tehke kindlaks kinnikiil-
dumise põhjus ja kõrvaldage see.
 Ärge lülitage seadet sisse seni, kuni see on veel toori-
kus. Laske lõikekettal kõigepealt saavutada maksi-
maalpöörded, enne kui lõiget ettevaatlikult jätkate. 
Vastasel korral võib ketas kinni kiilduda, toorikust välja hü-
pata või tagasilöögi põhjustada.
 Toestage plaadid või suured toorikud, et vähendada 
kinnikiildunud lõikekettast tingitud tagasilöögi ohtu. 
Suured toorikud võivad omaenda kaalu tõttu läbi paindu-
da. Toorik peab olema toestatud mõlemalt poolt, nii lõike-
joone lähedalt kui ka servast.
 Olge eriti ettevaatlikult uputuslõigete tegemisel sein-
tesse või teistesse varjatud objektidesse. Uputatav lõi-
keketas võib gaasi- või veetorude, elektrijuhtmete või teis-
te objektide tabamisel põhjustada tagasilöögi.
Spetsiifilised ohutusnõuded liivapaberiga lihvimisel
 Ärge kasutage liiga suurte mõõtmetega lihvpabereid, 
juhinduge tootja andmetest lihvpaberi suuruse kohta. 
Üle lihvtalla ulatuvad lihvpaberid võivad põhjustada vigas-
tusi, samuti lihvpaberi kinnijäämist, rebenemist või tagasi-
lööki.
Spetsiifilised ohutusjuhised traatharjade kasutamisel
 Pidage silmas, et traatharjadest eraldub traaditükke 
ka tavapärasel kasutamisel. Ärge rakendage liiga tuge-
vat survet. Eemalepaiskuvad traaditükid võivad läbi õhu-
keste riiete Teie kehasse tungida.
 Kettakaitse kasutamisel vältige kettakaitse ja traat-
harja kokkupuute võimalust. Taldrik- ja kaussharjade 
läbimõõt võib rakendatava surve ja tsentrifugaaljõudude 
toimel suureneda.
Täiendavad ohutusnõuded
Kandke kaitseprille.
 Varjatult paiknevate elektrijuhtmete, gaasi- või veeto-
rude avastamiseks kasutage sobivaid otsimisseadmeid 
või pöörduge kohaliku elektri-, gaasi- või veevarustus-
firma poole. Kokkupuutel elektrijuhtmetega tekib tulekah-
ju- ja elektrilöögioht. Gaasitorustiku vigastamisel tekib 
plahvatusoht. Veetorustiku vigastamine põhjustab mate-
riaalse kahju ja võib tekitada elektrilöögi.
 Vabastage lüliti (sisse/välja) ja viige see väljalülitatud 
asendisse, kui vooluvarustus näiteks elektrikatkestu-
se või toitepistiku pistikupesast väljatõmbamise tõttu 
katkeb. See takistab seadme kontrollimatut taaskäi-
vitamist.
 Ärge puudutage lihv- ja kõikekettaid enne, kui need on 
jahtunud. Kettad lähevad töötamisel väga kuumaks.
 Kinnitage töödeldav toorik. Kinnitusseadmete või kruus-
tangidega kinnitatud toorik püsib kindlamalt kui käega hoi-
des.
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 241  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

242 | Eesti 
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
Bosch Power Tools
Seadme ja selle funktsioonide 
kirjeldus
Kõik ohutusnõuded ja juhised tuleb läbi lu-
geda. Ohutusnõuete ja juhiste eiramise taga-
järjeks võib olla elektrilöök, tulekahju ja/või 
rasked vigastused.
Avage kokkuvolditud lehekülg, millel on toodud joonised 
seadme kohta, ja jätke see kasutusjuhendi lugemise ajaks lah-
ti.
Nõuetekohane kasutamine
Elektriline tööriist on ette nähtud metalli ja kivi kuivlõikami-
seks, -lihvimiseks ja -harjamiseks.
Seotud lihvimistarvikutega lõikamiseks tuleb kasutada spet-
siaalset kettakaitset lõikamiseks.
Kivi lõikamisel tuleb tagada piisav tolmueemaldus.
Lubatud lihvimistarvikuid kasutades saab seadet kasutada lii-
vapaberiga lihvimiseks.
Seadme osad
Seadme osade numeratsiooni aluseks on jooniste leheküljel 
toodud numbrid.
Spindlilukustusnupp
Lüliti (sisse/välja)
Lisakäepide (isoleeritud haardepind)
Spindel
Kettakaitse lihvimiseks
Kettakaitse lukustuskruvi
Alusseib koos O-rõngaga
Lihvketas*
Kinnitusmutter
10 Kinnitusmutri silmusvõti*
11 Kiirkinnitusmutter *
12 Kõvasulammetallist ketas*
13 Kettakaitse lõikamiseks*
14 Lõikeketas*
15 Lihvkausi kaitse*
16 Lihvkauss*
17 Painutatud silmusvõti lihvkausi jaoks*
18 Käekaitse*
19 Vaheseibid*
20 Kummist lihvtald*
21 Lihvpaber*
22 Ümar mutter*
23 Kausshari*
24 Tolmu ärajuhtiva kattega varustatud juhtraam*
25 Teemantlõikeketas*
26 Käepide (isoleeritud haardepind)
*Tarnekomplekt ei sisalda kõiki kasutusjuhendis olevatel joonistel 
kujutatud või kasutusjuhendis nimetatud lisatarvikuid. Lisatarvi-
kute täieliku loetelu leiate meie lisatarvikute kataloogist.
Tehnilised andmed
Andmed müra/vibratsiooni kohta
Müra mõõdetud vastavalt standardile EN 60745.
Seadme A-karakteristikuga mõõdetud müratase on üldjuhul: 
helirõhu tase 92 dB(A); müravõimsuse tase 103 dB(A). Mõõ-
temääramatus K=3 dB.
Kasutage kuulmiskaitsevahendeid!
Vibratsioonitase a
h
 (kolme telje vektorsumma) ja mõõtemää-
ramatus K, kindlaks tehtud kooskõlas standardiga EN 60745:
Pinna lihvimine: a
h
=7,5 m/s
2
, K=1,5 m/s
2
,
lihvpaberiga lihvimine: a
h
=4,0 m/s
2
, K=1,5 m/s
2
.
Käesolevas juhendis esitatud vibratsioonitase on mõõdetud 
standardi EN 60745 kohase mõõtemeetodi järgi ja seda saab 
kasutada elektriliste tööriistade omavaheliseks võrdlemi-
seks. See sobib ka vibratsiooni esialgseks hindamiseks.
Toodud vibratsioonitase on tüüpiline elektrilise tööriista kasu-
tamisel ettenähtud töödeks. Kui elektrilist tööriista kasutatak-
se muudeks töödeks, kui kasutatakse teisi tarvikuid või kui 
tööriista hooldus pole piisav, võib vibratsioonitase olla siiski 
teistsugune. Sellest tingituna võib vibratsioon olla tööperioo-
dil tervikuna tunduvalt suurem.
Vibratsiooni täpseks hindamiseks tuleb arvesse võtta ka ae-
ga, mil seade oli välja lülitatud või küll sisse lülitatud, kuid te-
gelikult tööle rakendamata. Sellest tingituna võib vibratsioon 
olla tööperioodil tervikuna tunduvalt väiksem.
Rakendage tööriista kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni mõju 
eest täiendavaid kaitsemeetmeid, näiteks: hooldage tööriistu 
ja tarvikuid piisavalt, hoidke käed soojas, tagage sujuv töökor-
raldus.
Nurklihvmasin
GWS ...
20-230
H
20-230
JH
Tootenumber
3 601 ...
... H50 L.. ... H50 M..
Nimivõimsus
W
2000
2000
Väljundvõimsus
W
1250
1250
Nimipöörded
min
-1
6600
6600
max lihvketta läbimõõt
mm
230
230
Spindli keere
M 14
M 14
Spindli keerme max pikkus
mm
25
25
Taaskäivitumiskaitse


Käivitusvoolupiiraja


Kaal EPTA-Procedure 
01/2003 järgi
– vibratsiooni summutava li-
sakäepidemega
– standardse lisakäepideme-
ga
kg
kg
5,2
5,1
5,2
5,1
Kaitseaste
/
II
/
II
Andmed kehtivad nimipingel [U] 230 V. Teistsuguste pingete ja kasu-
tusriigis spetsiifiliste mudelite puhul võivad toodud andmed varieeruda.
Kehtib vaid ilma käivitusvoolu piirajata elektriliste tööriistade puhul: Sis-
selülitamine tekitab lühiajaliselt pinge kõikumist. Ebasoodsate võrgutin-
gimuste korral võib tekkida häireid teiste seadmete töös. Häireid ei teki, 
kui vooluvõrgu näivtakistus on väiksem kui 0,25 oomi.
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 242  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

 Eesti | 243
Bosch Power Tools
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
Vastavus normidele
Kinnitame ainuvastutajana, et punktis „Tehnilised andmed“ 
kirjeldatud toode vastab järgmistele standarditele või 
normdokumentidele: EN 60745 vastavalt direktiivide 
2011/65/EL, 2004/108/EÜ, 2006/42/EÜ.
Tehniline toimik (2006/42/EÜ) saadaval:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
31.03.2014
Montaaž
Kaitseseadiste paigaldus
 Enne mistahes tööde teostamist elektrilise tööriista 
kallal tõmmake pistik pistikupesast välja.
Märkus: Juhul kui lihvketas töötamise ajal murdub või kui ket-
takaitse/elektrilise tööriista kinnitusseadised saavad viga, tu-
leb elektriline tööriist toimetada kohe parandustöökotta, mil-
le aadress on toodud punktis „Klienditeenindus ja müügijärg-
ne nõustamine“.
Kettakaitse lihvimiseks
Asetage kettakaitse 5 spindlikaelale. Seadke kettakaitse 5 an-
tud tööoperatsiooni jaoks sobivasse asendisse ja lukustage 
kettakaitse 5 lukustuskruviga 6.
 Reguleerige kettakaitse 5 nii, et sädemed ei lenda 
seadme kasutaja poole.
Kettakaitse lõikamiseks
 Seotud lihvimistarvikutega lõikamisel kasutage alati 
kettakaitset lõikamiseks 13.
 Kivi lõikamisel tagage piisav tolmueemaldus.
Lõikamiseks ette nähtud kettakaitse 13 paigaldatakse sama-
moodi nagu lihvimiseks ette nähtud kettakaitse 5.
Tolmu ärajuhtiva kattega varustatud juhtraam
Tolmu ärajuhtiva kattega varustatud juhtraam 24 paigaldatak-
se samamoodi nagu lihvimiseks ette nähtud kettakaitse 5.
Lisakäepide
 Kasutage seadet alati koos lisakäepidemega 3.
Kinnitage lisakäepide 3 sõltuvalt tööoperatsioonist seadme 
paremale või vasakule küljele.
Käekaitse
 Kummist lihvtalla 20 või kaussharja/ketasharja/lamell-
ketta kasutamisel paigaldage seadme külge alati käe-
kaitse 18.
Kinnitage käekaitse 18 lisakäepidemega 3.
Lihvimistarvikute paigaldus
 Enne mistahes tööde teostamist elektrilise tööriista 
kallal tõmmake pistik pistikupesast välja.
 Ärge puudutage lihv- ja kõikekettaid enne, kui need on 
jahtunud. Kettad lähevad töötamisel väga kuumaks.
Puhastage spindel 4 ja kõik külgemonteeritavad osad.
Lihvimistarvikute kinnitamiseks ja vabastamiseks vajutage 
spindlilukustusnupule 1, et spindlit lukustada.
 Spindlilukustusnupule vajutage üksnes siis, kui spindel 
seisab. Vastasel korral võib seade kahjustuda.
Lihv-/lõikeketas
Pidage kinni lihvimistarvikute mõõtmetest. Siseava läbimõõt 
peab alusseibiga sobima. Ärge kasutage adaptereid ega ka-
handusdetaile.
Teemantlõikeketaste kasutamisel veenduge, et teemantlõike-
kettal olev pöörlemissuunda tähistav nool ja seadme pöörle-
missuund (vt seadmel olevat pöörlemissuuna noolt) ühtivad.
Paigalduse järjekord on toodud jooniste leheküljel.
Lihv-/lõikeketta kinnitamiseks keerake lahti kinnitusmutter 9 
ja kinnitage ketas silmusvõtmega, vt punkti 
„Kiirkinnitusmutter“.
 Pärast lihvimistarviku paigaldamist ja enne seadme 
sisselülitamist kontrollige, kas lihvimistarvik on kor-
rektselt paigaldatud ja saab vabalt pöörelda. Veendu-
ge, et lihvimistarvik ei puutu kokku kettakaitsme ega 
teiste osadega.
Alusseibis 7 paikneb tsentreerimisvõru 
ümber plastdetail (O-rõngas). Kui O-
rõngas puudub või on kahjustatud, 
tuleb alusseib 7 enne töö jätkamist tin-
gimata välja vahetada.
Lamell-lihvketas
 Lamell-lihvkettaga töötades monteerige tööriista kül-
ge alati käekaitse 18.
Kummist lihvtald
 Kummist lihvtallaga 20 töötades monteerige tööriista 
külge alati käekaitse 18.
Paigalduse järjekord on toodud jooniste leheküljel.
Enne kummist lihvtalla 20 paigaldamist asetage 2 vaheseibi 
19 lihvimisspindlile 4.
Keerake külge ümar mutter 22 ja pingutage see silmusvõtme-
ga kinni.
Kausshari/ketashari
 Kaussharjaga või ketasharjaga töötades monteerige 
tööriista külge alati käekaitse 18.
Paigalduse järjekord on toodud jooniste leheküljel.
Kaussharja/ketasharja peab olema võimalik kruvida spindlile 
nii kaugele, et see jääb spindli keerme lõpus tugevasti vastu 
seibi. Pingutage kausshari/ketashari lehtvõtmega kinni.
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 243  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

244 | Eesti 
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
Bosch Power Tools
Lihvkauss
 Lihvkausiga töötades monteerige seadme külge spet-
siaalne kaitse 15.
Lihvkauss 16 peaks ulatuma üle kettakaitse 15 alati vaid nii 
palju, nagu see on konkreetseks tööks vajalik. Reguleerige 
kaitse 15 vastavasse asendisse.
Paigalduse järjekord on toodud jooniste leheküljel.
Keerake peale kinnitusmutter 9 ja pingutage see painutatud 
silmusvõtmega 17 kinni.
Kiirkinnitusmutter
Tarviku vahetamise hõlbustamiseks, ilma et peaksite kasuta-
ma teisi tööriistu, võite kinnitusmutri 9 asemel kasutada kiir-
kinnitusmutrit 11.
 Kiirkinnitusmutrit 11 tohib kasutada üksnes lihv- või 
lõikeketaste puhul.
Kasutage ainult laitmatus korras olevat kahjustamata kiir-
kinnitusmutrit 11.
Mutri kohaleasetamisel jälgige, et kiirkinnitusmutri 11 
tekstiga pool ei jääks vastu lihvketast; nool peab olema 
suunatud indeksmärgile 27.
Spindli lukustamiseks vajuta-
ge spindlilukustusnupule 1
Kiirkinnitusmutri pingutami-
seks keerake lihvketast tuge-
vasti päripäeva.
Nõuetekohaselt kinnitatud, 
kahjustamata kiir-
kinnitusmutri saate lahti, kui 
keerate rihveldatud rõngast 
käega vastupäeva.
Kõvasti kinnioleva kiir-
kinnitusmutri lahtikeerami-
seks ei tohi kasutada tange, 
vaid ainult selleks ettenäh-
tud mutrivõtit. Asetage võti 
kohale vastavalt joonisele.
Lubatud lihvimistarvikud
Võite kasutada kõiki käesolevas kasutusjuhendis nimetatud 
lihvimistarvikuid.
Kasutatud lihvimistarvikute lubatud pöörete arv [min
-1
] või 
ringliikumiskiirus [m/s] peab järgmises tabelis toodud and-
metele vähemalt vastama.
Seetõttu pidage kinni lihvimistarviku etiketil toodud lubatud 
pöörete arvust või ringliikumiskiirusest.
Seadme pea pööramine
 Enne mistahes tööde teostamist elektrilise tööriista 
kallal tõmmake pistik pistikupesast välja.
Seadme pead saab pöö-
rata 90° kaupa. Nii saab 
lülitit (sisse/välja) viia 
konkreetse töö jaoks so-
bivamasse asendisse, nt 
töötamisel spetsiaalse 
tolmu ärajuhtiva kattega 
varustatud juhtraamiga 
24 või vasakukäeliste ka-
sutajate puhul.
Keerake 4 kruvi täiesti välja. Keerake seadme pea ettevaatli-
kult ja korpusest eemaldamata uude asendisse. Keerake 
4 kruvi uuesti kinni.
Tolmu/saepuru äratõmme
 Pliisisaldusega värvide, teatud puiduliikide, mineraalide ja 
metalli tolm võib kahjustada tervist. Tolmuga kokkupuude 
ja tolmu sissehingamine võib põhjustada seadme kasutajal 
või läheduses viibivatel inimestel allergilisi reaktsioone 
ja/või hingamisteede haigusi.
Teatud tolm, näiteks tamme- ja pöögitolm, on vähkitekita-
va toimega, iseäranis kombinatsioonis puidutöötlemisel 
kasutatavate lisaainetega (kromaadid, puidukaitsevahen-
did). Asbesti sisaldavat materjali tohivad töödelda üksnes 
vastava ala asjatundjad.
– Kasutage konkreetse materjali eemaldamiseks sobivat 
tolmuimejat.
– Tagage töökohas hea ventilatsioon.
– Soovitav on kasutada hingamisteede kaitsemaski filtri-
ga P2.
Pidage kinni töödeldavate materjalide suhtes Teie riigis kehti-
vatest eeskirjadest.
 Vältige tolmu kogunemist töökohta. Tolm võib kergesti 
süttida.
Каталог: manuals
manuals -> Благодарим за то, что вы выбрали наш плеер. Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно
manuals -> Руководство по эксплуатации Содержание Монтаж, 2-3-4
manuals -> Руководство по эксплуатации русский, 1 ru қазақша, 17 k z h5G56f ru предупреждения,2
manuals -> Регламент за екологосъобразно проектиране Препарат за изплакване и рафинирана
manuals -> Руководство по эксплуатации ! Обязательно прочтите это руководство. ! Сохраните руководство для получения необходимых
manuals -> Мультиварка бытовая электрическая polaris модель pmc 0510ad инструкция по эксплуатации
manuals -> Пайдалану жөніндегі нұсқаулық кір жуғыш машина
manuals -> Цифрлық жерсеріктік қабылдағыш цифровой спутниковый приемник
manuals -> 1. 1 Холодильник в соответствии с рисунком 1 предназначен для охлаждения свежих продуктов, хранения пищевых продуктов в охлажденном состоянии в Х


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   ...   61


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет