Uk Оригінальна інструкція з експлуатації kkжүктеу 9.43 Mb.
Pdf просмотр
бет43/55
Дата27.03.2017
өлшемі9.43 Mb.
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   55

180 | Srpski 
1 609 92A 119 | (20.2.15)
Bosch Power Tools
Za reprodukciju priključenog audio izvora pritišćite taster za 
biranje audio izvora „Source“ 22 dok se na displeju ne pojavi 
indikator m za traženi audio izvor.
Upravljanje spoljnim audio izvorima
Za audio izvore koji se priključuju preko SD/MMC utičnog 
mesta 34 ili USB utičnice 33, reprodukcijom može da se 
upravlja preko radio prijemnika za gradilište. U indikatoru d 
levo se pojavljuje broj sadašnjeg izabranog naslova, a desno 
ukupni broj postojećih naslova.
Reprodukcija/Prekid reprodukcije:
– Za početak reprodukcije pritisnite taster 
reprodukcije/pauze 24. Trajanje reprodukcije sadašnjeg 
naslova pojavljuje se u indikatoru j.
– Za prekid ili nastavak reprodukcije ponovo pritisnite taster 
za reprodukciju/pauzu 24. Sadašnje trajanje reprodukcije 
treperi u indikatoru j.
Biranje naslova:
– Za biranje nekog naslova, taster za traženje naniže 
„– Seek“ 23, odnosno taster za traženje naviše „Seek +“ 
21 pritišćite dok se ne pojavi broj traženog naslova levo u 
indikatoru d.
– Za početak reprodukcije pritisnite taster 
reprodukcije/pauze 24.
Slučajna reprodukcija/Ponavljanje reprodukcije:
– Da bi se svi naslovi na kartici odnosno na USB stiku 
reprodukovali slučajnim redosledom, jedan puta pritisnite 
taster za slučajnu reprodukciju/ponavljanje reprodukcije 
20. U displeju će se pojaviti indikator f.
– Za ponavljanje svih naslova sadašnjim redosledom drugi 
puta pritisnite taster za slučajnu reprodukciju/ponavljanje 
reprodukcije 20. U displeju će se pojaviti indikator g.
Napomena: Samo u ovoj funkciji se pojavljuje desno u 
indikatoru d broj sadašnje mape na kartici odnosno USB 
stika. Za promenu folder prvo morate da vratite normalnu 
reprodukciju i izaberete naslov iz traženog foldera.
– Za ponavljanje samo stvarno reprodukovanog naslova, 
treći puta pritisnite taster za slučajnu reprodukciju/ 
ponavljanje reprodukcije 20. U displeju će se pojaviti 
indikator h.
– Za vraćanje na normalnu reprodukciju četvrti puta 
pritisnite taster za slučajnu reprodukciju/ponavljanje 
reprodukcije 20, tako da se u displeju ne pojavljuju nikakvi 
indikatori fg ili h.
– Za početak reprodukcije pritisnite taster 
reprodukcije/pauze 24.
Priključak spoljne audio reprodukcije (pogledajte sliku C)
Sadašnji audio signal radio prijemnika za gradilište možete da 
prenosite i na ostale aparate za reprodukciju (npr. pojačalo i 
zvučnik).
Skinite zaštitnu kapu „LINE OUT“ utičnice 30 i utaknite u 
utičnicu 3,5 mm utikač odgovarajućeg AUX kabla. Priključite 
odgovarajući aparat za reprodukciju na AUX kabl. Za zaštitu 
od prljavštine, nakon vađenja utikača AUX kabla ponovo 
stavite zaštitnu kapu „LINE OUT“ utičnice 30.
Električno napajanje spoljnih aparata
Električno napajanje spoljnih aparata preko 12 V priključka i 
priključka naizmenične struje moguće je samo kod mrežnog 
priključka radio prijemnika za gradilište, a ne preko stavljenog 
akumulatora.
Ukoliko je radio prijemnik za gradilište priključen na 
električnu mrežu, kao potvrda će da svetli zelena kontrolna 
lampica 3.
USB priključak
Pomoću USB priključka možete da koristite ili punite najveći 
broj aparata čije je električno napajanje moguće preko USB 
(npr. različiti mobilni telefoni).
Otvorite polugu za blokiranje 8 i poklopac pregrade za medije 
9. Spojite USB priključak spoljnog aparata preko 
odgovarajućeg USB kabla sa USB utičnicom 33 radio 
prijemnika za gradilište. Da bi počelo punjenje, spoljni aparat 
na radio prijemniku za gradilište prema potrebi mora da se 
izabere kao audio izvor.
12 V priključak (pogledajte sliku C)
Pomoću 12 V priključka spoljni električni aparat možete da 
koristite sa 12 V utikačem i sa maksimalno 1 A potrošnje 
struje.
Skinite zaštitnu kapu 12 V priključne utičnice 29. Utaknite 
utikač spoljnog električnog aparata u 12 V priključnu utičnicu.
12 V priključak zaštićen je sa osiguračem 32. Ukoliko na 
priključku spoljnog aparata nema napona, u tom slučaju 
otvorite polugu za blokiranje 8 i otvorite pregradu za medije 9
Odvrnite sigurnosnu kapu 31 i proverite da li se aktivisao 
ugrađeni osigurač 32. Ukoliko se osigurač aktivisao, ugradite 
novi fini osigurač (5 x 20 mm, 250 V maksimalnog napona, 
1 A nominalne struje i flink okidačke karakteristike). Ponovo 
navrnite sigurnosnu kapu 31.
Uputstvo: Koristite isključivo 1 A osigurače za maksimalno 
250 V napona („250V 1A FUSE FOR 12V OUTLET“). Kod 
upotrebe drugih osigurača može da se ošteti radio prijemnik 
za gradilište.
12 V priključak je takođe zaštićen sa internim 
temperaturnim osiguračem koji će da se aktiviše kod 
pregrejavanja. Osigurač će automatski da se vrati u početno 
stanje kad se radio prijemnik za gradilište ohladi.
Za zaštitu od prljavštine ponovo stavite zaštitnu kapu 12 V 
priključne utičnice 29, nakon što ste izvadili spoljni utikač.
Priključak naizmenične struje („Power Outlets“) 
(ne za broj artikla 3 601 D29 760)
Pomoću priključaka naizmenične struje mogu da rade ostali 
spoljni električni aparati. Utičnice mogu biti različite, zavisno 
od važećih propisa u zemlji upotrebe.
Zbroj maksimalno dozvoljene vrednosti struje svih 
priključenih električnih aparata ne sme da prekorači vrednost 
navedenu u donjoj tabeli (videti i natpis na kućištu, ispod 
poklopca 4):
OBJ_BUCH-1181-003.book  Page 180  Friday, February 20, 2015  10:58 AM

 Srpski | 181
Bosch Power Tools
1 609 92A 119 | (20.2.15)
Otvorite poklopac 4 priključka naizmenične struje i utaknite 
utikač spoljnog električnog aparata u utičnicu 5 radio 
prijemnika za gradilište.
Indikator vremena
Radio prijemnik za gradilište raspolaže sa indikatorom 
vremena sa izdvojenim električnim napajanjem. Ukoliko su u 
pregradu za baterije stavljene puferne baterije dovoljnog 
kapaciteta (videti „Stavljanje/zamena pufernih baterija“, 
strana 178), vreme na časovniku može da se memoriše i kada 
je radio prijemnik za gradilište odvojen iz električnog 
napajanja preko mrežnog priključka ili akumulatora.
Podešavanje vremena na časovniku
– Za podešavanje vremena na časovniku pritišćite taster za 
podešavanje vremena „Clock“ 18 dok broj sati ne 
zatreperi u indikatoru vremena n.
– Pritišćite taster za traženje naviše „Seek +“ 21, odnosno 
taster za traženje naniže „– Seek“ 23, dok se ne pokaže 
tačan broj sati.
– Ponovo pritisnite taster „Clock“, tako da broj minuta 
zatreperi u indikatoru vremena n.
– Pritišćite taster za traženje naviše „Seek +“ 21, odnosno 
taster za traženje naniže „– Seek“ 23, dok se ne pokaže 
tačan broj minuta.
– Za memorisanje vremena na časovniku pritisnite taster 
„Clock“ treći puta.
Režim štednje električne struje
Za štednju električne struje možete da isključite indikator 
vremena u displeju 27.
Pri tom kod isključenog audio rada (videti „Uključivanje/
isključivanje audio rada“, strana 178) taster 26 držite 
pritisnut dok se na displeju ne prestane pojavljivati nikakvo 
pokazivanje.
Za ponovno uključivanje indikatora vremena jedan puta 
pritisnite taster za uključivanje-isključivanje 26.
Uputstva za rad
Uputstva za optimalno ophodjenje sa akumulatorom
Zaštitite akumulator od vlade i vode.
Lagerujte akumulator samo u području temperature od 
–20 °C do 50 °C. Ne ostavljajte akumulator na primer u leto 
u autu.
Bitno skraćeno vreme rada posle punjenja pokazuje da je 
baterija istrošena i da se mora zameniti.
Obratite pažnju na uputstva za uklanjanje djubreta.
Greške – uzroci i pomoć
Broj predmeta
Zbroj max. vrednosti struje (u A)
3 601 D29 700
15
3 601 D29 730
9
3 601 D29 770
12
3 601 D29 7W0
15
3 601 D29 7X0
9
Uzrok
Pomoć
Radio prijemnik za gradilište ne radi
Nema električnog napajanja
Mrežni utikač ili napunjeni 
akumulator do kraja utaknuti
Radio prijemnik za gradilište 
je previše zagrejan ili previše 
hladan
Pričekati da radio prijemnik 
za gradilište postigne radnu 
temperaturu
Radio prijemnik za gradilište ne radi kod mrežnog 
napajanja
Neispravan mrežni utikač ili 
priključni kabl
Kontrolisati mrežni utikač i 
kabl i prema potrebi ih 
zameniti
Radio prijemnik za gradilište ne radi kod napajanja iz 
akumulatora
Kontakti akumulatora 
zaprljani
Očistite kontakte aku-
mulatora, na primer 
naticanjem i svlačenjem 
akumulatora više puta, u 
datom slučaju zamenite 
akumulator
Akumulator je u kvaru
Zameniti akumulator
Akumulator je previše 
zagrejan ili previše hladan 
(svetli upozorenje za 
temperaturu k)
Pričekati da akumulator 
postigne radnu temperaturu
Ne radi električno napajanje spoljnih aparata
Mrežni utikač nije utaknut
Mrežni utikač (do kraja) 
utaknuti
Ne radi 12 V priključak
Nije ugrađen osigurač 32
Ugraditi osigurač 32
Osigurač 32 se aktivisao
Zameniti osigurač 32
Aktivisao se interni 
temperaturni osigurač
Ukloniti spoljni aparat i 
ostaviti da se radio prijemnik 
za gradilište ohladi
Radio prijemnik za gradilište se iznenada pokvario
Mrežni utikač odnosno 
akumulator nije ispravno 
odnosno potpuno utaknut.
Mrežni utikač odnosno 
akumulator treba ispravno i 
do kraja utaknuti
Greška softvera
Za vraćanje softvera u 
početno stanje izvući mrežni 
utikač i izvaditi akumulator, 
sačekati 30 s, ponovo 
utaknuti mrežni utikač 
odnosno akumulator.
Slab prijem radio programa
Smetnje od ostalih aparata ili 
nepovoljno mesto za 
postavljanje
Postavite radio na gradilištu 
na neko drugo mesto sa 
boljim prijemom odn. sa 
većim rastojenjem do drugih 
elektronskih uredjaja ili 
utičnica
OBJ_BUCH-1181-003.book  Page 181  Friday, February 20, 2015  10:58 AM

182 | Slovensko 
1 609 92A 119 | (20.2.15)
Bosch Power Tools
Ako navedene mere pomoći ne mogu ukloniti neku grešku, 
onda kontaktirajte stručan Bosch servis.
Održavanje i servis
Održavanje i čišćenje
 Priključni kabl je opremljen sa specijalnim sigurnosnim 
priključkom i sme da se zameni isključivo u ovlašćenom 
Bosch servisu.
Servisna služba i savetovanje o upotrebi
Servisna služba odgovoriće na vaša pitanja o popravcima i 
održavanju vašeg proizvoda i o rezervnim delovima. Uvećane 
crteže i informacije o rezervnim delovima možete naći na 
našoj adresi:
www.bosch-pt.com
Bosch tim za savetovanje o upotrebi će vam rado pomoći ako 
imate pitanja o našim proizvodima i priboru.
Kod svih povratnih upita i naručivanja rezervnih delova 
molimo da obavezno navedete 10-cifreni broj artikla sa tipske 
pločice radio prijemnika za gradilište.
Srpski
Bosch-Service
Dimitrija Tucovića 59
11000 Beograd
Tel.: (011) 6448546
Fax: (011) 2416293
E-Mail: asboschz@EUnet.yu
Transport
Akumulatori koji sadrže litijum jon podležu zahtevima prava o 
opasnim materijama. Akumulatore može korisnik 
transportovati na putu bez drugih pakovanja. 
Kod slanja preko trećih lica (na primer vazdušnih transportom 
ili špedicijom) mora se obratiti pažnja na posebne zahteve u 
pogledu pakovanja i označavanja. Ovde se mora pozvati kod 
pripreme komada za slanje ekspert za opasne materije.
Šaljite akumuatore samo ako kućište nije oštećeno. Odlepite 
otvorene kontakte i upakujte akumulator tako, da se ne 
pokreće u paketu.
Molimo da obratite pažnju na eventualne dalje nationalne 
propise.
Uklanjanje djubreta
Radio na gradilištu, akumulatore, pribor i pakovanja 
treba slati recikaži koja odgovara zaštiti čovekove 
sredine. 
Ne bacajte radio sa gradilišta i akumulatore/bateriju u kućno 
djubre.
Samo za EU-zemlje:
Prema evropskoj smernici 2012/19/EU ne 
moraju više neupotrebljivi električni uredjaji 
a prema evropskoj smernici 2006/66/EC ne 
moraju akumulatori/baterije u kvaru ili 
istrošeni odvojeno da se sakupljaju i odvoze 
na reciklažu koja odgovara zaštiti čovekove 
sredine.
Akku/baterije:
Li-jonska:
Molimo da obratite pažnju na uputstva 
u odeljku „Transport“, stranici 182.
Zadržavamo pravo na promene.
Slovensko
Varnostna navodila
Preberite vsa varnostna navodila in 
napotke, tudi informacije na spodnji 
strani radia za gradbišča. Neupoštevanje varnostnih navodil 
in napotkov lahko povzroči električni udar, požar in/ali težke 
poškodbe.
Vsa varnostna navodila in napotke shranite za prihodnjo 
uporabo.
Pojem, ki ga uporabljamo v varnostnih navodilih: „radio za 
gradbišča“ se nanaša na radie za gradbišča, ki so priključeni 
na omrežje (z omrežnim kablom) in na akumulatorske radie za 
gradbišča (brez omrežnega kabla).
 Delovno področje naj bo vedno čisto in dobro osvetlje-
no. Nered in neosvetljena delovna področja lahko povzro-
čijo nezgode.
 Priključni vtič radia za gradbišča se mora prilegati vtič-
nici. Vtiča na noben način ne smete spreminjati. Ne 
uporabljajte adapterskih vtičev skupaj z zaščitno oze-
mljenimi radii za gradbišča. Nespremenjeni vtiči in ustre-
zne vtičnice zmanjšajo tveganje električnega udara.
 Ne uporabite kabla za druge namene, npr. za nošenje 
ali obešanje radia za gradbišča ali da bi s potegom za 
kabel odstranili vtič iz vtičnice. Kabel zavarujte pred 
vročino, oljem, ostrimi robovi ali premikajočimi se deli 
naprave. Poškodovani ali zamotani kabli povečajo tvega-
nje električnega udara.
 V primeru, da uporabljate radio za gradbišča z omre-
žnim priključkom, morate kabel v celoti odviti. V na-
sprotnem primeru se lahko omrežni vtič segreje.
 Pazite na to, da se lahko omrežni vtič kadarkoli izvleče. 
Omrežni vtič je edina možnost, da radio za gradbišča ločite 
z električnega omrežja.
 Kadar uporabljate radio za grabišča na prostem, upora-
bljajte samo kabelske podaljške, ki so namenjeni za delo 
Smetnje u pokazivanju vremena
Puferne baterije za časovnik 
su prazne
Zameniti puferne baterije
Puferne baterije su stavljene 
sa pogrešnim polaritetom
Puferne baterije staviti sa 
pravilnim polaritetom
Uzrok
Pomoć
OPOZORILO
OBJ_BUCH-1181-003.book  Page 182  Friday, February 20, 2015  10:58 AM

 Slovensko | 183
Bosch Power Tools
1 609 92A 119 | (20.2.15)
na prostem. Uporaba kabelskega podaljška, ki je primeren 
za delo na prostem, zmanjšuje tveganje električnega udara.
 Če je uporaba radia za gradbišča v vlažnem okolju neiz-
ogibna, uporabljajte stikalo za zaščito pred jalovim to-
kom. Uporaba stikala za zaščito pred jalovim tokom zmanj-
ša tveganje električnega udara.
 Priključite radio za gradbišča na pravilno ozemljeno 
električno omrežje. Vtičnica in podaljšek morata imeti de-
lujoč zaščitni vodnik.
Zavarujte radio za gradbišča pred dežjem ali 
mokroto. Vdor vode v radio za gradbišča poveča 
tveganje električnega udara.
 Poskrbite za čistočo radia za gradbišča. Zaradi nečisto-
če obstaja nevarnost električnega udara.
 Pred vsako uporabo morate radio za grabišča, kabel in 
vtič preveriti. Če ugotovite poškodbe, radia za gradbišče 
ne smete uporabiti. Ne odpirajte radia za gradbišča. Le 
kvalificiranim strokovnjakom dovolite popravilo z origi-
nalnimi rezervnimi deli. Poškodovani radii za gradbišča, 
kabli in vtiči povečajo tveganje električnega udara.
 Tega radia za gradbišče ne smejo uporabljati otroci in 
osebe z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševni-
mi sposobnostmi ali pomanjkljivimi izkušnjami in po-
manjkljivim znanjem. Ta radio za gradbišče lahko otro-
ci, stari 8 let ali več, in osebe z omejenimi fizičnimi, sen-
zoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkljivi-
mi izkušnjami in pomanjkljivim znanjem uporabljajo 
pod nadzorom odgovorne osebe, ki je odgovorna za nji-
hovo varnost, ali če so seznanjeni, kako varno upora-
bljati radio za gradbišče in se zavedajo s tem povezanih 
nevarnosti. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost na-
pačne uporabe in poškodb.
 Med uporabo, čiščenjem in vzdrževanjem otroke stro-
go nadzorujte. Poskrbite, da se otroci ne bodo igrali z ra-
diem za gradbišče.
 Akumulatorske baterije ne odpirajte. Nevarnost kratke-
ga stika!
Zaščitite akumulatorsko baterijo pred vročino, 
npr. tudi pred stalnim sončnim obsevanjem, 
ognjem, vodo in vlažnostjo. Obstaja nevarnost 
eksplozije.
 Akumulator naj se ne nahaja v bližini pisarniških sponk, 
kovancev, ključev, žebljev, vijakov in drugih kovinskih 
predmetov, ki bi lahko povzročilipremostitev kontak-
tov. Kratek stik med akumulatorskimi kontakti lahko pov-
zroči opekline ali požar.
 V primeru napačne uporabe lahko iz akumulatorske ba-
terije izteče tekočina. Izogibajte se kontaktu z njo. Pri 
naključnem kontaktu s kožo spirajte z vodo. Če pride 
tekočina v oko, dodatno poiščite tudi zdravniško po-
moč. Iztekajoča akumulatorska tekočina lahko povzroči 
draženje kože ali opekline.
 Če je akumulatorska baterija poškodovana ali če jo ne-
pravilno uporabljate, lahko iz nje uhajajo pare. Poskrbi-
te za dovod svežega zraka in pri težavah poiščite zdrav-
nika. Pare lahko povzročijo draženje dihalnih poti.
 Akumulatorske baterije polnite samo v polnilnikih, ki 
jih priporoča proizvajalec. Polnilnik, ki je namenjen dolo-
čeni vrsti akumulatorskih baterij, se lahko vname, 
če ga boste uporabljali skupaj z drugačnimi akumulatorski-
mi baterijami.
 Akumulatorsko baterijo uporabljajte samo skupaj z ra-
diem za gradbišča in/ali električnim orodjem Bosch. Le 
tako je akumulatorska baterija zaščitena pred nevarno pre-
obremenitvijo.
 Ostri predmeti, kot so na primer nohi ali izvijač, ali zu-
nanje delujoče sile lahko poškodujejo akumulatorsko 
baterijo. Pride lahko do notranjega kratkega stika, zaradi 
katerega lahko akumulatorska baterija zgori, se osmodi, 
pregreje ali eksplodira.
 Strogo upoštevajte varnostna in delovna navodila v na-
vodilu za obratovanje vseh naprav, ki jih priključite na 
radio za gradbišča.
Opis in zmogljivost izdelka
Preberite vsa opozorila in napotila. Napake 
zaradi neupoštevanja spodaj navedenih opo-
zoril in napotil lahko povzročijo električni udar, 
požar in/ali težke telesne poškodbe.
Prosimo, da odprite dvojno grafično stran s slikami radia za 
gradbišča in jo pustite odprto, medtem ko berete navodilo za 
uporabo.
Komponente na sliki
Oštevilčenje naslikanih komponent se nanaša na prikaz radia 
za gradbišča na grafični strani.
Zvočnik
Ročaj za nošenje
Kontrolna luč priključka izmeničnega toka 
(ne pri številki izdelka 3 601 D29 760)
Prekrivni zaklopec priključka izmeničnega toka 
(ne pri številki izdelka 3 601 D29 760)
Vtičnica priključka izmeničnega toka (ne pri številki iz-
delka 3 601 D29 760)
Aretiranje pokrova predalčka za baterije 
(izravnalne baterije)
Pokrov predalčka za baterije (izravnalne baterije)
Blokirna ročica pokrova predalčka za medije
Predalček za medije
10 Palična antena
11 Vdolbina za akumulatorsko baterijo
12 Blokirna ročica pokrova predalčka za akumulatorske 
baterije
13 Pokrov predalčka za akumulatorske baterije
14 Akumulatorska baterija*
15 Tipka za izbiro prednastavitve zvoka „Equalizer“
16 Tipka za shranjevanje „Memory“
17 Tipka za ročno nastavitev zvoka „Custom“
18 Tipka za nastavitev časa „Clock“
19 Vrtljiv gumb za nastavitev postaje „Tune“
20 Tipka za naključno predvajanje/ponovitev predvajanega
OBJ_BUCH-1181-003.book  Page 183  Friday, February 20, 2015  10:58 AM

184 | Slovensko 
1 609 92A 119 | (20.2.15)
Bosch Power Tools
21 Tipka za iskanje navzgor „Seek +/>>|“
22 Tipka za izbiro avdio vira „Source“
23 Tipka za iskanje navzdol „|<
24 Tipka predvajanje/pavza
25 Vrtljiv gumb za nastavitev glasnosti („Volume“) 
in zvoka („Bass/Treb“)
26 Vklopno/izklopna tipka za avdio obratovanje
27 Zaslon
28 „AUX 1 IN“ doza
29 Priključna doza 12 V
30 „LINE OUT“ doza
31 Pokrov varovalke
32 Varovalka priključka 12 V
33 Doza USB
34 Vtično mesto za SD/MMC
35 „AUX 2 IN“ doza
36 Držalo za zunanje avdio vire
*Prikazan ali opisan pribor ni del standarnega obsega dobave. 
Celoten pribor je del našega programa pribora.
Prikazovalni elementi pri avdio obratovanju
Prikaz prednastavitve zvoka
Prikaz spremembe nivoja višine
Prikaz spremembe nivoja globine
Prikaz glasnosti, pomnilnik radio postaj oz. prikaz 
naslova (odvisno od izbranega avdio vira)
Каталог: data
data -> С. торайғыровтың публицистикасы
data -> Национальная академия образования им. Ы. Алтынсарина
data -> Байдалиев Д. Д
data -> «Қазақ» газетіндегі ұлт-азаттық көтеріліс туралы мақалалардың маңызы
data -> Сборник материалов Международной научно-практической конференции
data -> Бағдарламасы бойынша ескертпе (сайтқа орналастыру үшін)
data -> РеспубликалыҚ оҚу-Әдiстемелiк ЖуРнал мазмҰны содеРЖание Ө. Шеденов., а аРна
data -> Литература Межрегиональной олимпиады школьников «Высшая проба» по праву для учащихся 10 классов
data -> Урок русского языка в 11-м классе по теме: "Сложные предложения с различными видами связи"


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   55


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет