Uk Оригінальна інструкція з експлуатації kk


Pulksteņa rādījumu iestādīšanaжүктеу 9.43 Mb.
Pdf просмотр
бет50/55
Дата27.03.2017
өлшемі9.43 Mb.
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   55

Pulksteņa rādījumu iestādīšana
– Lai  iestādītu pulksteņa rādījumus, nospiediet pulksteņa ie-
stādīšanas taustiņu „Clock“ 18 un turiet to nospiestu, līdz 
pulksteņa indikatorā n sāk mirgot stundu rādījumi.
– Atkārtoti nospiediet taustiņu meklēšanai virzienā uz priek-
šu „Seek +“ 21 vai taustiņu meklēšanai atpakaļvirzienā 
„– Seek“ 23, līdz tiek uzstādīti pareizi stundu rādījumi.
– Vēlreiz nospiediet taustiņu „Clock“ un turiet to nospiestu, 
līdz pulksteņa indikatorā n sāk mirgot minūšu rādījumi.
– Atkārtoti nospiediet taustiņu meklēšanai virzienā uz priek-
šu „Seek +“ 21 vai taustiņu meklēšanai atpakaļvirzienā 
„– Seek“ 23, līdz tiek uzstādīti pareizi minūšu rādījumi.
– Lai  pulksteņa iestādījumus fiksētu atmiņā, trešo reizi no-
spiediet taustiņu „Clock“.
Energotaupīšanas režīms
Lai taupītu bateriju enerģiju, var izslēgt pulksteņa indikāciju 
displejā 27.
Šim nolūkam laikā, kad ir izslēgts audio režīms (skatīt sadaļu 
„Audio režīma ieslēgšana un izslēgšana“ lappusē 205), no-
spiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu 26 un turiet to no-
spiestu, līdz izdziest visi displeja indikatori.
Lai no jauna ieslēgtu pulksteņa indikāciju, vēlreiz nospiediet 
ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu 26.
Norādījumi darbam
Pareiza apiešanās ar akumulatoru
Sargājiet akumulatoru no mitruma un ūdens.
Uzglabājiet akumulatoru tikai pie temperatūras no –20 °C 
līdz 50 °C. Vasarā neatstājiet akumulatoru vietās ar paaugsti-
nātu temperatūru, piemēram, automašīnas salonā.
Ja manāmi samazinās izstrādājuma darbības laiks starp aku-
mulatora uzlādēm, tas rāda, ka akumulators ir nolietojies un to 
nepieciešams nomainīt.
Ievērojiet norādījumus par atbrīvošanos no nolietotajiem iz-
strādājumiem.
Kļūmes un to novēršana
Izstrādājuma numurs Maksimālā patērējamā summārā 
strāva (A)
3 601 D29 700
15
3 601 D29 730
9
3 601 D29 770
12
3 601 D29 7W0
15
3 601 D29 7X0
9
Kļūmes cēlonis
Novēršana
Būvvietu radio nedarbojas
Netiek nodrošināta 
elektrobarošana
Līdz galam iebīdiet elektrotīk-
la kontaktdakšu vai uzlādētu 
akumulatoru
Būvvietu radio ir pārāk 
atdzisis vai pārāk sakarsis
Nogaidiet, līdz būvvietu radio 
temperatūra nonāk pieļauja-
mo vērtību robežās
Būvvietu radio nedarbojas no elektrotīkla
Ir bojāta elektrotīkla kontakt-
dakša vai elektrokabelis 
Pārbaudiet kontaktdakšu un 
elektrokabeli un vajadzības 
gadījumā nodrošiniet to no-
maiņu
Būvvietu radio nedarbojas no akumulatora
Akumulatora kontakti ir netīri Notīriet akumulatora kontak-
tus, piemēram, vairākkārt 
pievienojot akumulatoru uzlā-
des ierīcei un atvienojot no 
tās, vai arī nomainiet akumu-
latoru
Akumulators ir bojāts
Nomainiet akumulatoru
Akumulators ir pārāk sakarsis 
vai pārāk atdzisis (deg tempe-
ratūras brīdinājuma indika-
tors k)
Nogaidiet, līdz akumulatora 
temperatūra nonāk pieļauja-
mo vērtību robežās
Netiek nodrošināta ārējo elektroierīču elektrobarošana
Nav (līdz galam) pievienota 
elektrotīkla kontaktdakša
(Līdz galam) iebīdiet elektro-
tīkla kontaktdakšu
Nedarbojas 12 V kontaktligzda
Nav ievietots drošinātājs 32 Ievietojiet drošinātāju 32
Ir pārdedzis drošinātājs 32
Nomainiet drošinātāju 32
Ir nostrādājusi iekšējā 
termoaizsardzība
Atvienojiet ārējo elektroierīci 
un nogaidiet, līdz būvju radio 
atdziest
OBJ_BUCH-1181-003.book  Page 208  Friday, February 20, 2015  10:58 AM

 Latviešu | 209
Bosch Power Tools
1 609 92A 119 | (20.2.15)
Ja šeit aprakstītie pasākumi nav pietiekami kļūmes novērša-
nai, griezieties Bosch pilnvarotā tehniskās apkalpošanas ies-
tādē.
Apkalpošana un apkope
Apkalpošana un tīrīšana
 Elektrokabelis ir aprīkots ar īpašu drošības savienotā-
ju, un to drīkst nomainīt vienīgi Bosch pilnvarotā teh-
niskās apkalpošanas iestādē.
Klientu konsultāciju dienests un konsultācijas 
par lietošanu
Klientu konsultāciju dienesta darbinieki atbildēs uz Jūsu jau-
tājumiem par izstrādājuma remontu un apkalpošanu, kā arī 
par rezerves daļu iegādi. Izklājuma zīmējumus un informāciju 
par rezerves daļām var atrast arī interneta vietnē:
www.bosch-pt.com
Bosch klientu konsultāciju grupa centīsies Jums palīdzēt vis-
labākajā veidā, sniedzot atbildes uz jautājumiem par mūsu iz-
strādājumiem un to piederumiem.
Veicot saraksti un pasūtot rezerves daļas, lūdzam noteikti no-
rādīt 10 zīmju izstrādājuma numuru, kas atrodams uz būvvie-
tu radio marķējuma plāksnītes.
Latvijas Republika
Robert Bosch SIA
Bosch elektroinstrumentu servisa centrs
Dzelzavas ielā 120 S
LV-1021 Rīga
Tālr.: 67146262
Telefakss: 67146263
E-pasts: service-pt@lv.bosch.com
Transportēšana
Uz izstrādājumam pievienotajiem litija-jonu akumulatoriem 
attiecas noteikumi par bīstamo kravu pārvadāšanu. Lietotājs 
var transportēt akumulatorus ielu transporta plūsmā bez pa-
pildu nosacījumiem.
Pārsūtot tos ar trešo personu starpniecību (piemēram, ar gai-
sa transporta vai citu transporta aģentūru starpniecību), jāie-
vēro īpaši sūtījuma iesaiņošanas un marķēšanas noteikumi. 
Tāpēc sūtījumu sagatavošanas laikā jāpieaicina kravu pārva-
dāšanas speciālists.
Pārsūtiet akumulatoru tikai tad, ja tā korpuss nav bojāts. Aizlī-
mējiet vaļējos akumulatora kontaktus un iesaiņojiet akumula-
toru tā, lai tas iesaiņojumā nepārvietotos.
Lūdzam ievērot arī ar akumulatoru pārsūtīšanu saistītos na-
cionālos noteikumus, ja tādi pastāv.
Atbrīvošanās no nolietotajiem izstrādājumiem
Nolietotais būvvietu radio, tā piederumi un iesaiņoju-
ma materiāli jāpakļauj otrreizējai pārstrādei apkārtē-
jai videi nekaitīgā veidā.
Neizmetiet būvvietu radio un akumulatorus vai baterijas sa-
dzīves atkritumu tvertnē!
Tikai ES valstīm
Atbilstoši Eiropas Savienības direktīvai 
2012/19/ES par nolietotajām elektriskajām 
un elektroniskajām ierīcēm, lietošanai nede-
rīgās elektroiekārtas, kā arī, atbilstoši direk-
tīvai 2006/66/EK, bojātie vai nolietotie aku-
mulatori un baterijas jāsavāc atsevišķi un jā-
nogādā otrreizējai pārstrādei apkārtējai vi-
dei nekaitīgā veidā.
Akumulatori un baterijas
Litija-jonu akumulatori
Lūdzam ievērot sadaļā „Transportēša-
na“ (lappuse 209) sniegtos norādīju-
mus.
Tiesības uz izmaiņām tiek saglabātas.
Būvvietu radio pēkšņi atsakās darboties
Nav pareizi vai līdz galam pie-
vienota elektrotīkla kontakt-
dakša vai akumulators.
Pareizi un līdz galam pievie-
nojiet elektrotīkla kontakt-
dakšu vai akumulatoru
Programmatūras kļūme
Lai atiestatītu prog-
rammatūru, atvienojiet elek-
trotīkla kontaktdakšu, izņe-
miet akumulatoru, nogaidiet 
30 sekundes un tad pievieno-
jiet elektrotīkla kontaktdakšu 
un/vai ievietojiet akumulato-
ru.
Ir slikta radiouztveršanas kvalitāte
Tiek novēroti traucējumi, ko 
nosaka citu elektroierīču dar-
bība vai neizdevīga atrašanās 
vieta
Pārvietojiet būvvietu radio uz 
citu vietu, kur tiek nodrošinā-
ta labāka uztveršanas kvalitā-
te un/vai tas atrodas tālāk no 
elektroniskajām iekārtām un 
kontaktligzdām
Ir traucēta pulksteņa indikācija
Ir nolietojušās bufera bateri-
jas
Nomainiet bufera baterijas
Nav pareiza bufera bateriju 
pievienošanas polaritāte
Pievienojiet bufera baterijas 
pareizi
Kļūmes cēlonis
Novēršana
OBJ_BUCH-1181-003.book  Page 209  Friday, February 20, 2015  10:58 AM

210 | Lietuviškai 
1 609 92A 119 | (20.2.15)
Bosch Power Tools
Lietuviškai
Saugos nuorodos
Perskaitykite visas saugos nuorodas 
ir instrukcijas, o taip pat statybų aikš-
telės radijo apatinėje pusėje pateiktą informaciją. Nesilai-
kant saugos nuorodų ir instrukcijų gali trenkti elektros smūgis, 
kilti gaisras, galima susižaloti ir sužaloti kitus asmenis.
Saugokite visas saugos nuorodas ir instrukcijas, kad ir 
ateityje galėtumėte jais pasinaudoti.
Saugos nuorodose vartojama sąvoka „statybų aikštelės radi-
jas“ apibūdina iš tinklo maitinamą statybų aikštelės radiją (su 
maitinimo laidu) ir akumuliatorinį statybų aikštelės radiją (be 
maitinimo laido).
 Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta. Netvarkin-
ga arba blogai apšviesta darbo vieta gali tapti nelaimingų 
atsitikimų priežastimi.
 Statybų aikštelės radijo maitinimo laido kištukas turi 
atitikti kištukinio lizdo tipą. Kištuko jokiu būdu negali-
ma modifikuoti. Nenaudokite kištuko adapterių su įže-
mintais statybų aikštelių radijais. Originalūs kištukai, 
tiksliai tinkantys elektros tinklo kištukiniam lizdui, sumaži-
na elektros smūgio pavojų.
 Nenaudokite laido ne pagal paskirtį, t.y. neneškite sta-
tybų aikštelės radijo laikydami už laido, nenaudokite 
laido jam pakabinti ir netempkite už laido, norėdami iš 
kištukinio lizdo ištraukti kištuką. Saugokite maitinimo 
laidą nuo karščio, tepalų, aštrių briaunų ir besisukančių 
dalių. Pažeisti arba susipynę laidai padidina elektros smū-
gio pavojų.
 Jei statybų aikštelės radiją naudojate prijungtą prie 
elektros tinklo, visiškai išvyniokite maitinimo laidą. 
Priešingu atveju maitinimo laidas gali įšilti.
 Pasirūpinkite, kad tinklo kištuką bet kada būtų galima 
ištraukti. Tinklo kištukas yra vienintelė galimybė atjungti 
statybų aikštelės radiją nuo maitinimo tinklo.
 Jei su statybų aikštelės radiju dirbate lauke, naudokite 
tik tokius ilginamuosius laidus, kurie taip pat yra skirti 
naudoti lauke. Naudojant lauko darbams pritaikytus ilgi-
namuosius laidus, sumažėja elektros smūgio pavojus.
 Jei su statybų aikštelės radiju neišvengiamai reikia 
dirbti drėgnoje aplinkoje, naudokite nuotėkio srovės 
apsauginį jungiklį. Naudojant nuotėkio srovės apsauginį 
jungiklį sumažėja elektros smūgio pavojus.
 Statybų aikštelės radiją prijunkite prie tinkamai įže-
minto maitinimo tinklo. Kištukinis lizdas ir ilginamasis lai-
das turi būti su įžeminimu.
Saugokite statybų aikštelės radiją nuo lietaus ir 
drėgmės. Į statybų aikštelės radiją patekęs van-
duo padidina elektros smūgio riziką.
 Statybų aikštelės radiją laikykite švarų. Nešvarumai ke-
lia elektros smūgio pavojų.
 Kiekvieną kartą prieš pradėdami naudoti statybų aikš-
telės radiją, patikrinkite laidą ir kištuką. Jei pastebite 
pažeidimų, statybų aikštelės radijo nenaudokite. Near-
dykite statybų aikštelės radijo patys, o dėl jo remonto 
kreipkitės tik į kvalifikuotą specialistą. Remontuojant 
turi būti naudojamos tik originalios atsarginės dalys. 
Pažeisti statybų aikštelės radijai, laidai ir kištukai padidina 
elektros smūgio pavojų.
 Šis statybų aikštelės radijas nėra skirtas, kad juo nau-
dotųsi vaikai ar asmenys su fizinėmis, jutiminėmis ir 
dvasinėmis negaliomis arba asmenys, kuriems trūksta 
patirties arba žinių. Šį statybų aikštelės radiją gali nau-
doti 8 metų ir vyresni vaikai bei asmenys su fizinėmis, 
jutiminėmis ir dvasinėmis negaliomis arba asmenys, 
kuriems trūksta patirties ar žinių, jei juos prižiūri ir už 
jų saugumą atsako atsakingas asmuo arba jie buvo ins-
truktuoti, kaip saugiai naudoti statybų aikštelės radiją 
ir žino apie gresiančius pavojus. Priešingu atveju įrankis 
gali būti valdomas netinkamai ir kyla sužeidimų pavojus.
 Stebėkite vaikus prietaisą naudodami, valydami ir at-
likdami jo techninę priežiūra. Taip bus užtikrinama, kad 
vaikai su statybų aikštelės radiju nežaistų.
 Neardykite akumuliatoriaus. Galimas trumpojo sujungi-
mo pavojus.
Saugokite akumuliatorių nuo karščio, pvz., taip 
pat ir nuo ilgo saulės spindulių poveikio, ugnies, 
vandens ir drėgmės. Iškyla sprogimo pavojus.
 Šalia ištraukto akumuliatoriaus nelaikykite sąvaržėlių, 
monetų, raktų, vinių, varžtų ar kitokių metalinių daik-
tų, kurie galėtų užtrumpinti kontaktus. Įvykus akumulia-
toriaus kontaktų trumpajam sujungimui galima nusideginti 
arba gali kilti gaisras.
 Netinkamai naudojant akumuliatorių, iš jo gali ištekėti 
skystis. Venkite kontakto su šiuo skysčiu. Jei skysčio 
pateko ant odos, nuplaukite jį vandeniu, jei pateko į 
akis – nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Akumulia-
toriaus skystis gali sudirginti ir nudeginti odą.
 Pažeidus akumuliatorių ar netinkamai jį naudojant, gali 
išsiveržti garai. Išvėdinkite patalpą, o jei atsirado nega-
lavimų, kreipkitės į gydytoją. Šie garai gali sudirginti kvė-
pavimo takus.
 Akumuliatoriui įkrauti naudokite tik tuos įkroviklius, 
kuriuos rekomenduoja gamintojas. Naudojant kitokio ti-
po akumuliatoriams skirtą įkroviklį, iškyla gaisro pavojus.
 Akumuliatorių naudokite tik su statybų aikštelės radiju 
ir (arba) Bosch elektriniu įrankiu. Tik taip apsaugosite 
akumuliatorių nuo pavojingos perkrovos.
 Aštrūs daiktai, pvz., vinys ar atsuktuvai, arba išorinė 
jėga gali pažeisti akumuliatorių. Dėl to gali įvykti vidinis 
trumpasis jungimas ir akumuliatorius gali sudegti, pradėti 
rūkti, sprogti ar perkaisti.
 Perskaitykite prietaiso, kurį jungiate prie statybų aikš-
telės radijo, naudojimo instrukcijoje pateiktas saugos 
ir darbo nuorodas ir griežtai jų laikykitės.
OBJ_BUCH-1181-003.book  Page 210  Friday, February 20, 2015  10:58 AM

 Lietuviškai | 211
Bosch Power Tools
1 609 92A 119 | (20.2.15)
Gaminio ir techninių duomenų aprašas
Perskaitykite visas šias saugos nuorodas ir 
reikalavimus. Jei nepaisysite žemiau pateiktų 
saugos nuorodų ir reikalavimų, gali trenkti 
elektros smūgis, kilti gaisras ir galite sunkiai 
susižaloti arba sužaloti kitus asmenis.
Prašome atlenkti naudojimo instrukcijos atlenkiamąjį puslapį, 
kuriame pavaizduotas statybų aikštelės radijas, ir skaitant lai-
kyti jį atverstą.
Pavaizduoti prietaiso elementai
Pavaizduotų sudedamųjų dalių numeriai atitinka statybų aikš-
telės radijo schemose nurodytus numerius.
Garsiakalbis
Rankena prietaisui pernešti
Kintamosios srovės jungties kontrolinė lemputė 
(nėra  gaminyje,  kurio  Nr.  3 601 D29 760)
Kintamosios srovės jungties dangtelis 
(nėra  gaminyje,  kurio  Nr.  3 601 D29 760)
Kintamosios srovės jungties kištukinis lizdas 
(nėra  gaminyje,  kurio  Nr.  3 601 D29 760)
Baterijų skyriaus dangtelio fiksatorius 
(buferinių baterijų)
Baterijų skyriaus dangtelis (buferinių baterijų)
Duomenų laikmenos skyriaus dangtelio 
fiksuojamoji svirtelė
Duomenų laikmenos skyriaus dangtelis
10 Strypinė antena
11 Akumuliatoriaus skyrius
12 Akumuliatoriaus skyriaus dangtelio fiksuojamoji svirtelė
13 Akumuliatoriaus skyriaus dangtelis
14 Akumuliatorius*
15 Skambesio pirminio nustatymo parinkties mygtukas 
„Equalizer“
16 Atminties mygtukas „Memory“
17 Skambesio rankinio nustatymo mygtukas „Custom“
18 Laiko nustatymo mygtukas „Clock“
19 Stoties nustatymo reguliatorius „Tune“
20 Grojimo atsitiktine tvarka/kartojimo mygtukas
21 Paieškos pirmyn mygtukas „Seek +/>>|“
22 Garso šaltinio parinkties mygtukas „Source“
23 Paieškos atgal mygtukas „|<
24 Grojimo/pauzės mygtukas
25 Garso stiprumo („Volume“) ir skambesio 
(„Bass/Treb“) reguliatorius
26 Garso režimo įjungimo-išjungimo mygtukas
27 Ekranas
28 „AUX 1 IN“ įvorė
29 12 V jungiamoji įvorė
30 „LINE OUT“ įvorė
31 Saugiklio dangtelis
32 12 V jungties apsauga
33 USB įvorė
34 SD/MMC lizdas
35 „AUX 2 IN“ įvorė
36 Išorinių garso šaltinių laikiklis
*Pavaizduoti ar aprašyti priedai į tiekiamą standartinį komplektą 
neįeina. Visą papildomą įrangą rasite mūsų papildomos įrangos 
programoje.
Indikaciniai elementai, veikiant garso režimu
Skambesio pirminio nustatymo indikatorius
Aukštų dažnių lygio pakeitimo indikatorius
Žemų dažnių lygio pakeitimo indikatorius
Garso stiprumo, radijo siųstuvo atminties vietos ir 
pavadinimo indikatorius 
(priklausomai nuo pasirinkto garso šaltinio)
Išsaugotų stočių indikatorius (veikiant radijo režimu)
Grojimo atsitiktine tvarka indikatorius (kai garso šaltinis 
SD/MMC kortelė arba USB atmintukas)
Visų įrašų esamajame albume pakartojimo indikatorius 
(kai garso šaltinis SD/MMC kortelė arba USB atmintukas)
Einamųjų įrašų pakartojimo indikatorius (kai garso šalti-
nis SD/MMC kortelė arba USB atmintukas)
Stereo imtuvo indikatorius
Radijo dažnių indikatorius arba esamojo įrašo grojimo 
trukmė (priklausomai nuo pasirinkto garso šaltinio)
Įspėjamasis temperatūros simbolis
Indikatorius „Įdėtas akumuliatorius“
Garso šaltinio indikatorius
Laiko indikatorius
Techniniai duomenys
Statybų aikštelės radijas
GML 20
Gaminio numeris
3 601 D29 7..
Buferinės baterijos
2 x 1,5  V
(LR06/AA)
Akumuliatorius
V
14,4/18
Svoris pagal 
„EPTA-Procedure 01/2003“
kg
10,2
Apsaugos klasė
/
I
Apsaugos tipas
IP 54 (apsaugota
nuo dulkių ir nuo
aptaškymo)
Leidžiamoji aplinkos 
temperatūra
– įkraunant
– įrankiui veikiant*
– sandėliuojant
°C
°C
°C
0...+45
0...+45
–20...+50
Rekomenduojami 
akumuliatoriai
GBA 14,4 V ...
GBA 18 V ...
Rekomenduojami krovikliai
AL 18..
GAL 3680
* ribota galia, esant temperatūrai <0 °C
** (kai garso šaltinis SD/MMC kortelė arba USB atmintukas)
Techniniai duomenys nustatyti su tiekiamame komplekte esančiais aku-
muliatoriais.
OBJ_BUCH-1181-003.book  Page 211  Friday, February 20, 2015  10:58 AM

212 | Lietuviškai 
1 609 92A 119 | (20.2.15)
Bosch Power Tools
Montavimas
Elektros energijos tiekimas į statybų aikštelės 
radiją
Elektros energija statybų aikštelės radijui gali būti tiekiama iš 
elektros tinklo arba iš akumuliatoriaus skyriuje 11 įstatyto li-
čio jonų akumuliatoriaus. Jei elektros energija tiekiama iš aku-
muliatoriaus, galima naudotis tik garso režimo funkcijomis, o 
elektros energija išoriniams prietaisams tiekiama per inte-
gruotą USB jungtį.
 Atkreipkite dėmesį į tinklo įtampą! Prijungus prie elek-
tros tinklo, srovės šaltinio įtampa turi atitikti statybų aikš-
telės radijo firminėje lentelėje pateiktus duomenis. 230 V 
paženklintus statybų aikštelės radijus galima jungti ir prie 
220 V įtampos.
Akumuliatoriaus įdėjimas ir išėmimas (žr. pav. A)
Nuoroda: naudojant akumuliatorius, kurie nėra skirti statybų 
aikštelės radijui, statybų aikštelės radijas gali pradėti netinka-
mai veikti ar gali būti pažeistas.
Atlaisvinkite akumuliatoriaus skyriaus („Battery Bay“) fik-
suojamąją svirtelę 12 ir atidarykite akumuliatoriaus skyriaus 
dangtelį 13.
Akumuliatorių į akumuliatoriaus skyrių 11 įdėkite taip, kad aku-
muliatoriaus jungtys priglustų prie akumuliatoriaus skyriuje 11 
esančių jungčių ir kad jis akumuliatoriaus skyriuje užsifiksuotų.
Kai tik akumuliatorius įdedamas, ekrane atsiranda indikato-
rius l. Kai akumuliatorius silpnas, indikatorius mirksi.
Jei akumuliatorius yra per šiltas arba per šaltas eksploatuoti, 
ekrane dega įspėjamasis temperatūros simbolis k. Prieš 
įjungdami statybų aikštelės radiją palaukite, kol akumuliato-
rius pasieks leidžiamąją temperatūrą.
Norėdami akumuliatorių 14 išimti, paspauskite akumuliato-
riaus atblokavimo klavišą ir išimkite jį iš akumuliatoriaus sky-
riaus 11.
Įstatę ar išėmę akumuliatorių, uždarykite akumuliatoriaus 
skyriaus dangtelį 13. Užfiksuokite akumuliatoriaus skyriaus 
dangtelį: fiksuojamąją svirtelę 12 užkabinkite už korpuso ir 
užfiksuokite, spausdami žemyn.
Akumuliatoriaus įkrovimas
 Naudokite tik techninių duomenų skyriuje nurodytus 
kroviklius. Tik šie krovikliai yra tinkami naudoti su statybų 
aikštelės radijui skirtais ličio jonų akumuliatoriais.
Nuoroda: Akumuliatorius pateikiamas iš dalies įkrautas. Kad 
akumuliatorius veiktų visa galia, prieš pirmąjį naudojimą aku-
muliatorių kroviklyje visiškai įkraukite.
Ličio jonų akumuliatorių galima įkrauti bet kada, eksploatavi-
mo trukmė dėl to nesutrumpėja. Krovimo proceso nutrauki-
mas akumuliatoriui nekenkia.
Buferinių baterijų įdėjimas ir keitimas (žr. pav. A)
Norint statybų aikštelės radijuje išsaugoti laiką, reikia įdėti bu-
ferines baterijas. Tuo tikslu rekomenduojama naudoti šarmi-
nes mangano baterijas.
Atlaisvinkite akumuliatoriaus skyriaus („Battery Bay“) fik-
suojamąją svirtelę 12 ir atidarykite akumuliatoriaus skyriaus 
dangtelį 13.
Jei reikia, išimkite akumuliatorių 14.
Norėdami atidaryti baterijų skyriaus dangtelį 7, paspauskite 
fiksatorių 6 ir nuimkite baterijų skyriaus dangtelį. Įdėkite bu-
ferines baterijas. Įdėdami baterijas atkreipkite dėmesį į bate-
rijų skyriaus viduje nurodytus baterijų polius.
Vėl uždėkite buferinių baterijų skyriaus dangtelį 7.
„REPLACE AA BATTERY WHEN UNIT NO LONGER KEEPS 
Каталог: data
data -> С. торайғыровтың публицистикасы
data -> Национальная академия образования им. Ы. Алтынсарина
data -> Байдалиев Д. Д
data -> «Қазақ» газетіндегі ұлт-азаттық көтеріліс туралы мақалалардың маңызы
data -> Сборник материалов Международной научно-практической конференции
data -> Бағдарламасы бойынша ескертпе (сайтқа орналастыру үшін)
data -> РеспубликалыҚ оҚу-Әдiстемелiк ЖуРнал мазмҰны содеРЖание Ө. Шеденов., а аРна
data -> Литература Межрегиональной олимпиады школьников «Высшая проба» по праву для учащихся 10 классов
data -> Урок русского языка в 11-м классе по теме: "Сложные предложения с различными видами связи"


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   55


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет