Uk Оригінальна інструкція з експлуатації kk


 | Suomi  1 609 92A 14R | (3.2.15) Bosch Power Tools  Pidä sähkötyökalusta kiinni vain sen eristetyistä kah-жүктеу 9.58 Mb.
Pdf просмотр
бет20/57
Дата27.03.2017
өлшемі9.58 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   57

84 | Suomi 
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Bosch Power Tools
 Pidä sähkötyökalusta kiinni vain sen eristetyistä kah-
vapinnoista, kun teet sellaisia töitä, joissa käyttötarvi-
ke saattaa osua piilossa oleviin sähköjohtoihin. Koske-
tus jännitteiseen johtoon tekee myös sähkötyökalun 
metalliosat jännitteisiksi ja aiheuttaa sähköiskun.
 Käytä pitkittäissahauksissa aina ohjainta tai suoraa 
reunaohjausta. Tämä parantaa sahaustarkkuutta ja pie-
nentää riskiä, että sahanterä jää puristukseen.
 Käytä aina oikean kokoisia ja sopivalla kiinnitysreiällä 
varustettuja sahanteriä (esim. vinoneliön muotoinen 
tai pyöreä). Sahanterät, jotka eivät sovi sahan asennus-
osiin, pyörivät epäkeskeisesti ja johtavat sahan hallinnan 
menettämiseen.
 Älä koskaan käytä vaurioituneita tai vääränlaisia sa-
hanterän aluslaattoja tai -pultteja. Sahanterän aluslaa-
tat ja -pultit on erityisesti suunniteltu sahaasi varten, anta-
en parasta mahdollista tehokkuutta ja toimintavarmuutta.
 Takaisku – Syy ja vastaavat turvallisuusohjeet 
–Takaisku on äkillinen reaktio, joka johtuu kiinni tarttu-
neesta, puristukseen jääneestä tai väärin suunnatusta sa-
hanterästä, joka saa hallitsemattoman sahan ponnahtele-
maan ylös työkappaleesta käyttäjää kohti;
– jos sahanterä tarttuu tai jää puristukseen sulkeutuvaan 
sahausuraan, sitä jarrutetaan voimakkaasti ja moottorin 
voima saattaa sahan ponnahtamaan taaksepäin käyttäjää 
kohti;
– jos sahanterä kääntyy tai suunnataan väärin sahausuras-
sa, saattavat sahanterän takareunan hampaat tarttua työ-
kappaleen yläpintaan, jolloin sahanterä ponnahtaa ylös 
urasta ja hypähtää käyttäjää kohti.
Takaisku johtuu sahan väärästä tai virheellisestä käytöstä. 
Se voidaan estää sopivin varotoimin, joita selostetaan seu-
raavassa.
 Pidä sahaa tukevasti kaksin käsin ja saata käsivarret 
asentoon, jossa voit ottaa vastaan takaiskun voiman. 
Pidä kehosi jommallakummalla puolella sahanterää, 
mutta ei linjalla sahanterän kanssa. Takaiskussa pyörö-
saha sinkoutuu taaksepäin, käyttäjä voi kuitenkin hallita 
takaiskuvoimia noudattamalla määrättyjä varotoimia.
 Jos sahanterä joutuu puristukseen tai keskeytät työn, 
tulee sinun pysäyttää saha ja pitää se rauhallisesti pai-
koillaan työkappaleessa, kunnes sahanterä on pysäh-
tynyt. Älä koskaan koeta vetää sahanterää ylös työkap-
paleesta tai taaksepäin niin kauan kuin sahanterä 
pyörii, se saattaa johtaa takaiskuun. Määrittele ja poista 
sahanterän puristukseen joutumisen syy.
 Kun tahdot käynnistää uudelleen sahan, joka on työ-
kappaleessa, keskitä sahanterä sahausurassa ja tarkis-
ta, että hampaat eivät ole tarttuneet työkappaleeseen. 
Jos sahanterä on puristuksessa, se saattaa kiivetä ylös työ-
kappaleesta tai aiheuttaa takaiskun, kun saha käynniste-
tään.
 Tue isot levyt, sahanterän puristuksen aiheuttaman ta-
kaiskuvaaran minimoimiseksi. Suurilla levyillä on taipu-
mus taipua oman painonsa takia. Levyt tulee tukea molem-
milta puolilta, sekä sahanterän vierestä, että reunoista.
 Älä käytä tylsiä tai vaurioituneita sahanteriä. Sahante-
rät, joissa on tylsät tai väärin suunnatut hampaat, tekevät 
liian ahtaan sahausuran, mikä johtaa liialliseen kitkaan, sa-
hanterän puristukseen ja takaiskuun.
 Kiristä sahaussyvyyden ja leikkauskulman säätöruuvit 
kiinni. Jos muutat säätöjä sahauksen aikana, saattaa se 
johtaa sahanterän puristukseen ja takaiskuun.
 Ole erityisen varovainen sahauksissa seiniin tai muihin 
alueisiin, joiden taustaa tai rakennetta et pysty näke-
mään. Sahanterä saattaa upotessaan osua piilossa oleviin 
kohteisiin, jotka aiheuttavat takaiskun.
Sahanterän alasuojuksen toiminta
 Tarkista ennen jokaista käyttöä, että alempi suojus sul-
keutuu moitteettomasti. Älä käytä sahaa, jos alempi 
suojus ei liiku vapaasti ja sulkeudu välittömästi. Älä 
koskaan purista tai sido alempaa suojusta auki-asen-
toon. Jos saha tahattomasti putoaa lattiaan, saattaa alem-
pi suojus taipua. Nosta suojusta nostovivulla ja varmista, 
että suojus liikkuu vapaasti, eikä kosketa sahanterää tai 
muita osia missään sahauskulmassa.
 Tarkista alemman suojuksen jousen toiminta. Anna 
huoltaa saha ennen käyttöä, jos alempi suojus tai jousi 
ei toimi moitteettomasti. Alempi suojus saattaa toimia 
jäykkäliikkeisesti johtuen vioittuneista osista, tahmeista 
kerrostumista tai lastukasaantumista.
 Avaa alempi suojus kädellä vain erikoissahauksissa, 
kuten”upotus- ja kulmasahauksissa”. Avaa alempi suo-
jus nostovivulla ja vapauta se heti, kun sahanterä on 
uponnut työkappaleeseen. Kaikissa muissa sahaustöissä 
alemman suojuksen pitää toimia automaattisesti.
 Älä aseta sahaa työpenkille tai lattialle, ellei alempi 
suojus peitä sahanterää. Suojaamaton jälkikäyvä sahan-
terä kuljettaa sahaa taaksepäin ja sahaa kaiken, mikä osuu 
sen tielle. Ota huomioon, että kestää vähän aikaa ennen 
kuin sahanterä pysähtyy, virran katkaisun jälkeen.
Lisävaro-ohjeita
 Älä tartu käsin lastunpoistoaukkoon. Pyörivät osat voi-
vat aiheuttaa loukkaantumista.
 Älä koskaan työskentele sahan kanssa pään yläpuolel-
la. Sinä et silloin riittävästi pysty hallitsemaan sähkötyöka-
lua.
 Käytä sopivia etsintälaitteita piilossa olevien syöttö-
johtojen paikallistamiseksi tai käänny paikallisen jake-
luyhtiön puoleen. Kosketus sähköjohtoon saattaa johtaa 
tulipaloon ja sähköiskuun. Kaasuputken vahingoittaminen 
saattaa johtaa räjähdykseen. Vesijohtoputken puhkaisu ai-
heuttaa aineellista vahinkoa.
 Älä käytä sähkötyökalua kiinteästi asennettuna. Sitä ei 
ole suunniteltu käytettäväksi sahapöydässä.
 Älä käytä HSS-sahanteriä. Nämä sahanterät voivat hel-
posti murtua.
 Älä sahaa rautametallia. Hehkuvat lastut voivat sytyttää 
pölynimulaitteen.
 Pidä työn aikana sähkötyökalua kaksin käsin ja ota tu-
keva seisoma-asento. Sähkötyökalua pystyy ohjaamaan 
varmemmin kahdella kädellä.
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 84  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

 Suomi | 85
Bosch Power Tools
1 609 92A 14R | (3.2.15)
 Varmista työkappale. Kiinnityslaitteilla tai ruuvipenkkiin 
kiinnitetty työkappale pysyy tukevammin paikoillaan kuin 
kädessä pidettynä.
 Odota, kunnes sähkötyökalu on pysähtynyt, ennen 
kuin asetat sen pois käsistäsi. Vaihtotyökalu saattaa juut-
tua kiinni johtaen sähkötyökalun hallinnan menettämi-
seen.
 Älä avaa akkua. On olemassa oikosulun vaara.
Suojaa akku kuumuudelta esim. myös pitkäai-
kaiselta auringonpaisteelta, tulelta, vedeltä ja 
kosteudelta. On olemassa räjähdysvaara.
 Jos akku vaurioituu tai sitä käytetään asiaankuulumat-
tomalla tavalla, siitä saattaa purkautua höyryjä. Tuule-
ta raikkaalla ilmalla ja hakeudu lääkärin luo, jos ilme-
nee haittoja. Höyryt voivat ärsyttää hengitystiehyeitä.
 Käytä akkua ainoastaan yhdessä Bosch-sähkötyökalu-
si kanssa. Vain täten suojaat akkusi vaaralliselta ylikuormi-
tukselta.
 Terävät esineet (esim. naulat ja ruuvitaltat) tai kuo-
reen kohdistuvat iskut voivat vaurioittaa akkua. Silloin 
voi syntyä sisäinen oikosulku ja akku voi syttyä palamaan, 
muodostaa savua, räjähtää tai ylikuumentua.
Tuotekuvaus
Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet. Tur-
vallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyönti 
saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai 
vakavaan loukkaantumiseen.
Käännä auki taittosivu, jossa on laitteen kuva ja pidä se ulos-
käännettynä lukiessasi käyttöohjetta.
Määräyksenmukainen käyttö
Sähkötyökalu on tarkoitettu puun pituus- ja poikittaissahauk-
seen suoralla sahauksella ja viistokulmalla kiinteällä alustalla.
Kuvassa olevat osat
Kuvassa olevien osien numerointi viittaa grafiikkasivussa ole-
vaan sähkötyökalun kuvaan.
Käynnistyskytkimen käynnistysvarmistin
Käynnistyskytkin
Akku*
Suojus
Heilurisuojuksen säätövipu
Pohjalevy
Heilurisuojus
Suuntaisohjain
Sahausmerkki 0°
10 Sahausmerkki 45°
11 Jiirikulman asetuksen siipiruuvi
12 Suuntaisohjaimen siipiruuvi
13 Jiirikulma-asteikko
14 Karan lukituspainike
15 Lisäkahva (eristetty kädensija)
16 Kuusiokoloavain
17 Kahva (eristetty kädensija)
18 Kara
19 Kiinnityslaippa
20 Pyörösahanterä*
21 Kiristyslaippa
22 Kiristysruuvi ja laatta
23 Suojuksessa olevat merkit
24 Akun vapautuspainike
25 Imuadapterin kiinnitysruuvi
26 Imuadapteri
27 Imuletku*
28 Sahaussyvyysasteikko
29 Vipu sahaussyvyyden asetukseen
30 Ruuvipuristinpari*
31 Latausvalvontanäytön painike*
32 Akun latausvalvontanäyttö*
33 Ohjauskisko*
34 Liitoskappale*
*Kuvassa tai selostuksessa esiintyvä lisätarvike ei kuulu vakiotoi-
mitukseen. Löydät täydellisen tarvikeluettelon tarvikeohjelmas-
tamme.
Tekniset tiedot
Käsipyörösaha
GKS 18 V-LI
Tuotenumero
3 601 F6H 0..
Nimellisjännite
V=
18
Tyhjäkäyntikierrosluku
min
-1
3900
suurin sahaussyvyys
– jiirikulmalla 0°
– jiirikulmalla 45°
mm
mm
51
40
Karan lukitus

Pohjalevyn mitat
mm
146 x 272
maks. sahanterän halkaisija
mm
165
min. sahanterän halkaisija
mm
160
maks. runkoterän paksuus
mm
1,7
maks. hampaan paksuus/-haritus
mm
2,6
min. hampaan paksuus/-haritus
mm
2,0
Asennusreikä
mm
20
Paino vastaa EPTA-Procedure 
01/2003
kg
3,9/4,1*
Sallittu ympäristön lämpötila
– ladattaessa
– käytössä
**
 ja säilytyksessä
°C
°C
0...+45
–20...+50
Suositellut akut
GBA 18 V ...
Suositellut latauslaitteet
AL 18..
GAL 3680
* riippuen käytetystä akusta
** rajoitettu tehokkuus, kun lämpötilat <0 °C
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 85  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

86 | Suomi 
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Bosch Power Tools
Melu-/tärinätiedot
Melun mittausarvot on määritetty EN 60745-2-5 mukaan.
Laitteen tyypillinen A-painotettu äänen painetaso on: Äänen 
painetaso 95 dB(A); äänen tehotaso 106 dB(A). Epävarmuus 
K=3,0 dB.
Käytä kuulonsuojaimia!
Värähtelyn yhteisarvot a
h
 (kolmen suunnan vektorisumma) ja 
epävarmuus K mitattuna EN 60745-2-5 mukaan:
Puun sahaus: a
h
=3 m/s
2
, K=1,5 m/s
2
.
Näissä ohjeissa mainittu värähtelytaso on mitattu normissa 
EN 60745 standardoidun mittausmenetelmän mukaisesti ja 
sitä voidaan käyttää sähkötyökalujen keskinäiseen vertailuun. 
Se soveltuu myös värähtelyrasituksen väliaikaiseen arvioin-
tiin.
Ilmoitettu värähtelytaso vastaa sähkötyökalun pääasiallisia 
käyttötapoja. Jos sähkötyökalua käytetään kuitenkin muihin 
käyttötarkoituksiin, erilaisilla lisävarusteilla, poikkeavilla 
käyttötarvikkeilla tai riittämättömästi huollettuna, silloin vä-
rähtelytaso saattaa poiketa ilmoitetusta arvosta. Tämä saat-
taa kasvattaa koko työaikajakson värähtelyrasitusta huomat-
tavasti.
Värähtelyrasituksen tarkaksi arvioimiseksi tulee huomioida 
myös ne ajat, jolloin laite on sammutettuna tai tyhjäkäynnillä. 
Tämä voi selvästi pienentää koko työaikajakson värähtelyrasi-
tusta.
Määrittele tarvittavat lisävarotoimenpiteet käyttäjän suojele-
miseksi värähtelyn vaikutuksilta, esimerkiksi: Sähkötyökalu-
jen ja käyttötarvikkeiden huolto, käsien pitäminen lämpiminä, 
työprosessien organisointi.
Standardinmukaisuusvakuutus
Vakuutamme yksinomaisella vastuulla, että kohdassa ”Tekni-
set tiedot” kuvattu tuote vastaa direktiivien 
2011/65/EU,19. huhtikuuta 2016 asti: 2004/108/EY, 
20. huhtikuuta 2016 alkaen: 2014/30/EU ja direktiivin, 
2006/42/EY kaikkia asiaankuuluvia vaatimuksia ja direktii-
veihin tehtyjä muutoksia ja on seuraavien standardien mukai-
nen: EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Tekninen tiedosto (2006/42/EY):
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 03.02.2015
Asennus
Akun lataus
 Käytä vain tarvikesivulla mainittuja latauslaitteita. 
Vain nämä latauslaitteet on sovitettu sähkötyökalussasi 
käytettävälle litiumioniakulle.
Huomio: Akku toimitetaan osittain ladattuna. Jotta akun täysi 
teho voitaisiin taata, tulee akku ennen ensimmäistä käyttöön-
ottoa ladata täyteen latauslaitteessa.
Litiumioniakkua voidaan ladata milloin vain lyhentämättä 
akun elinikää. Latauksen keskeytys ei vaurioita akkua.
Litiumioniakku on suojattu syväpurkausta vastaan ”elektroni-
sen kennojen suojauksen (ECP)” avulla. Akun tyhjetessä suo-
jakytkentä pysäyttää sähkötyökalun: Vaihtotyökalu ei enää lii-
ku.
 Älä enää paina käynnistyskytkintä sähkötyökalun 
automaattisen poiskytkennän jälkeen. Akku saattaa 
vahingoittua.
Ota huomioon hävitysohjeet.
Akun irrotus
Akussa 3 on kaksi lukitusvaihetta, jotka estävät akkua irto-
amasta, jos tahattomasti painaa akun lukkopainiketta 24
Akun ollessa sähkötyökalussa, jousi pitää sen paikoillaan.
Irrota akku 3 painamalla lukkopainikkeita 24 ja vetämällä ak-
ku alaspäin ulos sähkötyökalusta. Älä käytä voimaa tähän.
Akun lataustilan näyttö (katso kuva F)
Akun latausvalvontanäytön 32 kolme vihreää LED:iä näyttää 
akun 3 lataustilan. Turvallisuussyistä on akun lataustilan tar-
kistus mahdollinen vain sähkötyökalun ollessa pysähdyksis-
sä.
Paina painiketta 31, lataustilanteen tarkistamiseksi. Tämän 
voit tehdä myös akun 3 ollessa irrotettuna.
Jos painiketta 31 painettaessa ei yhtään LED:iä syty, on akku 
viallinen, ja se täytyy vaihtaa.
Sahanterän asennus/vaihto
 Irrota akku ennen kaikkia sähkötyökaluun kohdistuvia 
töitä.
 Käytä suojakäsineitä sahanterää asentaessasi. Sahan-
terää kosketettaessa on olemassa loukkaantumisvaara.
 Käytä ainoastaan sahanteriä, jotka vastaavat tässä 
käyttöohjeessa mainittuja ominaistietoja.
 Älä koskaan käytä hiomalaikkoja vaihtotyökaluina.
Sahanterän valinta
Löydät katsauksen suositeltavista sahanteristä tämän ohjeen 
lopusta.
Sahanterän irrotus (katso kuva A)
Työkalun vaihdon ajaksi kone on paras asettaa alustalle moot-
torin päätypuoli alustaa vasten.
– Paina karan lukituspainiketta 14 ja pidä se alhaalla.
 Karan lukituspainiketta 14 ei saa painaa karan vielä 
pyöriessä. Kone voi silloin vioittua.
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
LED
Kapasiteetti
3 vihreä LED palaa jatkuvasti
≥2/3
2 vihreä LED palaa jatkuvasti
≥1/3
1 vihreä LED palaa jatkuvasti
<1/3
Vilkkuvalo 1 vihreä LED
Varalla
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 86  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

 Suomi | 87
Bosch Power Tools
1 609 92A 14R | (3.2.15)
– Kierrä kuusiokoloavaimella 16 ulos kiristysruuvi 22 suun-
taan 
.
– Käännä heilurisuojus 7 takaisin ja pidä se paikallaan.
– Irrota  kiristyslaippa  21 ja sahanterä 20 karasta 18.
Sahanterän asennus (katso kuva A)
Työkalun vaihdon ajaksi kone on paras asettaa alustalle moot-
torin päätypuoli alustaa vasten.
– Puhdista  sahanterä  20 ja kaikki asennettavat kiinnitys-
osat.
– Käännä heilurisuojus 7 takaisin ja pidä se paikallaan.
– Aseta  sahanterä  20 kiinnityslaippaan 19. Hampaiden leik-
kaussuunnan (nuoli sahanterässä) ja heilurisuojuksessa 7 
olevan pyörimissuuntaa osoittavan nuolen tulee täsmätä.
– Asenna  kiristyslaippa  21 paikoilleen ja kierrä kiristysruuvi 
22 sisään kiertosuuntaan 
. Varmista kiinnityslaipan 19 
ja kiristyslaipan 21 oikea asento.
– Paina karan lukituspainiketta 14 ja pidä se alhaalla.
– Kiristä kuusiokoloavaimella 16 kiristysruuvi 22 suuntaan 
. Kiristysmomentin tulee olla 6–9 Nm, tamä vastaa sor-
mivoiman lisäksi ¼ kierrosta tai 3 jakoviivaa suojuksen 4 
merkeissä 23.
Pölyn ja lastun poistoimu
 Irrota akku ennen kaikkia sähkötyökaluun kohdistuvia 
töitä.
 Materiaalien, kuten lyijypitoisen pinnoitteen, muutamien 
puulaatujen, kivennäispölyt ja metallipölyt voivat olla ter-
veydelle vaarallisia. Pölyn kosketus tai hengitys saattaa ai-
heuttaa käyttäjälle tai lähellä oleville henkilöille allergisia 
reaktioita ja/tai hengitystiesairauksia.
Määrättyjä pölyjä, kuten tammen- tai pyökinpölyä pidetään 
karsinogeenisina, eritoten yhdessä puukäsittelyssä käy-
tettyjen lisäaineiden kanssa (kromaatti, puunsuoja-aine). 
Asbestipitoisia aineita saavat käsitellä vain ammattilaiset.
– Jotta saavuttaisit hyvän pölynimuasteen, tulisi sinun 
käyttää puulle tai GAS 25/GAS 50/GAS 50 M puulle 
ja/tai kivennäispölylle tarkoitettua imuria GAS 50 MS 
yhdessä tämän sähkötyökalun kanssa.
– Huolehdi työkohteen hyvästä tuuletuksesta.
– Suosittelemme käyttämään suodatusluokan P2 hengi-
tyssuojanaamaria.
Ota huomioon maassasi voimassaolevat säännökset koskien 
käsiteltäviä materiaaleja.
Imuadapterin asennus (katso kuva B)
Kiinnitä imuadapteri 26 pohjalevyyn 6 kiinnitysruuvilla 25.
Imuadapteriin 26 voidaan liittää imuletku, jonka halkaisija on 
35 mm.
 Imuadapteria ei saa käyttää, ellei koneeseen liitetä 
imuria. Imukanava voi muutoin mennä tukkoon.
 Pölypussia ei saa liittää suoraan imuadapteriin. Imujär-
jestelmä voi muutoin mennä tukkoon.
Optimaalisen imutehon takaamiseksi imuadapteri 26 on 
muistettava puhdistaa säännöllisesti.
Ulkopuolinen poistoimu
Liitä imuletku 27 pölynimuriin (lisätarvike). Katsauksen liittä-
misestä eri pölynimureihin löydät tämän ohjeen lopusta.
Pölynimurin tulee soveltua työstettävälle materiaalille.
Käytä erikoisimuria terveydelle erityisen vaarallisten, karsino-
geenisten tai kuivien pölyjen imurointiin.
Käyttö
Käyttömuodot
 Irrota akku ennen kaikkia sähkötyökaluun kohdistuvia 
töitä.
Sahaussyvyyden asetus (katso kuva C)
 Aseta sahaussyvyys työkappaleen paksuuden mukaan. 
Työkappaleen alla tulisi terää näkyä korkeintaan täysi ham-
maskorkeus.
Löysää kiristinvipu 29. Kun tarvitaan pienempi sahauassy-
vyys, sahaa vedetään poispäin pohjalevystä 6, kun sahaussy-
vyyden taas on oltava suurempi, sahaa painetaan pohjalevyyn 
6 päin. Aseta haluttu mitta sahaussyvyyden asteikolle. Vedä 
sitten kiristinvipu 29 kiinni.
Vivun 29 kiristinvoimaa voidaan säätää. Tee se irrottamalla vi-
pu 29 ensin kokonaan, käännä vipua vastapäivään vähintään 
30° ja kiristä se tähän asentoon.
Jiirikulman asetus
Kone on paras asettaa suojuksen päätypinnan 4 varaan.
Avaa siipiruuvi 11. Kallista sahaa sivusuunnassa. Aseta halut-
tu mitta asteikkoon 13. Kiristä siipiruuvi 11 uudelleen.
Huomio: Jiirisahauksissa sahaussyvyys on sahaussyvyysas-
teikon 28 arvoa pienempi.
Sahausmerkit
Sahausmerkki 0° 9 näyttää sahanterän sijainnin suorakulmai-
sessa sahauksessa. Sahausmerkki 45° 10 näyttää sahante-
rän sijainnin 45°-sahauksessa.
Mittatarkkaa sahausta varten tulee pyörösaha asettaa työkap-
paleelle kuvan osoittamalla tavalla. Kannattaa suorittaa 
koesahaus.
Käyttöönotto
Akun asennus
 Käytä vain alkuperäisiä Bosch-litiumioniakkuja, joiden 
jännite vastaa sähkötyökalusi tyyppikilvessä olevaa 
jännitettä. Jonkun muun akun käyttö saattaa johtaa louk-
kaantumiseen ja tulipaloon.
Työnnä ladattu akku 3 edestä sähkötyökalun jalkaan. Paina 
akku pohjaan asti jalkaan, kunnes punainen raita ei enää näy 
ja akku on lukkiutunut tukevasti paikoilleen.
45°


45°
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 87  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

88 | Suomi 
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Bosch Power Tools
Käynnistys ja pysäytys
Sähkötyökalun käyttöönotto painamalla ensin käynnistys-
varmistinta 1 ja painamalla samalla käynnistyskytkintä 2 sekä 
pitämällä se painettuna.
Sähkötyökalu pysähtyy, kun päästät käynnistyskytkimen 2 
vapaaksi.
Huomio: Turvallisuussyistä laitteen käynnistyskytkintä 2 ei 
voida lukita, vaan sitä on painettava koko käytön ajan.
Käynnistä energiansäästön takia sähkötyökalu vain, kun käy-
tät sitä.
Pysäytysjarru
Sisäänrakennettu pysäytysjarru lyhentää sahanterän jälki-
käynnin sähkötyökalua sammutettaessa.
Syväpurkaussuoja
Litiumioniakku on suojattu syväpurkausta vastaan ”elektroni-
sen kennojen suojauksen (ECP)” avulla. Akun tyhjetessä suo-
jakytkentä pysäyttää sähkötyökalun: Vaihtotyökalu ei enää lii-
ku.
Työskentelyohjeita
Suojele sahanteriä iskuilta ja kolhuilta.
Liikuta sähkötyökalua tasaisesti ja kevyesti syöttäen sahaus-
suuntaan. Liian voimakas syöttö lyhentää vaihtotyökalun elin-
ikää huomattavasti ja saattaa vahingoittaa sähkötyökalua.
Sahausteho ja sahausjälki ovat pitkälti riippuvaisia sahante-
rän kunnosta ja terähampaiden muodosta. Käytä siksi ainoas-
taan teräviä ja työstettävään materiaaliin soveltuvia sahante-
riä.


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   57


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет