Uk Оригінальна інструкція з експлуатації kk


Nastavenie prútovej antényжүктеу 9.43 Mb.
Pdf просмотр
бет28/55
Дата27.03.2017
өлшемі9.43 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   55

Nastavenie prútovej antény
Toto stavebné rádio sa dodáva s namontovanou prútovou an-
ténou 10. Pri zapnutej rozhlasovej prevádzke otáčajte a vy-
krúcajte prútovú anténu do takej polohy, v ktorej máte najlep-
ší príjem.
Ak nie je prijateľný príjem možný, postavte stavebné rádio na 
nejaké iné miesto s lepším rozhlasovým príjmom.
Upozornenie: V prípade používania stavebného rádia v bez-
prostrednej blízkosti vysielacích zariadení, vysielačiek alebo 
iných elektronických prístrojov môže dochádzať k negatívne-
mu ovplyvneniu kvality rozhlasového príjmu rádioprijímača.
V takom prípade, keď sa prútová anténa 
10 uvoľní, upevnite 
ju zaskrutkovaním priamo na telese rádioprijímača otáčaním 
v smere pohybu hodinových ručičiek.
Nastavenie rozhlasových vysielačov/uloženie do pamäte
Stláčajte tlačidlo na voľbu audiozdroja „Source“ 22 toľko-
krát, kým sa zobrazí na displeji m „FM“ (frekvenčná modulá-
cia) pre vlnový rozsah príjmu veľmi krátkych vĺn (VKV) resp. 
„AM“ (amplitúdová modulácia) pre vlnový rozsah príjmu 
stredných vĺn (SV).
Ak chcete nastaviť určitú konkrétnu rozhlasovú frekven-
ciu, otáčajte otočný gombík „Tune“ 19 a to v smere pohybu 
hodinových ručičiek, ak chcete frekvenciu zvýšiť, alebo proti 
smeru pohybu hodinových ručičiek, ak chcete frekvenciu zní-
žiť. Táto frekvencia sa objavuje počas nastavovania na displeji 
v indikácii n, potom v indikácii j.
Ak chcete vyhľadávať vysielače s veľkou intenzitou signá-
lu, stlačte tlačidlo na vyhľadávanie smerom dole „– Seek“ 23 
resp. tlačidlo na vyhľadávanie smerom hore „Seek +“ 21 a 
podržte ho krátko stlačené. Frekvencia vyhľadaného rozhla-
sového vysielača sa objaví nakrátko na displeji v indikácii n
potom na displeji v indikácii j.
Ak je príjem vhodného rozhlasového signálu dostatočne in-
tenzívny, stavebné rádio sa automaticky prepne na stereo-
príjem. Na displeji sa objaví indikácia pre stereopríjem i.
Ak chcete uložiť nastavený rozhlasový vysielač do pamäte 
rádioprijímača, stlačte tlačidlo pamäte „Memory“ 16. Na 
displeji bliká indikácia „PRESET“ e a súčasne v indikácii d čís-
OBJ_BUCH-1181-003.book  Page 115  Friday, February 20, 2015  10:58 AM

116 | Slovensky 
1 609 92A 119 | (20.2.15)
Bosch Power Tools
lo naposledy nastaveného miesta v pamäti rádioprijímača. Ak 
chcete vybrať niektoré konkrétne miesto v pamäti, stláčajte 
tlačidlo na vyhľadávanie smerom dole „– Seek“ 23 resp. tla-
čidlo na vyhľadávanie smerom hore „Seek +“ 21 toľkokrát, 
kým sa objaví požadované pamäťové miesto v indikácii d
Stlačte tlačidlo pamäte 16 znova, aby ste nastavený rozhlaso-
vý vysielač uložili do zvoleného pamäťového miesta. Indikácie 
e a d už neblikajú.
Do pamäte môžete uložiť 20 rozhlasových vysielačov VKV 
(UKW) a 10 vysielačov SV (MW) Pamätajte na to, že miesto 
v pamäti rádioprijímača, ktoré už bolo obsadené, sa pri no-
vom výbere novo nastaveným rozhlasovým vysielačom prepí-
še.
Ak chcete počúvať niektorý konkrétny rozhlasový vysielač 
uložený v pamäti rádioprijímača, stláčajte krátko tlačidlo na 
vyhľadávanie smerom dole „– Seek“ 23 resp. tlačidlo na vy-
hľadávanie smerom hore „Seek +“ 21, toľkokrát, kým sa na 
displeji objaví požadované pamäťové miesto v indikácii d a 
„PRESET“ v indikácii e.
Pripojenie externých audiozdrojov (pozri obrázok C)
Okrem integrovaného rádioprijímača môžete počúvať repro-
dukciu z rôznych externých audiozdrojov.
Prípojka AUX-In 1: Prípojka AUX-In 1 sa osobitne hodí pre-
dovšetkým na pripojenie takých audiozdrojov, ktoré sa majú 
umiestniť mimo priečinka pre médiá (napríklad CD-prehrá-
vač). Zložte ochranný kryt zdierky „AUX 1 IN“ konektora 28 a 
zasuňte do nej 3,5 mm zástrčku (džek) pomocou dodaného 
kábla AUX alebo pomocou iného vhodného pripojovacieho 
kábla AUX. Pripojte kábel AUX na vhodný audiozdroj.
Na ochranu proti nečistote nasaďte ochranný kryt „AUX 1 IN“ 
konektora 28 znova, keď ste zástrčku kábla AUX (džek) vy-
brali.
Ak chcete pripojiť externé audiozdroje na nasledovné prípoj-
ky, otvorte uzavieraciu páčku 8 a odklopte viečko 9 priehrad-
ky na médiá („Digital Media Bay“).
– Prípojka (šachtička) na zasunutie kariet SD/MMC: Za-
suňte kartu SD alebo kartu MMC do šachtičky na zasunutie 
kariet SD/MMC 
34. Text popisu karty musí byť otočený v 
smere krytu poistky 31. Reprodukcia z karty sa môže za-
čať, hneď ako sa v indikácii d objaví číslo skladby a celkový 
počet skladieb, ktoré sú na karte k dispozícii. Ak chcete 
kartu vybrať, kartu krátko zatlačte dovnútra, potom sama 
vyskočí.
– Prípojka USB: Zasuňte kľúč USB (resp. iný vhodný audio-
zdroj, ktorý má koncovku USB) do prípojky USB 33. Rep-
rodukcia z kľúča USB sa môže začať, hneď ako sa v indiká-
cii d objaví číslo skladby a celkový počet skladieb, ktoré sú 
na pamäťovom kľúči USB k dispozícii. Ak chcete kľúč USB 
z prípojky USB vybrať, jednoducho ho vytiahnite von.
– Prípojka AUX-In 2: Prípojka AUX-In 2 sa osobitne hodí 
predovšetkým na pripojenie takých audiozdrojov, ktoré sa 
majú umiestniť v rámci priečinka na médiá (napríklad pre-
hrávač MP3). Zasuňte zástrčku 3,5 mm (džek) dodaného 
kábla AUX „AUX 2 IN“ do prípojky (zdierky) 35. Pripojte 
kábel AUX na nejaký vhodný audiozdroj.
Ak má vhodnú veľkosť, môžete pripojený externý audiozdroj 
upevniť pomocou samolepiacej pásky na držiak 36 v priečin-
ku na médiá.
Na ochranu pred poškodením a znečistením podľa možnosti 
uzavrite viečko priehradky na médiá 9, potom čo ste externý 
audiozdroj pripojili.
Ak chcete reprodukovať skladby z pripojeného audiozdroja, 
stláčajte tlačidlo pre výber audiozdroja „Source“ 22 toľko-
krát, kým sa na displeji objaví indikácia m pre požadovaný au-
diozdroj.
Ovládanie externých audiozdrojov
V prípade audiozdrojov, ktoré boli pripojené k rádioprijímaču 
prostredníctvom šachtičky na karty SD/MMC 34 alebo pros-
tredníctvom prípojky USB 33, sa dá reprodukcia ovládať po-
mocou stavebného rádia. V indikácii d sa na ľavej strane uka-
zuje číslo zvolenej skladby a na pravej strane sa zobrazuje cel-
kový počet skladieb, ktoré sú k dispozícii.
Reprodukcia/prerušenie reprodukcie:
– Ak chcete spustiť reprodukciu, stlačte tlačidlo Reproduk-
cia/pauza 24. Doba prehrávania aktuálnej skladby sa obja-
ví na displeji v indikácii j.
– Keď chcete prehrávanie prerušiť, alebo po prerušení v pre-
hrávaní pokračovať, stlačte vždy znova tlačidlo Reproduk-
cia/pauza 24. Aktuálne doba prehrávania bliká v indikácii j.
Výber skladby (titulu):
– Ak chcete vybrať niektorú konkrétnu skladbu, stláčajte tla-
čidlo na vyhľadávanie smerom dole 
„– Seek“ 23 alebo tla-
čidlo na vyhľadávanie smerom hore „Seek +“ 21 toľko-
krát, kým sa objaví číslo požadovanej skladby na ľavej stra-
ne v indikácii d.
– Ak chcete spustiť reprodukciu, stlačte tlačidlo Reproduk-
cia/pauza 24.
Prehrávanie skladieb v náhodnom poradí/opakovanie 
reprodukcie:
– Keď chcete prehrávať v náhodnom poradí všetky skladby, 
ktoré sa nachádzajú na karte alebo na pamäťovom kľúči 
USB, stlačte tlačidlo Prehrávanie skladieb v náhodnom po-
radí/opakovanie prehrávania 20 jedenkrát. Na displeji sa 
objaví indikácia f.
– Keď chcete zopakovať prehrávanie všetkých skladieb 
umiestnených v aktuálnom priečinku, stlačte tlačidlo Pre-
hrávanie skladieb v náhodnom poradí/opakovanie prehrá-
vanie 20 druhýkrát. Na displeji sa objaví indikácia g.
Upozornenie: Len v tejto funkcii sa ukazuje na pravej stra-
ne v indikácii d číslo aktuálneho priečinka na karte resp. na 
pamäťovom kľúči USB. Keď chcete zmeniť priečinok, musí-
te sa najprv vrátiť späť na normálne prehrávanie a zvoliť je-
den titul z požadovaného priečinka.
– Keď chcete zopakovať len prehrávanie aktuálnej skladby, 
stlačte tlačidlo Prehrávanie skladieb v náhodnom pora-
dí/opakovanie prehrávania 20 tretíkrát. Na displeji sa ob-
javí indikácia h.
– Keď sa chcete vrátiť k normálnemu prehrávaniu, stlačte 
tlačidlo Prehrávanie skladieb v náhodnom poradí/opako-
vanie prehrávania 20 štvrtýkrát, následkom čoho sa na 
displeji nebude zobrazovať žiadna z indikácií fg alebo h.
– Ak chcete spustiť reprodukciu, stlačte tlačidlo Reproduk-
cia/pauza 24.
OBJ_BUCH-1181-003.book  Page 116  Friday, February 20, 2015  10:58 AM

 Slovensky | 117
Bosch Power Tools
1 609 92A 119 | (20.2.15)
Pripojenie externého audiozdroja (pozri obrázok C)
Aktuálny audiosignál stavebného rádia môžete prenášať aj na 
iné prístroje na reprodukciu zvuku (napríklad zosilňovač a re-
produktory).
Zložte ochranný kryt „LINE OUT“ konektora 30 a zasuňte doň 
3,5 mm zástrčku (džek) pomocou dodaného alebo pomocou 
iného vhodného kábla AUX. Pripojte na kábel AUX vhodný re-
produkčný prístroj. Na ochranu proti znečisteniu nasaďte 
ochranný kryt „LINE OUT“ konektora 30 znova, keď ste zástr-
čku kábla AUX (džek) vybrali.
Napájanie externých prístrojov
Napájanie externých prístrojov elektrickou energiou prostred-
níctvom prípojky 12 V a prípojky na striedavý prúd je možné len 
v takom prípade, keď je stavebné rádio pripojené na elektrickú 
sieť, nie vtedy, keď je napájané z vloženého akumulátora.
Keď je stavebné rádio pripojené na elektrickú sieť, svieti zele-
ná kontrolná žiarovka 3 ktorá toto pripojenie potvrdzuje.
Prípojka USB
Prostredníctvom prípojky USB môžete pripájať na prijímač 
väčšinu prístrojov, ktoré sa dajú napájať prípadne aj nabíjať 
konektorom USB.
Otvorte uzavieraciu páčku 8 a odklopte viečko priehradky na 
médiá 9. Prepojte prípojku USB externého prístroja pomocou 
vhodného USB-kábla s konektorom USB 33 stavebného rádia. 
Ak chcete spustiť nabíjanie, musíte externý prístroj na staveb-
nom rádiu vybrať v prípade potreby ako zvolený audiozdroj.
Prípojka 12 V (pozri obrázok C)
Pomocou prípojky 12 V môžete napájať externý elektrický 
(elektronický) prístroj cez konektor 12 V s maximálnym odbe-
rom 1 A.
Zložte ochranný kryt prípojky 12 V 29. Zasuňte zástrčku (ko-
nektor) externého elektrického prístroja do pripájacej zdierky 
12 V.
Prípojka 12 V je chránená poistkou 32. Ak sa pri pripojení ex-
terného spotrebiča neukáže napätie, otvorte uzavieraciu páč-
ku 8 a viečko priehradky na médiá 9 odklopte. Odskrutkujte 
poistný kryt 31 a skontrolujte, či sa vložená poistka 32 prepá-
lila. Ak je poistka prepálená, vložte novú jemnú poistku 
(5 x 20 mm, pre maximálne dovolené napätie 250 V, menovi-
tý prúd 1 A, ktorá má vypínaciu charakteristiku rýchla). Po-
tom kryt poistky 31 opäť dobre zaskrutkujte.
Upozornenie: Používajte výlučne poistky s hodnotou 1 A pre 
maximálne dovolené napätie 250 V („250V 1A FUSE FOR 
12V OUTLET“). V prípade použitia iných druhov poistiek by 
sa mohlo stavebné rádio poškodiť.
Prípojka 12 V je okrem toho chránená vnútornou tepelnou 
poistkou, ktorá sa iniciuje v prípade prehriatia. Táto poistka 
sa automaticky vracia do uzavretej polohy potom, keď sa sta-
vebné rádio ochladilo.
Na ochranu proti znečisteniu nasaďte ochranný kryt pripája-
cieho konektora 12 V 29 opäť na miesto, keď ste externú zá-
strčku (konektor) odstránili.
Prípojka na striedavý prúd („Power Outlets“) 
(netýka sa vecného čísla 3 601 D29 760)
Pomocou prípojok na striedavý prúd môžete používať ďalšie 
externé elektrické spotrebiče (náradie). Zásuvky sa môžu so 
zreteľom na špecifické normy príslušnej krajiny odlišovať.
Súčet maximálne prípustných odberov prúdu všetkých pripo-
jených elektrických spotrebičov nesmie prekročiť hodnotu 
uvedenú v nasledujúcej tabuľke (pozri k tomu aj text na telese 
rádioprijímača pod sklápacími krytmi zásuviek 4):
Otvorte sklápací kryt 4 prípojky na striedavý prúd (zásuvky) a 
zasuňte zástrčku externého elektrického spotrebiča do zásuv-
ky 5 stavebného rádia.
Indikácia hodinového času
Toto stavebné rádio je vybavené indikáciou hodinového času, 
ktorá je napájaná z osobitného zdroja. Keď sú do priehradky 
na batérie rádioprijímača vložené záložné batérie s dostatoč-
nou kapacitou (pozri odsek „Vkladanie/výmena záložných ba-
térií“, strana 114), môže sa hodinový čas uložiť do pamäte aj 
v takom prípade, keď je stavebné rádio odpojené od zdroja 
elektrickej energie odpojením od elektrickej siete alebo vy-
bratím akumulátorov.
Nastavenie hodinového času
– Ak chcete nastaviť hodinový čas, stlačte tlačidlo na nasta-
venie času „Clock“ 18 toľkokrát, až kým začne v indikácii 
času n blikať číslo označujúce hodiny.
– Stlačte tlačidlo na vyhľadávanie smerom hore „Seek +“ 21 
resp. tlačidlo na vyhľadávanie smerom dole „– Seek“ 23 
toľkokrát, kým sa na displeji objaví korektná hodinová čís-
lica.
– Znova stlačte tlačidlo „Clock“ aby v indikácii n času blikalo 
číslo indikujúce minúty.
– Stlačte tlačidlo na vyhľadávanie smerom hore „Seek +“ 21 
resp. tlačidlo na vyhľadávanie smerom dole „– Seek“ 23 
toľkokrát, kým sa na displeji objaví korektná minútová čís-
lica.
– Stlačte tlačidlo „Clock“ tretíkrát, aby ste uložili nastavený 
hodinový čas do pamäte.
Úsporný režim
Aby ste šetrili elektrickú energiu, môžete indikáciu hodinové-
ho času na displeji 27 vypnúť.
Na tento účet podržte pri vypínaní audioprevádzky (pozri od-
sek „Zapnutie/vypnutie audioprevádzky“, strana 114) stlače-
né tlačidlo vypínača 26 tak dlho, až sa indikácia hodinového 
času z displeja stratí.
Keď chcete indikáciu hodinového času opäť zapnúť, stlačte je-
denkrát tlačidlo vypínača 26.
Vecné číslo
Súčet maximálneho odberu prú-
du (v A)
3 601 D29 700
15
3 601 D29 730
9
3 601 D29 770
12
3 601 D29 7W0
15
3 601 D29 7X0
9
OBJ_BUCH-1181-003.book  Page 117  Friday, February 20, 2015  10:58 AM

118 | Slovensky 
1 609 92A 119 | (20.2.15)
Bosch Power Tools
Pokyny na používanie
Pokyny pre optimálne zaobchádzanie s akumulátorom
Chráňte akumulátor pred vlhkosťou a vodou.
Akumulátor skladujte iba pri rozsahu teploty od –20 °C do 
50 °C. Nenechávajte napríklad akumulátor v lete položený v 
automobile.
Výrazne skrátená prevádzková doba akumulátora po nabití 
signalizuje, že akumulátor je opotrebovaný a treba ho vymeniť 
za nový.
Dodržiavajte pokyny na likvidáciu.
Poruchy – príčiny a ich odstránenie
Ak uvedené postupy nápravy nie sú v stave odstrániť poruchu, 
skontaktujte sa s autorizovaným servisným strediskom Bosch.
Údržba a servis
Údržba a čistenie
 Prívodná šnúra je vybavená špeciálnym bezpečnost-
ným prvkom a zameniť za novú ju smie sa výlučne auto-
rizované servisné stredisko firmy Bosch.
Servisné stredisko a poradenstvo pri používaní
Servisné stredisko Vám odpovie na otázky týkajúce sa opravy 
a údržby Vášho produktu ako aj náhradných súčiastok. Rozlo-
žené obrázky a informácie k náhradným súčiastkam nájdete aj 
na web-stránke:
www.bosch-pt.com
Tím poradcov Bosch Vám s radosťou poskytne pomoc pri 
otázkach týkajúcich sa našich produktov a ich príslušenstva.
Pri všetkých dopytoch a pri objednávkach náhradných súčias-
tok uvádzajte bezpodmienečne 10-miestne vecné číslo uve-
dené na typovom štítku výrobku.
Slovakia
Na www.bosch-pt.sk si môžete objednať opravu vášho stroja 
alebo náhradné diely online.
Tel.: (02) 48 703 800
Fax: (02) 48 703 801
E-Mail: servis.naradia@sk.bosch.com
www.bosch.sk
Transport
Priložené lítiovo-iónové akumulátory podliehajú požiadavkám 
pre transport nebezpečného nákladu. Tieto akumulátory smie 
používateľ náradia prepravovať po cestách bez ďalších opat-
rení.
Príčina
Odstránenie
Stavebné rádio nefunguje
Napájanie elektrickým prú-
dom chýba
Zastrčte zástrčku do zásuvky 
alebo vložte (úplne) do rádia 
nabitý akumulátor
Stavebné rádio je príliš teplé 
alebo príliš studené
Počkajte, kým stavebné rádio 
dosiahne prevádzkovú teplotu
Stavebné rádio pri napájaní z elektrickej siete nefunguje
Poškodená zástrčka prívodnej 
šnúry alebo prívodná šnúra
Skontrolujte zástrčku prívod-
nej šnúry aj prívodnú šnúru a 
v prípade potreby dajte prí-
vodnú šnúru vymeniť za novú
Stavebné rádio pri napájaní z akumulátora nefunguje
Kontakty akumulátora sú zne-
čistené
Vyčistite kontakty aku-
mulátora; napríklad viacná-
sobným zasunutím a vysunu-
tím akumulátora, prípadne 
akumulátor vymeniť za nový
Akumulátor je pokazený
Akumulátor vymeniť za nový
Akumulátor je príliš horúci 
alebo príliš studený (Indiká-
cia výstrahy nevhodnej teplo-
ty k svieti)
Počkajte, kým dosiahne vlo-
žený akumulátor prevádzko-
vú teplotu
Napájanie externých spotrebičov elektrickým prúdom 
nefunguje
Zástrčka prívodnej šnúry nie 
je zastrčená v zásuvke
Zasuňte zástrčku (úplne) 
do zásuvky
Prípojka 12 V nefunguje
Poistka 32 nie je vložená
Poistku 32 vložiť
Poistka 32 bola prepálená
Poistku 32 vymeniť
Interná tepelná ochrana sa 
aktivovala
Externý spotrebič (náradie) 
odpojiť a nechať stavebné 
rádio vychladnúť
Stavebné rádio prestane odrazu hrať
Zástrčka prívodnej šnúry 
resp. akumulátor nie sú 
zasunuté, prípadne nie sú 
zasunuté správne.
Zastrčte zástrčku prívodnej 
šnúry, resp. akumulátor 
správne a úplne
Softvérová chyba
Aby ste dosiahli resetovanie 
softvéru, vytiahnite zástrčku 
prívodnej šnúry zo zásuvky a 
vyberte zo stavebného rádia 
akumulátor, potom počkajte 
30 sek. a zástrčku prívodnej 
šnúry a akumulátor zastrčte 
späť.
Rádioprijímač má zlý príjem
Rušenie inými elektrickými 
spotrebičmi alebo následkom 
nevhodného umiestnenia 
rádia
Postavte stavebné rádio na 
iné miesto s lepším príjmom, 
resp. do väčšej vzdialenosti 
od ostatných elektronických 
prístrojov alebo zásuviek
Hodinový čas sa neukazuje
Záložné batérie pre hodiny sú 
vybité
Vymeňte záložné batérie
Založné batérie sú vložené 
pólovo nesprávne
Vložte záložné batérie pólovo 
správne
Príčina
Odstránenie
OBJ_BUCH-1181-003.book  Page 118  Friday, February 20, 2015  10:58 AM

 Magyar | 119
Bosch Power Tools
1 609 92A 119 | (20.2.15)
Pri zasielaní tretími osobami (napr.: leteckou dopravou alebo 
prostredníctvom špedície) treba rešpektovať osobitné požia-
davky na obaly a označenie. V takomto prípade treba pri príp-
rave zásielky bezpodmienečne konzultovať s expertom pre 
prepravu nebezpečného tovaru.
Akumulátory zasielajte iba vtedy, ak nemajú poškodený obal. 
Otvorené kontakty prelepte a akumulátor zabaľte tak, aby sa 
v obale nemohol posúvať.
Rešpektujte aj prípadné doplňujúce národné predpisy.
Likvidácia
Stavebné rádiá, akumulátory, príslušenstvo a obaly 
treba dať na recykláciu šetriacu životné prostredie.
Neodhadzujte stavebné rádiá a akumulátory / batérie 
do komunálneho odpadu!
Len pre krajiny EÚ:
Podľa Európskej smernice 2012/19/EÚ sa 
musia nepoužiteľné ručné elektrické spotre-
biče a podľa európskej smernice 
2006/66/ES sa musia poškodené alebo opo-
trebované akumulátory/batérie zbierať sepa-
rovane a treba ich dávať na recykláciu zodpo-
vedajúcu ochrane životného prostredia.
Akumulátory/batérie:
Li-Ion:
Všimnite si láskavo pokyny v odseku 
„Transport“, strana 118.
Zmeny vyhradené.
Magyar
Biztonsági előírások
Olvassa el valamennyi biz-
tonsági előírást és utasítást; 
az építkezési területi rádió alsó oldalán található tájékoz-
tatót is. A biztonsági előírások és utasítások betartásának el-
mulasztása áramütésekhez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérü-
lésekhez vezethet.
Őrizze meg a jövőbeli használatra is valamennyi biztonsá-
gi előírást és utasítást.
A biztonsági előírásokban használt „építkezési területi rádió” 
megjelölés mind a hálózati üzemű építkezési területi rádiókra 
(hálózati tápvezetékkel), mind az akkumulátorral üzemelő épít-
kezési területi rádiókra (hálózati tápvezeték nélkül) érvényes.
 Tartsa tisztán és jól megvilágított állapotban a munka-
helyét. A rendetlenség és a megvilágítatlan munkaterület 
balesetekhez vezethet.
 Az építkezési területi rádió csatlakozó dugójának bele 
kell illeszkednie a dugaszolóaljzatba. A csatlakozó du-
gót semmilyen módon sem szabad megváltoztatni. Vé-
dőföldeléssel ellátott építkezési területi rádiókkal kap-
csolatban ne használjon csatlakozó adaptert. A változ-
tatás nélküli csatlakozó dugók és a megfelelő dugaszoló alj-
zatok csökkentik az áramütés kockázatát.
 Ne használja a kábelt a rendeltetésétől eltérő célokra, 
vagyis az építkezési területi rádiót soha ne hordozza 
vagy akassza fel a kábelnél fogva, és sohase húzza ki a 
hálózati csatlakozó dugót a kábelnél fogva. Tartsa távol 
a kábelt hőforrásoktól, olajtól, éles élektől és sarkaktól 
és mozgó gépalkatrészektől. Egy megrongálódott vagy 
csomókkal teli kábel megnöveli az áramütés veszélyét.
 Tekerje le teljesen a hálózati tápvezetéket, ha az épít-
Каталог: data
data -> С. торайғыровтың публицистикасы
data -> Национальная академия образования им. Ы. Алтынсарина
data -> Байдалиев Д. Д
data -> «Қазақ» газетіндегі ұлт-азаттық көтеріліс туралы мақалалардың маңызы
data -> Сборник материалов Международной научно-практической конференции
data -> Бағдарламасы бойынша ескертпе (сайтқа орналастыру үшін)
data -> РеспубликалыҚ оҚу-Әдiстемелiк ЖуРнал мазмҰны содеРЖание Ө. Шеденов., а аРна
data -> Литература Межрегиональной олимпиады школьников «Высшая проба» по праву для учащихся 10 классов
data -> Урок русского языка в 11-м классе по теме: "Сложные предложения с различными видами связи"


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   55


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет