Uk Оригінальна інструкція з експлуатації kkжүктеу 9.58 Mb.
Pdf просмотр
бет27/57
Дата27.03.2017
өлшемі9.58 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   57

Akumulatory/Baterie:
Li-Ion:
Proszę stosować się do wskazówek, 
znajdujących się w rozdziale „Trans-
port“, str. 113.
Zastrzega się prawo dokonywania zmian.
Česky
Bezpečnostní upozornění
Všeobecná varovná upozornění pro elektronářadí
Čtěte všechna varovná upozornění a 
pokyny. Zanedbání při dodržování va-
rovných upozornění a pokynů mohou mít za následek zásah 
elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.
Všechna varovná upozornění a pokyny do budoucna 
uschovejte.
Ve varovných upozorněních použitý pojem „elektronářadí“ se 
vztahuje na elektronářadí provozované na el. síti (se síťovým 
kabelem) a na elektronářadí provozované na akumulátoru 
(bez síťového kabelu).
Bezpečnost pracovního místa
 Udržujte Vaše pracovní místo čisté a dobře osvětlené. 
Nepořádek nebo neosvětlené pracovní oblasti mohou vést 
k úrazům.
 S elektronářadím nepracujte v prostředí ohroženém 
explozí, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo 
prach. Elektronářadí vytváří jiskry, které mohou prach ne-
bo páry zapálit.
 Děti a jiné osoby udržujte při použití elektronářadí da-
leko od Vašeho pracovního místa. Při rozptýlení můžete 
ztratit kontrolu nad strojem.
VAROVÁNÍ
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 113  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

114 | Česky 
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Bosch Power Tools
Elektrická bezpečnost
 Připojovací zástrčka elektronářadí musí lícovat se zá-
suvkou. Zástrčka nesmí být žádným způsobem uprave-
na. Společně s elektronářadím s ochranným uzemně-
ním nepoužívejte žádné adaptérové zástrčky. Neupra-
vené zástrčky a vhodné zásuvky snižují riziko zásahu elek-
trickým proudem.
 Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými povrchy, jako 
např. potrubí, topení, sporáky a chladničky. Je-li Vaše 
tělo uzemněno, existuje zvýšené riziko zásahu elektrickým 
proudem.
 Chraňte stroj před deštěm a vlhkem. Vniknutí vody do 
elektronářadí zvyšuje nebezpečí zásahu elektrickým prou-
dem.
 Dbejte na účel kabelu, nepoužívejte jej k nošení či zavě-
šení elektronářadí nebo k vytažení zástrčky ze zásuv-
ky. Udržujte kabel daleko od tepla, oleje, ostrých hran 
nebo pohyblivých dílů stroje. Poškozené nebo spletené 
kabely zvyšují riziko zásahu elektrickým proudem.
 Pokud pracujete s elektronářadím venku, použijte pou-
ze takové prodlužovací kabely, které jsou způsobilé i 
pro venkovní použití. Použití prodlužovacího kabelu, jež 
je vhodný pro použití venku, snižuje riziko zásahu elektric-
kým proudem.
 Pokud se nelze vyhnout provozu elektronářadí ve vlh-
kém prostředí, použijte proudový chránič. Nasazení 
proudového chrániče snižuje riziko zásahu elektrickým 
proudem.
Bezpečnost osob
 Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte a přistu-
pujte k práci s elektronářadím rozumně. Nepoužívejte 
žádné elektronářadí pokud jste unaveni nebo pod vli-
vem drog, alkoholu nebo léků. Moment nepozornosti při 
použití elektronářadí může vést k vážným poraněním.
 Noste osobní ochranné pomůcky a vždy ochranné brý-
le. Nošení osobních ochranných pomůcek jako maska pro-
ti prachu, bezpečnostní obuv s protiskluzovou podrážkou, 
ochranná přilba nebo sluchátka, podle druhu nasazení 
elektronářadí, snižují riziko poranění.
 Zabraňte neúmyslnému uvedení do provozu. Přesvědč-
te se, že je elektronářadí vypnuté dříve než jej uchopí-
te, ponesete či připojíte na zdroj proudu a/nebo aku-
mulátor. Máte-li při nošení elektronářadí prst na spínači 
nebo pokud stroj připojíte ke zdroji proudu zapnutý, pak to 
může vést k úrazům.
 Než elektronářadí zapnete, odstraňte seřizovací ná-
stroje nebo šroubováky. Nástroj nebo klíč, který se na-
chází v otáčivém dílu stroje, může vést k poranění.
 Vyvarujte se abnormálního držení těla. Zajistěte si bez-
pečný postoj a udržujte vždy rovnováhu. Tím můžete 
elektronářadí v neočekávaných situacích lépe kontrolovat.
 Noste vhodný oděv. Nenoste žádný volný oděv nebo 
šperky. Vlasy, oděv a rukavice udržujte daleko od 
pohybujících se dílů. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vla-
sy mohou být zachyceny pohybujícími se díly.
 Lze-li namontovat odsávací či zachycující přípravky, 
přesvědčte se, že jsou připojeny a správně použity. Po-
užití odsávání prachu může snížit ohrožení prachem.
Svědomité zacházení a používání elektronářadí
 Stroj nepřetěžujte. Pro svou práci použijte k tomu urče-
né elektronářadí. S vhodným elektronářadím budete pra-
covat v udané oblasti výkonu lépe a bezpečněji.
 Nepoužívejte žádné elektronářadí, jehož spínač je vad-
ný. Elektronářadí, které nelze zapnout či vypnout je nebez-
pečné a musí se opravit.
 Než provedete seřízení stroje, výměnu dílů příslušen-
ství nebo stroj odložíte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky 
a/nebo odstraňte akumulátor. Toto preventivní opatření 
zabrání neúmyslnému zapnutí elektronářadí.
 Uchovávejte nepoužívané elektronářadí mimo dosah 
dětí. Nenechte stroj používat osobám, které se strojem 
nejsou seznámeny nebo nečetly tyto pokyny. Elektroná-
řadí je nebezpečné, je-li používáno nezkušenými osobami.
 Pečujte o elektronářadí svědomitě. Zkontrolujte, zda 
pohyblivé díly stroje bezvadně fungují a nevzpřičují se, 
zda díly nejsou zlomené nebo poškozené tak, že je ome-
zena funkce elektronářadí. Poškozené díly nechte před 
nasazením stroje opravit. Mnoho úrazů má příčinu ve 
špatně udržovaném elektronářadí.
 Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Pečlivě ošetřova-
né řezné nástroje s ostrými řeznými hranami se méně 
vzpřičují a dají se lehčeji vést.
 Používejte elektronářadí, příslušenství, nasazovací ná-
stroje apod. podle těchto pokynů. Respektujte přitom 
pracovní podmínky a prováděnou činnost. Použití elek-
tronářadí pro jiné než určující použití může vést k nebez-
pečným situacím.
Svědomité zacházení a používání akumulátorového 
nářadí
 Akumulátory nabíjejte pouze v nabíječce, která je do-
poručena výrobcem. Pro nabíječku, která je vhodná pro 
určitý druh akumulátorů, existuje nebezpečí požáru, je-li 
používána s jinými akumulátory.
 Do elektronářadí používejte pouze k tomu určené aku-
mulátory. Použití jiných akumulátorů může vést k poraně-
ním a požárům.
 Nepoužívaný akumulátor uchovávejte mimo kancelář-
ské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné 
drobné kovové předměty, které mohou způsobit pře-
mostění kontaktů. Zkrat mezi kontakty akumulátoru může 
mít za následek opáleniny nebo požár.
 Při špatném použití může z akumulátoru vytéci kapali-
na. Zabraňte kontaktu s ní. Při náhodném kontaktu 
opláchněte místo vodou. Pokud kapalina vnikne do očí, 
navštivte navíc i lékaře. Vytékající akumulátorová kapali-
na může způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny.
Servis
 Nechte Vaše elektronářadí opravit pouze kvalifikova-
ným odborným personálem a pouze s originálními ná-
hradními díly. Tím bude zajištěno, že bezpečnost stroje 
zůstane zachována.
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 114  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

 Česky | 115
Bosch Power Tools
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Bezpečnostní upozornění pro okružní pily
Zacházení s pilou
 NEBEZPEČÍ: Mějte své ruce mimo oblast řezání a mimo 
pilový kotouč. Svou druhou rukou držte přídavnou ru-
kojeť nebo motorovou skříň. Pokud obě ruce drží pilu, 
nemůže je pilový kotouč poranit.
 Nesahejte pod obrobek. Ochranný kryt Vás pod obrob-
kem nemůže chránit před pilovým kotoučem.
 Přizpůsobte hloubku řezu tloušťce obrobku. Pod obrob-
kem by měla být viditelná necelá výška zubu.
 Nikdy nedržte řezaný obrobek v ruce nebo přes nohu. 
Obrobek zajistěte stabilním upnutím. Je důležité obro-
bek dobře upevnit, aby se minimalizovalo nebezpečí kon-
taktu s tělem, sevření pilového kotouče nebo ztráta kontro-
ly.
 Pokud provádíte práce, při kterých může nasazovací 
nástroj zasáhnout skrytá elektrická vedení, uchopujte 
elektronářadí pouze na izolovaných plochách rukojeti. 
Při kontaktu s elektrickým vedením pod napětím se mohou 
pod napětím ocitnout i kovové díly elektronářadí, což může 
způsobit zásah elektrickým proudem.
 Při podélných řezech používejte vždy vodítko nebo pří-
mé vedení podél hrany. To zlepší přesnost řezu a sníží 
možnost, že se pilový kotouč vzpříčí.
 Vždy používejte pilové kotouče o správné velikosti 
a s odpovídajícím upínacím otvorem (např. kosočtver-
covým nebo kruhovým). Pilové kotouče, které neodpoví-
dají montážním dílům pily, neběží vystředěně a vedou ke 
ztrátě kontroly.
 Nikdy nepoužívejte poškozené nebo nesprávné podlož-
ky nebo šrouby kotouče. Podložky a šrouby pilových ko-
toučů byly zkonstruovány speciálně pro Vaši pilu, pro opti-
mální výkon a provozní bezpečnost.
 Zpětný ráz – příčiny a příslušná bezpečnostní upozor-
nění 
– zpětný ráz je náhlá reakce následkem zaseknutého, se-
vřeného nebo špatně vyrovnaného pilového kotouče, jež 
vede k tomu, že se nekontrolovaná pila nadzdvihne a po-
hne se ven z obrobku směrem k obsluhující osobě;
– když se pilový kotouč ve svírající se řezné spáře zasekne 
nebo sevře, zablokuje se a síla motoru odrazí pilu zpátky 
směrem k obsluhující osobě;
– stočí-li se nebo bude-li pilový kotouč v řezu špatně vy-
rovnaný, mohou se zuby zadní hrany pilového kotouče za-
seknout do povrchu obrobku, čímž se pilový kotouč pohne 
ven z řezné spáry a pila vyskočí zpátky směrem k obsluhu-
jící osobě.
Zpětný ráz je důsledek špatného nebo chybného použití pi-
ly. Lze mu zabránit vhodnými preventivními bezpečnostní-
mi opatřeními, jež jsou popsána dále.
 Pilu držte pevně oběma rukama a paže dejte do takové 
polohy, ve které můžete zachytit síly zpětného rázu. 
Držte se vždy stranou pilového kotouče, nikdy nedávej-
te pilový kotouč do jedné přímky s Vaším tělem. Při 
zpětném rázu může pila skočit vzad, avšak obsluhující oso-
ba může síly zpětného rázu vhodnými preventivními opat-
řeními překonat.
 Jestliže se pilový kotouč zpříčí nebo Vy přerušíte práci, 
vypněte pilu a podržte ji v obrobku v klidu, až se pilový 
kotouč zastaví. Nikdy se nepokoušejte odstranit pilu z 
obrobku nebo ji táhnout nazpět, pokud se pilový kotouč 
pohybuje, jinak může následovat zpětný ráz. Zjistěte a 
odstraňte příčinu sevření pilového kotouče.
 Pokud chcete pilu, která je vsazena do obrobku, znovu 
zapnout, vystřeďte pilový kotouč v řezané mezeře a 
zkontrolujte, zda nejsou pilové zuby zaseknuty v ob-
robku. Je-li pilový kotouč sevřený, může se, pokud se pila 
znovu zapne, pohnout ven z obrobku nebo způsobit zpětný 
ráz.
 Velké desky podepřete, abyste zabránili riziku zpětné-
ho rázu sevřením pilového kotouče. Velké desky se mo-
hou vlastní hmotností prohnout. Desky musí být podepře-
ny na obou stranách, jak v blízkosti řezané mezery, tak i na 
okraji.
 Nepoužívejte žádné tupé nebo poškozené pilové kotou-
če. Pilové kotouče s tupými nebo špatně vyrovnanými zuby 
způsobí díky úzké pilové mezeře zvýšené tření, svírání pilo-
vého kotouče a zpětný ráz.
 Před řezáním utáhněte nastavení hloubky a úhlu řezu. 
Pokud se během řezání změní nastavení, může se pilový 
kotouč vzpříčit a nastat zpětný ráz.
 Buďte obzvlášť opatrní při řezání do stávajících stěn 
nebo míst, kam není vidět. Zanořující se pilový kotouč se 
může při řezání ve skrytých objektech zablokovat a způso-
bit zpětný ráz.
Funkce spodního ochranného krytu
 Před každým použitím zkontrolujte, zda se spodní 
ochranný kryt bezvadně uzavírá. Pilu nepoužívejte, po-
kud se spodní ochranný kryt nepohybuje volně a neuza-
vře-li se okamžitě. Spodní ochranný kryt nikdy neupev-
ňujte nebo nepřivazujte napevno v otevřené poloze. 
Pokud pila neúmyslně upadne na podlahu, může se spodní 
ochranný kryt zprohýbat. Otevřte ochranný kryt pomocí 
páčky pro vytažení zpět a zajistěte, aby se volně pohyboval 
a nedotýkal se pilového kotouče ani jiných dílů při všech 
řezných úhlech a hloubkách.
 Zkontrolujte funkci pružiny spodního ochranného kry-
tu. Nechte na pile před použitím provést údržbu, pokud 
spodní ochranný kryt a pružina nepracují bezvadně. 
Poškozené díly, lepkavé usazeniny nebo nahromadění 
třísek brzdí spodní ochranný kryt při práci.
 Spodní ochranný kryt otevírejte ručně pouze při zvlášt-
ních řezech, jako jsou „řezy zanořením a úhlové řezy“. 
Otevřete spodní ochranný kryt zpětnou páčkou 
a uvolněte ji, jakmile se pilový kotouč zanoří do obrob-
ku. Při veškerém ostatním řezání by měl spodní ochranný 
kryt pracovat automaticky.
 Pilu neodkládejte na pracovní stůl nebo podlahu bez to-
ho, aby spodní ochranný kryt zakrýval pilový kotouč. 
Nechráněný, dobíhající pilový kotouč pohybuje pilou proti 
směru řezání a řeže vše co mu stojí v cestě. Respektujte při 
tom dobu doběhu pily.
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 115  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

116 | Česky 
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Bosch Power Tools
Doplňková varovná upozornění
 Nesahejte rukama do výfuku třísek. Můžete se zranit od 
rotujících dílů.
 Nepracujte s pilou nad hlavou. Nemáte tak dostatečnou 
kontrolu nad elektronářadím.
 Použijte vhodná hledací zařízení k vyhledání skrytých 
rozvodných vedení nebo přizvěte místní dodavatel-
skou společnost. Kontakt s elektrickým vedením může 
vést k požáru a elektrickému úderu. Poškození plynového 
vedení může vést k explozi. Proniknutí do vodovodního po-
trubí způsobí věcné škody.
 Elektronářadí neprovozujte stacionárně. Není určeno 
pro provoz se stolem pily.
 Nepoužívejte žádné pilové kotouče z rychlořezné oceli 
HSS. Takové pilové kotouče mohou lehce prasknout.
 Neřezejte žádné železné kovy. Rozžhavené špony mo-
hou vznítit odsávaní prachu.
 Elektronářadí držte při práci pevně oběma rukama a za-
jistěte si bezpečný postoj. Oběma rukama je elektronářa-
dí vedeno bezpečněji.
 Zajistěte obrobek. Obrobek pevně uchycený upínacím 
přípravkem nebo svěrákem je držen bezpečněji než Vaší 
rukou.
 Než jej odložíte, počkejte až se elektronářadí zastaví. 
Nasazovací nástroj se může vzpříčit a vést ke ztrátě kontro-
ly nad elektronářadím.
 Neotvírejte akumulátor. Existuje nebezpečí zkratu.
Chraňte akumulátor před horkem, např. i před 
trvalým slunečním zářením, ohněm, vodou a 
vlhkostí. Existuje nebezpečí výbuchu.
 Při poškození a nesprávném použití akumulátoru mo-
hou vystupovat páry. Přivádějte čerstvý vzduch a při 
potížích vyhledejte lékaře. Páry mohou dráždit dýchací 
cesty.
 Používejte akumulátor pouze ve spojení s Vaším elek-
tronářadím Bosch. Jen tak bude akumulátor chráněn 
před nebezpečným přetížením.
 Špičatými předměty, jako např. hřebíky nebo šroubo-
váky, nebo působením vnější síly může dojít 
k poškození akumulátoru. Uvnitř může dojít ke zkratu 
a akumulátor může začít hořet, může z něj unikat kouř, mů-
že vybouchnout nebo se přehřát.
Popis výrobku a specifikací
Čtěte všechna varovná upozornění a poky-
ny. Zanedbání při dodržování varovných upo-
zornění a pokynů mohou mít za následek úraz 
elektrickým proudem, požár a/nebo těžká po-
ranění.
Vyklopte prosím odklápěcí stranu se zobrazením stroje a ne-
chte tuto stranu během čtení návodu k obsluze otevřenou.
Určené použití
Elektronářadí je určeno k provádění podélných a příčných 
řezů do dřeva na pevné opěře s přímým průběhem řezu a se 
sklonem.
Zobrazené komponenty
Číslování zobrazených komponent se vztahuje na zobrazení 
elektronářadí na grafické straně.
Blokování zapnutí spínače
Spínač
Akumulátor*
Ochranný kryt
Přestavitelná páčka pro kyvný ochranný kryt
Základová deska
Kyvný ochranný kryt
Podélný doraz
Označení řezu 0°
10 Označení řezu 45°
11 Křídlový šroub předvolby úhlu sklonu
12 Křídlový šroub podélného dorazu
13 Stupnice úhlu sklonu
14 Aretační tlačítko vřetene
15 Přídavná rukojeť (izolovaná plocha rukojeti)
16 Klíč na vnitřní šestihrany
17 Rukojeť (izolovaná plocha rukojeti)
18 Vřeteno pily
19 Unášecí příruba
20 Pilový kotouč*
21 Upínací příruba
22 Upínací šroub s podložkou
23 Označení na ochranném krytu
24 Odjišťovací tlačítko akumulátoru
25 Upevňovací šroub odsávacího adaptéru
26 Odsávací adaptér
27 Odsávací hadice*
28 Stupnice hloubky řezu
29 Upínací páčka předvolby hloubky řezu
30 Pár šroubových svěrek*
31 Tlačítko ukazatele stavu nabití*
32 Ukazatel stavu nabití akumulátoru*
33 Vodící profil*
34 Spojovací díl*
*Zobrazené nebo popsané příslušenství nepatří k standardnímu 
obsahu dodávky. Kompletní příslušenství naleznete v našem pro-
gramu příslušenství.
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 116  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

 Česky | 117
Bosch Power Tools
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Technická data
Informace o hluku a vibracích
Hodnoty hlučnosti zjištěny podle EN 60745-2-5.
Hodnocená hladina hluku stroje A činí typicky: hladina akus-
tického tlaku 95 dB(A); hladina akustického výkonu 
106 dB(A). Nepřesnost K=3,0 dB.
Noste chrániče sluchu!
Celkové hodnoty vibrací a
h
 (vektorový součet tří os) a nepřes-
nost K zjištěny podle EN 60745-2-5:
Řezání dřeva: a
h
=3 m/s
2
, K=1,5 m/s
2
.
V těchto pokynech uvedená úroveň vibrací byla změřena 
podle měřicích metod normovaných v EN 60745 a může být 
použita pro vzájemné porovnání elektronářadí. Hodí se i pro 
předběžný odhad zatížení vibracemi.
Uvedená úroveň vibrací reprezentuje hlavní použití elektroná-
řadí. Pokud se ovšem bude elektronářadí používat pro jiné 
práce, s odlišným příslušenstvím, s jinými nástroji nebo 
s nedostatečnou údržbou, může se úroveň vibrací lišit. To mů-
že zatíženi vibracemi po celou pracovní dobu zřetelně zvýšit.
Pro přesný odhad zatížení vibracemi by měly být zohledněny 
i doby, v nichž je nářadí vypnuté nebo sice běží, ale fakticky se 
nepoužívá. To může zatíženi vibracemi po celou pracovní do-
bu zřetelně zredukovat.
Stanovte dodatečná bezpečnostní opatření k ochraně obslu-
hy před účinky vibrací, jako je např. údržba elektronářadí 
a nástrojů, udržování teplých rukou, organizace pracovních 
procesů.
Prohlášení o shodě
Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že výrobek popsa-
ný v části „Technická data“ splňuje všechna příslušná ustano-
vení směrnic 2011/65/EU, do 19. dubna 2016: 
2004/108/ES, od 20. dubna 2016: 2014/30/EU, 
2006/42/ES včetně jejich změn a je v souladu s následujícími 
normami: EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Technická dokumentace (2006/42/ES) u:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 03.02.2015
Montáž
Nabíjení akumulátoru
 Používejte pouze nabíječky uvedené na straně příslu-
šenství. Jen tyto nabíječky jsou sladěny s akumulátorem 
Li-ion použitým u Vašeho elektronářadí.
Upozornění: Akumulátor se expeduje částečně nabitý. Pro 
zaručení plného výkonu akumulátoru jej před prvním nasaze-
ním v nabíječce zcela nabijte.
Akumulátor Li-ion lze bez zkrácení životnosti kdykoli nabít. 
Přerušení procesu nabíjení nepoškozuje akumulátor.
Akumulátor Li-ion je díky „Electronic Cell Protection (ECP)“ 
chráněn proti hlubokému vybití. Při vybitém akumulátoru bu-
de elektronářadí chráničem vypnuto: nasazený nástroj se už 
nebude pohybovat.
 Po automatickém vypnutí elektronářadí už spínač dál 
nestlačujte. Akumulátor se může poškodit.
Dbejte upozornění k zpracování odpadu.
Odejmutí akumulátoru
Akumulátor 3 je opatřen dvěma stupni zajištění, jež mají za-
bránit tomu, aby akumulátor při neúmyslném stlačení odjišťo-
vacího tlačítka 24 vypadl ven. Pokud je akumulátor nasazený 
do elektronářadí, je držen ve své poloze pružinou.
Pro odnětí akumulátoru 3 stlačte odjišťovací tlačítko 24 a aku-
mulátor vytáhněte z elektronářadí dozadu. Nepoužívejte při-
tom žádné násilí.
Ukazatel stavu nabití akumulátoru (viz obr. F)
Tři zelené kontrolky LED ukazatele stavu nabití akumulátoru 
32 indikují stav nabití akumulátoru 3. Z bezpečnostních důvo-
dů je dotaz na stav nabití možný pouze za stavu klidu elektro-
nářadí.
Stiskněte tlačítko 31, aby se ukázal stav nabití. To je možné i 
u odejmutého akumulátoru 3.
Ruční okružní pila
GKS 18 V-LI
Objednací číslo
3 601 F6H 0..
Jmenovité napětí
V=
18
Otáčky naprázdno
min
-1
3900
Max. hloubka řezu
– při úhlu sklonu 0°
– při úhlu sklonu 45°
mm
mm
51
40
Aretace vřetene

Rozměry základové desky
mm
146 x 272
Max. průměr pilového kotouče
mm
165
Min. průměr pilového kotouče
mm
160
Max. základní tloušťka kotouče
mm
1,7
Max. tloušťka zubu/rozvodu zubů
mm
2,6
Min. tloušťka zubu/rozvodu zubů
mm
2,0
Upínací otvor
mm
20
Hmotnost podle EPTA-Procedure 
01/2003
kg
3,9/4,1*
Povolená teplota prostředí
– při  nabíjení
– při provozu
**
  a při  skladování
°C
°C
0...+45
–20...+50
Doporučené akumulátory
GBA 18 V ...
Doporučené nabíječky
AL 18..
GAL 3680
* V závislosti na použitém akumulátoru
** Omezený výkon při teplotách <0 °C
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 117  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   57


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет