Uk Оригінальна інструкція з експлуатації kk


Przyłącza  12 V  (zob. rys. C)жүктеу 9.43 Mb.
Pdf просмотр
бет25/55
Дата27.03.2017
өлшемі9.43 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   55

Przyłącza  12 V  (zob. rys. C)
Za pomocą przyłącza 12 V można eksploatować zewnętrzne 
elektronarzędzie zaopatrzone we wtyczkę 12 V i o maksymal-
nym poborze prądu 1 A.
Zdjąć pokrywkę gniazda przyłączeniowego 12 V 29. Włożyć 
wtyczkę zewnętrznego elektronarzędzia do gniazda 12 V.
Przyłącze 12 V chronione jest za pomocą bezpiecznika 32
Jeżeli po podłączeniu zewnętrznego urządzenia nie będzie 
napięcia, należy otworzyć dźwignię blokującą 8 i odchylić po-
krywkę kieszeni Media Bay 9. Wymontować pokrywkę zabez-
pieczającą 31 i skontrolować, czy nie zadziałał bezpiecznik 
32. W przypadku zadziałania bezpiecznika, należy zamonto-
wać nowy bezpiecznik (5 x 20 mm, maks. napięcie 250 V, 
prąd znamionowy 1 A, charakterystyka działania – szybki). 
Ponownie przymocować przykrywkę zabezpieczającą 31.
Wskazówka: Stosować należy wyłącznie bezpieczniki 1 A o 
napięciu maks. 250 V („250V 1A FUSE FOR 12V OUTLET“). 
Zastosowanie innego rodzaju bezpieczników może doprowa-
dzić do uszkodzenia radioodbiornika.
Przyłącze 12 V chronione jest dodatkowo za pomocą we-
wnętrznym zabezpieczeniem termicznym, które urucha-
mia się przy przegrzaniu. Bezpiecznik przestaje reagować, 
gdy radioodbiornik uległ ochłodzeniu.
Aby chronić gniazda przed zanieczyszczeniem, należy ponow-
nie nałożyć pokrywkę na gniazdo przyłącza 12 V 29, po usu-
nięciu zewnętrznej wtyczki.
Przyłącze prądu zmiennego („Power Outlets“) 
(nie w przypadku modelu o numerze 3 601 D29 760)
Za pomocą przyłączy prądu zmiennego możliwa jest eksploa-
tacja dalszych zewnętrznych elektronarzędzi. Gniazda wtyko-
we mogą się różnić w zależności od norm charakterystycz-
nych dla danego kraju.
Suma maksymalnie dopuszczalnego poboru prądu wszyst-
kich podłączonych elektronarzędzi nie może przekraczać 
wartości podanej w poniższej tabelce (por. też informacje 
umieszczone na obudowie, pod pokrywkami 4):
Otworzyć pokrywkę 4 przyłączy prądu zmiennego i wsadzić 
wtyczkę zewnętrznego elektronarzędzia do gniazdka 5 radio-
odbiornika.
Wskaźnik czasu
Odbiornik radiowy zaopatrzony jest w oddzielnie zasilany 
wskaźnik czasu. Jeżeli we wnęce na baterie umieszczone są 
baterie buforowe o wystarczającej pojemności (zob. 
„Wkładanie/wymiana baterii buforowych“, str. 100), możli-
we jest zapamiętywanie czasu także po tym, gdy radioodbior-
nik odłączony zostanie od zasilania z sieci lub akumulatorem.
Ustawianie czasu
– Aby ustawić czas, należy wielokrotnie wciskać przycisk 
„Clock“ 18 tak, aby wskazanie godziny n migało.
– Wciskać przycisk szukania do tyłu „Seek +“ 21 lub do 
przodu „– Seek“ 23 tyle razy, aż na wyświetlaczu wyświet-
lona zostanie właściwa godzina.
– Ponownie wcisnąć przycisk „Clock“ tak, aby wskazanie 
minut n migało.
– Wciskać przycisk szukania do tyłu „Seek +“ 21 lub do 
przodu „– Seek“ 23 tyle razy, aż na wyświetlaczu wyświet-
lone zostanie właściwe wskazanie minut.
– Wcisnąć  przycisk  „Clock“ po raz trzeci, aby zapamiętać za-
programowaną godzinę.
Tryb oszczędzania energii
Oby oszczędzać energię elektryczną, możliwe jest wyłączenie 
wskaźnika czasu na wyświetlaczu 27.
W tym celu należy podczas wyłączania trybu audio (zob. „Włą-
czanie/wyłączanie trybu audio“, str. 100) przytrzymać włącz-
nik/wyłącznik 26 tak długo, aż na wyświetlaczu nie będzie wi-
doczne żadne wskazanie.
Aby ponownie włączyć wskaźnik czasu, należy raz wcisnąć 
włącznik/wyłącznik 26.
Wskazówki dotyczące pracy
Wskazówki dotyczące optymalnego obchodzenia się 
z akumulatorem
Akumulator należy chronić przed wilgocią i wodą.
Akumulator należy przechowywać wyłącznie w temperaturze 
od –20 °C do 50 °C. Nie wolno pozostawiać akumulatora np. 
latem w samochodzie.
Zdecydowanie krótszy czas prac po ładowaniu wskazuje na 
zużycie akumulatora i konieczność wymiany na nowy.
Przestrzegać wskazówek dotyczących usuwania odpadów.
Numer katalogowy
Suma maks. poboru prądu (w A)
3 601 D29 700
15
3 601 D29 730
9
3 601 D29 770
12
3 601 D29 7W0
15
3 601 D29 7X0
9
OBJ_BUCH-1181-003.book  Page 103  Friday, February 20, 2015  10:58 AM

104 | Polski 
1 609 92A 119 | (20.2.15)
Bosch Power Tools
Błędy – przyczyny i usuwanie
Jeżeli wyżej przytoczone kroki nie spowodują usunięcia błę-
du, należy skontaktować się z w autoryzowanym punktem 
serwisowym firmy Bosch.
Konserwacja i serwis
Konserwacja i czyszczenie
 Przewód sieciowy zaopatrzony został w specjalne przy-
łącze bezpieczeństwa i jego wymiany można dokony-
wać wyłącznie w autoryzowanym punkcie serwisowym 
firmy Bosch.
Obsługa klienta oraz doradztwo dotyczące 
użytkowania
W punkcie obsługi klienta można uzyskać odpowiedzi na pyta-
nia dotyczące napraw i konserwacji nabytego produktu, a tak-
że dotyczące części zamiennych. Rysunki rozłożeniowe oraz 
informacje dotyczące części zamiennych można znaleźć rów-
nież pod adresem:
www.bosch-pt.com
Nasz zespół doradztwa dotyczącego użytkowania odpowie na 
wszystkie pytania związane z produktami firmy Bosch oraz ich 
osprzętem.
W razie ewentualnych pytań, a także przy wszelkich zgłosze-
niach i zamówieniach części zamiennych konieczne jest poda-
nie dziesięciocyfrowego numeru katalogowego, znajdującego 
się na tabliczce znamionowej radia.
Polska
Robert Bosch Sp. z o.o.
Serwis Elektronarzędzi
Ul. Szyszkowa 35/37
02-285 Warszawa
Na www.bosch-pt.pl znajdą Państwo wszystkie szczegóły do-
tyczące usług serwisowych online.
Tel.: 22 7154460
Faks: 22 7154441
E-Mail: bsc@pl.bosch.com
Infolinia Działu Elektronarzędzi: 801 100900 
(w cenie połączenia lokalnego)
E-Mail: elektronarzedzia.info@pl.bosch.com
www.bosch.pl
Transport
Załączone w dostawie akumulatory litowo jonowe podlegają 
wymaganiom przepisów dotyczących towarów niebezpiecz-
nych. Akumulatory mogą być transportowane drogą lądową 
przez użytkownika bez konieczności spełnienia jakichkolwiek 
dalszych warunków.
Przyczyna
Usuwanie błędu
Radioodbiornik nie działa
Nie ma zasilania prądem
Włożyć wtyczkę lub całkowi-
cie naładowany akumulator
Radioodbiornik jest zbyt cie-
pły lub zbyt zimny
Odczekać, aż radioodbiornik 
osiągnie właściwą tempera-
turę roboczą
Radioodbiornik nie działa podczas zasilania z sieci
Wtyczka lub przewód są 
uszkodzone
Skontrolować wtyczkę i prze-
wód i w razie potrzeby oddać 
do wymiany
Radioodbiornik nie działa podczas zasilania akumulato-
rem
Styki akumulatora są zabru-
dzone
Wyczyścić styki akumulatora, 
np. przez wie lo krot ne wło-
żenie i wyjęcie akumulatora. 
W razie niepowodzenia aku-
mulator wymienić na nowy
Akumulator jest uszkodzony Wymienić akumulator na no-
wy
Akumulator jest zbyt gorący 
lub zbyt zimny (świeci się 
ostrzeżenie termiczne k)
Odczekać, aby akumulator 
osiągnął właściwą tempera-
turę roboczą
Zasilanie energią elektryczną urządzeń zewnętrznych 
nie funkcjonuje
Wtyczka nie jest włączona
Włożyć (całkowicie) wtyczkę 
do gniazdka
Przyłącze 12 V nie działa
Bezpiecznik 32 nie jest 
wmontowany
Włożyć bezpiecznik 32
Bezpiecznik 32 zadziałał
Wymienić bezpiecznik 32
Zadziałało wewnętrzne za-
bezpieczenie termiczne
Usunąć zewnętrzne urządze-
nie i doprowadzić do ochło-
dzenia radioodbiornika
Radioodbiornik nieoczekiwanie przestaje działać
Wtyczka lub akumulator nie 
zostały włożone, lub uczynio-
ne zostało to niedokładnie
Całkowicie włożyć wtyczkę 
bądź akumulator
Błędy w oprogramowaniu
Aby zresetować oprogra-
mowanie, należy wyjąć 
wtyczkę z gniazdka lub usu-
nąć akumulator, a następnie 
– po odczekaniu 30 
sekund – ponownie włożyć 
wtyczkę lub akumulator na 
miejsce.
Zły odbiór radiowy
Zakłócenia spowodowane in-
nymi urządzeniami lub nieko-
rzystnymi warunkami 
w miejscu umieszczenia ra-
dioodbiornika
Umieścić radioodbiornik w in-
nym miejscu, gdzie jest lepszy 
odbiór względnie zachować 
większy odstęp do innych 
urządzeń elektronicznych lub 
od gniazdek sieciowych
Zakłócenia w wyświetlaniu czasu
Baterie buforowe dla zegara 
wyładowały się
Wymienić baterie buforowe
Niewłaściwie ułożone baterie 
(bieguny)
Baterie buforowe ułożyć 
we wnęce zważając na 
zachowanie właściwej biegu-
nowości
Przyczyna
Usuwanie błędu
OBJ_BUCH-1181-003.book  Page 104  Friday, February 20, 2015  10:58 AM

 Česky | 105
Bosch Power Tools
1 609 92A 119 | (20.2.15)
W przypadku przesyłki przez osoby trzecie (np. transport dro-
gą powietrzną lub za pośrednictwem firmy spedycyjnej) nale-
ży dostosować się do szczególnych wymogów dotyczących 
opakowania i znaczenia towaru. W takim wypadku podczas 
przygotowywania towaru do wysyłki należy skonsultować się 
z ekspertem d/s towarów niebezpiecznych.
Akumulatory można wysyłać tylko wówczas, gdy ich obudowa 
nie jest uszkodzona. Odsłonięte styki należy zakleić, a akumu-
lator zapakować w taki sposób, aby nie mógł on się poruszać 
(przesuwać) w opakowaniu.
Należy wziąć też pod uwagę ewentualne przepisy prawa krajo-
wego.
Usuwanie odpadów
Radio budowlane, akumulatory, osprzęt i opakowanie 
należy oddać do powtórnego przetworzenia zgodne-
go z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony 
środowiska.
Nie wolno wyrzucać radia budowlanego i i akumulatorów/ba-
terii razem z odpadami z gospodarstwa domowego!
Tylko dla państw należących do UE:
Zgodnie z europejską wytyczną 
2012/19/UE, niezdatne do użytku narzędzia 
elektryczne, a zgodnie z europejską wytycz-
ną 2006/66/WE uszkodzone lub zużyte aku-
mulatory/baterie, należy zbierać osobno i 
doprowadzić do ponownego przetworzenia 
zgodnego z zasadami ochrony środowiska.
Akumulatory/Baterie:
Li-Ion:
Proszę stosować się do wskazówek, 
znajdujących się w rozdziale „Trans-
port“, str. 104.
Zastrzega się prawo dokonywania zmian.
Česky
Bezpečnostní upozornění
Čtěte všechna bezpečnostní upozor-
nění a pokyny a též informace na 
spodní straně stavebního rádia. Zanedbání při dodržování 
bezpečnostních upozornění a pokynů mohou zapříčinit zásah 
elektrickým proudem, požár a/nebo těžká zranění.
Všechna bezpečnostní upozornění a pokyny do budoucna 
uschovejte.
V bezpečnostních upozorněních použitý pojem „stavební rá-
dio“ se vztahuje na stavební rádia provozovaná na el.síti (se sí-
ťovým kabelem) a na stavební rádia provozovaná na akumulá-
toru (bez síťového kabelu).
 Udržujte Vaše pracovní místo čisté a dobře osvětlené. 
Nepořádek nebo neosvětlené pracovní oblasti mohou vést 
k úrazům.
 Připojovací zástrčka stavebního rádia musí lícovat se 
zásuvkou. Zástrčka nesmí být žádným způsobem po-
změněna. Společně se stavebními rádii s ochranným 
uzemněním nepoužívejte žádné adaptérové zástrčky. 
Nepozměněné zástrčky a lícující zásuvky snižují riziko zása-
hu elektrickým proudem.
 Dbejte na účel kabelu, nepoužívejte jej k nošení či zavě-
šení stavebního rádia nebo k vytažení zástrčky ze zá-
suvky. Udržujte kabel daleko od tepla, oleje, ostrých 
hran nebo pohyblivých dílů strojů. Poškozené nebo za-
motané kabely zvyšují riziko zásahu elektrickým proudem.
 Pokud provozujete stavební rádio s připojením k elek-
trické síti, pak síťový kabel zcela odmotejte. Síťový ka-
bel se jinak může zahřívat.
 Dbejte na to, aby bylo možné síťovou zástrčku kdykoli 
vytáhnout. Síťová zástrčka je jediná možnost, jak odpojit 
stavební rádio od elektrické sítě.
 Pokud pracujete se stavebním rádiem venku, používej-
te pouze takové prodlužovací kabely, jež jsou schvále-
né i pro venkovní použití. Použití prodlužovacího kabelu 
vhodného pro nasazení venku snižuje riziko zásahu elek-
trickým proudem.
 Pokud se nelze vyhnout provozu stavebního rádia ve 
vlhkém prostředí, použijte proudový chránič. Nasazení 
proudového chrániče snižuje riziko zásahu elektrickým 
proudem.
 Stavební rádio připojujte na řádně uzemněnou elektric-
kou síť. Zásuvka a prodlužovací kabel musejí mít funkční 
ochranný vodič.
Chraňte stavební rádio před deštěm nebo vlh-
kem. Vniknutí vody do stavebního rádia zvyšuje 
nebezpečí zásahu elektrickým proudem.
 Udržujte stavební rádio čisté. Díky znečištění existuje 
nebezpečí zásahu elektrickým proudem.
 Před každým používáním zkontrolujte stavební rádio, 
kabel a zástrčku. Pokud zjistíte poškození, stavební rá-
dio nepoužívejte. Stavební rádio sami neotvírejte a ne-
chte jej opravit pouze kvalifikovaným odborným perso-
nálem a pouze originálními náhradními díly. Poškozená 
stavební rádia, kabely a zástrčky zvyšují riziko zásahu elek-
trickým proudem.
 Toto stavební rádio není určené k tomu, aby ho použí-
valy děti a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými 
nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými 
zkušenostmi a vědomostmi. Toto stavební rádio mohou 
používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, 
smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedo-
statečnými zkušenostmi a vědomostmi pouze tehdy, 
pokud na ně dohlíží osoba zodpovědná za jejich bezpeč-
nost nebo pokud je tato osoba instruovala ohledně bez-
pečného zacházení se stavebním rádiem a chápou ne-
bezpečí, která jsou s tím spojená. V opačném případě 
hrozí nebezpečí nesprávného zacházení a poranění.
VAROVÁNÍ
OBJ_BUCH-1181-003.book  Page 105  Friday, February 20, 2015  10:58 AM

106 | Česky 
1 609 92A 119 | (20.2.15)
Bosch Power Tools
 Dohlížejte na děti při používání, čištění a údržbě. Zajis-
títe tak, že si děti nebudou se stavebním rádiem hrát.
 Neotvírejte akumulátor. Existuje nebezpečí zkratu.
Chraňte akumulátor před horkem, např. i před 
trvalým slunečním zářením, ohněm, vodou a 
vlhkostí. Existuje nebezpečí výbuchu.
 Nepoužívaný akumulátor uchovávejte mimo kancelář-
ské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné 
drobné kovové předměty, které by mohly způsobit pře-
mostění kontaktů. Zkrat mezi kontakty akumulátoru může 
mít za následek opáleniny nebo požár.
 Při špatném použití může z akumulátoru vytéci kapali-
na. Zabraňte kontaktu s ní. Při náhodném kontaktu 
opláchněte místo vodou. Pokud kapalina vnikne do očí, 
navštivte navíc i lékaře. Vytékající akumulátorová kapali-
na může způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny.
 Při poškození a nesprávném použití akumulátoru mo-
hou vystupovat páry. Přivádějte čerstvý vzduch a při 
potížích vyhledejte lékaře. Páry mohou dráždit dýchací 
cesty.
 Akumulátory nabíjejte pouze v nabíječce, která je do-
poručena výrobcem. Pro nabíječku, která je vhodná pro 
určitý druh akumulátorů, existuje nebezpečí požáru, je-li 
používána s jinými akumulátory.
 Akumulátor používejte pouze ve spojení s Vaším staveb-
ním rádiem a/nebo elektronářadím Bosch. Jen tak bude 
akumulátor chráněný před nebezpečným přetížením.
 Špičatými předměty, jako např. hřebíky nebo šroubo-
váky, nebo působením vnější síly může dojít 
k poškození akumulátoru. Uvnitř může dojít ke zkratu 
a akumulátor může začít hořet, může z něj unikat kouř, mů-
že vybouchnout nebo se přehřát.
 Čtěte a striktně dbejte bezpečnostních a pracovních 
pokynů v návodu k provozu strojů, které připojujete na 
stavební rádio.
Popis výrobku a specifikací
Čtěte všechna varovná upozornění a poky-
ny. Zanedbání při dodržování varovných upo-
zornění a pokynů mohou mít za následek úraz 
elektrickým proudem, požár a/nebo těžká po-
ranění.
Odklopte prosím vyklápěcí stranu s vyobrazením stavebního 
rádia a nechte tuto stranu během čtení návodu k obsluze od-
klopenou.
Zobrazené komponenty
Číslování zobrazených komponent se vztahuje na vyobrazení 
stavebního rádia na obrázkové straně.
Reproduktor
Nosné držadlo
Kontrolní světlo přípojky střídavého proudu (nikoli u ob-
jednacího čísla 3 601 D29 760)
Krycí klapka přípojky střídavého proudu (nikoli u objed-
nacího čísla 3 601 D29 760)
Zásuvka přípojky střídavého proudu 
(nikoli u objednacího čísla 3 601 D29 760)
Aretace krytu přihrádky pro baterie 
(vyrovnávací baterie)
Kryt přihrádky pro baterie (vyrovnávací baterie)
Zajišťovací páčka krytu přihrádky pro média
Kryt přihrádky pro média
10 Tyčová anténa
11 Akumulátorová šachta
12 Zajišťovací páčka krytu přihrádky pro akumulátor
13 Kryt přihrádky pro akumulátor
14 Akumulátor*
15 Tlačítko předvolby zvuku „Equalizer“
16 Tlačítko paměti „Memory“
17 Tlačítko manuálního nastavení zvuku „Custom“
18 Tlačítko nastavení času „Clock“
19 Otočný knoflík ladění stanice „Tune“
20 Tlačítko náhodné přehrávání/opakování přehrávání
21 Tlačítko vyhledávání nahoru „Seek +/>>|“
22 Tlačítko volby audio zdroje „Source“
23 Tlačítko vyhledávání dolů „|<
24 Tlačítko přehrávání/pauza
25 Otočný knoflík nastavení hlasitosti („Volume“) 
a zvuku („Bass/Treb“)
26 Tlačítko zapnutí/vypnutí audio provozu
27 Displej
28 Zdířka „AUX 1 IN“
29 Připojovací zdířka 12 V
30 Zdířka „LINE OUT“
31 Víčko pojistky
32 Pojistka přípojky 12 V
33 Rozhraní USB
34 Zástrčková pozice SD/MMC
35 Zdířka „AUX 2 IN“
36 Úchytka pro externí audio zdroje
*Zobrazené nebo popsané příslušenství nepatří k standardnímu 
obsahu dodávky. Kompletní příslušenství naleznete v našem pro-
gramu příslušenství.
Zobrazované prvky při audio provozu
Ukazatel předvolby zvuku
Ukazatel změny úrovně výšek
Ukazatel změny úrovně hloubek
Ukazatel hlasitosti, paměťového místa rozhlasové 
stanice resp. zobrazení titulu (závislé na zvoleném audio 
zdroji)
Ukazatel příjmu uložené stanice (při rádio provozu)
Ukazatel náhodného přehrávání (u zdrojů audio karet 
SD/MMC nebo USB)
Ukazatel opakování přehrávání všech titulů v aktuální 
stopě (u zdrojů audio karet SD/MMC nebo USB)
Ukazatel opakování přehrávání aktuálního titulu (u 
zdrojů audio karet SD/MMC nebo USB)
Ukazatel stereofonního příjmu
OBJ_BUCH-1181-003.book  Page 106  Friday, February 20, 2015  10:58 AM

 Česky | 107
Bosch Power Tools
1 609 92A 119 | (20.2.15)
Ukazatel frekvence rádia resp. doba přehrávání 
aktuálního titulu (závislé na zvoleném audio zdroji)
Výstraha teploty
Ukazatel vloženého akumulátoru
Ukazatel audio zdroje
Ukazatel času
Technická data
Montáž
Napájení stavebního rádia energií
Napájení stavebního rádia energií se může uskutečnit přes 
přípojku el.sítě nebo přes jeden akumulátor Li-ion vložený do 
akumulátorové šachty 11. Slouží-li akumulátor k napájení 
energií, jsou k dispozici pouze funkce audio provoz a napájení 
energií externích přístrojů přes integrovanou přípojku USB.
 Dbejte síťového napětí! Napětí zdroje proudu při připoje-
ní na el.síť musí odpovídat údajům na typovém štítku sta-
vebního rádia. Stavební rádia označená 230 V lze provozo-
vat i na 220 V.
Nasazení a odejmutí akumulátoru (viz obr. A)
Upozornění: Použití akumulátorů nevhodných pro stavební 
rádio může vést k chybným funkcím nebo k poškození staveb-
ního rádia.
Otevřete zajišťovací páčku 12 přihrádky pro akumulátor („Bat-
tery Bay“) a kryt přihrádky pro akumulátor 13 odklopte.
Vložte akumulátor do akumulátorové šachty 11 tak, aby pří-
pojky akumulátoru přiléhaly na přípojky v akumulátorové 
šachtě 11 a nechte akumulátor v akumulátorové šachtě za-
skočit.
Jakmile je vložený akumulátor, objeví se na displeji ukazatel l
Ukazatel bliká, pokud je akumulátor slabý.
Je-li akumulátor pro provoz příliš teplý nebo příliš studený, 
svítí na displeji výstraha teploty k. Dříve, než uvedete staveb-
ní rádio do provozu, vyčkejte, až akumulátor dosáhne přípust-
ného rozsahu teploty.
Pro odejmutí akumulátoru 14 stlačte na akumulátoru odjišťo-
vací tlačítka a vytáhněte jej z akumulátorové šachty 11.
Kryt přihrádky pro akumulátor 13 po vložení resp. odejmutí 
akumulátoru zaklapněte. Kryt přihrádky pro akumulátor zajis-
těte tím, že zaháknete zajišťovací páčku 12 do tělesa a poté jej 
zatlačíte.
Nabíjení akumulátoru
 Používejte pouze nabíječky uvedené v technických úda-
jích. Pouze tyto nabíječky jsou přizpůsobené pro lithium-
iontové akumulátory schválené pro vaše stavební rádio.
Upozornění: Akumulátor se expeduje částečně nabitý. Pro 
zaručení plného výkonu akumulátoru jej před prvním nasaze-
ním v nabíječce zcela nabijte.
Akumulátor Li-ion lze bez zkrácení životnosti kdykoli nabít. 
Přerušení procesu nabíjení nepoškozuje akumulátor.
Vložení/výměna vyrovnávacích baterií 
Каталог: data
data -> С. торайғыровтың публицистикасы
data -> Национальная академия образования им. Ы. Алтынсарина
data -> Байдалиев Д. Д
data -> «Қазақ» газетіндегі ұлт-азаттық көтеріліс туралы мақалалардың маңызы
data -> Сборник материалов Международной научно-практической конференции
data -> Бағдарламасы бойынша ескертпе (сайтқа орналастыру үшін)
data -> РеспубликалыҚ оҚу-Әдiстемелiк ЖуРнал мазмҰны содеРЖание Ө. Шеденов., а аРна
data -> Литература Межрегиональной олимпиады школьников «Высшая проба» по праву для учащихся 10 классов
data -> Урок русского языка в 11-м классе по теме: "Сложные предложения с различными видами связи"


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   55


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет