Uk Оригінальна інструкція з експлуатації kkжүктеу 9.58 Mb.
Pdf просмотр
бет14/57
Дата27.03.2017
өлшемі9.58 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   57

Montage
Accu opladen
 Gebruik alleen de oplaadapparaten die op de toebeho-
renpagina vermeld staan. Alleen deze oplaadapparaten 
zijn afgestemd op de bij het elektrische gereedschap ge-
bruikte lithiumionaccu.
Opmerking: De accu wordt gedeeltelijk opgeladen geleverd. 
Om de volledige capaciteit van de accu te verkrijgen, laadt u 
voor het eerste gebruik de accu volledig in het oplaadappa-
raat op.
De lithiumionaccu kan op elk moment worden opgeladen zon-
der de levensduur te verkorten. Een onderbreking van het op-
laden schaadt de accu niet.
De lithiumionaccu is door middel van „Electronic Cell Protec-
tion (ECP)” beschermd tegen te sterk ontladen. Als de accu 
leeg is, wordt het elektrische gereedschap door een veilig-
heidsschakeling uitgeschakeld. Her inzetgereedschap be-
weegt niet meer.
 Druk na het automatisch uitschakelen van het elektri-
sche gereedschap niet meer op de aan/uit-schakelaar. 
De accu kan anders beschadigd worden.
Neem de voorschriften ten aanzien van de afvalverwijdering 
in acht.
Cirkelzaag
GKS 18 V-LI
Productnummer
3 601 F6H 0..
Nominale spanning
V=
18
Onbelast toerental
min
-1
3900
Max. zaagdiepte
– bij verstekhoek 0°
– bij verstekhoek 45°
mm
mm
51
40
Blokkering uitgaande as

Afmetingen voetplaat
mm
146 x 272
Max. zaagbladdiameter
mm
165
Min. zaagbladdiameter
mm
160
Max. zaagbladdikte
mm
1,7
Max. tanddikte/-zetting
mm
2,6
Min. tanddikte/-zetting
mm
2,0
Opnameboorgat
mm
20
Gewicht volgens EPTA-Procedure 
01/2003
kg
3,9/4,1*
Toegestane omgevingstemperatuur
– bij  het  laden
– bij  het  gebruik
**
 en bij opslag
°C
°C
0...+45
–20...+50
Aanbevolen accu’s
GBA 18 V ...
Aanbevolen laadapparaten
AL 18..
GAL 3680
* afhankelijk van gebruikte accu
** beperkt vermogen bij temperaturen <0 °C
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 58  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

 Nederlands | 59
Bosch Power Tools
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Accu verwijderen
De accu 3 beschikt over twee vergrendelingsstanden die 
moeten voorkomen dat de accu bij het onbedoeld indrukken 
van de accuontgrendelingsknop 24 uit de machine valt. Zo-
lang de accu in het elektrische gereedschap is geplaatst, 
wordt deze door een veer op de juiste plaats gehouden.
Als u de accu 3 wilt verwijderen, drukt u op de ontgrendelings-
knop 24 en trekt u de accu naar achteren uit het elektrische 
gereedschap. Forceer daarbij niet.
Accu-oplaadindicatie (zie afbeelding F)
De drie groene LED’s van de accuoplaadindicatie 32 geven de 
oplaadtoestand van de accu 3 aan. Om veiligheidsredenen 
kan de oplaadtoestand alleen worden opgevraagd als het 
elektrische gereedschap stilstaat.
Druk op de toets 31 om de oplaadtoestand weer te geven. Dit 
is ook mogelijk als de accu 3 verwijderd is.
Als er na het indrukken van de knop 31 geen LED brandt, is de 
accu defect en moet deze worden vervangen.
Cirkelzaagblad inzetten of vervangen
 Neem altijd voor werkzaamheden aan het elektrische 
gereedschap de accu uit het gereedschap.
 Draag werkhandschoenen bij de montage van het zaag-
blad. Bij het aanraken van het zaagblad bestaat verwon-
dingsgevaar.
 Gebruik alleen zaagbladen die voldoen aan de in deze 
gebruiksaanwijzing aangegeven eisen.
 Gebruik in geen geval slijpschijven als inzetgereed-
schap.
Zaagblad kiezen
Een overzicht van geadviseerde zaagbladen vindt u aan het 
einde van deze gebruiksaanwijzing.
Zaagblad demonteren (zie afbeelding A)
Leg het elektrische gereedschap voor het wisselen van toebe-
horen bij voorkeur op de voorzijde van het motorhuis.
– Druk op de asblokkeerknop 14 en houd deze ingedrukt.
 Bedien de asblokkeerknop 14 alleen als de uitgaande 
as stilstaat. Anders kan het elektrische gereedschap be-
schadigd raken.
– Draai met de inbussleutel 16 de spanschroef 22 in draai-
richting 
 naar buiten.
– Draai de pendelbeschermkap 7 terug en houd deze vast.
– Neem de spanflens 21 en het zaagblad 20 van de uitgaan-
de as 18.
Zaagblad monteren (zie afbeelding A)
Leg het elektrische gereedschap voor het wisselen van toebe-
horen bij voorkeur op de voorzijde van het motorhuis.
– Reinig het zaagblad 20 en alle te monteren spandelen.
– Draai de pendelbeschermkap 7 terug en houd deze vast.
– Zet het zaagblad 20 op de opnameflens 19. De zaagrich-
ting van de tanden (pijlrichting op het zaagblad) en draai-
richtingspijl op de pendelbeschermkap 7 moeten overeen-
komen.
– Breng  de  spanflens  21 aan en draai de spanschroef 22 in 
draairichtng 
 in. Let op de juiste inbouwpositie van opna-
meflens 19 en spanflens 21.
– Druk op de asblokkeerknop 14 en houd deze ingedrukt.
– Draai met de inbussleutel 16 de spanschroef 22 in draai-
richting 
 vast. Het aandraaimoment moet 6–9 Nm be-
tragen, dat is handvast plus ¼ kwartslag of drie maatstre-
pen van de markering 23 op de beschermkap 4.
Afzuiging van stof en spanen
 Neem altijd voor werkzaamheden aan het elektrische 
gereedschap de accu uit het gereedschap.
 Stof van materialen zoals loodhoudende verf, enkele hout-
soorten, mineralen en metaal kunnen schadelijk voor de 
gezondheid zijn. Aanraking of inademing van stof kan lei-
den tot allergische reacties en/of ziekten van de ademwe-
gen van de gebruiker of personen die zich in de omgeving 
bevinden.
Bepaalde soorten stof, bijvoorbeeld van eiken- en beuken-
hout, gelden als kankerverwekkend, in het bijzonder in 
combinatie met toevoegingsstoffen voor houtbehandeling 
(chromaat en houtbeschermingsmiddelen). Asbesthou-
dend materiaal mag alleen door bepaalde vakmensen wor-
den bewerkt.
– Om een hoge graad van stofafzuiging te bereiken, ge-
bruikt u de zuiger GAS 25/GAS 50/GAS 50 M voor hout 
of GAS 50 MS voor hout en/of mineraalstof in combina-
tie met dit elektrische gereedschap.
– Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek.
– Er wordt geadviseerd om een ademmasker met filter-
klasse P2 te dragen.
Neem de in uw land geldende voorschriften voor de te bewer-
ken materialen in acht.
Afzuigadapter monteren (zie afbeelding B)
Bevestig de afzuigadapter 26 met de bevestigingsschroef 25 
op de voetplaat 6.
Aan de afzuigadapter 26 kan een afzuigslang met een diame-
ter van 35 mm worden aangesloten.
 De afzuigadapter mag niet zonder aangesloten externe 
afzuiging gemonteerd zijn. Het afzuigkanaal kan anders 
verstopt raken.
 Aan de afzuigadapter mag geen stofzak worden aange-
sloten. Het afzuigsysteem kan anders verstopt raken.
Reinig de afzuigadapter 26 regelmatig om een optimale afzui-
ging te waarborgen.
Externe afzuiging
Verbind de afzuigslang 27 met een stofzuiger (toebehoren). 
Een overzicht van aansluitingen op verschillende stofzuigers 
vindt u aan het einde van deze gebruiksaanwijzing.
De stofzuiger moet geschikt zijn voor het te bewerken materi-
aal.
Gebruik bij het afzuigen van voor de gezondheid bijzonder ge-
vaarlijk, kankerverwekkend of droog stof een speciale zuiger.
LED
Capaciteit
Permanent licht 3 x groen
≥2/3
Permanent licht 2 x groen
≥1/3
Permanent licht 1 x groen
<1/3
Knipperlicht 1 x groen
Reserve
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 59  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

60 | Nederlands 
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Bosch Power Tools
Gebruik
Functies
 Neem altijd voor werkzaamheden aan het elektrische 
gereedschap de accu uit het gereedschap.
Zaagdiepte instellen (zie afbeelding C)
 Pas de zaagdiepte aan de dikte van het werkstuk aan. 
Er dient minder dan een volledige tandhoogte onder het 
werkstuk zichtbaar te zijn.
Maak de spanhendel 29 los. Voor een kleinere zaagdiepte 
trekt u de zaag van de voetplaat 6 weg, voor een grotere zaag-
diepte duwt u de zaag naar de voetplaat 6 toe. Stel de ge-
wenste maat op de zaagdiepteschaalverdeling in. Draai de 
spanhendel 29 weer vast.
De spankracht van de spanhendel 29 kan worden bijgesteld. 
Schroef daarvoor de spanhendel 29 los en schroef deze min-
stens 30° tegen de wijzers van de klok in weer vast.
Verstekhoek instellen
Leg het elektrische gereedschap bij voorkeur op de voorzijde 
van de beschermkap 4.
Draai de vleugelschroef 11 los. Draai de zaag opzij. Stel de ge-
wenste maat op de schaalverdeling 13 in. Draai de vleugel-
schroef 11 weer vast.
Opmerking: Bij het verstekzagen is de zaagdiepte kleiner dan 
de op de zaagdiepteschaalverdeling 28 aangeven waarde.
Zaagmarkeringen
De zaagmarkering 0° 9 geeft de stand van het zaagblad bij 
haaks zagen aan. De zaagmarkering 45° 10 geeft de stand van 
het zaagblad bij het zagen onder een hoek van 45° aan.
Zet de cirkelzaag zoals in de afbeelding aangegeven tegen het 
werkstuk om maatzuiver te zagen. U kunt het best eerst proef-
zagen.
Ingebruikneming
Accu plaatsen
 Gebruik alleen originele Bosch-lithiumionaccu’s met 
de op het typeplaatje van het elektrische gereedschap 
aangegeven spanning. Het gebruik van andere accu’s kan 
tot verwondingen en brandgevaar leiden.
Duw de opgeladen accu 3 van voren in de voet van het elektri-
sche gereedschap. Druk de accu volledig in de voet tot de ro-
de streep niet meer zichtbaar is en de accu veilig vergrendeld 
is.
In- en uitschakelen
Als u het elektrische gereedschap wilt inschakelen bedient u 
eerst de inschakelblokkering 1 en drukt u vervolgens de 
aan/uit-schakelaar 2 in en houdt u deze ingedrukt.
Als u het elektrische gereedschap wilt uitschakelen laat u de 
aan/uit-schakelaar 2 los.
Opmerking: Om veiligheidsredenen kan de aan/uit-schake-
laar 2 van de machine niet worden vergrendeld, maar moet 
deze tijdens het gebruik voortdurend ingedrukt blijven.
Om energie te besparen, schakelt u het elektrische gereed-
schap alleen in wanneer u het gebruikt.
Snelstop
Een geïntegreerde snelstop verkort het uitlopen van het zaag-
blad na het uitschakelen van het elektrische gereedschap.
Bescherming tegen te sterk ontladen
De lithiumionaccu is door middel van „Electronic Cell Protec-
tion (ECP)” beschermd tegen te sterk ontladen. Als de accu 
leeg is, wordt het elektrische gereedschap door een veilig-
heidsschakeling uitgeschakeld. Her inzetgereedschap be-
weegt niet meer.
Tips voor de werkzaamheden
Bescherm de zaagbladen tegen schokken en stoten.
Geleid het elektrische gereedschap gelijkmatig en licht du-
wend in de zaagrichting. Te sterk duwen vermindert de le-
vensduur van de inzetgereedschappen aanzienlijk en kan het 
elektrische gereedschap schaden.
De zaagcapaciteit en de zaagkwaliteit zijn in belangrijke mate 
afhankelijk van de toestand en de tandvorm van het zaagblad. 
Gebruik daarom alleen scherpe en voor het te bewerken ma-
teriaal geschikte zaagbladen.
Hout zagen
De juiste keuze van het zaagblad is afhankelijk van de hout-
soort en houtkwaliteit en van de vraag of er moet worden ge-
schulpt of afgekort.
Bij het in de lengte zagen van vurenhout ontstaan lange, spi-
raalvormige spanen.
Beuken- en eikenhoutstof is bijzonder gevaarlijk voor de ge-
zondheid. Werk daarom alleen met stofafzuiging.
Zagen met parallelgeleider (zie afbeelding D)
Met de parallelgeleider 8 kunt u nauwkeurig zagen langs een 
werkstukrand en stroken op dezelfde maat zagen.
Zagen met hulpgeleider (zie afbeelding E)
Voor het bewerken van grote werkstukken of het zagen van 
rechte randen kunt u een plank of een plint als hulpgeleider op 
het werkstuk bevestigen en de cirkelzaag met de voetplaat 
langs de hulpgeleider bewegen.
Zagen met geleidingsrail (zie afbeelding G)
Met de geleidingsrail 33 kunt u in een rechte lijn zagen.
Opmerking: Gebruik de geleidingsrail 33 alleen voor haaks 
zagen. Bij het zagen van verstek kunt u de geleidingsrail 33 
beschadigen.
45°


45°
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 60  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

 Nederlands | 61
Bosch Power Tools
1 609 92A 14R | (3.2.15)
De hechtlaag voorkomt wegglijden van de geleidingsrail en 
beschermt het werkstukoppervlak. Dankzij de laag op de ge-
leidingsrail glijdt het elektrische gereedschap gemakkelijk.
Zet de cirkelzaag rechtstreeks op de geleidingsrail 33. Beves-
tig de geleidingsrail 33 met geschikte spanvoorzieningen 
(bijv. lijmklemmen) zodanig op het werkstuk dat het smalle 
been van de geleidingsrail 33 naar het zaagblad wijst.
De geleidingsrail 33 mag aan de aan te zagen kant van het 
werkstuk niet uitsteken.
Schakel het elektrische gereedschap in en geleid het gelijk-
matig en licht duwend in de zaagrichting.
Met het verbindingsstuk 34 kunnen twee geleidingsrails wor-
den gecombineerd. Het spannen gebeurt door middel van de 
vier bouten in het verbindingsstuk.
Aanwijzingen voor de optimale omgang met de accu
Bescherm de accu tegen vocht en water.
Bewaar de accu alleen bij een temperatuur tussen –20 °C en 
50 °C. Laat de accu bijvoorbeeld in de zomer niet in de auto 
liggen.
Reinig de ventilatieopeningen van de accu af en toe met een 
zachte, schone en droge doek.
Een duidelijk kortere gebruiksduur na het opladen duidt erop 
dat de accu versleten is en moet worden vervangen.
Neem de voorschriften ten aanzien van de afvalverwijdering 
in acht.
Onderhoud en service
Onderhoud en reiniging
 Neem altijd de accu uit het elektrische gereedschap 
voor werkzaamheden aan het gereedschap (zoals het 
uitvoeren van onderhoud en het wisselen van inzetge-
reedschap) en voor het vervoeren en opbergen van het 
gereedschap. Bij per ongeluk bedienen van de aan/uit-
schakelaar bestaat verwondingsgevaar.
 Houd het elektrische gereedschap en de ventilatieope-
ningen altijd schoon om goed en veilig te werken.
De pendelbeschermkap moet altijd vrij kunnen bewegen en 
vanzelf kunnen sluiten. Houd daarom de omgeving rond de 
pendelbeschermkap altijd schoon. Verwijder stof en spanen 
door uitblazen met perslucht of met een kwast.
Zaagbladen zonder bekledingslaag kunnen door middel van 
een dunne laag zuurvrije olie worden beschermd tegen roest-
aanslag. Verwijder de olie weer voor het zagen, omdat het 
hout anders vlekken krijgt.
Hars- of lijmresten op het zaagblad schaden de zaagkwaliteit. 
Reinig daarom zaagbladen meteen na het gebruik.
Klantenservice en gebruiksadviezen
Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderde-
len altijd het uit tien cijfers bestaande productnummer vol-
gens het typeplaatje van het elektrische gereedschap.
Onze klantenservice beantwoordt uw vragen over reparatie 
en onderhoud van uw product en over vervangingsonderde-
len. Explosietekeningen en informatie over vervangingson-
derdelen vindt u ook op:
www.bosch-pt.com
Het Bosch-team voor gebruiksadviezen helpt u graag bij vra-
gen over onze producten en toebehoren.
Nederland
Tel.: (076) 579 54 54
Fax: (076) 579 54 94
E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com
België
Tel.: (02) 588 0589
Fax: (02) 588 0595
E-mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com
Vervoer
Op de meegeleverde lithiumionaccu’s zijn de eisen voor het 
vervoer van gevaarlijke stoffen van toepassing. De accu’s kun-
nen door de gebruiker zonder verdere voorwaarden over de 
weg worden vervoerd.
Bij de verzending door derden (bijv. luchtvervoer of expedi-
tiebedrijf) moeten bijzondere eisen ten aanzien van verpak-
king en markering in acht worden genomen. In deze gevallen 
moet bij de voorbereiding van de verzending een deskundige 
voor gevaarlijke goederen worden geraadpleegd.
Verzend accu’s alleen als de behuizing onbeschadigd is. Plak 
blootliggende contacten af en verpak de accu zodanig dat de-
ze niet in de verpakking beweegt.
Neem ook eventuele overige nationale voorschriften in acht.
Afvalverwijdering
Elektrische gereedschappen, accu’s, toebehoren en 
verpakkingen moeten op een voor het milieu verant-
woorde wijze worden hergebruikt.
Gooi elektrische gereedschappen, accu’s en batterijen niet bij 
het huisvuil.
Alleen voor landen van de EU:
Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU 
moeten niet meer bruikbare elektrische ge-
reedschappen en volgens de Europese richt-
lijn 2006/66/EG moeten defecte of lege ac-
cu’s en batterijen apart worden ingezameld 
en op een voor het milieu verantwoorde wij-
ze worden hergebruikt.
Accu’s en batterijen:
Li-ion:
Lees de aanwijzingen in het gedeelte 
„Vervoer”, pagina 61 en neem deze in 
acht.
Wijzigingen voorbehouden.
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 61  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

62 | Dansk 
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Bosch Power Tools
Dansk
Sikkerhedsinstrukser
Generelle sikkerhedsinstrukser til el-værktøj
Læs alle sikkerhedsinstrukser og an-
visninger. I tilfælde af manglende over-
holdelse af sikkerhedsinstrukserne og anvisningerne er der ri-
siko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.
Opbevar alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger til se-
nere brug.
Det i sikkerhedsinstrukserne benyttede begreb „el-værktøj“ 
refererer til netdrevet el-værktøj (med netkabel) og akkudre-
vet el-værktøj (uden netkabel).
Sikkerhed på arbejdspladsen
 Sørg for, at arbejdsområdet er rent og rigtigt belyst. 
Uorden eller uoplyste arbejdsområder øger faren for 
uheld.
 Brug ikke el-værktøjet i eksplosionsfarlige omgivelser, 
hvor der findes brændbare væsker, gasser eller støv. 
El-værktøj kan slå gnister, der kan antænde støv eller dam-
pe.
 Sørg for, at andre personer og ikke mindst børn holdes 
væk fra arbejdsområdet, når maskinen er i brug. Hvis 
man distraheres, kan man miste kontrollen over maskinen.
Elektrisk sikkerhed
 El-værktøjets stik skal passe til kontakten. Stikket må 
under ingen omstændigheder ændres. Brug ikke adap-
terstik sammen med jordforbundet el-værktøj. Uæn-
drede stik, der passer til kontakterne, nedsætter risikoen 
for elektrisk stød.
 Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader 
som f.eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Hvis 
din krop er jordforbundet, øges risikoen for elektrisk stød.
 Maskinen må ikke udsættes for regn eller fugt. Ind-
trængning af vand i et el-værktøj øger risikoen for elektrisk 
stød.
 Brug ikke ledningen til formål, den ikke er beregnet til 
(f.eks. må man aldrig bære el-værktøjet i ledningen, 
hænge el-værktøjet op i ledningen eller rykke i lednin-
gen for at trække stikket ud af kontakten). Beskyt led-
ningen mod varme, olie, skarpe kanter eller maskinde-
le, der er i bevægelse. Beskadigede eller indviklede 
ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
 Hvis el-værktøjet benyttes i det fri, må der kun benyt-
tes en forlængerledning, der er egnet til udendørs 
brug. Brug af forlængerledning til udendørs brug nedsæt-
ter risikoen for elektrisk stød.
 Hvis det ikke kan undgås at bruge el-værktøjet i fugtige 
omgivelser, skal der bruges et HFI-relæ. Brug af et 
HFI-relæ reducerer risikoen for at få elektrisk stød.
Personlig sikkerhed
 Det er vigtigt at være opmærksom, se, hvad man laver, 
og bruge el-værktøjet fornuftigt. Brug ikke noget 
el-værktøj, hvis du er træt, har nydt alkohol eller er på-
virket af medikamenter eller euforiserende stoffer. Få 
sekunders uopmærksomhed ved brug af el-værktøjet kan 
føre til alvorlige personskader.
 Brug beskyttelsesudstyr og hav altid beskyttelsesbril-
ler på. Brug af sikkerhedsudstyr som f.eks. støvmaske, 
skridsikkert fodtøj, beskyttelseshjelm eller høreværn af-
hængig af maskintype og anvendelse nedsætter risikoen 
for personskader.
 Undgå utilsigtet igangsætning. Kontrollér, at el-værktø-
jet er slukket, før du tilslutter det til strømtilførslen 
og/eller akkuen, løfter eller bærer det. Undgå at bære 
el-værktøjet med fingeren på afbryderen og sørg for, at 
el-værktøjet ikke er tændt, når det sluttes til nettet, da det-
te øger risikoen for personskader.
 Gør det til en vane altid at fjerne indstillingsværktøj el-
ler skruenøgle, før el-værktøjet tændes. Hvis et stykke 
værktøj eller en nøgle sidder i en roterende maskindel, er 
der risiko for personskader.
 Undgå en anormal legemsposition. Sørg for at stå sik-
kert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance. 
Dermed har du bedre muligheder for at kontrollere el-værk-
tøjet, hvis der skulle opstå uventede situationer.
 Brug egnet arbejdstøj. Undgå løse beklædningsgen-
stande eller smykker. Hold hår, tøj og handsker væk fra 
dele, der bevæger sig. Dele, der er i bevægelse, kan gribe 
fat i løstsiddende tøj, smykker eller langt hår.
 Hvis støvudsugnings- og opsamlingsudstyr kan monte-


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   57


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет