Uk Оригінальна інструкція з експлуатації kk


 Śruba mocująca do przystawki do odsysania pyłu 26жүктеу 9.58 Mb.
Pdf просмотр
бет26/57
Дата27.03.2017
өлшемі9.58 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   57

25 Śruba mocująca do przystawki do odsysania pyłu
26 Przystawka do odsysania pyłu
27 Wąż odsysający*
28 Podziałka głębokości cięcia
29 Dźwignia wstępnego wyboru głębokości cięcia
30 Para ścisków stolarskich*
31 Przycisk wskaźnika stanu naładowania baterii*
32 Wskaźnik stanu naładowania akumulatora*
33 Szyna prowadząca*
34 Złączka*
*Przedstawiony na rysunkach lub opisany w instrukcji użytkowa-
nia osprzęt nie wchodzi w skład wyposażenia standardowego. 
Kompletny asortyment wyposażenia dodatkowego można znaleźć 
w naszym katalogu osprzętu.
Dane techniczne
Informacja na temat hałasu i wibracji
Emisja hałasu została określona zgodnie z EN 60745-2-5.
Określony wg skali A poziom hałasu emitowanego przez urzą-
dzenie wynosi standardowo: poziom ciśnienia akustycznego 
95 dB(A); poziom mocy akustycznej 106 dB(A). Niepewność 
pomiaru K=3,0 dB.
Stosować środki ochrony słuchu!
Wartości łączne drgań a
h
 (suma wektorowa z trzech kierun-
ków) i niepewność pomiaru K oznaczone zgodnie z normą 
EN 60745-2-5 wynoszą:
Cięcie drewna: a
h
=3 m/s
2
, K=1,5 m/s
2
.
Poziom drgań podany w tych wskazówkach został pomierzo-
ny zgodnie z wymaganiami normy EN 60745 dotyczącej pro-
cedury pomiarów i można go użyć do porównywania elektro-
narzędzi. Można go też użyć do wstępnej oceny ekspozycji na 
drgania.
Podany poziom drgań jest reprezentatywny dla podstawo-
wych zastosowań elektronarzędzia. Jeżeli elektronarzędzie 
użyte zostanie do innych zastosowań, z innymi narzędziami 
roboczymi, z różnym osprzętem, a także jeśli nie będzie wy-
starczająco konserwowane, poziom drgań może odbiegać od 
podanego. Podane powyżej przyczyny mogą spowodować 
podwyższenie ekspozycji na drgania podczas całego czasu 
pracy.
Aby dokładnie ocenić ekspozycję na drgania, trzeba wziąć 
pod uwagę także okresy, gdy urządzenie jest wyłączone, lub 
gdy jest wprawdzie włączone, ale nie jest używane do pracy. 
W ten sposób łączna (obliczana na pełny wymiar czasu pracy) 
ekspozycja na drgania może okazać się znacznie niższa.
Należy wprowadzić dodatkowe środki bezpieczeństwa, mają-
ce na celu ochronę operatora przed skutkami ekspozycji na 
Ręczna pilarka tarczowa
GKS 18 V-LI
Numer katalogowy
3 601 F6H 0..
Napięcie znamionowe
V=
18
Prędkość obrotowa bez obciążenia
min
-1
3900
Maks. głębokość cięcia
– przy  0°
– przy  45°
mm
mm
51
40
* w zależności od zastosowanego akumulatora
** ograniczona wydajność przy temperaturze <0 °C
Blokada wrzeciona

Płyta podstawy
mm
146 x 272
Maks. średnica tarczy tnącej
mm
165
Min. średnica tarczy tnącej
mm
160
Maks. grubość tarczy tnącej
mm
1,7
Maks. grubość zębów/rozwartość 
zębów
mm
2,6
Min. grubość zębów/rozwartość 
zębów
mm
2,0
Średnica wewnętrzna tarczy tnącej
mm
20
Ciężar odpowiednio do EPTA-
Procedure 01/2003
kg
3,9/4,1*
Dopuszczalna temperatura 
otoczenia
– podczas  ładowania
– podczas pracy
**
 i podczas 
przechowywania
°C
°C
0...+45
–20...+50
Zalecane akumulatory
GBA 18 V ...
Zalecane ładowarki
AL 18..
GAL 3680
Ręczna pilarka tarczowa
GKS 18 V-LI
* w zależności od zastosowanego akumulatora
** ograniczona wydajność przy temperaturze <0 °C
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 109  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

110 | Polski 
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Bosch Power Tools
drgania, np.: konserwacja elektronarzędzia i narzędzi robo-
czych, zabezpieczenie odpowiedniej temperatury rąk, ustale-
nie kolejności operacji roboczych.
Deklaracja zgodności
Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że produkt przed-
stawiony w rozdziale „Dane techniczne“ odpowiada wymaga-
niom następujących dyrektyw: 2011/65/UE, do 
19. kwietnia 2016: 2004/108/WE, od 20. kwietnia 2016: 
2014/30/UE, 2006/42/WE wraz ze zmianami oraz następu-
jących norm: EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Dokumentacja techniczna (2006/42/WE):
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 03.02.2015
Montaż
Ładowanie akumulatora
 Stosować należy tylko ładowarki wyszczególnione na 
stronach z osprzętem dodatkowym. Tylko te ładowarki 
dostosowane są do ładowania zastosowanego w elektro-
narzędziu akumulatora litowo-jonowego.
Wskazówka: W momencie dostawy akumulator jest nałado-
wany częściowo. Aby zagwarantować wykorzystanie najwyż-
szej wydajności akumulatora, należy przed pierwszym uży-
ciem całkowicie naładować akumulator w ładowarce.
Akumulator litowo-jonowy można doładować w dowolnej 
chwili, nie powodując tym skrócenia jego żywotności. Prze-
rwanie procesu ładowania nie niesie za sobą ryzyka uszkodze-
nia ogniw akumulatora.
Dzięki systemowi elektronicznej ochrony ogniw – „Electronic 
Cell Protection (ECP)“ – akumulator litowo-jonowy jest za-
bezpieczony przed głębokim rozładowaniem. Przy rozłado-
wanym akumulatorze elektronarzędzie zostaje wyłączone 
przez układ ochronny – narzędzie robocze nie porusza się.
 Po automatycznym wyłączeniu elektronarzędzia nie 
naciskać ponownie włącznika. Może to doprowadzić do 
uszkodzenia akumulatora.
Przestrzegać wskazówek dotyczących usuwania odpadów.
Wyjmowanie akumulatora
Akumulator 3 posiada dwa stopnie blokady, zapobiegające je-
go wypadnięciu w przypadku niezamierzonego naciśnięcia 
przycisku odblokowującego 24. Akumulator umieszczony w 
obudowie elektronarzędzia, przytrzymywany jest na miejscu 
za pomocą sprężyny.
W celu wyjęcia akumulatora 3 nacisnąć przycisk zwalniający 
blokadę 24 i wyjąć dołem akumulator z elektronarzędzia. Nie 
wyciągać akumulatora siłą.
Wskaźnik stanu naładowania akumulatora (zob. rys. F)
Stan naładowania akumulatora 3 pokazywany jest przez trzy 
zielone diody LED wskaźnika naładowania akumulatora 32
Sprawdzanie stanu naładowania akumulatora możliwe jest – 
ze względów bezpieczeństwa – jedynie przy wyłączonym 
elektronarzędziu.
Wcisnąć przycisk 31, aby wyświetlić stan naładowania aku-
mulatora. Sprawdzanie stanu możliwe jest także przy wyję-
tym akumulatorze 3.
Jeżeli po naciśnięciu przycisku 31 nie zapali się żadna dioda 
LED oznacza to, że akumulator jest uszkodzony i należy go wy-
mienić.
Mocowanie/wymiana tarczy tnącej
 Przed wszystkimi pracami przy elektronarzędziu nale-
ży wyjąć akumulator.
 Podczas montażu tarczy pilarskiej używać rękawic 
ochronnych. Przy kontakcie z tarczą pilarską istnieje nie-
bezpieczeństwo zranienia.
 Stosować należy wyłącznie tarcze pilarskie, których 
parametry są zgodne z danymi znamionowymi podany-
mi w niniejszej instrukcji obsługi.
 W żadnym wypadku nie wolno używać tarcz szlifier-
skich jako narzędzi roboczych.
Wybór tarczy tnącej
Lista zalecanych tarcz tnących znajduje się na końcu niniej-
szej instrukcji.
Demontaż tarczy tnącej (zob. rys. A)
W celu wymiany narzędzia roboczego najlepiej jest położyć 
elektronarzędzie na przedniej części obudowy silnika.
– Nacisnąć przycisk blokady wrzeciona 14  i przytrzymać  w 
tej pozycji.
 Przycisk blokady wrzeciona 14 wolno naciskać tylko 
przy nieruchomym wrzecionie. W przeciwnym wypadku 
można uszkodzić elektronarzędzie.
– Wykręcić za pomocą klucza sześciokątnego 16 nakrętkę 
mocującą 22, obracając ją w kierunku 
.
– Odchylić  osłonę  7 do tyłu i przytrzymać.
– Zdjąć podkładkę mocującą 21 i tarczę tnącą 20 z wrzecio-
na 18.
Mocowanie tarczy tnącej (zob. rys. A)
W celu wymiany narzędzia roboczego najlepiej jest położyć 
elektronarzędzie na przedniej części obudowy silnika.
– Oczyścić tarczę 20 i wszystkie elementy mocujące.
– Odchylić  osłonę  7 do tyłu i przytrzymać.
– Nałożyć  tarczę  20 na kołnierz mocujący 19. Kierunek cię-
cia tarczy (strzałka na tarczy) musi być zgodny z kierun-
kiem obrotów wrzeciona (strzałka na osłonie wahliwej 7).
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
Wskaźnik LED
Pojemność
Światło ciągłe 3 x zielone
≥2/3
Światło ciągłe 2 x zielone
≥1/3
Światło ciągłe 1 x zielone
<1/3
Światło migające 1 x zielone
Rezerwa
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 110  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

 Polski | 111
Bosch Power Tools
1 609 92A 14R | (3.2.15)
– Nałożyć podkładkę mocującą 21, po czym nakręcić śrubę 
mocującą 22, obracając nią w kierunku 
. Należy przy tym 
zwrócić uwagę na właściwe położenie podkładki mocują-
cej 19 i tulei mocującej 21.
– Nacisnąć przycisk blokady wrzeciona 14  i przytrzymać  w 
tej pozycji.
– Mocno przekręcić za pomocą klucza imbusowego 16 śrubę 
22 w kierunku 
. Moment dokręcania powinien wynosić 
6–9 Nm, co odpowiada ręcznej sile nacisku plus ¼ obro-
ty/-ów lub 3 kreski podziałki 23 na kołpaku ochronnym 4.
Odsysanie pyłów/wiórów
 Przed wszystkimi pracami przy elektronarzędziu nale-
ży wyjąć akumulator.
 Pyły niektórych materiałów, na przykład powłok malar-
skich z zawartością ołowiu, niektórych gatunków drewna, 
minerałów lub niektórych rodzajów metalu, mogą stano-
wić zagrożenie dla zdrowia. Bezpośredni kontakt fizyczny z 
pyłami lub przedostanie się ich do płuc może wywołać re-
akcje alergiczne i/lub choroby układu oddechowego ope-
ratora lub osób znajdujących się w pobliżu.
Niektóre rodzaje pyłów, np. dębiny lub buczyny uważane 
są za rakotwórcze, szczególnie w połączeniu z substancja-
mi do obróbki drewna (chromiany, impregnaty do drew-
na). Materiały, zawierające azbest mogą być obrabiane je-
dynie przez odpowiednio przeszkolony personel.
– Aby osiągnąć wysoki stopień odsysania pyłu, należy 
wraz z niniejszym elektronarzędziem stosować odku-
rzacz GAS 25/GAS 50/GAS 50 M do pyłów drewnia-
nych lub GAS 50 MS do pyłów drewnianych i/lub pyłów 
pochodzenia mineralnego.
– Należy zawsze dbać o dobrą wentylację stanowiska pra-
cy.
– Zaleca się noszenie maski przeciwpyłowej z pochłania-
czem klasy P2.
Należy stosować się do aktualnie obowiązujących w danym 
kraju przepisów, regulujących zasady obchodzenia się z ma-
teriałami przeznaczonymi do obróbki.
Montaż adaptera do odsysania pyłów (zob. rys. B)
Zamocować przyłącze do odsysania pyłów 26 za pomocą śru-
by mocującej 25 na płycie głównej 6.
Do przyłącza do odsysania pyłów 26 można przyłączyć wąż 
odsysający o średnicy 35 mm.
 Nie wolno montować przystawki do odsysania pyłu bez 
podłączonego zewnętrznego źródła odsysania pyłu. 
Może dojść do zatkania się kanału ssącego.
 Nie wolno montować worka na pył na przystawkę do 
odsysania pyłu. Może dojść do zatkania się całego syste-
mu odsysania pyłów.
Aby zagwarantować optymalną wydajność odsysania, należy 
regularnie czyścić przystawkę do odsysania pyłu 26.
Odsysanie zewnętrzne
Połączyć wąż 27 z odkurzaczem (osprzęt). Sposoby przyłą-
czenia do różnych odkurzaczy umieszczone zostały na końcu 
niniejszej instrukcji.
Odkurzacz musi być dostosowany do rodzaju obrabianego 
materiału.
Do odsysania szczególnie niebezpiecznych dla zdrowia pyłów 
rakotwórczych należy używać odkurzacza specjalnego.
Praca
Rodzaje pracy
 Przed wszystkimi pracami przy elektronarzędziu nale-
ży wyjąć akumulator.
Ustawianie głębokości cięcia (zob. rys. C)
 Głębokość cięcia musi być nastawiona zgodnie z gru-
bością przecinanego materiału. Ostrza piły powinny wy-
stawać na swojej wysokości poza materiał.
Zwolnić dźwignię mocującą 29. Aby zmniejszyć głębokość 
cięcia, należy podnieść pilarkę, odciągając ją od podstawy 6
Aby zwiększyć głębokość cięcia należy opuścić pilarkę w kie-
runku podstawy 6. Ustawić właściwą głębokość cięcia, posłu-
gując się podziałką i ponownie mocno dociągnąć dźwignię 
mocującą 29.
Siłę mocowania dźwigni 29 można regulować. W tym celu na-
leży wykręcić dźwignię 29, przestawić o kąt co najmniej 30° w 
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i ponownie 
wkręcić.
Ustawianie kąta uciosu
Najlepiej jest ułożyć elektronarzędzie na przedniej części po-
krywy 4.
Poluzować nakrętkę motylkową 11. Odchyllić na bok pilarkę i 
ustawić na podziałce 13 pożądany kąt cięcia. Ponownie do-
kręcić nakrętkę motylkową 11.
Wskazówka: W czasie wykonywania cięć skośnych, głębo-
kość cięcia jest w rzeczywistości mniejsza, niż wartość ukaza-
na na podziałce 28.
Wskaźniki cięcia
Wskaźnik cięcia 0° 9 ukazuje ustawienie tarczy przy cięciu 
pod kątem prostym. Wskaźnik cięcia pod kątem 45° 10 uka-
zuje pozycję tarczy przy cięciu pod kątem 45°.
Dla wykonania precyzyjnego cięcia należy przyłożyć pilarkę 
do elementu obrabianego tak, jak pokazano na rysunku. Naj-
lepsze efekty osiągnie się, jeżeli przeprowadzi się uprzednio 
cięcie próbne.
45°


45°
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 111  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

112 | Polski 
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Bosch Power Tools
Uruchamianie
Włożenie akumulatora
 Stosować należy wyłącznie oryginalne akumulatory li-
towo-jonowe firmy Bosch o napięciu podanym na tab-
liczce znamionowej elektronarzędzia. Zastosowanie 
akumulatorów innego typu może spowodować obrażenia 
oraz grozi pożarem.
Wstawić naładowany akumulator 3 od przodu do stopki elek-
tronarzędzia. Zablokować akumulator, wciskająć go całkowi-
cie do stopki (tak, aby czerwony pasek nie był widoczny).
Włączanie/wyłączanie
Aby włączyć elektronarzędzie należy najpierw zwolnić bloka-
dę 1, a następnie wcisnąć włącznik/wyłącznik 2 i przytrzy-
mać go w tej pozycji.
Aby wyłączyć elektronarzędzie, należy zwolnić włącznik/wy-
łącznik 2.
Wskazówka: Ze względów bezpieczeństwa włącznik/wyłącz-
nik 2 nie może zostać zablokowany do pracy ciągłej. Przez ca-
ły czas obróbki musi być wciśnięty przez obsługującego.
Aby zaoszczędzić energię elektryczną, elektronarzędzie nale-
ży włączać tylko wówczas, gdy jest ono używane.
Hamulec wybiegowy
Wbudowany hamulec wybiegowy skraca czas wybiegu 
brzeszczotu po wyłączeniu elektronarzędzia.
Ochrona przed głębokim rozładowaniem
Dzięki systemowi elektronicznej ochrony ogniw – „Electronic 
Cell Protection (ECP)“ – akumulator litowo-jonowy jest za-
bezpieczony przed głębokim rozładowaniem. Przy rozłado-
wanym akumulatorze elektronarzędzie zostaje wyłączone 
przez układ ochronny – narzędzie robocze nie porusza się.
Wskazówki dotyczące pracy
Tarcze tnące należy chronić przed upadkami i uderzeniami.
Elektronarzędzie należy przesuwać je z równomiernym i lek-
kim posuwem przez materiał. Zbyt silny posuw powoduje 
zmniejszenie trwałości narzędzi roboczych i może doprowa-
dzić do uszkodzenia elektronarzędzia.
Wydajność i jakość cięcia zależą w dużym stopniu od stanu i 
rodzaju uzębienia tarczy tnącej. Należy dlatego używać wy-
łącznie tarcz ostrych i mających uzębienie dostosowane do 
piłowanego materiału.
Cięcie w drewnie
Właściwy wybór tarczy tnącej zależy od rodzaju drewna, jego 
jakości oraz od tego, czy wykonywane będą cięcia wzdłużne 
czy ukośne.
Podczas cięć wzdłużnych w świerku, powstają długie, spiral-
ne wióry.
Pyły buczyny i dębiny są szczególnie niebezpieczne dla zdro-
wia – należy dlatego pracować wyłącznie przy użyciu syste-
mu do odsysania pyłów.
Praca z prowadnicą równoległą (zob. rys. D)
Prowadnica równoległa 8 umożliwia wykonywanie precyzyj-
nych cięć wzdłuż krawędzi obrabianego przedmiotu, a także 
cięcie równych pasów.
Praca z prowadnicą pomocniczą (zob. rys. E)
Do obróbki większych elementów lub cięcia prostych krawę-
dzi można umocować na obrabianym przedmiocie deskę lub 
listwę w charakterze prowadnicy pomocniczej. Ciąć pro-
wadząc podstawę pilarki wzdłuż prowadnicy pomocniczej.
Praca z szyną prowadzącą (zob. rys. G)
Szyna prowadząca 33 umożliwia wykonywanie prostolinio-
wych cięć.
Wskazówka: Szynę prowadzącą 33 stosować należy tylko do 
cięć pod kątem prostym. Podczas cięć ukośnych istnieje ryzy-
ko uszkodzenia szyny prowadzącej 33.
Okładzina przeciwślizgowa zapobiega przesuwaniu się szyny 
prowadzącej, nie powodując jednocześnie jej uszkodzeń. 
Specjalna powłoka na szynie prowadzącej zapewnia łatwe 
przemieszczanie elektronarzędzia.
Pilarkę tarczową należy przystawić bezpośrednio do szyny 
prowadzącej 33. Szynę prowadzącą 33 należy zamocować za 
pomocą odpowiednich urządzeń mocujących, np. zaciski śru-
bowe na obrabianym elemencie w taki sposób, aby wąskie ra-
mie szyny prowadzącej 33 skierowane było w kierunku tarczy 
tnącej.
Szyna prowadząca 33 nie może wystawać od strony prze-
cinanego elementu.
Włączyć elektronarzędzie i przesuwać je z lekkim równomier-
nym posuwem przez materiał.
Złączka 34 umożliwia połączenie dwóch szyn prowadzących. 
Połączenie następuje za pomocą czterech, znajdujących się w 
złączce śrub.
Wskazówki dotyczące optymalnego obchodzenia się z 
akumulatorem
Akumulator należy chronić przed wilgocią i wodą.
Akumulator należy przechowywać wyłącznie w temperaturze 
od –20 °C do 50 °C. Nie wolno pozostawiać akumulatora np. 
latem w samochodzie.
Otwory wentylacyjne należy regularnie czyścić za pomocą 
miękkiego, czystego i suchego pędzelka.
Zdecydowanie krótszy czas prac po ładowaniu wskazuje na 
zużycie akumulatora i konieczność wymiany na nowy.
Przestrzegać wskazówek dotyczących usuwania odpadów.
Konserwacja i serwis
Konserwacja i czyszczenie
 Przed wszystkimi pracami przy elektronarzędziu (np. 
dogląd, wymiana narzędzi itd.) jak i przed jego trans-
portem i składowaniem należy wyjąć akumulator z 
elektronarzędzia. Przy niezamierzonym uruchomieniu 
włącznika/wyłącznika istnieje niebezpieczeństwo obra-
żeń.
 Aby zapewnić bezpieczną i wydajną pracę, elektrona-
rzędzie i szczeliny wentylacyjne należy utrzymywać w 
czystości.
Odchylna osłona musi móc się zawsze swobodnie poruszać i 
samoczynnie zamykać. Dlatego też należy zawsze utrzymy-
wać zakres jej ruchu w czystości. Pył i wióry należy usuwać, 
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 112  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

 Česky | 113
Bosch Power Tools
1 609 92A 14R | (3.2.15)
przedmuchując sprężonym powietrzem lub za pomocą pę-
dzelka.
Tarcze tnące bez pokryć teflonowych mogą być chronione 
przed korozją poprzez nałożenie cienkiej warstwy oleju bez-
kwasowego. Przed użyciem należy usunąć olej, gdyż może on 
zabrudzić drewno.
Resztki żywicy i kleju na tarczy tnącej obniżają jakość cięcia. 
Dlatego należy po każdym użyciu oczyścić tarczę.
Obsługa klienta oraz doradztwo dotyczące użyt-
kowania
Przy wszystkich zgłoszeniach oraz zamówieniach części za-
miennych konieczne jest podanie 10-cyfrowego numeru kata-
logowego elektronarzędzia zgodnie z danymi na tabliczce zna-
mionowej.
W punkcie obsługi klienta można uzyskać odpowiedzi na pyta-
nia dotyczące napraw i konserwacji nabytego produktu, a tak-
że dotyczące części zamiennych. Rysunki rozłożeniowe oraz 
informacje dotyczące części zamiennych można znaleźć rów-
nież pod adresem:
www.bosch-pt.com
Nasz zespół doradztwa dotyczącego użytkowania odpowie na 
wszystkie pytania związane z produktami firmy Bosch oraz ich 
osprzętem.
Polska
Robert Bosch Sp. z o.o.
Serwis Elektronarzędzi
Ul. Szyszkowa 35/37
02-285 Warszawa
Na www.bosch-pt.pl znajdą Państwo wszystkie szczegóły do-
tyczące usług serwisowych online.
Tel.: 22 7154460
Faks: 22 7154441
E-Mail: bsc@pl.bosch.com
Infolinia Działu Elektronarzędzi: 801 100900 
(w cenie połączenia lokalnego)
E-Mail: elektronarzedzia.info@pl.bosch.com
www.bosch.pl
Transport
Załączone w dostawie akumulatory litowo jonowe podlegają 
wymaganiom przepisów dotyczących towarów niebezpiecz-
nych. Akumulatory mogą być transportowane drogą lądową 
przez użytkownika bez konieczności spełnienia jakichkolwiek 
dalszych warunków.
W przypadku przesyłki przez osoby trzecie (np. transport dro-
gą powietrzną lub za pośrednictwem firmy spedycyjnej) nale-
ży dostosować się do szczególnych wymogów dotyczących 
opakowania i znaczenia towaru. W takim wypadku podczas 
przygotowywania towaru do wysyłki należy skonsultować się 
z ekspertem d/s towarów niebezpiecznych.
Akumulatory można wysyłać tylko wówczas, gdy ich obudowa 
nie jest uszkodzona. Odsłonięte styki należy zakleić, a akumu-
lator zapakować w taki sposób, aby nie mógł on się poruszać 
(przesuwać) w opakowaniu.
Należy wziąć też pod uwagę ewentualne przepisy prawa krajo-
wego.
Usuwanie odpadów
Elektronarzędzia, akumulatory, osprzęt i opakowanie 
należy oddać do powtórnego przetworzenia zgodne-
go z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony 
środowiska.
Elektronarzędzia i akumulatora/baterii nie wolno wyrzucać do 
odpadów domowych!
Tylko dla państw należących do UE:
Zgodnie z europejską wytyczną 
2012/19/UE, niezdatne do użytku elektro-
narzędzia, a zgodnie z europejską wytyczną 
2006/66/WE uszkodzone lub zużyte akumu-
latory/baterie, należy zbierać osobno i do-
prowadzić do ponownego przetworzenia 
zgodnego z zasadami ochrony środowiska.


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   57


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет