Uk Оригінальна інструкція з експлуатації kk



жүктеу 9.43 Mb.
Pdf просмотр
бет46/55
Дата27.03.2017
өлшемі9.43 Mb.
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   55

„JAZZ“„ROCK“„POP“ i „CLASSICAL“, kao i samoprogra-
mirajuće podešavanje „CUSTOM“.
Za biranje jednog od memoriranih prethodnih podešavanja 
boje tona, toliko često pritišćite tipku za biranje prethodnog 
podešavanja boje tona „Equalizer“ 15, dok se u pokazivaču a 
displeja ne pojavi traženo podešavanje.
Promjena podešavanja „CUSTOM“:
– Jedan puta pritisnite tipku za ručno podešavanje boje tona 
„Custom“ 17. Na displeju će zatreperiti pokazivač „BAS“ c 
i pokazivač d memorirane vrijednosti razine dubokog tona.
– Namjestite traženu razinu dubokog tona (vrijednost izme-
đu 0 i 10). Za povišenje razine dubokog tona okrenite 
okretni gumb „Bass/Treb“ 25 u smjeru kazaljke na satu, a 
za sniženje okretni gumb okrenite u smjeru suprotnom od 
kazaljke na satu. 
– Za memoriranje namještene razine dubokog tona, po drugi 
puta pritisnite tipku za ručno namještanje boje tona „Cu-
stom“ 17. Na displeju će zatreperiti pokazivač „TRE“ b za 
slijedeće podešavanje razine visokog tona, kao i pokazivač 
d memorirane vrijednosti razine visokog tona.
– Namjestite traženu razinu visokog tona (vrijednost između 
0 i 10). Za povišenje razine visokog tona okrenite okretni 
gumb „Bass/Treb“ 25 u smjeru kazaljke na satu, a za sni-
ženje okretni gumb okrenite u smjeru suprotnom od kazalj-
ke na satu.
– Za memoriranje namještene razine visokog tona, po treći 
puta pritisnite tipku za ručno namještanje boje tona „Cu-
stom“ 17.
Biranje audio izvora
Za biranje audio izvora pritišćite tipku „Source“ 22 toliko če-
sto dok se na displeju ne pojavi pokazivač m za traženi interni 
audio izvor (vidjeti „Namještanje/memoriranje radiopostaje“, 
stranica 192), odnosno vanjskog audio izvora (vidjeti „Pri-
ključak vanjskih audio izvora“, stranica 193):
– „FM“: radio preko UKV,
– „AM“: radio preko SV,
– „AUX 1“: vanjski audio izvor (npr. CD-plejer) preko 
3,5 mm utičnice 28 na vanjskoj strani,
– „AUX 2“: vanjski audio izvor (npr. MP3-plejer) preko 
3,5 mm utičnice 35 u pretinicu za medije,
– „USB“: vanjski audio izvor (npr. USB-Stick) preko USB-
utičnice 33,

„SD“: vanjski audio izvor (SD/MMC-kartica) preko 
SD/MMC utikačkog mjesta 34.
Usmjeravanje štapaste antene
Gradilišni radioaparat se isporučuje sa instaliranom štapa-
stom antenom 10. Kod slušanja radija zakrenite štapastu an-
tenu u smjeru koji omogućava najbolji prijam.
Ako nije moguć zadovoljavajući prijam, u tom slučaju gradiliš-
ni radioaparat postavite na mjesto koje omogućava najbolji 
prijam.
Napomena: Pri radu gradilišnog radioaparata u neposrednoj 
blizini radio odašiljača, radiouređaja ili nekih drugih elektro-
ničkih uređaja, može doći do pogoršanja prijema radio pro-
grama.
Ako bi štapasta antena 10 bila labava, u tom slučaju je stegni-
te izravno na kućištu, u smjeru kazaljke na satu.
Namještanje/memoriranje radiopostaje
Tipku za biranje audio izvora „Source“ 22 pritišćite toliko če-
sto dok se u pokazivaču m za područje prijema ultrakratkih va-
lova (UKV) ne pojavi „FM“, odnosno „AM“ za područje prije-
ma srednjih valova (SV).
OBJ_BUCH-1181-003.book  Page 192  Friday, February 20, 2015  10:58 AM

 Hrvatski | 193
Bosch Power Tools
1 609 92A 119 | (20.2.15)
Za namještanje neke određene radio frekvencije okrećite 
okretni gumb „Tune“ 19 u smjeru kazaljke na satu za poveća-
nje frekvencije, odnosno u smjeru suprotnom od kazaljke na 
satu za smanjenje frekvencije. Frekvencija se tijekom namje-
štanja pojavljuje u pokazivaču n, a zatim u pokazivaču j na dis-
pleju.
Za traženje radio postaja sa velikom jačinom signala priti-
snite tipku za traženje naniže „– Seek“ 23 odnosno tipku za 
traženje naviše „Seek +“ 21 i držite je kratko pritisnutom. 
Frekvencija pronađene radiopostaje pojavljuje se na kratko u 
pokazivaču n, a zatim u pokazivaču j displeja.
Kod dovoljno jakog prijema prikladnog signala, gradilišni radi-
oaparat će se automatski prespojiti na stereo prijam. Na dis-
pleju se pojavljuje pokazivač za stereo prijam i.
Za memoriranje namještene radiopostaje pritisnite tipku 
memorije „Memory“ 16. Na displeju će zatreperiti pokazivač 
„PRESET“ e, kao i u pokazivaču d broj zadnje namještenog 
mjesta u memoriji. Za biranje mjesta u memoriji pritišćite tip-
ku za traženje naniže „– Seek“ 23, odnosno tipku za traženje 
naviše „Seek +“ 21, toliko često dok se u pokazivaču d ne po-
javi traženo mjesto memorije. Ponovno pritisnite tipku memo-
rije 16 za memoriranje namještene radiopostaje na odabra-
nom mjestu memorije. Pokazivači e i d više ne trepere.
Možete memorirati 20 UKV radiopostaja i 10 SV radiopostaja. 
Obratite pozornost da će se jedno već zauzeto mjesto memo-
rije, prenijeti kod ponovnog izbora sa novo podešenom radi-
opostajom.
Za reprodukciju memorirane radiopostaje toliko često na 
kratko pritišćite tipku za traženje naniže „– Seek“ 23 odno-
sno tipku za traženje naviše „Seek +“ 21, dok se u pokazivaču 
d ne pojavi traženo mjesto u memoriji i dok se u pokazivaču 
„PRESET“ ne pojavi e.
Priključak vanjskih audio izvora (vidjeti sliku C)
Osim integriranog radija, mogu se reproducirati različiti vanj-
ski audio izvori.
AUX-In priključak 1: AUX-In priključak 1 prikladan je poseb-
no za audio izvore koji se trebaju smjestiti izvan pretinca za 
medije (npr. CD-plejer). Skinite zaštitnu kapu „AUX 1 IN“ 
utičnice 28 i utaknite u utičnicu 3,5 mm utikač isporučenog ili 
nekog drugog odgovarajućeg AUX -kabela. Priključite AUX-ka-
bel na odgovarajući audio izvor.
Za zaštitu od zaprljanja ponovno stavite zaštitnu kapu na 
„AUX 1 IN“ utičnicu 28 nakon izvlačenja utikača AUX-kabela.
Za vanjske audio izvore preko slijedećih priključaka otvorite 
ručicu za blokiranje 8 i otvorite poklopac 9 pretinca za medije 
(„Digital Media Bay“).
– SD/MMC priključak: Uvucite SD ili MMC karticu u SD/MMC 
utikačko mjesto 34. Natpis na kartici mora biti okrenut u 
smjeru sigurnosne kape 31. Reprodukcija kartice može za-
početi čim se u pokazivaču d pojavi broj naslova, kao i uku-
pan broj naslova dostupan na kartici. Za vađenje kartice pri-
tisnite kratko na karticu koja će se nakon toga izbaciti.
– USB-priključak: Utaknite USB-Stick (odnosno USB-utikač 
odgovarajućeg audio izvora) u USB-utičnicu 33. Repro-
dukcija USB-Stick može započeti čim se u pokazivaču d po-
javi broj naslova, kao i ukupan broj naslova dostupnih na 
Stick. Za vađenje USB-Stick izvucite ga iz USB-priključka.
– AUX-In priključak 2: AUX-In priključak 2 posebno je pri-
kladan za audio izvore koji se mogu smjestiti unutar pretin-
ca za medije (npr. MP3-plejer). Utaknite 3,5 mm utikač is-
poručenog AUX-kabela u „AUX 2 IN“ utičnicu 35. Priključi-
te AUX-kabel na odgovarajući audio izvor.
Kod odgovarajuće veličine, priključene vanjske audio izvore 
možete sa trakom sa čičak pričvršćenjem, držača 36 pričvrsti-
ti u pretinac za medije.
Za zaštitu od oštećenja i zaprljanja, priključite po mogućnosti 
poklopac pretinca za medije 9, nakon priključka vanjskog au-
dio izvora.
Za reprodukciju priključenog audio izvora pritišćite tipku za 
biranje audio izvora „Source“ 22, toliko često dok se na dis-
pleju ne pojavi pokazivač m za traženi audio izvor.
Upravljanje vanjskim audio izvorima
Za audio izvore koji se priključuju preko SD/MMC utikačkog 
mjesta 34 ili USB utičnice 33, reprodukcijom se može uprav-
ljati preko gradilišnog radioaparata. U pokazivaču d lijevo po-
javljuje se broj trenutačno odabranog naslova, a desno ukupni 
broj postojećih naslova.
Reprodukcija/Prekid reprodukcije:
– Za početak reprodukcije pritisnite tipku reprodukci-
je/stanke 24. Trajanje reprodukcije trenutačnog naslova 
pojavljuje se u pokazivaču j.
– Za prekid ili nastavak reprodukcije ponovno pritisnite tip-
ku reprodukcije/stanke 24. Trenutačno trajanje reproduk-
cije treperi u pokazivaču j.
Biranje naslova:
– Za biranje nekog naslova, tipku za traženje naniže 
„– Seek“ 23, odnosno tipku traženje naviše „Seek +“ 21 
pritišćite toliko često dok se ne pojavi broj traženog naslo-
va lijevo u pokazivaču d.
– Za početak reprodukcije pritisnite tipku reprodukci-
je/stanke 24.
Slučajna reprodukcija/Ponavljanje reprodukcije:
– Da bi se svi naslovi na kartici odnosno na USB-Stick repro-
ducirali slučajnim redoslijedom, jedan puta pritisnite tipku 
za slučajnu reprodukciju/ponavljanje reprodukcije 20
U displeju će se pojaviti pokazivač f.
– Za ponavljanje svih naslova trenutačnim redoslijedom, drugi 
puta pritisnite tipku za slučajnu reprodukciju/ponavljanje re-
produkcije 20. U displeju će se pojaviti pokazivač g.
Napomena: Samo u ovoj funkciji pojavljuje se desno u poka-
zivaču d broj trenutačne mape na kartici odnosno USB-
Stick. Za promjenu mape najprije morate vratiti natrag nor-
malnu reprodukciju i odabrati jedan naslov iz tražene mape.
– Za ponavljanje samo trenutačno reproduciranog naslova, 
treći puta pritisnite tipku slučajne reprodukcije/ponavlja-
nja reprodukcije 20. Na displeju se pojavljuje pokazivač h.
– Za vraćanje na normalnu reprodukciju, četvrti puta pritisni-
te tipku slučajne reprodukcije/ponavljanja reprodukcije 
20, tako da se u displeju ne pojavljuju nikakvi pokazivači f
g ili h.
– Za početak reprodukcije pritisnite tipku reprodukci-
je/stanke 24.
OBJ_BUCH-1181-003.book  Page 193  Friday, February 20, 2015  10:58 AM

194 | Hrvatski 
1 609 92A 119 | (20.2.15)
Bosch Power Tools
Priključak vanjske audio reprodukcije (vidjeti sliku C)
Trenutačni audio signal gradilišnog radioaparata možete pre-
nijeti i na ostale uređaje za reprodukciju (npr. pojačalo i zvuč-
nik).
Skinite zaštitnu kapu „LINE OUT“ utičnice 30 i utaknite u utič-
nicu 3,5 mm utikač odgovarajućeg AUX-kabela. Priključite od-
govarajući uređaj za reprodukciju na AUX-kabel. Za zaštitu od 
zaprljanja, nakon vađenja utikača AUX-kabela ponovno stavi-
te zaštitnu kapu „LINE OUT“ utičnice 30.
Električno napajanje vanjskih uređaja
Električno napajanje vanjskih uređaja preko 12 V priključka i 
priključka izmjenične struje moguće je samo kod mrežnog pri-
ključka gradilišnog radioaparata, a ne preko stavljene aku-ba-
terije.
Ako je gradilišni radioaparat priključen na električnu mrežu, 
za potvrdu će se upaliti zelena kontrolna lampica 3.
USB-priključak
Pomoću USB-priključka možete koristiti odnosno puniti naj-
veći broj uređaja čije je električno napajanje moguće preko 
USB (npr. različiti mobilni telefoni).
Otvorite ručicu za blokiranje 8 i poklopac pretinca za medije 
9. Spojite USB-priključak vanjskog uređaja preko odgovaraju-
ćeg USB-kabela, sa USB-utičnicom 33 gradilišnog radioapa-
rata. Za startanje procesa punjenja, vanjski uređaj se na gra-
dilišnom radioaparatu u danom slučaju mora odabrati kao au-
dio izvor.
12 V priključak (vidjeti sliku C)
Pomoću 12 V priključka vanjski elektrouređaj možete koristiti 
sa 12 V utikačem i sa maksimalno 1 A potrošnje struje.
Skinite zaštitnu kapu 12 V priključne utičnice 29. Utaknite uti-
kač vanjskog elektrouređaja u 12 V priključnu utičnicu.
12 V priključak zaštićen je sa osiguračem 32. Ako na priključ-
ku vanjskog uređaja nema napona, u tom slučaju otvorite ruči-
cu za blokiranje 8 i otvorite pretinac za medije 9. Odvijte si-
gurnosnu kapu 31 i provjerite da li je aktivirao ugrađeni osigu-
rač 32. Ako je osigurač aktivirao, ugradite novi fini osigurač 
(5 x 20 mm,  250 V  maksimalnog  napona,  1 A  nazivne  struje  i 
flink okidačke karakteristike. Ponovno navrnite sigurnosnu 
kapu 31.
Napomena: Koristite isključivo 1 A osigurače za maksimalno 
250 V napona („250V 1A FUSE FOR 12V OUTLET“). Kod 
primjene drugih osigurača mogao bi se oštetiti gradilišni radi-
oaparat.
12 V priključak je osim toga zaštićen sa internim tempera-
turnim osiguračem koji će se aktivirati kod pregrijanja. Osi-
gurač će se automatski vratiti u početno stanje kada se gradi-
lišni radioaparat ohladi.
Za zaštitu od zaprljanja ponovno stavite zaštitnu kapu 12 V 
priključne utičnice 29, nakon što ste izvadili vanjski utikač.
Priključak izmjenične struje („Power Outlets“) 
(ne za kataloški broj 3 601 D29 760)
Pomoću priključaka izmjenične struje mogu raditi ostali vanj-
ski elektrouređaji. Utičnice mogu biti različite, ovisno od važe-
ćih propisa u zemlji korištenja.
Zbroj maksimalno dopuštenog uzimanja struje svih priključe-
nih elektrouređaja ne smije premašiti vrijednost navedenu u 
donjoj tablici (vidjeti i natpis na kućištu, ispod poklopca 4):
Otvorite poklopac 4 priključka izmjenične struje i utaknite uti-
kač vanjskog elektrouređaja u utičnicu 5 gradilišnog radioapa-
rata.
Pokazivač vremena
Gradilišni radioaparat raspolaže sa pokazivačem vremena sa 
zasebnim električnim napajanjem. Ako su u pretinac za bate-
rije stavljene puferne baterije dovoljnog kapaciteta (vidjeti 
„Stavljanje/zamjena pufernih baterija“, stranica 191), može 
se memorirati vrijeme na satu i kada je gradilišni radioaparat 
odspojen sa električnog napajanja preko mrežnog priključka 
ili aku-baterije.
Namještanje vremena na satu
– Za namještanje vremena na satu pritišćite tipku za namje-
štanje vremena „Clock“ 18, toliko dugo dok broj sati ne za-
treperi u pokazivaču vremena n.
– Pritišćite tipku za traženje naviše „Seek +“ 21, odnosno 
tipku za traženje naniže „– Seek“ 23, toliko često dok se 
ne pokaže točan broj sati.
– Ponovno pritisnite tipku „Clock“, tako da broj minuta za-
treperi u pokazivaču vremena n.
– Pritišćite tipku za traženje naviše „Seek +“ 21, odnosno 
tipku za traženje naniže „– Seek“ 23, toliko često dok se 
ne pokaže točan broj minuta.
– Za memoriranje vremena na satu pritisnite tipku „Clock“ 
po treći puta.
Modus uštede električne energije
Za uštedu električne energije možete isključiti pokazivač vre-
mena u displeju 27.
Kod toga kod isključenog audio rada (vidjeti „Uključivanje/is-
ključivanje audio rada“, stranica 192) tipku 26 držite toliko 
dugo pritisnutom dok se u displeju više neće pojavljivati nika-
kvo pokazivanje.
Za ponovno uključivanje pokazivača vremena, jedan puta pri-
tisnite tipku za uključivanje-isključivanje 26.
Upute za rad
Upute za optimalno rukovanje sa aku-baterijom
Zaštitite aku-bateriju od vlage i vode.
Pohranite aku-bateriju samo u prostoru temperaturnog pod-
ručja od –20 °C do 50 °C. Npr. aku-bateriju ljeti na ostavljaj-
te u automobilu.
Bitno skraćenje vremena rada nakon punjenja pokazuje da je 
aku-baterija istrošena i da je treba zamijeniti.
Pridržavajte se uputa za zbrinjavanje u otpad.
Kataloški br.
Zbroj max. uzimanja struje (u A)
3 601 D29 700
15
3 601 D29 730
9
3 601 D29 770
12
3 601 D29 7W0
15
3 601 D29 7X0
9
OBJ_BUCH-1181-003.book  Page 194  Friday, February 20, 2015  10:58 AM

 Hrvatski | 195
Bosch Power Tools
1 609 92A 119 | (20.2.15)
Greške – uzroci i otklanjanje
Ako se sa gore spomenutim mjerama pomoći ne može otkloni-
ti greška, u tom slučaju kontaktirajte sa ovlaštenim Bosch ser-
visom.
Održavanje i servisiranje
Održavanje i čišćenje
 Priključni kabel je opremljen sa specijalnim sigurno-
snim priključkom i smije se zamijeniti isključivo u ovla-
štenom Bosch servisu.
Servisiranje i savjetovanje o primjeni
Ovlašteni servis će odgovoriti na vaša pitanja o popravcima i 
održavanju vašeg proizvoda te o rezervnim dijelovima. Pove-
ćane crteže i informacije o rezervnim dijelovima možete naći 
na adresi:
www.bosch-pt.com
Bosch tim za savjetovanje o primjeni rado će vam pomoći od-
govorom na pitanja o našim proizvodima i priboru.
Kod svih povratnih upita i naručivanja rezervnih dijelova moli-
mo neizostavno navedite 10-znamenkasti kataloški broj sa 
tipske pločice gradilišnog radioaparata.
Hrvatski
Robert Bosch d.o.o
Kneza Branimira 22
10040 Zagreb
Tel.: (01) 2958051
Fax: (01) 2958050
Transport
Li-ionske aku-baterije ugrađene u električnom alatu podliježu 
zakonu o transportu opasnih tvari. Aku-baterije korisnik može 
bez ikakvih preduvjeta transportirati cestovnim transportom.
Ako transport obavlja treća strana (npr. transport zrakoplo-
vom ili špedicijom), treba se pridržavati posebnih zahtjeva 
obzirom na ambalažu i označavanje. Kod pripreme ovakvih 
pošiljki za transport prethodno se treba savjetovati sa struč-
njakom za transport opasnih tvari.
Aku-bateriju šaljite nekim transportnim sredstvom samo ako je 
njeno kućište neoštećeno. Oblijepite otvorene kontakte i zapa-
kirajte aku-bateriju tako da se ne može pomicati u ambalaži.
Molimo pridržavajte se i eventualnih dodatnih nacionalnih 
propisa.
Zbrinjavanje
Gradilišni radioaparat, aku-bateriju, pribor i ambala-
žu odnesite na ekološki prihvatljivo zbrinjavanje u re-
ciklažno dvorište.
Gradilišni radioaparat i aku-baterije/baterije ne bacajte u kuć-
ni otpad!
Uzrok
Otklanjanje
Gradilišni radioaparat ne radi
Nema električnog napajanja
Mrežni utikač ili napunjenu 
aku-bateriju do kraja utaknuti
Gradilišni radioaparat je suvi-
še topao ili suviše hladan
Pričekati da gradilišni radioa-
parat dosegne radnu tempe-
raturu
Gradilišni radioaparat ne radi kod mrežnog napajanja
Neispravan mrežni utikač ili 
priključni kabel
Kontrolirati mrežni utikač i ka-
bel i prema potrebi ih zamije-
niti
Gradilišni radioaparat ne radi kod napajanja iz 
aku-baterije
Zaprljani kontakti aku-baterije Očistiti kontakte aku-bateri-
je; npr. višekratnim spaja-
njem i odspajanjem aku-bate-
rije, prema potrebi zamijeniti 
aku-bateriju
Neispravna aku-baterija
Zamijeniti aku-bateriju
Aku-baterija je suviše topla ili 
suviše hladna (svijetli upozo-
renje za temperaturu k)
Pričekati da aku-baterija do-
segne radnu temperaturu
Ne radi električno napajanje vanjskih uređaja
Mrežni utikač nije utaknut
Mrežni utikač (do kraja) 
utaknuti
Ne radi 12 V priključak
Nije ugrađen osigurač 32
Ugraditi osigurač 32
Osigurač 32 je aktivirao
Zamijeniti osigurač 32
Aktivirao je interni tempera-
turni osigurač
Ukloniti vanjski uređaj i osta-
viti da se gradilišni radioapa-
rat ohladi
Gradilišni radioaparat je iznenada otkazao
Mrežni utikač odnosno aku-
baterija nije ispravno odno-
sno potpuno utaknuta.
Mrežni utikač odnosno aku-
bateriju ispravno i potpuno 
utaknuti
Greška softvera
Za vraćanje softvera u počet-
no stanje izvući mrežni utikač 
i izvaditi aku-bateriju, priče-
kati 30 s, ponovno utaknuti 
mrežni utikač odnosno aku-
bateriju.
Slab prijem radio programa
Smetnje od ostalih uređaja ili 
nepovoljno mjesto za postav-
ljanje
Gradilišni radioaparat treba 
postaviti na neko drugo mje-
sto s boljim prijemom, odno-
sno na većoj udaljenosti od 
drugih elektroničkih uređaja 
ili utičnica
Smetnje u pokazivanju vremena
Puferne baterije za sat su 
prazne
Zamijeniti puferne baterije
Puferne baterije su stavljene 
sa pogrešnim polaritetom
Puferne baterije staviti sa 
ispravnim polaritetom
Uzrok
Otklanjanje
OBJ_BUCH-1181-003.book  Page 195  Friday, February 20, 2015  10:58 AM

196 | Eesti 
1 609 92A 119 | (20.2.15)
Bosch Power Tools
Samo za zemlje EU:
Prema europskim smjernicama 
2012/19/EU neuporabivi električni uređaji i 
prema europskim smjernicama 2006/66/EZ 
neispravne ili istrošene aku-baterije moraju 
se odvojeno sakupljati i dovesti na ekološki 
prihvatljivo recikliranje.
Aku-baterije/baterije:
Li-ion:
Molimo pridržavajte se uputa u poglav-
lju „Transport“ na stranici 195.
Zadržavamo pravo na promjene.
Eesti
Ohutusnõuded
Lugege läbi kõik ohutusnõuded ja 
juhised, ka teave, mis on toodud 
raadio põhja all. Ohutusnõuete ja juhiste eiramine võib põh-
justada elektrilöögi, põlengu ja/või raskeid vigastusi.
Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised edasiseks kasutu-
seks alles.
Ohutusnõutes kasutatud mõiste „ehitusplatsiraadio“ hõlmab 
võrgutoitega ehitusplatsiraadioid (toitejuhtmega) ja akutoite-
ga ehitusplatsiraadioid (ilma toitejuhtmeta).
 Töökoht peab olema puhas ja hästi valgustatud. Tööko-
has valitsev segadus ja hämarus võib põhjustada õnnetusi.
 Ehitusplatsiraadio toitepistik peab pistikupessa sobi-
ma. Pistikut ei tohi mingil viisil modifitseerida. Ärge 
kasutage kaitsemaandusega ehitusplatsiraadiote pu-
hul adapterpistikuid. Modifitseerimata pistikud ja sobi-
vad pistikupesad vähendavad elektrilöögi ohtu.
 Ärge kasutage toitejuhet ehitusplatsiraadio kandmi-
seks ega ülesriputamiseks. Pistiku eemaldamiseks pis-
Каталог: data
data -> С. торайғыровтың публицистикасы
data -> Национальная академия образования им. Ы. Алтынсарина
data -> Байдалиев Д. Д
data -> «Қазақ» газетіндегі ұлт-азаттық көтеріліс туралы мақалалардың маңызы
data -> Сборник материалов Международной научно-практической конференции
data -> Бағдарламасы бойынша ескертпе (сайтқа орналастыру үшін)
data -> РеспубликалыҚ оҚу-Әдiстемелiк ЖуРнал мазмҰны содеРЖание Ө. Шеденов., а аРна
data -> Литература Межрегиональной олимпиады школьников «Высшая проба» по праву для учащихся 10 классов
data -> Урок русского языка в 11-м классе по теме: "Сложные предложения с различными видами связи"


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   55


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет