Uk Оригінальна інструкція з експлуатації kk


skyddet. Låt sågen repareras innan den tas i bruk omжүктеу 9.58 Mb.
Pdf просмотр
бет17/57
Дата27.03.2017
өлшемі9.58 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   57

skyddet. Låt sågen repareras innan den tas i bruk om 
undre klingskyddet eller fjädern inte fungerar felfritt. 
Skadade delar, klibbiga avlagringar eller anhopning av 
spån kan hindra det undre klingskyddets rörelse.
 Öppna den undre skyddshuven manuellt endast vid 
speciella sågningar, som ”insticks- och vinkelsåg-
ningar”. Öppna den undre skyddshuven med returspa-
ken och släpp den så snart sågklingan sticker in i 
arbetsstycket. Vid alla andra sågarbeten ska den undre 
skyddshuven arbeta automatiskt.
 Se till att sågklingan skyddas av det undre klingskyd-
det när sågen läggs bort på arbetsbänk eller golv. En 
oskyddad och roterande sågklinga förflyttar sågen bakåt 
och kan såga allt som är i vägen. Beakta även sågens efter-
gång.
Extra säkerhetsanvisningar
 För inte in händerna i spånutkastet. Risk finns för att 
roterande delar skadar händerna.
 Arbeta inte med sågen över huvudet. I detta fall finns 
ingen möjlighet att kontrollera elverktygets styrning.
 Använd lämpliga detektorer för lokalisering av dolda 
försörjningsledningar eller konsultera lokalt distribu-
tionsföretag. Kontakt med elledningar kan förorsaka 
brand och elstöt. En skadad gasledning kan leda till explo-
sion. Borrning i vattenledning kan förorsaka sakskador.
 Elverktyget får inte användas stationärt. Sågen är inte 
konstruerad för drift på sågbord.
 Använd inte sågklingor i HSS-stål. Dessa sågklingor kan 
lätt brytas sönder.
 Såga inte järnmetaller. Glödande spån kan antända utsu-
get damm.
 Håll i elverktyget med båda händerna under arbetet 
och se till att du står stadigt. Elverktyget kan styras säk-
rare med två händer.
 Säkra arbetsstycket. Ett arbetsstycke som är fastspänt i 
en uppspänningsanordning eller ett skruvstycke hålls säk-
rare än med handen.
 Vänta tills elverktyget stannat helt innan du lägger bort 
det. Insatsverktyget kan haka upp sig och leda till att du 
kan förlora kontrollen över elverktyget.
 Öppna inte batteriet. Detta kan leda till kortslutning.
Skydda batteriet mot hög värme som t. ex. 
längre solbestrålning, eld, vatten och fukt. 
Explosionsrisk föreligger.
 I skadat eller felanvänt batteri kan ångor uppstå. Tillför 
friskluft och uppsök läkare vid åkommor. Ångorna kan 
leda till irritation i andningsvägarna.
 Använd batteriet endast med Bosch elverktyget. Detta 
skyddar batteriet mot farlig överbelastning.
 Batteriet kan skadas av vassa föremål som t. ex. spikar 
eller skruvmejslar eller på grund av yttre påverkan. En 
intern kortslutning kan uppstå och rök, explosion eller 
överhettning kan förekomma hos batteriet.
Produkt- och kapacitetsbeskrivning
Läs noga igenom alla säkerhetsanvisningar 
och instruktioner. Fel som uppstår till följd av 
att säkerhetsanvisningarna och instruktio-
nerna inte följts kan orsaka elstöt, brand 
och/eller allvarliga personskador.
Fäll upp sidan med illustration av elverktyget och håll sidan 
uppfälld när du läser bruksanvisningen.
Ändamålsenlig användning
Elverktyget är avsett för längs- och tvärsågning i rak vinkel och 
geringsvinkel i trä med arbetsstycket på fast underlag.
Illustrerade komponenter
Numreringen av komponenterna hänvisar till illustration av 
elverktyget på grafiksida.
Inkopplingsspärr för strömställaren Till/Från
Strömställare Till/Från
Batteri*
Klingskydd
Justerarm för pendlande klingskydd
Fotplatta
Pendlande klingskydd
Parallellanslag
Märkning av snittlinje 0°
10 Märkning av snittlinje 45°
11 Vingskruv för geringsvinkelförval
12 Vingskruv för parallellanslag
13 Skala för geringsvinkel
14 Spindellåsknapp
15 Stödhandtag (isolerad greppyta)
16 Sexkantnyckel
17 Handgrepp (isolerad greppyta)
18 Sågspindel
19 Stödfläns
20 Cirkelsågklinga*
21 Spännfläns
22 Spännskruv med bricka
23 Markeringar på klingskyddet
24 Batteriets upplåsningsknapp
25 Fästskruv för utsugningsadapter
26 Utsugningsadapter
27 Utsugningsslang*
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 71  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

72 | Svenska 
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Bosch Power Tools
28 Sågdjupsskala
29 Spännspak för sågdjupsförval
30 Skruvtvingspar*
31 Knapp för indikering av laddtillstånd*
32 Indikering av batteriets laddningstillstånd*
33 Styrskena*
34 Förbindelsestycke*
*I bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehör ingår inte i 
standardleveransen. I vårt tillbehörsprogram beskrivs allt tillbe-
hör som finns.
Tekniska data
Buller-/vibrationsdata
Bullernivåvärde förmedlas enligt EN 60745-2-5.
Maskinens A-vägda ljudnivå uppnår i typiska fall: Ljudtryck-
snivå 95 dB(A); ljudeffektnivå 106 dB(A). Onoggrannhet 
K=3,0 dB.
Använd hörselskydd!
Totala vibrationsemissionsvärden a
h
 (vektorsumma ur tre 
riktningar) och onoggrannhet K framtaget enligt 
EN 60745-2-5:
sågning i trä: a
h
=3 m/s
2
, K=1,5 m/s
2
.
Mätningen av den vibrationsnivå som anges i denna anvisning 
har utförts enligt en mätmetod som är standardiserad i 
EN 60745 och kan användas vid jämförelse av olika elverk-
tyg. Mätmetoden är även lämplig för preliminär bedömning av 
vibrationsbelastningen.
Den angivna vibrationsnivån representerar den huvudsakliga 
användningen av elverktyget. Om däremot elverktyget 
används för andra ändamål, med olika tillbehör, med andra 
insatsverktyg eller inte underhållits ordentligt kan vibrations-
nivån avvika. Härvid kan vibrationsbelastningen under 
arbetsperioden öka betydligt.
För en exakt bedömning av vibrationsbelastningen bör även 
de tider beaktas när elverktyget är frånkopplat eller är igång, 
men inte används. Detta reducerar tydligt vibrationsbelast-
ningen för den totala arbetsperioden.
Bestäm extra säkerhetsåtgärder för att skydda operatören 
mot vibrationernas inverkan t. ex.: underhåll av elverktyget 
och insatsverktygen, att hålla händerna varma, organisation 
av arbetsförloppen.
Försäkran om överensstämmelse
Vi intygar under ensamt ansvar att den produkt som beskrivs 
under ”Tekniska data” uppfyller alla gällande bestämmelser i 
direktiven 2011/65/EU, till 19 april 2016: 2004/108/EG, 
från 20 april 2016: 2014/30/EU, 2006/42/EG inklusive 
ändringar och stämmer överens med följande standarder: 
EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Teknisk tillverkningsdokumentation (2006/42/EG) fås från:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 03.02.2015
Montage
Batteriets laddning
 Använd endast de laddare som anges på tillbehörssi-
dan. Endast denna typ av laddare är anpassad till det 
litium-jonbatteri som används i elverktyget.
Anvisning: Batteriet levereras ofullständigt uppladdat. För 
full effekt ska batteriet före första användningen laddas upp i 
laddaren.
Litiumjonbatteriet kan när som helst laddas upp eftersom 
detta inte påverkar livslängden. Batteriet skadas inte om 
laddning avbryts.
Litium-jonbatteriet är med ”Electronic Cell Protection (ECP)” 
skyddad mot djupurladdning. Vid urladdat batteri kopplar 
skyddskopplingen från elverktyget: Insatsverktyget roterar 
inte längre.
 Undvik att trycka på strömställaren Till/Från efter en 
automatisk frånkoppling av elverktyget. Batteriet kan 
skadas.
Beakta anvisningarna för avfallshantering.
Handcirkelsåg
GKS 18 V-LI
Produktnummer
3 601 F6H 0..
Märkspänning
V=
18
Tomgångsvarvtal
min
-1
3900
Max. sågdjup
– vid geringsvinkel 0°
– vid geringsvinkel 45°
mm
mm
51
40
Spindellåsning

Bottenplattans dimensioner
mm
146 x 272
Max. sågklingsdiameter
mm
165
Min. sågklingsdiameter
mm
160
Max. stomtjocklek
mm
1,7
Max. tandtjocklek/-skränkning
mm
2,6
Min. tandtjocklek/-skränkning
mm
2,0
Klingans centrumhål
mm
20
Vikt enligt EPTA-Procedure 
01/2003
kg
3,9/4,1*
Tillåten omgivningstemperatur
– vid laddning
– vid drift
**
 och lagring
°C
°C
0...+45
–20...+50
Rekommenderade batterier
GBA 18 V ...
Rekommenderade laddare
AL 18..
GAL 3680
* i relation till använt batteri
** Begränsad effekt vid temperaturer <0 °C
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 72  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

 Svenska | 73
Bosch Power Tools
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Borttagning av batteri
Batteriet 3 är försedd med två låssteg som hindrar batteriet 
från att falla ut om dess upplåsningsknapp 24 oavsiktligt 
trycks. När batteriet är insatt i elverktyget hålls den med en 
fjäder i rätt läge.
Ta bort batteriet 3 genom att trycka på upplåsningsknappen 
24 och dra sedan batteriet bakåt ur elverktyget. Bruka inte 
våld.
Batteriets laddningsindikering (se bild F)
De tre gröna lysdioderna i batteriets display 32 visar batteri-
ets laddningstillstånd 3. Av säkerhetsskäl kan laddningstill-
ståndet avfrågas endast när elverktyget är frånkopplat.
Tryck knappen 31 för att visa laddningstillståndet. Detta kan 
ske även när batteriet 3 är borttagen.
Om ingen lysdiod tänds när knappen 31 trycks ned, är batte-
riet defekt och måste bytas ut.
Insättning och byte av sågklinga
 Innan åtgärder utförs på elverktyget ska batterimodu-
len tas ut.
 Använd skyddshandskar vid montering av sågklingan. 
Om sågklingan berörs finns risk för personskada.
 Använd endast sågklingor som motsvarar i instruk-
tionsboken angivna specifikationer.
 Slipskivor får absolut inte användas för sågning.
Val av sågklinga
En översikt av rekommenderade sågklingor finns i slutet av 
denna bruksanvisning.
Demontering av sågklinga (se bild A)
Vi rekommenderar att vid verktygsbyte ställa elverktyget att 
stå på motorhusets framsida.
– Tryck ned spindellåsknappen 14 och håll den nedtryckt.
 Spindellåsknappen 14 får manövreras endast när såg-
spindeln står stilla. I annat fall kan elverktyget skadas.
– Skruva med sexkantnyckeln 16 bort spännskruven 22 i 
rotationsriktning 
.
– Sväng det pendlande klingskyddet 7 bakåt och håll fast.
– Ta bort spännflänsen 21 och sågklingan 20 från sågspin-
deln 18.
Montering av sågklinga (se bild A)
Vi rekommenderar att vid verktygsbyte ställa elverktyget att 
stå på motorhusets framsida.
– Rengör sågklingan 20 och alla delar som skall monteras.
– Sväng det pendlande klingskyddet 7 bakåt och håll fast.
– Placera sågklingan 20 på stödflänsen 19. Tändernas 
sågriktning (se pilen på sågklingan) och rotationspilen på 
pendlande klingskyddet 7 måste stämma överens.
– Lägg upp spännflänsen 21 och skruva in spännskruven 22 
i rotationsriktning 
. Kontrollera att stödflänsen 19 och 
spännflänsen 21 är monterade i rätt läge.
– Tryck ned spindellåsknappen 14 och håll den nedtryckt.
– Dra med sexkantnyckeln 16 fast spännskruven 22 i rota-
tionsriktning 
. Åtdragningsmomentet bör vara 6–9 Nm 
vilket motsvarar manuell åtdragning plus ¼ varv eller 3 
skalstreck på markeringen 23 på klingskyddet 4.
Damm-/spånutsugning
 Innan åtgärder utförs på elverktyget ska batterimodu-
len tas ut.
 Dammet från material som t. ex. blyhaltig målning, vissa 
träslag, mineraler och metall kan vara hälsovådligt. Berö-
ring eller inandning av dammet kan orsaka allergiska reak-
tioner och/eller andningsbesvär hos användaren eller per-
soner som uppehåller sig i närheten.
Vissa damm från ek eller bok anses vara cancerogena, spe-
ciellt då i förbindelse med tillsatsämnen för träbehandling 
(kromat, träkonserveringsmedel). Endast yrkesmän får 
bearbeta asbesthaltigt material.
– För god dammutsugning använd tillsammans med 
elverktyget en dammsugare GAS 25/GAS 50/ 
GAS 50 M för trä eller GAS 50 MS för trä och/eller mine-
raldamm.
– Se till att arbetsplatsen är väl ventilerad.
– Vi rekommenderar ett andningsskydd i filterklass P2.
Beakta de föreskrifter som i aktuellt land gäller för bearbetat 
material.
Montering av utsugningsadapter (se bild B)
Säkra utsugningsadaptern 26 med fästskruven 25 på botten-
plattan 6.
Till utsugningsadaptern 26 kan en utsugningsslang med en 
diameter om 35 mm anslutas.
 Utsugningsadaptern får endast vara monterad i kombi-
nation med extern utsugning. Utsugningskanalen kan i 
annat fall täppas till.
 Till utsugningsadaptern får en dammsäck inte anslu-
tas. Risk finns att utsugningssystemet täpps till.
En optimal utsugning kan endast garanteras om utsugnings-
adaptern 26 regelbundet renas.
Extern utsugning
Koppla utsugningsslangen 27 till en dammsugare (tillbehör). 
En översikt över hur slangen kopplas till olika dammsugare 
lämnas i slutet av denna bruksanvisning.
Dammsugaren måste vara lämplig för det material som ska 
bearbetas.
Använd för utsugning av hälsovådligt och cancerframkallande 
eller torrt damm en specialdammsugare.
Drift
Driftsätt
 Innan åtgärder utförs på elverktyget ska batterimodu-
len tas ut.
Lysdiod
Kapacitet
Permanent ljus 3 gröna
≥2/3
Permanent ljus 2 gröna
≥1/3
Permanent ljus 1 grönt
<1/3
Blinkljus 1 grönt
Reserv
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 73  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

74 | Svenska 
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Bosch Power Tools
Inställning av sågdjup (se bild C)
 Anpassa sågdjupet till arbetsstyckets tjocklek. Den 
synliga delen av en tand under arbetsstycket måste vara 
mindre än en hel tand.
Lossa spännspaken 29. För att minska sågdjupet dra bort 
sågen från bottenplattan 6, för att öka sågdjupet tryck sågen 
mot bottenplattan 6. Ställ in önskat mått på sågdjupsskalan. 
Dra åter fast spännspaken 29.
Spännspakens 29 fastspänningskraft kan justeras. Skruva 
bort spännspaken 29 och skruva åter fast efter det den för-
skjutits minst 30° moturs.
Inställning av geringsvinkel
Vi rekommenderar att ställa elverktyget att stå på klingskyd-
dets 4 framsida.
Lossa vingskruven 11. Sväng sågen åt sidan. Ställ in önskat 
mått på skalan 13. Dra åter fast vingskruven 11.
Anvisning: Vid geringssnitt är sågdjupet mindre än vad som 
visas på sågdjupsskalan 28.
Märkning av snittlinje
Märkningen 0° 9 visar sågklingans läge vid rätvinklig sågning. 
Märkningen 45° 10 visar sågklingans läge vid 45° sågning.
För måttriktig sågning placera cirkelsågen på arbetsstycket 
som bilden visar. Provsåga.
Driftstart
Insättning av batteri
 Använd endast original Bosch litiumjonbatterier med 
den spänning som anges på elverktygets typskylt. 
Används andra batterier finns risk för kroppsskada och 
brand.
Skjut in uppladdad batterimodul 3 framifrån i elverktygets 
fot. Tryck fullständigt in batterimodulen i foten tills det röda 
strecket inte längre är synligt och batterimodulen är säkert 
låst.
In- och urkoppling
För start av elverktyget tryck först på inkopplingsspärren 1 
och därefter på strömställaren Till/Från 2 och håll den ned-
tryckt.
För frånkoppling av elverktyget släpp strömställaren 
Till/Från 2.
Anvisning: Av säkerhetsskäl kan elverktygets strömställare 
Till/Från 2 inte låsas, utan måste under drift hållas nedtryckt.
För att spara energi, koppla på elverktyget endast när du vill 
använda det.
Utlöpsbroms
En integrerad utlöpsbroms förkortar sågklingans eftergång 
vid frånkoppling av elverktyget.
Djupurladdningsskydd
Litium-jonbatteriet är med ”Electronic Cell Protection (ECP)” 
skyddad mot djupurladdning. Vid urladdat batteri kopplar 
skyddskopplingen från elverktyget: Insatsverktyget roterar 
inte längre.
Arbetsanvisningar
Skydda sågklingorna mot stötar och slag.
För elverktyget jämnt och med lätt frammatning i skärrikt-
ningen. En för kraftig frammatning reducerar betydligt elverk-
tygets livslängd och kan dessutom skada elverktyget.
Sågeffekten och snittkvaliteten är i hög grad beroende av 
klingans tillstånd och tändernas form. Använd därför endast 
skarpa och för aktuellt material lämpliga sågklingor.
Sågning i trä
Vid val av sågklinga ta hänsyn till träslag, träkvalitet och om 
sågning ska utföras på längden eller tvären.
Vid längdsnitt i gran uppstår långa spån i spiralform.
Damm från bok och ek är speciellt hälsovådligt; använd därför 
dammutsugning för bearbetning av dessa material.
Sågning med parallellanslag (se bild D)
Med parallellanslaget 8 kan exakta snitt utföras längs arbets-
styckets kant och lister med lika mått sågas.
Sågning med hjälpanslag (se bild E)
För bearbetning av stora arbetsstycken eller vid sågning av 
raka kanter kan en bräda eller en list fästas på arbetsstycket 
som hjälpanslag och cirkelsågen med bottenplattan sedan 
föras längs hjälpanslaget.
Sågning med styrskena (se bild G)
Med hjälp av styrskenan 33 kan linjär sågning utföras.
Anvisning: Använd styrskenan 33 endast för rätvinkliga snitt. 
Vid geringssnitt finns risk för att styrskenan 33 skadas.
Vidhäftningsbeläggningen förhindrar att styrskenan förskjuts 
och skonar samtidigt arbetsstyckets yta. Styrskenans belägg-
ning underlättar elverktygets glidning.
Lägg upp cirkelsågen direkt på styrskenan 33. Fäst styr-
skenan 33 med lämpliga uppspänningsanordningar, t. ex. 
skruvtvingar på arbetsstycket så att styrskenans 33 smala 
ben ligger mot sågklingan.
Styrskenan 33 får inte stå över arbetsstyckets frontsida.
Koppla på elverktyget och mata fram det i snittriktningen med 
jämn och låg kraft.
Med förbindelsestycket 34 kan två styrskenor fogas ihop. 
Inspänning sker med de fyra skruvar som finns i förbindelse-
stycket.
Anvisningar för korrekt hantering av batterimodulen
Skydda batterimodulen mot fukt och vatten.
Batterimodulen får endast lagras inom ett temperaturområde 
mellan –20 °C och 50 °C. Låt därför inte batterimodulen 
t. ex. på sommaren ligga kvar i bilen.
45°


45°
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 74  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

 Norsk | 75
Bosch Power Tools
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Rengör vid tillfälle batterimodulens ventilationsöppningar 
med en mjuk, ren och torr pensel.
Är brukstiden efter uppladdning onormalt kort tyder det på 
att batterierna är förbrukade och måste bytas mot nya.
Beakta anvisningarna för avfallshantering.
Underhåll och service
Underhåll och rengöring
 Ta bort batteriet innan åtgärder utförs på elverktyget 
(t.ex. underhåll, verktygsbyte etc.) samt före trans-
port och lagring. Om strömställaren Till/Från oavsiktligt 
påverkas finns risk för personskada.
 Håll elverktyget och dess ventilationsöppningar rena 
för bra och säkert arbete.
Pendlande klingskyddet måste alltid vara fritt rörligt och 
stänga automatiskt. Håll därför området kring pendlande 
klingskyddet rent. Avlägsna damm och spån genom renblås-
ning med tryckluft eller med en pensel.
Sågklingor utan beläggning kan skyddas mot korrosion med 
ett tunt skikt syrafri olja. Innan klingan används ska oljan tor-
kas av då den kan alstra fläckar på trävirket.
Harts- och limrester på sågklingan nedsätter snittkvaliteten. 
Rengör sågklingorna genast efter avslutad användning.
Kundtjänst och användarrådgivning
Ange alltid vid förfrågningar och reservdelsbeställningar det 
10-siffriga produktnumret som finns på elverktygets typskylt.
Kundservicen ger svar på frågor beträffande reparation och 
underhåll av produkter och reservdelar. Sprängskisser och 
information om reservdelar hittar du på:
www.bosch-pt.com
Bosch användarrådgivningsteamet hjälper gärna vid frågor 
som gäller våra produkter och tillbehör.
Svenska
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Danmark
Tel.: (08) 7501820 (inom Sverige)
Fax: (011) 187691
Transport
De litiumjonbatterier som ingår är underkastade kraven för 
farligt gods. Användaren kan utan ytterligare förpliktelser 
transportera batterierna på allmän väg.
Vid transport genom tredje person (t. ex. flygfrakt eller spedi-
tion) ska speciella villkor för förpackning och märkning beak-
tas. I detta fall bör vid förberedelse av transport en expert för 
farligt gods konsulteras.
Batterier får försändas endast om höljet är oskadat. Tejpa 
öppna kontakter och förpacka batteriet så att det inte kan 
röras i förpackningen.
Beakta även tillämpliga nationella föreskrifter.
Avfallshantering
Elverktyg, batterier, tillbehör och förpackning ska 
omhändertas på miljövänligt sätt för återvinning.
Släng inte elverktyg och inte heller batterier i hushållsavfall!


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   57


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет