Uk Оригінальна інструкція з експлуатації kkжүктеу 9.43 Mb.
Pdf просмотр
бет26/55
Дата27.03.2017
өлшемі9.43 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   55

(viz obr. A)
Aby bylo možné na stavebním rádiu uložit čas hodin, musejí 
být vloženy vyrovnávací baterie. K tomu je doporučeno použi-
tí alkalicko-manganových baterií.
Otevřete zajišťovací páčku 12 přihrádky pro akumulátor („Bat-
tery Bay“) a kryt přihrádky pro akumulátor 13 odklopte.
Případně odejměte akumulátor 14.
K otevření krytu přihrádky pro baterie 7 zatlačte na aretaci 6 
a kryt přihrádky pro baterie odejměte. Vložte vyrovnávací ba-
terie. Dbejte přitom na správnou polaritu podle vyobrazení na 
vnitřní straně přihrádky pro baterie.
Kryt 7 přihrádky pro vyrovnávací baterie zase nasaďte.
„REPLACE AA BATTERY WHEN UNIT NO LONGER KEEPS 
CORRECT TIME“: Vyměňte vyrovnávací baterie, když už ne-
bude na stavebním rádiu uložený čas hodin.
Nahraďte vždy všechny baterie současně. Použijte pouze ba-
terie jednoho výrobce a stejné kapacity.
 Pokud nebudete stavební rádio delší dobu používat, vy-
jměte z něj vyrovnávací baterie. Vyrovnávací baterie mo-
hou při delším skladování korodovat a samy se vybít.
Stavební rádio
GML 20
Objednací číslo
3 601 D29 7..
Vyrovnávací baterie
2 x 1,5 V (LR06/AA)
Akumulátor
V
14,4/18
Hmotnost podle 
EPTA-Procedure 01/2003
kg
10,2
Třída ochrany
/
I
Stupeň krytí
IP 54 (ochrana proti
prachu a stříkající
vodě)
Povolená teplota prostředí
– při nabíjení
– při provozu*
– při  skladování
°C
°C
°C
0...+45
0...+45
–20...+50
Doporučené akumulátory
GBA 14,4 V ...
GBA 18 V ...
Doporučené nabíječky
AL 18..
GAL 3680
Audio provoz/rádio
Provozní napětí
– při provozu na el.síti
– při provozu na akumulátor
V
V
230/110
14,4/18
Jmenovitý výkon zesilovače 
(při provozu na el.síti)
W
20
Přijímaný rozsah
– VKV
– SV
MHz
kHz
87,5–108
531–1602
Podporované formáty 
souborů**
MP3, WMA
* Omezený výkon při teplotách <0 °C
** (u zdrojů audio karet SD/MMC nebo USB)
Technická data zjištěna s akumulátorem z obsahu dodávky.
OBJ_BUCH-1181-003.book  Page 107  Friday, February 20, 2015  10:58 AM

108 | Česky 
1 609 92A 119 | (20.2.15)
Bosch Power Tools
Provoz
 Chraňte stavební rádio před vlhkem a přímým sluneč-
ním zářením.
Audio provoz (viz obr. B a C)
Zapnutí/vypnutí audio provozu
Pro zapnutí audio provozu (rádio a externí přehrávací přístro-
je) stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí 26. Displej 27 se aktivu-
je a přehrává se audio zdroj nastavený při posledním vypnutí 
stavebního rádia.
Je-li stavební rádio v režimu šetření energie (viz „Režim šetře-
ní energie“, strana 110), pak stiskněte pro zapnutí audio pro-
vozu tlačítko zapnutí/vypnutí 26 dvakrát.
Pro vypnutí audio provozu znovu stiskněte tlačítko zapnu-
tí/vypnutí 26. Aktuální nastavení audio zdroje se uloží.
Aby se šetřila energie, zapínejte stavební rádio jen tehdy, 
když jej používáte.
Nastavení hlasitosti
Pro zvýšení hlasitosti otáčejte otočný knoflík „Volume“ 25 ve 
směru hodinových ručiček, pro snížení hlasitosti otáčejte 
otočný knoflík proti směru hodinových ručiček. Nastavení hla-
sitosti (hodnota mezi 0 a 20) se na několik sekund objeví v 
ukazateli d na displeji.
Před nastavením nebo změnou rozhlasové stanice dejte hlasi-
tost na nízkou hodnotu, před startem externího audio zdroje 
na střední hodnotu.
Nastavení zvuku
Pro optimální reprodukci zvuku je ve stavebním rádiu integro-
vaný ekvalizér.
Můžete manuálně změnit úroveň výšek a hloubek nebo využít 
předvolbu zvuku pro různé hudební styly. Na výběr jsou před-
programovaná nastavení „JAZZ“„ROCK“„POP“ a „CLAS-
SICAL“ a též uživatelsky programovatelné nastavení 
„CUSTOM“.
Pro vybrání jedné z uložených předvoleb zvuku stiskněte tla-
čítko předvolby zvuku „Equalizer“ 15 tolikrát, až se požado-
vané nastavení objeví v ukazateli a na displeji.
Změna nastavení „CUSTOM“:
– Stiskněte jedenkrát tlačítko manuálního nastavení zvuku 
„Custom“ 17. Na displeji bliká ukazatel „BAS“ c a v ukaza-
teli d uložená hodnota úrovně hloubek.
– Nastavte požadovanou úroveň hloubek (hodnota mezi 0 a 
10). Pro zvýšení úrovně hloubek otáčejte otočný knoflík 
„Bass/Treb“ 25 ve směru hodinových ručiček, pro snížení 
otáčejte otočný knoflík proti směru hodinových ručiček. 
– Pro uložení nastavené úrovně hloubek stiskněte podruhé 
tlačítko manuálního nastavení zvuku „Custom“ 17. Na dis-
pleji bliká ukazatel „TRE“ b pro následující nastavení úrov-
ně výšek a též v ukazateli d uložená hodnota úrovně výšek.
– Nastavte požadovanou úroveň výšek (hodnota mezi 0 a 
10). Pro zvýšení úrovně výšek otáčejte otočný knoflík 
„Bass/Treb“ 25 ve směru hodinových ručiček, pro snížení 
otáčejte otočný knoflík proti směru hodinových ručiček.
– Pro uložení nastavené úrovně výšek stiskněte potřetí tlačít-
ko manuálního nastavení zvuku „Custom“ 17.
Volba audio zdroje
Pro volbu audio zdroje stiskněte tlačítko „Source“ 22 toli-
krát, až se na displeji objeví ukazatel m požadovaného interní-
ho audio zdroje (viz „Naladění/uložení rozhlasových stanic“, 
strana 108) resp. externího audio zdroje (viz „Připojení exter-
ních audio zdrojů“, strana 109):
– „FM“: rádio přes VKV,
– „AM“: rádio přes SV,
– „AUX 1“: externí audio zdroj (např. přehrávač CD) přes 
zdířku 3,5 mm 28 na vnější straně,
– „AUX 2“: externí audio zdroj (např. přehrávač MP3) přes 
zdířku 3,5 mm 35 v přihrádce pro média,
– „USB“: externí audio zdroj (např. USB flash disk) přes roz-
hraní USB 33,
– „SD“: externí audio zdroj (karta SD/MMC) přes zástrčko-
vou pozici SD/MMC 34.
Nasměrování tyčové antény
Stavební rádio se dodává s namontovanou tyčovou anténou 
10. Při provozu rádia natočte tyčovou anténu do směru, který 
umožňuje nejlepší příjem.
Není-li možný žádný vyhovující příjem, pak postavte stavební 
rádio na místo s lepším příjmem.
Upozornění: Při provozu stavebního rádia v bezprostředním 
okolí rádiových stanic, vysílaček či dalších elektronických za-
řízení může docházet k negativnímu ovlivňování rádiového 
příjmu.
Pokud by se tyčová anténa 10 uvolnila, pak ji přímo na tělese 
utáhněte ve směru hodinových ručiček.
Naladění/uložení rozhlasových stanic
Stiskněte tlačítko volby audio zdroje „Source“ 22 tolikrát, až 
se objeví v ukazateli m „FM“ pro přijímací rozsah velmi krát-
kých vln (VKV) resp. „AM“ pro přijímací rozsah středních vln 
(SV).
Pro nastavení určité rádiové frekvence otáčejte otočný 
knoflík „Tune“ 19 ve směru hodinových ručiček, aby se frek-
vence zvyšovala, resp. proti směru hodinových ručiček, aby 
se frekvence snižovala. Frekvence se zobrazuje během ladění 
v ukazateli n, poté v ukazateli j na displeji.
Pro hledání rozhlasových stanic s vysokou intenzitou sig-
nálu stiskněte tlačítko vyhledávání dolů „– Seek“ 23 resp. 
tlačítko vyhledávání nahoru „Seek +“ 21 a podržte je krátce 
stlačené. Frekvence nalezené rozhlasové stanice se krátce 
objeví v ukazateli n, poté v ukazateli j na displeji.
Při dostatečně silném příjmu vhodného signálu přepne sta-
vební rádio automaticky na stereofonní příjem. Na displeji se 
objeví ukazatel stereofonního příjmu i.
Pro uložení naladěné stanice stiskněte tlačítko paměti „Me-
mory“ 16. Na displeji bliká ukazatel „PRESET“ e a též v uka-
zateli d číslo naposledy nastaveného paměťového místa. Pro 
volbu paměťového místa stiskněte tlačítko vyhledávání dolů 
„– Seek“ 23 resp. tlačítko vyhledávání nahoru „Seek +“ 21 
tolikrát, až se v ukazateli d objeví požadované paměťové mís-
to. Stiskněte znovu tlačítko paměti 16, aby se naladěná stani-
ce na zvoleném paměťovém místě uložila. Ukazatele e a d už 
neblikají.
OBJ_BUCH-1181-003.book  Page 108  Friday, February 20, 2015  10:58 AM

 Česky | 109
Bosch Power Tools
1 609 92A 119 | (20.2.15)
Můžete uložit 20 stanic VKV a 10 stanic SV. Dbejte, aby neby-
lo již jednou obsazené paměťové místo přepsáno při nové vol-
bě nově naladěnou stanicí.
Pro přehrávání uložené stanice stiskněte tolikrát krátce tla-
čítko vyhledávání dolů „– Seek“ 23 resp. tlačítko vyhledává-
ní nahoru „Seek +“ 21, až se objeví požadované paměťové 
místo v ukazateli d a „PRESET“ v ukazateli e.
Připojení externích audio zdrojů 
(viz obr. C)
Vedle integrovaného rádia lze přehrávat různé externí audio 
zdroje.
Přípojka AUX IN 1: přípojka AUX IN 1 se hodí zejména pro 
audio zdroje, jež mají být umístěny mimo přihrádku pro média 
(např. přehrávač CD). Sejměte ochranné víčko zdířky 
„AUX 1 IN“ 28 a do zdířky nastrčte zástrčku 3,5 mm dodáva-
ného nebo jiného vhodného kabelu AUX. Kabel AUX připojte 
na vhodný audio zdroj.
Kvůli ochraně před znečištěním ochranné víčko zdířky 
„AUX 1 IN“ 28 zase nasaďte, když zástrčku kabelu AUX od-
straníte.
Pro externí zdroje přes následující přípojky otevřete zajišťova-
cí páčku 8 a vyklopte kryt 9 přihrádky pro média („Digital Me-
dia Bay“).
– Přípojka SD/MMC: zastrčte kartu SD nebo MMC do zá-
strčkové pozice SD/MMC 34. Popis karty musí ukazovat ve 
směru víčka pojistky 31. Přehrávání karty lze nastartovat, 
jakmile se objeví v ukazateli d číslo titulu a též celkový po-
čet na kartě dostupných titulů. Pro vyjmutí karty na ni krát-
ce zatlačte, bude poté vyhozena.
– Přípojka USB: nastrčte USB flash disk (resp. zástrčku USB 
vhodného audio zdroje) do rozhraní USB 33. Přehrávání 
USB flash disku lze nastartovat, jakmile se objeví v ukaza-
teli d číslo titulu a též celkový počet na flash disku dostup-
ných titulů. Pro odstranění USB flash disku jej vytáhněte z 
přípojky USB.
– Přípojka AUX IN 2: přípojka AUX IN 2 se hodí zejména pro 
audio zdroje, jež mohou být umístěny uvnitř přihrádky pro 
média (např. přehrávač MP3). Nastrčte zástrčku 3,5 mm 
dodávaného kabelu AUX do zdířky „AUX 2 IN“ 35. Kabel 
AUX připojte na vhodný audio zdroj.
Při vhodné velikosti můžete upevnit připojený externí audio 
zdroj pomocí suchého zipu úchytky 36 v přihrádce pro média.
Kvůli ochraně před poškozením a znečištěním pokud možno 
uzavřete kryt přihrádky pro média 9 poté, co jste externí au-
dio zdroj připojili.
Pro přehrávání připojeného externího audio zdroje stiskněte 
tlačítko volby audio zdroje „Source“ 22 tolikrát, až se na dis-
pleji objeví ukazatel m pro požadovaný audio zdroj.
Ovládání externích audio zdrojů
U audio zdrojů, jež byly připojeny přes zástrčkovou pozici 
SD/MMC 34 nebo přes rozhraní USB 33, lze přes stavební rá-
dio ovládat přehrávání. V ukazateli d se zobrazují vlevo číslo 
aktuálně zvoleného titulu a vpravo celkový počet existujících 
titulů.
Přehrávání/přerušení přehrávání:
– Pro start přehrávání stiskněte tlačítko přehrávání/pauza 
24. Doba přehrávání aktuálního titulu se zobrazuje v uka-
zateli j.
– Pro přerušení nebo pokračování přehrávání stiskněte po-
každé znovu tlačítko přehrávání/pauza 24. Aktuální doba 
přehrávání bliká v ukazateli j.
Výběr titulu:
– Pro výběr titulu stiskněte tlačítko vyhledávání dolů 
„– Seek“ 23 resp. tlačítko vyhledávání nahoru „Seek +“ 
21 tolikrát, až se objeví číslo požadovaného titulu vlevo v 
ukazateli d.
– Pro start přehrávání stiskněte tlačítko přehrávání/pauza 24.
Náhodné přehrávání/opakování přehrávání:
– Pro přehrávání všech titulů na kartě resp. na USB flash dis-
ku v náhodném pořadí stiskněte jedenkrát tlačítko náhod-
ného přehrávání/opakování přehrávání 20. Na displeji se 
objeví ukazatel f.
– Pro opakování všech titulů v aktuální stopě stiskněte po-
druhé tlačítko náhodného přehrávání/opakování přehrá-
vání 20. Na displeji se objeví ukazatel g.
Upozornění: pouze v této funkci se objeví vpravo v ukaza-
teli d číslo aktuální stopy na kartě resp. USB flash disku. 
Pro změnu stopy se musíte nejprve vrátit do normálního 
přehrávání a vybrat jeden titul z požadované stopy.
– Pro opakování pouze aktuálně přehrávaného titulu stiskně-
te potřetí tlačítko náhodného přehrávání/opakování pře-
hrávání 20. Na displeji se objeví ukazatel h.
– Pro návrat k normálnímu přehrávání stiskněte tlačítko ná-
hodného přehrávání/opakování přehrávání 20 počtvrté 
tak, aby se na displeji nezobrazoval žádný z ukazatelů fg 
nebo h.
– Pro start přehrávání stiskněte tlačítko přehrávání/pauza 24.
Připojení externího audio přehrávání (viz obr. C)
Aktuální audio signál stavebního rádia můžete přenášet i na ji-
ná reprodukční zařízení (např. zesilovače a reproduktory).
Sejměte ochranné víčko zdířky „LINE OUT“ 30 a do zdířky na-
strčte zástrčku 3,5 mm vhodného kabelu AUX. Na kabel AUX 
připojte vhodné reprodukční zařízení. Kvůli ochraně před zne-
čištěním ochranné víčko zdířky „LINE OUT“ 30 zase nasaďte, 
když zástrčku kabelu AUX odstraníte.
Napájení externích zařízení energií
Napájení externích zařízení energií přes přípojku 12 V a přes 
přípojku střídavého proudu je možné pouze při připojení sta-
vebního rádia na el.síť a nikoli přes vložený akumulátor.
Je-li stavební rádio připojené na el.síť, svítí jako potvrzení ze-
lené kontrolní světlo 3.
Přípojka USB
Pomocí přípojky USB lze provozovat resp. nabíjet většinu pří-
strojů, jejichž napájení energií je možné přes USB (např. roz-
ličné mobilní telefony).
Otevřete zajišťovací páčku 8 a odklopte kryt přihrádky pro 
média 9. Spojte přípojku USB externího přístroje pomocí 
vhodného USB kabelu s rozhraním USB 33 stavebního rádia. 
Pro nastartování procesu nabíjení musí být na stavebním rá-
diu případně jako audio zdroj zvolen externí přístroj.
OBJ_BUCH-1181-003.book  Page 109  Friday, February 20, 2015  10:58 AM

110 | Česky 
1 609 92A 119 | (20.2.15)
Bosch Power Tools
Přípojka 12 V (viz obr. C)
Pomocí přípojky 12 V můžete provozovat jedno externí elek-
trické zařízení se zástrčkou 12 V a maximálním odběrem 
proudu 1 A.
Sejměte ochranné víčko připojovací zdířky 12 V 29. Do připo-
jovací zdířky 12 V nastrčte zástrčku externího elektrického 
zařízení.
Přípojka 12 V je jištěna pomocí pojistky 32. Není-li při připo-
jení externího zařízení k dispozici žádné napětí, pak otevřete 
zajišťovací páčku 8 a odklopte kryt přihrádky pro média 9
Odšroubujte víčko pojistky 31 a zkontrolujte, zda nedošlo k 
přerušení vložené pojistky 32. Při přerušené pojistce vložte 
novou trubičkovou pojistku (5 x 20 mm, 250 V maximální na-
pětí, 1 A jmenovitý proud a rychlá charakteristika vypnutí). 
Víčko pojistky 31 zase pevně zašroubujte.
Upozornění: Používejte výhradně pojistky 1 A pro maximální 
napětí 250 V („250V 1A FUSE FOR 12V OUTLET“). Při pou-
žití jiných pojistek se může stavební rádio poškodit.
Přípojka 12 V je kromě toho jištěna interní tepelnou pojist-
kou, která se inicializuje při přehřátí. Pojistka se automaticky 
zresetuje, když stavební rádio vychladne.
Kvůli ochraně před znečištěním ochranné víčko přípojky 12 V 
29 zase nasaďte, když externí zástrčku odstraníte.
Přípojka střídavého proudu („Power Outlets“) 
(nikoli u objednacího čísla 3 601 D29 760)
Pomocí přípojek střídavého proudu můžete provozovat další 
externí elektrická zařízení. Zásuvky se mohou s ohledem na 
podle země specifické normy lišit.
Úhrn maximálního přípustného odběru všech připojených elek-
trických zařízení nesmí překročit hodnotu uvedenou v následu-
jící tabulce (viz též popis na tělese pod krycími klapkami 4):
Otevřete jednu krycí klapku 4 přípojek střídavého proudu a 
zástrčku externího elektrického zařízení zastrčte do zásuvky 5 
stavebního rádia.
Ukazatel času
Stavební rádio disponuje ukazatelem času s odděleným napá-
jením energií. Jsou-li do přihrádky pro baterie vloženy vyrov-
návací baterie s dostatečnou kapacitou (viz „Vložení/výměna 
vyrovnávacích baterií“, strana 107), lze uložit čas hodin, i 
když je stavební rádio odpojeno od napájení z el.sítě nebo z 
akumulátoru.
Nastavení času
– Pro nastavení času stiskněte tlačítko nastavení času 
„Clock“ 18 na tak dlouho, až v ukazateli času n bliká hodi-
nové číslo.
– Stiskněte tlačítko vyhledávání nahoru „Seek +“ 21 resp. 
tlačítko vyhledávání dolů „– Seek“ 23 tolikrát, až se zob-
razuje správný počet hodin.
– Stiskněte znovu tlačítko „Clock“ tak, aby v ukazateli času 
n blikalo minutové číslo.
– Stiskněte tlačítko vyhledávání nahoru „Seek +“ 21 resp. 
tlačítko vyhledávání dolů „– Seek“ 23 tolikrát, až se zob-
razuje správný počet minut.
– Stiskněte tlačítko „Clock“ potřetí, aby se čas hodin uložil.
Režim šetření energie
Kvůli šetření energie můžete ukazatel času na displeji 27 vy-
pnout.
K tomu podržte při vypínání audio provozu (viz „Zapnutí/vy-
pnutí audio provozu“, strana 108) tlačítko zapnutí/vypnutí 
26 tak dlouho stlačené, až se už na displeji nezobrazuje žádný 
ukazatel.
Pro opětovné zapnutí ukazatele času stiskněte jedenkrát tla-
čítko zapnutí/vypnutí 26.
Pracovní pokyny
Upozornění pro optimální zacházení s akumulátorem
Akumulátor chraňte před vlhkostí a vodou.
Akumulátor skladujte pouze v rozsahu teploty od –20 °C do 
50 °C. Nenechávejte akumulátor ležet např. v létě v autě.
Výrazně nižší provozní doba po nabití ukazuje, že je akumulá-
tor opotřebován a musí být vyměněn.
Dbejte upozornění k zpracování odpadu.
Chyby – příčiny a nápomoc
Objednací číslo
Úhrn max. odběru proudu (v A)
3 601 D29 700
15
3 601 D29 730
9
3 601 D29 770
12
3 601 D29 7W0
15
3 601 D29 7X0
9
Příčina
Řešení
Stavební rádio nefunguje
Žádný zdroj energie
Síťovou zástrčku nebo nabitý 
akumulátor (zcela) zastrčte
Stavební rádio je příliš teplé 
nebo příliš studené
Vyčkejte, až stavební rádio 
dosáhne provozní teploty
Stavební rádio nefunguje při provozu na el.síť
Vadná síťová zástrčka nebo 
síťový kabel
Síťovou zástrčku a síťový ka-
bel zkontrolujte a případně 
nechte vyměnit
Stavební rádio nefunguje při provozu na akumulátor
Znečištěné kontakty 
akumulátoru
Kontakty akumulátoru očistě-
te; např. několikerým zasunu-
tím a vytažením akumulátoru, 
popř. akumulátor nahraďte
Vadný akumulátor
Akumulátor nahraďte
Akumulátor je příliš teplý ne-
bo příliš studený 
(svítí výstraha teploty k)
Vyčkejte, až akumulátor 
dosáhne provozní teploty
Nefunguje napájení energií externích zařízení
Síťová zástrčka není zastrčena Síťovou zástrčku (zcela) 
zastrčte
Nefunguje přípojka 12 V
Není vložena pojistka 32
Vložte pojistku 32
Pojistka 32 byla inicializována Pojistku 32 vyměňte
Zareagovala interní tepelná 
pojistka
Odstraňte externí zařízení a 
nechte stavební rádio vy-
chladnout
OBJ_BUCH-1181-003.book  Page 110  Friday, February 20, 2015  10:58 AM

 Slovensky | 111
Bosch Power Tools
1 609 92A 119 | (20.2.15)
Pokud nemohou vyjmenovaná nápravná opatření chybu od-
stranit, pak kontaktujte autorizovaný servis Bosch.
Údržba a servis
Údržba a čištění
 Síťový kabel je opatřen speciální bezpečnostní přípoj-
kou a smí být vyměněn výhradně autorizovaným servi-
sem Bosch.
Zákaznická a poradenská služba
Zákaznická služba zodpoví Vaše dotazy k opravě a údržbě Va-
šeho výrobku a též k náhradním dílům. Technické výkresy a in-
formace k náhradním dílům naleznete i na:
www.bosch-pt.com
Tým poradenské služby Bosch Vám rád pomůže při otázkách 
k našim výrobkům a jejich příslušenství.
Při všech dotazech a objednávkách náhradních dílů nezbytně 
prosím uvádějte 10-místné objednací číslo podle typového 
štítku stavebního rádia.
Czech Republic
Robert Bosch odbytová s.r.o.
Bosch Service Center PT
K Vápence 1621/16
692 01 Mikulov
Na www.bosch-pt.cz si si můžete objednat opravu Vašeho 
stroje nebo náhradní díly online.
Tel.: 519 305700
Fax: 519 305705
E-Mail: servis.naradi@cz.bosch.com
www.bosch.cz
Přeprava
Obsažené lithium-iontové akumulátory podléhají požadav-
kům zákona o nebezpečných nákladech. Tyto akumulátory 
mohou být bez dalších podmínek přepravovány uživatelem po 
silnici.
Při zasílání prostřednictvím třetí osoby (např.: letecká pře-
prava nebo spedice) je třeba brát zřetel na zvláštní požadavky 
na balení a označení. Zde musí být při přípravě zásilky nezbyt-
ně přizván expert na nebezpečné náklady.
Akumulátory zasílejte pouze tehdy, pokud je těleso nepoško-
zené. Otevřené kontakty přelepte lepicí páskou a akumulátor 
zabalte tak, aby se v obalu nemohl pohybovat.
Dbejte prosím i případných navazujících národních předpisů.
Zpracování odpadů
Stavební rádia, akumulátory, příslušenství a obaly 
mají být dodány k opětovnému zhodnocení 
nepoškozujícímu životní prostředí
Nevyhazujte stavební rádia a akumulátory/baterie do domov-
ního odpadu!
Каталог: data
data -> С. торайғыровтың публицистикасы
data -> Национальная академия образования им. Ы. Алтынсарина
data -> Байдалиев Д. Д
data -> «Қазақ» газетіндегі ұлт-азаттық көтеріліс туралы мақалалардың маңызы
data -> Сборник материалов Международной научно-практической конференции
data -> Бағдарламасы бойынша ескертпе (сайтқа орналастыру үшін)
data -> РеспубликалыҚ оҚу-Әдiстемелiк ЖуРнал мазмҰны содеРЖание Ө. Шеденов., а аРна
data -> Литература Межрегиональной олимпиады школьников «Высшая проба» по праву для учащихся 10 классов
data -> Урок русского языка в 11-м классе по теме: "Сложные предложения с различными видами связи"


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   55


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет