Uk Оригінальна інструкція з експлуатації kkжүктеу 9.43 Mb.
Pdf просмотр
бет14/55
Дата27.03.2017
өлшемі9.43 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   55

Wijzigingen voorbehouden.
Dansk
Sikkerhedsinstrukser
Læs alle sikkerhedsforskrifter og in-
strukser, også informationen på un-
dersiden af byggepladsradioen. I tilfælde af manglende 
overholdelse af sikkerhedsforskrifterne og instrukserne er 
der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstel-
ser.
Opbevar alle sikkerhedsforskrifter og instrukser til sene-
re brug.
Begrebet „byggepladsradio“, der benyttes i sikkerhedsfor-
skrifterne, omfatter netdrevede byggepladsradioer (med net-
kabel) og akkudrevede byggepladsradioer (uden netkabel).
 Sørg for, at arbejdsområdet er rent og rigtigt belyst. Uor-
den eller uoplyste arbejdsområder øger faren for uheld.
 Byggepladsradioens tilslutningsstik skal passe i stik-
dåsen. Stikket må under ingen omstændigheder æn-
dres. Benyt ikke adapterstik sammen med beskyttelse-
sjordede byggepladsradioer. Uændrede stik, der passer 
til stikdåserne, nedsætter risikoen for elektrisk stød.
 Brug ikke ledningen til formål, den ikke er beregnet til 
(f.eks. må man aldrig bære byggepladsradioen i lednin-
gen, hænge byggepladsradioen op i ledningen eller 
rykke i ledningen for at trække stikket ud af stikdå-
sen). Beskyt ledningen mod varme, olie, skarpe kanter 
eller dele, der er i bevægelse. Beskadigede eller indvikle-
de ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
 Vikle netledningen helt af, hvis du ønsker at bruge byg-
gepladsradioen med nettilslutning. Ellers kan netlednin-
gen blive varmt.
 Sørg for, at netstikket til enhver tid kan trækkes ud. 
Netstikket er den eneste mulighed for at afbryde radioen 
fra strømnettet.
 Arbejder du ude i det fri med byggepladsradioen, må 
der kun bruges forlængerledninger, der også er god-
kendt til brug udendøre. Brug af forlængerledning til 
udendørs brug nedsætter risikoen for elektrisk stød.
 Kan det ikke undgås, at byggepladsradioen bruges i 
fugtige omgivelser, bruges et HFI-relæ. Brug af et HFI-
relæ reducerer risikoen for at få elektrisk stød.
 Tilslut byggepladsradioen til et korrekt jordforbundet 
strømnet. Stikdåse og forlængerledning skal være forsy-
net med en funktionsdygtig jordledning.
Sørg for, at byggepladsradioen ikke udsættes 
for regn eller fugtighed. Indtrængning af vand i 
en byggepladsradio øger risikoen for at få elektrisk 
stød.
 Hold byggepladsradioen ren. Snavs øger faren for elek-
trisk stød.
ADVARSEL
OBJ_BUCH-1181-003.book  Page 57  Friday, February 20, 2015  10:58 AM

58 | Dansk 
1 609 92A 119 | (20.2.15)
Bosch Power Tools
 Kontroller altid byggepladsradio, ledning og stik før 
brug. Brug ikke byggepladsradioen, hvis du konstate-
rer skader. Forsøg ikke at åbne byggepladsradioen og 
sørg for at den repareres af kvalificerede fagfolk, og at 
der kun benyttes originale reservedele. Beskadigede 
byggepladsradioer, ledninger og stik øger risikoen for at få 
elektrisk stød.
 Denne byggepladsradio er ikke beregnet til at blive be-
tjent af børn og personer med begrænsede fysisk, sen-
soriske eller mentale evner eller manglende erfaring 
og viden. Denne byggepladsradio må kun bruges af 
børn fra 8 år samt af personer med begrænsede fysi-
ske, sensoriske eller mentale tilstand eller manglende 
erfaring og kendskab, hvis det sker under opsyn, eller 
de modtager anvisninger på sikker omgang med byg-
gepladsradioen og således forstår de farer, der er for-
bundet hermed. I modsats fald er der risiko for fejlbetje-
ning og personskader.
 Hold altid børn under opsyn i forbindelse med brug, 
rengøring og service. Derved sikres det, at børn ikke bru-
ger byggepladsradioen som legetøj.
 Åben ikke akkuen. Fare for kortslutning.
Beskyt akkuen mod varme (f.eks. også mod va-
rige solstråler, brand, vand og fugtighed). Fare 
for eksplosion.
 Ikke benyttede akku’er må ikke komme i berøring med 
kontorclips, mønter, nøgler, søm, skruer eller andre 
små metalgenstande, da disse kan kortslutte kontak-
terne. En kortslutning mellem akku-kontakterne øger risi-
koen for personskader i form af forbrændinger.
 Hvis akku’en anvendes forkert, kan der slippe væske 
ud af akku’en. Undgå at komme i kontakt med denne 
væske. Hvis det alligevel skulle ske, skylles med vand. 
Søg læge, hvis væsken kommer i øjnene. Akku-væske 
kan give hudirritation eller forbrændinger.
 Beskadiges akkuen eller bruges den forkert, kan der si-
ve dampe ud. Tilfør frisk luft og søg læge, hvis du føler 
dig utilpas. Dampene kan irritere luftvejene.
 Oplad kun akku’er i ladeaggregater, der er anbefalet af 
fabrikanten. Et ladeaggregat, der er egnet til en bestemt 
type batterier, må ikke benyttes med andre batterier – 
brandfare.
 Brug kun akkuen i forbindelse med din byggepladsra-
dio og/eller et Bosch el-værktøj. Kun på denne måde be-
skyttes akkuen mod farlig overbelastning.
 Akkuen kan blive beskadiget af spidse genstande som 
f.eks. nåle eller skruetrækkere eller ekstern kraftpå-
virkning. Der kan opstå indvendig kortslutning, så akkuen 
kan antændes, ryge, eksplodere eller overophedes.
 Læs og følg nøje sikkerheds- og arbejdsinstrukserne i 
apparaternes brugsanvisning, som du tilslutter til byg-
gepladsradioen.
Beskrivelse af produkt og ydelse
Læs alle sikkerhedsinstrukser og anvisnin-
ger. I tilfælde af manglende overholdelse af 
sikkerhedsinstrukserne og anvisningerne er 
der risiko for elektrisk stød, brand og/eller al-
vorlige kvæstelser.
Klap venligst foldesiden med illustration af radioen ud og lad 
denne side være foldet ud, mens du læser brugsanvisningen.
Illustrerede komponenter
Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til 
illustrationen af byggepladsradioen på grafiksiden.
Højttaler
Bæregreb
Kontrollampe tilslutning af vekselstrøm (ikke ved 
typenummer 3 601 D29 760)
Beskyttelsesklap tilslutning af vekselstrøm (ikke ved 
typenummer 3 601 D29 760)
Stikdåse tilslutning af vekselstrøm (ikke ved typenum-
mer 3 601 D29 760)
Fastlåsning af låg til batterirum (bufferbatterier)
Låg til batterirum (bufferbatterier)
Låsearm til låg til medierum
Låg til medierum
10 Stavantenne
11 Akkuskakt
12 Låsearm til låg til akkurum
13 Låg til akkurum
14 Akku*
15 Taste til forindstilling af klang „Equalizer“
16 Programmeringstaste „Memory“
17 Taste til manuel indstilling af klang „Custom“
18 Taste til indstilling af tid „Clock“
19 Drejeknap til indstilling af sender „Tune“
20 Taste tilfældighedsafspilning/afspilningsgentagelse
21 Taste til opadsøgning „Seek +/>>|“
22 Taste til valg af audiokilde „Source“
23 Taste til nedadsøgning „|<
24 Taste afspilning/pause
25 Drejeknap til indstilling af lydstyrke („Volume“) 
og klang („Bass/Treb“)
26 Start-stop-taste audiofunktion
27 Display
28 „AUX 1 IN“-bøsning
29 12-V-tilslutningsbøsning
30 „LINE OUT“-bøsning
31 Kappe til sikring
32 Sikring 12-V-tilslutning
33 USB-bøsning
34 SD-/MMC-stikplads
35 „AUX 2 IN“-bøsning
36 Holder til eksterne audiokilder
*Tilbehør, som er illustreret og beskrevet i brugsanvisningen, er 
ikke indeholdt i leveringen. Det fuldstændige tilbehør findes i vo-
res tilbehørsprogram.
OBJ_BUCH-1181-003.book  Page 58  Friday, February 20, 2015  10:58 AM

 Dansk | 59
Bosch Power Tools
1 609 92A 119 | (20.2.15)
Indikatorelementer ved audiofunktion
Indikator forindstilling af klang
Indikator ændring af højdeniveau
Indikator ændring af basniveau
Indikator lydstyrke, lagerplads radiosender hhv. titelin-
dikator (afhængigt af den valgte audiokilde)
Indikator modtagelse gemt sender (ved radiofunktion)
Indikator tilfældighedsafspilning (ved audiokildee 
SD-/MMC-kort eller USB)
Indikator afspilningsgentagelse af alle titler i den aktuelle 
mappe (ved audiokildee SD-/MMC-kort eller USB)
Indikator afspilningsgentagelse aktuel titel (ved au-
diokildee SD-/MMC-kort eller USB)
Indikator stereomodtagelse
Indikator radiofrekvens hhv. afspilningstid for den aktul-
le titel (afhængigt af den valgte audiokilde)
Temperaturadvarsel
Indikator Akku sat i
Indikator audiokilde
Tidsindikator
Tekniske data
Montering
Energiforsyning byggepladsradio
Byggepladsradioen kan forsynes med energi via nettilslutnin-
gen eller et Li-Ion-akku, der er sat ind i akkuskakten 11. Skal 
akkuen bruges til energiforsyning, står kun funktionerne au-
diofunktion og energiforsyning af eksterne apparater via en 
integreret USB-tilslutning til rådighed.
 Kontroller netspændingen! Strømkildens spænding ved 
nettilslutning skal stemme overens med oplysningerne på 
byggepladsradioens typeskilt. Byggepladsradioer, der er 
kendetegnet med 230 V, kan også køre med 220 V.
Isæt og udtag akkuen (se Fig. A)
Bemærk: Brug af akkuer, der ikke er egnet til byggepladsradi-
oen, kan føre til fejlfunktioner eller beskadigelse af bygge-
pladsradioen.
Åbn låsearmen 12 på akkurummet („Battery Bay“) og klap 
låget til akkurummet 13 op.
Anbring en akku i akkuskakten på en sådan måde 11, at akku-
ens tilslutninger ligger på tilslutningerne i akkuskakten 11, og 
få akkuen til at falde i hak i akkuskakten.
Så snart en akku er sat i, fremkommer indikatoren l i display-
et. Indikatoren blinker, når akkuen bliver svag.
Er akkuen for varm eller kold til at bruge, lyser temperaturad-
varslen k i displayet. Vent til akkuen har nået det tilladte tem-
peraturområde, før du tager byggepladsradioen i brug.
Akkuen tages ud 14 ved at trykke på sikkerhedskontakten på 
akkuen og trække den ud af akkuskakten 11.
Klap låget til akkurummet 13 i, når en akku er sat i eller taget 
ud. Lås låget til akkurummet ved at fastgøre låsearmen 12 i 
huset og trykke den ned.
Opladning af akku
 Brug kun de ladere, der fremgår af de tekniske data. 
Kun disse ladere er afstemt til de lithium-ion-akkuer, der 
sidder i byggepladsradioen.
Bemærk: Akkuen er til dels oplades ved udleveringen. For at 
sikre at akkuen fungerer 100 % oplades akkuen helt før første 
ibrugtagning.
Li-ion-akkuen kan oplades til enhver tid, uden at levetiden for-
kortes. En afbrydelse af opladningen beskadiger ikke akkuen.
Isætning/udskiftning af bufferbatterier 
(se Fig. A)
Pufferbatterier skal sættes i for at gemme klokkeslættet på 
byggepladsradioen. Hertil anbefales det at bruge alkali-man-
gan-batterier.
Åbn låsearmen 12 på akkurummet („Battery Bay“) og klap 
låget til akkurummet 13 op.
Tag i givet fald akkuen 14 ud.
Låget til batterirummet åbnes 7 ved at trykke på låsen 6 og ta-
ge låget til batterirummet af. Sæt pufferbatterierne i. Kontrol-
ler, at polerne vender rigtigt som vist på indersiden af batteri-
rummet.
Sæt låget 7 på bufferbatterirummet igen.
Byggepladsradio
GML 20
Typenummer
3 601 D29 7..
Bufferbatterier
2 x 1,5 V (LR06/AA)
Akku
V
14,4/18
Vægt svarer til 
EPTA-Procedure 01/2003
kg
10,2
Beskyttelsesklasse
/
I
Tæthedsgrad
IP 54 (støv- og sprøj-
tevandsbeskyttet)
Tilladt omgivelsestemperatur
– ved  opladning
– ved  drift*
– ved opbevaring
°C
°C
°C
0...+45
0...+45
–20...+50
Anbefalede batterier
GBA 14,4 V ...
GBA 18 V ...
Anbefalede ladere
AL 18..
GAL 3680
Audiofunktion/radio
Driftsspænding
– ved  netdrift
– ved akkufunktion
V
V
230/110
14,4/18
Nominel kapacitet forstærker 
(ved netdrift)
W
20
Modtageområde
– VHF
– MB
MHz
kHz
87,5–108
531–1602
Understøttede filformater**
MP3, WMA
* begrænset effekt ved temperaturer <0 °C
** (ved audiokildee SD-/MMC-kort eller USB)
Tekniske data fastlagt med akku fra leveringen.
OBJ_BUCH-1181-003.book  Page 59  Friday, February 20, 2015  10:58 AM

60 | Dansk 
1 609 92A 119 | (20.2.15)
Bosch Power Tools
„REPLACE AA BATTERY WHEN UNIT NO LONGER KEEPS 
CORRECT TIME“: Skift pufferbatterierne, hvis klokkeslættet 
ikke mere gemmes på byggepladsradioen.
Skift altid alle batterier på en gang. Batterierne skal stamme 
fra den samme fabrikant og have den samme kapacitet.
 Tag pufferbatterierne ud af byggepladsradioen, hvis 
den ikke bruges i længere tid. Pufferbatterierne kan kor-
rodere og aflade sig selv, hvis de lagres i længere tid.
Brug
 Beskyt byggepladsradioen mod fugtighed og direkte 
solstråler.
Audiofunktion (se Fig. B og C)
Tænd/sluk for audiofunktion
Audiofunktionen (radio og eksterne afspilningsenheder) 
tændes ved at trykke på start-stop-tasten 26. Displayet 27 
aktiveres og den audiokilde, der blev afspillet på det tids-
punkt, hvor byggepladsradioen blev slukket, afspilles.
Er byggepladsradioen indstillet på energisparefunktionen (se 
„Energisparefunktion“, side 62), tændes audiofunktionen 
ved at trykke to gange på start-stop-tasten 26.
Audiofunktionen slukkes ved at trykke på start-stop-tasten 
26 en gang til. Den aktuelle indstilling af audiokilden gemmes.
Tænd kun for radioen, når du har brug for den, for at spare på 
energien.
Indstilling af lydstyrke
Lydstyrken øges ved at dreje drejeknappen „Volume“ 25 til 
højre og reduceres ved at dreje drejeknappen til venstre. Lyd-
styrkeindstillingen (værdi mellem 0 og 20) fremkommer et 
par sekunder i indikatoren d i displayet.
Stil lydstyrken på en lavere værdi, før radiosenderen indstil-
les eller ændres, før en ekstern audiokilde startes på en mid-
del værdi.
Indstilling af klang
Til en optimal lydafspilning er en equalizer integreret i bygge-
pladsradioen.
Du kan ændre højde- og basniveauet manuelt eller bruge 
klang-forindstillinger til forskellige musikstilretninger. Der 
kan vælges mellem de forprogrammerede indstillinger 
„JAZZ“„ROCK“„POP“ og „CLASSICAL“ samt den egen 
programmerbare indstilling „CUSTOM“.
En af de gemte klang-forindstillinger vælges ved at trykke på 
tasten til valg af klang-forindstillingen „Equalizer“ 15, til den 
ønskede indstilling fremkommer i indikatoren a i displayet.
Ændring af indstillingen „CUSTOM“:
– Tryk på tasten til manuel klangindstilling „Custom“ 17 en 
gang. I displayet blinker indikatoren „BAS“ c og i indikato-
ren d den gemte værdi for basniveauet.
– Indstil det ønskede basniveau (værdi mellem 0 og 10). Bas-
niveauet øges ved at dreje drejeknappen „Bass/Treb“ 25 til 
højre og reduceres ved at dreje drejeknappen til venstre.
– Det indstillede basniveau gemmes ved at trykke på tasten 
til manuel klangindstilling „Custom“ 17 for anden gang. I 
displayet blinker indikatoren „TRE“ b for den efterfølgen-
de indstilling af højdeniveauet samt i indikatoren d den 
gemte værdi for højdeniveauet.
– Indstil det ønskede højdeniveau (værdi mellem 0 og 10). 
Højdeniveauet øges ved at dreje drejeknappen 
„Bass/Treb“ 25 til højre og reduceres ved at dreje dreje-
knappen til venstre.
– Det indstillede højdeniveau gemmes ved at trykke på tasten 
til manuel klangindstilling „Custom“ 17 for tredje gang.
Valg af audiokilde
En audiokilde vælges ved at trykke på tasten „Source“ 22 
igen og igen, til indikatoren m for den ønskede interne audio-
kilde (se „Indstilling/lagring af radiosender“, side 60) hhv. 
ekstern audiokilde (se „Tilslutning af eksterne audiokilder“, 
side 61) fremkommer i displayet:
– „FM“: Radio via VHF,
– „AM“: Radio via MB,
– „AUX 1“: Ekstern audiokilde (f.eks. CD-player) via 
3,5-mm-bøsningen 28 på den udvendige side,
– „AUX 2“: Ekstern audiokilde (f.eks. MP3-player) via 
3,5-mm-bøsningen 35 i medierummet,
– „USB“: Ekstern audiokilde (f.eks. USB-stik) via USB-bøs-
ningen 33,
– „SD“: Ekstern audiokilde (SD-/MMC-kort) via SD-/MMC-
stikpladsen 34.
Indstilling af stavantenne
Byggepladsradioen er forsynet med en stavantenne 10 ved 
udleveringen. Sving i radiofunktion stavantennen i den ret-
ning, hvor du har den bedste modtagelse.
Er en tilstrækkelig modtagelse ikke mulig, stilles byggeplads-
radioen et sted, hvor modtagelsen er noget bedre.
Bemærk: Bruges radioen i umiddelbar nærhed af radioan-
læg, radioapparater eller andre elektroniske apparater, kan 
radiomodtagelsen forringes.
Har stavantennen 10 løsnet sig, drejes den fast til højre direk-
te på apparatet.
Indstilling/lagring af radiosender
Tryk på tasten til valg af audiokilden „Source“ 22 igen og 
igen, til m „FM“ for modtageområdet meterbølgeområde 
(VHF) hhv. „AM“ for modtageområdet mellembølge (MB) 
fremkommer i indikatoren.
En bestemt radiofrekvens indstilles ved at dreje drejeknap-
pen „Tune“ 19 til højre for at øge frekvensen og til venstre for 
at reducere frekvensen. Frekvensen fremkommer under ind-
stillingen i indikatoren n, herefter i indikatoren j i displayet.
Radiosendere med høj signalstyrke søges ved at trykke på 
tasten for nedadsøgning „– Seek“ 23 hhv. tasten for opad-
søgning „Seek +“ 21 og holde den trykket ned i kort tid. Fre-
kvensen for den fundede radiosender fremkommer kort i indi-
katoren n, herefter i indikatoren j i displayet.
Har et egnet signal en tilstrækkelig stærk modtagelse, indstil-
les byggepladsradioen automatisk på stereo. I displayet frem-
kommer indikatoren for stereo i.
OBJ_BUCH-1181-003.book  Page 60  Friday, February 20, 2015  10:58 AM

 Dansk | 61
Bosch Power Tools
1 609 92A 119 | (20.2.15)
En indstillet sender gemmes ved at trykke på programme-
ringstasten „Memory“ 16. I displayet blinker indikatoren 
„PRESET“ e og i indikatoren d nummeret på den sidst indstil-
lede lagerplads. En lagerplads vælges ved at trykke på tasten 
til nedadsøgning „– Seek“ 23 hhv. tasten til opadsøgning 
„Seek +“ 21 igen og igen, til den ønskede lagerplads frem-
kommer i indikatoren d. Tryk på programmeringstasten 16 
igen for at gemme den indstillede sender på den udvalgte la-
gerplads. Indikatorerne e og d blinker ikke mere.
Du kan gemme 20 VHF-sendere og 10 MB-sendere. Vær op-
mærksom på, at en allerede optaget lagerplads overskrives, 
så snart en ny radiosender indstilles.
En gemt sender afspilles ved at trykke på tasten til nedad-
søgning „– Seek“ 23 hhv. tasten til opadsøgning „Seek +“ 
21, til den ønskede lagerplads fremkommer i indikatoren d og 
„PRESET“ i indikatoren e.
Tilslutning af eksterne audiokilder (se Fig. C)
Udover den integrerede radio kan forskellige eksterne audio-
kilder afspilles.
AUX-In-tilslutning 1: AUX-In-tilslutningen 1 egner sig især til 
audiokilder, der skal anbringes uden for medierummet 
(f.eks. CD-player). Tag beskyttelseskappen af „AUX 1 IN“-
bøsningen 28 og sæt 3,5-mm-stikket på den medleverede el-
ler en anden passende AUX-ledning ind i bøsningen. Tilslut 
AUX-ledningen til en passende audiokilde.
Sæt beskyttelseskappen til „AUX 1 IN“-bøsningen 28 på igen 
for at beskytte mod snavs, hvis du fjerner stikket på AUX-led-
ningen.
Til eksterne audiokilder via de efterfølgende tilslutninger åbn 
da låsearmen 8 og klap låget 9 til medierummet („Digital Me-
dia Bay“) op.
– SD-/MMC-tilslutning: Sæt et SD- eller et MMC-kort ind i 
SD-/MMC-stikpladsen 34. Teksten på kortet skal pege hen 
imod sikringskappe 31. Afspilningen af kortet kan startes, 
så snart titelnummeret samt det samlede antal titler på 
kortet fremkommer i indikatoren d. Kortet tages ud ved 
kort at trykke på kortet, der så kastes ud.
– USB-tilslutning: Sæt et USB-stik (hhv. USB-stikket til en 
passende audiokilde) ind i USB-bøsningen 33. Afspilnin-
gen af USB-stikket kan startes, så snart titelnummeret 
samt det samlede antal titler på stikket fremkommer i indi-
katoren d. USB-stikket tages ud ved at trække det ud af 
USB-tilslutningen.
– AUX-In-tilslutning 2: AUX-In-tilslutningen 2 egner sig især 
til audiokilder, der kan anbringes inden for medierummet 
(f.eks. MP3-player). Sæt 3,5-mm-stikket med den medle-
verede AUX-ledning ind i „AUX 2 IN“-bøsningen 35. Tilslut 
AUX-ledningen til en passende audiokilde.
Ved passende størrelse kan du fastgøre den tilsluttede ekster-
ne audiokilde i medierummet med holderens velcrolukning 36.
Til beskyttelse mod beskadigelse og snavs skal du helst lukke 
låget til medierummet 9, når du har tilsluttet den eksterne 
audiokilde.
Den tilsluttede audiokilde afspilles ved at trykke på tasten til 
valg af audiokilden „Source“ 22 igen og igen, til indikatoren 
Каталог: data
data -> С. торайғыровтың публицистикасы
data -> Национальная академия образования им. Ы. Алтынсарина
data -> Байдалиев Д. Д
data -> «Қазақ» газетіндегі ұлт-азаттық көтеріліс туралы мақалалардың маңызы
data -> Сборник материалов Международной научно-практической конференции
data -> Бағдарламасы бойынша ескертпе (сайтқа орналастыру үшін)
data -> РеспубликалыҚ оҚу-Әдiстемелiк ЖуРнал мазмҰны содеРЖание Ө. Шеденов., а аРна
data -> Литература Межрегиональной олимпиады школьников «Высшая проба» по праву для учащихся 10 классов
data -> Урок русского языка в 11-м классе по теме: "Сложные предложения с различными видами связи"


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   55


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет