Uk Оригінальна інструкція з експлуатації kk


площадки продължително време, изваждайте бате-жүктеу 9.43 Mb.
Pdf просмотр
бет39/55
Дата27.03.2017
өлшемі9.43 Mb.
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   55

площадки продължително време, изваждайте бате-
риите на часовника. При продължително престояване 
батериите могат да кородират и да се саморазредят.
Работа с електроинструмента
 Предпазвайте радиоапарата за строителни площад-
ки от влага и преки слънчеви лъчи.
Аудиорежим (вижте фиг. B и C)
Включване/изключване на аудиорежима
За включване на аудиорежима (радио и външни възпро-
извеждащи устройства) натиснете бутона 26. Дисплеят 27 
се включва и се изобразяват настройките, както са били 
при последното изключване на радиоапарата.
Ако радиоапаратът за строителни площадки е в режим на 
пестене на енергия (вижте «Икономичен режим», 
страница 166), за включване на радиоапарата за строи-
телни площадки натиснете бутона 26 два пъти.
За изключване на аудиорежима натиснете отново бутона 
26. Текущото състояние на източника на звук се запаметя-
ва.
За да пестите енергия, включвайте радио-зарядното ус-
тройство само когато го ползвате.
Регулиране на силата на звука
За увеличаване на силата на звука завъртете ръкохватката 
«Volume» 25 по посока на часовниковата стрелка, за на-
маляване на силата на звука – съответно обратно на ча-
совниковата стрелка. Текущата стойност на силата на зву-
ка (число между 0 и 20) се изобразява за няколко секунди 
в полето d на дисплея.
Преди настройване или смяна към радиостанция изберете 
ниска степен на силата на звука, преди включване на вън-
шен източник на звук – средна степен на силата на звука.
Настройване на тона
За оптимално възпроизвеждане на звука радиоапаратът 
за строителни площадки разполага с еквилайзър.
Можете да регулирате високите и ниските честоти на звука 
ръчно или да изберете една от вградените настройки за 
различни музикални стилове. Разполагате с избор между 
«JAZZ»«ROCK»«POP» и «CLASSICAL», както и настрой-
ката «CUSTOM», която можете да програмирате сами.
За да изберете една от вградените настройки на екви-
лайзера, натиснете неколкократно бутона «Equalizer» 15 
докато в полето a на дисплея се изобрази желаната от Вас 
настройка.
Промяна на настройката «CUSTOM»:
– Натиснете еднократно бутона за ръчна настройка 
«Custom» 17. На дисплея започва да мига символът 
«BAS» c а в полето d – запаметената стойност за ниски-
те честоти.
– Настройте желаното ниво на ниските честоти (стойност 
между 0 и 10). За засилване на ниските честоти завър-
тете ръкохватката «Bass/Treb» 25 по посока на часов-
никовата стрелка, за намаляване – съответно обратно 
на часовниковата стрелка.
– За запаметяване на настроеното ниво на ниските често-
ти натиснете повторно бутона за ръчна настройка 
«Custom» 17. На дисплея започва да мига символът за 
регулиране на нивото на високите честоти «TRE» b, а в 
полето d се изобразява текущо запаметената стойност.
– Настройте желаното ниво на високите честоти (стой-
ност между 0 и 10). За засилване на ниските честоти за-
въртете ръкохватката «Bass/Treb» 25 по посока на ча-
совниковата стрелка, за намаляване – съответно обра-
тно на часовниковата стрелка.
– За запаметяване на настроеното ниво на високите чес-
тоти натиснете за трети път бутона за ръчна настройка 
«Custom» 17.
Избор на източник на звук
За избор на източник на звук натиснете неколкократно бу-
тона «Source» 22, докато в полето m на дисплея се изобра-
зи символът на желания от Вас вътрешен източник на звук 
(вижте «Настройка/запаметяване на радиостанции», 
страница 164), респ. външен източник на звук (вижте 
«Включване на външни източници на звук», 
страница 164):
– «FM»: радио на ултракъси вълни УКВ,
– «AM»: радио на средни вълни СВ,
– «AUX 1»: външен източник на звук (напр. CD-плейър), 
включен в куплунга 3,5 mm 28,
– «AUX 2»: външен източник на звук (напр. MP3-плейър), 
включен в куплунга 3,5 mm 35 в гнездото за външен из-
точник на звук,
– «USB»: външен източник на звук (напр. USB-флаш па-
мет), включен в USB-интерфейса 33,
– «SD»: външен източник на звук (карта SD/MMC), вклю-
чен в слота SD/MMC 34.
Насочване на антената
Радиоапаратът за строителни площадки се доставя с мон-
тирана антена 10. Когато ползвате радиоприемника, на-
клонете антената в посоката, в която се получава най-ка-
чествено приемане.
Ако качеството на приемането не е задоволително, поста-
вете радиоапарата за строителни площадки на място, къ-
дето сигналът е по-силен.
Упътване: При работа на радиоапарата в непосредствена 
близост до предаватели, излъчващи антени или други 
електронни апарати е възможно да има смущения в прие-
мането на радиосигнала.
Ако антената 10 се разхлаби, я затегнете към корпуса, като 
я завъртите по посока на часовниковата стрелка.
OBJ_BUCH-1181-003.book  Page 163  Friday, February 20, 2015  10:58 AM

164 | Български 
1 609 92A 119 | (20.2.15)
Bosch Power Tools
Настройка/запаметяване на радиостанции
Натиснете неколкократно бутона за избор на източника на 
звук «Source» 22, докато в полето m на дисплея се появи 
символът «FM» за приемане в диапазона на ултракъси 
вълни (УКВ), респ. «AM» за приемане в диапазона на сред-
ни вълни (СВ).
За настройване на определена честота на приемане за-
въртете ръкохватката «Tune» 19 по посока на часовнико-
вата стрелка, ако искате да увеличите честотата, респ. об-
ратно на часовниковата стрелка, ако искате да я намалите. 
Докато настройвате, текущата честота се изобразява в по-
лето n на дисплея, а след това в полето j.
За автоматично търсене на радиостанции със силен 
сигнал натиснете и задръжте краткотрайно бутона за тър-
сене назад «– Seek» 23, респ. бутона за търсене напред 
«Seek +» 21. Честотата на откритата радиостанция се поя-
вява краткотрайно на дисплея в полето n, това в полето j 
на дисплея.
При достатъчно силен сигнал на приемане радиоапаратът 
за строителни площадки се превключва автоматично на 
стереоприемане, ако излъчването е такова. На дисплея се 
появява символът за стереоприемане i.
За запаметяване на настроена радиостанция натиснете 
бутона за запаметяване «Memory» 16. На дисплея започ-
ва да мига символът «PRESET» e, а в полето d – номерът 
на последно настройваната клетка от паметта. За избор на 
клетка от паметта натиснете неколкократно бутона за тър-
сене назад «– Seek» 23, респ. бутона за търсене напред 
«Seek +» 21, докато в полето d се появи желаната клетка 
от паметта. Натиснете отново бутона за запаметяване 16
за да запишете настроената радиостанция в избраната 
клетка от паметта. Символите e и d престават да мигат.
Можете да запаметите 20 УКВ радиостанции и 10 СВ ради-
останции. Моля, обърнете внимание, че ако запишете но-
ва радиостанция в клетка, в която преди това е била запи-
сана друга, старата се изтрива.
За превключване към запаметена радиостанция натис-
кайте краткотрайно бутона за търсене назад «– Seek» 23
респ. бутона за търсене напред «Seek +» 21, докато в по-
лето d се появи желаната станция, а в полето e – символът 
«PRESET».
Включване на външни източници на звук 
(вижте фиг. C)
Освен вградения радиоприемник могат да бъдат използ-
вани и външни източници на звук.
Вход AUX-In 1: Входът AUX-In 1 е подходящ за източници 
на звук, които се поставят извън радиоапарата за строи-
телни площадки (напр. CD-плейъри). Махнете предпазно-
то капаче на куплунга «AUX 1 IN» 28 и вкарайте жак 
3,5 mm на включения в окомплектовката или на друг под-
ходящ аудио-кабел. Включете аудио-кабела в подходящ 
източник на звук.
За предпазване от замърсяване след като извадите жака 
от куплунга «AUX 1 IN» 28 веднага поставяйте обратно ка-
пачката.
За външни източници на звук, включени в описаните по-
долу входове, освободете езичето 8 и отворете капака 9 
на гнездото за външни източници («Digital Media Bay»).
– Слот SD/MMC: вкарайте в слота SD или MMC карта в 
слота SD/MMC 34. Надписите на картата трябва да са 
обърнати към предпазната капачка 31. Възпроизвеж-
дането от картата може да започне, когато в полето d на 
дисплея се появят заглавие и общият брой на записани-
те на картата заглавия. За изваждане на картата първо 
леко я натиснете и след това я отпуснете – картата се 
изхвърля автоматично.
– Интерфейс USB: вкарайте USB-флаш памет (респ. 
USB-кабел от подходящ източник) в куплунга 33 на 
USB-интерфейса. Възпроизвеждането от USB-флаш па-
метта може да започне, когато в полето d на дисплея се 
появят заглавие и общият брой на записаните на USB-
флаш паметта заглавия. За изваждане на USB-флаш па-
метта я издърпайте от куплунга.
– Вход AUX-In 2: входът AUX In 2 е подходящ за източни-
ци на звук, които могат да бъдат прибрани в предвиде-
ното за целта гнездо (напр. MP3-плейъри). Вкарайте 
жака 3,5 mm на включения в окомплектовката аудио-
кабел в куплунга «AUX 2 IN» 35. Включете аудио-кабе-
ла към подходящ източник на звук.
Ако размерите позволяват, можете да захванете външния 
източник на звук със самозалепващата лента на скобата 36.
За предпазване от повреждане и замърсяване по възмож-
ност затваряйте капака 9 след като включите външния из-
точник на звук.
За възпроизвеждане на включения източник на звук нати-
снете неколкократно бутона «Source» 22, докато в полето 
m на дисплея се появи символът за желания източник на 
звук.
Управляване на външни източници на звук
При външни източници на звук, включени в слота 
SD-/MMC 34 за карти или в USB-интерфейса 33 възпроиз-
веждането може да бъде управлявано чрез радиоапарата 
за строителни площадки. В полето d отляво се изобразява 
номера на текущото заглавие и отдясно общия брой загла-
вия, записани в източника на звук.
Възпроизвеждане/прекъсване на възпроизвеждането:
– За започване на възпроизвеждането натиснете бутона 
възпроизвеждане/пауза 
24. В полето j се изобразява 
продължителността на текущото заглавие.
– За да прекъснете или продължите възпроизвеждането, 
натиснете отново краткотрайно бутона възпроизвежда-
не/пауза 24. Текущата продължителност започва да 
мига в полето j на дисплея.
Избор на заглавие:
– За да изберете заглавие, натиснете неколкократно бу-
тона за търсене назад «– Seek» 23, респ. бутона за тър-
сене напред «Seek +» 21, докато отляво в полето d се 
появи номера на желаното заглавие.
– За започване на възпроизвеждането натиснете бутона 
възпроизвеждане/пауза 24.
OBJ_BUCH-1181-003.book  Page 164  Friday, February 20, 2015  10:58 AM

 Български | 165
Bosch Power Tools
1 609 92A 119 | (20.2.15)
Възпроизвеждане с произволна последователност/
повтаряне на възпроизвеждането:
– За да възпроизвеждате всички заглавия на картата, 
респ. на включената USB-флаш памет в произволна по-
следователност, натиснете еднократно бутона произ-
волен ред на възпроизвеждане/повторение на възпро-
извеждането 20. На дисплея се появява символът f.
– За да повтаряте всички заглавия в текущата папка, на-
тиснете бутона произволен ред на възпроизвежда-
не/повторение на възпроизвеждането 20 повторно. На 
дисплея се появява символът g.
Упътване: само при тази функция отдясно на полето d 
се появява номерът на текущата папка на картата, респ. 
на USB-флаш паметта. За да смените папката, трябва 
първо да се върнете в нормален режим на възпроиз-
веждане и да изберете заглавие от желаната папка.
– За да се повтаря възпроизвеждането само на текущото 
заглавие, натиснете бутона произволен ред на 
възпроизвеждане/повторение на възпроизвеждането 
20 за трети път. На дисплея се появява символът h.
– За да се върнете към нормален режим на възпроизвеж-
дане, натиснете бутона произволен ред на възпроиз-
веждане/повторение на възпроизвеждането 20 чет-
върти път, така че никой от символите fg или h да не е 
изобразен на дисплея.
– За започване на възпроизвеждането натиснете бутона 
възпроизвеждане/пауза 24.
Подаване на сигнал към външни устройства за възпро-
извеждане (вижте фиг. C)
Можете да подадете звуковия сигнал на радиоапарата за 
строителни площадки към външни устройства за възпро-
извеждане (напр. усилватели и високоговорители).
Махнете предпазната капачка на куплунга «LINE OUT» 30 
и вкарайте в него жак 3,5 mm на подходящ аудио-кабел. 
Включете кабела в подходящо устройство за възпроиз-
веждане. За предпазване от замърсяване, поставяйте ка-
пачката обратно на куплунга «LINE OUT» 30 веднага след 
като извадите жака на аудио-кабела.
Захранване на външни уреди
Подаването на захранващо напрежение към външни уре-
ди чрез извода за 12 V и контакта за променлив ток е въз-
можно само когато радиоапаратът за строителни площад-
ки се захранва от мрежата, не и когато се захранва от аку-
мулаторна батерия.
Ако радиоапаратът за строителни площадки се захранва от 
мрежата, свети зелената контролна лампа e 3.
USB-интерфейс
Чрез USB-интерфейса могат да бъдат захранвани повече-
то устройства, които са проектирани за това (напр. могат 
да се зареждат мобилни телефони).
Освободете езичето 8 и отворете капака 9. Свържете USB-
интерфейса на външното устройство с USB-интерфейса 
33 на радиоапарата, като използвате подходящ кабел. За 
започване на зареждането в някои случаи е необходимо 
да изберете включеното към USB външно устройство за 
източник на звук.
Извод 12 V (вижте фиг. C)
С помощта на извода 12 V можете да захранвате външно 
устройство с вход за напрежение 12 V и максимална кон-
сумация на ток 1 А.
Махнете предпазната капачка на извода за 12 V 29. Вка-
райте щекера на външното устройство в куплунга на изво-
да за 12 V.
Изводът за напрежение 12 V е осигурен предпазител 32
Ако при включването на външно устройство няма напре-
жение, освободете езичето 8 и отворете капака 9. Развий-
те капачката 31 на предпазителя и проверете дали пред-
пазителят 32 не е изгорял. Ако предпазителят е изгорял, 
поставете нов с подходящи параметри (размери 
5 х 20 mm, макс. напрежение 250 V и номинален ток 1 А). 
След това отново навийте и затегнете капачката на предпа-
зителя 31.
Упътване: Използвайте само предпазители с максимален 
ток 1 А и максимално напрежение 250 V («250V 1A FUSE 
FOR 12V OUTLET»). При използването на други предпази-
тели радиоапаратът за строителни площадки може да бъде 
повреден.
Освен това изводът за напрежение 12 V има вградена 
температурна защита която се задейства при прегрява-
не. Защитата се изключва автоматично, когато радиоапа-
ратът за строителни площадки се охлади.
За предпазване от замърсяване поставяйте предпазната 
капачка на куплунга за 12 V 29 веднага след като изключи-
те кабела от него.
Контакти за променлив ток («Power Outlets») 
(липсва при каталожен номер 3 601 D29 760)
С помощта на контактите за променлив ток могат да бъдат 
захранвани други електрически уреди. В зависимост от 
страната, в която се доставя радиоапарата за строителни 
площадки, изпълнението на контактите може да е различно.
Сумарната консумация на всички включени в радиоапара-
та за строителни площадки електрически уреди не трябва 
да надхвърля стойностите, посочени в таблицата по-долу 
(вижте също и надписите на корпуса под капачките 4):
Отворете една от капачките 4 на контактите за променлив 
ток и вкарайте щепсела на външен електрически уред в 
контакта 5 на радиоапарата за строителни площадки.
Каталожен номер
Сумарен максимален консуми-
ран ток (в A)
3 601 D29 700
15
3 601 D29 730
9
3 601 D29 770
12
3 601 D29 7W0
15
3 601 D29 7X0
9
OBJ_BUCH-1181-003.book  Page 165  Friday, February 20, 2015  10:58 AM

166 | Български 
1 609 92A 119 | (20.2.15)
Bosch Power Tools
Часовник
Радиоапаратът за строителни площадки разполага с вгра-
ден часовник с отделно захранване. Когато в гнездото са 
поставени батерии с достатъчен капацитет (вижте «Поста-
вяне/замяна на батериите за часовника», страница 162), 
може да бъде запазено текущото време, също и ако ради-
оапаратът за строителни площадки е без акумулаторна ба-
терия и без захранване от мрежата.
Настройване на часа
– За настройване на часа натиснете неколкократно буто-
на «Clock» 18, докато числото за часовете в полето n за-
почне да мига.
– Натиснете неколкократно бутона за търсене напред 
«Seek +» 21, респ. бутона за търсене назад «– Seek» 
23, докато се изпише правилният час.
– Натиснете отново бутона «Clock», така че в полето n да 
започне да мига числото за минутите.
– Натиснете неколкократно бутона за търсене напред 
«Seek +» 21, респ. бутона за търсене назад «– Seek» 
23, докато се изпишат правилните минути.
– Натиснете бутона «Clock» за трети път, за да запишете 
настроеното време.
Икономичен режим
За да пестите енергия, можете да изключите дисплея 27 
на часовника.
За целта при изключване на радиоапарата за строителни 
площадки (вижте «Включване/изключване на аудиорежи-
ма», страница 163) задръжте бутона за включване и из-
ключване 26 натиснат, докато дисплеят на часовника 
угасне.
За да включите отново дисплея на часовника, натиснете 
еднократно бутона за включване и изключване 26.
Указания за работа
Указания за оптsимална работа с акумулаторната 
батерия
Предпазвайте акумулаторната батерия от влага и вода.
Съхранявайте акумулаторната батерия само в температур-
ния диапазон от –20 °C до 50 °C. Напр. не оставяйте акуму-
латорната батерия през лятото в автомобил на слънце.
Съществено съкратено време за работа след зареждане 
показва, че акумулаторната батерия е изхабена и трябва 
да бъде заменена.
Спазвайте указанията за бракуване.
Грешки – причини за възникване и начини за 
отстраняването им
Причина
Отстраняване
Радиоапаратът за строителни площадки не работи
Няма захранващо 
напрежение
Вкарайте (докрай) щепсела 
в контакта, респ. заредена 
акумулаторна батерия
Радиоапаратът за строи-
телни площадки е твърде на-
горещен или твърде студен
Изчакайте, докато темпера-
турата на радиоапарата за 
строителни площадки дос-
тигне допустимия темпе-
ратурен интервал
При захранване от мрежата радиоапаратът за строи-
телни площадки не работи
Щепселът и/или захранва-
щият кабел са повредени
Проверете и при необходи-
мост заменете щепсела и 
захранващия кабел
При захранване от акумулаторна батерия радиоапа-
ратът за строителни площадки не работи
Контактите на акумулатор-
ната батерия са замърсени
Почистете контактите на 
акумулаторната батерия, 
напр. чрез неколкократното 
й изваждане и вкарване в 
гнездото, респ. заменете 
акумулаторната батерия
Акумулаторната батерия е 
дефектна
Заменете акумулаторната 
батерия
Акумулаторната батерия е 
твърде студена или твърде 
гореща (на дисплея се поя-
вява предупредителният 
символ k)
Изчакайте, докато темпера-
турата на акумулаторната 
батерия достигне допусти-
мия температурен интервал
Захранването на външни уреди не работи
Щепселът не е включен
Включете (докрай) щепсела
Изводът за напрежение 12 V не работи
Няма поставен предпазител 
32
Поставете предпазител 32
Предпазителят 32 е изгорял Заменете предпазителя 32
Задействала се е вътрешна-
та температурна защита
Изключете външното ус-
тройство и изчакайте ради-
оапаратът за строителни 
площадки да се охлади
Радиоапаратът за строителни площадки се изключва 
внезапно
Щепселът, респ. акумула-
торната батерия не са вклю-
чени правилно, респ. до-
край.
Включете щепсела, респ. 
акумулаторната батерия 
правилно и така, че да кон-
тактуват стабилно
Софтуерна грешка
За рестартиране на софту-
ера изключете щепсела от 
мрежата и акумулаторната 
батерия от гнездото, изча-
кайте 30 секунди и ги вклю-
чете пак.
OBJ_BUCH-1181-003.book  Page 166  Friday, February 20, 2015  10:58 AM

 Македонски | 167
Bosch Power Tools
1 609 92A 119 | (20.2.15)
Ако посочените мерки не могат да отстранят дефекта, мо-
ля, обърнете се към оторизиран сервиз за електроинстру-
менти на Бош.
Поддържане и сервиз
Поддържане и почистване
 Захранващият кабел има специален защитен про-
водник и замяната му се извършва само в оторизи-
ран сервиз за електроинструменти на Бош.
Сервиз и технически съвети
Отговори на въпросите си относно ремонта и поддръжката 
на Вашия продукт можете да получите от нашия сервизен 
отдел. Монтажни чертежи и информация за резервни час-
ти можете да намерите също на адрес:
www.bosch-pt.com
Екипът на Бош за технически съвети и приложения ще от-
говори с удоволствие на въпросите Ви относно нашите 
продукти и допълнителните приспособления за тях.
Винаги, когато се обръщате към представителите на Бош, 
посочвайте 10-цифрения каталожен номер, изписан на 
табелката на радиоапарата за строителни площадки.
Каталог: data
data -> С. торайғыровтың публицистикасы
data -> Национальная академия образования им. Ы. Алтынсарина
data -> Байдалиев Д. Д
data -> «Қазақ» газетіндегі ұлт-азаттық көтеріліс туралы мақалалардың маңызы
data -> Сборник материалов Международной научно-практической конференции
data -> Бағдарламасы бойынша ескертпе (сайтқа орналастыру үшін)
data -> РеспубликалыҚ оҚу-Әдiстемелiк ЖуРнал мазмҰны содеРЖание Ө. Шеденов., а аРна
data -> Литература Межрегиональной олимпиады школьников «Высшая проба» по праву для учащихся 10 классов
data -> Урок русского языка в 11-м классе по теме: "Сложные предложения с различными видами связи"


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   55


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет