Uk Оригінальна інструкція з експлуатації kk


e Prikaz sprejema shranjenih postaj  (pri vklopljenem radiju) fжүктеу 9.43 Mb.
Pdf просмотр
бет44/55
Дата27.03.2017
өлшемі9.43 Mb.
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   55

Prikaz sprejema shranjenih postaj 
(pri vklopljenem radiju)
Prikaz naključnega oddajanja (pri avdio viru SD/MMC-
kartica ali USB)
Prikaz ponovitve oddajanja vseh naslovov v aktualnem 
seznamu (pri avdio viru SD/MMC-kartica ali USB)
Prikaz ponovitve oddajanja aktualnih naslovov 
(pri avdio viru SD/MMC-kartica ali USB)
Prikaz stereo sprejema
Prikaz radijske frekvence oz. trajanja aktualnega naslova 
(odvisno od izbranega avdio vira)
Opozorilo o temperaturi
Prikaz, da je akumulatorska baterija vstavljena
Prikaz avdio vira
Prikaz časa
Tehnični podatki
Montaža
Oskrba z energijo radia za gradbišča
Oskrba za energijo radia za gradbišča se lahko izvede preko 
omrežnega priključka ali preko litij-ionske akumulatorske ba-
terije, ki jo vstavite v vdolbino za akumulatorske baterije 11
Če je akumulatorska baterija namenjena za oskrbovanje z 
energijo, sta preko integriranega priključka USB na razpolago 
samo funkciji avdio obratovanja in oskrbovanja z energijo ek-
sternih naprav.
 Upoštevajte napetost omrežja! Napetost tokovnega vira 
pri omrežnem priključku se mora skladati z navedbami na 
tipski tablici radia za gradbišča. Radii za gradbišča, ki so 
označeni z 230 V, lahko delujejo z napetostjo 220 V.
Namestitev/odstranitev akumulatorske baterije 
(glejte sliko A)
Opozorilo: Uporaba akumulatorskih baterij, ki niso namenje-
ne za radio za gradbišča, lahko povzroči napačno delovanje ali 
poškodbe radia za gradbišča.
Odprite blokirno ročico 12 predalčka za akumulatorske ener-
gije („Battery Bay“) in odprite pokrov tega predalčka 13.
Radio za gradbišča
GML 20
Številka artikla
3 601 D29 7..
Izravnalne baterije
2 x 1,5 V (LR06/AA)
Akumulatorska baterija
V
14,4/18
Teža po 
EPTA-Procedure 01/2003
kg
10,2
* omejena zmogljivost pri temperaturah <0 °C
** (pri avdio viru SD/MMC-kartica ali USB)
Tehnični podatki temeljijo na izračunih z akumulatorskimi baterijami, ki 
so v obsegu dobave.
Zaščitni razred
/
I
Vrsta zaščite
IP 54
(zaščita pred prahom
in vodnimi curki)
Dovoljena temperatura okolice
– pri polnjenju
– pri delovanju*
– pri  shranjevanju
°C
°C
°C
0...+45
0...+45
–20...+50
Priporočene akumulatorske 
baterije
GBA 14,4 V ...
GBA 18 V ...
Priporočeni polnilniki
AL 18..
GAL 3680
Avdio obratovanje/radio
Omrežna napetost
– pri omrežnem obratovanju
– pri akumulatorskem 
obratovanju
V
V
230/110
14,4/18
Nazivna moč ojačevalca (omre-
žno obratovanje)
W
20
Sprejem
– UKV
– SV
MHz
kHz
87,5–108
531–1602
Datotečni format**
MP3, WMA
Radio za gradbišča
GML 20
* omejena zmogljivost pri temperaturah <0 °C
** (pri avdio viru SD/MMC-kartica ali USB)
Tehnični podatki temeljijo na izračunih z akumulatorskimi baterijami, ki 
so v obsegu dobave.
OBJ_BUCH-1181-003.book  Page 184  Friday, February 20, 2015  10:58 AM

 Slovensko | 185
Bosch Power Tools
1 609 92A 119 | (20.2.15)
Vstavite akumulatorsko baterijo tako v predvideno vdolbino 
11, da ležijo priključki akumulatorske baterije na priključkih v 
vdolbini za akumulatorsko baterijo 11, ter pustite, da akumu-
latorska baterija zaskoči v tej vdolbini.
Takoj, ko je akumulatorska baterija vstavljena, se na displeju 
pojavi prikaz l. Prikaz utripa v primeru, da postaja akumulator-
ska baterija prešibka.
Če je akumulatorska baterija pretopla ali premrzla za delova-
nje, se na displeju pojavi prikaz opozorila o temperaturi k
Pred pričetkom obratovanja radia za gradbišča počakajte, da 
bo akumulatorska baterija dosegla primerno temperaturo.
Če želiti vzeti ven akumulatorsko baterijo 14, pritisnite deblo-
kirno tipko na akumulatorski bateriji in jo potegnite iz vdolbi-
ne 11.
Po vstavljanju oz. snetju akumulatorske baterije zaprite po-
krov predalčka za akumulatorske baterije 13. Zablokirajte po-
krov predalčka za akumulatorske baterije tako, da blokirno ro-
čico 12 zataknete na ohišju in jo nato potisnite navzdol.
Polnjenje akumulatorske baterije
 Uporabljajte samo polnilnike, ki so navedeni v tehnič-
nih podatkih. Samo ti polnilniki so usklajeni z litij-ionsko 
akumulatorsko baterijo, ki jo uporabljate s svojim radiem 
za gradbišče.
Opozorilo: Akumulatorsko baterijo dobavimo delno izpra-
znjeno. Da bi lahko akumulatorska baterija razvila svojo polno 
zmogljivost, jo morate pred prvo uporabo v celoti napolniti v 
vklopljeni polnilni napravi.
Litij-ionsko akumulatorsko baterijo lahko kadarkoli napolnite, 
ne da bi pri tem skrajšali življenjsko dobo. Prekinitev postop-
ka polnjenja akumulatorske baterije ne poškoduje.
Namestitev/zamenjava izravnalnih baterij 
(glejte sliko A)
Namestitev izravnalnih baterij je nujno v primeru, če želite na 
radiu shraniti nastavljen čas. V ta namen priporočamo upora-
bo alkalnih manganskih baterij.
Odprite blokirno ročico 12 predalčka za akumulatorske ener-
gije („Battery Bay“) in odprite pokrov tega predalčka 13.
Če je potrebno, snemite akumulatorsko baterijo 14.
Če želite odpreti pokrov predalčka za baterije 7 pritisnite na 
aretiranje 6 in snemite pokrov predalčka za baterije. Vstavite 
izravnalne baterije. Pri tem pazite na pravilnost polov, kot je 
prikazano na notranji strani predalčka za baterije.
Ponovno nataknite pokrov 7 predalčka za izravnalne baterije.
„REPLACE AA BATTERY WHEN UNIT NO LONGER KEEPS 
CORRECT TIME“: Menjajte izravnalne baterije, ko se čas na 
radiu za gradbišča ne shranjuje več.
Vedno zamenjajte obe bateriji hkrati. Uporabite samo bateriji 
istega proizvajalca in enake kapacitete.
 Vzamite izravnalne baterije iz radia, če ga dalj časa ne 
uporabljate. Izravnalne baterije lahko pri daljšem skladi-
ščenju korodirajo in se samostojno izpraznejo.
Delovanje
 Zaščitite radio za gradbišča pred mokroto in direktnim 
vpadom sonca.
Avdio obratovanje (glejte sliki B in C)
Vklop/izklop avdio obratovanja
Za vklop avdio obratovanja (radio in eksterne naprave za 
predvajanje) pritisnite vklopno/izklopno stikalo 26. Displej 
27 se aktivira in vklopi se tisti avdio vir, ki je bil nastavljen pri 
zadnjem izklopu radia za gradbišča.
Če obratuje radio za gradbišča v načinu varčevanja (glejte 
„Način varčevanja z energijo“, stran 188), potem pritisnite za 
vklop avdio obratovanja dvakrat na vklopno/izklopno tipko 26.
Za izklop avdio obratovanja ponovno pritisnite vklopno/izklo-
pno tipko 26. Shrani se aktualna nastavitev avdio vira.
Da bi privarčevali z energijo, vklopite radio za gradbišča le ta-
krat, ko ga boste uporabljali.
Nastavitev glasnosti
Za povečanje glasnosti zasukajte vrtljiv gumb „Volume“ 25 v 
smeri urnega kazalca, za zmanjšanje glasnosti pa zasukajte vr-
tljiv gumb proti smeri urnega kazalca. Nastavitev glasnosti 
(vrednost med 0 in 20) se prikaže za nekaj sekund na prikazu 
d displeja.
Pred nastavitvijo ali menjavo radio postaje nastavite glasnost 
na nizko vrednost, pred startom eksternega avdio vira na sre-
dnjo vrednost.
Nastavitev zvoka
Za optimalni odtenek zvoka je v radio vgrajen regulator.
Lahko ročno spremenite nivo višin in nižin ali prednastavitev 
zvočnosti za različne glasbene stile. Na razpolago so vam pro-
gramirane nastavitve „JAZZ“„ROCK“„POP“ in „CLASSI-
CAL“ ter nastavitev za samostojno programiranje „CUSTOM“.
Da bi izbrali eno izmed shranjenih prednastavitev zvoka, pri-
tisnite tipko za izbiro prednastavitve zvoka „Equalizer“ 15 to-
likokrat, da se bo prikazala željena nastavitev na prikazu a di-
spleja.
Sprememba nastavitve „CUSTOM“:
– Pritisnite  enkrat  na  tipko  za ročno nastavitev zvoka „Cu-
stom“ 17. Na displeju utripata prikaz „BAS“ c in na prikazu 
d shranjena vrednost nivoja globine zvoka.
– Nastavite željen nivo globine (vrednost med 0 in 10). Za 
povišanje nivoja globine zasukajte vrtljiv gumb 
„Bass/Treb“ 25 v smeri urnega kazalca, za znižanje pa ga 
zasukajte proti smeri urnega kazalca.
– Za shranitev nastavljenega nivoja globine zvoka drugič pri-
tisnite tipko za ročno nastavitev zvoka „Custom“ 17. Na 
displeju utripata prikaz „TRE“ b za sledečo nastavitev nivo-
ja višine ter na prikazu d shranjena vrednosti nivoja višine 
zvoka.
– Nastavite želen nivo višine (vrednost med 0 in 10). Za po-
višanje nivoja višime zasukajte vrtljiv gumb „Bass/Treb“ 
25 v smeri urnega kazalca, za znižanje pa ga zasukajte proti 
smeri urnega kazalca.
– Za shranitev nastavljenega nivoja višine zvoka tretjič priti-
snite tipko za ročno nastavitev zvoka „Custom“ 17.
OBJ_BUCH-1181-003.book  Page 185  Friday, February 20, 2015  10:58 AM

186 | Slovensko 
1 609 92A 119 | (20.2.15)
Bosch Power Tools
Izbira avdio vira
Za izbor avdio vira pritisnite tipko „Source“ 22 tolikokrat, da 
se na displeju prikaže m za želen interni avdio vir (glejte „Na-
stavitev/shranjevanje radio postaj“, stran 186) oz. eksterni 
avdio vir (glejte „Priključitev eksternih avdio virov“, 
stran 186):
– „FM“: radio preko UKV (ultra kratki val),
– „AM“: radio preko SV (srednji val),
– „AUX 1“: eksterni avdio vir (npr. predvajalnik CD-jev) pre-
ko 3,5 mm doze 28 na zunanji strani,
– „AUX 2“: eksterni avdio vir (npr. predvajalnik MP3 dato-
tek) preko 3,5 mm doze 35 v predalčku za medije,
– „USB“: eksterni avdio vir (npr. USB stik) preko USB doze 
33,
– „SD“: eksterni avdio vir (kartica SD/MMC) preko vtičnega 
mesta za SD/MMC 34.
Naravnavanje palične antene
Radio za gradbišča se dobavi z montirano palično anteno 10
Med delovanjem radia obrnite palično anteno v tisto smer, ki 
vam omogoča najboljši sprejem.
Če ni možen zadosti dober sprejem, morate postaviti radio za 
gradbišča na mesto z zadostnim sprejemom.
Opozorilo: Če obratuje radio za gradbišča v neposredni bliži-
ni radijskih postaj, naprav ali drugih elektronskih naprav, lah-
ko pride do težav pri sprejemu radia.
V kolikor se palična antena 10 razrahlja, jo zasukajte neposre-
dno na ohišju v smeri urnega kazalca.
Nastavitev/shranjevanje radio postaj
Pritisnite tipko za izbor avdio vira „Source“ 22 tolikokrat, da 
se prikaže m „FM“ za območje sprejema ultrakratkih valov 
(UKV) oz. „AM“ za območje sprejema srednih valov (SV).
Za nastavitev določene radio frekvence zasukajte vrtljiv 
gumb „Tune“ 19 v smeri urnega kazalca, da bi zvišali frekven-
co, oz. proti smeri urnega kazalca za znižanje frekvence. Fre-
kvenca se pojavi med nastavitvijo na prikazu n, nato na prika-
zu j displeja.
Za iskanje radijskih postaj z visoko jakostjo signala priti-
snite tipko za iskanje navzdol 
„– Seek“ 23 oz. tipko za iskanje 
navzgor „Seek +“ 21 in jo za kratek čas držite pritisnjeno. 
Frenkvenca najdene radio postaje se za kratek čas pojavi na 
prikazu n, nato na prikazu j displeja.
Zadostno močan sprejem primernega signala preklopi radio 
za gradbišča avtomatsko na stereo sprejem. Na displeju se 
pojavi prikaz za stereo sprejem i.
Za shranjevanje nastavljene postaje pritisnite tipko za shra-
njevanje „Memory“ 16. Na displeju utripa prikaz „PRESET“ e 
in na prikazu d številka zadnjega nastavljenega mesta za shra-
njevanje. Za izbiro mesta za shranjevanje pritisnite tipko za is-
kanje navzdol „– Seek“ 23 oz. tipko za iskanje navzdol 
„Seek +“ 21 tolikokrat, da se na prikazu d pojavi želeno me-
sto. Ponovno pritisnite tipko za shranjevanje 16, da bi shranili 
nastavljeno postajo na izbranem mestu. Prikaza e in d ne utri-
pata več.
Lahko shranite 20 UKV postaj in 10 SV postaj. Prosimo upo-
števajte, da se že zasedeno mesto prepiše pri ponovni izbiri z 
novo nastavljeno radijsko postajo.
Za predvajanje shranjene postaje pritisnite tolikokrat za 
kratek čas na tipko za iskanje navzdol „– Seek“ 23 oz. tipko 
za iskanje navzgor „Seek +“ 21, dokler se pojavi želeno me-
sto za shranjevanje na prikazu d in „PRESET“ na prikazu e.
Priključitev eksternih avdio virov (glejte sliko C)
Poleg integriranega radia se lahko predvajajo tudi različni ek-
sterni avdio viri.
Priključek AUX-In 1: Priključek AUX In 1 je namenjen pose-
bej za avdio vire, ki se nahajajo zunaj predalčka za medije 
(npr. predvajalnik CD-jev). Snemite zaščitni pokrov doze 
„AUX 1 IN“ 28 in vtaknite v dozo priloženi vtič 3,5 mm ali 
drug ustrezen kabel AUX. Priključite kabel AUX v ustrezen av-
dio vir.
Za zaščito pred nečistočo morate ponovno natakniti zaščitni 
pokrov doze „AUX 1 IN“ 28, če odstranite vtič kabla AUX.
Pri eksternih avdio virih preko naslednjih priključkov odprite 
blokirno ročico 8 ter odprite pokrov 9 predalčka za medije 
(„Digital Media Bay“).
– Piključek SD/MMC: Vtaknite kartico SD ali MMC v vtično 
mesto SD/MMC 34. Napis na kartici mora biti usmerjen v 
smer pokrova 31 Predvajanje kartice se lahko prične takoj, 
ko se na prikazu d pojavita številka naslova in skupno števi-
lo naslovov na kartici. Če želite kartico odvzeti, pritisnite za 
kratek čas na kartico, ki se nato izvrže.
– Priključek USB: Vtaknite pomnilnik USB (oz. USB vtič 
ustreznega avdio vira) v dozo USB 33. Predvajanje pomnil-
nika USB se lahko prične takoj, ko se na prikazu d pojavita 
številka naslova in skupno število naslovov na pomnilniku. 
Če želite pomnilnik USB sneti, ga potegnite iz priključka 
USB.
– Priključek AUX-In 2: Priključek AUX In 2 je namenjen po-
sebej za avdio vire, ki se nahajajo zunaj predalčka za medi-
je (npr. predvajalnik MP3). Vtaknite vtič 3,5 mm prilože-
nega kabla AUX v dozo „AUX 2 IN“ 35. Priključite kabel 
AUX v ustrezen avdio vir.
Pri ustrezni velikosti lahko priključen eksterni avdio vir pritrdi-
te s trakom držala 36 v predalčku za medije.
Za zaščito pred poškodbami in nečistočo morate kmalu po 
priključitvi eksternega avdio vira ponovno zapreti predal za 
medije 9.
Za predvajanje priključenega avdio vira pritisnite tipko za iz-
bor avdio vira „Source“ 22 tolikokrat, dokler se na displeju 
pojavi prikaz m za želen avdio vir.
Upravljanje eksternih avdio virov
Avdio vire, ki ste jih priključili preko vtičnega mesta SD/MMC 
34 ali preko doze USB 33, lahko krmilite preko radia za grad-
bišča. V prikazu d se pojavi levo številka aktualno izbranega 
naslova in desno skupno število obstoječih naslovov.
Predvajanje/prekinitev predvajanja:
– Za start predvajanja pritisnite tipko predvajanje/pavza 24
Trajanje predvajanja aktualnega naslova se pojavi na prika-
zu 
j.
– Če želite predvajanje prekiniti ali nadaljevati, vsakič po-
novno pritisnite tipko predvajanje/pavza 24. Aktualno tra-
janje predvajanja utripa na prikazu j.
OBJ_BUCH-1181-003.book  Page 186  Friday, February 20, 2015  10:58 AM

 Slovensko | 187
Bosch Power Tools
1 609 92A 119 | (20.2.15)
Izbira naslova:
– Če želite izbrati naslov, pritisnite tipko za iskanje navzdol 
„– Seek“ 23 oz. tipko za iskanje navzgor „Seek +“ 21 toli-
kokrat, da se prikaže številka želenega naslova levo na pri-
kazu d.
– Za start predvajanja pritisnite tipko predvajanje/pavza 24.
Naključno predvajanje/ponovitev predvajanega
– Za naključno predvajanje vseh naslovov na karti oz. po-
mnilniku USB, pritisnite enkrat tipko za naključno predva-
janje/ponovitev predvajanega 20. Na displeju se prikaže f.
– Za ponovitev vseh naslovov v aktualni mapi pritisnite tipko 
za naključno predvajanje/ponovitev predvajanega 20 še 
drugič. Na displeju se prikaže g.
Opozorilo: Samo v tej funkciji se pojavi desno na prikazu d 
številka aktualne mape na kartici oz. pomnilniku USB. Za 
menjavo mape se morate najprej vrniti k običajnemu pred-
vajanju in izbrati naslov iz želene mape.
– Če želite ponovite le aktualno predvajani naslov, pritisnite 
tipko za naključno predvajanje/ponovitev predvajanega 
20 še tretjič. Na displeju se prikaže h.
– Za vrnitev k normalnemu predvajanju pritisnite tipko za na-
ključno predvajanje/ponovitev predvajanega 20 četrtič, 
tako da se na displeju ne pojavijo prikazi fg ali h.
– Za start predvajanja pritisnite tipko predvajanje/pavza 24.
Priključitev eksternega avdio predvajanja (glejte sliko C)
Aktualni avdio signal radia za gradbišča lahko prenesete tudi 
na druge predvajalnike (npr. ojačevalce in zvočnike).
Snemite zaščitni pokrov doze „LINE OUT“ 30 in vtaknite v do-
zo priloženi vtič 3,5 mm ali drug ustrezen kabel AUX. Priključi-
te ustrezen predvajalnik na kabel AUX. Če odtranite vtič kabla 
AUX, za zaščito pred nečistočo ponovno namestite zaščitni 
pokrov doze „LINE OUT“ 30.
Oskrba z energijo eksternih naprav
Oskrba za energijo eksternih naprav preko priključka 12 V iz-
meničnega toka je možna samo pri omrežnem priključku radia 
za gradbišča in ne pri vstavljeni akumulatorski postaji.
Če je radio za gradbišča priključen na električno omrežje, v 
potrditev sveti zelena kontrolna luč 3.
Priključek USB
S pomočjo priključka USB lahko upravljate oz. polnite večino 
naprav, ki jih je mogoče oskrbovati preko USB (npr. različne 
mobilne telefone).
Odprite blokirno ročico 8 in odprite pokrov predalčka za me-
dije 9. Povežite priključek USB eksterne naprave preko ustre-
znega kabla USB z dozo USB 33 radia za gradbišča. Za start 
polnilnega postopka morate po potrebi eksterno napravo na 
radiu izbrati kot avdio vir.
Priključek 12 V (glejte sliko C)
S pomočjo priključka 12 V lahko uporabljate eksterno elek-
trično napravo z vtičem 12 V in maksimalno 1 A sprejema ele-
ktričnega toka.
Snemite zaščitni pokrov priključne doze 12 V 29. Vtaknite 
vtič eksterne električne naprave v priključno dozo 12 V.
Priključek 12 V je zaščiten z varovalko 32. Če pri priključitvi 
eksterne naprave ni napetosti, odprite blokirno ročico 8 in od-
prite pokrov predalčka za medije 9. Odvijte varovalni pokrov 
31 in preverite, ali se je sprožila vstavljena varovalkka 32. Ka-
dar je varovalka sprožila, morate vstaviti novo fino varovalko 
(5 x 20 mm, maksimalna napetost 250 V, nazivni tok 1 A in 
sprožilna karakteristika). Ponovno trdo privijte varovalni po-
krov 31.
Opozorilo: Uporabite izključno varovalke 1 A za maksimalno 
napetost 250 V („250V 1A FUSE FOR 12V OUTLET“). Pri 
uporabi drugih varovalk lahko poškodujete radio za gradbišča.
Priključek 12 V je poleg tega zaščiten z internim varovalom 
pred visoko temperaturo, ki se sproži v primeru prevelikega 
segretja. Varovalka se avtomatsko nastavi nazaj, ko se je radio 
za gradbišča ohladil.
Če odstranite eksterni vtič, morate za zaščito pred nečistočo 
ponovno namestiti zaščitni pokrov priključne doze 12 V 29.
Priključek izmeničnega toka („Power Outlets“) 
(ne pri številki izdelka 3 601 D29 760)
S pomočjo priključkov izmeničnega toka lahko upravljate z 
drugimi eksternimi električnimi napravami. Vtiči lahko zaradi 
upoštevanja specifičnih nacionalnih standardov variirajo.
Vsota maksimalno dovoljenega sprejema električnega toka 
vseh električnih naprav ne sme prekoračiti vrednosti, ki je na-
vedena v naslednji tabeli (glejte tudi opis na ohišju in pod po-
krovi 4):
Odprite pokrov 4 priključkov izmeničnega toka in vtaknite vtič 
eksterne električne naprave v vtičnico 5 radia za gradbišča.
Prikaz časa
Radio za gradbišča ima prikaz časa z ločenim oskrbovanjem z 
energijo. Če ste v predalček za baterije vstavili izravnalne ba-
terije z zadostno veliko kapaciteto (glejte „Namestitev/zame-
njava izravnalnih baterij“, stran 185), se lahko čas shrani, tu-
di če se radio za gradbišča loči od energetske oskrbe.
Nastavitev časa
– Za nastavitev časa pritisnite tipko za nastavitev časa 
„Clock“ 18 tolikokat, da število ur utripa n.
– Pritisnite tipko za iskanje navzgor „Seek +“ 21 oz. tipko za 
iskanje navzdol „– Seek“ 23 tolikokrat, da se bo prikazalo 
pravilno število ur.
– Ponovno pritisnite tipko „Clock“, tako da bo utripalo števi-
lo minut na prikazu časa n.
– Pritisnite tipko za iskanje navzgor „Seek +“ 21 oz. tipko za 
iskanje navzdol „– Seek“ 23 tolikokrat, da se bo prikazalo 
pravilno število minut.
– Za shranitev časa pritisnite tipko „Clock“ tretjič.
Številka artikla
Vsota maksimalnega sprejema 
toka (v A)
3 601 D29 700
15
3 601 D29 730
9
3 601 D29 770
12
3 601 D29 7W0
15
3 601 D29 7X0
9
OBJ_BUCH-1181-003.book  Page 187  Friday, February 20, 2015  10:58 AM

188 | Slovensko 
1 609 92A 119 | (20.2.15)
Bosch Power Tools
Način varčevanja z energijo
Če želite varčevati z energijo, lahko izključite prikaz časa na 
displeju 27.
V ta namen držite pri izklopu avdio obratovanja (glejte 
„Vklop/izklop avdio obratovanja“, stran 185) vklopno/izklo-
pno tipko 26 tako dolgo pritisnjeno, da prikaz na displeju uga-
sne.
Za ponovni vklop prikaza časa pritisnite enkrat na vklopno iz-
klopno tipko 26.
Каталог: data
data -> С. торайғыровтың публицистикасы
data -> Национальная академия образования им. Ы. Алтынсарина
data -> Байдалиев Д. Д
data -> «Қазақ» газетіндегі ұлт-азаттық көтеріліс туралы мақалалардың маңызы
data -> Сборник материалов Международной научно-практической конференции
data -> Бағдарламасы бойынша ескертпе (сайтқа орналастыру үшін)
data -> РеспубликалыҚ оҚу-Әдiстемелiк ЖуРнал мазмҰны содеРЖание Ө. Шеденов., а аРна
data -> Литература Межрегиональной олимпиады школьников «Высшая проба» по праву для учащихся 10 классов
data -> Урок русского языка в 11-м классе по теме: "Сложные предложения с различными видами связи"


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   55


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет