Uk Оригінальна інструкція з експлуатації kkжүктеу 25.06 Mb.
Pdf просмотр
бет56/61
Дата27.03.2017
өлшемі25.06 Mb.
1   ...   53   54   55   56   57   58   59   60   61

šlifavimo mašinomis
Bendrosios įspėjamosios nuorodos atliekantiems šlifavi-
mo, šlifavimo naudojant šlifavimo popierių, apdirbimo 
vieliniais šepečiais ir pjaustymo abrazyviniais pjovimo 
diskais darbus
 Šį elektrinį įrankį galima naudoti kaip šlifavimo maši-
ną, juo galima šlifuoti naudojant šlifavimo popierių, 
vielinius šepečius ir pjauti abrazyviniais pjovimo dis-
kais. Griežtai laikykitės visų įspėjamųjų nuorodų, taisy-
klių, ženklų ir duomenų, kurie yra pateikiami su šiuo 
elektriniu įrankiu. Nesilaikant žemiau pateiktų nuorodų, 
gali kilti elektros smūgio, gaisro ir sunkių sužalojimų pavo-
jus.
 Šis elektrinis įrankis netinka poliruoti. Naudoti elektrinį 
įrankį darbui, kuriam jis nėra skirtas, ypač pavojinga; toks 
darbas kelia sužalojimų pavojų.
 Nenaudokite jokios papildomos įrangos, kurios gamin-
tojas nėra specialiai numatęs ir rekomendavęs šiam 
elektriniam įrankiui. Vien tik tas faktas, kad jūs galite pri-
tvirtinti kokią nors papildomą įrangą prie elektrinio įrankio, 
jokiu būdu negarantuoja, kad juo bus saugu naudotis.
 Darbo įrankio leidžiamas sūkių skaičius turi būti ne ma-
žesnis už didžiausią sūkių skaičių, nurodytą ant elektri-
nio įrankio. Įrankis, kuris sukasi greičiau, nei yra leistina, 
gali lūžti ir nulėkti nuo prietaiso.
 Naudojamo darbo įrankio išorinis skersmuo ir storis tu-
ri atitikti nurodytus jūsų elektrinio įrankio matmenis. 
Netinkamų matmenų darbo įrankius gali būti sunku tinka-
mai apdengti bei valdyti.
 Darbo įrankiai su srieginiu įdėklu turi tiksliai tikti šlifa-
vimo suklio sriegiui. Naudojant darbo įrankius, kurie 
tvirtinami junge, darbo įrankio kiaurymės skersmuo tu-
ri tiksliai tikti jungės įtvaro skersmeniui. Darbo įrankiai, 
kurių negalima tiksliai pritvirtinti prie elektrinio įrankio, su-
kasi netolygiai, labai vibruoja ir gali tapti nebevaldomi.
 Nenaudokite pažeistų darbo įrankių. Prieš kiekvieną 
naudojimą patikrinkite darbo įrankius, pvz., šlifavimo 
diskus – ar jie nėra aplūžinėję ir įtrūkę, šlifavimo 
žiedus – ar jie nėra įtrūkę, susidėvėję ir labai nudilę, 
vielinius šepečius – ar jų vielutės nėra atsilaisvinusios 
ar nutrūkusios. Jei elektrinis įrankis ar darbo įrankis 
nukrito iš didesnio aukščio, patikrinkite, ar jis nėra pa-
žeistas, arba naudokite kitą, nepažeistą, darbo įrankį. 
Patikrinę ir sumontavę darbo įrankį pasirūpinkite, kad 
nei jūs, nei greta esantys asmenys nebūtų besisukan-
čio darbo įrankio plokštumoje, ir leiskite elektriniam 
įrankiui vieną minutę veikti didžiausiu sūkių skaičiumi. 
Jei darbo įrankis pažeistas, per šį bandomąjį laiką jis turėtų 
sulūžti.
 Dirbkite su asmeninėmis apsaugos priemonėmis. Ati-
tinkamai pagal atliekamą darbą užsidėkite viso veido 
apsaugos priemones, akių apsaugos priemones ar ap-
sauginius akinius. Jei nurodyta, užsidėkite apsauginį 
respiratorių nuo dulkių, klausos apsaugos priemones, 
apsaugines pirštines ir specialią prijuostę, kuri apsau-
gos jus nuo smulkių šlifavimo ir ruošinio dalelių. Akys 
turi būti apsaugotos nuo skriejančių svetimkūnių, atsiran-
dančių atliekant įvairius darbus. Respiratorius arba apsau-
ginė kaukė turi išfiltruoti darbo metu kylančias dulkes. Dėl 
ilgalaikio ir stipraus triukšmo poveikio galite prarasti klau-
są.
 Pasirūpinkite, kad kiti asmenys būtų saugiu atstumu 
nuo jūsų darbo zonos. Kiekvienas, įžengęs į darbo zoną, 
turi būti su asmeninėmis apsaugos priemonėmis. Ruo-
šinio gabalėliai ar atskilusios darbo įrankio dalelės gali 
skrieti dideliu greičiu ir sužeisti net už tiesioginės darbo zo-
nos ribų esančius asmenis.
 Atlikdami darbus, kurių metu darbinis įrankis gali pa-
liesti nesimatančius elektros laidus arba savo maitini-
mo laidą, laikykite prietaisą už izoliuotų rankenų. Palie-
tus laidą, kuriuo teka elektros srovė, metalinėse prietaiso 
dalyse gali atsirasti įtampa ir trenkti elektros smūgis.
 Maitinimo laidą laikykite toliau nuo besisukančių darbo 
įrankių. Jei nebesuvaldytumėte elektrinio įrankio, darbo 
įrankis gali perpjauti maitinimo laidą arba jį įtraukti, o jūsų 
plaštaka ar ranka gali patekti į besisukantį darbo įrankį.
 Niekada nepadėkite elektrinio įrankio, kol darbo įran-
kis visiškai nesustojo. Besisukantis darbo įrankis gali pri-
siliesti prie paviršiaus, ant kurio padedate, ir elektrinis 
įrankis gali tapti nebevaldomas.
 Nešdami elektrinį įrankį, jo niekada neįjunkite. Netyčia 
prisilietus prie besisukančio darbo įrankio, jis gali įtraukti 
drabužius ir jus sužeisti.
 Reguliariai valykite elektrinio įrankio ventiliacines an-
gas. Variklio ventiliatorius traukia dulkes į korpusą, ir susi-
kaupus daug metalo dulkių gali kilti elektros smūgio pavo-
jus.
 Nenaudokite elektrinio įrankio arti degių medžiagų. 
Kibirkštys šias medžiagas gali uždegti.
 Nenaudokite darbo įrankių, kuriuos reikia aušinti skys-
čiais. Naudojant vandenį ar kitokius aušinamuosius skys-
čius gali trenkti elektros smūgis.
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 257  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

258 | Lietuviškai 
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
Bosch Power Tools
Atatranka ir susijusios įspėjamosios nuorodos
 Atatranka yra staigi reakcija, atsirandanti, kai besisukantis 
darbo įrankis, pvz., šlifavimo diskas, vielinis šepetys ar kt., 
ruošinyje įstringa ar užsiblokuoja ir todėl netikėtai sustoja. 
Todėl elektrinis įrankis gali nekontroliuojamai atšokti nuo 
ruošinio priešinga darbo įrankio sukimuisi kryptimi.
Pvz., jei ruošinyje įstringa ar yra užblokuojamas šlifavimo 
diskas, disko briauna, kuri yra ruošinyje, gali išlūžti ar su-
kelti atatranką. Tada šlifavimo diskas, priklausomai nuo jo 
sukimosi krypties blokavimo vietoje, pradeda judėti link 
dirbančiojo arba nuo jo. Tada šlifavimo diskas gali net nu-
lūžti.
Atatranka yra netinkamo elektrinio įrankio naudojimo ar 
gedimo pasekmė. Jos galite išvengti, jei imsitės atitinka-
mų, žemiau aprašytų priemonių.
 Dirbdami visada tvirtai laikykite elektrinį įrankį abiem 
rankomis ir stenkitės išlaikyti tokią kūno ir rankų padė-
tį, kurioje sugebėtumėte atsispirti pasipriešinimo jėgai 
atatrankos metu. Jei yra papildoma rankena, visada ją 
naudokite, tada galėsite suvaldyti atatrankos jėgas bei 
reakcijos jėgų momentą. Dirbantysis, jei imsis tinkamų 
saugos priemonių, gali suvaldyti reakcijos jėgas atatrankos 
metu.
 Niekada nelaikykite rankų arti besisukančio darbo 
įrankio. Įvykus atatrankai darbo įrankis gali pataikyti į jūsų 
ranką.
 Venkite, kad jūsų rankos būtų toje zonoje, kurioje įvy-
kus atatrankai judės elektrinis įrankis. Atatrankos jėga 
verčia elektrinį įrankį judėti nuo blokavimo vietos priešinga 
šlifavimo disko sukimuisi kryptimi.
 Ypač atsargiai dirbkite kampuose, ties aštriomis briau-
nomis ir t. t. Saugokite, kad darbo įrankis neatsimuštų 
į kliūtis ir neįstrigtų. Besisukantis darbo įrankis kampuo-
se, ties aštriomis briaunomis arba atsimušęs į kliūtį turi 
tendenciją užstrigti. Tada elektrinis įrankis tampa nevaldo-
mas arba įvyksta atatranka.
 Nenaudokite skirtų medienai pjauti ar kitokių dantytų 
diskų. Tokie darbo įrankiai dažnai sukelia atatranką arba 
elektrinis įrankis tampa nevaldomas.
Specialios įspėjamosios nuorodos atliekantiems šlifavimo 
ir pjovimo darbus
 Naudokite tik su šiuo elektriniu įrankiu leidžiamus nau-
doti šlifavimo įrankius ir šiems įrankiams pritaikytus 
apsauginius gaubtus. Šlifavimo įrankiai, kurie nėra skirti 
šiam elektriniam įrankiui, gali būti nepakankamai užden-
giami ir nesaugūs naudoti.
 Išlenktus šlifavimo diskus reikia tvirtinti taip, kad jų šli-
favimo paviršius nebūtų išsikišęs už apsauginio gaubto 
krašto plokštumos. Netinkamai primontuotas šlifavimo 
diskas, kuris yra išsikišęs už apsauginio gaubto krašto 
plokštumos, bus nepakankamai uždengtas.
 Apsauginis gaubtas turi būti patikimai pritvirtintas prie 
elektrinio įrankio ir nustatytas taip, kad dirbančiajam 
būtų užtikrintas didžiausias saugumas, t. y. į dirbantįjį 
turi būti nukreipta kuo mažesnė neuždengta šlifavimo 
įrankio dalis. Apsauginis gaubtas padeda apsaugoti dir-
bantįjį nuo atskilusių dalelių, atsitiktinio prisilietimo prie šli-
favimo įrankio ir nuo galinčių uždegti drabužius kibirkščių.
 Šlifavimo įrankius leidžiama naudoti tik pagal reko-
menduojamą paskirtį. Pvz., niekada nešlifuokite pjovi-
mo disko šoniniu paviršiumi. Pjovimo diskai yra skirti me-
džiagai pjaunamąja briauna pašalinti. Nuo šoninės apkro-
vos šie šlifavimo įrankiai gali sulūžti.
 Jūsų pasirinktiems šlifavimo diskams tvirtinti visada 
naudokite nepažeistas tinkamo dydžio ir formos pri-
spaudžiamąsias junges. Tinkamos jungės prilaiko šlifavi-
mo diską ir sumažina lūžimo pavojų. Pjovimo diskams skir-
tos jungės gali skirtis nuo kitiems šlifavimo diskams skirtų 
jungių.
 Nenaudokite sudilusių diskų, prieš tai naudotų su di-
desniais elektriniais įrankiais. Šlifavimo diskai, skirti di-
desniems elektriniams įrankiams, nėra pritaikyti prie dide-
lio mažųjų elektrinių įrankių išvystomo sūkių skaičiaus ir 
gali sulūžti.
Specialios įspėjamosios nuorodos atliekantiems pjovimo 
darbus
 Venkite užblokuoti pjovimo diską ir nespauskite jo per 
stipriai prie ruošinio. Nemėginkite atlikti pernelyg gilių 
pjūvių. Per stipriai prispaudus pjovimo diską, padidėja 
jam tenkanti apkrova ir atsiranda didesnė tikimybė jį pa-
kreipti bei užblokuoti pjūvyje, vadinasi padidėja atatran-
kos ir disko lūžimo rizika.
 Venkite būti zonoje prieš ir už besisukančio pjovimo 
disko. Kai pjaudami ruošinį pjovimo diską stumiate nuo sa-
vęs, įvykus atatrankai elektrinis įrankis su besisukančiu 
disku pradės judėti tiesiai į jus.
 Jei pjovimo diskas užstringa arba jūs norite nutraukti 
darbą, išjunkite elektrinį įrankį ir laikykite jį ramiai, kol 
diskas visiškai nustos suktis. Niekada nemėginkite iš 
pjūvio vietos ištraukti dar tebesisukantį diską, nes gali 
įvykti atatranka. Nustatykite ir pašalinkite disko strigimo 
priežastį.
 Nejunkite elektrinio įrankio iš naujo tol, kol diskas neiš-
trauktas iš ruošinio. Palaukite, kol pjovimo diskas pa-
sieks darbinį sūkių skaičių, ir tik tada atsargiai tęskite 
pjovimą. Priešingu atveju diskas gali užstrigti, iššokti iš 
ruošinio ar sukelti atatranką.
 Plokštes ir didelius ruošinius paremkite, kad sumažin-
tumėte atatrankos riziką dėl užstrigusio pjovimo disko. 
Dideli ruošiniai gali išlinkti dėl savo svorio. Ruošinį reikia 
paremti iš abiejų pusių, tiek ties pjūvio vieta, tiek ir prie 
krašto.
 Būkite ypač atsargūs pjaudami sienose ir kituose ne-
permatomuose paviršiuose. Panyrantis pjovimo diskas 
gali pažeisti elektros laidus, dujotiekio ir vandentiekio 
vamzdžius ar kitus objektus ir sukelti atatranką.
Specialios įspėjamosios nuorodos atliekantiems šlifavimo 
darbus naudojant šlifavimo popierių
 Nenaudokite per didelių matmenų šlifavimo popie-
riaus, laikykitės gamintojo pateiktų šlifavimo popie-
riaus matmenų. Už šlifavimo žiedo kyšantis šlifavimo po-
pierius gali sužaloti, užblokuoti, šlifavimo popierius gali 
įplyšti ar įvykti atatranka.
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 258  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

 Lietuviškai | 259
Bosch Power Tools
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
Specialios saugos nuorodos dirbantiems su vieliniais 
šepečiais
 Atkreipkite dėmesį į tai, kad iš vielinių šepečių, net ir 
naudojant juos įprastai, krenta vielos gabalėliai. Sau-
gokite vielinius šepečius nuo per didelės apkrovos, t. y. 
jų per stipriai nespauskite. Skriejantys vielos gabalėliai 
gali lengvai prasiskverbti per plonus drabužius ir odą.
 Jei rekomenduojama dirbti su apsauginiu gaubtu, sau-
gokite, kad vielinis šepetys neliestų apsauginio gaub-
to. Apvalių (lėkštės tipo) ir cilindrinių šepečių skersmuo 
dėl spaudimo jėgos ir išcentrinių jėgų gali padidėti.
Papildomos įspėjamosios nuorodos
Dirbkite su apsauginiais akiniais.
 Prieš pradėdami darbą, tinkamais ieškikliais patikrin-
kite, ar po norimais apdirbti paviršiais nėra pravestų 
elektros laidų, dujų ar vandentiekio vamzdžių. Jei 
abejojate, galite pasikviesti į pagalbą vietinius komu-
nalinių paslaugų teikėjus. Kontaktas su elektros laidais 
gali sukelti gaisro bei elektros smūgio pavojų. Pažeidus du-
jotiekio vamzdį, gali įvykti sprogimas. Pažeidus vandentie-
kio vamzdį, galima padaryti daugybę nuostolių.
 Nutrūkus maitinimui iš tinklo, pvz., dingus elektros sro-
vei arba ištraukus tinklo kištuką, atblokuokite įjungi-
mo-išjungimo jungiklį ir nustatykite jį į padėtį „išjung-
ta“. Taip išvengsite nekontroliuoto pakartotinio įsijungi-
mo.
 Nelieskite šlifavimo ir pjovimo diskų, kol jie neatvėso. 
Diskai dirbant labai įkaista.
 Įtvirtinkite ruošinį. Tvirtinimo įranga arba spaustuvais 
įtvirtintas ruošinys yra užfiksuojamas žymiai patikimiau nei 
laikant ruošinį ranka.
Gaminio ir techninių duomenų aprašas
Perskaitykite visas šias saugos nuorodas ir 
reikalavimus. Jei nepaisysite žemiau pateik-
tų saugos nuorodų ir reikalavimų, gali trenkti 
elektros smūgis, kilti gaisras ir galite sunkiai 
susižaloti arba sužaloti kitus asmenis.
Atverskite lapą su elektrinio įrankio schema ir, skaitydami ins-
trukciją, palikite šį lapą atverstą.
Elektrinio įrankio paskirtis
Elektrinis įrankis yra skirtas metalo ir akmens ruošiniams 
pjaustyti, rupiai apdirbti ir metaliniais šepečiais valyti nenau-
dojant vandens.
Norint pjauti standžiomis šlifavimo priemonėmis, reikia nau-
doti specialų pjauti skirtą apsauginį gaubtą.
Pjaunant akmenį, reikia pasirūpinti pakankamu dulkių nusiur-
bimu.
Elektrinį įrankį su leistinais šlifavimo įrankiais galima naudoti 
paviršiams su šlifavimo popieriumi šlifuoti.
Pavaizduoti prietaiso elementai
Numeriais pažymėtus elektrinio įrankio elementus rasite šios 
instrukcijos puslapiuose pateiktuose paveikslėliuose.
Suklio fiksuojamasis klavišas
Įjungimo-išjungimo jungiklis
Papildoma rankena (izoliuotas rankenos paviršius)
Šlifavimo suklys
Apsauginis gaubtas, skirtas šlifuoti
Apsauginio gaubto fiksuojamasis varžtas
Tvirtinamoji jungė su „O“ tipo žiedu
Šlifavimo diskas*
Prispaudžiamoji veržlė
10 Ragelinis raktas prispaudžiamajai veržlei*
11 Greitai fiksuojanti prispaudžiamoji veržlė 
*
12 Kietlydinio šlifavimo puodelis*
13 Apsauginis gaubtas, skirtas pjauti*
14 Pjovimo diskas*
15 Apsauginis gaubtas šlifavimo puodeliui*
16 Šlifavimo puodelis*
17 Išlenktas ragelinis raktas šlifavimo puodeliui*
18 Rankos apsauga*
19 Tarpikliai*
20 Guminis lėkštinis diskas*
21 Šlifavimo popieriaus lapelis*
22 Apvalioji veržlė*
23 Cilindrinis šepetys*
24 Nusiurbimo gaubtas, skirtas pjauti, su kreipiamosiomis 
pavažomis*
25 Deimantinis pjovimo diskas*
26 Rankena (izoliuotas rankenos paviršius)
*Pavaizduoti ar aprašyti priedai į tiekiamą standartinį komplektą 
neįeina. Visą papildomą įrangą rasite mūsų papildomos įrangos 
programoje.
Techniniai duomenys
Kampinio šlifavimo mašina 
GWS ...
20-230
H
20-230
JH
Gaminio numeris
3 601 ...
... H50 L.. ... H50 M..
Nominali naudojamoji galia
W
2000
2000
Atiduodamoji galia
W
1250
1250
Nominalus sūkių skaičius
min
-1
6600
6600
Maks. šlifavimo disko 
skersmuo
mm
230
230
Šlifavimo suklio sriegis
M 14
M 14
Duomenys galioja tik tada, kai nominalioji įtampa [U] 230 V. Jei įtampa 
kitokia arba jei naudojamas specialus, tam tikrai šaliai gaminamas mo-
delis, šie duomenys gali skirtis.
Tik elektriniams įrankiams be paleidimo srovės ribotuvo: Įjungiant prie-
taisą atsiranda trumpalaikis įtampos kritimas. Esant netinkamoms elek-
tros tinklo sąlygoms, gali sutrikti kitų prietaisų veikimas. Jei tinklo varža 
yra mažesnė nei 0,25 omų, trikdžių neturėtų būti.
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 259  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

260 | Lietuviškai 
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
Bosch Power Tools
Informacija apie triukšmą ir vibraciją
Triukšmo matavimų vertės nustatytos pagal EN 60745.
Pagal A skalę išmatuotas elektrinio įrankio triukšmo lygis tipi-
niu atveju siekia: garso slėgio lygis 92 dB(A); garso galios ly-
gis 103 dB(A). Paklaida K=3 dB.
Dirbkite su klausos apsaugos priemonėmis!
Vibracijos bendroji vertė a
h
 (trijų krypčių atstojamasis vekto-
rius) ir paklaida K nustatytos pagal EN 60745:
Paviršiaus šlifavimas (rupusis šlifavimas): a
h
=7,5 m/s
2

K=1,5 m/s
2
,
šlifavimas naudojant šlifavimo popieriaus lapelį: 
a
h
=4,0 m/s
2
, K=1,5 m/s
2
.
Šioje instrukcijoje pateiktas vibracijos lygis buvo išmatuotas 
pagal EN 60745 normoje standartizuotą matavimo metodą, ir 
jį galima naudoti elektriniams įrankiams palyginti. Jis skirtas 
vibracijos poveikiui laikinai įvertinti.
Nurodytas vibracijos lygis atspindi pagrindinius elektrinio 
įrankio naudojimo atvejus. Tačiau jeigu elektrinis įrankis nau-
dojamas kitokiai paskirčiai, su kitokia papildoma įranga arba 
jeigu jis nepakankamai techniškai prižiūrimas, vibracijos lygis 
gali kisti. Tokiu atveju vibracijos poveikis per visą darbo laiko-
tarpį gali žymiai padidėti.
Norint tiksliai įvertinti vibracijos poveikį per tam tikrą darbo 
laiką, reikia atsižvelgti ir į laiką, per kurį elektrinis įrankis buvo 
išjungtas arba, nors ir veikė, bet nebuvo naudojamas. Tai įver-
tinus, vibracijos poveikis per visą darbo laiką žymiai sumažės.
Dirbančiajam nuo vibracijos poveikio apsaugoti paskirkite pa-
pildomas apsaugos priemones, pvz.: elektrinių ir darbo įran-
kių techninę priežiūrą, rankų šildymą, darbo eigos organizavi-
mą.
Atitikties deklaracija
Atsakingai pareiškiame, kad skyriuje „Techniniai duomenys“ 
aprašytas gaminys atitinka žemiau pateiktus standartus ir 
norminius dokumentus: EN 60745 pagal Direktyvų 
2011/65/ES, 2004/108/EB, 2006/42/EB reikalavimus.
Techninė byla (2006/42/EB) laikoma:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
31.03.2014
Montavimas
Apsauginės įrangos montavimas
 Prieš atliekant bet kokius elektrinio įrankio reguliavi-
mo ar priežiūros darbus reikia ištraukti kištuką iš elek-
tros tinklo lizdo.
Nuoroda: jei dirbant sulūžta šlifavimo diskas arba pažeidžia-
mas apsauginio gaubto arba elektrinio įrankio įtvaras, elektri-
nį įrankį reikia nedelsiant nusiųsti į klientų aptarnavimo sky-
rių; adresai pateikti skyriuje „Klientų aptarnavimo skyrius ir 
naudotojų konsultavimo tarnyba“.
Apsauginis gaubtas, skirtas šlifuoti
Uždėkite apsauginį gaubtą 5 ant suklio kakliuko. Apsauginio 
gaubto 5 padėtį pritaikykite pagal atliekamą darbą ir užfiksuo-
kite apsauginį gaubtą 5 fiksuojamuoju varžtu 6.
 Apsauginį gaubtą 5 nustatykite taip, kad būtų užkirstas 
kelias kibirkštims lėkti dirbančiojo kryptimi.
Apsauginis gaubtas, skirtas pjauti
 Pjaudami su standžiomis šlifavimo priemonėmis, visa-
da naudokite pjauti skirtą apsauginį gaubtą 13.
 Pjaudami akmenį, pasirūpinkite pakankamu dulkių nu-
siurbimu.
Apsauginis gaubtas 13, skirtas pjauti, montuojamas kaip ap-
sauginis gaubtas 5, skirtas šlifuoti.
Pjauti skirtas nusiurbimo gaubtas su kreipiamosiomis pa-
važomis
Pjauti skirtas nusiurbimo gaubtas su kreipiamosiomis pavažo-
mis 24 montuojamas kaip apsauginis gaubtas 5, skirtas šli-
fuoti.
Papildoma rankena
 Elektrinį įrankį leidžiama naudoti tik su papildoma ran-
kena 3.
Papildomą rankeną 3 priklausomai nuo darbo metodo prisuki-
te prie reduktoriaus korpuso kairėje arba dešinėje.
Maks. šlifavimo suklio sriegio 
ilgis
mm
25
25
Apsauga nuo pakartotinio 
įsijungimo


Paleidimo srovės ribotuvas


Svoris pagal 
„EPTA-Procedure 01/2003“
– su vibraciją slopinančia 
papildoma rankena
– su standartine papildoma 
rankena
kg
kg
5,2
5,1
5,2
5,1
Apsaugos klasė
/
II
/
II
Kampinio šlifavimo mašina 
GWS ...
20-230
H
20-230
JH
Duomenys galioja tik tada, kai nominalioji įtampa [U] 230 V. Jei įtampa 
kitokia arba jei naudojamas specialus, tam tikrai šaliai gaminamas mo-
delis, šie duomenys gali skirtis.
Tik elektriniams įrankiams be paleidimo srovės ribotuvo: Įjungiant prie-
taisą atsiranda trumpalaikis įtampos kritimas. Esant netinkamoms elek-
tros tinklo sąlygoms, gali sutrikti kitų prietaisų veikimas. Jei tinklo varža 
yra mažesnė nei 0,25 omų, trikdžių neturėtų būti.
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 260  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

 Lietuviškai | 261
Bosch Power Tools
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
Каталог: manuals
manuals -> Благодарим за то, что вы выбрали наш плеер. Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно
manuals -> Руководство по эксплуатации Содержание Монтаж, 2-3-4
manuals -> Руководство по эксплуатации русский, 1 ru қазақша, 17 k z h5G56f ru предупреждения,2
manuals -> Регламент за екологосъобразно проектиране Препарат за изплакване и рафинирана
manuals -> Руководство по эксплуатации ! Обязательно прочтите это руководство. ! Сохраните руководство для получения необходимых
manuals -> Мультиварка бытовая электрическая polaris модель pmc 0510ad инструкция по эксплуатации
manuals -> Пайдалану жөніндегі нұсқаулық кір жуғыш машина
manuals -> Цифрлық жерсеріктік қабылдағыш цифровой спутниковый приемник
manuals -> 1. 1 Холодильник в соответствии с рисунком 1 предназначен для охлаждения свежих продуктов, хранения пищевых продуктов в охлажденном состоянии в Х


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   53   54   55   56   57   58   59   60   61


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет