Uk Оригінальна інструкція з експлуатації kkжүктеу 9.58 Mb.
Pdf просмотр
бет21/57
Дата27.03.2017
өлшемі9.58 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   57

Puun sahaus
Sahanterän oikea valinta riippuu puun lajista ja puun laadusta 
sekä siitä, sahataanko syiden suuntaan tai poikittain syitä 
kohti.
Sahattaessa kuusta pitkittäin, syntyy pitkiä kierukkamaisia 
lastuja.
Pyökki- ja tammipölyt ovat erityisen vaarallisia terveydelle, 
työskentele siksi aina pölynimua käyttäen.
Sahaus suuntaisohjaimella (katso kuva D)
Suuntaisohjain 8 mahdollistaa tarkkaa sahausta työkappa-
leen reunaa pitkin, tai samanlaisten suikaleiden sahaamista.
Sahaaminen lisäohjaimella (katso kuva E)
Suurten työkappaleiden työstössä tai suorien reunojen saha-
uksessa voit kiinnittää laudan tai listan apuohjaimeksi työkap-
paleeseen ja ohjata pyörösahan pohjalevyä apuohjainta pit-
kin.
Sahaus ohjauskiskolla (katso kuva G)
Ohjauskiskon 33 avulla voit suorittaa suoraviivaisia sahauk-
sia.
Huomio: Käytä ohjauskiskoa 33 ainoastaan sahauksiin suo-
rassa kulmassa. Jiirisahauksissa saatat vahingoittaa ohjaus-
kiskoa 33.
Tartuntapinnoite estää ohjauskiskon luisumisen ja suojaa työ-
kappaleen pintaa. Ohjauskiskon pinnoite mahdollistaa sähkö-
työkalun kevyen liukumisen.
Aseta pyörösaha suoraan ohjauskiskon 33 päälle. Kiinnitä oh-
jauskisko 33 sopivilla kiinnityslaitteilla esim. ruuvipuristimilla 
työkappaleeseen niin, että ohjauskiskon 33 kapea haara 
osoittaa sahanterään päin.
Ohjauskisko 33 ei saa ylittää sahattavan työkappaleen 
reunaa.
Käynnistä sähkötyökalu ja liikuta sitä tasaisesti ja kevyesti 
syöttäen sahaussuuntaan.
Liitoskappaleella 34 voidaan yhdistää kaksi ohjauskiskoa. 
Kiinnitys tehdään neljällä liitoskappaleessa olevalla ruuvilla.
Ohjeita akun optimaaliseen käsittelyyn
Suojaa akku kosteudelta ja vedeltä.
Varastoi akku vain lämpötila-alueella –20 °C ... 50 °C. Älä 
esim. jätä akkua autoon makaamaan kesällä.
Puhdista akun tuuletusaukot silloin tällöin pehmeällä, puh-
taalla ja kuivalla siveltimellä.
Laitteen huomattavasti lyhentynyt käyttöaika latauksen jäl-
keen osoittaa, että akku on loppuunkäytetty ja täytyy vaihtaa 
uuteen.
Ota huomioon hävitysohjeet.
Hoito ja huolto
Huolto ja puhdistus
 Irrota aina akku sähkötyökalusta ennen kaikkia laittee-
seen kohdistuvia töitä (esim. huolto, työkalun vaihto 
jne.) sekä laitetta kuljetettaessa ja säilytettäessä. Muu-
toin käynnistyskytkimen tahaton painallus muodostaa 
loukkaantumisvaaran.
 Pidä aina sähkötyökalua ja sähkötyökalun tuuletusau-
kot puhtaina, jotta voit työskennellä hyvin ja turvalli-
sesti.
Heilurisuojuksen tulee aina voida liikkua vapaasti ja sulkeutua 
itsestään. Pidä sen tähden aina aluetta heilurisuojuksen ym-
pärillä puhtaana. Poista pöly ja lastut paineilmalla puhaltaen 
tai siveltimellä.
Pinnoittamattomat sahanterät voidaan suojata hapettumista 
vastaan ohuella kerroksella happovapaata öljyä. Poista taas 
öljy ennen sahausta, koska puuhun muutoin saattaa tulla öljy-
läikkiä.
Sahanterässä olevat hartsi- tai liimajäännökset johtavat huo-
noon sahausjälkeen. Puhdista sen tähden aina sahanterät heti 
käytön jälkeen.
Asiakaspalvelu ja käyttöneuvonta
Ilmoita kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa 10-numeroi-
nen tuotenumero, joka löytyy laitteen mallikilvestä.
Asiakaspalvelu vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa sekä va-
raosia koskeviin kysymyksiin. Räjähdyspiirustuksia ja tietoja 
varaosista löydät myös osoitteesta:
www.bosch-pt.com
Boschin asiakaspalvelu auttaa mielellään sinua tuotteitamme 
ja niiden lisätarvikkeita koskevissa kysymyksissä.
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 88  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

 Ελληνικά | 89
Bosch Power Tools
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Suomi
Robert Bosch Oy
Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21 A
01510 Vantaa
Voitte tilata varaosat suoraan osoitteesta www.bosch-pt.fi.
Puh.: 0800 98044
Faksi: 010 296 1838
www.bosch.fi
Kuljetus
Toimitukseen kuuluvat litiumioniakut ovat vaara-ainelain 
määräysten alaisia. Käyttäjä saa kuljettaa akkuja kadulla ilman 
erikoistoimenpiteitä.
Toimitettaessa sivullisen kautta (esim.: lentorahti tai huolin-
ta) on noudatettava pakkausta ja merkintää koskevia erikois-
vaatimuksia. Tällöin on lähetyksen valmistelussa ehdottomas-
ti käytettävä vaara-aineasiantuntijaa.
Lähetä akkuja ainoastaan, jos kotelo on vaurioitumaton. Teip-
paa avoimet liittimet ja pakkaa akku niin, että se ei pääse liik-
kumaan pakkauksessa.
Ota myös huomioon mahdolliset tarkemmat kansalliset mää-
räykset.
Hävitys
Sähkötyökalut, akut, lisätarvikkeet ja pakkaukset tu-
lee toimittaa ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön.
Älä heitä sähkötyökaluja tai akkuja/paristoja talousjätteisiin!
Vain EU-maita varten:
Eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EU mu-
kaan käyttökelvottomat sähkötyökalut ja eu-
rooppalaisen direktiivin 2006/66/EY mu-
kaan vialliset tai loppuun käytetyt akut/ 
paristot täytyy kerätä erikseen ja toimittaa 
ympäristöystävälliseen kierrätykseen.
Akut/paristot:
Litiumioni:
Katso ohjeita kappaleessa ”Kuljetus”, 
sivu 89.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.
Ελληνικά
Υποδείξεις ασφαλείας
Γενικές υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρικά εργα-
λεία
Διαβάστε όλες τις υποδείξεις 
ασφαλείας και τις οδηγίες. Αμέ-
λειες κατά την τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας και των οδη-
γιών μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και 
σοβαρούς τραυματισμούς.
Φυλάξτε όλες τις προειδοποιητικές υποδείξεις και οδηγίες 
για κάθε μελλοντική χρήση.
Ο ορισμός «Ηλεκτρικό εργαλείο» που χρησιμοποιείται στις προ-
ειδοποιητικές υποδείξεις αναφέρεται σε ηλεκτρικά εργαλεία 
που τροφοδοτούνται από το ηλεκτρικό δίκτυο (με ηλεκτρικό κα-
λώδιο) καθώς και σε ηλεκτρικά εργαλεία που τροφοδοτούνται 
από μπαταρία (χωρίς ηλεκτρικό καλώδιο).
Ασφάλεια στο χώρο εργασίας
 Διατηρείτε τον τομέα που εργάζεσθε καθαρό και καλά 
φωτισμένο. Αταξία ή σκοτεινές περιοχές εργασίας μπορεί 
να οδηγήσουν σε ατυχήματα.
 Μην εργάζεσθε με το ηλεκτρικό εργαλείο σε περιβάλ-
λον όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, στο οποίο υπάρ-
χουν εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνες. Τα ηλεκτρικά εργα-
λεία δημιουργούν σπινθηρισμό ο οποίος μπορεί να αναφλέ-
ξει τη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
 Όταν χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο κρατάτε 
μακριά απ’ αυτό τα παιδιά κι άλλα τυχόν παρευρισκόμε-
να άτομα. Σε περίπτωση απόσπασης της προσοχής σας μπο-
ρεί να χάσετε τον έλεγχο του μηχανήματος.
Ηλεκτρική ασφάλεια
 Το φις του ηλεκτρικού εργαλείου πρέπει να ταιριάζει 
στην πρίζα. Δεν επιτρέπεται με κανέναν τρόπο η μετα-
τροπή του φις. Μη χρησιμοποιείτε προσαρμοστικά φις 
σε συνδυασμό με γειωμένα ηλεκτρικά εργαλεία. Αμετα-
ποίητα φις και κατάλληλες πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο 
ηλεκτροπληξίας.
 Αποφεύγετε την επαφή του σώματός σας με γειωμένες 
επιφάνειες όπως σωλήνες, θερμαντικά σώματα (καλο-
ριφέρ), κουζίνες ή ψυγεία. Όταν το σώμα σας είναι γειω-
μένο αυξάνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
 Μην εκθέτετε τα μηχανήματα στη βροχή ή την υγρασία. 
Η διείσδυση νερού σ’ ένα ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει τον 
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
 Μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό καλώδιο για να μετα-
φέρετε ή να αναρτήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο, ή για να 
βγάλετε το φις από την πρίζα. Κρατάτε το ηλεκτρικό κα-
λώδιο μακριά από υπερβολικές θερμοκρασίες, κοφτε-
ρές ακμές και/ή από κινητά εξαρτήματα. Τυχόν χαλασμέ-
να ή περιπλεγμένα ηλεκτρικά καλώδια αυξάνουν τον κίνδυ-
νο ηλεκτροπληξίας.
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 89  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

90 | Ελληνικά 
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Bosch Power Tools
 Όταν εργάζεσθε μ’ ένα ηλεκτρικό εργαλείο στο ύπαιθρο 
να χρησιμοποιείτε καλώδια επιμήκυνσης (μπαλαντέζες) 
που είναι κατάλληλα και για χρήση στο ύπαιθρο. Η χρήση 
καλωδίων επιμήκυνσης κατάλληλων για υπαίθριους χώρους 
ελαττώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
 Όταν η χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου σε υγρό περι-
βάλλον είναι αναπόφευκτη, τότε χρησιμοποιήστε έναν 
προστατευτικό διακόπτη διαρροής (διακόπτη FI/RCD). 
Η χρήση ενός προστατευτικού διακόπτη διαρροής ελαττώνει 
τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Ασφάλεια προσώπων
 Να είστε πάντοτε προσεκτικός/προσεκτική, να δίνετε 
προσοχή στην εργασία που κάνετε και να χειρίζεστε το 
μηχάνημα με περίσκεψη. Μη χρησιμοποιήσετε ένα ηλε-
κτρικό εργαλείο όταν είστε κουρασμένος/κουρασμένη ή 
όταν βρίσκεστε υπό την επήρεια ναρκωτικών, οινοπνεύ-
ματος ή φαρμάκων. Μια στιγμιαία απροσεξία κατά το χειρι-
σμό του ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να οδηγήσει σε σοβα-
ρούς τραυματισμούς.
 Φοράτε έναν κατάλληλο για σας προστατευτικό εξοπλι-
σμό και πάντοτε προστατευτικά γυαλιά. Όταν φοράτε 
έναν κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό όπως μάσκα προ-
στασίας από σκόνη, αντιολισθητικά υποδήματα ασφαλείας, 
προστατευτικό κράνος ή ωτασπίδες, ανάλογα με το εκάστοτε 
εργαλείο και τη χρήση του, ελαττώνεται ο κίνδυνος τραυμα-
τισμών.
 Αποφεύγετε την αθέλητη εκκίνηση. Βεβαιωθείτε ότι το 
ηλεκτρικό εργαλείο έχει αποζευχτεί πριν το συνδέσετε 
με το ηλεκτρικό δίκτυο ή με την μπαταρία καθώς και πριν 
το παραλάβετε ή το μεταφέρετε. Όταν μεταφέρετε το 
ηλεκτρικό εργαλείο έχοντας το δάχτυλό σας στο διακόπτη ή 
όταν συνδέσετε το μηχάνημα με την πηγή ρεύματος όταν αυ-
τό είναι ακόμη στη θέση ΟΝ, τότε δημιουργείται κίνδυνος 
τραυματισμών.
 Αφαιρείτε από τα ηλεκτρικά εργαλεία τυχόν συναρμο-
λογημένα εργαλεία ρύθμισης ή κλειδιά πριν θέσετε το 
ηλεκτρικό εργαλείο σε λειτουργία. Ένα εργαλείο ή κλειδί 
συναρμολογημένο σ’ ένα περιστρεφόμενο τμήμα ενός 
μηχανήματος μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς.
 Μην υπερεκτιμάτε τον εαυτό σας. Φροντίζετε για την 
ασφαλή στάση του σώματός σας και διατηρείτε πάντοτε 
την ισορροπία σας. Έτσι μπορείτε να ελέγξετε καλύτερα το 
μηχάνημα σε περιπτώσεις απροσδόκητων περιστάσεων.
 Φοράτε κατάλληλα ενδύματα. Μη φοράτε φαρδιά ρού-
χα ή κοσμήματα. Κρατάτε τα μαλλιά σας, τα ρούχα σας 
και τα γάντια σας μακριά από κινούμενα εξαρτήματα. Χα-
λαρή ενδυμασία, κοσμήματα ή μακριά μαλλιά μπορεί να 
εμπλακούν στα κινούμενα εξαρτήματα.
 Όταν υπάρχει η δυνατότητα συναρμολόγησης διατάξε-
ων αναρρόφησης ή συλλογής σκόνης, βεβαιωθείτε ότι 
αυτές είναι συνδεμένες με το μηχάνημα καθώς και ότι 
χρησιμοποιούνται σωστά. Η χρήση μιας αναρρόφησης 
σκόνης μπορεί να ελαττώσει τον κίνδυνο που προκαλείται 
από τη σκόνη.
Επιμελής χειρισμός και χρήση ηλεκτρικών εργαλείων
 Μην υπερφορτώνετε το μηχάνημα. Χρησιμοποιείτε για 
την εκάστοτε εργασία το ηλεκτρικό εργαλείο που 
προορίζεται γι’ αυτήν. Με το κατάλληλο ηλεκτρικό εργα-
λείο εργάζεστε καλύτερα και ασφαλέστερα στην αναφερό-
μενη περιοχή ισχύος.
 Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ ένα μηχάνημα που έχει χαλα-
σμένο διακόπτη. Ένα ηλεκτρικό εργαλείο που δεν μπορείτε 
πλέον να το θέσετε σε λειτουργία και/ή εκτός λειτουργίας εί-
ναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.
 Βγάλτε το φις από την πρίζα και/ή αφαιρέστε την μπατα-
ρία πριν διεξάγετε στο μηχάνημα μια οποιαδήποτε εργα-
σία ρύθμισης, πριν αλλάξετε ένα εξάρτημα ή όταν πρό-
κειται να διαφυλάξετε/να αποθηκεύσετε το μηχάνημα. 
Αυτά τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας μειώνουν τον κίνδυνο 
από τυχόν αθέλητη εκκίνηση του ηλεκτρικού εργαλείου.
 Διαφυλάγετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που δε χρησιμοποι-
είτε μακριά από παιδιά. Μην επιτρέψετε τη χρήση του 
μηχανήματος σε άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα μ’ 
αυτό ή δεν έχουν διαβάσει τις παρούσες οδηγίες. Τα ηλε-
κτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν χρησιμοποιούνται 
από άπειρα πρόσωπα.
 Να περιποιείστε προσεκτικά το ηλεκτρικό εργαλείο. 
Ελέγχετε, αν τα κινούμενα εξαρτήματα λειτουργούν 
άψογα, χωρίς να μπλοκάρουν, ή μήπως έχουν σπάσει ή 
φθαρεί τυχόν εξαρτήματα τα οποία επηρεάζουν τον τρό-
πο λειτουργίας του ηλεκτρικού εργαλείου. Δώστε αυτά 
τα χαλασμένα εξαρτήματα για επισκευή πριν τα ξανα-
χρησιμοποιήσετε. Η κακή συντήρηση των ηλεκτρικών ερ-
γαλείων αποτελεί αιτία πολλών ατυχημάτων.
 Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής κοφτερά και καθαρά. 
Προσεκτικά συντηρημένα κοπτικά εργαλεία σφηνώνουν 
δυσκολότερα και οδηγούνται ευκολότερα.
 Χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία, εξαρτήματα, πα-
ρελκόμενα εργαλεία κτλ. σύμφωνα με τις παρούσες 
οδηγίες. Λαμβάνετε επίσης υπόψη σας τις εκάστοτε συν-
θήκες και την υπό εκτέλεση εργασία. Η χρησιμοποίηση 
των ηλεκτρικών εργαλείων για εργασίες που δεν προβλέπο-
νται γι’ αυτά μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστά-
σεις.
Προσεκτικός χειρισμός και χρήση εργαλείων μπαταρίας
 Φορτίζετε τις μπαταρίες μόνο με φορτιστές που προτεί-
νονται από τον κατασκευαστή. Ένας φορτιστής που είναι 
κατάλληλος μόνο για ένα συγκεκριμένο τύπο μπαταριών δη-
μιουργεί κίνδυνο πυρκαγιάς όταν χρησιμοποιηθεί για άλλες 
μπαταρίες.
 Χρησιμοποιείτε στα ηλεκτρικά εργαλεία μόνο μπαταρίες 
που προορίζονται γι’ αυτά. Η χρήση άλλων μπαταριών μπο-
ρεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς και να δημιουργήσει κίν-
δυνο πυρκαγιάς.
 Κρατάτε τις μπαταρίες που δε χρησιμοποιείτε μακριά 
από συνδετήρες χαρτιών, νομίσματα, κλειδιά, καρφιά, 
βίδες κι άλλα μικρά μεταλλικά αντικείμενα που μπορούν 
να βραχυκυκλώσουν τις επαφές της μπαταρίας. Ένα 
βραχυκύκλωμα των επαφών της μπαταρίας μπορεί να προκα-
λέσει τραυματισμούς ή φωτιά.
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 90  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

 Ελληνικά | 91
Bosch Power Tools
1 609 92A 14R | (3.2.15)
 Μια τυχόν εσφαλμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε δι-
αρροή υγρών από την μπαταρία. Αποφεύγετε κάθε επα-
φή μ’ αυτά. Σε περίπτωση τυχαίας επαφής ξεπλύνετε κα-
λά με νερό. Σε περίπτωση που τα υγρά θα έρθουν σε επα-
φή με τα μάτια, πρέπει να ζητήσετε επίσης και ιατρική 
βοήθεια. Διαρρέοντα υγρά μπαταρίας μπορεί να οδηγήσουν 
σε ερεθισμούς του δέρματος ή σε εγκαύματα.
Service
 Δώστε το ηλεκτρικό εργαλείο σας για επισκευή από άρι-
στα εκπαιδευμένο προσωπικό και με γνήσια ανταλλακτι-
κά. Έτσι εξασφαλίζετε τη διατήρηση της ασφάλειας του μη-
χανήματος.
Υποδείξεις ασφαλείας για δισκοπρίονα
Διαδικασία κοπής
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Μη βάλετε τα χέρια σας στον τομέα πριονί-
σματος και στον πριονόδισκο. Κρατάτε με το δεύτερο (το 
άλλο) χέρι σας την πρόσθετη λαβή ή το περίβλημα του 
κινητήρα. Όταν κρατάτε το πριόνι και με τα δυο σας χέρια 
τότε το πριόνι δεν μπορεί να σας τραυματίσει.
 Μη βάζετε τα χέρια σας κάτω από το υπό κατεργασία τε-
μάχιο. Ο προφυλακτήρας δεν μπορεί να σας προστατέψει 
κάτω από το υπό κατεργασία τεμάχιο.
 Προσαρμόστε το βάθος κοπής στο πάχος του υπό κατερ-
γασία τεμαχίου. Κάτω από το υπό κατεργασία τεμάχιο θα 
πρέπει να φαίνεται λιγότερο από ένα ολόκληρο δόντι.
 Να μην κρατάτε ποτέ το υπό κοπή τεμάχιο με το χέρι και 
να μην το ακουμπάτε επάνω στα σκέλη σας. Να ασφαλί-
ζετε το υπό κατεργασία τεμάχιο επάνω σε μια στερεή 
επιφάνεια. Η καλή στερέωση του υπό κατεργασία τεμαχίου 
είναι σημαντική επειδή έτσι περιορίζετε στο ελάχιστο τον κίν-
δυνο της επαφής του με το σώμα σας, του σφηνώματος του 
πριονόδισκου ή της απώλειας του ελέγχου.
 Κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο μόνο από τις μονωμένες 
επιφάνειες λαβής, όταν εκτελείτε εργασίες, στις οποίες 
το εξάρτημα μπορεί να έρθει σε επαφή με μη ορατούς 
ηλεκτροφόρους αγωγούς. H επαφή με έναν ηλεκτροφόρο 
αγωγό θέτει επίσης τα μεταλλικά μέρη του ηλεκτρικού εργα-
λείου υπό τάση και προκαλεί μια ηλεκτροπληξία.
 Κατά τη διεξαγωγή διαμηκών κοπών να χρησιμοποιείτε 
πάντοτε έναν οδηγό ή μια ευθεία ακμή ως βοήθημα οδή-
γησης. Έτσι βελτιώνεται η ακρίβεια της κοπής και ταυτόχρο-
να μειώνονται οι πιθανότητες σφηνώματος του πριονόδι-
σκου.
 Χρησιμοποιείτε πάντοτε πριονόδισκους με το σωστό μέ-
γεθος και με τη σωστή τρύπα υποδοχής (π. χ. ρομβοειδή 
ή στρογγυλή). Πριονόδισκοι που δεν ταιριάζουν στα τμήμα-
τα συναρμολόγησης του πριονιού περιστρέφονται ανομοιό-
μορφα και οδηγούν σε απώλεια του ελέγχου.
 Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ χαλασμένες ή ακατάλληλες 
ροδέλες ή βίδες πριονόδισκου. Οι ροδέλες και οι βίδες 
πριονόδισκου κατασκευάστηκαν ειδικά για το πριόνι σας και 
εξασφαλίζουν άριστη απόδοση και ασφάλεια λειτουργίας.
 Κλότσημα – Αιτίες και σχετικές υποδείξεις ασφαλείας 
– Το κλότσημα είναι μια απροσδόκητη αντίδραση εξαιτίας 
ενός σφηνωμένου ή λάθος ευθυγραμμισμένου προνόδι-
σκου, με συνέπεια το ανεξέλεγκτο τίναγμα του πριονιού έξω 
από το υπό κατεργασία τεμάχιο με κατεύθυνση προς το χειρι-
στή/τη χειρίστρια.
– Όταν ο πριονόδισκος σφηνώσει ή σκοντάψει μέσα στην 
σχισμή κοπής, τότε ο περιστρεφόμενος κινητήρας του ηλε-
κτρικού εργαλείου ωθεί το πριόνι με ορμή προς τα πίσω, με 
κατεύθυνση προς το χειριστή/τη χειρίστρια.
– Όταν ο πριονόδισκος στρεβλώσει μέσα στην τομή κοπής ή 
όταν είναι λάθος ευθυγραμμισμένος, τότε τα δόντια της πίσω 
ακμής του πριονόδισκου μπορεί να σφηνώσουν στην επιφά-
νεια του υπό κατεργασία τεμαχίου, οπότε υπάρχει κίνδυνος ο 
πριονόδισκος να βγει από τη σχισμή κοπής και να τιναχτεί με 
ορμή προς τα πίσω, με κατεύθυνση προς το χειριστή/τη χειρί-
στρια.
Το κλότσημα είναι το αποτέλεσμα ενός εσφαλμένου ή ελλιπή 
χειρισμού του ηλεκτρικού εργαλείου και μπορεί να αποφευ-
χθεί με λήψη κατάλληλων προληπτικών μέτρων, σαν αυτά 
που περιγράφονται παρακάτω.
 Να συγκρατείτε το ηλεκτρικό εργαλείο σταθερά και με 
τα δυο σας χέρια και να φροντίζετε, η θέση του σώματός 
σας να είναι κατάλληλη για να αντιμετωπίσετε τυχόν 
αντιδραστικές δυνάμεις (κλοτσήματα). Να παίρνετε θέ-
ση πάντοτε δίπλα στον πριονόδισκο και να μην ευθυ-
γραμμίζετε ποτέ το σώμα σας μ’ αυτόν. Σε περίπτωση κλο-
τσήματος το δισκοπρίονο μπορεί μεν να εκτιναχθεί προς τα 
πίσω, πλην όμως, όταν έχουν παρθεί τα κατάλληλα προληπτι-
κά μέτρα, ο χειριστής θα μπορέσει να αντισταθεί αποτελε-
σματικά στις αναπτυσσόμενες αντιδραστικές δυνάμεις.
 Σε περίπτωση σφηνώματος του πριονόδισκου ή όταν δι-
ακόπτετε την εργασία σας, να θέτετε το πριόνι εκτός λει-
τουργίας και να κρατάτε με ησυχία το υπό κατεργασία τε-
μάχιο μέχρι να σταματήσει την κίνησή του ο πριονόδι-
σκος. Μην προσπαθήσετε ποτέ, όσο κινείται ο πριονόδι-
σκος, να βγάλετε το πριόνι από το υπό κατεργασία τεμά-
χιο ή να το τραβήξετε προς τα πίσω, γιατί αυτό μπορεί να 
οδηγήσει σε κλότσημα. Εξακριβώστε και εξουδετερώστε 
την αιτία του σφηνώματος.
 Όταν θέλετε να θέσετε πάλι σε λειτουργία ένα πριόνι 
που βρίσκεται μέσα στο υπό κατεργασία τεμάχιο, τότε 
κεντράρετε τον πριονόδισκο μέσα στη σχισμή κοπής και 
βεβαιωθείτε ότι τα δόντια του πριονόδισκου δεν είναι 
σφηνωμένα μέσα στο υπό κατεργασία τεμάχιο. Αν ο πρι-
ονόδισκος είναι σφηνωμένος, τότε αυτός μπορεί, όταν θέσε-
τε το πριόνι πάλι σε λειτουργία, να βγει από το υπό κατεργα-
σία τεμάχιο και να κλοτσήσει.
 Να υποστηρίζετε μεγάλες υπό κατεργασία πλάκες για να 
ελαττώσετε τον κίνδυνο κλοτσήματος σε περίπτωση που 
σφηνώσει ο πριονόδισκος. Οι μεγάλες πλάκες μπορεί να 
λυγίσουν κάτω από το ίδιο τους το βάρος. Οι πλάκες πρέπει 
να υποστηρίζονται και στις δυο πλευρές, και κοντά στον πρι-
ονόδισκο και στην άλλη άκρη τους.
 Μη χρησιμοποιείτε αμβλείς ή χαλασμένους πριονόδι-
σκους. Πριονόδισκοι με μη κοφτερά ή λάθος ευθυγραμμι-
σμένα δόντια προκαλούν, μέσα σε μια πολύ στενή σχισμή κο-
πής, υψηλή τριβή, σφήνωμα του πριονόδισκου και κλότση-
μα.
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 91  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

92 | Ελληνικά 
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Bosch Power Tools
 Σφίξτε καλά τις διατάξεις ρύθμισης βάθους και γωνίας 
κοπής πριν αρχίσετε το πριόνισμα. Αν κατά τη διάρκεια 
του πριονίσματος μεταβληθούν οι ρυθμίσεις, ο πριονόδι-
σκος μπορεί να σφηνώσει και να οδηγήσει σε κλότσημα.
 Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικός/προσεκτική όταν κόβε-
τε σε ήδη υπάρχοντες τοίχους ή σε άλλους μη επιβλεπό-
μενους τομείς. Ο βυθιζόμενος πριονόδισκος μπορεί να 
προσκρούσει ή να μπλοκάρει σε μη ορατά αντικείμενα και να 
προκαλέσει κλότσημα.
Λειτουργία του κάτω προφυλακτήρα
 Πριν από κάθε χρήση πρέπει να βεβαιώνεστε ότι ο κάτω 
προφυλακτήρας κλείνει άψογα. Μη χρησιμοποιήσετε το 
πριόνι όταν ο κάτω προφυλακτήρας δεν κινείται ελεύθε-
ρα και δεν κλείνει αμέσως. Να μη σφηνώνετε και να μη 
προσδέσετε ποτέ τον κάτω προφυλακτήρα για να παρα-
μείνει ανοιχτός. Ο κάτω προφυλακτήρας μπορεί να στρε-
βλώσει σε περίπτωση που το πριόνι πέσει αθέλητα στο έδα-
φος. Ανοίξτε τον προφυλακτήρα με το μοχλό επαναφοράς 
και βεβαιωθείτε ότι αυτός μπορεί και κινείται ελεύθερα κα-
θώς και ότι, κατά τη λειτουργία σε όλες τις γωνίες και σε όλα 
τα βάθη κοπής, δεν αγγίζει ούτε τον πριονόδισκο ούτε κά-
ποια άλλα εξαρτήματα.
 Ελέγξτε τη λειτουργία του ελατηρίου του κάτω προφυ-
λακτήρα. Σε περίπτωση που δε λειτουργούν άψογα ο κά-
τω προφυλακτήρας και το ελατήριο δώστε το πριόνι για 
συντήρηση πριν το χρησιμοποιήσετε. Χαλασμένα εξαρτή-
ματα, κολλώδη ιζήματα ή συσσωρεύσεις γρεζιών/ροκανιδι-
ών επιβραδύνουν τη λειτουργία του κάτω προφυλακτήρα.
 Ανοίξτε τον κάτω προφυλακτήρα με το χέρι μόνο σε πε-
ρίπτωση ιδιαίτερων κοπών, όπως «βυθιζόμενες κοπές 
και κοπές γωνιών». Ανοίξτε τον κάτω προφυλακτήρα με 
το μοχλό επαναφοράς και αφήστε τον ελεύθερο, μόλις ο 


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   57


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет