Uk Оригінальна інструкція з експлуатації kk


Väliste edastusseadmete ühendamine  (vt joonist C)жүктеу 9.43 Mb.
Pdf просмотр
бет48/55
Дата27.03.2017
өлшемі9.43 Mb.
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   55

Väliste edastusseadmete ühendamine  (vt joonist C)
Ehitusplatsiraadio helisignaali võite üle kanda ka teistele 
edastusseadmetele (nt võimendile ja kõlaritele).
Võtke „LINE OUT“-pesa 30 kaitsekate maha ja ühendage 
komplekti kuuluva või mõne muu sobiva AUX-kaabli 3,5-mm-
pistik pesasse. Ühendage AUX-kaabel sobiva edastusseadme 
külge. Kaitseks mustuse eest asetage „LINE OUT“-pesa 30 
kaitsekate uuesti kohale, kui olete AUX-kaabli pistiku eemal-
danud.
Väliste seadmete toide
Väliste seadmete energiavarustus 12-V- ja vahelduvvoolu-
ühenduse kaudu on võimalik vaid siis, kui ehitusplatsiraadio 
on ühendatud vooluvõrku; paigaldatud aku korral ei ole see 
võimalik.
Kui ehitusplatsiraadio on ühendatud vooluvõrku, süttib kinni-
tuseks roheline kontrolltuli 3.
USB-ühendus
USB-ühenduse abil saab käitada või laadida enamikku sead-
meid, mis võivad saada toite USB kaudu (nt erinevad mobiil-
telefonid).
Avage lukustushoob 8 ja võtke lahti meediakorpuse kaas 9
Ühendage välise seadme USB-liides sobiva USB-kaabli kaudu 
USB-pessa 33 ehitusplatsiraadios. Laadimise käivitamiseks 
peab väline seade olema ehitusplatsiraadios heliallikana välja 
valitud.
12-V-ühendus (vt joonist C)
12-V-ühenduse abil võite käitada välist elektriseadet, millel 
on 12-V-pistik ja mille maksimaalne sisendvool on 1 A.
Võtke maha 12-V-ühenduspesa 29 kaitsekate. Ühendage vä-
lise elektriseadme pistik 12-V-ühenduspessa.
12-V-ühendus on kaitstud kaitsmega 32. Kui välise seadme 
ühendamise puhul puudub pinge, avage lukustushoob 8 ja 
võtke lahti meediakorpuse kaas 9. Kruvige maha kate 31 ja 
kontrollige, kas paigaldatud kaitse 32 on rakendunud. Raken-
dunud kaitsme puhul paigaldage uus kaitse (5 x 20 mm, 
250 V maksimaalne pinge, 1 A nimivool, tundlik). Kruvige ka-
te 31 uuesti peale.
Märkus: Kasutage üksnes 1-A-kaitsmeid maksimaalselt 
250 V pinge jaoks („250V 1A FUSE FOR 12V OUTLET“). 
Teiste kaitsmete kasutamine võib ehitusplatsiraadiot kahjus-
tada.
12-V-ühendus on lisaks kaitstud sisemise temperatuuri-
kaitsmega, mis rakendub ülekuumenemise puhul. Kaitse läh-
testub automaatselt, kui ehitusplatsiraadio on jahtunud.
Kaitseks mustuse eest pange 12-V-ühenduspesa 29 kate ta-
gasi kohale, kui olete välise pistiku eemaldanud.
Vahelduvvooluühendus („Power Outlets“) 
(puudub mudelil numbriga  3 601 D29 760)
Vahelduvvooluühenduse abil saate käitada teisi väliseid elekt-
riseadmeid. Pistikupesad võivad varieeruda olenevalt eri riiki-
des kehtivatest eeskirjadest.
Kõikide ühendatud elektriseadmete maksimaalselt lubatud si-
sendvoolu summa ei tohi ületada järgmises tabelis toodud 
väärtusi (vt ka korpuse küljes katteklappide 4 all olevat kirja):
Avage katteklapp 4 vahelduvvooluühendustel ja ühendage vä-
lise elektriseadme pistik pistikupessa 5 ehitusplatsiraadios.
Tootenumber
Max sisendvoolu (A) summa
3 601 D29 700
15
3 601 D29 730
9
3 601 D29 770
12
3 601 D29 7W0
15
3 601 D29 7X0
9
OBJ_BUCH-1181-003.book  Page 200  Friday, February 20, 2015  10:58 AM

 Eesti | 201
Bosch Power Tools
1 609 92A 119 | (20.2.15)
Kellaaja näit
Ehitusplatsiraadio on varustatud kellaaja näidikuga, millel on 
eraldi toide. Kui patareipessa on paigaldatud piisava võimsu-
sega puhverpatareid (vt „Puhverpatareide paigaldamine/va-
hetamine“, lk 198), saab kellaaega salvestada ka siis, kui ehi-
tusplatsiraadio on vooluvõrgust lahutatud või kui ehitusplatsi-
raadiost on aku eemaldatud.
Kellaaja seadmine
– Kellaaja seadmiseks vajutage kellaaja seadmise nupule 
„Clock“ 18 seni, kuni tunnid kellaaja näidikul n vilkuma 
hakkavad.
– Vajutage ülespoole otsingu nupule „Seek +“ 21 või alla-
poole otsingu nupule „– Seek“ 23 seni, kuni näidikul kuva-
takse õiget tunninäitu.
– Vajutage  nupule  „Clock“ uuesti, nii et minutid kellaja näidi-
kul n vilkuma hakkavad.
– Vajutage ülespoole otsingu nupule „Seek +“ 21 või alla-
poole otsingu nupule „– Seek“ 23 seni, kuni näidikul kuva-
takse õiget minutinäitu.
– Vajutage  nupule  „Clock“ kolmandat korda, et kellaaega 
salvestada.
Energiasäästurežiim
Energia säästmiseks võite kellaaja näidu ekraanil 27 välja lüli-
tada.
Audiorežiimi väljalülitamisel (vt „Audiorežiimi sisse-/väljalüli-
tamine“, lk 198) hoidke sisse- ja väljalülitamise nuppu 26 all 
seni, kuni ekraanil ei ole enam ühtegi näitu.
Selleks et kellaaja näitu uuesti sisse lülitada, vajutage üks 
kord sisse- ja väljalülitamise nupule 26.
Tööjuhised
Juhised aku käsitsemiseks
Kaitske akut niiskuse ja vee eest.
Hoidke akut temperatuuril –20 °C kuni 50 °C. Ärge jätke akut 
suvel autosse.
Oluliselt lühenenud kasutusaeg pärast laadimist näitab, et aku 
on muutunud kasutuskõlbmatuks ja tuleb välja vahetada.
Järgige kasutusressursi ammendanud seadmete käitlemise 
juhiseid.
Vead – põhjused ja kõrvaldamine
Kui nimetatud abinõudega ei õnnestu viga kõrvaldada, võtke 
ühendust Boschi elektriliste tööriistade volitatud remondi-
töökojaga.
Hooldus ja teenindus
Hooldus ja puhastus
 Võrgujuhe on varustatud spetsiaalse kaitseühenduse-
ga ja võrgujuhe tuleb lasta välja vahetada Boschi elekt-
riliste tööriistade volitatud remonditöökojas.
Põhjus
Vea kõrvaldamine
Ehitusplatsiraadio ei tööta
Puudub toide
Ühendage toitepistik pistiku-
pessa või paigaldage laetud 
aku
Ehitusplatsiraadio on liiga 
soe või liiga külm
Oodake, kuni ehitusplatsiraa-
dio on saavutanud töötempe-
ratuuri
Ehitusplatsiraadio ei tööta võrgutoite korral
Võrgupistik või -kaabel on 
defektne
Kontrollige võrgupistik ja -
kaabel üle ja vajaduse korral 
vahetage see välja
Ehitusplatsiraadio ei tööta akutoite korral
Aku kontaktid on määrdunud Puhastage aku kontakte, akut 
näiteks mitu korda laadimis-
alusele asetades ja sealt ee-
maldades, vajadusel vaheta-
ge aku välja
Aku on defektne
Vahetage aku välja
Aku on liiga soe või liiga külm 
(temperatuuri hoiatustuli k 
põleb)
Oodake, kuni aku jõuab 
töötemperatuurile
Teiste seadmete toide ei toimi
Võrgupistik ei ole ühendatud 
pistikupessa
Ühendage võrgupistik (kor-
rektselt) pistikupessa
12-V-ühendus ei toimi
Puudub kaitse 32
Paigaldage kaitse 32
Kaitse 32 on rakendunud
Vahetage kaitse 32 välja
Rakendus sisemine tempera-
tuurikaitse
Ühendage väline seade lahti 
ja laske ehitusplatsiraadiol 
jahtuda
Ehitusplatsiraadio töö katkeb äkitselt
Võrgupistik või aku ei ole kor-
rektselt või täielikult paigal-
datud.
Ühendage võrgupistik või 
paigaldage aku korrektselt
Tarkvaraviga
Tarkvara lähtestamiseks tõm-
make võrgupistik pistikupe-
sast välja või eemaldage aku, 
oodake 30 sekundit, ühenda-
ge võrgupistik pistikupessa 
või paigaldage aku.
Halb raadiovastuvõtt
Teistest seadmetest põhjus-
tatud häired või ebasoodne 
koht
Asetage ehitusplatsiraadio 
teise kohta, kus vastuvõtt on 
parem, või muudest elektroo-
nikaseadmetest või pistiku-
pesadest kaugemale
Kellaaja näit puudub või ei ole õige
Kella puhverpatareid on 
tühjad
Vahetage puhverpatareid 
välja
Patareide sissepanekul ei ole 
jälgitud polaarsust
Asetage puhverpatareid sisse 
õigesti
Põhjus
Vea kõrvaldamine
OBJ_BUCH-1181-003.book  Page 201  Friday, February 20, 2015  10:58 AM

202 | Latviešu 
1 609 92A 119 | (20.2.15)
Bosch Power Tools
Klienditeenindus ja müügijärgne nõustamine
Klienditeeninduses vastatakse toote paranduse ja hoolduse 
ning varuosade kohta esitatud küsimustele. Joonised ja teabe 
varuosade kohta leiate ka veebisaidilt:
www.bosch-pt.com
Boschi nõustajad osutavad Teile toodete ja tarvikute küsimus-
tes meeleldi abi.
Järelepärimiste esitamisel ja varuosade tellimisel näidake 
kindlasti ära ehitusplatsiraadio andmesildil olev 10-kohaline 
tootenumber. 
Eesti Vabariik
Mercantile Group AS
Boschi elektriliste käsitööriistade remont ja hooldus
Pärnu mnt. 549
76401 Saue vald, Laagri
Tel.: 6549 568
Faks: 679 1129
Transport
Komplektis sisalduvate liitium-ioon-akude suhtes kohaldatak-
se ohtlike ainete vedu reguleerivaid nõudeid. Akude puhul on 
lubatud kasutajapoolne piiranguteta maanteevedu.
Kolmandate isikute teostatava veo korral (nt õhuvedu või eks-
pedeerimine) tuleb järgida pakendi ja tähistuse osas kehti-
vaid erinõudeid. Sellisel juhul peab pakendi ettevalmistami-
sel alati osalema ohtlike ainete veo ekspert.
Aku vedu on lubatud vaid siis, kui aku korpus on vigastusteta. 
Katke lahtised kontaktid teibiga ja pakkige aku nii, et see pa-
kendis ei liiguks.
Järgige ka võimalikke täiendavaid siseriiklikke nõudeid.
Kasutuskõlbmatuks muutunud seadmete käitlus
Ehitusplatsiraadiod, akud, lisatarvikud ja pakendid 
tuleb keskkonnasäästlikult utiliseerida.
Ärge visake ehitusplatsiraadioid ja akusid/patareisid 
olmejäätmete hulka!
Üksnes EL liikmesriikidele:
Vastavalt Euroopa Liidu direktiivile 
2012/19/EL elektri- ja elektroonikasead-
mete jäätmete kohta ja vastavalt direktiivile 
2006/66/EÜ tuleb defektsed või kasutus-
ressursi ammendanud akud/patareid eraldi 
kokku koguda ja keskkonnasäästlikult kor-
duskasutada.
Akud/patareid:
Li-ioon:
Järgige palun juhiseid punktis „Trans-
port“, lk 202.
Tootja jätab endale õiguse muudatuste tegemiseks.
Latviešu
Drošības noteikumi
Izlasiet visus drošības no-
teikumus un norādījumus, kā arī 
informāciju būvvietu radio apakšpusē. Drošības noteikumu 
un norādījumu neievērošana var izraisīt aizdegšanos un būt 
par cēloni elektriskajam triecienam vai smagam savainoju-
mam.
Uzglabājiet drošības noteikumus un norādījumus turpmā-
kai izmantošanai.
Drošības noteikumos lietotais apzīmējums „Būvvietu radio“ 
attiecas gan uz no elektrotīkla darbināmajiem būvvietu radio 
(ar elektrokabeli), gan arī uz no akumulatora darbināmajiem 
būvvietu radio (bez elektrokabeļa).
 Sekojiet, lai darba vieta būtu tīra un sakārtota. Nekārtī-
gā darba vietā un sliktā apgaismojumā var viegli notikt ne-
laimes gadījums.
 Būvvietu radio kontaktdakšai jābūt piemērotai elektro-
tīkla kontaktligzdai. Kontaktdakšas konstrukciju ne-
drīkst nekādā veidā mainīt. Nelietojiet kontaktdakšas 
salāgotājus, ja būvvietu radio caur kabeli tiek savie-
nots ar aizsargzemējuma ķēdi. Neizmainītas konstrukci-
jas kontaktdakša, kas piemērota elektrotīkla kontaktligz-
dai, ļauj samazināt elektriskā trieciena saņemšanas risku.
 Neizmantojiet elektrokabeli būvvietu radio pārnešanai 
vai piekāršanai, neraujiet aiz elektrokabeļa, ja vēlaties 
atvienot tā kontaktdakšu no elektrotīkla kontaktligz-
das. Sargājiet elektrokabeli no karstuma, eļļas, asām 
šķautnēm un instrumentu kustīgajām daļām. Bojāts vai 
samezglojies elektrokabelis paaugstina elektriskā triecie-
na risku.
 Ja būvvietu radio tiek darbināts no elektrotīkla, pilnīgi 
attiniet tā elektrokabeli. Pretējā gadījumā elektrokabelis 
var sakarst.
 Nodrošiniet, lai elektrotīkla adaptera kontaktdakšu 
jebkurā brīdī varētu atvienot no elektrotīkla. Elektrotīk-
la adaptera kontaktdakšas atvienošana ir vienīgais veids, 
kā atvienot būvvietu radio no elektrotīkla.
 Darbinot būvvietu radio ārpus telpām, izmantojiet tā 
pievienošanai vienīgi tādus pagarinātājkabeļus, kuru 
lietošana ārpus telpām ir atļauta. Lietojot pagarinātājka-
beļus, kas piemēroti darbam ārpus telpām, samazinās 
risks saņemt elektrisko triecienu.
 Ja būvvietu radio nepieciešams darbināt vietās ar pa-
augstinātu mitrumu, pievienojiet to elektrotīklam caur 
noplūdes strāvas aizsargreleju. Izmantojot noplūdes 
strāvas aizsargreleju, samazinās risks saņemt elektrisko 
triecienu.
 Pievienojiet būvvietu radio elektrotīklam, kas apgā-
dāts ar piemērotu aizsargzemējumu. Elektrotīkla kon-
taktligzdai un pagarinātājkabelim jābūt apgādātam ar funk-
cionējošu aizsargzemējuma ķēdi.
BRIDINAJUMS
OBJ_BUCH-1181-003.book  Page 202  Friday, February 20, 2015  10:58 AM

 Latviešu | 203
Bosch Power Tools
1 609 92A 119 | (20.2.15)
Sargājiet būvvietu radio no lietus un mitruma. 
Ūdenim iekļūstot būvvietu radio korpusā, pieaug 
risks saņemt elektrisko triecienu.
 Uzturiet būvvietu radio tīru. Ja elektroierīce ir netīra, 
pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.
 Ik reizi pirms lietošanas pārbaudiet būvvietu radio, tā 
elektrokabeli un kontaktdakšu. Atklājot bojājumu, pār-
trauciet būvvietu radio lietošanu. Neatveriet būvvietu 
radio saviem spēkiem, bet nodrošiniet, lai tā remontu 
veiktu kvalificēti speciālisti, nomaiņai izmantojot vie-
nīgi oriģinālās rezerves daļas. Ja ir bojāts būvvietu radio, 
tā elektrokabelis vai kontaktdakša, pieaug risks saņemt 
elektrisko triecienu.
 Šis būvvietu radio nav paredzēts, lai to lietotu bērni un 
personas ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai 
garīgajām spējām, kā arī personas ar nepietiekošu pie-
redzi un zināšanām. Šo būvvietu radio var lietot bērni 
no 8 gadu vecuma un personas ar ierobežotām fiziska-
jām, sensorajām vai garīgajām spējām, kā arī personas 
ar nepietiekošu pieredzi un zināšanām pie nosacījuma, 
ka darbs notiek par viņu drošību atbildīgas personas 
uzraudzībā vai arī šī persona sniedz norādījumus par 
drošu apiešanos ar būvvietu radio un informē par bries-
mām, kas saistītas ar tā lietošanu. Pretējā gadījumā pa-
stāv savainošanās briesmas izstrādājuma nepareizas lieto-
šanas dēļ.
 Uzraugiet bērnus laikā, kad notiek būvvietu radio lieto-
šana, tīrīšana un apkalpošana. Tas ļaus nodrošināt, lai 
bērni nerotaļātos ar būvvietu radio.
 Neatveriet akumulatoru. Tas var radīt īsslēgumu.
Sargājiet akumulatoru no karstuma, piemēram, 
no ilgstošas atrašanās saules staros vai uguns 
tuvumā, kā arī no ūdens un mitruma. Tas var iz-
raisīt sprādzienu.
 Ja akumulators netiek lietots, nepieļaujiet tā kontaktu 
saskaršanos ar papīra saspraudēm, monētām, atslēgām, 
naglām, skrūvēm vai citiem nelieliem metāla priekšme-
tiem, kas varētu radīt īsslēgumu starp akumulatora kon-
taktiem. Īsslēgums starp akumulatora kontaktiem var būt 
par cēloni apdegumiem vai izraisīt aizdegšanos.
 Nepareizi lietojot akumulatoru, no tā var izplūst šķid-
rais elektrolīts. Nepieļaujiet elektrolīta nonākšanu sa-
skarē ar ādu. Ja tas tomēr ir nejauši noticis, noskalojiet 
elektrolītu ar ūdeni. Ja elektrolīts nonāk acīs, nekavē-
joties griezieties pie ārsta. No akumulatora izplūdušais 
elektrolīts var izsaukt ādas iekaisumu vai pat apdegumu.
 Bojājuma vai nepareizas lietošanas rezultātā akumula-
tors var izdalīt kaitīgus izgarojumus. Šādā gadījumā iz-
vēdiniet telpu un, ja jūtaties slikti, griezieties pie ārsta. 
Izgarojumi var izraisīt elpošanas ceļu kairinājumu.
 Akumulatora uzlādei lietojiet tikai tādu uzlādes ierīci, 
ko ir ieteikusi elektroinstrumenta ražotājfirma. Katra 
uzlādes ierīce ir paredzēta tikai noteikta tipa akumulato-
ram, un mēģinājums to lietot cita tipa akumulatoru uzlādei 
var novest pie uzlādes ierīces un/vai akumulatora aizdeg-
šanās.
 Lietojiet akumulatoru tikai kopā ar būvvietu radio 
un/vai Bosch elektroinstrumentu. Tikai tā akumulatoru 
iespējams pasargāt no kaitīgās pārslodzes.
 Asi priekšmeti, piemēram, nagla vai skrūvgriezis, kā 
arī ārēja spēka iedarbība var sabojāt akumulatoru. Tas 
var radīt iekšēju īsslēgumu, kā rezultātā akumulators var 
aizdegties, dūmot, eksplodēt vai pārkarst.
 Izlasiet un stingri ievērojiet drošības noteikumus un 
norādījumus darbam, kas sniegti to elektroinstrumen-
tu lietošanas pamācībās, kurus paredzēts pievienot 
būvvietu radio.
Izstrādājuma un tā darbības apraksts
Uzmanīgi izlasiet visus drošības noteiku-
mus. Šeit sniegto drošības noteikumu un norā-
dījumu neievērošana var izraisīt aizdegšanos 
un būt par cēloni elektriskajam triecienam vai 
nopietnam savainojumam.
Lūdzam atvērt atlokāmo lappusi ar būvvietu radio attēlu un tu-
rēt to atvērtu laikā, kamēr tiek lasīta lietošanas pamācība.
Attēlotās sastāvdaļas
Attēloto sastāvdaļu numerācija atbilst numuriem būvvietu ra-
dio attēlos, kas sniegti grafiskajās lappusēs.
Skaļrunis
Rokturis pārnešanai
Maiņsprieguma elektrotīkla indikators 
(nav ierīcei ar izstrādājuma numuru 3 601 D29 760)
Maiņsprieguma kontaktligzdas nosegvāks 
(nav ierīcei ar izstrādājuma numuru 3 601 D29 760)
Maiņsprieguma kontaktligzda (nav ierīcei ar izstrādāju-
ma numuru 3 601 D29 760)
Bateriju nodalījuma vāciņa fiksators (bufera baterijām)
Bateriju nodalījuma vāciņš (bufera baterijām)
Mēdiju nodalījuma vāka fiksators
Mēdiju nodalījuma vāks
10 Stieņveida antena
11 Akumulatora šahta
12 Akumulatora nodalījuma vāka aizdare
13 Akumulatora nodalījuma vāks
14 Akumulators*
15 Taustiņš toņu joslas priekšiestādījumu pārslēgšanai 
„Equalizer“
16 Atmiņas vadības taustiņš „Memory“
17 Taustiņš pārejai uz toņu joslas izvēles iestādījumu 
„Custom“
18 Taustiņš pulksteņa iestādīšanai „Clock“
19 Rokturis radiouztvērēja noskaņošanai „Tune“
20 Taustiņš pārejai uz atskaņošanu nejaušā secībā/
atkārtotu atskaņošanu
21 Taustiņš meklēšanai virzienā uz priekšu „Seek +/>>|“
22 Taustiņš audioprogrammu avota izvēlei „Source“
23 Taustiņš meklēšanai atpakaļvirzienā „|<
24 Taustiņš atskaņošanas uzsākšanai un pārtraukšanai
OBJ_BUCH-1181-003.book  Page 203  Friday, February 20, 2015  10:58 AM

204 | Latviešu 
1 609 92A 119 | (20.2.15)
Bosch Power Tools
25 Rokturis skaļuma regulēšanai „Volume“ un toņu joslas 
(tembra) iestādīšanai „Bass/Treb“
26 Taustiņš audio režīma ieslēgšanai un izslēgšanai
27 Displejs
28 Ieejas ligzda „AUX 1 IN“
29 12 V kontaktligzda
30 Lineārās izejas ligzda „LINE OUT“
31 Drošinātāja vāciņš
32 12 V ķēdes drošinātājs
33 USB interfeisa ligzda
34 SD/MMC kartes pieslēgvieta
35 Ieejas ligzda „AUX 2 IN“
36 Ārējo audio programmu avotu turētājs
*Šeit attēlotie vai aprakstītie piederumi neietilpst standarta piegā-
des komplektā. Pilns pārskats par izstrādājuma piederumiem ir 
sniegts mūsu piederumu katalogā. 
Indikācijas elementi audio režīmā
Toņu joslas priekšiestādījumu indikators
Augsto toņu atskaņošanas līmeņa indikators
Zemo toņu atskaņošanas līmeņa indikators
Skaļuma, fiksētās noskaņošanas atmiņas vietas vai 
virsraksta indikators 
(atkarībā no izvēlētā audioprogrammu avota)
Fiksētās noskaņošanas atmiņai piesaistītās radiostacijas 
uztveršanas indikators (radiouztveršanas režīmā)
Indikators atskaņošanai nejaušā secībā (ja audioprog-
rammu avots ir SD/MMC karte vai USB ierīce)
Indikators visu virsrakstu atkārtotai atskaņošanai nor-
mālā secībā (ja audioprogrammu avots ir SD/MMC karte 
vai USB ierīce)
Indikators aktuālā virsraksta atkārtotai atskaņošanai (ja 
audioprogrammu avots ir SD/MMC karte vai USB ierīce)
Stereo uztveršanas indikators
Radiouztveršanas frekvences vai aktuālā virsraksta at-
skaņošanas ilguma indikators (atkarībā no izvēlētā au-
dioprogrammu avota)
Temperatūras brīdinājuma indikators
Ievietota akumulatora indikators
Audioprogrammu avota indikators
Pulksteņa indikators
Tehniskie parametri
Montāža
Būvvietu radio elektrobarošana
Būvvietu radio var darboties no elektrotīkla vai arī no akumu-
latora šahtā 11 ievietota litija-jonu akumulatora. Ja elektroba-
rošana notiek no akumulatora, audioprogrammu atskaņoša-
nas režīmā no tā tiek nodrošināta arī ārējo ierīču elektrobaro-
šana caur iebūvēto USB interfeisa savienotāju.
 Pievadiet pareizu elektrotīkla spriegumu! Ja elektroba-
rošana notiek no elektrotīkla, tā spriegumam jāatbilst vēr-
tībai, kas uzrādīta būvvietu radio marķējuma plāksnītē. 
Būvvietu radio, kuru marķējuma plāksnītē ir norādīts sprie-
gums 230 V, var darboties arī no 220 V elektrotīkla.
Akumulatora pievienošana un atvienošana (attēls A)
Piezīme. Būvvietu radio darbināšanai nepiemērotu akumula-
toru lietošana var būt par cēloni tā nepareizai funkcionēšanai 
vai izraisīt sabojāšanos.
Atvelciet aizdari 12, kas noslēdz akumulatora nodalījumu 
„Battery Bay“, un atveriet akumulatora nodalījuma vāku 13.
Ievietojiet akumulatoru šahtā 11 tā, lai tā kontakti savietotos 
ar kontaktiem akumulatora šahtā 11, un ļaujiet akumulatoram 
fiksēties šahtā.
Tūlīt pēc akumulatora ievietošanas iedegas displeja indikatori 
l. ja akumulators ir izlādējies, indikatori mirgo.
Ja akumulators ir pārāk auksts vai pārāk karsts, uz displeja ie-
degas temperatūras brīdinājuma indikators k. Pirms būvvietu 
Каталог: data
data -> С. торайғыровтың публицистикасы
data -> Национальная академия образования им. Ы. Алтынсарина
data -> Байдалиев Д. Д
data -> «Қазақ» газетіндегі ұлт-азаттық көтеріліс туралы мақалалардың маңызы
data -> Сборник материалов Международной научно-практической конференции
data -> Бағдарламасы бойынша ескертпе (сайтқа орналастыру үшін)
data -> РеспубликалыҚ оҚу-Әдiстемелiк ЖуРнал мазмҰны содеРЖание Ө. Шеденов., а аРна
data -> Литература Межрегиональной олимпиады школьников «Высшая проба» по праву для учащихся 10 классов
data -> Урок русского языка в 11-м классе по теме: "Сложные предложения с различными видами связи"


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   55


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет