Uk Оригінальна інструкція з експлуатації kkжүктеу 25.06 Mb.
Pdf просмотр
бет53/61
Дата27.03.2017
өлшемі25.06 Mb.
1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   ...   61

27
max.
[mm]
[mm]
D
b
d
[min
-1
]
[m/s]
180
230
8
8
22,2
22,2
8500
6600
80
80
180
230


8500
6600
80
80
100
30
M 14
8600
45
b
d
D
D
D
b
d
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 244  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

 Eesti | 245
Bosch Power Tools
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
Kasutus
Seadme kasutuselevõtt
 Pöörake tähelepanu võrgupingele! Võrgupinge peab 
ühtima tööriista andmesildil märgitud pingega. And-
mesildil toodud 230 V seadmeid võib kasutada ka 
220 V võrgupinge korral.
Kui seade saab toite generaatorilt, mis ei oma piisavalt võim-
susreservi ja/või sobivat käivitusvoolupiirajaga varustatud 
pingeregulaatorit, võib seadme võimsus väheneda või seade 
sisselülitamisel ebaharilikult käituda. 
Pöörake palun tähelepanu kasutatud generaatori sobivusele, 
eelkõige võrgupinge ja – sageduse osas.
Sisse-/väljalülitus
Seadme sisselülitamiseks lükake lüliti (sisse/välja) 2 ette ja 
suruge see seejärel sisse.
Et lukustada sissevajutatud lülitit (sisse/välja) 2, lükake lülitit 
(sisse/välja) 2 edasi ette.
Seadme väljalülitamiseks vabastage lüliti (sisse/välja) 2 või 
juhul, kui see on lukustatud, vajutage korraks lülitile (sisse/ 
välja) 2 ja vabastage see seejärel.
Energia säästmiseks lülitage elektriline tööriist sisse vaid siis, 
kui seda kasutate.
Ilm lukustuseta lüliti 
(mõnes kasutusriigis spetsiifiline mudel):
Seadme sisselülitamiseks lükake lüliti (sisse/välja) 2 ette ja 
suruge see seejärel sisse.
Seadme väljalülitamiseks vabastage lüliti (sisse/välja) 2.
 Enne töölerakendamist kontrollige lihvimistarvikud 
üle. Lihvimistarvik peab olema nõuetekohaselt paigal-
datud ja vabalt pöörlema. Prooviks laske seadmel töö-
tada tühikäigul vähemalt üks minut. Ärge kasutage vi-
gastatud, ebaühtlasi ega vibreerivaid tarvikuid. Vigas-
tatud tarvikud võivad murduda ja põhjustada vigastusi.
Taaskäivitumiskaitse (GWS 20-230 JH)
Taaskäivitumiskaitse hoiab ära seadme kontrollimatu käivi-
tumsie pärast voolukatkestust.
Seadme töölerakendamiseks viige lüliti (sisse/välja) 2 välja-
lülitatud asendisse ja lülitage seade uuesti sisse.
Käivitusvoolupiiraja (GWS 20-230 JH)
Elektrooniline käivitusvoolupiiraja piirab võimsust seadme 
sisselülitamisel ja võimaldab kasutamist 16 A kaitsmega.
Märkus: Kui seade töötab kohe pärast sisselülitamist maksi-
maalpööretel, ei ole käivitusvoolupiiraja ja taaskäivituskaitse 
töökorras. Seade tuleb viivitamatult toimetada parandustöö-
kotta, mille aadress on toodud punktis „Klienditeenindus ja 
müügijärgne nõustamine“.
Tööjuhised
 Ettevaatust soonte lõikamisel kandvatesse seintesse, 
vt punkti „Staatikaalased juhised“.
 Kui tooriku omakaal ei taga kindlat paigalpüsimist, ka-
sutage tooriku kinnitamiseks kinnitusvahendeid.
 Ärge rakendage seadmele nii suurt koormust, et see 
seiskub.
 Tarviku jahutamiseks laske seadmel pärast koormuse 
all töötamist töötada veel mõned minutid tühikäigul.
 Ärge puudutage lihv- ja kõikekettaid enne, kui need on 
jahtunud. Kettad lähevad töötamisel väga kuumaks.
 Ärge kasutage elektrilist tööriista ketaslõikuri rakises.
Märkus: Kasutusvälisel ajal tõmmake pistik pistikupesast väl-
ja. Kui pistik on pistikupesas ja vooluvõrgus on pinge, tarbib 
seade vähesel määral elektrienergiat.
Lihvimine
 Ärge kunagi kasutage lõikekettaid lihvimiseks.
30° kuni 40° nurga all saavutate lihvimisel parima tulemuse. 
Juhtige seadet mõõduka survega edasi-tagasi. Nii ei muutu 
toorik liiga kuumaks, ei muuda värvi ega teki lõikejälgi.
Lamell-lihvketas
Lamell-lihvkettaga (lisatarvik) saab töödelda ka kumeraid pin-
du ja profiile.
Lamell-lihvketastel on tunduvalt pikem kasutusiga, väiksem 
müratase ja madalam lihvimistemperatuur kui tavalistel lihv-
ketastel.
Metalli lõikamine
 Seotud lihvimistarvikutega lõikamisel kasutage alati 
kettakaitset lõikamiseks 13.
Lõikamisel töötage mõõduka, töödeldava materjaliga sobiva 
ettenihkega. Ärge rakendage lõikekettale survet, ärge kalluta-
ge ega võngutage seda.
Ärge pidurdage pöörlevat lõikeketast külgsurve avaldamise-
ga.
Ettenihke suund peab 
olema alati pöörlemis-
suunale vastupidine. 
Vastasel korral tekib 
oht, et seade hüppab 
iseenesest lõikejoo-
nest välja.
Profiilide ja nelikanttorude lõikamist on kõige lihtsam alusta-
da väikseima läbilõikega kohast.
Kivi lõikamine
 Kivi lõikamisel tagage piisav tolmueemaldus.
 Kandke tolmukaitsemaski.
 Seadet tohib kasutada üksnes kuivlõikamiseks/kuiv-
lihvimiseks.
Kivi lõikamiseks on soovitav kasutada teemantlõikeketast.
Tolmu ärajuhtiva kattega varustatud juhtraamiga 24 lõikami-
sel peab tolmuimeja sobima kivitolmu imemiseks. Bosch pa-
kub sobivaid tolmuimejaid.
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 245  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

246 | Latviešu 
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
Bosch Power Tools
Lülitage seade sisse ja 
asetage juhtraami esi-
osaga vastu toorikut. 
Juhtige seadet mõõdu-
ka, töödeldava materja-
liga sobiva ettenihkega.
Eriti kõvade materjalide, näiteks suure ränisisaldusega betoo-
ni, lõikamisel võib esineda teemantlõikeketta ülekuumene-
mist ja seeläbi kahjustumist. Sellest annab märku koos ketta-
ga pöörlev nn „sädemete vöö“.
Sellisel juhul katkestage lõikamine ja jahutage ketast veidi ae-
ga tühikäigupööretel.
Märgatavalt vähenenud lõikejõudlus ja nn „sädemete vöö“ 
ketta ümber annavad märku sellest, et teemantketas on muu-
tunud nüriks. Tehes mõne lühikese lõike abrasiivses materja-
lis (nt silikaattellises), saate ketta jälle teravaks.
Staatikaalased juhised
Soonte lõikamisel kandvatesse seintesse tuleb juhinduda 
standardi DIN 1053 1. osast või vastava riigi seadustest.
Neid eeskirju tuleb tingimata järgida. Enne töö alustamist pi-
dage nõu pädeva staatikaspetsialisti, arhitekti või töödejuha-
tajaga.
Hooldus ja teenindus
Hooldus ja puhastus
 Enne mistahes tööde teostamist elektrilise tööriista 
kallal tõmmake pistik pistikupesast välja.
 Seadme laitmatu ja ohutu töö tagamiseks hoidke seade 
ja selle ventilatsiooniavad puhtad.
 Äärmuslike töötingimuste korral kasutage võimaluse 
korral tolmuimejat. Puhastage sageli ventilatsioo-
niavasid ja kasutage rikkevoolukaitselülitit. Äärmuslike 
töötingimuste korral võib seadmesse koguneda elektrit 
juhtivat tolmu. Seadme kaitseisolatsioon võib kahjustuda.
Hoidke ja käsitsege lisatarvikut hoolikalt.
Tööohutuse tagamiseks tuleb toitejuhe lasta vajaduse korral 
vahetada Boschi elektriliste tööriistade volitatud parandus-
töökojas.
Klienditeenindus ja müügijärgne nõustamine
Klienditeeninduses vastatakse toote paranduse ja hoolduse 
ning varuosade kohta esitatud küsimustele. Joonised ja teabe 
varuosade kohta leiate ka veebisaidilt:
www.bosch-pt.com
Boschi nõustajad osutavad Teile toodete ja tarvikute küsimus-
tes meeleldi abi.
Järelepärimiste esitamisel ja tagavaraosade tellimisel näida-
ke kindlasti ära seadme andmesildil olev 10-kohaline toote-
number.
Eesti Vabariik
Mercantile Group AS
Boschi elektriliste käsitööriistade remont ja hooldus
Pärnu mnt. 549
76401 Saue vald, Laagri
Tel.: 6549 568
Faks: 679 1129
Kasutuskõlbmatuks muutunud seadmete käitlus
Elektriseadmed, lisatarvikud ja pakendid tuleks keskkonna-
säästlikult ringlusse võtta.
Ärge visake kasutusressursi ammendanud elektrilisi tööriistu 
olmejäätmete hulka!
Üksnes EL liikmesriikidele:
Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivile 2012/19/EL elektri- ja elektroo-
nikaseadmete jäätmete kohta ning direktiivi 
kohaldamisele liikmesriikides tuleb kasu-
tuskõlbmatuks muutunud elektrilised töö-
riistad eraldi kokku koguda ja kesk-
konnasäästlikult korduskasutada või ringlusse võtta.
Tootja jätab endale õiguse muudatuste tegemiseks.
Latviešu
Drošības noteikumi
Vispārējie drošības noteikumi darbam ar 
elektroinstrumentiem
Uzmanīgi izlasiet visus drošības 
noteikumus. Šeit sniegto drošības 
noteikumu un norādījumu neievērošana var izraisīt aizdegša-
nos un būt par cēloni elektriskajam triecienam vai nopietnam 
savainojumam.
Pēc izlasīšanas uzglabājiet šos noteikumus turpmākai iz-
mantošanai.
Turpmākajā izklāstā lietotais apzīmējums „elektroinstru-
ments“ attiecas gan uz tīkla elektroinstrumentiem (ar elektro-
kabeli), gan arī uz akumulatora elektroinstrumentiem (bez 
elektrokabeļa).
Drošība darba vietā
 Sekojiet, lai darba vieta būtu tīra un sakārtota. Nekārtī-
gā darba vietā un sliktā apgaismojumā var viegli notikt ne-
laimes gadījums.
 Nelietojiet elektroinstrumentu eksplozīvu vai uguns-
nedrošu vielu tuvumā un vietās ar paaugstinātu gāzes 
vai putekļu saturu gaisā. Darba laikā elektroinstruments 
nedaudz dzirksteļo, un tas var izsaukt viegli degošu putekļu 
vai tvaiku aizdegšanos.
BRIDINAJUMS
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 246  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

 Latviešu | 247
Bosch Power Tools
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
 Lietojot elektroinstrumentu, neļaujiet nepiederošām 
personām un jo īpaši bērniem tuvoties darba vietai. Ci-
tu personu klātbūtne var novērst uzmanību, kā rezultātā 
jūs varat zaudēt kontroli pār elektroinstrumentu.
Elektrodrošība
 Elektroinstrumenta kontaktdakšai jābūt piemērotai 
elektrotīkla kontaktligzdai. Kontaktdakšas konstrukci-
ju nedrīkst nekādā veidā mainīt. Nelietojiet kontakt-
dakšas salāgotājus, ja elektroinstruments caur kabeli 
tiek savienots ar aizsargzemējuma ķēdi. Neizmainītas 
konstrukcijas kontaktdakša, kas piemērota kontaktligzdai, 
ļauj samazināt elektriskā trieciena saņemšanas risku.
 Darba laikā nepieskarieties sazemētiem priekšme-
tiem, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm vai le-
dusskapjiem. Pieskaroties sazemētām virsmām, pieaug 
risks saņemt elektrisko triecienu.
 Nelietojiet elektroinstrumentu lietus laikā, neturiet to 
mitrumā. Mitrumam iekļūstot elektroinstrumentā, pieaug 
risks saņemt elektrisko triecienu.
 Nenesiet un nepiekariet elektroinstrumentu aiz elek-
trokabeļa. Neraujiet aiz kabeļa, ja vēlaties atvienot ins-
trumentu no elektrotīkla kontaktligzdas. Sargājiet 
elektrokabeli no karstuma, eļļas, asām šķautnēm un 
elektroinstrumenta kustīgajām daļām. Bojāts vai sa-
mezglojies elektrokabelis var būt par cēloni elektriskajam 
triecienam.
 Darbinot elektroinstrumentu ārpus telpām, iz-
mantojiet tā pievienošanai vienīgi tādus paga-
rinātājkabeļus, kuru lietošana ārpus telpām ir atļauta. 
Lietojot elektrokabeli, kas piemērots darbam ārpus tel-
pām, samazinās risks saņemt elektrisko triecienu.
 Ja elektroinstrumentu tomēr nepieciešams lietot vie-
tās ar paaugstinātu mitrumu, izmantojiet tā pievieno-
šanai noplūdes strāvas aizsargreleju. Lietojot noplūdes 
strāvas aizsargreleju, samazinās risks saņemt elektrisko 
triecienu.
Personiskā drošība
 Darba laikā saglabājiet paškontroli un rīkojieties sa-
skaņā ar veselo saprātu. Pārtrauciet darbu, ja jūtaties 
noguris vai atrodaties alkohola, narkotiku vai medi-
kamentu izraisītā reibumā. Strādājot ar elektroinstru-
mentu, pat viens neuzmanības mirklis var būt par cēloni 
nopietnam savainojumam.
 Izmantojiet individuālos darba aizsardzības līdzekļus. 
Darba laikā nēsājiet aizsargbrilles. Individuālo darba 
aizsardzības līdzekļu (putekļu maskas, neslīdošu apavu un 
aizsargķiveres vai ausu aizsargu) pielietošana atbilstoši 
elektroinstrumenta tipam un veicamā darba raksturam ļauj 
izvairīties no savainojumiem.
 Nepieļaujiet elektroinstrumenta patvaļīgu ieslēgša-
nos. Pirms elektroinstrumenta pievienošanas elektro-
tīklam, akumulatora ievietošanas vai izņemšanas, kā 
arī pirms elektroinstrumenta pārnešanas pārliecinie-
ties, ka tas ir izslēgts. Pārnesot elektroinstrumentu, ja 
pirksts atrodas uz ieslēdzēja, kā arī pievienojot to elektro-
barošanas avotam laikā, kad elektroinstruments ir ie-
slēgts, var viegli notikt nelaimes gadījums.
 Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas neaizmirstiet iz-
ņemt no tā regulējošos instrumentus vai atslēgas. Re-
gulējošais instruments vai atslēga, kas ieslēgšanas brīdī at-
rodas elektroinstrumenta kustīgajās daļās, var radīt savai-
nojumu.
 Darba laikā izvairieties ieņemt neērtu vai nedabisku 
ķermeņa stāvokli. Vienmēr ieturiet stingru stāju un 
centieties saglabāt līdzsvaru. Tas atvieglo elektroinstru-
menta vadību neparedzētās situācijās.
 Izvēlieties darbam piemērotu apģērbu. Darba laikā ne-
nēsājiet brīvi plandošas drēbes un rotaslietas. Netuvi-
niet matus, apģērbu un aizsargcimdus elektroinstru-
menta kustīgajām daļām. Elektroinstrumenta kustīgajās 
daļās var ieķerties vaļīgas drēbes, rotaslietas un gari mati.
 Ja elektroinstrumenta konstrukcija ļauj tam pievienot 
ārējo putekļu uzsūkšanas vai savākšanas/uzkrāšanas 
ierīci, sekojiet, lai tā būtu pievienota un pareizi dar-
botos. Pielietojot putekļu uzsūkšanu vai savākšanu/uz-
krāšanu, samazinās to kaitīgā ietekme uz strādājošās per-
sonas veselību.
Saudzējoša apiešanās un darbs ar elektroinstrumentiem
 Nepārslogojiet elektroinstrumentu. Katram darbam iz-
vēlieties piemērotu elektroinstrumentu. Elektroinstru-
ments darbojas labāk un drošāk pie nominālās slodzes.
 Nelietojiet elektroinstrumentu, ja ir bojāts tā ieslē-
dzējs. Elektroinstruments, ko nevar ieslēgt un izslēgt, ir 
bīstams lietošanai un to nepieciešams remontēt.
 Pirms elektroinstrumenta apkopes, regulēšanas vai 
darbinstrumenta nomaiņas atvienojiet tā kontakt-
dakšu no barojošā elektrotīkla vai izņemiet no tā 
akumulatoru. Šādi iespējams novērst elektroinstrumenta 
nejaušu ieslēgšanos.
 Ja elektroinstruments netiek lietots, uzglabājiet to pie-
mērotā vietā, kur elektroinstruments nav sasniedzams 
bērniem un personām, kuras neprot ar to rīkoties vai 
nav iepazinušās ar šiem noteikumiem. Ja elektroinstru-
mentu lieto nekompetentas personas, tas var apdraudēt 
cilvēku veselību.
 Rūpīgi veiciet elektroinstrumenta apkalpošanu. Pār-
baudiet, vai kustīgās daļas darbojas bez traucējumiem 
un nav iespiestas, vai kāda no daļām nav salauzta vai 
bojāta, vai katra no tām pareizi funkcionē un pilda tai 
paredzēto uzdevumu. Nodrošiniet, lai bojātās daļas tik-
tu savlaicīgi nomainītas vai remontētas pilnvarotā re-
monta darbnīcā. Daudzi nelaimes gadījumi notiek tāpēc, 
ka elektroinstruments pirms lietošanas nav pienācīgi ap-
kalpots.
 Savlaicīgi notīriet un uzasiniet griezošos darbinstru-
mentus. Rūpīgi kopti elektroinstrumenti, kas apgādāti ar 
asiem griezējinstrumentiem, ļauj strādāt daudz ražīgāk un 
ir vieglāk vadāmi.
 Lietojiet vienīgi tādus elektroinstrumentus, papild-
piederumus, darbinstrumentus utt., kas atbilst šeit 
sniegtajiem norādījumiem, ņemot vērā arī konkrētos 
darba apstākļus un pielietojuma īpatnības. Elektro-
instrumentu lietošana citiem mērķiem, nekā tiem, kuriem 
to ir paredzējusi ražotājfirma, ir bīstama un var novest pie 
neparedzamām sekām.
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 247  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

248 | Latviešu 
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
Bosch Power Tools
Apkalpošana
 Nodrošiniet, lai elektroinstrumenta remontu veiktu 
kvalificēts personāls, nomaiņai izmantojot oriģinālās 
rezerves daļas un piederumus. Tikai tā iespējams panākt 
un saglabāt vajadzīgo darba drošības līmeni.
Drošības noteikumi leņķa slīpmašīnām
Kopējie drošības noteikumi slīpēšanai, slīpēšanai ar smil-
špapīra loksni, darbam ar stiepļu suku un griešanai
 Šis elektroinstruments ir lietojams kā slīpmašīna, kas 
piemērota arī slīpēšanai ar smilšpapīra loksni, darbam 
ar stiepļu suku un griešanai. Ņemiet vērā visas 
elektroinstrumentam pievienotās instrukcijas, norādī-
jumus, attēlus un citu informāciju. Turpmāk sniegto no-
rādījumu neievērošana var kļūt par cēloni elektriskajam 
triecienam, ugunsgrēkam un/vai smagam savainojumam.
 Šis elektroinstruments nav piemērots pulēšanai. Elek-
troinstrumenta izmantošana tādu uzdevumu veikšanai, ku-
riem tas nav paredzēts, var būt bīstama un izraisīt savaino-
jumus.
 Neizmantojiet piederumus, kurus ražotājfirma nav pa-
redzējusi šim elektroinstrumentam un ieteikusi lieto-
šanai kopā ar to. Iespēja nostiprināt piederumu uz 
elektroinstrumenta vēl negarantē tā drošu lietošanu.
 Iestiprināmā darbinstrumenta pieļaujamajam grieša-
nās ātrumam jābūt ne mazākam par elektroinstrumen-
ta lielāko norādīto griešanās ātrumu. Piederums, kas 
griežas ātrāk, nekā pieļaujams, var salūzt un tikt mests 
prom.
 Darbinstrumentu ārējam diametram un biezumam jāat-
bilst elektroinstrumenta konstrukcijai un izmēriem. Ja 
darbinstrumenta izmēri ir izvēlēti nepareizi, tas pilnībā 
nenovietojas zem aizsargpārsega un darba laikā apgrūtina 
instrumenta vadību.
 Darbinstrumentiem, kas stiprināmi ar vītnes palīdzību, 
stiprinošajai vītnei precīzi jāatbilst slīpmašīnas darb-
vārpstas vītnei. Darbinstrumentiem, kas stiprināmi ar 
balstpaplāksnes palīdzību, atvēruma diametram jāat-
bilst balstpaplāksnes stiprinošā pacēluma diametram. 
Darbinstrumenti, kas nav precīzi nostiprināti uz elektroins-
trumenta darbvārpstas, nevienmērīgi griežas, ļoti spēcīgi 
vibrē un var izraisīt kontroles zaudēšanu pār elektroinstru-
mentu.
 Neizmantojiet bojātus darbinstrumentus. Ik reizi pirms 
darbinstrumentu lietošanas pārbaudiet, vai tie nav bo-
jāti, piemēram, vai slīpēšanas diski nav atslāņojušies 
vai ieplaisājuši, vai slīpēšanas pamatnē nav vērojamas 
plaisas un vai stiepļu suku veidojošās stieples nav vaļī-
gas vai atlūzušas. Ja elektroinstruments vai darbins-
truments ir kritis no zināma augstuma, pārbaudiet, vai 
tas nav bojāts, vai arī izmantojiet darbam nebojātu dar-
binstrumentu. Pēc darbinstrumenta apskates un ie-
stiprināšanas ļaujiet elektroinstrumentam darboties ar 
maksimālo griešanās ātrumu vienu minūti ilgi, turot ro-
tējošo darbinstrumentu drošā attālumā no sevis un ci-
tām tuvumā esošajām personām. Bojātie darbinstru-
menti šādas pārbaudes laikā parasti salūst.
 Lietojiet individuālos darba aizsardzības līdzekļus. At-
karībā no veicamā darba rakstura izvēlieties pilnu se-
jas aizsargu, noslēdzošās aizsargbrilles vai parastās 
aizsargbrilles. Lai aizsargātos no lidojošajām slīpē-
šanas darbinstrumenta un apstrādājamā materiāla da-
ļiņām, pēc vajadzības lietojiet putekļu aizsargmasku, 
ausu aizsargus un aizsargcimdus vai arī īpašu priekšau-
tu. Lietotāja acis jāpasargā no lidojošajiem svešķer-
meņiem, kas dažkārt rodas darba gaitā. Putekļu aizsarg-
maskai vai respiratoram jāpasargā lietotāja elpošanas ceļi 
no putekļiem, kas veidojas darba laikā. Ilgstoši atrodoties 
stipra trokšņa iespaidā, var rasties paliekoši dzirdes trau-
cējumi.
 Sekojiet, lai citas personas atrastos drošā attālumā no 
darba vietas. Ikvienam, kas atrodas darba vietas tuvu-
mā, jālieto individuālie darba aizsardzības līdzekļi. 
Apstrādājamā priekšmeta atlūzas vai salūzuša darb-
instrumenta daļas var lidot ar ievērojamu ātrumu un noda-
rīt kaitējumu cilvēku veselībai arī ievērojamā attālumā no 
darba vietas.
 Darba laikā turiet elektroinstrumentu tikai aiz izolēta-
jām virsmām, jo tajā iestiprinātais darbinstruments var 
skart slēptus elektriskos vadus vai paša instrumenta 
elektrokabeli. Darbinstrumentam skarot spriegumneso-
šus vadus, spriegums nonāk arī uz instrumenta metāla da-
ļām un var būt par cēloni elektriskajam triecienam.
 Netuviniet rotējošu darbinstrumentu elektrokabelim. 
Zūdot kontrolei pār instrumentu, darbinstruments var pār-
griezt kabeli vai ieķerties tajā, kā rezultātā kāda no lietotāja 
ķermeņa daļām var saskarties ar rotējošo darbinstrumentu.
 Nenovietojiet elektroinstrumentu, kamēr tajā iestipri-
nātais darbinstruments nav pilnīgi apstājies. Rotējošais 
darbinstruments var skart atbalsta virsmu, kā rezultātā 
elektroinstruments var kļūt nevadāms.
 Nedarbiniet elektroinstrumentu laikā, kad tas tiek pār-
vietots. Lietotāja apģērbs vai mati var nejauši nonākt sa-
skarē ar rotējošo darbinstrumentu un ieķerties tajā, izrai-
sot darbinstrumenta saskaršanos ar lietotāja ķermeni.
 Regulāri tīriet elektroinstrumenta ventilācijas atveres. 
Dzinēju ventilējošā gaisa plūsma ievelk putekļus instru-
menta korpusā, bet liela metāla putekļu daudzuma uzkrā-
šanās var būt par cēloni elektrotraumai.
 Nelietojiet elektroinstrumentu ugunsnedrošu materiā-
lu tuvumā. Lidojošās dzirksteles var izraisīt šādu materiālu 
aizdegšanos.
 Nelietojiet darbinstrumentus, kuriem jāpievada dzesē-
Каталог: manuals
manuals -> Благодарим за то, что вы выбрали наш плеер. Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно
manuals -> Руководство по эксплуатации Содержание Монтаж, 2-3-4
manuals -> Руководство по эксплуатации русский, 1 ru қазақша, 17 k z h5G56f ru предупреждения,2
manuals -> Регламент за екологосъобразно проектиране Препарат за изплакване и рафинирана
manuals -> Руководство по эксплуатации ! Обязательно прочтите это руководство. ! Сохраните руководство для получения необходимых
manuals -> Мультиварка бытовая электрическая polaris модель pmc 0510ad инструкция по эксплуатации
manuals -> Пайдалану жөніндегі нұсқаулық кір жуғыш машина
manuals -> Цифрлық жерсеріктік қабылдағыш цифровой спутниковый приемник
manuals -> 1. 1 Холодильник в соответствии с рисунком 1 предназначен для охлаждения свежих продуктов, хранения пищевых продуктов в охлажденном состоянии в Х


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   ...   61


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет