Uk Оригінальна інструкція з експлуатації kkжүктеу 9.43 Mb.
Pdf просмотр
бет38/55
Дата27.03.2017
өлшемі9.43 Mb.
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   55

funcţionează
Ştecherul de la reţea nu este 
introdus în priză
Introduceţi (complet) în priză 
ştecherul de la reţea
Sursa de alimentare de 12 V nu funcţionează
Nu a fost montată siguranţa 32 Montaţi siguranţa 32
Siguranţa 32 a declanşat
Schimbaţi siguranţa 32
Siguranţa termică internă a 
declanşat
Deconectaţi aparatul extern 
şi lăsaţi aparatul radio de şan-
tier să se răcească
Aparatul radio de şantier se opreşte brusc din 
funcţionare
Nu a fost introdus corect res-
p. complet în priză ştecherul 
de la reţea resp. acumulatorul 
în aparat.
Introduceţi corect resp. com-
plet în priză ştecherul de la re-
ţea resp. acumulatorul în apa-
rat
Eroare software
Pentru resetarea software-
ului, scoateţi ştecherul afară 
din priză şi extrageţi acu-
mulatorul, aşteptaţi 30 s, du-
pă care reintroduceţi şteche-
rul în priză resp. acumulatorul 
în aparat.
OBJ_BUCH-1181-003.book  Page 158  Friday, February 20, 2015  10:58 AM

 Български | 159
Bosch Power Tools
1 609 92A 119 | (20.2.15)
Dacă prin măsurile de remediere mai sus amintite nu s-a put 
înlătura defecţiunea, contactaţi un centru autorizat de asis-
tenţă tehnică şi service post-vânzări Bosch.
Întreţinere şi service
Întreţinere şi curăţare
 Cablul de alimentare este prevăzut cu un cuplaj special 
de siguranţă şi nu poate fi schimbat decât la un centru 
de service şi asistenţă tehnică post-vânzări autorizat 
Bosch.
Asistenţă clienţi şi consultanţă privind utilizarea
Serviciul de asistenţă clienţi vă răspunde la întrebări privind 
repararea şi întreţinerea produsului dumneavoastră cât şi pie-
sele de schimb. Găsiţi desenele de ansamblu şi informaţii pri-
vind piesele de schimb şi la:
www.bosch-pt.com
Echipa de consultanţă Bosch vă răspunde cu plăcere la între-
bări privind produsele noastre şi accesoriile acestora.
În caz de reclamaţii şi comenzi de piese de schimb vă rugăm 
să indicaţi neapărat numărul de identificare compus din 10 ci-
fre de plăcuţa indicatoare a tipului aparatului radio de şantier.
România
Robert Bosch SRL
Centru de service Bosch
Str. Horia Măcelariu Nr. 30–34
013937 Bucureşti
Tel. service scule electrice: (021) 4057540
Fax: (021) 4057566
E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com
Tel. consultanţă clienţi: (021) 4057500
Fax: (021) 2331313
E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com
www.bosch-romania.ro
Transport
Acumulatorii Li-Ion integraţi respectă cerinţele legislaţiei pri-
vind transportul mărfurilor periculoase. Acumulatorii pot fi 
transportaţi rutier fără restricţii de către utilizator.
În cazul transportului de către terţi (de exemplu: transport 
aerian sau prin firmă de expediţii) trebuie respectate cerinţe 
speciale privind ambalarea şi marcarea. În această situaţie, la 
pregătirea expedierii trebuie consultat un expert în transpor-
tul mărfurilor periculoase.
Expediaţi acumulatorii numai în cazul în care carcasa acestora 
este intactă. Acoperiţi cu bandă de lipit contactele deschise şi 
ambalaţi astfel acumulatorul încât să nu se poată deplasa în 
interiorul ambalajului.
Vă rugăm să respectaţi eventualele norme naţionale supli-
mentare.
Eliminare
Încărcătorul cu radio, telecomanda, acumulatorii, ac-
cesoriile şi ambalajele trebuie direcţionate către o 
staţie de reciclare ecologică.
Nu aruncaţi încărcătorul cu radio, telecomanda şi acumulato-
rii/bateriile în gunoiul menajer!
Numai pentru ţările UE:
Conform Directivei Europene 2012/19/UE 
privind echipamentele electrice scoase din 
uz şi conform Directivei Europene 
2006/66/CE acumulatorii/bateriile defecte 
sau consumate trebuie colectate selectiv 
şi direcţionate cătreo staţie de reciclare 
ecologică.
Acumulatori/baterii:
Li-Ion:
Vă rugăm să respectaţi indicaţiile de la 
paragraful „Transport“, pagina 159.
Sub rezerva modificărilor.
Български
Указания за безопасна работа
Прочетете указанията за безопас-
на работа и за работа с електроуре-
да, а също и информацията от долната страна на ради-
оапарата за строителни площадки. Пропуски при спаз-
ването на указанията за безопасност и за работа с електро-
уреда могат да предизвикат токов удар, пожар и/или теж-
ки травми.
Съхранявайте указанията за безопасна работа и за ра-
бота с електроуреда за ползване в бъдеще.
Използваният в указанията за безопасна работа термин 
«Радиоапарат за строителни площадки» се отнася до за-
хранвани от мрежата радиоапарати (със захранващ кабел) 
и до акумулаторни радиоапарати (без захранващ кабел).
 Поддържайте работното си място чисто и добре ос-
ветено. Безпорядъкът и недостатъчното осветление 
могат да спомогнат за възникването на трудова злопо-
лука.
Recepţie radio slabă
Perturbare provocată de alte 
aparate sau amplasament ne-
favorabil
Amplasaţi radioul de şantier 
în altă locaţie cu o recepţie 
mai bună, respectiv la o dis-
tanţă mai mare de alte apara-
te electronice sau prize de cu-
rent
Afişajul orei exacte deranjat
Bateriile tampon pentru ceas 
sunt descărcate
Înlocuiţi bateriile tampon
Bateriile tampon au fost intro-
duse cu polaritate greşită
Introduceţi bateriile tampon 
cu polaritatea corectă
Cauză
Remediere
OBJ_BUCH-1181-003.book  Page 159  Friday, February 20, 2015  10:58 AM

160 | Български 
1 609 92A 119 | (20.2.15)
Bosch Power Tools
 Щепселът на радиоапарата за строителни площадки 
трябва да е подходящ за контакта на захранващата 
мрежа. Не се допуска изменение на щепсела. Не из-
ползвайте адаптери с радиоапарати, които имат за-
щитно заземяване. Изрядни и подходящи за контакта 
щепсели ограничават опасността от токов удар.
 Не използвайте захранващия кабел не по предназ-
начение, напр. за да пренасяте радиоапарата, да го 
окачвате или да издърпвате щепсела от контакта. 
Предпазвайте захранващия кабел от нагряване, 
омасляване, допир до остри ръбове или до движещи 
се звена на машини. Повредени или усукани захран-
ващи кабели увеличават опасността от токов удар.
 Когато захранвате радиоапарата за строителни пло-
щадки от мрежата, развивайте захранващия му ка-
бел напълно. В противен случай захранващият кабел 
може да се нагрее.
 Щепселът трябва да може да бъде изключен във 
всеки момент. Изваждането на щепсела е единствена-
та възможност за изключване на радиоапарата от за-
хранващата мрежа.
 Когато ползвате радиоапарата за строителни пло-
щадки на открито, използвайте само удължителни 
кабели, предназначени и допуснати за работа на от-
крито. Използването на подходящ за работа на открито 
захранващ кабел ограничава опасността от токов удар.
 Ако не може да се избегне използването на радио-
апарата за строителни площадки във влажна среда, 
го включвайте през предпазен дефектнотоков пре-
късвач. Използването на предпазен дефектнотоков 
прекъсвач ограничава опасността от токов удар.
 Включвайте радиоапарата за строителни площадки 
към правилно заземени захранващи мрежи. Конта-
ктът и евентуално използван удължител трябва да имат 
правилно функциониращ предпазен проводник.
Предпазвайте радиоапарата за строителни 
площадки от дъжд и овлажняване. Прониква-
нето на вода в радиоапарата за строителни пло-
щадки увеличава опасността от токов удар.
 Поддържайте радиоапарата за строителни площад-
ки чист. Замърсяването увеличава опасността от токов 
удар.
 Винаги преди употребя проверявайте радиоапарата 
за строителни площадки, захранващия кабел и щеп-
села. Не използвайте радиоапарата, ако установите 
повреди. Не се опитвайте сами да отваряте радио-
апарата и допускайте ремонтът му да бъде извърш-
ван само от квалифицирани техници и само с из-
ползване на оригинални резервни части. Повредени 
радиоапарати за строителни площадки, захранващи ка-
бели и щепсели увеличават опасността от токов удар.
 Този радиоапарат не е предназначен за ползване от 
деца и лица с ограничени физически, сензорни или 
умствени възможности или лица без достатъчно 
знания и опит. Този радиоапарат може да бъде полз-
ван от деца на 8 или повече години, както и от лица с 
ограничени физически, сензорни или умствени въз-
можности или без достатъчно знания и опит, ако са 
под непосредствения надзор на отговорно за безо-
пасността им лице или са били обучени за безопасна 
работа с радиоапарата и разбират свързаните с това 
опасности. В противен случай съществува опасност от 
неправилно ползване и трудови злополуки.
 Следете деца при ползването, почистването и под-
държането на радиоапарата. Така се гарантира, че де-
цата няма да играят с радиоапарата.
 Не отваряйте акумулаторната батерия. Съществува 
опасност от възникване на късо съединение.
Предпазвайте акумулаторната батерия от ви-
соки температури, напр. вследствие на про-
дължително излагане на директна слънчева 
светлина или огън, както и от вода и овлажня-
ване. Съществува опасност от експлозия.
 Когато акумулаторната батерия е извън електроин-
струмента, я дръжте на безопасно разстояние от 
кламери, монети, ключове, пирони, винтове или 
други малки метални предмети, които могат да пре-
дизвикат късо съединение. Последствията от късо съ-
единение между клемите на акумулаторната батерия 
могат да бъдат наранявания и/или пожар.
 При неправилно използване от акумулаторна бате-
рия от нея може да изтече електролит. Избягвайте 
контакта с него. Ако въпреки това на кожата Ви по-
падне електролит, изплакнете мястото обилно с во-
да. Ако електролит попадне в очите Ви, незабавно се 
обърнете за помощ към очен лекар. Електролитът мо-
же да предизвика изгаряния на кожата.
 При повреждане и неправилна експлоатация от аку-
мулаторната батерия могат да се отделят пари. Про-
ветрете помещението и, ако се почувствате нераз-
положени, потърсете лекарска помощ. Парите могат 
да раздразнят дихателните пътища.
 За зареждането на акумулаторните батерии използ-
вайте само зарядните устройства, препоръчвани от 
производителя. Когато използвате зарядни устрой-
ства за зареждане на неподходящи акумулаторни бате-
рии, съществува опасност от възникване на пожар.
 Използвайте акумулаторната батерия само за Ва-
шия радиоапарат за строителни площадки и/или 
електроинструмент на Бош. Само така акумулаторна-
та батерия се предпазва от опасно прегряване.
 Предмети с остри ръбове, напр. пирони или отверт-
ки или силни механични въздействия могат да по-
вредят акумулаторната батерия. Може да бъде пре-
дизвикано вътрешно късо съединение и акумулаторна-
та батерия може да се запали, да запуши, да експлоди-
ра или да се прегрее.
 Прочетете и спазвайте стриктно указанията за безо-
пасност и за работа с електроинструментите, които 
включвате в радиоапарата за строителни площадки, 
съдържащи се в съответните им ръководства за екс-
плоатация.
OBJ_BUCH-1181-003.book  Page 160  Friday, February 20, 2015  10:58 AM

 Български | 161
Bosch Power Tools
1 609 92A 119 | (20.2.15)
Описание на продукта 
и възможностите му
Прочетете внимателно всички указания. 
Неспазването на приведените по-долу ука-
зания може да доведе до токов удар, пожар 
и/или тежки травми.
Моля, отворете разгъващата се страница с графичните из-
ображения и я оставете така, докато четете ръководството 
за експлоатация.
Изобразени елементи
Номерирането на показаните на фигурите компоненти се 
отнася до изображенията на радиоапарата за строителни 
площадки на графичната страница.
Високоговорител
Ръкохватка за пренасяне
Контролен светлинен индикатор за захранване от 
мрежа (липсва при каталожен  номер  3 601 D29 760)
Предпазна капачка на контакта за променлив ток 
(липсва при каталожен номер 3 601 D29 760)
Контакт за променлив ток (липсва при каталожен но-
мер 3 601 D29 760)
Езиче за захващане на капака на гнездото за батерии 
(за батериите на часовника)
Капак на гнездото за батерии 
(за батериите на часовника)
Езиче за захващане на капака на гнездото за външен 
източник на звук
Капак на гнездото за външен източник на звук
10 Антена
11 Гнездо за акумулаторната батерия
12 Езиче за захващане на капака на гнездото за акумула-
торната батерия
13 Капак на гнездото за акумулаторна батерия
14 Акумулаторна батерия*
15 Бутон за избор на готовите настройки за тона на екви-
лайзера «Equalizer»
16 Бутон за запаметяване «Memory»
17 Бутон за ръчна корекция на тона «Custom»
18 Бутон за настройване на времето «Clock»
19 Въртящ се бутон за настройване на честотата на при-
емане «Tune»
20 Бутон за произволна последователност на възприз-
веждане/повтаряне
21 Бутон за търсене/прескачане напред «Seek +/>>|»
22 Бутон за избор на източника на звук «Source»
23 Бутон за търсене/прескачане назад «|<
24 Бутон за възпроизвеждане/пауза
25 Въртящ се бутон за настройване на силата на звука 
(«Volume») и корекция на тона («Bass/Treb»)
26 Бутон за включване и изключване
27 Дисплей
28 Куплунг за външен източник на звук «AUX 1 IN»
29 Куплунг за външно захранване 12 V
30 Извод «LINE OUT»
31 Капак на предпазителя
32 Предпазител на веригата за външно захранване 12 V
33 USB интерфейс
34 Слот за карти SD/MMC
35  Куплунг за външен източник на звук «AUX 2 IN»
36 Придържаща скоба за външни източници на звук
*Изобразените на фигурите и описаните допълнителни приспо-
собления не са включени в стандартната окомплектовка на 
уреда. Изчерпателен списък на допълнителните приспособле-
ния можете да намерите съответно в каталога ни за допълни-
телни приспособления.
Елементи на дисплея в аудио-режим
Указател за избор на корекцията на тона
Указател за промяна на нивото на високите честоти
Указател за промяна на нивото на ниските честоти
Указател за силата на звука, клетката, в която е запа-
метена радиостанцията, респ. заглавието 
(в зависимост от избрания източник на звук)
Указател за приемане от предварително запаметена 
радиостанция (в режим радио)
Указател за избор на произволен режим на възпроиз-
веждане (когато за източник се използва карта 
SD/MMC или USB флаш памет)
Указател за избор на повтаряне на всички заглавия в 
текущата папка (когато за източник се използва карта 
SD/MMC или USB флаш памет)
Указател за избор на повтаряне на текущото заглавие 
(когато за източник се използва карта SD/MMC или 
USB флаш памет)
Указател за стерео-приемане
Указател за честотата на приеманата станция, респ. 
продължителността на текущото заглавие 
(в зависимост от избрания източник на звук)
Предупредителен символ за темепратура
Указател за поставена акумулаторна батерия
Указател за избрания източник на звук
Циферблат на часовника
Технически данни
Радиоапарат за строи-
телни площадки
GML 20
Каталожен номер
3 601 D29 7..
Батерии за часовника
2 x 1,5 V (LR06/AA)
Акумулаторна батерия
V
14,4/18
Маса съгласно 
EPTA-Procedure 01/2003
kg
10,2
Клас на защита
/
I
* ограничена производителност при температури <0 °C
** (когато за източник се използва карта SD/MMC или USB флаш 
памет)
Техническите параметри са определени с акумулаторната батерия, 
включена в окомплектовката.
OBJ_BUCH-1181-003.book  Page 161  Friday, February 20, 2015  10:58 AM

162 | Български 
1 609 92A 119 | (20.2.15)
Bosch Power Tools
Монтиране
Захранване на радиоапарата за строителни 
площадки 
Захранването на радиоапарата за строителни площадки 
може да се извършва от електрическа мрежа или от поста-
вена в гнездото 11 акумулаторна батерия. Ако за източник 
на захранване е избрана акумулаторната батерия, са въз-
можни само аудио-режим и захранване на външни източ-
ници чрез интегрирания USB-интерфейс.
 Внимавайте за напрежението на захранващата мре-
жа! Напрежението на захранващата мрежа трябва да 
съответства на данните, изписани на табелката на ради-
оапарата за строителни площадки. Радиоапарати, обо-
значени с 230 V, могат да бъдат захранвани и от мрежа 
с номинално напрежение 220 V.
Поставяне и изваждане на акумулаторната батерия 
(вижте фиг. А)
Упътване: Използването на акумулаторни батерии, които 
не са подходящи за радиоапарата за строителни площад-
ки, може да предизвика неправилното му функциониране 
или повредата му.
Натиснете езичето 12 за захващане на капака на гнездото 
за акумулаторната батерия («Battery Bay») и отворете ка-
пака 13.
Поставете акумулаторната батерия в гнездото 11, така, че 
контактите на батерията да допират контактите на гнездото 
11, и вкарайте акумулаторната батерия, докато усетите 
прещракване.
Когато бъде поставена акумулаторна батерия, на дисплея 
се появява символът l. Ако акумулаторната батерия е изто-
щена, символът мига.
Ако температурата на акумулаторната батерия е твърде ви-
сока или твърде ниска за работа, на дисплея се появява пре-
дупредителният символ k. Преди да включите радиоапара-
та за строителни площадки изчакайте температурата на аку-
мулаторната батерия да достигне допустимия интервал.
За изваждане на акумулаторната батерия 14 натиснете ос-
вобождаващия бутон на батерията и издърпайте акумула-
торната батерия от гнездото 11.
След поставянето или изваждането на акумулаторна бате-
рия затворете капака на гнездото 13. Застопорете капака 
на гнездото за акумулаторна батерия, като вкарате езиче-
то 12 в корпуса и след това го притиснете, докато усетите 
прещракване.
Зареждане на акумулаторната батерия
 Използвайте само посочените в раздела Технически 
данни зарядни устройства. Само тези зарядни устрой-
ства са с параметри, оптимизирани за ползваните във 
Вашия радиоапарат литиево-йонни акумулаторни бате-
рии.
Упътване: Акумулаторната батерия се доставя частично 
заредена. За да достигнете пълния капацитет на акумула-
торната батерия, преди първото й използване я заредете 
докрай в зарядното устройство.
Литево-йонната акумулаторна батерия може да бъде за-
реждана по всяко време, без това да съкращава дългот-
райността й. Прекъсване на зареждането също не й вреди.
Поставяне/замяна на батериите за часовника 
(вижте фиг. А)
За да се запазват настройките на часовника на радиоапа-
рата за строителни площадки, трябва да бъдат поставени 
батерии. За целта се препоръчва използването на алкал-
но-манганови батерии.
Натиснете езичето 12 за захващане на капака на гнездото 
за акумулаторната батерия («Battery Bay») и отворете ка-
пака 13.
При необходимост извадете акумулаторната батерия 14.
За отваряне на капака на гнездото за батериите 7 натисне-
те езичето 6 и извадете капака. Поставете батериите. При 
Вид защита
IP 54 (защитен от
проникване на прах
и на вода при на-
пръскване)
Допустима температура на 
околната среда
– при  зареждане
– по време на работа*
– за  съхраняване
°C
°C
°C
0...+45
0...+45
–20...+50
препоръчителни акумула-
торни батерии
GBA 14,4 V ...
GBA 18 V ...
препоръчителни зарядни 
устройства
AL 18..
GAL 3680
Режим аудио/радио
Номинално напрежение
– при  захранване от мрежа
– при работа на аку-
мулаторни батерии
V
V
230/110
14,4/18
Номинална мощност на 
усилвателя (при захранва-
не от мрежа)
W
20
Обхват на приемане
– УКВ
– СВ
MHz
kHz
87,5–108
531–1602
Поддържани файлови 
формати**
MP3, WMA
Радиоапарат за строи-
телни площадки
GML 20
* ограничена производителност при температури <0 °C
** (когато за източник се използва карта SD/MMC или USB флаш 
памет)
Техническите параметри са определени с акумулаторната батерия, 
включена в окомплектовката.
OBJ_BUCH-1181-003.book  Page 162  Friday, February 20, 2015  10:58 AM

 Български | 163
Bosch Power Tools
1 609 92A 119 | (20.2.15)
това внимавайте за правилната им полярност, показана на 
фигурата от вътрешната страна на гнездото.
Поставете капака 7 на гнездото за батериите за часовника.
«REPLACE AA BATTERY WHEN UNIT NO LONGER KEEPS 
CORRECT TIME»: Ако часовникът на радиоапарата за 
строителни площадки престане да показва вярно време-
то, заменете батериите му.
Винаги заменяйте всички батерии едновременно. Използ-
вайте само батерии от един и същ производител и с една-
къв капацитет.
 Когато не използвате радиоапарата за строителни 
Каталог: data
data -> С. торайғыровтың публицистикасы
data -> Национальная академия образования им. Ы. Алтынсарина
data -> Байдалиев Д. Д
data -> «Қазақ» газетіндегі ұлт-азаттық көтеріліс туралы мақалалардың маңызы
data -> Сборник материалов Международной научно-практической конференции
data -> Бағдарламасы бойынша ескертпе (сайтқа орналастыру үшін)
data -> РеспубликалыҚ оҚу-Әдiстемелiк ЖуРнал мазмҰны содеРЖание Ө. Шеденов., а аРна
data -> Литература Межрегиональной олимпиады школьников «Высшая проба» по праву для учащихся 10 классов
data -> Урок русского языка в 11-м классе по теме: "Сложные предложения с различными видами связи"


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   55


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет