Uk Оригінальна інструкція з експлуатації kk


Încărcarea acumulatoruluiжүктеу 9.43 Mb.
Pdf просмотр
бет37/55
Дата27.03.2017
өлшемі9.43 Mb.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   55

Încărcarea acumulatorului
 Folosiţi numai încărcătoarele menţionate în datele teh-
nice. Numai aceste încărcătoare sunt adaptate la acumula-
torii Li-Ion admişi pentru radioul dumneavoastră de şantier.
Indicaţie: Acumulatorul se livrează parţial încărcat. Pentru a 
asigura funcţionarea la capacitatea nominală a acumulatoru-
lui, înainte de prima utilizare încărcaţi complet acumulatorul 
în încărcător.
Acumulatorul cu tehnologie litiu-ion poate fi încărcat în orice 
moment, fără ca prin aceasta să i se reducă durata de viaţă. O 
întrerupere a procesului de încărcare nu dăunează acumula-
torului.
Montarea/schimbarea bateriilor tampon 
(vezi figura A)
Pentru a se putea introduce ora exactă în memoria aparatului 
radio de şantier, trebuie mai întâi montate bateriile tampon. 
Se recomandă utilizarea de baterii alcaline cu mangan.
Trageţi pârghia de blocare 12 a compartimentului pentru acu-
mulator („Battery Bay“) în poziţia deschis şi deschideţi ca-
pacul compartimentului pentru acumulator 13.
Dacă este necesar, extrageţi acumulatorul 14.
Pentru deschiderea capacului compartimentului de baterii 7 
împingeţi zăvorul 6 şi scoateţi capacul compartimentului de 
baterii. Introduceţi bateriile tampon. Respectaţi polaritatea 
corectă conform schiţei din interiorul compartimentului de 
baterii.
Puneţi din nou la loc capacul 7 compartimentului de baterii 
tampon.
„REPLACE AA BATTERY WHEN UNIT NO LONGER KEEPS 
CORRECT TIME“: Schimbaţi bateriile tampon atunci când a-
paratul radio de şantier nu mai indică ora exactă.
Înlocuiţi întotdeauna toate bateriile în acelaşi timp. Folosiţi 
numai baterii de aceeaşi fabricaţie şi capacitate.
 Extrageţi bateriile tampon din aparatul radio de şantier 
atunci când nu-l veţi folosi un timp mai îndelungat. Ba-
teriile tampon se pot coroda şi autodescărca în timpul unei 
depozitări mai îndelungate.
Funcţionare
 Protejaţi aparatul radio de şantier împotriva umezelii şi 
expunerii directe la radiaţii solare.
Modul audio (vezi figura B şi C)
Activare/dezactivare mod audio
Pentru activarea modului audio (radio şi playere externe) a-
păsaţi tasta pornit-oprit 26. Se activează displayul 27 şi este 
redată sursa audio setată la ultima deconectare a aparatului 
radio de şantier.
Dacă aparatul radio de şantier se află în modul cu economie 
de energie (aşteptare) (vezi „Modul economie de energie (aş-
teptare)“, pagina 158), pentru activarea modului audio apă-
saţi de două ori tasta pornit-oprit 26.
Pentru dezactivarea modului audio apăsaţi din nou tasta por-
nit-oprit 26. Este memorată setarea curentă a sursei audio.
Pentru a ecnomisi energie, conectaţi încărcătorul cu radio nu-
mai atunci când îl folosiţi.
Reglarea volumului sonor
Pentru mărirea volumului sonor rotiţi butonul „Volume“ 25 în 
sensul mişcării acelor de ceasornic, pentru reducerea volu-
mului sonor rotiţi butonul în sens contrar mişcării acelor de 
ceasornic. Reglarea volumului sonor (valori între 0 şi 20) apa-
re timp de câteva secunde pe afişajul d de pe display.
Reglaţi volumul sonor la un nivel scăzut înaintea setării sau 
schimbării unei staţii radio, iar înainte de activarea unei surse 
audio externe reglaţi volumul sonor la un nivel moderat.
Setări ale sunetului
Pentru o redare optimă a sunetului în aparatul radio de şantier 
este integrat un egalizator.
Puteţi modifica manual nivelul sunetelor înalte şi al celor joase 
sau folosi presetări ale sunetului pentru diferite stiluri de mu-
zică. Aveţi la dispoziţie diferite setări programate preliminar 
„JAZZ“„ROCK“„POP“ şi „CLASSICAL“ cât şi setarea au-
toprogramabilă „CUSTOM“.
Pentru a selecta una din presetările sunetului deja memora-
te, apăsaţi tasta de selecţie a presetărilor sunetului „Equali-
zer“ 15 de câte ori este necesar, până când setarea dorită va 
apărea pe afişajul a de pe display.
Modificarea setării „CUSTOM“:
– Apăsaţi o dată tasta pentru setarea manuală a sunetului 
„Custom“ 17. Pe display clipesc indicatorul „BAS“ c iar pe 
afişajul d nivelul memorat a tonurilor joase.
– Reglaţi nivelul dorit al tonurilor joase (o valoare între 0 şi 
10). Pentru mărirea nivelului tonurilor joase rotiţi butonul 
„Bass/Treb“ 25 în sensul mişcării acelor de ceasornic, iar 
pentru reducerea sa rotiţi burtonul în sens contrar mişcării 
acelor de ceasornic.
– Pentru memorarea nivelului setat al tonurilor joase apăsaţi 
a doua oară tasta pentru setarea manuală a sunetului „Cus-
tom“ 17. Pe display clipeşte indicatorul „TRE“ b pentru re-
glajul următor al nivelului tonurilor înalte (treble), iar pe afi-
şajul d clipeşte valoarea memorată a nivelului tonurilor în-
alte.
OBJ_BUCH-1181-003.book  Page 155  Friday, February 20, 2015  10:58 AM

156 | Română 
1 609 92A 119 | (20.2.15)
Bosch Power Tools
– Reglaţi nivelul dorit al tonurilor înalte (o valoare între 0 şi 
10). Pentru mărirea nivelului tonurilor înalte rotiţi butonul 
„Bass/Treb“ 25 în sensul mişcării acelor de ceasornic, iar 
pentru reducerea sa rotiţi butonul în sens contrar mişcării 
acelor de ceasornic.
– Pentru memorarea nivelului setat al tonurilor înalte apăsaţi 
a treia oară tasta pentru setarea manuală a sunetului „Cus-
tom“ 17.
Selectarea sursei audio
Pentru selectarea unei surse audio apăsaţi tasta „Source“ 22 
de câte ori este necesar, până când pe display va apărea indi-
catorul m pentru sursa internă audio dorită (vezi „Seta-
rea/memorarea staţiilor radio“, pagina 156) resp. sursa au-
dio externă (vezi „Racordarea la surse audio externe“, 
pagina 156):
– „FM“: radio, gama de frecvenţe UKW,
– „AM“: radio, gama de frecvenţe MW,
– „AUX 1“: sursă audio externă (de ex. CD player) prin mufa 
de 3,5 mm 28 de pe partea exterioară,
– „AUX 2“: sursă audio externă (de ex. MP3 player) prin mu-
fa de 3,5 mm 35 din compartimentul media,
– „USB“: sursă audio externă (de ex. stick USB) prin mufa 
USB 33,
– „SD“: sursă audio externă (card SD/MMC) prin slotul 
SD/MMC 34.
Orientarea antenei vergea
Aparatul radio de şantier se livrează cu antena vergea 10 
montată. În modul radio, orientaţi antena vergea în direcţia în 
care obţineţi recepţia cea mai bună.
Dacă nu este posibilă o recepţie corespunzătoare, atunci am-
plasaţi aparatul de şantier într-un loc cu o recepţie mai bună.
Indicaţie: În cazul utilizării radioului de şantier în imediata veci-
nătate a instalaţiilor, aparatelor de emisie sau a altor aparate 
electronice se poate ajunge la perturbări ale recepţiei radio.
Dacă antena vergea 10 este slăbită, strângeţi-o prin răsucire 
în sensul mişcării acelor de ceasornic, direct la carcasă.
Setarea/memorarea staţiilor radio
Apăsaţi tasta de selecţie a sursei audio „Source“ 22 de câte 
ori este necesar, până când pe afişajul m apare „FM“ pentru 
plaja de recepţie a undelor ultrascurte (UKW) resp. „AM“ 
pentru plaja de recepţie a undelor medii (MW).
Pentru setarea unei anumite frecvenţe radio rotiţi butonul 
rotativ „Tune“ 19 în sensul mişcării acelor de ceasornic pen-
tru a mări frecvenţa, resp. în sens contrar mişcării acelor de 
ceasornic, pentru a micşora frecvenţa. În timpul setării frec-
venţa apare pe afişajul n, apoi pe afişajul j de pe display.
Pentru căutarea staţiilor radio cu semnal de intensitate 
optimă apăsaţi tasta pentru căutare înapoi „– Seek“ 23 resp. 
tasta pentru căutare înainte „Seek +“ 21 şi menţineţi-o apă-
sată penrtu scurt timp. Frecvenţa staţiei radio găsite apare 
scurt pe afişajul n, apoi pe afişajul j de pe display.
În cazul recepţiei satisfăcătoare a unui semnal adecvat, apara-
tul radio de şantier comută automat pe recepţie stereo. Pe 
display apare indicatorul de recepţie stereo i.
Pentru memorarea unei staţii radio setate apăsaţi tasta de 
memorare „Memory“ 16. Pe display clipeşte indicatorul 
„PRESET“ e iar pe afişajul d clipeşte numărul ultimei poziţii 
setate în memoria aparatului. Pentru selectarea unei poziţii 
de memorie apăsaţi tasta pentru căutare înapoi „– Seek“ 23 
resp. tasta pentru căutare înainte „Seek +“ 21 de câte ori es-
te necesar, până când poziţia de memorie dorită va apărea pe 
afişajul d. Apăsaţi din nou tasta de memorare 16, pentru a 
memora staţia radio setată pe poziţia selectată în memoria a-
paratului. Afişajele e şi d nu mai clipesc.
Puteţi memora staţii de radio din banda de frecvenţe de 20 
UKW şi de 10 MW. Aveţi în vedere faptul că la o nouă selectare 
a unei staţii radio, frecvenţa staţiei radio setate anterior va fi 
ştearsă de pe această poziţie de memorie şi înlocuită cu noua 
staţie radio.
Pentru redarea unei staţii radio memorate apăsaţi scurt de 
atâtea ori tasta pentru căutare înapoi „– Seek“ 23 resp. tasta 
pentru căutare înainte „Seek +“ 21, până când poziţia de me-
morie dorită va apărea pe afişajul d iar „PRESET“ va apărea 
pe afişajul e.
Racordarea la surse audio externe (vezi figura C)
Pe lângă radioul integrat pot fi redate diferite surse audio ex-
terne.
Intrarea AUX-In 1: Intrarea AUX-In 1 este în mod special 
adecvată pentru racordarea surselor audio care trebuie am-
plasate în afara compartimentului media (de ex. CD player). 
Scoateţi capacul de protecţie al slotului „AUX 1 IN“ 28 şi in-
troduceţi în conector mufa jack de 3,5 mm a cablului AUX din 
setul de livrare sau a altui cablu AUX potrivit. Racordaţi cablul 
AUX la o sursă audio corespunzătoare.
Pentru protecţie împotriva murdăriei, puneţi din nou la loc ca-
pacul de protecţie al slotului „AUX 1 IN“ 28 atunci când scoa-
teţi mufa cablului AUX.
Pentru conectarea surselor audio externe la porturile următoa-
re, trageţi pârghia de blocare 8 în poziţia deschis şi deschideţi 
capacul 9 compartimentului media („Digital Media Bay“).
– Port pentru conectarea SD card/MMC card: Introduceţi 
und SD card sau un MMC card în slotul SD/MMC 34. In-
scripţia de pe card treubie să fie îndreptată în direcţia ca-
pacului siguranţei 
31. Redarea cardului poate începe ime-
diat ce pe afişajul d apare numărul piesei cât şi numărul to-
tal al pieselor disponibile pe card. Pentru a extrage cardul, 
apăsaţi-l scurt, după care acesta va fi ejectat.
– Port USB: Introduceţi un stick USB (resp. o mufă USB a u-
nei surse audio adecvate) în conectorul USB 33. Redarea 
stick-ului USB poate începe imediat ce pe afişajul d apare 
numărul piesei cât şi numărul total al pieselor disponibile 
pe stick-ul USB. Pentru extragerea stick-ului USB, trageţi-l 
afară din conectorul USB.
– Intrare AUX-In 2: Intrarea AUX-In 2 este adevată în special 
pentru surse audio care pot fi amplasate în interiorul com-
partimentului media (de ex. MP3 player). Introduceţi mufa 
jack de 3,5 mm a cablului AUX din setul de livrare în conec-
torul „AUX 2 IN“ 35. Racordaţi cablul AUX la o sursă audio 
adecvată.
Dacă are dimensiunile corespunzătoare, puteţi fixa în com-
partimentul media sursa audio externă conectată, cu banda 
cu arici a suportului 36.
OBJ_BUCH-1181-003.book  Page 156  Friday, February 20, 2015  10:58 AM

 Română | 157
Bosch Power Tools
1 609 92A 119 | (20.2.15)
Pentru a-l proteja împotriva deteriorărilor şi a murdăriei, în-
chideţi, dacă este posibil, capacul compartimentului media 9
după ce aţi racordat o sursă audio externă.
Pentru redarea sursei audio conectate apăsaţi tasta de selec-
ţie a sursei audio „Source“ 22 de atâtea ori până când pe dis-
play va apărea indicatorul m pentru sursa audio dorită.
Comandarea surselor audio externe
Pentru sursele audio, care au fost conectate prin portul 
SD/MMC 34 sau prin mufa de intrare USB 33, redarea poate 
fi comandată prin aparatul radio de şantier. Pe afişajul d apare 
în stânga numărul piesei curente selectate iar în dreapta nu-
mărul total al pieselor disponibile.
Redare/întreruperea redării:
– Pentru  iniţierea redării apăsaţi tasta redare/pauză 24. Du-
rata de redare a piesei curente apare pe afişajul j.
– Pentru a întrerupe sau continua redarea, apăsaţi din nou 
tasta redare/pauză 24. Durata de redare a piesei curente 
clipeşte pe afişajul j.
Selectarea pieselor:
– Pentru a selecta o piesă, apăsaţi tasta pentru căutare (salt) 
înapoi „– Seek“ 23 resp. pentru căutare înainte „Seek +“ 
21 de atâtea ori până când numărul piesei dorite va apărea 
în partea stângă a afişajului d.
– Pentru începerea redării apăsaţi tasta redare/pauză 24.
Redarea aleatorie/repetarea redării:
– Pentru redarea tuturor pieselor de pe card resp. de pe 
stick-ul USB în ordine aleatorie, apăsaţi o dată tasta de re-
dare aleatorie/repetarea redării 20. Pe display apare indi-
catorul f.
– Pentru a repeta toate piesele din directorul curent, apăsaţi 
a doua oară tasta de redare aleatorie/repetarea redării 20
Pe display apare indicatorul g.
Notă: numai în această funcţie apare în partea dreaptă a 
afişajului d numărul directorului curent de pe card resp. de 
pe stick-ul USB. Pentru a schimba directorul, trebuie să re-
veniţi mai întâi în modul de redare normală şi să selectaţi o 
piesă din directorul dorit.
– Pentru a repeta piesa redată curent, apăsaţi a treia oară 
tasta redare aleatorie/repetarea redării 20. Pe display a-
pare indicatorul h.
– Pentru a reveni în modul de redare normală, apăsaţi a patra 
oară tasta redare aleatorie/repetarea redării 20, astfel încât 
pe display să nu apară niciunul din indicatoarele fg sau h.
– Pentru începerea redării apăsaţi tasta redare/pauză 24.
Conectarea unui echipament de redare audio extern 
(vezi figura C)
Puteţi transmite semnalul audio de la aparatul radio de şantier 
şi la alte echipamente de redare (de ex amplificatoare şi difu-
zoare).
Scoateţi capacul de protecţie al conectorului portului 
„LINE OUT“ 30 şi introduceţi în conector mufa jack de 
3,5 mm a unui cablu AUX corespunzător. Conectaţi un echi-
pament de redare corespunzător la cablul AUX. Pentru a o 
proteja împotriva murdăriei, puneţi din nou la loc capacul de 
protecţie al conectorului portului „LINE OUT“ 30, după ce 
scoateţi mufa jack a cablului AUX afară din acesta.
Alimentarea cu energie a echipamentelor externe
Alimentarea cu energie a echipamentelor externe de la priza 
de 12 V şi de la cea de curent alternativ este posibilă numai în 
cazul racordării aparatului radio de şantier la reţeaua electrică 
şi nu atunci când aparatul este alimentat de la acumulatorul 
introdus în acesta.
Atunci când aparatul radio de şantier se racordează la reţeaua 
electrică, pentru confirmare, se aprinde lampa de control ver-
de 3.
Portul USB
La portul USB pot fi alimentate resp. încărcate majoritatea a-
paratelor externe, care se alimentează cu energie prin mufa 
USB (de ex. diverse telefoane mobile).
Trageţi pârghia de blocare în poziţia deschis 8 şi deschideţi 
capacul compartimentului media 9. Conectaţi mufa USB a a-
paratului extern printr-un cablu USB corespunzător la conec-
torul USB 33 al aparatului radio de şantier. Pentru începerea 
procesului de încărcare trebuie ca aparatul extern să fie even-
tual selectat ca sursă audio la aparatul radio de şantier.
Priza de 12 V (vezi figura C)
Cu ajutorul prizei de 12 V puteţi alimenta un aparat electric 
extern cu ştecher de 12 V şi un amperaj de maximum 1 A.
Scoateţi capacul de protecţie al prizei de 12 V 29. Introduceţi 
în priza de 12 V ştecherul aparatului electric extern.
Priza de 12 V este protejată de o siguranţă 32. Dacă, după 
conectarea unui aparat extern nu aveţi tensiune, trageţi pâr-
ghia de blocare 8 în poziţia deschis şi deschideţi capacul 
compartimentului media 9. Deşurubaţi capacul siguranţei 31 
şi verificaţi, dacă siguranţa montată 32 nu a declanşat. În ca-
zul în care siguranţa a declanşat, montaţi o microsiguranţă no-
uă (5 x 20 mm, tensiune maximă 250 V, amperaj nominal de 
1 A şi caracteristică de declanşare tip B, fast). Fixaţi din nou 
bine prin înşurubare capacul siguranţei 31.
Indicaţie: Folosiţi numai siguranţe de 1 A pentru o tensiune 
de maximum 250 V („250V 1A FUSE FOR 12V OUTLET“). În 
cazul utilizării altor siguranţe aparatul radio de şantier se poa-
te defecta.
În plus, alimentarea de 12 V este portejată de o siguranţă te-
mică internă, care declanşează în caz de supraîncălzire. Si-
guranţa se resetează automat, după răcirea aparatului radio 
de şantier.
Pentru a proteja priza împotriva murdăriei, după ce aţi scos 
ştecherul extern din aceasta, puneţi din nou la loc capacul de 
protecţie al prizei de 12 V 29.
Prize de curent alternativ („Power Outlets“) 
(nu la numărul de identificare 3 601 D29 760)
La prizele de curent alternativ puteţi racorda aparate electrice 
externe. Aceste prize pot varia în funcţie de normele specifice 
fiecărei ţări.
OBJ_BUCH-1181-003.book  Page 157  Friday, February 20, 2015  10:58 AM

158 | Română 
1 609 92A 119 | (20.2.15)
Bosch Power Tools
Suma maximă admisă a valorilor curentului absorbit pentru 
toate aparatele electrice racordate nu trebuie să depăşească 
valoarea specificată în următorul tabel (vezi şi inscripţia de pe 
carcasă, de sub capacele de acoperire 4):
Deschideţi capacul de acoperire 4 al prizelor de curent alter-
nativ şi introduceţi ştecherul aparatului electric extern în una 
din aceste prize 5 ale aparatului radio de şantier.
Ora exactă
Aparatul radio de şantier dispune de un afişaj al orei exacte 
alimentat separat cu energie. Dacă în compartimentul pentru 
baterii sunt introduse baterii tampon cu o capacitate suficien-
tă (vezi „Montarea/schimbarea bateriilor tampon“, 
pagina 155), ora exactă poate fi memorată, chiar atunci când 
aparatul radio de şantier nu este racordat la reţeaua de ali-
mentare sau acumulatorul este scos din acesta.
Reglarea orei exacte
– Pentru reglarea orei exacte apăsaţi tasta pentru reglarea 
orei exacte „Clock“ 18 atât timp până când cifra orelor cli-
peşte pe afişajul orei exacte n.
– Apăsaţi tasta pentru căutare înainte „Seek +“ 21 resp. tas-
ta penru căutare înapoi „– Seek“ 23 de câte ori este nece-
sar, până când pe afişaj va apărea cifra corectă pentru oră.
– Apăsaţi din nou tasta „Clock“, astfel încât cifra minutelor 
să clipească pe afişajul orei exacte n.
– Apăsaţi tasta pentru căutare înainte „Seek +“ 21 resp. tas-
ta pentru căutare înapoi „– Seek“ 23 de câte ori este ne-
cesar, până când pe afişaj va apărea cirfa corectă pentru 
minute.
– Apăsaţi tasta „Clock“ a treia oară, pentru a memora ora 
exactă.
Modul economie de energie (aşteptare)
Pentru a economisi energia, puteţi deconecta afişajul orei 
exacte al displayului 27.
În acest scop, după deconectarea modului audio (vezi „Acti-
vare/dezactivare mod audio“, pagina 155) ţineţi apăsată tas-
ta pornit-oprit 26 până când pe display nu mai apare niciun 
afişaj sau indicator.
Pentru a reconecta afişajul orei exacte, apăsaţi o dată tata 
pornit-oprit 26.
Instrucţiuni de lucru
Indicaţii privind manevrarea optimă a acumulatorului
Protejaţi acumulatorul împotriva umezelii şi a apei.
Depozitaţi acumulatorul numai în domeniul de temperatură 
de la –20 °C la 50 °C. Nu lăsaţi acumulatorul în autovehicul, 
de exemplu pe timpul verii.
Un timp de funcţionare considerabil diminuat după încărcare 
indică faptul că acumulatorul s-a uzat şi trebuie înlocuit.
Respectaţi instrucţiunile privind eliminarea.
Defecţiuni – cauze şi remedieri
Număr de identificare Suma maximă a valorilor cueren-
tului absorbit (în A)
3 601 D29 700
15
3 601 D29 730
9
3 601 D29 770
12
3 601 D29 7W0
15
3 601 D29 7X0
9
Cauză
Remediere
Aparatul radio de şantier nu funcţionează
Nu există alimentare cu 
energie
Introduceţi (complet) în priză 
ştecherul de la reţea sau acu-
mulatorul încărcat, în aparat
Aparatul radio de şantier este 
prea cald sau prea rece
Aşteptaţi până când aparatul 
radio de şantier ajunge la 
temperatura de funcţionoare
În cazul alimentării de la reţea, aparatul radio de şantier 
nu funcţionează
Ştecherul dela reţea sau ca-
blul de alimentare este defect
Verificaţi ştecherul de la reţea 
sau cablul de alimentare şi 
dacă este necesar, înlocuiţi-l
În cazul alimentării cu acumulator aparatul radio de 
şantier nu funcţioneazeă
Contactele acumulatorului 
sunt murdare
Curăţaţi contactele acu-
mulatorului; de ex. intro-
ducând şi extrăgând de mai 
multe ori acumulatorul, dacă 
este cazul înlocuiţi acumula-
torul
Acumulator defect
Înlocuiţi acumulatorul
Acumulatorul este prea cald 
sau prea rece (lampa de aver-
tizare asupra temperaturii k 
este aprinsă)
Aşteptaţi până când acumula-
torul atinge temperatura de 
funcţionare
Alimentarea cu energie a aparatelor externe nu 
Каталог: data
data -> С. торайғыровтың публицистикасы
data -> Национальная академия образования им. Ы. Алтынсарина
data -> Байдалиев Д. Д
data -> «Қазақ» газетіндегі ұлт-азаттық көтеріліс туралы мақалалардың маңызы
data -> Сборник материалов Международной научно-практической конференции
data -> Бағдарламасы бойынша ескертпе (сайтқа орналастыру үшін)
data -> РеспубликалыҚ оҚу-Әдiстемелiк ЖуРнал мазмҰны содеРЖание Ө. Шеденов., а аРна
data -> Литература Межрегиональной олимпиады школьников «Высшая проба» по праву для учащихся 10 классов
data -> Урок русского языка в 11-м классе по теме: "Сложные предложения с различными видами связи"


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   55


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет