Uk Оригінальна інструкція з експлуатації kk


makt. Batteri-ladeindikator (se bilde F)жүктеу 9.58 Mb.
Pdf просмотр
бет19/57
Дата27.03.2017
өлшемі9.58 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   57

makt.
Batteri-ladeindikator (se bilde F)
De tre grønne LED ene til batteri-ladetilstandsindikatoren 32 
viser batteriets 3 ladetilstand. Av sikkerhetsgrunner kan lade-
tilstanden kun sjekkes når elektroverktøyet ikke går.
Trykk på tasten 31 for å vise ladetilstanden. Dette er også mu-
lig når batteriet 3 er tatt ut.
Hvis det ikke lyser en LED etter trykking av tasten 31 er batte-
riet defekt og må skiftes ut.
Innsetting/utskifting av sirkelsagblad
 Ta ut batteriet før alle arbeider på elektroverktøyet ut-
føres.
 Bruk vernehansker ved montering av sagbladet. Ved 
berøring av sagbladet er det fare for skader.
 Bruk kun sagblad som tilsvarer de tekniske dataene 
som er angitt i denne bruksanvisningen.
 Ikke bruk slipeskiver som innsatsverktøy.
Valg av sagblad
En oversikt over anbefalte sagblad finner du bak i denne in-
struksen.
Tillatt omgivelsestemperatur
– ved  lading
– ved  drift
**
 og lagring
°C
°C
0...+45
–20...+50
Anbefalte batterier
GBA 18 V ...
Anbefalte ladere
AL 18..
GAL 3680
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
Håndsirkelsag 
GKS 18 V-LI
* avhengig av benyttet batteri
** Redusert ytelse ved temperatur <0 °C
LED
Kapasitet
Kontinuerlig lys 3 x grønn
≥2/3
Kontinuerlig lys 2 x grønn
≥1/3
Kontinuerlig lys 1 x grønn
<1/3
Blinklys 1 x grønn
Reserve
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 79  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

80 | Norsk 
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Bosch Power Tools
Demontering av sagbladet (se bilde A)
Til verktøyskifte legger du elektroverktøyet helst på frontsi-
den av motorhuset.
– Trykk på spindel-låsetasten 14 og hold denne trykt inne.
 Trykk på spindellåsetasten 14 kun når sagspindelen 
står stille. Elektroverktøyet kan ellers ta skade.
– Med umbrakonøkkelen 16 skrur du spennskruen 22 ut i 
dreieretning 
.
– Sving vernedekselet 7 tilbake og hold det fast.
– Ta spennflensen 21 og sagbladet 20 av fra sagspindelen 
18.
Montering av sagbladet (se bilde A)
Til verktøyskifte legger du elektroverktøyet helst på frontsi-
den av motorhuset.
– Rengjør sagbladet 20 og alle spenndelene som skal monte-
res.
– Sving vernedekselet 7 tilbake og hold det fast.
– Sett sagbladet 20 på festeflensen19. Tennenes skjæreret-
ning (pilretning på sagbladet) og dreieretningspilen på ver-
nedekselet 7 må stemme overens.
– Sett spennflensen 21 på og skru spennskruen 22 inn i 
dreieretning 
. Pass på riktig innbyggingsposisjon for fes-
teflensen 19 og spennflensen 21.
– Trykk på spindel-låsetasten 14 og hold denne trykt inne.
– Med umbrakonøkkelen 16 trekker du spennskruen 22 fast 
i dreieretning 
. Tiltrekkingsmomentet skal være 
6–9 Nm, det tilsvarer håndfast pluss ¼ omdreining eller 3 
delstreker på markeringen 23 på vernedekselet 4.
Støv-/sponavsuging
 Ta ut batteriet før alle arbeider på elektroverktøyet ut-
føres.
 Støv fra materialer som blyholdig maling, noen tresorter, 
mineraler og metall kan være helsefarlige. Berøring eller 
innånding av støv kan utløse allergiske reaksjoner og/eller 
åndedrettssykdommer hos brukeren eller personer som 
befinner seg i nærheten.
Visse typer støv som eik- eller bøkstøv gjelder som kreft-
fremkallende, spesielt i kombinasjon med tilsetningsstof-
fer til trebearbeidelse (kromat, trebeskyttelsesmidler). 
Asbestholdig materiale må kun bearbeides av fagfolk.
– For å oppnå en sterk støvavsuging må du bruke støvsu-
geren GAS 25/GAS 50/GAS 50 M for tre eller 
GAS 50 MS for tre og/eller mineralstøv sammen med 
dette elektroverktøyet.
– Sørg for god ventilasjon av arbeidsplassen.
– Det anbefales å bruke en støvmaske med filterklasse 
P2.
Følg ditt lands gyldige forskrifter for de materialene som skal 
bearbeides.
Montering av avsugadapteren (se bilde B)
Fest avsugadapteren 26 med festeskruen 25 på grunnplaten 
6.
På avsugadapteren 26 kan en avsugslange med en diameter 
på 35 mm tilkoples.
 Avsugadapteren må ikke være montert uten tilkoplet 
eksternt avsug. Avsugkanalen kan ellers tettes.
 På avsugadapteren må det ikke koples til en støvpose. 
Avsugsystemet kan ellers tettes.
Rengjør avsugadapteret 26 regelmessig for å sikre en optimal 
avsuging.
Ekstern avsuging
Forbind avsugslangen 27 med en støvsuger (tilbehør). En 
oversikt over tilkobling til forskjellige støvsugere finner du på 
slutten av denne instruksen.
Støvsugeren må være egnet til materialet som skal bearbei-
des.
Ved avsuging av spesielt helsefarlig, kreftfremkallende eller 
tørt støv må du bruke en spesialstøvsuger.
Bruk
Driftstyper
 Ta ut batteriet før alle arbeider på elektroverktøyet ut-
føres.
Innstilling av skjæredybden (se bilde C)
 Tilpass skjæredybden til tykkelsen på arbeidsstykket. 
Det skal være mindre enn en full tannhøyde synlig under ar-
beidsstykket.
Løsne spennarmen 29. Til en mindre skjæredybde trekker du 
sagen bort fra grunnplaten 6, for en større skjæredybde tryk-
ker du sagen mot grunnplaten 6. Innstill ønsket mål på skjæ-
redybdeskalaen. Trekk spennarmen 29 fast igjen.
Spennkraften til spennarmen 29 kan justeres. Skru da 
spennarmen 29 av og skru den på igjen dreid minst 30° mot 
urviserne.
Innstilling av gjæringsvinkelen
Legg elektroverktøyet helst på frontsiden av vernedekselet 4.
Løsne vingeskruen 11. Sving sagen mot siden. Innstill ønsket 
mål på skalaen 13. Skru vingeskruen 11 fast igjen.
Merk: Ved gjæringssnitt er skjæredybden mindre enn anvist 
verdi på skjæredybdeskalaen 28.
Snittmarkeringer
Snittmarkering 0° 9 viser sagbladets posisjon ved rettvinklet 
snitt. Snittmarkering 45° 10 viser sagbladets posisjon ved 
45°-snitt.
For en målnøyaktig skjæring setter du sirkelsagen på arbeids-
stykket som vist på bildet. Utfør helst en prøveskjæring.
45°


45°
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 80  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

 Norsk | 81
Bosch Power Tools
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Igangsetting
Innsetting av batteriet
 Bruk kun original Bosch litium-ion-batterier med en 
spenning som er angitt på typeskiltet til elektroverk-
tøyet ditt. Bruk av andre batterier kan medføre skader og 
brannfare.
Skyv det oppladede batteriet 3 forfra inn i foten på elektro-
verktøyet. Trykk batteriet helt inn i foten til den røde stripen 
ikke lenges vises og batteriet er sikkert låst.
Inn-/utkobling
Til igangsetting av elektroverktøyet trykker du først på inn-
koblingssperren 1 og trykker deretter inn på-/av-bryteren 2 
og holder den trykt inne.
Til utkobling av elektroverktøyet slipper du på-/av-bryteren 
2.
Merk: Av sikkerhetsgrunner kan på-/av-bryteren 2 ikke låses, 
men må stadig holdes trykt inne i løpet av driften.
Slå elektroverktøyet kun på når du bruker det for å spare ener-
gi.
Utløpsbremse
En integrert utløpsbremse forkorter tiden sagbladet fortset-
ter å rotere etter at elektroverktøyet er slått av.
Beskyttelse mot total utlading
Litium-ion-batteriet er beskyttet av «Electronic Cell Protecti-
on (ECP)» mot total utlading. Når batteriet er utladet, kobles 
elektroverktøyet ut med en beskyttelseskobling: Innsatsverk-
tøyet beveger seg ikke lenger.
Arbeidshenvisninger
Beskytt sagbladet mot slag og støt.
Før elektroverktøyet jevnt og med svak fremskyvning i skjæ-
reretningen. For sterk fremskyvning reduserer innsatsverk-
tøyenes levetid sterkt og kan skade elektroverktøyet.
Sageffekten og skjærekvaliteten er vesentlig avhengig av til-
standen og tannformen på sagbladet. Bruk derfor kun skarpe 
sagblad som er egnet for materialet som skal bearbeides.
Saging av tre
Riktig valg av sagblad retter seg etter tretype, trekvalitet og 
om det er nødvendig med langsgående eller tverrgående 
snitt.
Ved langsgående snitt i furu oppstår lange, spiralformede 
spon.
Bøk- og eikstøv er spesielt helsefarlig, pass derfor på å arbei-
de med støvavsug.
Saging med parallellanlegg (se bilde D)
Parallellanlegg 8 muliggjør eksakte snitt langs kanten av et ar-
beidsstykke, hhv. skjæring av like store striper.
Saging med hjelpeanlegg (se bilde E)
Til bearbeidelse av store arbeidsstykker eller til skjæring av 
rette kanter kan du feste et brett eller en list som hjelpeanlegg 
på arbeidsstykket og føre sirkelsagen med grunnplaten langs 
hjelpeanlegget.
Saging med føringsskinne (se bilde G)
Med føringsskinnen 33 kan du utføre rette snitt.
Merk: Bruk føringsskinnen 33 kun til rettviklede snitt. Ved 
gjæringssnitt kan du skade føringsskinnen 33.
Heftbelegget forhindrer at føringsskinnen sklir og skåner 
overflaten til arbeidsstykket. Sjiktet på føringsskinnen gjør at 
elektroverktøyet glir lettere.
Sett sirkelsagen rett på føringsskinnen 33. Fest føringsskin-
nen 33 med egnede spenninnretninger, f. eks. skrutvinger, 
slik på arbeidsstykket at det smale benet på føringsskinnen 
33 peker mot sagbladet.
Føringsskinnen 33 må ikke peke ut over siden til arbeids-
stykket som skal sages.
Slå på elektroverktøyet og før det jevnt og med svak fremsky-
ving i skjæreretningen.
Med forbindelsesstykket 34 kan to føringsskinner settes 
sammen. Strammingen utføres med de fire skruene i forbin-
delsesstykket.
Regler for optimal bruk av oppladbare batterier
Beskytt batteriet mot fuktighet og vann.
Batteriet må kun lagres i et temperaturområde på –20 °C til 
50 °C. Ikke la batteriet f.eks. ligge i bilen om sommeren.
Rengjør ventilasjonssprekkene på batteriet regelmessig med 
en myk, ren og tørr pensel.
En vesentlig kortere driftstid etter oppladingen er et tegn på 
at batteriet er oppbrukt og må skiftes ut.
Følg informasjonene om kassering.
Service og vedlikehold
Vedlikehold og rengjøring
 Ta batteriet ut av elektroverktøyet før alle arbeider på 
elektroverktøyet utføres (f. eks. vedlikehold, verktøy-
skifte osv.) hhv. ved transport og oppbevaring. Det er 
fare for skader hvis du trykker på på-/av-bryteren ved en 
feiltagelse.
 Hold elektroverktøyet og ventilasjonsspaltene alltid 
rene, for å kunne arbeide bra og sikkert.
Vernedekselet må alltid bevege seg fritt og kunne stenges au-
tomatisk. Hold derfor området rundt vernedekselet alltid 
rent. Fjern støv og spon ved å blåse gjennom med trykkluft el-
ler bruk en pensel.
Ikke besjiktede sagblad kan beskyttes mot korrosjon med et 
tynt sjikt syrefri olje. Fjern oljen igjen før sagingen, slik at treet 
ikke blir flekkete.
Harpiks- eller limrester på sagbladet innskrenker snittkvalite-
ten. Rengjør derfor sagbladene rett etter bruk.
Kundeservice og rådgivning ved bruk
Ved alle forespørsler og reservedelsbestillinger må du oppgi 
det 10-sifrede produktnummeret som er angitt på elektro-
verktøyets typeskilt.
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 81  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

82 | Suomi 
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Bosch Power Tools
Kundeservicen svarer på dine spørsmål om reparasjon og 
vedlikehold av produktet samt om reservedeleler. Spreng-
skisser og informasjon om reservedeler finner du også på:
www.bosch-pt.com
Bosch rådgivningsteamet hjelper deg gjerne ved spørsmål an-
gående våre produkter og deres tilbehør.
Norsk
Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski
Tel.: 64 87 89 50
Faks: 64 87 89 55
Transport
Li-ion-batteriene i verktøyet underligger kravene for farlig 
gods. Batteriene kan transporteres på veier av brukeren uten 
ytterligere krav.
Ved forsendelse gjennom tredje personer (f. eks.: lufttran-
sport eller spedisjon) må det oppfylles spesielle krav til em-
ballasje og merking. Du må da konsultere en ekspert for farlig 
gods ved forberedelse av forsendelsen.
Send batterier kun hvis huset ikke er skadet. Lim igjen de åp-
ne kontaktene og pakk batteriet slik at det ikke beveger seg i 
emballasjen.
Ta også hensyn til eventuelle videreførende nasjonale for-
skrifter.
Deponering
Elektroverktøy, batterier, tilbehør og emballasje må 
leveres inn til miljøvennlig gjenvinning.
Elektroverktøy og batterier må ikke kastes i vanlig søppel!
Kun for EU-land:
Iht. det europeiske direktivet 2012/19/EU 
om gamle elektriske apparater og iht. det eu-
ropeiske direktivet 2006/66/EC må defekte 
eller oppbrukte batterier/oppladbare batte-
rier samles inn adskilt og leveres inn til en 
miljøvennlig resirkulering.
Batterier/oppladbare batterier:
Li-ion:
Ta hensyn til informasjonene i avsnit-
tet «Transport», side 82.
Rett til endringer forbeholdes.
Suomi
Turvallisuusohjeita
Sähkötyökalujen yleiset turvallisuusohjeet
Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet. 
Turvallisuusohjeiden noudattamisen 
laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai va-
kavaan loukkaantumiseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet tulevaisuutta 
varten.
Turvallisuusohjeissa käytetty käsite ”sähkötyökalu” käsittää 
verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja (verkkojohdolla) ja akku-
käyttöisiä sähkötyökaluja (ilman verkkojohtoa).
Työpaikan turvallisuus
 Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna. 
Työpaikan epäjärjestys tai valaisemattomat työalueet voi-
vat johtaa tapaturmiin.
 Älä työskentele sähkötyökalulla räjähdysalttiissa ym-
päristössä, jossa on palavaa nestettä, kaasua tai pölyä. 
Sähkötyökalu muodostaa kipinöitä, jotka saattavat sytyt-
tää pölyn tai höyryt.
 Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua käyttä-
essäsi. Voit menettää laitteesi hallinnan huomiosi suun-
tautuessa muualle.
Sähköturvallisuus
 Sähkötyökalun pistotulpan tulee sopia pistorasiaan. 
Pistotulppaa ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä 
mitään pistorasia-adaptereita maadoitettujen sähkö-
työkalujen kanssa. Alkuperäisessä kunnossa olevat pisto-
tulpat ja sopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.
 Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten put-
kia, pattereita, liesiä tai jääkaappeja. Sähköiskun vaara 
kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.
 Älä aseta sähkötyökalua alttiiksi sateelle tai kosteudel-
le. Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään kasvattaa 
sähköiskun riskiä.
 Älä käytä verkkojohtoa väärin. Älä käytä sitä sähkötyö-
kalun kantamiseen, ripustamiseen tai pistotulpan ir-
rottamiseen pistorasiasta vetämällä. Pidä johto loitolla 
kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista ja liikkuvista 
osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet johdot kasvatta-
vat sähköiskun vaaraa.
 Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona käytä ainoastaan 
ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa. Ulkokäyttöön so-
veltuvan jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
 Jos sähkötyökalun käyttö kosteassa ympäristössä ei 
ole vältettävissä, tulee käyttää vikavirtasuojakytkintä. 
Vikavirtasuojakytkimen käyttö vähentää sähköiskun vaa-
raa.
VAROITUS
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 82  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

 Suomi | 83
Bosch Power Tools
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Henkilöturvallisuus
 Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja nouda-
ta tervettä järkeä sähkötyökalua käyttäessäsi. Älä käy-
tä mitään sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai huumei-
den, alkoholin tahi lääkkeiden vaikutuksen alaisena. 
Hetken tarkkaamattomuus sähkötyökalua käytettäessä 
saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
 Käytä suojavarusteita. Käytä aina suojalaseja. Henkilö-
kohtaisen suojavarustuksen käyttö, kuten pölynaamarin, 
luistamattomien turvakenkien, suojakypärän tai kuulon-
suojaimien, riippuen sähkötyökalun lajista ja käyttötavas-
ta, vähentää loukkaantumisriskiä.
 Vältä tahatonta käynnistämistä. Varmista, että sähkö-
työkalu on poiskytkettynä, ennen kuin liität sen sähkö-
verkkoon ja/tai liität akun, otat sen käteen tai kannat 
sitä. Jos kannat sähkötyökalua sormi käynnistyskytkimellä 
tai kytket sähkötyökalun pistotulpan pistorasiaan käyn-
nistyskytkimen ollessa käyntiasennossa, altistat itsesi on-
nettomuuksille.
 Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvitaltat, ennen kuin 
käynnistät sähkötyökalun. Työkalu tai avain, joka sijait-
see laitteen pyörivässä osassa, saattaa johtaa loukkaantu-
miseen.
 Vältä epänormaalia kehon asentoa. Huolehdi aina tuke-
vasta seisoma-asennosta ja tasapainosta. Täten voit pa-
remmin hallita sähkötyökalua odottamattomissa tilanteis-
sa.
 Käytä tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Älä käytä 
löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja 
käsineet loitolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet, korut 
ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
 Jos pölynimu- ja keräilylaitteita voidaan asentaa, tulee 
sinun tarkistaa, että ne on liitetty ja että niitä käyte-
tään oikealla tavalla. Pölynimulaitteiston käyttö vähentää 
pölyn aiheuttamia vaaroja.
Sähkötyökalujen huolellinen käyttö ja käsittely
 Älä ylikuormita laitetta. Käytä kyseiseen työhön tarkoi-
tettua sähkötyökalua. Sopivaa sähkötyökalua käyttäen 
työskentelet paremmin ja varmemmin tehoalueella, jolle 
sähkötyökalu on tarkoitettu.
 Älä käytä sähkötyökalua, jota ei voida käynnistää ja py-
säyttää käynnistyskytkimestä. Sähkötyökalu, jota ei 
enää voida käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytkimellä, 
on vaarallinen ja se täytyy korjata.
 Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin suoritat 
säätöjä, vaihdat tarvikkeita tai siirrät sähkötyökalun 
varastoitavaksi. Nämä turvatoimenpiteet estävät sähkö-
työkalun tahattoman käynnistyksen.
 Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun nii-
tä ei käytetä. Älä anna sellaisten henkilöiden käyttää 
sähkötyökalua, jotka eivät tunne sitä tai jotka eivät ole 
lukeneet tätä käyttöohjetta. Sähkötyökalut ovat vaaralli-
sia, jos niitä käyttävät kokemattomat henkilöt.
 Hoida sähkötyökalusi huolella. Tarkista, että liikkuvat 
osat toimivat moitteettomasti, eivätkä ole puristukses-
sa sekä, että siinä ei ole murtuneita tai vahingoittunei-
ta osia, jotka saattaisivat vaikuttaa haitallisesti sähkö-
työkalun toimintaan. Anna korjata nämä vioittuneet 
osat ennen käyttöä. Monen tapaturman syyt löytyvät huo-
nosti huolletuista laitteista.
 Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina. Huolellisesti 
hoidetut leikkaustyökalut, joiden leikkausreunat ovat terä-
viä, eivät tartu helposti kiinni ja niitä on helpompi hallita.
 Käytä sähkötyökaluja, tarvikkeita, vaihtotyökaluja jne. 
näiden ohjeiden mukaisesti. Ota tällöin huomioon työ-
olosuhteet ja suoritettava toimenpide. Sähkötyökalun 
käyttö muuhun kuin sille määrättyyn käyttöön saattaa joh-
taa vaarallisiin tilanteisiin.
Akkukäyttöisten työkalujen huolellinen käsittely ja 
käyttö
 Lataa akku vain valmistajan suosittelemassa latauslait-
teessa. Latauslaite, joka soveltuu määrätyntyyppiselle 
akulle, saattaa muodostaa tulipalovaaran erilaista akkua la-
dattaessa.
 Käytä sähkötyökalussa ainoastaan kyseiseen sähkö-
työkaluun tarkoitettua akkua. Jonkin muun akun käyttö 
saattaa johtaa loukkaantumiseen ja tulipaloon.
 Pidä irrallista akkua loitolla metalliesineistä, kuten pa-
perinliittimistä, kolikoista, avaimista, nauloista, ruu-
veista tai muista pienistä metalliesineistä, jotka voivat 
oikosulkea akun koskettimet. Akkukoskettimien välinen 
oikosulku saattaa aiheuttaa palovammoja tai johtaa tulipa-
loon.
 Väärästä käytöstä johtuen akusta saattaa vuotaa nes-
tettä. Vältä koskettamasta nestettä. Jos nestettä va-
hingossa joutuu iholle, huuhtele kosketuskohta vedel-
lä. Jos nestettä pääsee silmiin, tarvitaan tämän lisäksi 
lääkärin apua. Akusta vuotava neste saattaa aiheuttaa är-
sytystä ja palovammoja.
Huolto
 Anna ainoastaan koulutettujen ammattihenkilöiden 
korjata sähkötyökalusi ja hyväksy korjauksiin vain al-
kuperäisiä varaosia. Täten varmistat, että sähkötyökalu 
säilyy turvallisena.
Pyörösahojen turvallisuusohjeet
Sahausmenetelmä
 VAARA: Pidä kädet loitolla sahausalueelta ja sahante-
rästä. Pidä toinen käsi lisäkahvassa tai moottorikote-
lossa. Kun molemmat kädet pitelevät pyörösahaa, sahan-
terä ei pysty vahingoittamaan niitä.
 Älä pane käsiä työkappaleen alle. Suojus ei pysty suojaa-
maan käsiä sahanterältä, jos ne ovat työkappaleen alapuo-
lella.
 Aseta sahaussyvyys työkappaleen paksuuden mukaan. 
Työkappaleen alla tulisi terää näkyä korkeintaan täysi ham-
maskorkeus.
 Älä koskaan pidä sahattavaa työkappaletta kädessä tai 
jalkojen päällä. Tue työkappaletta tukevaa alustaa vas-
ten. On tärkeää kiinnittää työkappale hyvin, jotta kosketus 
kehoon, sahanterän jääminen puristukseen ja hallinnan 
menettäminen estyisi.
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 83  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   57


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет