Uk Оригінальна інструкція з експлуатації kk


Montering af adapter til støvopsugning (se Fig. B)жүктеу 9.58 Mb.
Pdf просмотр
бет16/57
Дата27.03.2017
өлшемі9.58 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   57

Montering af adapter til støvopsugning (se Fig. B)
Fastgør opsugningsadapteren 26 med fastgørelsesskruen 25 
på grundpladen 6.
Til opsugningsadapteren 26 kan der tilsluttes en opsugnings-
slange med en diameter på 35 mm.
 Opsugningsadapteren må ikke være monteret uden til-
sluttet støvsuger. Ellers kan opsugningskanalen tilstop-
pes.
LED
Kapacitet
Konstant lys 3 x grøn
≥2/3
Konstant lys 2 x grøn
≥1/3
Konstant lys 1 x grøn
<1/3
Blinklys 1 x grøn
Reserve
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 66  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

 Dansk | 67
Bosch Power Tools
1 609 92A 14R | (3.2.15)
 En støvpose må ikke tilsluttes til opsugningsadapte-
ren. Ellers kan opsugningssystemet tilstoppes.
Opsugningsadapteren 26 skal rengøres med regelmæssige 
mellemrum for at sikre en optimal opsugning.
Opsugning med fremmed støvsuger
Forbind opsugningsslangen 27 med en støvsuger (tilbehør). 
En oversigt over tilslutning af forskellige støvsugere findes ba-
gest i denne vejledning.
Støvsugeren skal være egnet til det materiale, som skal opsu-
ges.
Anvend en specialstøvsuger til opsugning af særligt sund-
hedsfarligt, kræftfremkaldende eller tørt støv.
Brug
Funktioner
 Tag akkuen ud af el-værktøjet, før der udføres arbejde 
på det.
Snitdybde indstilles (se Fig. C)
 Tilpas snitdybden i forhold til emnets tykkelse. Mindre 
end en hel tandhøjde skal kunne ses under emnet.
Løsne spændegrebet 29. Til en mindre snitdybde fjernes sa-
ven fra grundpladen 6, til en større snitdybde trykkes saven 
hen mod grundpladen 6. Indstil det ønskede mål på snitdyb-
deskalaen. Spænd spændegrebet 29 igen.
Spændegrebets spændekraft 29 kan efterjusteres. Skru 
spændegrebet 29 af og drej det mindst 30° til venstre, før det 
sættes på igen.
Indstilling af geringsvinkel
El-værktøjet skal helst lægges fra på beskyttelsesskærmens 
frontside 4.
Løsne vingeskruen 11. Sving saven ud til siden. Indstil det øn-
skede mål på skalaen 13. Skru vingeskruen 11 fast igen.
Bemærk: Ved geringssnit er snitdybden mindre end den viste 
værdi på snitdybdeskalaen 28.
Snitmarkeringer
Snitmarkeringen 0° 9 viser savklingens position ved et ret-
vinklet snit. Snitmarkeringen 45° 10 viser savklingens positi-
on ved 45°-snit.
Til et målnøjagtigt snit positioneres rundsaven på emnet, som 
vist på billedet. Du skal helst gennemføre et prøvesnit.
Ibrugtagning
Isæt akku
 Brug kun originale li-ion-akkuer fra Bosch, der skal ha-
ve den spænding, der er angivet på dit el-værktøjs ty-
peskilt. Brug af andre akku’er øger risikoen for personska-
der og er forbundet med brandfare.
Skub den ladte akku 3 ind i el-vær ktøjets fod forfra. Tryk ak-
kuen helt ind i foden, til den røde stribe er forsvundet og akku-
en sidder fast.
Tænd/sluk
El-værktøjet tages i brug ved først at aktivere kontaktspær-
ren 1 og herefter trykke på start-stop-kontakten 2 og holde 
den nede.
El-værktøjet slukkes ved at slippe start-stop-kontakten 2.
Bemærk: Af sikkerhedstekniske grunde kan start-stop-kon-
takten 2 ikke fastlåses; den skal trykkes ned og holdes nede, 
så længe saven er i drift.
For at spare på energien bør du kun tænde for el-værktøjet, 
når du bruger det.
Udløbsbremse
En integreret udløbsbremse forkorter savklingens efterløb, 
når el-værktøjet slukkes.
Beskyttelse mod dybdeafladning
Li-ion-akkuen er beskyttet mod afladning med „Electronic Cell 
Protection (ECP)“. Er akkuen afladet, slukkes el-værktøjet 
med en beskyttelseskontakt: Indsatsværktøjet bevæger sig 
ikke mere.
Arbejdsvejledning
Beskyt savklingerne mod stød og slag.
Før el-værktøjet jævnt og med let skub i snitretning. For stærk 
fremføring forringer indsatsværktøjets levetid betydeligt og 
kan beskadige el-værktøjet.
Saveevnen og snitkvaliteten afhænger i væsentlig grad af sav-
klingens tilstand og tandform. Anvend derfor kun skarpe sav-
klinger, som er egnet til det materiale, som der skal saves i.
Savning i træ
Det rigtige valg af savklingen retter sig efter træart, trækvali-
tet og om der skal gennemføres længde- eller tværsnit.
Ved længdesavning af gran opstår der lange, spiralformede 
spåner.
Bøge- og egestøv er specielt sundhedsfarligt, arbejd derfor 
kun med støvopsugning.
Savning med parallelanslag (se Fig. D)
Parallelanslaget 8 gør det muligt at udføre nøjagtige snit langs 
med en emnekant og save striber med ens mål.
Savning med hjælpeanslag (se Fig. E)
Til bearbejdning af store emner eller til skæring af lige kanter 
kan man fastgøre et bræt eller en liste som hjælpeanslag på 
emnet og føre grundpladen på rundsaven langs med hjælpe-
anslaget.
45°


45°
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 67  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

68 | Dansk 
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Bosch Power Tools
Savning med styreskinne (se Fig. G)
Ved hjælp af styreskinnen 33 kan man gennemføre snit, der 
forløber i en lige linje.
Bemærk: Brug kun styreskinnen 33 til retvinklede snit. Ved 
geringssnit kan du beskadige styreskinnen 33.
Den skridsikre belægning forhindrer, at styreskinnen glider, 
og skåner emneoverfladen. Belægningen på styreskinnen sik-
rer, at el-værktøjet glider let.
Anbring rundsaven direkte på styreskinnen 33. Fastgør styre-
skinnen 33 på emnet med egnede spændeanordninger 
(f.eks. skruetvinger), så det smalle ben på styreskinnen 33 
peger hen mod savklingen.
Styreskinnen 33 må ikke rage ud over den emneside, der 
skal saves i.
Tænd for el-værktøjet og før det jævnt og med let skub i snit-
retningen.
Forbindelsesstykket 34 bruges til at samle to styreskinner. 
Spænding gennemføres med de fire skruer, der findes i for-
bindelsesstykket.
Henvisninger til optimal håndtering af akkuen
Beskyt akkuen mod fugtighed og vand.
Opbevar kun akkuen i et temperaturområde mellem –20 °C 
og 50 °C. Opbevar ikke akkuen i bilen f.eks. om sommeren.
Rengør akkuens ventilationsåbninger en gang imellem med en 
blød, ren og tør pensel.
Når driftstiden pr. opladning forkortes væsentligt, er det tegn 
på, at akkuerne er slidt op og skal udskiftes.
Læs og overhold henvisningerne mhr. bortskaffelse.
Vedligeholdelse og service
Vedligeholdelse og rengøring
 Tag akkuen ud af el-værktøjet, før der arbejdes på 
el-værktøjet (f.eks. vedligeholdelse, værktøjsskift 
osv.) samt før det transporteres og lægges til opbeva-
ring. Utilsigtet aktivering af start-stop-kontakten er for-
bundet med kvæstelsesfare.
 El-værktøj og el-værktøjets ventilationsåbninger skal 
altid holdes rene for at sikre et godt og sikkert arbejde.
Pendulbeskyttelsesskærmen skal altid kunne bevæges frit og 
lukkes automatisk. Derfor skal området omkring beskyttel-
sesskærmen altid være rent. Fjern støv og spåner med tryk-
luft eller en pensel.
Savklinger uden belægning kan beskyttes mod korrosion med 
et tyndt lag syrefri olie. Fjern olien igen før savearbejdet påbe-
gyndes, da træ ellers bliver plettet.
Harpiks- eller limrester på savklingen forringer snitkvaliteten. 
Rengør derfor savklinger umiddelbart efter brug.
Kundeservice og brugerrådgivning
El-værktøjets 10-cifrede typenummer (se typeskilt) skal altid 
angives ved forespørgsler og bestilling af reservedele.
Kundeservice besvarer dine spørgsmål vedr. reparation og 
vedligeholdelse af dit produkt samt reservedele. Eksplosions-
tegninger og informationer om reservedele findes også un-
der:
www.bosch-pt.com
Bosch brugerrådgivningsteamet vil gerne hjælpe dig med at 
besvare spørgsmål vedr. vores produkter og deres tilbehør.
Dansk
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
På www.bosch-pt.dk kan der online bestilles reservedele eller 
oprettes en reparations ordre.
Tlf. Service Center: 44898855
Fax: 44898755
E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com
Transport
De indeholdte Li-Ion-akkuer overholder bestemmelserne om 
farligt gods. Akkuerne kan transporteres af brugeren på of-
fentlig vej uden yderligere pålæg.
Ved forsendelse gennem tredjemand (f.eks.: lufttransport el-
ler spedition) skal særlige krav vedr. emballage og mærkning 
overholdes. Her skal man kontakte en faregodsekspert, før 
forsendelsesstykket forberedes.
Send kun akkuer, hvis huset er ubeskadiget. Tilklæb åbne 
kontakter og indpak akkuen på en sådan måde, at den ikke 
kan bevæge sig i emballagen.
Følg venligst også eventuelle, videreførende, nationale for-
skrifter.
Bortskaffelse
El-værktøj, akku, tilbehør og emballage skal genbru-
ges på en miljøvenlig måde.
Smid ikke el-værktøj og akkuer/batterier ud sammen med det 
almindelige husholdningsaffald!
Gælder kun i EU-lande:
Iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU 
skal kasseret elektroværktøj og iht. det euro-
pæiske direktiv 2006/66/EF skal defekte el-
ler opbrugte akkuer/batterier indsamles se-
parat og genbruges iht. gældende 
miljøforskrifter.
Akkuer/batterier:
Li-Ion:
Læs og overhold henvisningerne i af-
snit „Transport“, side 68.
Ret til ændringer forbeholdes.
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 68  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

 Svenska | 69
Bosch Power Tools
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Svenska
Säkerhetsanvisningar
Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg
Läs noga igenom alla säkerhetsanvis-
ningar och instruktioner. Fel som uppstår 
till följd av att säkerhetsanvisningarna och instruktionerna 
inte följts kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga person-
skador.
Förvara alla varningar och anvisningar för framtida bruk.
Nedan använt begrepp ”Elverktyg” hänför sig till nätdrivna 
elverktyg (med nätsladd) och till batteridrivna elverktyg 
(sladdlösa).
Arbetsplatssäkerhet
 Håll arbetsplatsen ren och välbelyst. Oordning på 
arbetsplatsen och dåligt belyst arbetsområde kan leda till 
olyckor.
 Använd inte elverktyget i explosionsfarlig omgivning 
med brännbara vätskor, gaser eller damm. Elverktygen 
alstrar gnistor som kan antända dammet eller gaserna.
 Håll under arbetet med elverktyget barn och obehöriga 
personer på betryggande avstånd. Om du störs av obe-
höriga personer kan du förlora kontrollen över elverktyget.
Elektrisk säkerhet
 Elverktygets stickpropp måste passa till vägguttaget. 
Stickproppen får absolut inte förändras. Använd inte 
adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade 
elverktyg. Oförändrade stickproppar och passande vägg-
uttag reducerar risken för elstöt.
 Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t. ex. rör, 
värmeelement, spisar och kylskåp. Det finns en större 
risk för elstöt om din kropp är jordad.
 Skydda elverktyget mot regn och väta. Tränger vatten in 
i ett elverktyg ökar risken för elstöt.
 Missbruka inte nätsladden och använd den inte för att 
bära eller hänga upp elverktyget och inte heller för att 
dra stickproppen ur vägguttaget. Håll nätsladden på 
avstånd från värme, olja, skarpa kanter och rörliga 
maskindelar. Skadade eller tilltrasslade ledningar ökar 
risken för elstöt.
 När du arbetar med ett elverktyg utomhus använd 
endast förlängningssladdar som är avsedda för utom-
husbruk. Om en lämplig förlängningssladd för utomhus-
bruk används minskar risken för elstöt.
 Använd ett felströmsskydd om det inte är möjligt att 
undvika elverktygets användning i fuktig miljö. Fel-
strömsskyddet minskar risken för elstöt.
Personsäkerhet
 Var uppmärksam, kontrollera vad du gör och använd 
elverktyget med förnuft. Använd inte elverktyg när du 
är trött eller om du är påverkad av droger, alkohol eller 
mediciner. Under användning av elverktyg kan även en 
kort ouppmärksamhet leda till allvarliga kroppsskador.
 Bär alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglas-
ögon. Användning av personlig skyddsutrustning som 
t.ex. dammfiltermask, halkfria säkerhetsskor, skydds-
hjälm och hörselskydd reducerar alltefter elverktygets typ 
och användning risken för kroppsskada.
 Undvik oavsiktlig igångsättning. Kontrollera att 
elverktyget är frånkopplat innan du ansluter stickprop-
pen till vägguttaget och/eller ansluter/tar bort batte-
riet, tar upp eller bär elverktyget. Om du bär elverktyget 
med fingret på strömställaren eller ansluter påkopplat 
elverktyg till nätströmmen kan olycka uppstå.
 Ta bort alla inställningsverktyg och skruvnycklar innan 
du kopplar på elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel i en 
roterande komponent kan medföra kroppsskada.
 Undvik onormala kroppsställningar. Se till att du står 
stadigt och håller balansen. I detta fall kan du lättare kon-
trollera elverktyget i oväntade situationer.
 Bär lämpliga arbetskläder. Bär inte löst hängande klä-
der eller smycken. Håll håret, kläderna och handskarna 
på avstånd från rörliga delar. Löst hängande kläder, 
långt hår och smycken kan dras in av roterande delar.
 När elverktyg används med dammutsugnings- och -upp-
samlingsutrustning, se till att dessa är rätt monterade 
och används på korrekt sätt. Användning av damm-
utsugning minskar de risker damm orsakar.
Korrekt användning och hantering av elverktyg
 Överbelasta inte elverktyget. Använd för aktuellt 
arbete avsett elverktyg. Med ett lämpligt elverktyg kan 
du arbeta bättre och säkrare inom angivet effektområde.
 Ett elverktyg med defekt strömställare får inte längre 
användas. Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur är 
farligt och måste repareras.
 Dra stickproppen ur vägguttaget och/eller ta bort bat-
teriet innan inställningar utförs, tillbehörsdelar byts ut 
eller elverktyget lagras. Denna skyddsåtgärd förhindrar 
oavsiktlig inkoppling av elverktyget.
 Förvara elverktygen oåtkomliga för barn. Låt elverkty-
get inte användas av personer som inte är förtrogna 
med dess användning eller inte läst denna anvisning. 
Elverktygen är farliga om de används av oerfarna personer.
 Sköt elverktyget omsorgsfullt. Kontrollera att rörliga 
komponenter fungerar felfritt och inte kärvar, att kom-
ponenter inte brustit eller skadats; orsaker som kan 
leda till att elverktygets funktioner påverkas menligt. 
Låt skadade delar repareras innan elverktyget tas i 
bruk. Många olyckor orsakas av dåligt skötta elverktyg.
 Håll skärverktygen skarpa och rena. Omsorgsfullt skötta 
skärverktyg med skarpa eggar kommer inte så lätt i kläm 
och går lättare att styra.
 Använd elverktyget, tillbehör, insatsverktyg osv. 
enligt dessa anvisningar. Ta hänsyn till arbetsvillkoren 
och arbetsmomenten. Om elverktyget används på ett sätt 
som det inte är avsett för kan farliga situationer uppstå.
VARNING
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 69  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

70 | Svenska 
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Bosch Power Tools
Omsorgsfull hantering och användning av sladdlösa 
elverktyg
 Ladda batterierna endast i de laddare som tillverkaren 
rekommenderat. Om en laddare som är avsedd för en viss 
typ av batterier används för andra batterityper finns risk 
för brand.
 Använd endast batterier som är avsedda för aktuellt 
elverktyg. Används andra batterier finns risk för kropps-
skada och brand.
 Håll gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar och andra små 
metallföremål på avstånd från reservbatterier för att 
undvika en bygling av kontakterna. En kortslutning av 
batteriets kontakter kan leda till brännskador eller brand.
 Om batteriet används på fel sätt finns risk för att 
vätska rinner ur batteriet. Undvik kontakt med väts-
kan. Vid oavsiktlig kontakt spola med vatten. Om 
vätska kommer i kontakt med ögonen uppsök dess-
utom läkare. Batterivätskan kan medföra hudirritation 
och brännskada.
Service
 Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera elverk-
tyget och endast med originalreservdelar. Detta garan-
terar att elverktygets säkerhet upprätthålls.
Säkerhetsanvisningar för cirkelsågar
Sågmetod
 FARA: Håll händerna på betryggande avstånd från såg-
området och sågklingan. Håll andra handen på stöd-
handtaget eller motorhuset. Om båda händerna hålls på 
sågen kan de inte skadas av sågklingan.
 För inte in handen under arbetsstycket. Klingskyddet 
kan under arbetsstycket inte skydda handen mot såg-
klingan.
 Anpassa sågdjupet till arbetsstyckets tjocklek. Den 
synliga delen av en tand under arbetsstycket måste vara 
mindre än en hel tand.
 Arbetsstycket som ska sågas får aldrig hållas i handen 
eller över benen. Säkra arbetsstycket på ett stabilt 
stöd. Det är viktigt att arbetsstycket hålls fast ordentligt 
för undvikande av kontakt med kroppen, inklämning av 
sågklinga eller förlorad kontroll över sågen.
 Håll i elverktyget endast vid de isolerade greppytorna 
när arbeten utförs på ställen där insatsverktyget eller 
skruven kan skada dolda elledningar. Kontakt med en 
spänningsförande ledning kan sätta elverktygets metallde-
lar under spänning och leda till elstöt.
 Vid längsriktad sågning ska alltid ett anslag eller en rak 
kantstyrning användas. Detta förbättrar snittnoggrann-
heten och minskar risken för att sågklingan kommer i kläm.
 Använd alltid sågklingor i rätt storlek och med lämpligt 
infästningshål (t. ex. rutformat eller runt). Sågklingor 
som inte passar till sågens monteringskomponenter rote-
rar orunt och leder till att kontrollen förloras över sågen.
 Använd aldrig skadade eller felaktiga underläggs-
brickor eller skruvar för sågklingan. Underläggsbrick-
orna och skruvarna för sågklingan har konstruerats speci-
ellt för denna såg och har då optimal effekt och 
driftsäkerhet.
 Bakslag – Orsaker och motsvarande säkerhetsanvis-
ningar 
– ett bakslag är en plötslig reaktion när sågklingan hakar 
upp sig, kommer i kläm eller är felaktigt inriktad, som 
sedan leder till att en okontrollerad såg lyfts upp ur arbets-
stycket och rör sig mot användaren;
– sågklingan hakar upp sig, kommer i kläm eller blockerar 
när sågspåret sluter sig och motorkraften slår sågen i rikt-
ning mot användaren;
– när sågklingan snedvrids i sågspåret eller har fel inrikt-
ning, kan tänderna i sågklingans bakre kant haka upp sig i 
arbetsstyckets yta, varvid sågklingan går upp ur sågspåret 
och sedan hoppar åter mot användaren.
Ett bakslag orsakas av en felaktigt använd såg. Detta kan 
undvikas med lämpliga skyddsåtgärder som beskrivs 
nedan.
 Håll stadigt i sågen med båda händerna och håll 
armarna i ett läge som möjliggör att hålla stånd mot de 
bakslagskrafter som eventuellt uppstår. Stå alltid på 
sidan om sågklingan; håll aldrig sågklingan i linje med 
kroppen. Vid ett bakslag kan sågen hoppa bakåt men 
användaren kan behärska bakslagskraften om lämpliga 
åtgärder vidtagits.
 Om sågklingan kommer i kläm eller arbetet avbryts, 
koppla från sågen och håll sågklingan i arbetsstycket 
tills den stannat fullständigt. Försök aldrig dra sågen ur 
arbetsstycket eller bakåt så länge sågklingan roterar 
eller risk finns för att bakslag uppstår. Lokalisera och 
åtgärda orsaken för inklämning av sågklingan.
 Vill du återstarta en såg som sitter i arbetsstycket cen-
trera sågklingan i sågspåret och kontrollera att såg-
klingans tänder inte hakat upp sig i arbetsstycket. Är 
sågklingan inklämd kan den gå upp ur arbetsstycket eller 
orsaka bakslag vid återstart av sågen.
 Stöd stora skivor för att reducera risken för ett bakslag 
till följd av inklämd sågklinga. Stora och tunga skivor kan 
böjas ut. Skivorna måste därför stödas på båda sidorna 
både i närheten av sågspåret och vid skivans kanter.
 Använd inte oskarpa eller skadade sågklingor. Såg-
klingor med oskarpa eller fel inriktade tänder medför till 
följd av ett för smalt sågspår ökad friktion, inklämning av 
sågklingan och bakslag.
 Före sågning påbörjas dra stadigt fast inställningsan-
ordningarna för sågdjup och snittvinkel. Om inställning-
arna förändras under sågning kan sågklingan klämmas fast 
och orsaka bakslag.
 Var speciellt försiktig vid sågning i existerande väggar 
eller andra dolda områden. Den inträngande sågklingan 
kan blockera vid sågning i dolda objekt och förorsaka bak-
slag.
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 70  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

 Svenska | 71
Bosch Power Tools
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Undre klingskyddets funktion
 Kontrollera innan sågen används att det undre kling-
skyddet stänger felfritt. Sågen får inte tas i bruk om det 
undre klingskyddet inte är fritt rörligt och inte stängs 
omedelbart. Kläm eller bind inte fast det undre kling-
skyddet i öppet läge. Om sågen av misstag faller ner på 
golvet kan det undre klingskyddet deformeras. Öppna 
klingskyddet med återdragningsspaken och kontrollera att 
det är fritt rörligt och att det vid alla snittvinklar och snitt-
djup varken berör sågklingan eller andra delar.
 Kontrollera funktionen på fjädern till det undre kling-


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   57


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет