Uk Оригінальна інструкція з експлуатації kkжүктеу 9.58 Mb.
Pdf просмотр
бет25/57
Дата27.03.2017
өлшемі9.58 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   57

Nakliye
Alet içindeki lityum iyon (Li-Ion) aküler tehlikeli madde taşıma 
yönetmeliği hükümlerine tabidir. Aküler başka bir yükümlülük 
olmaksızın kullanıcı tarafından caddeler üzerinde taşınabilir.
Üçüncü kişiler eliyle yollanma durumunda (örneğin hava yolu 
ile veya nakliye şirketleri ile) paketleme ve etiketlemeye ilişkin 
özel hükümlere uyulmalıdır. Bu nedenle gönderi paketlenir-
ken bir tehlikeli madde uzmanından yardım alınmalıdır.
Aküleri sadece ve ancak gövdelerinde hasar yoksa gönderin. 
Açık kontakları kapatın ve aküyü ambalaj içinde hareket etme-
yecek biçimde paketleyin.
Lütfen olası ek ulusal yönetmelik hükümlerine de uyun.
Tasfiye
Elektrikli el aletleri, aküler, aksesuar ve ambalaj mal-
zemesi çevre dostu yeniden kazanım merkezine gön-
derilmek zorundadır.
Elektrikli el aletlerini ve aküleri/bataryaları evsel çöplerin içine 
atmayın!
Sadece AB üyesi ülkeler için:
2012/19/EU yönetmeliği uyarınca kullanım 
ömrünü tamamlamış elektrikli el aletleri ve 
2006/66/EC yönetmeliği uyarınca arızalı ve-
ya kullanım ömrünü tamamlamış aküler/ ba-
taryalar ayrı ayrı toplanmak ve çevre dostu 
tasfiye için bir geri dönüşüm merkezine yol-
lanmak zorundadır.
Aküler/Bataryalar:
Li-Ion:
Lütfen bölüm “Nakliye”, sayfa içindeki 
uyarılara uyun 105.
Değişiklik haklarımız saklıdır.
Polski
Wskazówki bezpieczeństwa
Ogólne przepisy bezpieczeństwa dla elektrona-
rzędzi
Należy przeczytać wszystkie 
wskazówki i przepisy. Błędy w 
przestrzeganiu poniższych wskazówek mogą spowodować 
porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała.
Należy starannie przechowywać wszystkie przepisy i 
wskazówki bezpieczeństwa dla dalszego zastosowania.
Użyte w poniższym tekście pojęcie „elektronarzędzie“ odnosi 
się do elektronarzędzi zasilanych energią elektryczną z sieci (z 
przewodem zasilającym) i do elektronarzędzi zasilanych aku-
mulatorami (bez przewodu zasilającego).
Bezpieczeństwo miejsca pracy
 Stanowisko pracy należy utrzymywać w czystości i do-
brze oświetlone. Nieporządek w miejscu pracy lub nie-
oświetlona przestrzeń robocza mogą być przyczyną 
wypadków.
 Nie należy pracować tym elektronarzędziem w otocze-
niu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się np. 
łatwopalne ciecze, gazy lub pyły. Podczas pracy elektro-
narzędziem wytwarzają się iskry, które mogą spowodować 
zapłon.
 Podczas użytkowania urządzenia zwrócić uwagę na to, 
aby dzieci i inne osoby postronne znajdowały się w bez-
piecznej odległości. Odwrócenie uwagi może spowodo-
wać utratę kontroli nad narzędziem.
OSTRZEZENIE 
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 105  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

106 | Polski 
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Bosch Power Tools
Bezpieczeństwo elektryczne
 Wtyczka elektronarzędzia musi pasować do gniazda. 
Nie wolno zmieniać wtyczki w jakikolwiek sposób. Nie 
wolno używać wtyków adapterowych w przypadku 
elektronarzędzi z uziemieniem ochronnym. Niezmienio-
ne wtyczki i pasujące gniazda zmniejszają ryzyko poraże-
nia prądem.
 Należy unikać kontaktu z uziemionymi powierzchniami 
jak rury, grzejniki, piece i lodówki. Ryzyko porażenia 
prądem jest większe, gdy ciało użytkownika jest uziemio-
ne.
 Urządzenie należy zabezpieczyć przed deszczem i wil-
gocią. Przedostanie się wody do elektronarzędzia pod-
wyższa ryzyko porażenia prądem.
 Nigdy nie należy używać przewodu do innych czynno-
ści. Nigdy nie należy nosić elektronarzędzia, trzymając 
je za przewód, ani używać przewodu do zawieszenia 
urządzenia; nie wolno też wyciągać wtyczki z gniazdka 
pociągając za przewód. Przewód należy chronić przed 
wysokimi temperaturami, należy go trzymać z dala od 
oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części urządze-
nia. Uszkodzone lub splątane przewody zwiększają ryzyko 
porażenia prądem.
 W przypadku pracy elektronarzędziem pod gołym nie-
bem, należy używać przewodu przedłużającego, dosto-
sowanego również do zastosowań zewnętrznych. Uży-
cie właściwego przedłużacza (dostosowanego do pracy na 
zewnątrz) zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
 Jeżeli nie da się uniknąć zastosowania elektronarzę-
dzia w wilgotnym otoczeniu, należy użyć wyłącznika 
ochronnego różnicowo-prądowego. Zastosowanie 
wyłącznika ochronnego różnicowo-prądowego zmniejsza 
ryzyko porażenia prądem.
Bezpieczeństwo osób
 Podczas pracy z elektronarzędziem należy zachować 
ostrożność, każdą czynność wykonywać uważnie i z 
rozwagą. Nie należy używać elektronarzędzia, gdy jest 
się zmęczonym lub będąc pod wpływem narkotyków, 
alkoholu lub lekarstw. Moment nieuwagi przy użyciu 
elektronarzędzia może stać się przyczyną poważnych ura-
zów ciała.
 Należy nosić osobiste wyposażenie ochronne i zawsze 
okulary ochronne. Noszenie osobistego wyposażenia 
ochronnego – maski przeciwpyłowej, obuwia 
z podeszwami przeciwpoślizgowymi, kasku ochronnego 
lub środków ochrony słuchu (w zależności od rodzaju i 
zastosowania elektronarzędzia) – zmniejsza ryzyko obra-
żeń ciała.
 Należy unikać niezamierzonego uruchomienia narzę-
dzia. Przed włożeniem wtyczki do gniazdka i/lub podłą-
czeniem do akumulatora, a także przed podniesieniem 
lub przeniesieniem elektronarzędzia, należy upewnić 
się, że elektronarzędzie jest wyłączone. Trzymanie pal-
ca na wyłączniku podczas przenoszenia elektronarzędzia 
lub podłączenie do prądu włączonego narzędzia, może 
stać się przyczyną wypadków.
 Przed włączeniem elektronarzędzia, należy usunąć na-
rzędzia nastawcze lub klucze. Narzędzie lub klucz, znaj-
dujący się w ruchomych częściach urządzenia mogą do-
prowadzić do obrażeń ciała.
 Należy unikać nienaturalnych pozycji przy pracy. Nale-
ży dbać o stabilną pozycję przy pracy i zachowanie 
równowagi. W ten sposób możliwa będzie lepsza kontrola 
elektronarzędzia w nieprzewidzianych sytuacjach.
 Należy nosić odpowiednie ubranie. Nie należy nosić 
luźnego ubrania ani biżuterii. Włosy, ubranie i rękawi-
ce należy trzymać z daleka od ruchomych części. Luźne 
ubranie, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte 
przez ruchome części.
 Jeżeli istnieje możliwość zamontowania urządzeń od-
sysających i wychwytujących pył, należy upewnić się, 
że są one podłączone i będą prawidłowo użyte. Użycie 
urządzenia odsysającego pył może zmniejszyć zagrożenie 
pyłami.
Prawidłowa obsługa i eksploatacja elektronarzędzi
 Nie należy przeciążać urządzenia. Do pracy używać na-
leży elektronarzędzia, które są do tego przewidziane. 
Odpowiednio dobranym elektronarzędziem pracuje się 
w danym zakresie wydajności lepiej i bezpieczniej.
 Nie należy używać elektronarzędzia, którego włącznik/ 
wyłącznik jest uszkodzony. Elektronarzędzie, którego 
nie można włączyć lub wyłączyć jest niebezpieczne i musi 
zostać naprawione.
 Przed regulacją urządzenia, wymianą osprzętu lub po 
zaprzestaniu pracy narzędziem, należy wyciągnąć 
wtyczkę z gniazda i/lub usunąć akumulator. Ten środek 
ostrożności zapobiega niezamierzonemu włączeniu się 
elektronarzędzia.
 Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać w 
miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie należy udostęp-
niać narzędzia osobom, które go nie znają lub nie prze-
czytały niniejszych przepisów. Używane przez niedo-
świadczone osoby elektronarzędzia są niebezpieczne.
 Konieczna jest należyta konserwacja elektronarzędzia. 
Należy kontrolować, czy ruchome części urządzenia 
działają bez zarzutu i nie są zablokowane, czy części nie 
są pęknięte lub uszkodzone w taki sposób, który miał-
by wpływ na prawidłowe działanie elektronarzędzia. 
Uszkodzone części należy przed użyciem urządzenia 
oddać do naprawy. Wiele wypadków spowodowanych 
jest przez niewłaściwą konserwację elektronarzędzi.
 Należy stale dbać o ostrość i czystość narzędzi tnących. 
O wiele rzadziej dochodzi do zakleszczenia się narzędzia 
tnącego, jeżeli jest ono starannie utrzymane. Zadbane na-
rzędzia łatwiej się też prowadzi.
 Elektronarzędzia, osprzęt, narzędzia pomocnicze itd. 
należy używać zgodnie z niniejszymi zaleceniami. 
Uwzględnić należy przy tym warunki i rodzaj wykony-
wanej pracy. Niezgodne z przeznaczeniem użycie elektro-
narzędzia może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 106  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

 Polski | 107
Bosch Power Tools
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Prawidłowa obsługa i eksploatacja narzędzi akumulatoro-
wych
 Akumulatory należy ładować tylko w ładowarkach, za-
lecanych przez producenta. W przypadku użycia łado-
warki, przystosowanej do ładowania określonego rodzaju 
akumulatorów, w sposób niezgodny z przeznaczeniem, ist-
nieje niebezpieczeństwo pożaru.
 W elektronarzędziach można używać jedynie przewi-
dzianych do tego celu akumulatorów. Użycie innych 
akumulatorów może spowodować obrażenia ciała i zagro-
żenie pożarem.
 Nieużywany akumulator należy trzymać z dala od spi-
naczy, monet, kluczy, gwoździ, śrub lub innych małych 
przedmiotów metalowych, które mogłyby spowodo-
wać zmostkowanie styków. Zwarcie pomiędzy stykami 
akumulatora może spowodować oparzenia lub pożar.
 Przy niewłaściwym użyciu możliwe jest wydostanie się 
elektrolitu z akumulatora. Należy unikać kontaktu z 
nim, a w przypadku niezamierzonego zetknięcia się z 
elektrolitem, należy umyć dane miejsce ciała wodą. Je-
żeli ciecz dostała się do oczu, należy dodatkowo 
skonsultować się z lekarzem. Elektrolit może doprowa-
dzić do podrażnienia skóry lub oparzeń.
Serwis
 Naprawę elektronarzędzia należy zlecić jedynie wy-
kwalifikowanemu fachowcowi i przy użyciu oryginal-
nych części zamiennych. To gwarantuje, że bezpieczeń-
stwo urządzenia zostanie zachowane.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy z pi-
larkami tarczowymi
Proces cięcia
 NIEBEZPIECZEŃSTWO: Ręce należy trzymać z dala od 
obszaru pracy pilarki i zachować bezpieczną odległość 
od poruszającej się tarczy. Drugą ręką należy trzymać 
uchwyt dodatkowy lub obudowę silnika. Trzymając pi-
larkę oburącz można uniknąć skaleczenia rąk przez tarczę 
tnącą.
 Nie wkładać rąk pod obrabiany przedmiot. Pod obrabia-
nym materiałem osłona tarczy nie chroni przed skalecze-
niem.
 Głębokość cięcia musi być nastawiona zgodnie z gru-
bością przecinanego materiału. Ostrza piły powinny wy-
stawać na swojej wysokości poza materiał.
 W żadnym wypadku nie wolno przytrzymywać przeci-
nanego przedmiotu ręką, ani trzymać go na kolanach. 
Obrabiany przedmiot należy stabilnie umieścić na sta-
łym podłożu. Właściwe zamocowanie obrabianego przed-
miotu jest bardzo istotne, gdyż dzięki temu można zmini-
malizować niebezpieczeństwo, w przypadku kontaktu z 
ciałem użytkownika, zablokowania się brzeszczotu lub ut-
raty kontroli nad sytuacją.
 Podczas wykonywania prac, przy których narzędzie ro-
bocze mogłoby natrafić na ukryte przewody elektrycz-
ne, elektronarzędzie należy chwytać wyłącznie za izo-
lowane powierzchnie rękojeści. Kontakt z przewodem 
przewodzącym prąd może spowodować przekazanie na-
pięcia na części metalowe elektronarzędzia, co mogłoby 
spowodować porażenie prądem elektrycznym.
 Do cięć wzdłużnych należy używać prowadnicy mate-
riału lub prostej listwy albo szyny. Wpłynie to na zwięk-
szenie precyzji cięcia i zmniejszy prawdopodobieństwo za-
blokowania się tarczy.
 Należy zawsze stosować tarcze tnące o właściwym roz-
miarze i z odpowiednią średnicą wewnętrzna (np. w 
kształcie rombu lub okrągłą). Tarcze tnące, które nie od-
powiadają danemu typowi pilarki, nie zapewniają dokład-
nego ruchu obrotowego i prowadzą do utraty kontroli nad 
elektronarzedziem.
 W żadnym wypadku nie wolno stosować uszkodzonych 
lub nieodpowiednich podkładek lub śrub, mocujących 
tarcze. Tylko podkładki i śruby, skonstruowane specjalnie 
dla danej piły zapewniają optymalną wydajność i bezpie-
czeństwo pracy.
 Odrzut – Przyczyny i odpowiednie wskazówki bezpie-
czeństwa 
– odrzut jest nagłą reakcją pilarki na zaczepienie się, za-
blokowanie lub niewłaściwe wyważenie tarczy tnącej, któ-
re powoduje, iż pilarka, nad którą utracona została kontro-
la unosi się i wykonuje gwałtowny ruch w kierunku osoby 
obsługującej;
– gdy tarcza tnąca zaczepi się lub zahaczy w rzazie, docho-
dzi do blokady, a siła silnika odrzuca pilarkę w kierunku 
operatora;
– jeżeli tarcza tnąca przechyli się w rzazie lub jest niewłaś-
ciwie wyważona, zęby tylnej krawędzi tnącej mogą zablo-
kować się w obrabianym materiale, dzięki czemu tarcza 
tnąca wyskoczy z zrzazu, a pilarka odskoczy w kierunku o-
soby obsługującej.
Odrzut jest następstwem niewłaściwego lub niezgodnego 
z przeznaczeniem użycia pilarki. Można go uniknąć przez 
zachowanie opisanych poniżej odpowiednich środków 
ostrożności.
 Pilarkę należy mocno trzymać oburącz, a ręce ustawić 
w pozycji, umożliwiającej złagodzenie odrzutu. Należy 
zawsze znajdować się z boku tarczy tnącej; tarcza nie 
powinna się nigdy znaleźć w jednej linii z ciałem użyt-
kownika. W przypadku odrzutu, piła może zostać odrzuco-
na do tyłu, osoba obsługująca może jednak zapanować nad 
siłami odrzutu poprzez zachowanie odpowiednich środ-
ków ostrożności.
 W przypadku zaklinowania się tarczy pilarskiej lub 
przerwy w pracy należy wyłączyć piłę i przytrzymać 
przedmiot obrabiany aż do momentu całkowitego za-
trzymania się tarczy pilarskiej. Nie należy nigdy usu-
wać przedmiotu obrabianego, dopóki tarcza całkowicie 
się nie zatrzyma. W przeciwnym wypadku może wystą-
pić odrzut. Należy wykryć i usunąć przyczynę zaklinowa-
nia się tarczy pilarskiej.
 Jeżeli istnieje konieczność uruchomienia pilarki, która 
tkwi w obrabianym materiale, należy wycentrować tar-
czę tnącą w rzazie i skontrolować, czy zęby tarczy nie 
zahaczyły się o materiał. Jeżeli tarcza tnąca zablokowana 
jest w materiale, może zostać ona wyrzucona i spowodo-
wać odrzut pilarki.
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 107  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

108 | Polski 
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Bosch Power Tools
 Duże płyty należy przed obróbką podeprzeć-zmniejszy 
to ryzyko odrzutu, spowodowanego zaklinowaną tar-
czą tnącą. Duże płyty mogą się ugiąć pod ciężarem włas-
nym. Płyty takie należy podeprzeć z obydwu stron, zarów-
no w pobliżu linii cięcia jak i krawędzi.
 Nie należy używać tępych lub uszkodzonych tarcz tną-
cych. Tarcze tnące z tępymi lub niewłaściwie ustawionymi 
zębami powodują – przez zbyt wąski rzaz – zwiększone 
tarcie, zaklinowanie się tarczy w materiale i odrzut.
 Głębokość i kąt cięcia powinny zostać ustawione przed 
rozpoczęciem cięcia. Zmiana nastaw podczas pracy mo-
że prowadzić do zaklinowania się tarczy tnącej i odrzutu.
 Należy zachować szczególną ostrożność podczas wy-
konywania cięć w ścianach lub operowaniu w innych 
niewidocznych obszarach. Zagłębiająca się w materiale 
tarcza pilarska może spowodować odrzut pilarki po natra-
fieniu na ukryte obiekty.
Funkcje dolnej pokrywy ochronnej 
 Przed każdym użyciem pilarki należy sprawdzić, czy 
osłona dolna wraca do położenia początkowego zakry-
wając w pełni ostrze. Nie wolno używać pilarki, jeżeli 
osłona dolna nie porusza się swobodnie, a czas jej za-
mykania budzi zastrzeżenia (powinna ona zamykać się 
natychmiast). W żadnym wypadku nie wolno blokować 
lub przywiązywać dolnej osłony w położeniu otwartym. 
Upadek pilarki może spowodować wygięcie się osłony dol-
nej. Osłonę należy otworzyć, używając dźwigni i spraw-
dzić, czy porusza się ona swobodnie. Następnie należy 
przetestować wszystkie kąty i głębokości cięcia-czy osło-
na nie dotyka tarczy tnącej ani innych elementów pilarki.
 Należy sprawdzić funkcjonowanie sprężyny osłony dol-
nej. Jeżeli funkcjonowanie osłony lub jej sprężyny bu-
dzi zastrzeżenia, należy pilarkę poddać naprawie. 
Uszkodzone elementy, kleiste osady lub nawarstwione 
wióry spowolniają ruch osłony.
 Osłonę dolną otwierać ręcznie wyłącznie podczas wy-
konywania specjalnych cięć, takich jak „cięcia wgłębne 
i cięcia pod kąt“. Otworzyć w tym celu dolną osłonę za 
pomocą dźwigni i puścić ją wtedy, kiedy narzędzie ro-
bocze zagłębi się w części obrabianej. Podczas wszyst-
kich innych cięć dolna osłona pracuje automatycznie.
 Nie należy odkładać pilarki na stół warsztatowy ani na 
podłogę, jeżeli tarcza tnąca nie jest zasłonięta osłoną. 
Niezabezpieczona tarcza, która porusza się siłą inercji, po-
woduje ruch pilarki w kierunku przeciwnym do kierunku 
cięcia i przecina wszystkie napotkane obiekty. Należy 
zwrócić uwagę na czas wybiegu pilarki.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa
 Nie wkładać rąk do wyrzutnika wiórów. Istnieje niebez-
pieczeństwo skaleczenia przez obracające się elementy.
 Nie wolno pracować pilarką, trzymając ją nad głową. 
Ten rodzaj pracy nie zapewnia wystarczającej kontroli nad 
elektronarzędziem.
 Należy używać odpowiednich przyrządów poszukiwaw-
czych w celu lokalizacji ukrytych przewodów zasilają-
cych, lub poprosić o pomoc zakłady miejskie. Kontakt z 
przewodami znajdującymi się pod napięciem może dopro-
wadzić do powstania pożaru i porażenia elektrycznego. 
Uszkodzenie przewodu gazowego może doprowadzić do 
wybuchu. Przebicie przewodu wodociągowego powoduje 
szkody rzeczowe.
 Nie stosować elektronarzędzia stacjonarnie. Nie jest 
ono przystosowane do pracy ze stołem pilarskim.
 Nie należy stosować pił tarczowych z wysokostopowej 
stali szybkotnącej (HSS). Piły tego rodzaju łatwo się ła-
mią.
 Nie wolno ciąć metali żelaznych. Rozżarzone wióry mogą 
spowodować zapłon systemu odsysania pyłu.
 Elektronarzędzie należy trzymać podczas pracy mocno 
w obydwu rękach i zadbać stabilną pozycję pracy. Elek-
tronarzędzie prowadzone oburącz jest bezpieczniejsze.
 Należy zabezpieczyć obrabiany przedmiot. Zamocowa-
nie obrabianego przedmiotu w urządzeniu mocującym lub 
imadle jest bezpieczniejsze niż trzymanie go w ręku.
 Przed odłożeniem elektronarzędzia, należy poczekać, 
aż znajdzie się ono w bezruchu. Narzędzie robocze może 
się zablokować i doprowadzić do utraty kontroli nad 
elektronarzędziem.
 Nie otwierać akumulatora. Istnieje niebezpieczeństwo 
zwarcia.
Akumulator należy chronić przed wysokimi 
temperaturami, np. przed stałym nasłonecznie-
niem, przed ogniem, wodą i wilgocią. Istnieje za-
grożenie wybuchem.
 W przypadku uszkodzenia i niewłaściwego użytkowa-
nia akumulatora może dojść do wydzielenia się gazów. 
Wywietrzyć pomieszczenie i w razie dolegliwości 
skonsultować się z lekarzem. Gazy mogą uszkodzić drogi 
oddechowe.
 Akumulator należy używać tylko w połączeniu z elek-
tronarzędziem firmy Bosch, dla którego został on prze-
widziany. Tylko w ten sposób można ochronić akumulator 
przed niebezpiecznym dla niego przeciążeniem.
 Ostre przedmioty, takie jak na przykład gwoździe lub 
śrubokręt, a także działanie sił zewnętrznych mogą 
spowodować uszkodzenie akumulatora. Może wówczas 
dojść do zwarcia wewnętrznego akumulatora i do jego 
przepalenia, eksplozji lub przegrzania.
Opis urządzenia i jego zastosowania
Należy przeczytać wszystkie wskazówki i 
przepisy. Błędy w przestrzeganiu poniższych 
wskazówek mogą spowodować porażenie 
prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała.
Należy otworzyć rozkładaną stronę z rysunkiem urządzenia i 
pozostawić ją rozłożoną podczas czytania instrukcji obsługi.
Użycie zgodne z przeznaczeniem
Elektronarzędzie przeznaczone jest do wzdłużnego i po-
przecznego cięcia drewna po linii prostej i pod kątem, z wyko-
rzystaniem powierzchni oporowej.
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 108  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

 Polski | 109
Bosch Power Tools
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Przedstawione graficznie komponenty
Numeracja przedstawionych graficznie komponentów odnosi 
się do schematu elektronarzędzia na stronach graficznych.
Blokada włącznika/wyłącznika
Włącznik/wyłącznik
Akumulator*
Osłona (pokrywa ochronna)
Dźwignia przestawna osłony wahliwej
Płyta główna
Osłona wahliwa (dolna)
Prowadnica równoległa
Wskaźnik cięcia pod kątem 0°
10 Wskaźnik cięcia pod kątem 45°
11 Śruba motylkowa do ustawiania kąta cięcia
12 Śruba motylkowa do prowadnicy równoległej
13 Skala kątu ukosu
14 Przycisk blokady wrzeciona
15 Uchwyt dodatkowy (pokrycie gumowe)
16 Klucz sześciokątny
17 Rękojeść (pokrycie gumowe)
18 Wrzeciono
19 Tulejka mocująca
20 Piła tarczowa*
21 Podkładka mocująca
22 Śruba mocująca z podkładką
23 Znaczniki na osłonie
24 Przycisk odblokowujący akumulator


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   57


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет