Uk Оригінальна інструкція з експлуатації kk


izvlačenje utikača iz utičnice. Priključni kabl držiteжүктеу 9.43 Mb.
Pdf просмотр
бет42/55
Дата27.03.2017
өлшемі9.43 Mb.
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   55

izvlačenje utikača iz utičnice. Priključni kabl držite 
podalje od izvora toplote, ulja, oštrih ivica ili pomičnih 
delova aparata. Oštećen ili usukan kabl povećava 
opasnost od električnog udara.
 Ukoliko radio prijemnik za gradilište koristite sa 
mrežnim priključnim kablom, u tom slučaju do kraja 
odmotajte mrežni priključni kabl. Mrežni priključni kabl 
bi inače mogao da se zagreje.
UPOZORENJE
OBJ_BUCH-1181-003.book  Page 175  Friday, February 20, 2015  10:58 AM

176 | Srpski 
1 609 92A 119 | (20.2.15)
Bosch Power Tools
 Pazite na to, da se mrežni kabl u svako doba može 
izvući. Mrežni kabel je jedina mogućnost da se radio na 
gradilištu odvoji od strujne mreže.
 Ako sa radio prijemnikom za gradilište radite napolju, 
koristite samo produžni kabl odobren za spoljnu 
upotrebu. Upotrebom produžnog kabla pogodnog za 
spoljnu upotrebu se smanjuje opasnost od električnog 
udara.
 Ukoliko radio prijemnik za gradilište neizbežno mora 
da radi u vlažnom okruženju, u tom slučaju koristite 
prekidač za isključenje pri struji kvara. Upotrebom 
prekidača za isključenje pri struji kvara se smanjuje 
opasnost od električnog udara.
 Radio prijemnik za gradilište priključite na propisno 
uzemljenu električnu mrežu. Utičnica i produžni kabl 
moraju imati funkcionalno ispravan zaštitni provodnik.
Radio prijemnik za gradilište držite podalje od 
kiše ili vlage. Prodiranje vode u radio prijemnik za 
gradilište povećava opasnost od električnog 
udara.
 Radio prijemnik za gradilište održavajte čistim. Ukoliko 
se zaprlja, postoji opasnost od električnog udara.
 Pre svake upotrebe pregledajte radio prijemnik za 
gradilište, kabl i utikač. Radio prijemnik za gradilište 
nemojte koristiti ukoliko ste na njemu pronašli 
oštećenja. Radio prijemnik za gradilište nemojte 
otvarati sami, a eventualne popravke prepustite samo 
kvalifikovanom stručnom personalu i samo sa 
originalnim rezervnim delovima. Oštećen radio 
prijemnik za gradilište, kabl i utikač povećavaju opasnost 
od električnog udara.
 Ovaj radio uređaj za gradilišta nije predviđen za to da 
ga koriste deca i lica sa ograničenim psihičkim, 
senzornim ili duševnim sposobnostima ili nedostatkom 
iskustva i znanja. Ovaj radio uređaj za gradilišta mogu 
da koriste deca od 8 godina i lica sa ograničenim 
psihičkim, senzornim ili duševnim sposobnostima ili 
lica sa nedostatkom iskustva i znanja, ukoliko ih 
nadzire lice koje je odgovorno za njihovu sigurnost ili 
ako ih ono uputi u siguran rad sa radio uređajem za 
gradilišta i ako razumeju sa time povezane opasnosti. 
suprotnom postoji opasnost od pogrešnog rukovanja i 
povreda.
 Prilikom korišćenja, čišćenja i održavanja nadzirite 
decu. Na taj način se uveravate da se deca ne igraju sa 
radio uređajem za gradilišta.
 Ne otvarajte bateriju. Postoji opasnost od kratkog spoja.
Zaštitite aku bateriju od izvora toplote, npr. i od 
trajnog Sunčevog zračenja, vatre, vode i vlage. 
Inače postoji opasnost od eksplozije.
 Držite nekorišćenu aku-bateriju podalje od 
kancelarijskih spajalica, novčića, ključeva, eksera, 
zavrtanja ili drugih sitnih metalnih predmeta, koji bi 
mogli prouzrokovati premošćavanje kontakta. Kratak 
spoj izmedju kontakta aku-baterije može imati za posledicu 
opekotine ili požar.
 Kod pogrešne primene može tečnost da izadje iz akku. 
Izbegavajte kontakt sa njom. Kod slučajnog kontakta 
isperite sa vodom. Ako tečnost dospe u oči, iskoristite i 
dodatnu lekarsku pomoć. Tečnost baterije koja izlazi 
može voditi nadražajima kože ili opekotinama.
 Kod oštećenja i nestručne upotrebe akumulatora mogu 
izlaziti pare. Dovedite svež vazduh i potražite lekara 
ako dodje do tegoba. Para može nadražiti disajne puteve.
 Punite akku samo u aparatima za punjenje, koje je 
preporučio proizvodjač. Za aparat za punjenje koji je 
pogodan za odredjenu vrstu baterija, postoji opasnost od 
požara, ako se upotrebljava sa drugim baterijama.
 Akumulator koristite samo zajedno sa Vašim radio 
prijemnikom za gradilište i/ili Bosch električnim 
alatom. Samo tako će se akumulator zaštititi od opasnog 
preopterećenja.
 Akumulaciona baterija može da se ošteti oštrim 
predmetima kao npr. ekserima ili odvijačima 
zavrtnjeva. Može da dođe do internog kratkog spoja i 
akumulaciona baterija može da izgori, dimi, eksplodira ili 
da se pregreje.
 Pročitajte i strogo se pridržavajte uputstva za 
sigurnost i rad, u uputstvu za upotrebu aparata koji ste 
priključili na radio prijemnik za gradilište.
Opis proizvoda i rada
Čitajte sva upozorenja i uputstva. Propusti 
kod pridržavanja upozorenja i uputstava mogu 
imati za posledicu električni udar, požar i/ili 
teške povrede.
Molimo da otvorite preklopljenu stranicu sa prikazom radija 
na gradilištu, i ostavite ovu stranicu otvorenu, dok čitate 
uputstvo za rad.
Komponente sa slike
Numerisanje prikazanih delova se odnosi na prikaz radio 
prijemnika za gradilište na strani sa slikama.
Zvučnik
Hvataljka za nošenje
Kontrolna lampica priključka na naizmeničnu struju 
(ne za broj artikla 3 601 D29 760)
Poklopac priključka za naizmeničnu struju 
(ne za broj artikla 3 601 D29 760)
Utičnica priključka za naizmeničnu struju 
(ne za broj artikla 3 601 D29 760)
Blokada poklopca pregrade za baterije 
(puferne baterije)
Poklopac pregrade za baterije (puferne baterije)
Poluga za blokiranje poklopca pregrade za medije
Poklopac pregrade za medije
10 Štapna antena
11 Pregrada za akumulator
12 Poluga za blokiranje poklopca pregrade za akumulator
13 Poklopac pregrade za akumulator
OBJ_BUCH-1181-003.book  Page 176  Friday, February 20, 2015  10:58 AM

 Srpski | 177
Bosch Power Tools
1 609 92A 119 | (20.2.15)
14 Akumulator*
15 Taster za biranje podešavanja boje zvuka „Equalizer“
16 Taster memorije „Memory“
17 Taster za ručno podešavanje boje zvuka „Custom“
18 Taster za podešavanje vremena „Clock“
19 Dugme za podešavanje radio stanice „Tune“
20 Taster za slučajnu reprodukciju/ponavljanje 
reprodukcije
21 Taster za traženje naviše „Seek +/>>|“
22 Taster za biranje audio izvora „Source“
23 Taster za traženje naniže „|<
24 Taster za reprodukciju/pauzu
25 Dugme za podešavanje jačine zvuka („Volume“) 
i boje zvuka („Bass/Treb“)
26 Taster za uključivanje-isključivanje audio rada
27 Displej
28 „AUX 1 IN“ utičnica
29 12 V priključna utičnica
30 „LINE OUT“ utičnica
31 Kapa osigurača
32 Osigurač 12 V priključka
33 USB utičnica
34 SD/MMC utično mesto
35 „AUX 2 IN“ utičnica
36 Držač za spoljne audio izvore
*Prikazani ili opisani pribor ne spada u standardno pakovanje. 
Kompletni pribor možete da nađete u našem programu pribora.
Pokazni elementi kod audio rada
Indikator podešavanja boje zvuka
Indikator promene nivoa visokog tona
Indikator promene nivoa dubokog tona
Indikator jačine zvuka, mesta u memoriji radio stanica, 
odnosno indikator naslova 
(zavisno od izabranog audio izvora)
Indikator prijema memorisanih radio stanica 
(kod slušanja radija)
Indikator slučajne reprodukcije 
(za audio izvor SD/MMC karticu ili USB)
Indikator ponavljanja reprodukcije svih naslova stvarnim 
redosledom (za audio izvor SD/MMC karticu ili USB)
Indikator ponavljanja reprodukcije sadašnjeg naslova 
(za audio izvor SD/MMC karticu ili USB)
Indikator stereo prijema
Indikator radio frekvencije, odnosno trajanja 
reprodukcije sadašnjeg naslova 
(zavisno od izabranog audio izvora)
Opomena za temperaturu
Indikator umetnutog akumulatora
Indikator audio izvora
Indikator vremena
Tehnički podaci
Montaža
Električno napajanja radio prijemnika za 
gradilište
Električno napajanje radio prijemnika za gradilište može da se 
sprovede preko mrežnog priključka ili preko litijum-jonskog 
akumulatora stavljenog u pregradu akumulatora 11. Ukoliko 
akumulator služi za električno napajanje, na raspolaganju su 
samo funkcije audio rada i električnog napajanja spoljnih 
aparata preko ugrađenog USB priključka.
 Pridržavajte se mrežnog napona! Napon izvora struje 
kod mrežnog priključka mora da se podudara sa podacima 
na tipskoj pločici radio prijemnika za gradilište. Radio 
prijemnici za gradilište označeni sa 230 V mogu raditi i na 
220 V.
Radio prijemnik za 
gradilište
GML 20
Broj predmeta
3 601 D29 7..
Puferne baterije
2 x 1,5 V (LR06/AA)
Akumulator
V
14,4/18
Težina prema 
EPTA-Procedure 01/2003
kg
10,2
Klasa zaštite
/
I
Vrsta zaštite
IP 54 (zaštićeno od
prašine i prskanja vode)
Dozvoljena ambijentalna 
temperatura
– prilikom  punjenja
– prilikom režima rada*
– prilikom skladištenja
°C
°C
°C
0...+45
0...+45
–20...+50
Preporučene akumulacione 
baterije
GBA 14,4 V ...
GBA 18 V ...
Preporučeni punjači
AL 18..
GAL 3680
Rad audio aparata/radio prijemnika
Radni napon
– za mrežno napajanje
– za napajanje iz 
akumulatora
V
V
230/110
14,4/18
Nominalna snaga pojačala 
(za mrežno napajanje)
W
20
Oblast prijema
– UKW
– MW
MHz
kHz
87,5–108
531–1602
Podržati formati datoteka**
MP3, WMA
* ograničena snaga na temperaturama <0 °C
** (za audio izvor SD/MMC karticu ili USB)
Tehnički podaci dobijeni sa akumulatorom iz obima isporuke.
OBJ_BUCH-1181-003.book  Page 177  Friday, February 20, 2015  10:58 AM

178 | Srpski 
1 609 92A 119 | (20.2.15)
Bosch Power Tools
Ubacivanje i vadjenje akumulatora (pogledajte sliku A)
Uputstvo: Upotreba akumulatora koji nisu podesni za radio 
prijemnik za gradilište može da dovede do pogrešnog 
funkcionisanja ili oštećenja radio prijemnika za gradilište.
Otvorite polugu za blokiranje 12 pregrade akumulatora 
(„Battery Bay“) i otvorite poklopac pregrade akumulatora 13.
Umetnite akumulator u pregradu akumulatora 11, tako da 
priključci akumulatora leže na priključcima u pregradi 
akumulatora 11 i pustite da akumulator uskoči u pregradu 
akumulatora.
Čim se akumulator umetne u pregradu, pojavljuje se indikator 
l na displeju. Indikator treperi ukoliko je akumulator slab.
Ako je akumulator previše zagrejan ili previše hladan za rad, 
na displeju će se pojaviti upozorenje za temperaturu k. Pre 
puštanja u pogon radio prijemnika za gradilište sačekajte da 
akumulator postigne dozvoljenu temperaturnu oblast.
Za vađenje akumulatora 14 iz pregrade pritisnite taster za 
deblokiranje na akumulatoru i izvadite ga iz pregrade za 
akumulator 11.
Zatvorite poklopac pregrade akumulatora 13 nakon stavljanja 
odnosno vađenja akumulatora. Blokirajte poklopac pregrade 
akumulatora, tako što ćete zahvatiti polugu za blokiranje 12 u 
kućištu i nakon toga pritisnuti prema dole.
Punjenje akumulatora
 Koristite samo punjače koji su navedeni u tehničkim 
podacima. Samo ovi punjači su prilagođeni za litijum-
jonske akumulatorske baterije za Vaš radio uređaj za 
gradilišta.
Uputstvo: Akumulator se isporučuje delimično napunjen. Da 
bi osigurali punu snagu akumulatora, punite akumulator pre 
prve upotrebe u aparatu za punjenje.
Li-jonski akumulator može da se puni u svako doba, a da ne 
skraćujemo životni vek. Prekidanje radnje punjenja ne šteti 
akumulatoru.
Stavljanje/zamena pufernih baterija 
(pogledajte sliku A)
Za memorisanje vremena na časovniku radio prijemnika za 
gradilište moraju da se ugrade puferne baterije. U tu svrhu se 
preporučuje upotreba alkalnih manganskih baterija.
Otvorite polugu za blokiranje 12 pregrade akumulatora 
(„Battery Bay“) i otvorite poklopac pregrade akumulatora 13.
Prema potrebi izvadite akumulator 14.
Za otvaranje poklopca pregrade za baterije 7 pritisnite 
blokadu 6 i skinite poklopac pregrade za baterije. Stavite 
puferne baterije. Kod toga pazite na ispravan polaritet prema 
šemi na unutrašnjoj strani pregrade za baterije.
Ponovo stavite poklopac 7 pregrade pufernih baterija.
„REPLACE AA BATTERY WHEN UNIT NO LONGER KEEPS 
CORRECT TIME“: Zamenite puferne baterije kada se više ne 
memoriše vreme na časovniku radio prijemnika za gradilište.
Menjajte uvek sve baterije istovremeno. Upotrebljavajte 
samo baterije jednog proizvodjača i sa istim kapacitetom.
 Puferne baterije izvadite iz radio prijemnika za 
gradilište ako se duže vreme neće koristiti. Puferne 
baterije kod dužeg uskladištenja mogu zarđati i same se 
isprazniti.
Rad
 Radio prijemnik za gradilište zaštitite od vlage 
i direktnog uticaja Sunčevih zraka.
Audio rad (pogledajte sliku B i C)
Uključivanje/isključivanje audio rada
Za uključivanje audio rada (radio prijemnika i spoljnih 
aparata za reprodukciju) pritisnite taster za uključivanje-
isključivanje 26. Upaliće se displej 27 i reprodukovati audio 
izvor podešen kod poslednjeg isključivanja radio prijemnika 
za gradilište.
Ukoliko se radio prijemnik za gradilište nalazi u režimu štednje 
električne struje (videti „Režim štednje električne struje“, 
strana 181), u tom slučaju za uključivanje audio rada 
pritisnite dva puta taster za uključivanje-isključivanje 26.
Za isključivanje audio rada ponovo pritisnite taster za 
uključivanje-isključivanje 26. Memorisaće se stvarno 
podešavanje audio izvora.
Da bi štedeli energiju, uključujte radio na gradilištu samo kada 
ga koristite. 
Podešavanje jačine zvuka
Za povećanje jačine zvuka dugme „Volume“ 25 okrenite u 
smeru kazaljke časovnika, a za smanjenje jačine zvuka dugme 
okrenite u smeru suprotnom od kazaljke časovnika. 
Podešavanje jačine zvuka (vrednost između 0 i 20) pojavljuje 
se u trajanju od nekoliko sekundi u indikatoru d displeja.
Pre podešavanja ili promene radio stanice podesite jačinu 
zvuka na nižu vrednost, a pre uključivanja nekog spoljnog 
audio izvora podesite na srednju vrednost.
Podešavanje boje zvuka
Za optimalnu reprodukciju zvuka u radio prijemniku za 
gradilište ugrađen je egalizator.
Nivo visokog i dubokog tona možete da menjate ručno ili da 
koristite prethodna podešavanja boje zvuka za različite 
muzičke stilove. Možete birati prethodno programirana 
podešavanja „JAZZ“„ROCK“„POP“ i „CLASSICAL“, kao i 
podešavanje sa samoprogramiranjem „CUSTOM“.
Za biranje jednog od memorisanih prethodnih podešavanja 
boje zvuka, pritišćite dugme za biranje prethodnog 
podešavanja boje zvuka „Equalizer“ 15 dok se u indikatoru a 
displeja ne pojavi traženo podešavanje.
Promena podešavanja „CUSTOM“:
– Jedan puta pritisnite taster za ručno podešavanje boje 
zvuka „Custom“ 17. Na displeju će da zatreperi indikator 
„BAS“ c i indikator d memorisane vrednosti nivoa dubokog 
tona.
– Podesite traženi nivo dubokog tona (vrednost između 0 i 
10). Za povišenje nivoa dubokog tona okrenite dugme 
„Bass/Treb“ 25 u smeru kazaljke časovnika, a za sniženje 
dugme okrenite u smeru suprotnom od kazaljke časovnika. 
OBJ_BUCH-1181-003.book  Page 178  Friday, February 20, 2015  10:58 AM

 Srpski | 179
Bosch Power Tools
1 609 92A 119 | (20.2.15)
– Za memorisanje podešenog nivoa dubokog tona drugi puta 
pritisnite taster za ručno podešavanje boje zvuka 
„Custom“ 17. Na displeju će da zatreperi indikator „TRE“ 
b za sledeće podešavanje nivoa visokog tona, kao i 
indikator d memorisane vrednosti nivoa visokog tona.
– Podesite traženi nivo visokog tona (vrednost između 0 i 
10). Za povišenje nivoa visokog tona okrenite dugme 
„Bass/Treb“ 25 u smeru kazaljke časovnika, a za sniženje 
dugme okrenite u smeru suprotnom od kazaljke časovnika.
– Za memorisanje podešenog nivoa visokog tona treći puta 
pritisnite taster za ručno podešavanje boje zvuka 
„Custom“ 17.
Biranje audio izvora
Za biranje audio izvora pritišćite taster „Source“ 22 dok se na 
displeju ne pojavi indikator m za traženi interni audio izvor 
(videti „Podešavanje/memorisanje radio stanice“, 
strana 179), odnosno spoljnog audio izvora (videti „Priklju-
čak spoljnih audio izvora“, strana 179):
– „FM“: radio preko UKW,
– „AM“: radio preko MW,
– „AUX 1“: spoljni audio izvor (npr. CD plejer) preko 
3,5 mm utičnice 28 na spoljnoj strani,
– „AUX 2“: spoljni audio izvor (npr. MP3 plejer) preko 
3,5 mm utičnice 35 u pregradi za medije,
– „USB“: spoljni audio izvor (npr. USB stik) preko USB 
utičnice 33,
– „SD“: spoljni audio izvor (SD/MMC kartica) preko 
SD/MMC utičnog mesta 34.
Usmeravanje štapne antene
Radio prijemnik za gradilište se isporučuje sa montiranom 
štapnom antenom 10. Kod slušanja radija obrćite štapnu 
antenu u smeru koji omogućava najbolji prijem.
Ukoliko nije moguć kvalitetni prijem, u tom slučaju radio 
prijemnik za gradilište postavite na mesto koje omogućava 
najbolji prijem.
Uputstvo: Pri radu radija na gradilištu u neposrednoj okolini 
radio uredjaja, radio stanica ili drugih elektronskih uredjaja 
može doći do smernji radio prijema.
Ako je štap antena 10 labava, u tom slučaju je stegnite 
direktno na kućištu, u smeru kazaljke časovnika.
Podešavanje/memorisanje radio stanice
Taster za biranje audio izvora „Source“ 22 pritišćite dok se u 
indikatoru m za oblast prijema ultrakratkih talasa (UKW) ne 
pojavi „FM“ odnosno „AM“ za oblast prijema srednjih talasa 
(MW).
Za podešavanje određene radio frekvencije okrećite 
dugme „Tune“ 19 u smeru kazaljke časovnika za povećanje 
frekvencije, odnosno u smeru suprotnom od kazaljke 
časovnika za smanjenje frekvencije. Frekvencija se u toku 
podešavanja pojavljuje u indikatoru n, a nakon toga u 
indikatoru j na displeju.
Za traženje radio stanica sa velikom jačinom signala 
pritisnite taster za traženje naniže „– Seek“ 23 odnosno 
taster za traženje naviše „Seek +“ 21 i držite pritisnut taster. 
Frekvencija pronađene radio stanice se pojavljuje kratko u 
indikatoru n, a nakon toga u indikatoru j displeja.
Kod dovoljno jakog prijema podesnog signala radio prijemnik 
za gradilište će automatski da se prebaci na stereo prijem. Na 
displeju se pojavljuje indikator za stereo prijem i.
Za memorisanje podešene radio stanice pritisnite taster 
memorije „Memory“ 16. Na displeju će da zatreperi indikator 
„PRESET“ e, a u indikatoru d broj poslednjeg podešenog 
mesta u memoriji. Za biranje mesta u memoriji pritišćite 
taster za traženje naniže „– Seek“ 23, odnosno taster za 
traženje naviše „Seek +“ 21, dok se u indikatoru d ne pojavi 
traženo mesto u memoriji. Ponovo pritisnite taster memorije 
16 za memorisanje podešene radio stanice na izabranom 
mestu u memoriji. Indikatori e i d više ne trepere.
Možete da memorišete 20 UKW radio stanica i 10 MW radio 
stanica. Obratite pažnju da će se već zauzeto mesto u 
memoriji kod ponovnog izbora zameniti sa novo podešenom 
radio stanicom.
Za reprodukciju memorisane radio stanice kratko pritišćite 
taster za traženje naniže „– Seek“ 23, odnosno taster za 
traženje naviše „Seek +“ 21, dok se u indikatoru d ne pojavi 
traženo mesto u memoriji i dok se u indikatoru „PRESET“ ne 
pojavi e.
Priključak spoljnih audio izvora (pogledajte sliku C)
Osim integrisanog radija, mogu da se reprodukuju različiti 
spoljni audio izvori.
AUX-In priključak 1: AUX-In priključak 1 posebno je podesan 
za audio izvore koji trebaju da se smeste van pregrade za 
medije (npr. CD plejer). Skinite zaštitnu kapu „AUX 1 IN“ 
utičnice 28 i utaknite u utičnicu 3,5 mm utikač isporučenog ili 
nekog drugog odgovarajućeg AUX kabla. Priključite AUX kabl 
na odgovarajući audio izvor.
Za zaštitu od prljavštine ponovo stavite zaštitnu kapu na 
„AUX 1 IN“ utičnicu 28 nakon izvlačenja utikača AUX-kabla.
Za spoljne audio izvore preko sledećih priključaka otvorite 
polugu za blokiranje 8 i otvorite poklopac 9 pregrade za 
medije („Digital Media Bay“).
– SD/MMC priključak: Uvucite SD ili MMC karticu u SD/MMC 
utično mesto 34. Natpis na kartici mora biti okrenut u smeru 
sigurnosne kape 31. Reprodukcija kartice može da 
započnete čim se u indikatoru d pojavi broj naslova i ukupni 
broj naslova raspoloživ na kartici. Za vađenje kartice 
pritisnite kratko karticu koja će se nakon toga izbaciti.
– USB priključak: Utaknite USB stik (odnosno USB utikač 
odgovarajućeg audio izvora) u USB utičnicu 33
Reprodukcija USB stika počinje čim se u indikatoru d 
pojavi broj naslova i ukupan broj naslova raspoloživih na 
stiku. Za vađenje USB stika izvucite ga iz USB priključka.
– AUX-In priključak 2: AUX In priključak 2 posebno je 
podesan za audio izvore koji mogu da se smeste unutar 
pregrade za medije (npr. MP3 plejer). Utaknite 3,5 mm 
utikač isporučenog AUX kabla u „AUX 2 IN“ utičnicu 35
Priključite AUX kabl na odgovarajući audio izvor.
Kod odgovarajuće veličine, priključene spoljne audio izvore 
možete sa čičak trakom držača 36 da pričvrstite u pregradu za 
medije.
Za zaštitu od oštećenja i prljavštine, priključite po mogućnosti 
poklopac pregrade za medije 9, nakon priključka spoljnog 
audio izvora.
OBJ_BUCH-1181-003.book  Page 179  Friday, February 20, 2015  10:58 AM
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   55


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет