Uk Оригінальна інструкція з експлуатації kkжүктеу 9.43 Mb.
Pdf просмотр
бет51/55
Дата27.03.2017
өлшемі9.43 Mb.
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   55

CORRECT TIME“: jei statybų aikštelės radijuje laikas nebeiš-
saugomas, pakeiskite buferines baterijas.
Visada kartu pakeiskite visas baterijas. Naudokite tik vieno 
gamintojo ir vienodos talpos baterijas.
 Jei statybų aikštelės radijo nenaudosite ilgesnį laiką, 
išimkite iš jo buferines baterijas. Ilgiau laikomos buferi-
nės baterijos dėl korozijos gali pradėti irti ir savaime išsi-
krauti.
Naudojimas
 Saugokite statybų aikštelės radiją nuo lietaus ir tiesio-
ginių saulės spindulių.
Garso režimas (žiūr. pav. B ir C)
Garso režimo įjungimas ir išjungimas
Norėdami įjungti garso režimą (radijas ir išoriniai garso per-
davimo įrenginiai), paspauskite įjungimo-išjungimo mygtuką 
26. Suaktyvinamas ekranas 27 ir parodomi prieš paskutinį 
statybų aikštelės radijo išjungimą nustatyti garso šaltiniai.
Jei statybų aikštelės radijas veikia energijos taupymo režimu 
(žr. „Energijos taupymo režimas“, 215 psl.), tai, norėdami 
įjungti garso režimą, įjungimo-išjungimo mygtuką 26 pa-
spauskite du kartus.
Norėdami garso režimą išjungti, dar kartą paspauskite įjungi-
mo-išjungimo mygtuką 26. Esamieji garso šaltinio nustatymai 
išsaugomi.
Tausokite energiją ir statybų aikštelės radiją įjunkite tik tada, 
kai naudojatės.
Garso režimas/radijas
Darbinė įtampa
– naudojant prijungus prie 
tinklo
– naudojant su akumuliatoriumi
V
V
230/110
14,4/18
Stiprintuvo vardinė galia (naudo-
jant prijungus prie tinklo)
W
20
Radijo dažnių diapazonai
– UTB
– VB
MHz
kHz
87,5–108
531–1602
Nuskaitomi rinkmenų formatai**
MP3, WMA
Statybų aikštelės radijas
GML 20
* ribota galia, esant temperatūrai <0 °C
** (kai garso šaltinis SD/MMC kortelė arba USB atmintukas)
Techniniai duomenys nustatyti su tiekiamame komplekte esančiais aku-
muliatoriais.
OBJ_BUCH-1181-003.book  Page 212  Friday, February 20, 2015  10:58 AM

 Lietuviškai | 213
Bosch Power Tools
1 609 92A 119 | (20.2.15)
Garso stiprumo nustatymas
Norėdami padidinti garso stiprumą, sukite reguliatorių „Volu-
me“ 25 pagal laikrodžio rodyklę, norėdami sumažinti – prieš 
laikrodžio rodyklę. Garso stiprumo nustatymas (vertė nuo 0 
iki 20) kelias sekundes parodomas ekrano indikatoriuje d.
Prieš nustatydami ar keisdami radijo stotį, nustatykite mažes-
nę garso stiprumo vertę, o prieš įjungdami išorinį garso 
šaltinį – vidutinę vertę.
Skambesio nustatymas
Optimaliam skambesiui užtikrinti, statybų aikštelės radijuje 
yra integruotas ekvalaizeris.
Rankiniu būdu galite keisti aukštų ir žemų dažnių lygį arba nau-
doti įvairių muzikos stilių skambesio išankstinius nustatymus. 
Galite rinktis iš šių iš anksto užprogramuotų nustatymų 
„JAZZ“„ROCK“„POP“ ir „CLASSICAL“ arba pačių progra-
muojamą nustatymą „CUSTOM“.
Norėdami pasirinkti vieną iš išsaugotų skambesio išanksti-
nių nustatymų, pakartotinai spauskite skambesio išankstinio 
nustatymo parinkties mygtuką „Equalizer“ 15, kol ekrano 
indikatoriuje a pasirodys pageidaujamas nustatymas.
Nustatymo „CUSTOM“ pakeitimas:
– Vieną kartą paspauskite skambesio rankinio nustatymo 
mygtuką „Custom“ 17. Ekrane mirksi indikatorius „BAS“ 
c, o indikatoriuje – išsaugota žemų dažnių lygio vertė.
– Nustatykite pageidaujamą žemų dažnių lygį (vertė nuo 0 iki 
10). Norėdami padidinti žemų dažnių lygį, sukite reguliato-
rių „Bass/Treb“ 25 pagal laikrodžio rodyklę, norėdami 
sumažinti – prieš laikrodžio rodyklę.
– Norėdami išsaugoti nustatytą žemų dažnių lygį, antrą kartą 
paspauskite skambesio rankinio nustatymo mygtuką 
„Custom“ 17. Ekrane mirksi indikatorius „TRE“ b, skirtas 
po to sekančiam aukštų dažnių lygio nustatymui, o indika-
toriuje – išsaugota aukštų dažnių lygio vertė.
– Nustatykite pageidaujamą aukštų dažnių lygį (vertė nuo 0 
iki 10). Norėdami padidinti aukštų dažnių lygį, sukite regu-
liatorių „Bass/Treb“ 25 pagal laikrodžio rodyklę, norėda-
mi sumažinti – prieš laikrodžio rodyklę.
– Norėdami išsaugoti nustatytą aukštų dažnių lygį, trečią kar-
tą paspauskite skambesio rankinio nustatymo mygtuką 
„Custom“ 17.
Garso šaltinio parinkimas
Norėdami pasirinkti garso šaltinį, pakartotinai spauskite myg-
tuką „Source“ 22, kol ekrane atsiras pageidaujamo vidinio 
garso šaltinio m (žr. „Radijo stoties nustatymas ir 
išsaugojimas“, 213 psl.) arba išorinio garso šaltinio (žr. „Išo-
rinių garso šaltinių prijungimas“, 213 psl.) indikatorius:
– „FM“: radijas UTB bangomis,
– „AM“: radijas VB bangomis,
– „AUX 1“: išorinis garso šaltinis (pvz., CD grotuvas) per 
3,5 mm įvorę 28 išorinėje pusėje,
– „AUX 2“: išorinis garso šaltinis (pvz., MP3 grotuvas) per 
3,5 mm įvorę 35 duomenų laikmenos skyriuje,
– „USB“: išorinis garso šaltinis (pvz., USB atmintukas) per 
USB įvorę 33,
– „SD“: išorinis garso šaltinis (SD/MMC kortelė) per 
SD/MMC lizdą 34.
Strypinės antenos nukreipimas
Statybų aikštelės radijas pateikiamas su pritvirtinta strypine 
antena 10. Naudodami radijo režimu, strypinę anteną nu-
kreipkite ta kryptimi, kuria yra geriausias bangų priėmimas.
Jei bangų priėmimas nepakankamai geras, statybų aikštelės 
radiją pastatykite kitoje vietoje, kurioje yra geresnis bangų 
priėmimas.
Nuoroda: Statybų aikštelės radiją naudojant netoli radijo sto-
čių, radijo aparatų ar kitų elektroninių prietaisų, gali pasitaiky-
ti radijo bangų priėmimo trikdžių.
Jei strypinė antena 10 atsilaisvintų, priveržkite ją tiesiog prie 
korpuso sukdami pagal laikrodžio rodyklę.
Radijo stoties nustatymas ir išsaugojimas
Pakartotinai spauskite garso šaltinio parinkties mygtuką 
„Source“ 22, kol indikatoriuje m atsiras ultratrumpųjų bangų 
(UTB) priėmimo diapazono indikatorius „FM“ arba vidutinių 
bandų (VB) priėmimo diapazono indikatorius „AM“.
Norėdami nustatyti tam tikrą radijo dažnį, sukite reguliato-
rių „Tune“ 19 pagal laikrodžio rodyklę, kad dažnį padidintu-
mėte, ir prieš laikrodžio rodyklę, kad dažnį sumažintumėte. 
Dažnis nustatymo metu rodomas ekrano indikatoriuje 
n, o po 
to indikatoriuje j.
Norėdami ieškoti radijo stočių su didelio stiprumo signalu
spauskite paieškos atgal mygtuką „– Seek“ 23 arba paieškos 
pirmyn mygtuką „Seek +“ 21 ir šiek tiek palaikykite paspaus-
tą. Atrastos radijo stoties dažnis trumpai parodomas ekrano 
indikatoriuje n, o po to indikatoriuje j.
Kai priimamas signalas pakankamai stiprus, statybų aikštelės 
radijas automatiškai persijungia į stereo priėmimo režimą. 
Ekrane rodomas stereo priėmimo indikatorius i.
Norėdami išsaugoti nustatytą stotį, paspauskite atminties 
mygtuką „Memory“ 16. Ekrane mirksi indikatorius „PRE-
SET“ e, o indikatoriuje – paskiausia nustatytos atminties 
vietos numeris. Norėdami parinkti atminties vietą, pakartoti-
nai spauskite paieškos atgal mygtuką „– Seek“ 23 arba 
paieškos pirmyn mygtuką „Seek +“ 21, kol indikatoriuje d at-
siras pageidaujama atminties vieta. Dar kartą paspauskite at-
minties mygtuką 16, kad pasirinktoje atminties vietoje išsau-
gotumėte nustatytą stotį. Indikatoriai e ir d nustoja mirksėti.
Galite išsaugoti 20 UTB stočių ir 10 VB stočių. Atkreipkite dė-
mesį, kad jau užimtoje vietoje pasirinkus iš naujo, užrašoma 
naujai nustatyta radijo stotis.
Norėdami, kad grotų išsaugota stotis, pakartotinai spauski-
te paieškos atgal mygtuką „– Seek“ 23 arba paieškos pirmyn 
mygtuką „Seek +“ 21, kol indikatoriuje d atsiras pageidauja-
ma atminties vieta, o indikatoriuje – „PRESET“.
Išorinių garso šaltinių prijungimas (žr. pav. C)
Be integruoto radijo gali groti ir įvairūs išoriniai garso šaltiniai.
„AUX-In“ jungtis 1: „AUX-In“ jungtis 1 labiausiai tinka tiems 
garso šaltiniams, kurie nededami į duomenų laikmenos skyrių 
(pvz., CD grotuvui). Nuimkite „AUX 1 IN“ įvorės 28 apsauginį 
dangtelį ir į įvorę įstatykite kartu pristatyto AUX arba kito tin-
kamo laido 3,5 mm kištuką. AUX laidą prijunkite prie tinkamo 
garso šaltinio.
OBJ_BUCH-1181-003.book  Page 213  Friday, February 20, 2015  10:58 AM

214 | Lietuviškai 
1 609 92A 119 | (20.2.15)
Bosch Power Tools
Kai AUX laido kištuką ištraukiate, kad apsaugotumėte nuo ne-
švarumų, vėl uždėkite „AUX 1 IN“ įvorės 28 apsauginį dang-
telį.
Norėdami prijungti išorinius garso šaltinius, naudodamiesi že-
miau nurodytomis jungtimis, atlaisvinkite fiksuojamąją svirte-
lę 8 ir atidarykite duomenų laikmenos skyriaus („Digital Me-
dia Bay“) dangtelį 9.
– SD/MMC jungtis: į SD/MMC lizdą 34 įstatykite SD arba 
MMC kortelę. Kortelės užrašas turi būti nukreiptas apsau-
ginio dangtelio 31 kryptimi. Kortelės įrašų grojimą galima 
įjungti, kai indikatoriuje d atsiranda įrašų numeriai bei kor-
telėje esančių įrašų bendras skaičius. Norėdami kortelę iš-
imti, trumpai paspauskite kortelę ir ji bus išstumiama.
– USB jungtis: į USB įvorę 33 įstatykite USB atmintuką (arba 
tinkamo garso šaltinio USB kištuką). USB atmintuko įrašų 
grojimą galima įjungti, kai indikatoriuje 
d atsiranda įrašų 
numeriai bei atmintuke esančių įrašų bendras skaičius. No-
rėdami išimti USB atmintuką, ištraukite jį iš USB jungties.
– „AUX-In“ jungtis 2: „AUX-In“ jungtis 2 labiausiai tinka gar-
so šaltiniams, kuriuos galima dėti į skaitmeninės laikmenos 
skyrių (pvz., MP3 grotuvui). Kartu pristatyto AUX laido 
3,5 mm kištuką įstatykite į „AUX 2 IN“ įvorę 35. AUX laidą 
prijunkite prie tinkamo garso šaltinio.
Prijungtą išorinį garso šaltinį, jei tinkamas jo dydis, skaitmeni-
nės laikmenos skyriuje galite pritvirtinti laikiklio 36 kibiąja 
juosta.
Prijungę išorinį garso šaltinį, kad apsaugotumėte nuo pažeidi-
mo ir nešvarumų, kiek galima uždarykite skaitmeninės laikme-
nos skyriaus dangtelį 9.
Norėdami įjungti prijungtą garso šaltinį, pakartotinai spauski-
te garso šaltinio parinkties mygtuką „Source“ 22, kol ekrane 
atsiras pageidaujamo garso šaltinio indikatorius m.
Išorinių garso šaltinių valdymas
Garso šaltinių, prijungtų per SD/MMC lizdą 34 arba USB įvorę 
33, grojimas gali būti valdomas statybų aikštelės radiju. Indi-
katoriuje d kairėje atsiranda pasirinkto įrašo numeris, o 
dešinėje – esamų įrašų bendras skaičius.
Grojimas ir grojimo nutraukimas:
– Norėdami įjungti grojimą, paspauskite grojimo/pauzės 
mygtuką 24. Indikatoriuje j parodoma einamojo įrašo gro-
jimo trukmė.
– Jie grojimą norite nutraukti ar sustabdyti, dar kartą pa-
spauskite grojimo/pauzės mygtuką 24. Indikatoriuje j 
mirksi einamojo įrašo grojimo trukmė.
Įrašo pasirinkimas:
– Norėdami parinkti įrašą, pakartotinai spauskite paieškos 
atgal mygtuką „– Seek“ 23 arba paieškos pirmyn mygtuką 
„Seek +“ 21, kol indikatoriuje d atsiras pageidaujamo įra-
šo numeris.
– Norėdami įjungti grojimą, paspauskite grojimo/pauzės 
mygtuką 24.
Grojimas atsitiktine tvarka ir kartojimas:
– Jei norite, kad visi kortelėje ar USB atmintuke esantys įra-
šai būtų grojami atsitiktine tvarka, vieną kartą paspauskite 
grojimo atsitiktine tvarka/kartojimo mygtuką 20. Ekrane 
rodomas indikatorius f.
– Norėdami pakartoti visus esamajame albume esančius įra-
šus, antrą kartą paspauskite grojimo atsitiktine tvarka/kar-
tojimo mygtuką 20. Ekrane rodomas indikatorius g.
Nuoroda: tik naudojant šią funkciją indikatoriuje d dešinė-
je rodomas kortelėje ar USB atmintuke esamojo albumo 
numeris. Norėdami albumą pakeisti, pirmiausia turite grįžti 
į standartinį grojimą ir iš pageidaujamo albumo pasirinkti 
įrašą.
– Norėdami pakartoti tiktai ką tik pagrotą įrašą, trečią kartą 
paspauskite grojimo atsitiktine tvarka/kartojimo mygtuką 
20. Ekrane rodomas indikatorius h.
– Norėdami grįžti į standartinio grojimo režimą, ketvirtą kar-
tą paspauskite grojimo atsitiktine tvarka/kartojimo mygtu-
ką 20, kad ekrane dingtų indikatoriai fg ar h.
– Norėdami įjungti grojimą, paspauskite grojimo/pauzės 
mygtuką 24.
Išorinio garso perdavimo prietaiso prijungimas 
(žr. pav. C)
Statybų aikštelės radijo garso signalą galite perduoti ir į garso 
perdavimo prietaisus (pvz., stiprintuvą ar garsiakalbį).
Nuimkite „LINE OUT“ įvorės 30 apsauginį dangtelį ir į įvorę į-
statykite tinkamo AUX laido 3,5 mm  kištuką.  Prie  AUX  laido 
prijunkite tinkamą garso perdavimo prietaisą. Kai ištraukiate 
AUX laido kištuką, kad apsaugotumėte nuo nešvarumų, vėl už-
dėkite „LINE OUT“ įvorės 30 apsauginį dangtelį.
Elektros energijos tiekimas į išorinius prietaisus
Elektros energija į išorinius prietaisus per 12 V ir kintamosios 
srovės jungtį gali būti tiekiama tik tada, kai statybų aikštelės 
radijas yra prijungtas prie elektros tinklo; iš įstatyto akumulia-
toriaus elektros energija išoriniams prietaisams netiekiama.
Jei statybų aikštelės radijas yra prijungtas prie elektros tinklo, 
kaip patvirtinimas dega žalia kontrolinė lemputė 3.
USB jungtis
Naudojantis USB jungtimi, galima naudoti ar įkrauti daugelį 
prietaisų, į kuriuos energija gali būti tiekiama per USB jungtį 
(pvz., mobiliojo ryšio telefonus).
Atlaisvinkite fiksuojamąją svirtelę 8 ir atidarykite skaitmeninės 
laikmenos skyriaus dangtelį 9. Išorinio prietaiso USB jungtį tin-
kamu USB laidu sujunkite su statybų aikštelės radijo USB įvore 
33. Norint įjungti įkrovimo režimą, išorinis prietaisas statybų 
aikštelės radijuje turi būti nustatytas kaip garso šaltinis.
12 V jungtis (žr. pav. C)
Prie 12 V jungties galite prijungti ir naudoti išorinį elektrinį 
prietaisą, kuris turi 12 V kištuką ir kurio naudojamoji srovė 
maks. 1 A.
Nuimkite 12 V jungiamosios įvorės 29 apsauginį dangtelį. Išo-
rinio elektrinio prietaiso kištuką įstatykite į 12 V jungiamąją 
įvorę.
12 V jungtis yra apsaugota saugikliu 32. Jei prijungiant išori-
nį prietaisą jungtis yra be įtampos, atlaisvinkite fiksuojamąją 
svirtelę 8 ir atidarykite duomenų laikmenos skyriaus dangtelį 
9. Nusukite apsauginį dangtelį 31 ir patikrinkite, ar neįsijungė 
įstatytas saugiklis 32. Jei saugiklis įsijungė, įstatykite naują 
saugiklį  (5 x 20 mm,  250 V  maksimali  įtampa, 1 A nominalioji 
srovė ir greito įsijungimo charakteristika). Vėl tvirtai užsukite 
apsauginį dangtelį 31.
OBJ_BUCH-1181-003.book  Page 214  Friday, February 20, 2015  10:58 AM

 Lietuviškai | 215
Bosch Power Tools
1 609 92A 119 | (20.2.15)
Nuoroda: naudokite tik 1 A saugiklius, skirtus maks. 250 V 
įtampai („250V 1A FUSE FOR 12V OUTLET“). Naudojant ki-
tokius saugiklius, gali būti pažeistas statybų aikštelės radijas.
12 V jungtis taip pat yra apsaugota vidiniu temperatūros sau-
gikliu, kuris įjungiamas jungčiai perkaitus. Kai statybų aikštelės 
radijas atvėsta, saugiklio atstata atliekama automatiškai.
Kai ištraukiate išorinį kištuką, kad apsaugotumėte nuo nešvaru-
mų, uždėkite 12 V jungiamosios įvorės 29 apsauginį dangtelį.
Prijungimas prie kintamosios srovės šaltinio („Power 
Outlets“) (nėra gaminyje, kurio Nr. 3 601 D29 760)
Prijungę prie kintamosios srovės jungčių, galite naudoti kitus 
išorinius elektrinius prietaisus. Kištukiniai lizdai gali skirtis 
priklausomai nuo šalyje galiojančių standartų.
Visų prijungtų elektrinių prietaisų maksimalių leidžiamųjų 
naudojamųjų srovių suma turi neviršyti žemiau pateiktoje len-
telėje nurodytos vertės (taip pat žr. užrašą po dangteliais 4):
Atidarykite kintamosios srovės jungties dangtelį 4 ir į statybų 
aikštelės radijo kištukinį lizdą 5 įstatykite išorinio elektrinio 
prietaiso kištuką.
Laiko indikatorius
Statybų aikštelės radijas turi laiko indikatorių, maitinamą iš 
atskiro energijos šaltinio. Jei baterijų skyriuje yra įdėtos pa-
kankamos talpos buferinės baterijos (žr. „Buferinių baterijų 
įdėjimas ir keitimas“, 212 psl.), laiką galima išsaugoti net ir 
tada, kai statybų aikštelės radijas yra atjungtas nuo elektros 
tinklo ar akumuliatoriaus.
Laiko nustatymas
– Norėdami nustatyti laiką, spauskite laiko nustatymo myg-
tuką „Clock“ 18, kol laiko indikatoriuje n pradės mirksėsi 
valandų skaitmenys.
– Pakartotinai spauskite paieškos pirmyn mygtuką „Seek +“ 
21 arba paieškos atgal mygtuką „– Seek“ 23, kol bus pa-
rodyti tinkami valandų skaitmenys.
– Dar kartą paspauskite mygtuką „Clock“, kad laiko indika-
toriuje n pradėtų mirksėti minučių skaitmenys.
– Pakartotinai spauskite paieškos pirmyn mygtuką „Seek +“ 
21 arba paieškos atgal mygtuką „– Seek“ 23, kol bus pa-
rodyti tinkami minučių skaitmenys.
– Trečią kartą paspauskite mygtuką „Clock“, kad išsaugotu-
mėte laiko nustatymus.
Energijos taupymo režimas
Norėdami taupyti energiją, ekrane 27 galite išjungti laiko indi-
katorių.
Tuo tikslu, išjungdami garso režimą (žr. „Garso režimo įjungi-
mas ir išjungimas“, 212 psl.), įjungimo-išjungimo mygtuką 26 
laikykite nuspaustą tol, kol ekrane dings visi indikatoriai.
Norėdami vėl įjungti laiko indikatorių, vieną kartą paspauskite 
įjungimo-išjungimo mygtuką 26.
Darbo patarimai
Nuorodos, kaip optimaliai elgtis su akumuliatoriumi
Saugokite akumuliatorių nuo drėgmės ir vandens.
Akumuliatorių sandėliuokite tik nuo –20 °C iki 50 °C tempe-
ratūroje. Pvz., nepalikite akumuliatoriaus vasarą automobily-
je.
Pastebimas įkrauto akumuliatoriaus veikimo laiko sutrumpėji-
mas rodo, kad akumuliatorius susidėvėjo ir jį reikia pakeisti.
Vadovaukitės pateiktomis nuorodomis dėl prietaiso ir akumu-
liatoriaus šalinimo.
Gedimai – priežastys ir pašalinimas
Gaminio numeris
Maks. naudojamųjų srovių suma 
(A)
3 601 D29 700
15
3 601 D29 730
9
3 601 D29 770
12
3 601 D29 7W0
15
3 601 D29 7X0
9
Priežastis
Pašalinimas
Statybų aikštelės radijas neveikia
Netiekiama elektros energija Įstatykite tinklo kištuką arba 
(visiškai) įkrautą akumuliato-
rių
Statybų aikštelės radijas per 
šiltas arba per šaltas
Palaukite, kol statybų aikšte-
lės radijas pasieks darbinę 
temperatūrą
Statybų aikštelės radijas neveikia, kai jis prijungtas prie 
elektros tinklo
Pažeistas tinklo kištukas arba 
laidas
Patikrinkite tinklo kištuką ir 
laidą ir, jei reikia, pakeiskite
Statybų aikštelės radijas neveikia, kai naudojamas su 
akumuliatoriumi
Nešvarūs akumuliatoriaus 
kontaktai
Nuvalykite akumuliatoriaus 
kontaktus (pvz., daug kartų į-
statykite ir išimkite akumulia-
torių), jei reikia, akumuliato-
rių pakeiskite
Akumuliatorius pažeistas
Akumuliatorių pakeiskite
Akumuliatorius per šiltas arba 
per šaltas (dega įspėjamasis 
temperatūros simbolis k)
Palaukite, kol akumuliatorius 
pasieks darbinę temperatūrą
Į išorinius prietaisus netiekiama elektros energija
Neįstatytas tinklo kištukas
Netinkamai įstatytas tinklo 
kištukas
Neveikia 12 V jungtis
Neįstatytas saugiklis 32
Įstatykite saugiklį 32
Įsijungė saugiklis 32
Saugiklį 32 pakeiskite
Įsijungė vidinis temperatūros 
saugiklis
Išimkite išorinį prietaisą ir pa-
laukite, kol statybų aikštelės 
radijas atvės
OBJ_BUCH-1181-003.book  Page 215  Friday, February 20, 2015  10:58 AM

216 | Lietuviškai 
1 609 92A 119 | (20.2.15)
Bosch Power Tools
Nepašalinus gedimo aukščiau aprašytomis priemonėmis, rei-
kia kreiptis į įgaliotą Bosch klientų aptarnavimo skyrių.
Priežiūra ir servisas
Priežiūra ir valymas
 Maitinimo laidas yra su specialia apsaugine jungtimi, jį 
gali keisti tik Bosch įgalioto klientų aptarnavimo sky-
riaus specialistai.
Klientų aptarnavimo skyrius ir naudotojų konsul-
tavimo tarnyba
Klientų aptarnavimo skyriuje gausite atsakymus į klausimus, 
susijusius su jūsų gaminio remontu, technine priežiūra bei at-
sarginėmis dalimis. Detalius brėžinius ir informaciją apie at-
sargines dalis rasite čia:
www.bosch-pt.com
Bosch naudotojų konsultavimo tarnybos specialistai mielai at-
sakys į klausimus apie mūsų gaminius ir papildomą įrangą.
Ieškant informacijos ir užsakant atsargines dalis prašome bū-
tinai nurodyti dešimtženklį gaminio numerį, esantį statybų 
aikštelės radijo firminėje lentelėje.
Lietuva
Bosch įrankių servisas
Informacijos tarnyba: (037) 713350
ļrankių remontas: (037) 713352
Faksas: (037) 713354
El. paštas: service-pt@lv.bosch.com
Transportavimas
Kartu pateikiamų ličio jonų akumuliatorių gabenimui taikomos 
pavojingų krovinių gabenimą reglamentuojančių įstatymų nuos-
tatos. Naudotojui akumuliatorius gabenti keliais leidžiama be 
jokių apribojimų.
Jei siunčiant pasitelkiami tretieji asmenys (pvz., oro transpor-
tas, ekspedijavimo įmonė), būtina atsižvelgti į pakuotei ir žen-
klinimui taikomus ypatingus reikalavimus. Būtina, kad rengiant 
siuntą dalyvautų pavojingų krovinių gabenimo specialistas.
Siųskite tik tokius akumuliatorius, kurių nepažeistas korpu-
sas. Apklijuokite kontaktus ir supakuokite akumuliatorių taip, 
kad jis pakuotėje nejudėtų.
Taip pat laikykitės ir esamų papildomų nacionalinių taisyklių.
Каталог: data
data -> С. торайғыровтың публицистикасы
data -> Национальная академия образования им. Ы. Алтынсарина
data -> Байдалиев Д. Д
data -> «Қазақ» газетіндегі ұлт-азаттық көтеріліс туралы мақалалардың маңызы
data -> Сборник материалов Международной научно-практической конференции
data -> Бағдарламасы бойынша ескертпе (сайтқа орналастыру үшін)
data -> РеспубликалыҚ оҚу-Әдiстемелiк ЖуРнал мазмҰны содеРЖание Ө. Шеденов., а аРна
data -> Литература Межрегиональной олимпиады школьников «Высшая проба» по праву для учащихся 10 классов
data -> Урок русского языка в 11-м классе по теме: "Сложные предложения с различными видами связи"


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   55


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет