Uk Оригінальна інструкція з експлуатації kkжүктеу 25.06 Mb.
Pdf просмотр
бет57/61
Дата27.03.2017
өлшемі25.06 Mb.
1   ...   53   54   55   56   57   58   59   60   61

Rankos apsauga
 Norėdami dirbti su guminiu lėkštiniu disku 20 arba ci-
lindriniu šepečiu/diskiniu šepečiu/žiedlapiniu šlifavi-
mo disku, visada uždėkite rankos apsaugą 18.
Pritvirtinkite rankos apsaugą 18 papildoma rankena 3.
Šlifavimo įrankių tvirtinimas
 Prieš atliekant bet kokius elektrinio įrankio reguliavi-
mo ar priežiūros darbus reikia ištraukti kištuką iš elek-
tros tinklo lizdo.
 Nelieskite šlifavimo ir pjovimo diskų, kol jie neatvėso. 
Diskai dirbant labai įkaista.
Nuvalykite šlifavimo suklį 4 ir visas montuojamas dalis.
Norėdami šlifavimo įrankį priveržti ar atlaisvinti, paspauskite 
suklio fiksuojamąjį klavišą 1, kad šlifavimo suklys užsifiksuo-
tų.
 Suklio fiksuojamąjį klavišą spauskite tik tada, kai šlifa-
vimo suklys visiškai sustojęs. Priešingu atveju galite pa-
žeisti elektrinį įrankį.
Šlifavimo/pjovimo diskas
Atkreipkite dėmesį į šlifavimo įrankių matmenis. Kiaurymės 
skersmuo turi tiksliai tikti tvirtinamajai jungei. Nenaudokite 
adapterių ar tvirtinamųjų elementų.
Naudojant deimantinį pjovimo diską būtina atkreipti dėmesį į 
tai, kad ant disko pažymėta sukimosi krypties rodyklė sutaptų 
su elektrinio įrankio sukimosi kryptimi (žr. ant reduktoriaus 
korpuso pažymėtą rodyklę).
Montavimo tvarka nurodyta instrukcijos atverčiamajame la-
pe.
Norėdami pritvirtinti šlifavimo/pjovimo diską, užsukite pri-
spaudžiamąją veržlę 9 ir priveržkite ją rageliniu raktu, žr. sky-
rių „Greitai fiksuojanti prispaudžiamoji veržlė“.
 Įstatę šlifavimo įrankį, prieš įjungdami patikrinkite, ar 
šlifavimo įrankis tinkamai pritvirtintas ir ar jis gali lais-
vai suktis. Įsitikinkite, kad šlifavimo įrankis nekliūva už 
apsauginio gaubto ar kitų dalių.
Tvirtinamojoje jungėje 7 ant centravi-
mo briaunos yra plastiko žiedas („O“ ti-
po žiedas). Jei „O“ tipo žiedo nėra ar-
ba jei jis pažeistas, prieš naudojant 
tvirtinamąją jungę 7 būtina pakeisti.
Žiedlapinis šlifavimo diskas
 Norėdami dirbti su žiedlapiniu šlifavimo disku, visada 
uždėkite rankos apsaugą 18.
Guminis lėkštinis šlifavimo diskas
 Norėdami dirbti su guminiu lėkštiniu disku 20, visada 
uždėkite rankos apsaugą 18.
Montavimo tvarka nurodyta instrukcijos atverčiamajame la-
pe.
Prieš montuodami guminį lėkštinį diską 20, uždėkite 2 tarpi-
klius 19 ant šlifavimo suklio 4.
Užsukite apvaliąją veržlę 22 ir užveržkite ją rageliniu raktu.
Cilindrinis šepetys/diskinis šepetys
 Norėdami dirbti su cilindriniu arba diskiniu šepečiu, vi-
sada uždėkite rankos apsaugą 18.
Montavimo tvarka nurodyta instrukcijos atverčiamajame la-
pe.
Cilindrinį ar diskinį šepetį reikia užsukti ant šlifavimo suklio 
tiek, kad jis gerai priglustų prie suklio sriegio gale esančios šli-
favimo suklio jungės. Užveržkite cilindrinį/diskinį šepetį verž-
liniu raktu.
Šlifavimo puodelis
 Norėdami dirbti su šlifavimo puodeliu, visada uždėkite 
specialų apsauginį gaubtą 15.
Šlifavimo puodelis 16 iš apsauginio gaubto 15 visada turi būti 
išsikišęs tik tiek, kiek reikia konkrečiam darbui atlikti. Apsau-
ginį gaubtą 15 nustatykite pagal šį dydį.
Montavimo tvarka nurodyta instrukcijos atverčiamajame la-
pe.
Užsukite prispaudžiamąją veržlę 9 ir tvirtai užveržkite ją iš-
lenktu rageliniu raktu 17.
Greitai fiksuojanti prispaudžiamoji 
veržlė
Kad galėtumėte lengvai pakeisti šlifavimo įrankius nenaudo-
dami rakto, vietoje prispaudžiamosios veržlės 9 galite naudoti 
greitai fiksuojančią prispaudžiamąją veržlę 11.
 Greitai fiksuojančią prispaudžiamąją veržlę 11 leidžia-
ma naudoti tik su šlifavimo arba pjovimo diskais.
Naudokite tik nepriekaištingos būklės, nepažeistą greitai 
fiksuojančią prispaudžiamąją veržlę 11.
Užsukdami greitai fiksuojančią prispaudžiamąją veržlę 11 
atkreipkite dėmesį, kad jos pusė su užrašais nebūtų nu-
kreipta į šlifavimo diską; rodyklė turi būti nukreipta į žy-
mes 27.
Kad užfiksuotumėte šlifavimo 
suklį, paspauskite suklio 
fiksuojamąjį klavišą 1. Kad 
užveržtumėte greitai fiksuo-
jančią prispaudžiamąją verž-
lę, stipriai pasukite šlifavimo 
diską pagal laikrodžio rody-
klę.
27
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 261  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

262 | Lietuviškai 
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
Bosch Power Tools
Tinkamai užveržtą, ne-
pažeistą greitai fiksuojančią 
prispaudžiamąją veržlę galite 
atlaisvinti sukdami ranka ran-
tytą žiedą prieš laikrodžio 
rodyklę.
Labai tvirtai užveržtą grei-
tai fiksuojančią prispau-
džiamąją veržlę atlaisvinki-
te rageliniu raktu ir jokiu 
būdu nenaudokite replių. 
Uždėkite ragelinį raktą, kaip 
pavaizduota paveikslėlyje.
Leidžiami šlifavimo įrankiai
Galima naudoti visus šioje instrukcijoje nurodytus šlifavimo 
įrankius.
Naudojamų šlifavimo įrankių leistinas sūkių skaičius [min
-1
] ir 
apskritiminis greitis [m/s] turi būti ne mažesni už žemiau 
esančioje lentelėje pateiktas vertes.
Todėl visada atkreipkite dėmesį šlifavimo įrankio etiketėje nu-
rodytus leistinus sūkių skaičių ir apskritiminį greitį.
Reduktoriaus galvutės pasukimas
 Prieš atliekant bet kokius elektrinio įrankio reguliavi-
mo ar priežiūros darbus reikia ištraukti kištuką iš elek-
tros tinklo lizdo.
Reduktoriaus galvutę ga-
lite pasukti kas 90°. Pasu-
kus reduktoriaus galvutę, 
įjungimo-išjungimo jungi-
klį galima nustatyti į pato-
gią naudoti padėtį, pvz., 
pjaunant su nusiurbimo 
gaubtu su kreipia-
mosiomis pavažomis 24
o taip į kairiarankiams pa-
togią padėtį.
Atsukite ir ištraukite 4 varžtus. Atsargiai pasukite redukto-
riaus galvutę į norimą padėtį, neištraukdami jos iš korpuso
Tvirtai priveržkite 4 varžtus.
Dulkių, pjuvenų ir drožlių nusiurbimas
 Medžiagų, kurių sudėtyje yra švino, kai kurių rūšių me-
dienos, mineralų ir metalų dulkės gali būti kenksmingos 
sveikatai. Dirbančiajam arba netoli esantiems asmenims 
nuo sąlyčio su dulkėmis arba jų įkvėpus gali kilti alerginės 
reakcijos, taip pat jie gali susirgti kvėpavimo takų ligomis.
Kai kurios dulkės, pvz., ąžuolo ir buko, yra vėžį sukelian-
čios, o ypač, kai mediena yra apdorota specialiomis medie-
nos priežiūros priemonėmis (chromatu, medienos apsau-
gos priemonėmis). Medžiagas, kuriose yra asbesto, lei-
džiama apdoroti tik specialistams.
– Jei  yra  galimybė, naudokite apdirbamai medžiagai tin-
kančią dulkių nusiurbimo įrangą.
– Pasirūpinkite geru darbo vietos vėdinimu.
– Rekomenduojama dėvėti kvėpavimo takų apsauginę 
kaukę su P2 klasės filtru.
Laikykitės jūsų šalyje galiojančių apdorojamoms medžiagoms 
taikomų taisyklių.
 Saugokite, kad darbo vietoje nesusikauptų dulkių. Dul-
kės lengvai užsidega.
Naudojimas
Paruošimas naudoti
 Atkreipkite dėmesį į tinklo įtampą! Elektros tinklo 
įtampa turi atitikti elektrinio įrankio firminėje lentelėje 
nurodytą įtampą. 230 V pažymėtus elektrinius įrankius 
galima jungti ir į 220 V įtampos elektros tinklą.
Naudojant elektrinius įrankius su mobiliaisiais srovės genera-
toriais, kurių galios rezervai nėra pakankami arba kuriuose nė-
ra įtampos reguliatoriaus su paleidimo srovės stiprintuvu, gali 
būti patiriami galios nuostoliai arba elektrinis įrankis įjungimo 
metu gali neįprastai veikti.
Prašome patikrinti, ar naudojamas srovės generatorius yra 
tinkamas šiam elektriniam įrankiui, o ypač, ar atitinka tinklo 
įtampa ir dažnis.
Įjungimas ir išjungimas
Norėdami elektrinį prietaisą įjungti, įjungimo-išjungimo jun-
giklį 2 pastumkite į priekį ir po to jį paspauskite.
Norėdami užfiksuoti paspaustą įjungimo-išjungimo jungiklį 
2, pastumkite įjungimo-išjungimo jungiklį 2 toliau į priekį.
Norėdami išjungti prietaisą, atleiskite įjungimo-išjungimo 
jungiklį 2 arba, jei jis užfiksuotas, trumpam paspauskite ir vėl 
atleiskite įjungimo-išjungimo jungiklį 2.
Kad tausotumėte energiją, elektrinį įrankį įjunkite tik tada, kai 
naudosite.
Jungiklis be fiksatoriaus (priklausomai nuo šalies):
Norėdami elektrinį prietaisą įjungti, įjungimo-išjungimo jun-
giklį 2 pastumkite į priekį ir po to jį paspauskite.
Norėdami išjungti elektrinį įrankį, atleiskite įjungimo-išjungi-
mo jungiklį 2.
maks.
[mm]
[mm]
D
b
d
[min
-1
]
[m/s]
180
230
8
8
22,2
22,2
8500
6600
80
80
180
230


8500
6600
80
80
100
30
M 14
8600
45
b
d
D
D
D
b
d
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 262  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

 Lietuviškai | 263
Bosch Power Tools
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
 Prieš pradėdami dirbti patikrinkite šlifavimo įrankį. 
Šlifavimo įrankis turi būti nepriekaištingai uždėtas ir 
turi laisvai suktis. Atlikite bandomąjį paleidimą ir leis-
kite elektriniam įrankiui ne mažiau kaip 1 minutę veikti 
be apkrovos. Nenaudokite pažeistų, nelygių ar vibruo-
jančių šlifavimo įrankių. Pažeisti šlifavimo įrankiai gali su-
lūžti ir sužaloti.
Apsauga nuo pakartotinio įsijungimo (GWS 20-230 JH)
Apsauga nuo pakartotinio įjungimo saugo, kad elektrinis prie-
taisas nebūtų netyčia įjungiamas nutrūkus srovės tiekimui.
Norėdami prietaisą pakartotinai įjungti, įjungimo-išjungimo 
jungiklį 2 nustatykite į išjungimo padėtį ir prietaisą vėl įjunki-
te.
Paleidimo srovės ribotuvas (GWS 20-230 JH)
Elektroninis paleidimo srovės ribotuvas riboja galią elektrinio 
įrankio įjungimo metu, todėl elektrinį įrankį galima naudoti su 
16 A saugikliu.
Nuoroda: jei elektrinis įrankis įjungtas iš karto pradeda veikti 
didžiausiu sūkių skaičiumi, yra sugedęs paleidimo srovės ri-
botuvas ir apsauga nuo pakartotinio įsijungimo. Elektrinį įran-
kį reikia nedelsiant išsiųsti į klientų aptarnavimo skyrių; adre-
sai nurodyti skyriuje „Klientų aptarnavimo skyrius ir naudoto-
jų konsultavimo tarnyba“.
Darbo patarimai
 Būkite atsargūs pjaudami atramines sienas, žr. skyrių 
„Statikos nuorodos“.
 Įtvirtinkite ruošinį, jei jis tvirtai neguli veikiamas tik sa-
vojo svorio.
 Neapkraukite elektrinio įrankio tiek, kad jis sustotų.
 Jei įrankis buvo veikiamas didele apkrova, kad jis at-
vėstų, kelias minutes leiskite jam veikti tuščiąja eiga.
 Nelieskite šlifavimo ir pjovimo diskų, kol jie neatvėso. 
Diskai dirbant labai įkaista.
 Nenaudokite elektrinio prietaiso su pjovimo staliuku.
Nuoroda: jei su prietaisu nedirbate, iš kištukinio lizdo ištrau-
kite kištuką. Elektrinis prietaisas, kai jo kištukas yra kištuki-
niame lizde ir yra tinklo įtampa, net ir išjungtas šiek tiek nau-
doja elektros srovę.
Rupusis šlifavimas
 Niekada nenaudokite pjovimo diskų šlifavimo dar-
bams.
Geriausių rupaus šlifavimo rezultatų pasieksite tada, kai šlifa-
vimo diską laikysite nuo 30° iki 40° kampu. Elektrinį įrankį ve-
džiokite šiek tiek spausdami. Tada ruošinys labai neįkais, ne-
pakis jo spalva ir nebus rievių.
Žiedlapinis šlifavimo diskas
Su žiedlapiniu šlifavimo disku (papildoma įranga) galite ap-
dirbti net ir išgaubtas plokštumas ar profilius.
Žiedlapinio šlifavimo disko, lyginant su įprastiniais šlifavimo 
diskais, naudojimo laikas yra ilgesnis, jis kelia mažiau triukš-
mo ir mažiau įkaitina šlifuojamąjį paviršių.
Metalo pjovimas
 Pjaudami su standžiomis šlifavimo priemonėmis, visa-
da naudokite pjauti skirtą apsauginį gaubtą 13.
Pjaudami stumkite elektrinį įrankį pagal apdorojamą paviršių 
pritaikyta pastūma. Pjovimo disko nespauskite, neperkreipki-
te ir nešvytuokite.
Iš inercijos besisukančių pjovimo diskų nestabdykite spaus-
dami į šoną.
Elektrinį įrankį visada 
reikia stumti priešinga 
disko sukimuisi krypti-
mi. Priešingu atveju iš-
kyla pavojus, kad jis ne-
kontroliuojamai iššoks 
iš pjūvio vietos.
Norėdami pjauti profilius ar keturbriaunius vamzdžius, geriau-
siai pasirinkite mažiausią skersmenį.
Akmens pjovimas
 Pjaudami akmenį, pasirūpinkite pakankamu dulkių nu-
siurbimu.
 Dirbkite su apsaugine kauke.
 Elektrinį įrankį leidžiama naudoti tik sausajam pjovi-
mui ir šlifavimui.
Akmeniui pjauti geriausia naudoti deimantinį pjovimo diską.
Naudojant pjauti skirtą nusiurbimo gaubtą su kreipiamosio-
mis pavažomis 24, siurblys turi būti aprobuotas akmens dul-
kėms siurbti. Bosch siūlo specialius pritaikytus dulkių siur-
blius.
Elektrinį įrankį įjunkite ir 
kreipiamųjų pavažų prie-
kine dalimi uždėkite ant 
ruošinio. Stumkite elek-
trinį įrankį pagal apdoro-
jamą paviršių pritaikyta 
pastūma.
Pjaunant ypač kietus ruošinius, pvz., betoną, kurio sudėtyje 
yra didelis kiekis žvyro, deimantinis pjovimo diskas gali per-
kaisti ir sugesti. Kad diskas perkaitęs, galima spręsti iš ki-
birkščių srauto, atsiradusio aplink besisukantį diską.
Tokiu atveju, pjovimą nutraukite ir, kad deimantinis pjovimo 
diskas atvėstų, leiskite jam šiek tiek suktis tuščiąja eiga di-
džiausiu sūkių skaičiumi.
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 263  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

264 | Lietuviškai 
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
Bosch Power Tools
Pastebimai sumažėjęs darbo našumas ir kibirkščių vainikas 
rodo, kad deimantinis pjovimo diskas atšipo. Jį galite išgaląsti 
atlikdami trumpus pjūvius abrazyvinėje medžiagoje, pvz., kal-
kakmenyje.
Statikos nuorodos
Pjūviams atraminėse sienose taikomas standartas DIN 1053, 
1 dalis arba elektrinio įrankio naudojimo šalyje galiojantys rei-
kalavimai.
Šių direktyvų būtina laikytis. Prieš pradėdami dirbti pasikon-
sultuokite su statybos inžinieriumi, architektu ar atsakingu 
statybos vadovu.
Priežiūra ir servisas
Priežiūra ir valymas
 Prieš atliekant bet kokius elektrinio įrankio reguliavi-
mo ar priežiūros darbus reikia ištraukti kištuką iš elek-
tros tinklo lizdo.
 Reguliariai valykite elektrinį įrankį ir ventiliacines an-
gas jo korpuse, tuomet galėsite dirbti kokybiškai ir sau-
giai.
 Esant ekstremalioms darbo sąlygoms, jei yra galimybė, 
visada naudokite nusiurbimo įrenginį. Ventiliacines an-
gas dažnai prapūskite ir prijunkite nuotėkio srovės ap-
sauginį išjungiklį (FI). Apdorojant metalus elektrinio įran-
kio viduje gali nusėsti laidžios dulkės. Gali būti pažeidžia-
ma elektrinio įrankio apsauginė izoliacija.
Papildomą įrangą tinkamai sandėliuokite ir rūpestingai prižiū-
rėkite.
Jei reikia pakeisti maitinimo laidą, dėl saugumo sumetimų tai 
turi būti atliekama Bosch įmonėje arba įgaliotose Bosch elek-
trinių įrankių remonto dirbtuvėse.
Klientų aptarnavimo skyrius ir naudotojų 
konsultavimo tarnyba
Klientų aptarnavimo skyriuje gausite atsakymus į klausimus, 
susijusius su jūsų gaminio remontu, technine priežiūra bei at-
sarginėmis dalimis. Detalius brėžinius ir informaciją apie at-
sargines dalis rasite čia:
www.bosch-pt.com
Bosch naudotojų konsultavimo tarnybos specialistai mielai at-
sakys į klausimus apie mūsų gaminius ir papildomą įrangą.
Ieškant informacijos ir užsakant atsargines dalis būtina nuro-
dyti dešimtženklį gaminio užsakymo numerį.
Lietuva
Bosch įrankių servisas
Informacijos tarnyba: (037) 713350
ļrankių remontas: (037) 713352
Faksas: (037) 713354
El. paštas: service-pt@lv.bosch.com
Šalinimas
Elektrinis įrankis, papildoma įranga ir pakuotė yra pagaminti 
iš medžiagų, tinkančių antriniam perdirbimui, ir vėliau privalo 
būti atitinkamai perdirbti.
Nemeskite elektrinių įrankių į buitinių atliekų konteinerius!
Tik ES šalims:
Pagal Europos direktyvą 2012/19/ES dėl 
elektros ir elektroninės įrangos atliekų ir 
šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę tei-
sę aktus, naudoti nebetinkami elektriniai 
įrankiai turi būti surenkami atskirai ir perdir-
bami aplinkai nekenksmingu būdu.
Galimi pakeitimai.
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 264  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

عربي 
|
 
265
Bosch Power Tools 
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
مادختسلاا ةروشمو نئابزلا ةمدخ
 ةنايصو حيلصت ددصر مكتلئسأ ىلي نئارزلا ةمدخ زكبم بيجي
 موسبلا ىلي بثعي .رايغلا عطق صخي امر اضيأو جتنملا
:عقومر رايغلا عطق ني تامولعملا ىليو ةددمملا
 
www.bosch-pt.com
 
 ةكبشر مادختسلاا ةروشم ةقبف روبس عياود نم نوكيس
.اهعراوتو انتاجتنم ني ةلئسلأا صوصخر مكدياست نأ شور
 زابط ةحئلا بسح بشعلا بتابملار فنصلا مقر بكذ یجبي
 دنيو ةراشتسلاا دني يروبض لكشر ةيئاربهكلا ةدعلا
.رايغلا عطق تايبلط لاسرإ
 نامضلا رومأر قّلعتي امر صتخملا بجاتلا یلإ هجوتلا یجبي
.رايغلا عطق نيمأتو حيلصتلاو
ةيئابرهكلا ةدعلا نم صلختلا
 فلاغلاو عراوتلاو ةيئاربهكلا ددعلا نم صلختلا عغبني
 ةدايلإ ةلراقلا تايافنلا قيبط ني ةئيبلل ةفصنم ةقيبطر
.عينصتلا
!ةيلزنملا تايافنلا عف ةيئاربهكلا ددعلا مبت لا
:طقف يبورولأا داحتلاا لودل
 
2012/19/EU
 عرورولأا هيجوتلا بسحف
 ةينوبتكللااو ةيئاربهكلا ةزهجلأا ددصر
 ،علحملا نوناقلا نمض هقيبطتو ةميدقلا
 عتلا ةيئاربهكلا ددعلا لصفو عمج عغبني
 اهنم صلختلاو لامعتسلال ةحلاص دعت مل
 ةقيبطر اهلامعتسا ةدايإر موقي زكبمل
.ةئيبلار ةفصنم
.تلايدعتلا لاخدإ قحب ظفتحن

266
 
|
 عربي
 
1 609 92A 0MJ | (23.4.14) 
Bosch Power Tools
نيشختلا خيلجت

 
.اًدبأ نيشختلا خيلجتل عطقلا صارقأ لمعتست لا
 یلإ 
30
 اهردق زاكترا ةيوازر لمي ةجيتن لضفأ یلإ لصوتتس
 طغضر ةيئاربهكلا ةدعلا كبح .نيشختلا خيلجت دني ةجرد 
40
 اًبيثك كلذر لغشلا ةعطق یمحت نلف .اًراهذو ةئيج فيفخ
.ديداخلأا لكشتت نلو اهنول بيغتي نلو
يحورملا خيلجتلا صرق
 حوطسلا ةجلاعمر )عراوتلا نم( عحوبملا خيلجتلا صبق حمسي
.اًضيأ عطاقملاو ةردحملا
 ،بيثكر لوطأ ةيحلاص ةبتفر ةيحوبملا خيلجتلا صابقأ زاتمت
 صابقأ نم لقأ خيلجت ةرابح ةجردرو یندأ جيجض یوتسمرو
.ةيدايتيلاا خيلجتلا
نداعملا عطق

 
 عطقلا دنع امئاد عطقلل ةياقولا ءاطغ مدختسا
.
13
 ةطوبرملا ذحشلا داوم ةطساوب
 بوغبملا ةداملل مئلامو لدتعم عمامأ عفدر لغتشا
 هليمت لاو عطقلا صبق یلي طغضت لا .عطقلا دني اهتجلاعم
.هرودت وأ
 للاخ نم اهتكبح عهنت عتلا عطقلا صابقأ ةكبح حبكت لا
.سكاعم عبناج طغض
 ةدعلا بييست عغبني      
 سكعر اًمئاد ةيئاربهكلا
 لاإو ،نارودلا هاجتا
 بطخ لكشتي دقف
 طخ جراخ یلإ اهطاغضنا
 ةيناكمإ نود عطقلا
.اهب مكحتلا
 
 ئدبلا لضفي فاوحلا ةيياربلا بيرانلأاو عطاقملا عطق دني
.اًبطق بغصلأا ءزجلا عف عطقلار
رجحلا عطق

 
.رجحلا عطق دنع ةيفاك رابغ طفش ةيلمع نمأ

 
.رابغلا نم ةياقولل عانق دترا

 
 خيلجتلا/فاجلا عطقلل ةيئابرهكلا ةدعلا مادختسا زوجي
.طقف فاجلا
.بجحلا عطق لجأ نم عساملا عطق صبق مادختسا لضفي
 طفشل ةمئلام ةيئاوخلا رابغلا ةطفاش نوكت نأ عغبني
 عم عطقلل طفشلا ءاطغ مادختسا مت نإ ،ةيبجحلا ةببغلأا
 ةيئاوخ رابغ تاطفاش شور ةكبش ضبعت .
24
 هيجوتلا ليلد
.ةمئلام
 ةيئاربهكلا ةدعلا لغش      
 مسقلار اهدنساو
 ةقلاز نم عماملأا
 ةعطق یلي هيجوتلا
 ةدعلا عفدا .لغشلا
 ماملأا یلإ ةيئاربهكلا
 مئلامو لدتعم عفدر
 بوغبملا ةداملل
.اهتجلاعم
 
 ةبسن تاذ ةناسبخلاك ةواسقلا ةديدشلا داوملا عطق نإ
 عطقلا صبق ءامحإ طبف یلإ يدؤي دق ،لاًثم ةيلاي یصح
 رودي ربشلا نم قوط بيشيو .هفلت یلإ يدؤي امم عسامللاا
.حضاو لكشر كلذ یلإ عسامللاا عطقلا صبق لوح
 
 ليغشتو ةلاحلا هذه عف عطقلا ةيلمي ني فقوتلا بجيو
 ددعر لمح نود ةزيجو ةبتفل عسامللاا عطقلا صبق
.هديببتل علمحلالا نارودلا
 ربشلا نم قوط لكشتو حوضور ءادلأا ةردق عجابت بيشي
 نكميو .اًملاث یسمأ دق عسامللاا عطقلا صبق نأ یلإ
 ،خيلجت ةدام عف ةبيصق عوطق ءابجإ قيبط ني هذحش ةدايإ
.لاًثم عسلكلا علمبلا بجحلاك
كيتاتسلاا ددصب تاظحلاملا
 سيياقملا رايعم یلإ ةلماحلا ناردجلا عف بوطشلا عضخت
.ةربقملا ةيلحملا بيياعملل وأ 
1
 ءزجلا 
1053
 ةيلودلا
 
 وأ كيتاتسلاا سدنهم بشتسا .يروبض ماكحلأا هذهر ديقتلا
 لبق لوؤسملا رامعلا بيدم وأ لوؤسملا رامعلا سدنهم
.لغشلار ئدبلا
ةمدخلاو ةنايصلا
فيظنتلاو ةنايصلا

 
 لبق ةيئابرهكلا ةكبشلا سبقم نم سباقلا بحسا
.ةيئابرهكلا ةدعلا ىلع لمع يأ ءارجإ

 
 قوقشو ةيئابرهكلا ةدعلا ةفاظن ىلع اًمئاد ظفاح
.نمآو ديج لكشب لمعلل ةيوهتلا

 
 لمعلا فورظب طفش ةطحم ناكملإا ردق مدختسا
 ةديدع تارم ةيوهتلا قوقش خفنا .امئاد ةديدشلا
 
(FI)
 فلختملا رايتلا نم ةياقولل حاتفم لصوب مقو
 ةدعلا لخاد لقانلا رابغلا بسبتي دق .قبسم لكشب
 لزعر كلذ بضي دق .نداعملا ةجلاعم دني ةيئاربهكلا
.ةيئاربهكلا ةدعلار ةياقولا
.ةيانعر عراوتلا لمايو نّزخ
 كلذ متي نأ عغبنيف ،دادملاا طخ لادبتسا بملأا بلطت نإ
 ةلاكو نئارز ةمدخ زكبم لبق نم وأ شور ةكبش لبق نم
.بطاخملل ضبعتلا بنجتل ،ةيئاربهكلا ددعلل شور

عربي 
|
 
267
Bosch Power Tools 
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
سورتلا سأر مرب

 
 لبق ةيئابرهكلا ةكبشلا سبقم نم سباقلا بحسا
.ةيئابرهكلا ةدعلا ىلع لمع يأ ءارجإ
 ةللآا سأر مبر زوجي
 .
90°
 غلبت تاوطخر
 زيكبت كلذر نكميو
 ءافطلإاو ليغشتلا حاتفم
 بسنأ لامعتسا زكبمر
 ،ةنيعم لمي تلااح مئلايل
 ءاطغر عطقلا لاميأ لاًثم
 هيجوتلا ليلد عم طفشلا
 مدختسملا بسانيل وأ 
Каталог: manuals
manuals -> Благодарим за то, что вы выбрали наш плеер. Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно
manuals -> Руководство по эксплуатации Содержание Монтаж, 2-3-4
manuals -> Руководство по эксплуатации русский, 1 ru қазақша, 17 k z h5G56f ru предупреждения,2
manuals -> Регламент за екологосъобразно проектиране Препарат за изплакване и рафинирана
manuals -> Руководство по эксплуатации ! Обязательно прочтите это руководство. ! Сохраните руководство для получения необходимых
manuals -> Мультиварка бытовая электрическая polaris модель pmc 0510ad инструкция по эксплуатации
manuals -> Пайдалану жөніндегі нұсқаулық кір жуғыш машина
manuals -> Цифрлық жерсеріктік қабылдағыш цифровой спутниковый приемник
manuals -> 1. 1 Холодильник в соответствии с рисунком 1 предназначен для охлаждения свежих продуктов, хранения пищевых продуктов в охлажденном состоянии в Х


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   53   54   55   56   57   58   59   60   61


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет