Uk Оригінальна інструкція з експлуатації kkжүктеу 25.06 Mb.
Pdf просмотр
бет54/61
Дата27.03.2017
өлшемі25.06 Mb.
1   ...   50   51   52   53   54   55   56   57   ...   61

jošais šķidrums. Ūdens vai citu šķidro dzesēšanas līdzek-
ļu izmantošana var būt par cēloni elektriskajam triecienam.
Atsitiens un ar to saistītie norādījumi
 Atsitiens ir specifiska instrumenta reakcija, pēkšņi ieķero-
ties vai iestrēgstot rotējošam darbinstrumentam, piemē-
ram, slīpēšanas diskam, slīpēšanas pamatnei, stiepļu su-
kai u. t. t. Rotējoša darbinstrumenta ieķeršanās vai ies-
trēgšana izraisa tā pēkšņu apstāšanos. Tā rezultātā elek-
troinstruments pārvietojas virzienā, kas pretējs darbins-
trumenta kustības virzienam iestrēguma vietā, un nereti 
kļūst nevadāms.
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 248  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

 Latviešu | 249
Bosch Power Tools
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
Ja, piemēram, slīpēšanas disks ieķeras vai iestrēgst ap-
strādājamajā priekšmetā, tajā iegremdētā diska mala var 
izrauties no apstrādājamā materiāla vai izraisīt atsitienu. 
Šādā gadījumā slīpēšanas disks pārvietojas lietotāja virzie-
nā vai arī prom no viņa, atkarībā no diska rotācijas virziena 
attiecībā pret apstrādājamo priekšmetu. Turklāt slīpēša-
nas disks var salūzt.
Atsitiens ir sekas elektroinstrumenta nepareizai vai nepras-
mīgai lietošanai. No tā var izvairīties, ievērojot zināmus pie-
sardzības pasākumus, kas aprakstīti turpmākajā izklāstā.
 Stingri turiet elektroinstrumentu un ieņemiet tādu ķer-
meņa un roku stāvokli, kas vislabāk ļautu pretoties at-
sitiena spēkam. Vienmēr izmantojiet papildrokturi, kas 
ļauj optimāli kompensēt atsitienu vai reaktīvo griezes 
momentu un saglabāt kontroli pār instrumentu. Veicot 
zināmus piesardzības pasākumus, lietotājs jebkurā situāci-
jā spēj efektīvi pretoties atsitienam un reaktīvajam griezes 
momentam.
 Netuviniet rokas rotējošam darbinstrumentam. Atsitie-
na gadījumā darbinstruments var skart arī lietotāja roku.
 Izvairieties atrasties vietā, kurp varētu pārvietoties 
elektroinstruments atsitiena brīdī. Atsitiena brīdī elek-
troinstruments pārvietojas virzienā, kas pretējs darbins-
trumenta kustības virzienam iestrēguma vietā.
 Ievērojiet īpašu piesardzību, strādājot stūru un asu ma-
lu tuvumā. Nepieļaujiet, lai darbinstruments atlektu no 
apstrādājamā priekšmeta vai iestrēgtu tajā. Saskaro-
ties ar stūriem vai asām malām, rotējošais darbin-
struments izliecas un atlec no apstrādājamā priekšmeta vai 
iestrēgst tajā. Tas var būt par cēloni kontroles zaudēšanai 
pār elektroinstrumentu vai atsitienam.
 Nelietojiet zāģa asmeņus, kas apgādāti ar zobiem. Šādu 
darbinstrumentu izmantošana var būt par cēloni atsitie-
nam vai kontroles zaudēšanai pār elektroinstrumentu.
Īpašie drošības noteikumi, veicot slīpēšanu un griešanu
 Lietojiet vienīgi jūsu rīcībā esošajam elektroinstru-
mentam piemērotus slīpēšanas darbinstrumentus un 
šādiem darbinstrumentiem paredzētu aizsargpārsegu. 
Aizsargpārsegs var nepietiekami nosegt nepiemērotus slī-
pēšanas darbinstrumentus, līdz ar to neļaujot panākt vēla-
mo darba drošību.
 Izliektie slīpdiski jāiestiprina tā, lai to slīpvirsma neiz-
virzītos pāri azsargpārsega malai. Nepareizi iestiprināts 
slīpdisks, kas izvirzās pāri aizsargpārsega malai, nevar tikt 
pietiekošā veidā nosegts.
 Drošības apsvērumu dēļ aizsargpārsegam jābūt stingri 
nostiprinātam uz elektroinstrumenta un noregulētam 
tā, lai lietotāja virzienā būtu vērsta pēc iespējas mazā-
ka slīpēšanas darbinstrumenta nenosegtā daļa. Aizsar-
gpārsegs palīdz aizsargāt lietotāju no atlūzām un nejaušas 
saskaršanās ar slīpēšanas darbinstrumentu, kā arī no lido-
jošām dzirkstelēm, kas var aizdedzināt apģērbu.
 Slīpēšanas darbinstrumentu drīkst izmantot vienīgi tā-
dā veidā, kādam tas ir paredzēts. Piemēram, nekad ne-
izmantojiet griešanas diska sānu virsmu slīpēšanai. 
Griešanas disks ir paredzēts materiālu apstrādei ar malas 
griezējšķautni. Stiprs spiediens sānu virzienā var salauzt 
šo darbinstrumentu.
 Kopā ar izvēlēto slīpēšanas disku izmantojiet vienīgi 
nebojātu piespiedējuzgriezni ar piemērotu formu un iz-
mēriem. Piemērota tipa piespiedējuzgrieznis darba laikā 
droši balsta slīpēšanas disku un samazina tā salūšanas ie-
spēju. Kopā ar griešanas diskiem izmantojamie piespie-
dējuzgriežņi var atšķirties no piespiedējuzgriežņiem, kas 
lietojami kopā ar citu veidu slīpēšanas diskiem.
 Neizmantojiet nolietotus slīpēšanas diskus, kas pare-
dzēti lielākas jaudas elektroinstrumentiem. Lieliem 
elektroinstrumentiem paredzētie slīpēšanas diski nav pie-
mēroti darbam mazākos elektroinstrumentos, kuru grieša-
nās ātrums parasti ir lielāks, un tāpēc tie darba laikā var sa-
lūzt.
Citi īpašie drošības noteikumi, veicot griešanu
 Neizdariet pārāk lielu spiedienu uz griešanas disku un 
nepieļaujiet tā iestrēgšanu. Neveidojiet pārāk dziļus 
griezumus. Pārslogojot griešanas disku, tas biežāk ieķeras 
vai iestrēgst griezumā, un līdz ar to pieaug arī atsitiena vai 
darbinstrumenta salūšanas iespēja.
 Izvairieties atrasties rotējošā griešanas diska priekšā 
vai aiz tā. Ja darba laikā lietotājs pārvieto griešanas disku 
prom no sevis apstrādājamā priekšmeta virzienā, tad atsi-
tiena gadījumā elektroinstruments ar rotējošu griešanas 
disku tiks sviests tieši lietotāja virzienā.
 Pārtraucot darbu vai iestrēgstot griešanas diskam, iz-
slēdziet elektroinstrumentu un turiet to nekustīgi, līdz 
griešanas disks pilnīgi apstājas. Nemēģiniet izvilkt no 
griezuma vēl rotējošu griešanas disku, jo šāda darbība 
var būt par cēloni atsitienam. Noskaidrojiet un novērsiet 
diska iestrēgšanas cēloni.
 Neieslēdziet elektroinstrumentu no jauna, ja tajā ie-
stiprinātais darbinstruments atrodas griezuma vietā. 
Pēc ieslēgšanas nogaidiet, līdz darbinstruments sa-
sniedz pilnu griešanās ātrumu, un tikai tad uzmanīgi 
turpiniet griešanu. Pretējā gadījumā griešanas disks var 
ieķerties griezumā vai izlekt no tā, kā arī var notikt atsi-
tiens.
 Lai samazinātu atsitiena risku, iestrēgstot griešanas 
diskam, atbalstiet griežamā materiāla loksnes vai liela 
izmēra apstrādājamos priekšmetus. Lieli priekšmeti var 
saliekties paši sava svara iespaidā. Apstrādājamais priekš-
mets jāatbalsta abās pusēs – gan griezuma tuvumā, gan 
arī priekšmeta malā.
 Ievērojiet īpašu piesardzību, veidojot padziļinājumus 
sienās vai citos objektos, kas nav aplūkojami no abām 
pusēm. Iegremdējot griešanas disku materiālā, tas var 
skart gāzes vadu, ūdensvadu, elektropārvades līniju vai ci-
tu objektu, kas savukārt var izraisīt atsitienu un/vai būt par 
cēloni savainojumam.
Īpašie drošības noteikumi, veicot slīpēšanu ar smilšpapīra 
loksni
 Neizmantojiet lielāka izmēra slīploksnes, izvēlieties 
darbam slīploksnes ar izmēriem, ko norādījusi ražotāj-
firma. Ja slīploksne sniedzas pāri slīpēšanas pamatnes 
malām, tas var būt par cēloni savainojumam, izsaukt slīp-
loksnes iestrēgšanu vai plīšanu, kā arī izraisīt atsitienu.
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 249  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

250 | Latviešu 
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
Bosch Power Tools
Īpašie drošības noteikumi, veicot apstrādi ar stiepļu suku
 Sekojiet, lai darba laikā stiepļu sukai neizkristu vai ne-
nolūztu atsevišķas stieples. Nepārslogojiet sukas stie-
ples, stipri spiežot uz to. Nolūzušās stieples lido ar lielu 
ātrumu un var ļoti viegli izkļūt caur plānu apģērbu vai ma-
tiem.
 Izmantojot aizsargpārsegu, nepieļaujiet tā saskarša-
nos ar stiepļu suku. Kausveida un diskveida stiepļu sukām 
spiediena un centrbēdzes spēka iespaidā var palielināties 
diametrs.
Papildu drošības noteikumi
Nēsājiet aizsargbrilles.
 Lietojot piemērotu metālmeklētāju, pārbaudiet, vai ap-
strādes vietu nešķērso slēptas komunālapgādes līni-
jas, vai arī griezieties pēc konsultācijas vietējā komu-
nālās saimniecības iestādē. Darbinstrumenta saskarša-
nās ar elektropārvades līniju var izraisīt aizdegšanos vai 
būt par cēloni elektriskajam triecienam. Bojājums gāzes 
pārvades līnijā var izraisīt sprādzienu. Darbinstrumentam 
skarot ūdensvada cauruli, var tikt bojātas materiālās vērtī-
bas, kā arī strādājošā persona var saņemt elektrisko trie-
cienu.
 Elektrobarošanas pārtraukuma gadījumā, piemēram, 
ja tiek pārtraukta sprieguma padeve elektrotīklā vai at-
vienota kontaktdakša, atbrīvojiet elektroinstrumenta 
ieslēdzēju un pārvietojiet to stāvoklī „Izslēgts“. Tā tiek 
novērsta elektroinstrumenta nekontrolēta, patvaļīga ie-
slēgšanās.
 Nepieskarieties slīpēšanas un griešanas diskiem, 
pirms tie nav atdzisuši. Darba laikā diski stipri sakarst.
 Nostipriniet apstrādājamo priekšmetu. Iestiprinot ap-
strādājamo priekšmetu skrūvspīlēs vai citā stiprinājuma ie-
rīcē, strādāt ir drošāk, nekā tad, ja tas tiek turēts ar rokām.
Izstrādājuma un tā darbības apraksts
Uzmanīgi izlasiet visus drošības noteiku-
mus. Šeit sniegto drošības noteikumu un no-
rādījumu neievērošana var izraisīt aizdegša-
nos un būt par cēloni elektriskajam triecie-
nam vai nopietnam savainojumam.
Lūdzam atvērt atlokāmo lappusi ar elektroinstrumenta attēlu 
un turēt to atvērtu visu laiku, kamēr tiek lasīta lietošanas pa-
mācība.
Pielietojums
Elektroinstruments ir paredzēts metāla un akmens materiālu 
griešanai, rupjai slīpēšanai un apstrādei ar suku, nelietojot 
ūdeni.
Veicot griešanu ar kompozītajiem slīpēšanas darbinstrumen-
tiem, jālieto īpašs aizsargpārsegs griešanai.
Griežot akmeni, jānodrošina pietiekoši efektīva putekļu uz-
sūkšana.
Izmantojot piemērotus slīpēšanas darbinstrumentus, elektro-
instrumentu var lietot arī slīpēšanai ar smilšpapīra loksni.
Attēlotās sastāvdaļas
Attēloto sastāvdaļu numerācija atbilst numuriem elektroin-
strumenta attēlā, kas sniegts ilustratīvajā lappusē.
Taustiņš darbvārpstas fiksēšanai
Ieslēdzējs
Papildrokturis (ar izolētu noturvirsmu)
Darbvārpsta
Slīpēšanas aizsargpārsegs
Skrūve aizsargpārsega stiprināšanai
Balstpaplāksne ar O veida gredzenu
Slīpēšanas disks*
Piespiedējuzgrieznis
10 Divizciļņu uzgriežņu atslēga piespiedējuzgrieznim*
11 Rokas piespiedējuzgrieznis *
12 Kausveida disks no cietmetāla*
13 Griešanas aizsargpārsegs*
14 Griešanas disks*
15 Aizsargpārsegs kausveida slīpēšanas diskam*
16 Slīpēšanas disks*
17 Divizciļņu uzgriežņu atslēga, izliekta, kausveida 
slīpēšanas diskam*
18 Roku aizsargs*
19 Distanceri*
20 Gumijas slīpēšanas pamatne*
21 Slīploksne*
22 Apaļais uzgrieznis*
23 Kausveida suka*
24 Griešanas aizsargpārsegs ar putekļu uzsūkšanu un grie-
šanas vadotni *
25 Dimanta griešanas disks*
26 Rokturis (ar izolētu noturvirsmu)
*Šeit attēlotie vai aprakstītie piederumi neietilpst standarta piegā-
des komplektā. Pilns pārskats par izstrādājuma piederumiem ir 
sniegts mūsu piederumu katalogā. 
Tehniskie parametri
Leņķa slīpmašīna
GWS ...
20-230
H
20-230
JH
Izstrādājuma numurs
3 601 ...
... H50 L.. ... H50 M..
Nominālā patērējamā jauda
W
2000
2000
Mehāniskā jauda
W
1250
1250
Šādi parametri tiek nodrošināti pie nominālā elektrobarošanas spriegu-
ma [U] 230 V. Iekārtām, kas paredzētas citam spriegumam vai ir modifi-
cētas atbilstoši nacionālajiem standartiem, šie parametri var atšķirties.
Tikai elektroinstrumentiem bez palaišanas strāvas ierobežošanas: Ie-
slēgšanas brīdī elektrotīklā var īslaicīgi pazemināties spriegums. Pie 
sliktas tīkla kvalitātes tas var traucēt citu elektroierīču darbību. Taču, ja 
elektrotīkla iekšējā pretestība nepārsniedz 0,25 omus, elektrobaroša-
nas traucējumi nav sagaidāmi.
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 250  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

 Latviešu | 251
Bosch Power Tools
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
Informācija par troksni un vibrāciju
Trokšņa parametru vērtības ir noteiktas atbilstoši standartam 
EN 60745.
Elektroinstrumenta radītā pēc raksturlīknes A izsvērtā trokš-
ņa parametru tipiskās vērtības ir šādas: trokšņa spiediena lī-
menis 92 dB(A); trokšņa jaudas līmenis 103 dB(A). Izkliede 
K=3 dB.
Nēsājiet ausu aizsargus!
Kopējā vibrācijas paātrinājuma vērtība a
h
 (vektoru summa tri-
jos virzienos) un izkliede K ir noteikta atbilstoši standartam 
EN 60745.
Virsmas slīpēšana (rupjā): a
h
=7,5 m/s
2
, K=1,5 m/s
2
,
slīpēšana ar smilšpapīra loksni: a
h
=4,0 m/s
2
, K=1,5 m/s
2
.
Šajā pamācībā norādītais vibrācijas līmenis ir izmērīts atbil-
stoši standartā EN 60745 noteiktajai procedūrai un var tikt 
lietots elektroinstrumentu savstarpējai salīdzināšanai. To var 
izmantot arī vibrācijas radītās papildu slodzes iepriekšējai no-
vērtēšanai.
Šeit norādītais vibrācijas līmenis ir attiecināms uz elektroin-
strumenta galvenajiem pielietojuma veidiem. Ja elektroin-
struments tomēr tiek izmantots citiem pielietojuma veidiem, 
kopā ar citādiem piederumiem vai kopā ar atšķirīgiem darb-
instrumentiem, kā arī tad, ja tas nav pietiekošā apjomā apkal-
pots, instrumenta radītais vibrācijas līmenis var atšķirties no 
šeit norādītās vērtības. Tas var būtiski palielināt vibrācijas ra-
dīto papildu slodzi zināmam darba laika posmam.
Lai precīzi izvērtētu vibrācijas radīto papildu slodzi zināmam 
darba laika posmam, jāņem vērā arī laiks, kad elektroinstru-
ments ir izslēgts vai arī darbojas, taču faktiski netiek izman-
tots paredzētā darba veikšanai. Tas var būtiski samazināt vib-
rācijas radīto papildu slodzi zināmam darba laika posmam.
Veiciet papildu pasākumus, lai pasargātu strādājošo personu 
no vibrācijas kaitīgās iedarbības, piemēram, savlaicīgi veiciet 
elektroinstrumenta un darbinstrumentu apkalpošanu, novēr-
siet roku atdzišanu un pareizi plānojiet darbu.
Atbilstības deklarācija
Mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka sadaļā „Tehniskie para-
metri“ aprakstītais izstrādājums atbilst šādiem standartiem 
vai normatīvajiem dokumentiem: EN 60745, kā arī direktī-
vām 2011/65/ES, 2004/108/EK un 2006/42/EK.
Tehniskā lieta (2006/42/EK) no:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
31.03.2014
Montāža
Aizsargierīču nostiprināšana
 Pirms elektroinstrumenta apkopes vai apkalpošanas 
izvelciet tā elektrokabeļa kontaktdakšu no barojošā 
elektrotīkla kontaktligzdas.
Piezīme. Ja darba laikā salūst slīpēšanas disks vai tiek bojāta 
stiprinājuma ierīce uz aizsargpārsega vai uz elektroinstrumen-
ta, elektroinstruments nekavējoties jānosūta uz tehniskās ap-
kalpošanas iestādi, kuras adrese atrodama sadaļā „Klientu 
konsultāciju dienests un konsultācijas par lietošanu“.
Slīpēšanas aizsargpārsegs
Novietojiet aizsargpārsegu 5 uz darbvārpstas aptveres. Pa-
grieziet aizsargpārsegu 5 stāvoklī, kas atbilst veicamā darba 
raksturam, un tad nostipriniet aizsargpārsegu 5 ar fiksējošās 
skrūves 6 palīdzību.
 Pārvietojiet aizsargpārsegu 5 tādā stāvoklī, lai lietotā-
ja virzienā nelidotu dzirksteles.
Griešanas aizsargpārsegs
 Veicot griešanu ar kompozītajiem slīpēšanas darbins-
trumentiem, vienmēr lietojiet īpašu griešanas aizsarg-
pārsegu 13.
 Griežot akmeni, nodrošiniet pietiekoši efektīvu putek-
ļu uzsūkšanu.
Griešanas aizsargpārsegs 13 tiek nostiprināts līdzīgi, kā slīpē-
šanas aizsargpārsegs 5.
Nominālais griešanās 
ātrums
min.
-1
6600
6600
Maks. slīpēšanas diska 
diametrs
mm
230
230
Darbvārpstas vītne
M 14
M 14
Maks. darbvārpstas vītnes 
garums
mm
25
25
Aizsardzība pret atkārtotu 
ieslēgšanos


Palaišanas strāvas 
ierobežošana


Svars atbilstoši 
EPTA-Procedure 01/2003
– ar pretvibrācijas 
papildrokturi
– ar standarta papildrokturi
kg
kg
5,2
5,1
5,2
5,1
Elektroaizsardzības klase
/
II
/
II
Leņķa slīpmašīna
GWS ...
20-230
H
20-230
JH
Šādi parametri tiek nodrošināti pie nominālā elektrobarošanas spriegu-
ma [U] 230 V. Iekārtām, kas paredzētas citam spriegumam vai ir modifi-
cētas atbilstoši nacionālajiem standartiem, šie parametri var atšķirties.
Tikai elektroinstrumentiem bez palaišanas strāvas ierobežošanas: Ie-
slēgšanas brīdī elektrotīklā var īslaicīgi pazemināties spriegums. Pie 
sliktas tīkla kvalitātes tas var traucēt citu elektroierīču darbību. Taču, ja 
elektrotīkla iekšējā pretestība nepārsniedz 0,25 omus, elektrobaroša-
nas traucējumi nav sagaidāmi.
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 251  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

252 | Latviešu 
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
Bosch Power Tools
Griešanas aizsargpārsegs ar putekļu uzsūkšanu un grieša-
nas vadotni
Griešanas aizsargpārsegs ar putekļu uzsūkšanu un griešanas 
vadotni 24 tiek nostiprināts līdzīgi, kā slīpēšanas aizsargpār-
segs 5.
Papildrokturis
 Lietojiet elektroinstrumentu tikai tad, ja uz tā ir nostip-
rināts papildrokturis 3.
Atkarībā no veicamā darba rakstura, ieskrūvējiet papildroktu-
ri 3 instrumenta pārnesuma galvas labajā vai kreisajā pusē.
Roku aizsargs
 Strādājot ar gumijas slīpēšanas pamatni 20, kā arī ar 
kausveida/diskveida suku vai ar segmentveida slīpēša-
nas disku, uz instrumenta vienmēr jānostiprina roku 
aizsargs 18.
Roku aizsargs 18 ir nostiprināms kopā ar papildrokturi 3.
Slīpēšanas darbinstrumentu iestiprināšana
 Pirms elektroinstrumenta apkopes vai apkalpošanas 
izvelciet tā elektrokabeļa kontaktdakšu no barojošā 
elektrotīkla kontaktligzdas.
 Nepieskarieties slīpēšanas un griešanas diskiem, 
pirms tie nav atdzisuši. Darba laikā diski stipri sakarst.
Notīriet darbvārpstu 4 un pārējās stiprinājuma daļas.
Slīpēšanas darbinstrumentu iestiprināšanas vai izņemšanas 
laikā fiksējiet elektroinstrumenta darbvārpstu, nospiežot fik-
sējošo taustiņu 1.
 Nospiediet darbvārpstas fiksēšanas taustiņu tikai lai-
kā, kad elektroinstrumenta darbvārpsta negriežas. 
Pretējā gadījumā elektroinstruments var tikt bojāts.
Slīpēšanas un griešanas diski
Lietojiet piemērota izmēra slīpēšanas darbinstrumentus. Dis-
ka centrālā atvēruma diametram jāatbilst balstpaplāksnes iz-
mēriem. Nelietojiet adapterus vai citas palīgierīces izmēru 
salāgošanai.
Iestiprinot dimanta griešanas disku, pievērsiet uzmanību tam, 
lai sakristu diska griešanās virziens, ko norāda bulta uz tā kor-
pusa, un darbvārpstas griešanās virziens, ko norāda bulta uz 
elektroinstrumenta pārnesuma galvas.
Iestiprināšanas secība ir parādīta šīs pamācības ilustratīvajā 
lappusē.
Iestiprinot slīpēšanas vai griešanas disku, uzskrūvējiet pie-
spiedējuzgriezni 9 un pieskrūvējiet to ar divizciļņu uzgriežņu 
atslēgu, kā aprakstīts sadaļā „Rokas piespiedējuzgrieznis“.
 Pēc slīpēšanas darbinstrumenta iestiprināšanas un 
pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas pārbaudiet, vai 
darbinstruments ir pareizi iestiprināts un var brīvi 
griezties. Pārliecinieties, ka slīpēšanas darbinstru-
ments neskar aizsargpārsegu vai citas elektroinstru-
menta daļas.
Balstpaplāksnes 7 centrējošo izcilni ap-
tver plastmasas detaļa (O veida gre-
dzens). Ja O veida gredzena trūkst 
vai arī tas ir bojāts, balstpaplāksne 7 
pirms instrumenta tālākas lietošanas 
noteikti jānomaina.
Segmentveida slīpēšanas disks
 Strādājot ar segmentveida slīpēšanas disku, vienmēr 
nostipriniet uz elektroinstrumenta roku aizsargu 18.
Gumijas slīpēšanas pamatne
 Strādājot ar gumijas slīpēšanas pamatni 20, vienmēr 
nostipriniet uz elektroinstrumenta roku aizsargu 18.
Iestiprināšanas secība ir parādīta šīs pamācības ilustratīvajā 
lappusē.
Pirms gumijas slīpēšanas pamatnes 20 nostiprināšanas no-
vietojiet 2 distancerus 19 uz slīpmašīnas darbvārpstas 4.
Uzskrūvējiet apaļo uzgriezni 22 un pievelciet to ar divizciļņu 
uzgriežņu atslēgu.
Kausveida/diskveida suka
 Strādājot ar kausveida vai diskveida suku, vienmēr no-
stipriniet uz elektroinstrumenta roku aizsargu 18.
Iestiprināšanas secība ir parādīta šīs pamācības ilustratīvajā 
lappusē.
Kausveida/diskveida suka jāuzskrūvē uz darbvārpstas vītnes, 
līdz tā stingri atduras pret darbvārpstas balsta plakni, kas at-
rodas tūlīt aiz vītnes. Stingri pievelciet kausveida/diskveida 
suku ar vaļējo uzgriežņu atslēgu.
Kausveida slīpēšanas disks
 Strādājot ar kausveida slīpēšanas disku, vienmēr no-
stipriniet uz elektroinstrumenta īpašu aizsargpārsegu 
15.
Kausveida slīpēšanas diskam 16 jābūt izvirzītam no aizsarg-
pārsega 15 tikai tādā garumā, cik tas nepieciešams attiecīgā 
darba veikšanai. Noregulējiet aizsargpārsega 15 stāvokli at-
bilstoši šim garumam.
Iestiprināšanas secība ir parādīta šīs pamācības ilustratīvajā 
lappusē.
Uzskrūvējiet piespiedējuzgriezni 9 un stingri pievelciet to ar 
izliekto divizciļņu uzgriežņu atslēgu 17.
Каталог: manuals
manuals -> Благодарим за то, что вы выбрали наш плеер. Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно
manuals -> Руководство по эксплуатации Содержание Монтаж, 2-3-4
manuals -> Руководство по эксплуатации русский, 1 ru қазақша, 17 k z h5G56f ru предупреждения,2
manuals -> Регламент за екологосъобразно проектиране Препарат за изплакване и рафинирана
manuals -> Руководство по эксплуатации ! Обязательно прочтите это руководство. ! Сохраните руководство для получения необходимых
manuals -> Мультиварка бытовая электрическая polaris модель pmc 0510ad инструкция по эксплуатации
manuals -> Пайдалану жөніндегі нұсқаулық кір жуғыш машина
manuals -> Цифрлық жерсеріктік қабылдағыш цифровой спутниковый приемник
manuals -> 1. 1 Холодильник в соответствии с рисунком 1 предназначен для охлаждения свежих продуктов, хранения пищевых продуктов в охлажденном состоянии в Х


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   50   51   52   53   54   55   56   57   ...   61


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет