Uk Оригінальна інструкція з експлуатації kk


tikupesast ärge tõmmake toitejuhtmest. Hoidke toite-жүктеу 9.43 Mb.
Pdf просмотр
бет47/55
Дата27.03.2017
өлшемі9.43 Mb.
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   55

tikupesast ärge tõmmake toitejuhtmest. Hoidke toite-
juhet kuumuse, õli, teravate servade ja seadme liikuva-
te osadega kokkupuute eest. Vigastatud või keerduläi-
nud toitejuhe suurendab elektrilöögi ohtu.
 Kerige toitejuhe täiesti lahti, kui kasutate ehitusplatsi-
raadiot võrgutoitega. Vastasel korral võib toitejuhe kuu-
meneda.
 Veenduge, et saate võrgupistikut kogu aeg pistikupe-
sast välja tõmmata. Võrgupistik on ainuke võimalus ehi-
tusplatsiraadio lahutamiseks vooluvõrgust.
 Kui kasutate ehitusplatsiraadiot väljas, kasutage üks-
nes pikendusjuhtmeid, mis on ette nähtud kasutami-
seks välistingimustes. Välistingimustes kasutamiseks so-
biv pikendusjuhe vähendab elektrilöögi ohtu.
 Kui ehitusplatsiraadio kasutamine niiskes keskkonnas 
ei ole välditav, kasutage rikkevoolukaitselülitit. Rikke-
voolukaitselüliti kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.
 Ühendage ehitusplatsitööriist nõuetekohaselt maan-
datud vooluvõrku. Pistikupesa ja pikendusjuhe peavad 
olema varustatud töökorras kaitsejuhiga.
Ärge jätke ehitusplatsiraadiot vihma ega niis-
kuse kätte. Vee sissetungimine ehitus-
platsiraadiosse suurendab elektrilöögi ohtu.
 Hoidke ehitusplatsiraadio puhas. Mustus tekitab elektri-
löögi ohu.
 Iga kord enne kasutamist kontrollige ehitusplatsiraa-
dio, toitejuhe ja pistik üle. Vigastuste tuvastamise kor-
ral ärge rakendage ehitusplatsiraadiot tööle. Ärge ava-
ge ehitusplatsiraadiot ise ja laske seda parandada vaid 
vastava ala spetsialistidel, kes kasutavad originaalva-
ruosi. Vigastatud ehitusplatsiraadio, toitejuhe ja pistik 
suurendavad elektrilöögi ohtu.
 Käesolevat ehitusplatsiraadiot ei ole lubatud kasutada 
lastel ja isikutel, kelle füüsilised, vaimsed ja tunnetus-
likud võimed on piiratud või kellel puuduvad seadme 
kasutamiseks vajalikud teadmised ja kogemused. Üle 8 
aasta vanused lapsed ja isikud, kelle füüsilised, tunne-
tuslikud või vaimsed võimed on piiratud või kellel puu-
duvad ehitusplatsiraadio kasutamiseks vajalikud tead-
mised ja kogemused, tohivad ehitusplatsiraadiot kasu-
tada vaid siis, kui nende üle teostatakse järelevalvet 
või kui neile on antud täpsed juhised ehitusplatsiraadio 
ohutuks käsitsemiseks ja kui nad mõistavad sellega 
kaasnevaid ohte. Vastasel korral tekib valest käsitsemi-
sest põhjustatud kehavigastuste ja varalise kahju oht.
 Ärge jätke lapsi seadme kasutamise, puhastamise ja 
hooldamise ajal järelevalveta. Nii on tagatud, et lapsed ei 
hakka ehitusplatsiraadioga mängima.
 Ärge avage akut. Esineb lühise oht.
Kaitske akut kuumuse, sealhulgas pideva päi-
kesekiirguse eest, samuti vee, tule ja niiskuse 
eest. Esineb plahvatusoht.
 Kasutusvälisel ajal hoidke akut eemal kirjaklambritest, 
müntidest, võtmetest, naeltest, kruvidest ja teistest 
väikestest metallesemetest, mis võivad aku kontaktid 
omavahel ühendada. Metallesemetega kokkupuutest 
põhjustatud lühis aku kontaktide vahel tekitab põlengu 
ohu.
 Väärkasutuse korral võib akuvedelik välja voolata. Väl-
tige sellega kokkupuudet. Juhusliku kokkupuute kor-
ral loputage kahjustatud kohta veega. Kui vedelik sa-
tub silma, pöörduge lisaks arsti poole. Väljavoolav aku-
vedelik võib põhjustada nahaärritusi või põletusi.
 Aku vigastamisel ja ebaõigel käsitsemisel võib akust 
eralduda aure. Õhutage ruumi, halva enesetunde kor-
ral pöörduge arsti poole. Aurud võivad ärritada hingamis-
teid.
 Laadige akusid ainult tootja poolt soovitatud akulaadi-
jatega. Akulaadija, mis sobib teatud tüüpi akudele, muu-
tub tuleohtlikuks, kui seda kasutatakse teiste akudega.
TÄHELEPANU
OBJ_BUCH-1181-003.book  Page 196  Friday, February 20, 2015  10:58 AM

 Eesti | 197
Bosch Power Tools
1 609 92A 119 | (20.2.15)
 Kasutage akut ainult ehitusplatsiraadios ja/või Boschi 
elektrilises tööriistas. Ainult nii on aku kaitstud ohtliku 
ülekoormuse eest.
 Teravad esemed, näiteks naelad või kruvikeerajad, sa-
muti löögid, põrutused jmt võivad akut kahjustada. 
Akukontaktide vahel võib tekkida lühis ja aku võib süttida, 
suitsema hakata, plahvatada või üle kuumeneda.
 Lugege läbi ehitusplatsiraadioga ühendatavate sead-
mete kasutusjuhendites toodud ohutusnõuded ja töö-
juhised ning järgige neid.
Seadme ja selle funktsioonide 
kirjeldus
Kõik ohutusnõuded ja juhised tuleb läbi lu-
geda. Ohutusnõuete ja juhiste eiramise taga-
järjeks võib olla elektrilöök, tulekahju ja/või 
rasked vigastused.
Avage ümbris ehitusplatsiraadio joonistega ja jätke see kasu-
tusjuhendi lugemise ajaks lahti.
Seadme osad
Seadme osade numeratsiooni aluseks on ehitusplatsiraadio 
jooniste leheküljel toodud numbrid.
Valjuhääldi
Kandekäepide
Vahelduvvooluühenduse kontrolltuli 
(puudub mudelil numbriga 3 601 D29 760)
Vahelduvvooluühenduse katteklapp 
(puudub mudelil numbriga 3 601 D29 760)
Vahelduvvooluühenduse pistikupesa 
(puudub mudelil numbriga 3 601 D29 760)
Patareikorpuse kaane lukustus (puhverpatareid)
Patareikorpuse kaas (puhverpatareid)
Meediakorpuse lukustushoob
Meediakorpuse kaas
10 Antenn
11 Akupesa
12 Akukorpuse lukustushoob
13 Akukorpuse kaas
14 Aku*
15 Kõla eelhäälestamise nupp „Equalizer“
16 Salvestamise nupp „Memory“
17 Kõla manuaalse häälestamise nupp „Custom“
18 Kellaaja seadmise nupp „Clock“
19 Raadiojaama otsingu nupp „Tune“
20 Juhuvaliku/taasesituse nupp
21 Ülespoole otsingu nupp „Seek +/>>|“
22 Audioallika otsingu nupp „Source“
23 Allapoole otsingu nupp „Seek +/>>|“
24 Edastuse/pausi nupp
25 Helitugevuse („Volume“) ja heli („Bass/Treb“) 
reguleerimise nupp
26 Audiorežiimi sisse- ja väljalülitamise nupp
27 Ekraan
28 „AUX 1 IN“-pesa
29 12-V-ühenduspesa
30 „LINE OUT“-pesa
31 Kaitsme kate
32 12-V-ühenduse kaitse
33 USB-pesa
34 SD-/MMC-kaardipesa
35 „AUX 2 IN“-liides
36 Kandur teiste heliallikate kinnitamiseks
*Tarnekomplekt ei sisalda kõiki kasutusjuhendis olevatel joonistel 
kujutatud või kasutusjuhendis nimetatud lisatarvikuid. Lisatarvi-
kute täieliku loetelu leiate meie lisatarvikute kataloogist.
Näidud audiorežiimi puhul
Kõla eelhäälestamise näit
Kõrgete toonide taseme muutmise näit
Madalate toonide taseme muutmise näit
Helitugevuse, raadiojaama salvestuskoha või loo näit 
(olenevalt valitud heliallikast)
Salvestatud raadiojaamade vastuvõtu näit 
(raadiorežiimil)
Juhuvaliku näit (audioallika puhul SD-/MMC-kaart 
või USB)
Kõikide aktuaalses kataloogis sisalduvate lugude taase-
situse näit (audioallika puhul SD-/MMC-kaart või USB)
Aktuaalsete lugede taasesituse näit 
(audioallika puhul SD-/MMC-kaart või USB)
Stereovastuvõtu näit
Sageduse või loo edastuse kestuse näit 
(olenevalt valitud heliallikast)
Temperatuuri hoiatustuli
Paigaldatud aku näit
Heliallika näit
Kellaaja näit
Tehnilised andmed
Ehitusplatsiraadio
GML 20
Tootenumber
3 601 D29 7..
Puhverpatareid
2 x 1,5 V (LR06/AA)
Aku
V
14,4/18
Kaal EPTA-Proce-
dure 01/2003 järgi
kg
10,2
Kaitseaste
/
I
Kaitseaste
IP 54 (tolmu- ja
pritsmekindel)
* piiratud jõudlus temperatuuril <0 °C
** (audioallika puhul SD-/MMC-kaart või USB)
Tehnilised andmed tehtud kindlaks tarnekomplekti kuuluvat akut 
kasutades.
OBJ_BUCH-1181-003.book  Page 197  Friday, February 20, 2015  10:58 AM

198 | Eesti 
1 609 92A 119 | (20.2.15)
Bosch Power Tools
Montaaž
Ehitusplatsiraadio toide
Ehitusplatsiraadio saab toite elektrivõrgust või akupessa 11 
paigaldatud Li-ioon-akult. Kui toiteallikaks on aku, on kasuta-
tavad üksnes audiorežiim ja väliste seadmete varustamine 
vooluga integreeritud USB-liidese kaudu.
 Pöörake tähelepanu võrgupingele! Võrgupinge peab 
vastama ehitusplatsiraadio andmesildil märgitud pingele. 
230 V ehitusplatsiraadiot võib kasutada ka 220 V võrgu-
pinge korral.
Aku paigaldamine ja eemaldamine (vt joonist A)
Märkus: Ehitusplatsiraadioga mittesobivate akude kasutami-
ne võib põhjustada häireid raadio töös või raadiot kahjustada.
Avage lukustushoob 12 akukorpuses („Battery Bay“) ja tõm-
make akukorpuse kaas 13 lahti.
Asetage aku akupessa 11 nii, et aku ühendused on akupesas 11 
olevate ühendustega kohakuti ja laske akul kohale fikseeruda.
Kui aku on paigaldatud, süttib ekraanil näit l. Aku tühjenemisel 
hakkab näit vilkuma.
Kui aku temperatuur on töötamiseks lubatust kõrgem või ma-
dalam, süttib ekraanil temperatuuri hoiatustuli k. Enne ehi-
tusplatsiraadio sisselülitamist oodake, kuni aku temperatuur 
on lubatud vahemikus.
Aku 14 mahavõtmiseks vajutage aku vabastusklahvile ja tõm-
make aku akupesast 11 välja.
Pange akukorpuse kaas 13 pärast aku paigaldamist või maha-
võtmist kinni. Akukorpuse kaane lukustamiseks kinnitage lu-
kustushoob 12 korpuse külge ja suruge alla.
Aku laadimine
 Kasutage üksnes tehnilistes andmetes loetletud laadi-
misseadmeid. Vaid need laadimisseadmed sobivad ehi-
tusplatsiraadios kasutada lubatud liitium-ioonakude laadi-
miseks.
Märkus: Aku on tarnimisel osaliselt laetud. Et tagada aku täit 
mahtuvust, laadige aku enne esmakordset kasutamist akulaa-
dimisseadmes täiesti täis.
Li-ioon-akut võib laadida igal ajal, ilma et see lühendaks aku 
kasutusiga. Laadimise katkestamine ei kahjusta akut.
Puhverpatareide paigaldamine/vahetamine 
(vt joonist A)
Selleks et ehitusplatsiraadios oleks võimalik salvestada kella-
aega, tuleb paigaldada puhverpatareid. Soovitav on leelis-
mangaan-patareide kasutamine.
Avage lukustushoob 12 akukorpuses („Battery Bay“) ja tõm-
make akukorpuse kaas 13 lahti.
Vajaduse korral võtke aku 14 välja.
Patareikorpuse kaane 7 avamiseks vajutage lukustusele 6 ja 
tõmmake patareikorpuse kaas lahti. Paigaldage puhverpata-
reid. Jälgige seejuures patareide õiget polaarsust vastavalt 
patareikorpuse siseküljel toodud sümbolitele.
Pange puhverpatareikorpuse kaas 7 uuesti kinni.
„REPLACE AA BATTERY WHEN UNIT NO LONGER KEEPS 
CORRECT TIME“: Kui ehitusplatsiraadio ei salvesta enam kel-
laaega, vahetage puhverpatareid välja.
Vahetage alati välja kõik patareid ühekorraga. Kasutage üks-
nes ühe tootja ja ühesuguse mahtuvusega patareisid.
 Võtke puhverpatareid ehitusplatsiraadiost välja, kui Te 
ei kasuta raadiot pikemat aega. Puhverpatareid võivad 
pikemal seismisel korrodeeruda ja iseeneslikult tühjeneda.
Kasutus
 Ärge jätke ehitusplatsiraadiot niiskuse ja otsese päike-
sepaiste kätte.
Audiorežiim (vt jooniseid B ja C)
Audiorežiimi sisse-/väljalülitamine
Audiorežiimi (raadio ja välised muusika mahamängimise 
seadmed) sisselülitamiseks vajutage sisse-/väljalülitusnu-
pule 26. Ekraan 27 aktiveerub ja kõlama hakkab ehitusplatsi-
raadio viimase väljalülitamise ajal seadistatud heliallikas.
Kui ehitusplatsiraadio on energiasäästurežiimil (vt „Ener-
giasäästurežiim“, lk 201), vajutage audiorežiimi sisselülitami-
seks sisse-/väljalülitusnupule 26 kaks korda.
Audiorežiimi väljalülitamiseks vajutage uuesti sisse-/väljalüli-
tusnupule 26. Seadistatud heliallikas salvestatakse.
Energia säästmiseks lülitage ehitusplatsiraadio sisse vaid siis, 
kui seda kasutate.
Helitugevuse reguleerimine
Helitugevuse suurendamiseks keerake nuppu „Volume“ 25 
päripäeva, helitugevuse vähendamiseks keerake nuppu vas-
tupäeva. Reguleeritud helitugevust (vahemikus 0 kuni 20) ku-
vatakse mõne sekundi jooksul ekraani näidikul d.
Ümbritseva keskkonna lubatud 
temperatuur
– laadimisel
– töötamisel*
– säilitamisel
°C
°C
°C
0...+45
0...+45
–20...+50
Soovituslikud akud
GBA 14,4 V ...
GBA 18 V ...
Soovituslikud laadimisseadmed
AL 18..
GAL 3680
Audiorežiim/raadio
Tööpinge
– võrgutoitega
– akutoitega
V
V
230/110
14,4/18
Võimendi nimivõimsus 
(võrgutoitega)
W
20
Vastuvõtuala
– UKW
– MW
MHz
kHz
87,5–108
531–1602
Toetatud failivormingud**
MP3, WMA
Ehitusplatsiraadio
GML 20
* piiratud jõudlus temperatuuril <0 °C
** (audioallika puhul SD-/MMC-kaart või USB)
Tehnilised andmed tehtud kindlaks tarnekomplekti kuuluvat akut 
kasutades.
OBJ_BUCH-1181-003.book  Page 198  Friday, February 20, 2015  10:58 AM

 Eesti | 199
Bosch Power Tools
1 609 92A 119 | (20.2.15)
Enne raadiojaama valimist või vahetamist reguleerige helitu-
gevus madalaks, enne välise heliallika käivitamist reguleerige 
helitugevus keskmiseks.
Kõla häälestamine
Optimaalse kõla tagamiseks on ehitusplatsiraadiosse integ-
reeritud ekvalaiser.
Kõrgeid ja madalaid toone saate käsitsi muuta ning kõla vasta-
valt muusikastiilile eelseadistada. Valida saab programmeeri-
tud seadistusi „JAZZ“„ROCK“„POP“ ja „CLASSICAL“ 
ning iseprogrammeeritavat seadistust „CUSTOM“.
Selleks et valida ühte salvestatud heliseadistust, vajutage 
kõla eelhäälestuse nupule „Equalizer“ 15 seni, kuni soovitud 
seadistust kuvatakse ekraani näidikul a.
Seadistuse „CUSTOM“ muutmine:
– Vajutage  kõla  käsitsi  häälestamise nupule „Custom“ 17 
üks kord. Ekraanil vilguvad näit „BAS“ c ja näidikul d sal-
vestatud madalate toonide tase.
– Reguleerige välja madalate toonide tase (vahemikus 0 kuni 
10). Madalate toonide lisamiseks keerake pöördnuppu 
„Bass/Treb“ 25 päripäeva, mahavõtmiseks keerake 
pöördnuppu vastupäeva.
– Madalate toonide salvestamiseks vajutage kõla manuaalse 
eelhäälestamise nupule „Custom“ 17 teist korda. Ekraanil 
vilguvad näit „TRE“ b järgnevaks madalate toonide seadis-
tamiseks ning näidikul d kõrgete toonide salvestatud tase.
– Reguleerige välja kõrgete toonide tase (vahemikus 0 kuni 
10). Kõrgete toonide lisamiseks keerake pöördnuppu 
„Bass/Treb“ 25 päripäeva, mahavõtmiseks keerake 
pöördnuppu vastupäeva.
– Kõrgete toonide taseme salvestamiseks vajutage kõla ma-
nuaalse eelhäälestamise nupule „Custom“ 17 kolmandat 
korda.
Heliallika valimine
Heliallika valimiseks vajutage nupule „Source“ 22 seni, kuni 
ekraanil signaliseerib näit m valitud integreeritud heliallikat 
(vt „Raadiojaama seadistamine/salvestamine“, lk 199) või vä-
list heliallikat (vt „Väliste heliallikate ühendamine“, lk 199):
– „FM“: UKW-raadio,
– „AM“: MW-raadio,
– „AUX 1“: väline heliallikas (nt CD-mängija), ühendatud vä-
lisküljel asuva 3,5-mm-liidese 28 kaudu,
– „AUX 2“: väline heliallikas (nt MP3-mängija), ühendatud 
meediakorpuses asuva 3,5-mm-liidese 35 kaudu,
– „USB“: väline heliallikas (nt USB-pulk), ühendatud USB-
liidese 33 kaudu,
– „SD“: väline heliallikas (SD-/MMC-kaart), ühendatud 
SD-/MMC-kaardipesa 34 kaudu.
Antenni reguleerimine
Ehitusplatsiraadio tarnitakse koos külgemonteeritud antenni-
ga 10. Raadiovastuvõtu puhul keerake antenni suunas, mis ta-
gab kõige parema vastuvõtu.
Kui vastuvõtt ei ole hea, asetage ehitusplatsiraadio parema 
vastuvõtuga kohta.
Märkus: Ehitusplatsi raadio kasutamisel raadiosideseadmete 
jm elektroonikaseadmete vahetus läheduses võib raadiovas-
tuvõtt olla häiritud.
Kui antenni 10 kinnitus peaks lõdvenema, keerake korpuse 
küljes olev antenn päripäeva kinni.
Raadiojaama seadistamine/salvestamine
Vajutage heliallika valiku nupule „Source“ 22 seni, kuni näidi-
kule ilmub m „FM“ ultraühilaineala (UKW) tähisena või „AM“ 
kesklaineala (MW) tähisena.
Teatud kindla raadiosageduse seadistamiseks keerake 
pöördnuppu „Tune“ 19 päripäeva, et sagedust suurendada, 
või vastupäeva, et sagedust vähendada. Sagedus ilmub sea-
distamise ajal ekraani näidikule n, seejärel näidikule j.
Suure signaalitugevusega raadiojaamade otsinguks vaju-
tage allapoole otsingu nupule „– Seek“ 23 või ülespoole ot-
singu nupule „Seek +“ 21 ja hoidke nuppu korraks all. Leitud 
raadiojaama sagedus ilmub korraks ekraani näidikule 
n, see-
järel näidikule j.
Sobiva signaali piisavalt hea vastuvõtu puhul lülitub ehitus-
platsiraadio automaatselt stereovastuvõtule. Ekraanile ilmub 
stereovastuvõtu näit i.
Seadistatud jaama salvestamiseks vajutage salvestamise 
nupule „Memory“ 16. Ekraanil vilgub näit „PRESET“ e ning 
näidikul d viimati valitud salvestuskoha number. Salvestusko-
ha valimiseks vajutage allapoole otsingu nupule „– Seek“ 23 
või ülespoole otsingu nupule „Seek +“ 21 seni, kuni soovitud 
salvestuskoht ilmub näidikule d. Vajutage salvestamise nupu-
le 16 uuesti, et seadistatud jaama väljavalitud salvestuskohas 
salvestada. Näidud e ja d ei vilgu enam.
Võite salvestada 20 UKW-jaama ja 10 MW-jaama. Pidage 
meeles, et uue valiku korral kirjutatakse salvestuskoha vana 
salvestus üle.
Salvestatud jaama edastamiseks vajutage allapoole otsingu 
nupule „– Seek“ 23 või ülespoole otsingu nupule „Seek +“ 
21 seni, kuni soovitud salvestuskohta kuvatakse näidikul d ja 
„PRESET“ ilmub näidikule e.
Väliste heliallikate ühendamine (vt joonist C)
Lisaks integreeritud raadiole saab edastada erinevaid väliseid 
heliallikaid.
AUX-In-liides 1: AUX-In-liides 1 sobib eeskätt heliallikatele, 
mis paiknevad väljaspool meediakorpust (nt CD-mängija). 
Võtke „AUX 1 IN“-pesa 28 kaitsekate maha ja ühendage 
komplekti kuuluva või mõne muu sobiva AUX-kaabli 3,5-mm-
pistik pesasse. Ühendage AUX-kaabel sobiva heliallikaga.
Kaitseks mustuse eest pange „AUX 1 IN“-pesa 28 kaitsekate 
uuesti peale, kui olete AUX-kaabli pistiku pesast eemaldanud.
Järgmiste liideste kaudu ühendatavate väliste heliallikate 
jaoks avage lukustushoob 8 ja võtke lahti kaas 9 meediakor-
pusel („Digital Media Bay“).
– SD/MMC-ühendus: Asetage SD- või MMC-kaart 
SD-/MMC-kaardipessa 34. Kaardi kiri peab olema suuna-
tud kaitsekatte 31 poole. Kaardilt mahamängimise võib 
käivitada, kui näidikul d kuvatakse loo numbrit ning kaardil 
olevate lugede koguarvu. Kaardi eemaldamiseks vajutage 
korraks kaardile, seejärel visatakse kaart välja.
– USB-ühendus: Asetage USB-pulk (või sobiva heliallika 
USB-pistik) USB-pessa 33. USB-pulgalt mahamängimise 
võib käivitada, kui näidikul d kuvatakse loo numbrit ning 
pulgal olevate lugede koguarvu. USB-pulga eemal-
damiseks tõmmake see USB-liidesest välja.
OBJ_BUCH-1181-003.book  Page 199  Friday, February 20, 2015  10:58 AM

200 | Eesti 
1 609 92A 119 | (20.2.15)
Bosch Power Tools
– AUX-In-liides 2: AUX-In-liides 2 sobib eeskätt heliallikate-
le, mis paiknevad meediakorpuse sees (nt MP3-mängija). 
Asetage komplekti kuuluva AUX-kaabli 3,5-mm-pistik 
„AUX 2 IN“-pessa 35. Ühendage AUX-kaabel sobiva heli-
allikaga.
Sobiva suuruse puhul saate külgeühendatud välise heliallika 
kanduri 36 takjapaelaga meediakorpusesse kinnitada.
Kahjustamise ja määrdumuse eest kaitsmiseks sulgege mee-
diakorpuse kaas 9 pärast välise heliallika külgeühendamist.
Ühendatud heliallikalt mahamängimiseks vajutage heliallika 
nupule „Source“ 22 seni, kuni ekraanile ilmub näit m, mis näi-
tab soovitud heliallikat.
Väliste heliallikate reguleerimine
Heliallikate puhul, mis ühendati SD-/MMC-kaardipesa 34 või 
USB-pesa 33 kaudu, saab edastamist reguleerida ehitus-
platsiraadio kaudu. Näidikul d kuvatakse vasakul valitud loo 
numbrit ja paremal olemasolevate lugude koguarvu.
Edastus/Edastuse katkestamine:
– Edastuse käivitamiseks vajutage edastuse/pausi nupule 
24. Valitud loo kestus ilmub näidikule j.
– Selleks et edastust katkestada või jätkata, vajutage uuesti 
edastuse/pausi nupule 24. Loo kestus vilgub näidikul j.
Loo valimine:
– Loo väljavalimiseks vajutage allapoole otsingu nupule 
„– Seek“ 23 või ülespoole otsingu nupule „Seek +“ 21 se-
ni, kuni soovitud loo number ilmub näidikule d.
– Edastuse käivitamiseks vajutage edastuse/pausi nupule 24.
Juhuvalik/taasesitus:
– Selleks et suvalises järjekorras maha mängida kõiki kaardil 
või USB-pulgal olevaid lugusid, vajutage juhuvaliku/taase-
situse nupule 20 üks kord. Ekraanile ilmub näit f.
– Selleks et taasesitada kõiki lugusid, vajutage juhuvali-
ku/taasesituse nupule 20 teist korda. Ekraanile ilmub näit g.
Märkus: Vaid selles funktsioonis kuvatakse näidikul d pa-
remal kaardi või USB-pulga aktuaalse kataloogi numbrit. 
Kataloogi vahetamiseks tuleb kõigepealt tavaedastusse ta-
gasi pöörduda ja valida soovitud kataloogist üks lugu.
– Selleks et taasesitada just edastatud lugu, vajutage juhuva-
liku/taasesituse nupule 20 kolmandat korda. Ekraanile il-
mub näit h.
– Tavaedastusse tagasipöördumiseks vajutage juhuvali-
ku/taasesituse nupule 20 neljandat korda, nii et ekraanil ei 
kuvata ühtegi näitudest fg või h.
– Edastuse käivitamiseks vajutage edastuse/pausi nupule 24.
Каталог: data
data -> С. торайғыровтың публицистикасы
data -> Национальная академия образования им. Ы. Алтынсарина
data -> Байдалиев Д. Д
data -> «Қазақ» газетіндегі ұлт-азаттық көтеріліс туралы мақалалардың маңызы
data -> Сборник материалов Международной научно-практической конференции
data -> Бағдарламасы бойынша ескертпе (сайтқа орналастыру үшін)
data -> РеспубликалыҚ оҚу-Әдiстемелiк ЖуРнал мазмҰны содеРЖание Ө. Шеденов., а аРна
data -> Литература Межрегиональной олимпиады школьников «Высшая проба» по праву для учащихся 10 классов
data -> Урок русского языка в 11-м классе по теме: "Сложные предложения с различными видами связи"


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   55


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет