Uk Оригінальна інструкція з експлуатації kk


 | Česky  1 609 92A 14R | (3.2.15) Bosch Power Tools Nesvítí-li po stlačení tlačítka 31жүктеу 9.58 Mb.
Pdf просмотр
бет28/57
Дата27.03.2017
өлшемі9.58 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   57

118 | Česky 
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Bosch Power Tools
Nesvítí-li po stlačení tlačítka 31 žádná LED, je akumulátor 
vadný a musí být vyměněn.
Nasazení/výměna pilového kotouče
 Před každou prací na elektronářadí odejměte akumulá-
tor.
 Při montáži pilového kotouče noste ochranné rukavice. 
Při kontaktu s pilovým kotoučem existuje nebezpečí pora-
nění.
 Používejte pouze pilové kotouče, jež odpovídají tech-
nickým údajům uvedeným v tomto návodu k obsluze.
 V žádném případě nepoužívejte jako nasazovací ná-
stroj brusné kotouče.
Volba pilového kotouče
Přehled doporučených pilových kotoučů najdete na konci to-
hoto návodu.
Demontáž pilového kotouče (viz obr. A)
Pro výměnu nástroje položte elektronářadí nejlépe na čelní 
stranu motorové skříně.
– Stlačte aretační tlačítko vřetene 14 a podržte jej stlačené.
 Aretační tlačítko vřetene 14 ovládejte jen při v klidu 
stojícím vřeteni pily. Jinak se může elektronářadí poško-
dit.
– Klíčem na vnitřní šestihrany 16 vyšroubujte upínací šroub 
22 ve směru otáčení 
 ven.
– Pootočte kyvný ochranný kryt 7 zpátky a pevně jej přidrž-
te.
– Sejměte upínací přírubu 21 a pilový kotouč 20 z vřetene pi-
ly 18.
Montáž pilového kotouče (viz obr. A)
Pro výměnu nástroje položte elektronářadí nejlépe na čelní 
stranu motorové skříně.
– Očistěte pilový kotouč 20 a všechny montované upínací dí-
ly.
– Pootočte kyvný ochranný kryt 7 zpátky a pevně jej přidrž-
te.
– Pilový  kotouč  20 nasaďte na unášecí přírubu 19. Směr ře-
zu zubů (směr šipky na pilovém kotouči) a šipka směru otá-
čení na kyvném ochranném krytu 7 musejí souhlasit.
– Nasaďte upínací přírubu 21 a našroubujte upínací šroub 
22 ve směru otáčení 
. Dbejte na správnou polohu na-
montování unášecí příruby 19 a upínací příruby 21.
– Stlačte aretační tlačítko vřetene 14 a podržte jej stlačené.
– Klíčem na vnitřní šestihrany 16 pevně utáhněte upínací 
šroub 22 ve směru otáčení 
. Utahovací moment má činit 
6–9 Nm, to odpovídá silou ruky vč. ¼ otáčky nebo 3 rysek 
označení 23 na ochranném krytu 4.
Odsávání prachu/třísek
 Před každou prací na elektronářadí odejměte akumulá-
tor.
 Prach materiálů jako olovoobsahující nátěry, některé dru-
hy dřeva, minerálů a kovu mohou být zdraví škodlivé. Kon-
takt s prachem nebo vdechnutí mohou vyvolat alergické re-
akce a/nebo onemocnění dýchacích cest obsluhy nebo v 
blízkosti se nacházejících osob.
Určitý prach jako dubový nebo bukový prach je pokládán 
za karcinogenní, zvláště ve spojení s přídavnými látkami 
pro ošetření dřeva (chromát, ochranné prostředky na dře-
vo). Materiál obsahující azbest smějí opracovávat pouze 
specialisté.
– Pro dosažení vysokého stupně odsávání prachu použí-
vejte společně s tímto elektronářadím vysavač GAS 25/ 
GAS 50/GAS 50 M pro dřevo nebo GAS 50 MS pro dře-
vo a/nebo minerální prach.
– Pečujte o dobré větrání pracovního prostoru.
– Je doporučeno nosit ochrannou dýchací masku s třídou 
filtru P2.
Dbejte ve Vaší zemi platných předpisů pro opracovávané ma-
teriály.
Montáž odsávacího adaptéru (viz obr. B)
Odsávací adaptér 26 upevněte pomocí upevňovacího šroubu 
25 na základovou desku 6.
Na odsávací adaptér 26 lze připojit odsávací hadici s průmě-
rem 35 mm.
 Odsávací adaptér nesmí být namontován bez připoje-
ného externího odsávání. Jinak se může odsávací kanál 
ucpat.
 Na odsávací adaptér nesmí být připojen žádný pracho-
vý sáček. Jinak se může odsávací systém ucpat.
Pro zaručení optimálního odsávání se musí odsávací adaptér 
26 pravidelně čistit.
Externí odsávání
Odsávací hadici 27 spojte s vysavačem (příslušenství). Pře-
hled přípojek na různé vysavače naleznete na konci tohoto ná-
vodu.
Vysavač musí být vhodný pro opracovávaný materiál.
Při odsávání obzvlášť zdraví škodlivého, karcinogenního nebo 
suchého prachu použijte speciální vysavač.
Provoz
Druhy provozu
 Před každou prací na elektronářadí odejměte akumulá-
tor.
Nastavení hloubky řezu (viz obr. C)
 Přizpůsobte hloubku řezu tloušťce obrobku. Pod obrob-
kem by měla být viditelná necelá výška zubu.
Povolte upínací páčku 29. Pro menší hloubku řezu odtáhněte 
pilu od základové desky 6, pro větší hloubku řezu zatlačte pilu 
k základové desce 6. Nastavte požadovaný rozměr na stupnici 
hloubky řezu. Upínací páčku 29 opět utáhněte.
LED
Kapacita
trvalé světlo 3 x zelené
≥2/3
trvalé světlo 2 x zelené
≥1/3
trvalé světlo 1 x zelené
<1/3
blikající světlo 1 x zelené
rezerva
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 118  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

 Česky | 119
Bosch Power Tools
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Upínací sílu upínací páčky 29 lze seřídit. K tomu odšroubujte 
upínací páčku 29 a opět ji pevně utáhněte minimálně o 30° 
přesazenou proti směru hodinových ručiček.
Nastavení šikmých úhlů
Elektronářadí položte nejlépe na čelní stranu ochranného kry-
tu 4.
Uvolněte křídlový šroub 11. Otočte pilu na bok. Požadovanou 
míru nastavte na stupnici 13. Křídlový šroub 11 opět pevně 
utáhněte.
Upozornění: U skloněných řezů je hloubka řezu menší než 
zobrazená hodnota na stupnici hloubky řezu 28.
Označení řezu
Označení řezu 0° 9 ukazuje polohu pilového kotouče při pra-
voúhlém řezu. Označení řezu 45° 10 ukazuje polohu pilového 
kotouče při řezu pod sklonem 45°.
Pro rozměrově přesný řez nasaďte kotoučovou pilu na obro-
bek tak, jak je ukázáno na obrázku. Nejlépe proveďte jeden 
zkušební řez.
Uvedení do provozu
Nasazení akumulátoru
 Používejte pouze originální akumulátory Li-ion firmy 
Bosch s napětím uvedeným na typovém štítku Vašeho 
elektronářadí. Používání jiných akumulátorů může vést ke 
zraněním a k nebezpečí požáru.
Nabitý akumulátor 3 nasuňte zepředu dovnitř do paty elektro-
nářadí. Akumulátor zatlačte zcela do paty, až už není vidět čer-
vený proužek a akumulátor je spolehlivě zajištěný.
Zapnutí – vypnutí
Pro uvedení do provozu stlačte nejprve blokování zapnutí 1 
následně stlačte spínač 2 a podržte jej stlačený.
vypnutí elektronářadí spínač 2 uvolněte.
Upozornění: Z bezpečnostních důvodů nelze spínač 2 zaare-
tovat, nýbrž musí zůstat během provozu neustále stlačený.
Aby se šetřila energie, zapínejte elektronářadí jen pokud jej 
používáte.
Doběhová brzda
Integrovaná doběhová brzda zkracuje doběh pilového kotou-
če po vypnutí elektronářadí.
Ochrana proti hlubokému vybití
Akumulátor Li-ion je díky „Electronic Cell Protection (ECP)“ 
chráněn proti hlubokému vybití. Při vybitém akumulátoru bu-
de elektronářadí chráničem vypnuto: nasazený nástroj se už 
nebude pohybovat.
Pracovní pokyny
Chraňte pilový kotouč před úderem a nárazem.
Elektronářadí veďte rovnoměrně a s lehkým posuvem ve smě-
ru řezu. Příliš silný posuv značně snižuje životnost nasazené-
ho nástroje a může poškodit elektronářadí.
Výkon řezání a kvalita řezu podstatně závisí na stavu a tvaru 
zubů pilového kotouče. Používejte proto jen ostré a pro opra-
covávaný materiál vhodné pilové kotouče.
Řezání dřeva
Správná volba pilového kotouče se řídí podle druhu dřeva, 
kvality dřeva a zda jsou požadovány podélné nebo příčné ře-
zy.
U podélných řezů do smrku vznikají dlouhé, spirálovité třísky.
Bukový a dubový prach je zvláště zdraví ohrožující, pracujte 
proto pouze s odsáváním prachu.
Řezání s podélným dorazem (viz obr. D)
Podélný doraz 8 umožňuje přesné řezy podél hrany obrobku, 
případně řezání rozměrově stejných pruhů.
Řezání s pomocným dorazem (viz obr. E)
Pro opracování velkých obrobků nebo řezání rovných okrajů 
můžete na obrobek upevnit jako pomocný doraz prkno nebo 
lištu a kotoučovou pilu vést základovou deskou podél pomoc-
ného dorazu.
Řezání s vodícím profilem (viz obrázek G)
S pomocí vodícího profilu 33 můžete provádět přímočaré ře-
zy.
Upozornění: Používejte vodící profil 33 pouze pro pravoúhlé 
řezy. U řezů se sklonem můžete vodící profil 33 poškodit.
Přilnavý povlak zabraňuje sklouznutí vodícího profilu a je šetr-
ný k povrchu obrobku. Povrstvení vodícího profilu umožňuje 
lehké klouzání elektronářadí.
Okružní pilu nasaďte přímo na vodící profil 33. Vodící profil 
33 upevněte pomocí vhodných upínacích přípravků, např. 
šroubových svěrek na obrobek tak, aby úzké rameno vodícího 
profilu 33 ukazovalo k pilovému kotouči.
Vodící profil 33 nesmí na nařezávané straně obrobku pře-
čnívat.
Elektronářadí zapněte a veďte jej rovnoměrně a s lehkým po-
suvem ve směru řezu.
Pomocí spojovacího dílu 34 lze sestavit dohromady dva vodí-
cí profily. Upnutí se provede prostřednictvím čtyř šroubů na-
cházejících se ve spojovacím dílu.
Upozornění pro optimální zacházení s akumulátorem
Akumulátor chraňte před vlhkostí a vodou.
Akumulátor skladujte pouze v rozsahu teploty od –20 °C do 
50 °C. Nenechávejte akumulátor ležet např. v létě v autě.
Příležitostně vyčistěte větrací otvory akumulátoru měkkým, 
čistým a suchým štětcem.
Výrazně nižší provozní doba po nabití ukazuje, že je akumulá-
tor opotřebován a musí být vyměněn.
Dbejte upozornění k zpracování odpadu.
45°


45°
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 119  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

120 | Slovensky 
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Bosch Power Tools
Údržba a servis
Údržba a čištění
 Před každou prací na elektronářadí (např. údržba, vý-
měna nástrojů apod.) a též při jeho přepravě a usklad-
nění vyjměte akumulátor. Při neúmyslném stlačení spí-
nače existuje nebezpečí poranění.
 Udržujte elektronářadí a větrací otvory čisté, abyste 
pracovali dobře a bezpečně.
Kyvný ochranný kryt se musí vždy volně pohybovat a samo-
statně nechat uzavřít. Udržujte proto oblast okolo kyvného 
ochranného krytu neustále čistou. Prach a třísky odstraňujte 
vyfukováním tlakovým vzduchem nebo pomocí štětce.
Nepovrstvené pilové kotouče lze chránit před korozí tenkou 
vrstvou oleje bez mastných kyselin. Před řezáním olej opět 
odstraňte, protože jinak se dřevo zašpiní.
Zbytky pryskyřice nebo klihu na pilovém kotouči jsou na újmu 
kvalitě řezu. Čistěte proto pilový kotouč ihned po použití.
Zákaznická a poradenská služba
Při všech dotazech a objednávkách náhradních dílů nezbytně 
prosím uvádějte 10-místné objednací číslo podle typového 
štítku elektronářadí.
Zákaznická služba zodpoví Vaše dotazy k opravě a údržbě Va-
šeho výrobku a též k náhradním dílům. Technické výkresy a in-
formace k náhradním dílům naleznete i na:
www.bosch-pt.com
Tým poradenské služby Bosch Vám rád pomůže při otázkách 
k našim výrobkům a jejich příslušenství.
Czech Republic
Robert Bosch odbytová s.r.o.
Bosch Service Center PT
K Vápence 1621/16
692 01 Mikulov
Na www.bosch-pt.cz si si můžete objednat opravu Vašeho 
stroje nebo náhradní díly online.
Tel.: 519 305700
Fax: 519 305705
E-Mail: servis.naradi@cz.bosch.com
www.bosch.cz
Přeprava
Obsažené lithium-iontové akumulátory podléhají požadav-
kům zákona o nebezpečných nákladech. Tyto akumulátory 
mohou být bez dalších podmínek přepravovány uživatelem po 
silnici.
Při zasílání prostřednictvím třetí osoby (např.: letecká pře-
prava nebo spedice) je třeba brát zřetel na zvláštní požadavky 
na balení a označení. Zde musí být při přípravě zásilky nezbyt-
ně přizván expert na nebezpečné náklady.
Akumulátory zasílejte pouze tehdy, pokud je těleso nepoško-
zené. Otevřené kontakty přelepte lepicí páskou a akumulátor 
zabalte tak, aby se v obalu nemohl pohybovat.
Dbejte prosím i případných navazujících národních předpisů.
Zpracování odpadů
Elektronářadí, akumulátory, příslušenství a obaly mají 
být dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozují-
címu životní prostředí.
Elektronářadí a akumulátory/baterie neodhazujte do domov-
ního odpadu!
Pouze pro země EU:
Podle evropské směrnice 2012/19/EU musí 
být neupotřebitelné elektronářadí a podle 
evropské směrnice 2006/66/ES vadné ne-
bo opotřebované akumulátory/baterie roze-
brané shromážděny a dodány k opětovnému 
zhodnocení nepoškozujícímu životní pro-
středí.
Akumulátory/baterie:
Li-Ion:
Prosím dbejte upozornění v odstavci 
„Přeprava“, strana 120.
Změny vyhrazeny.
Slovensky
Bezpečnostné pokyny
Všeobecné výstražné upozornenia a bezpečnost-
né pokyny
Prečítajte si všetky Výstražné upozorne-
nia a bezpečnostné pokyny. Zanedbanie 
dodržiavania Výstražných upozornení a pokynov uvedených v 
nasledujúcom texte môže mať za následok zásah elektrickým 
prúdom, spôsobiť požiar a/alebo ťažké poranenie.
Tieto Výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny sta-
rostlivo uschovajte na budúce použitie.
Pojem „ručné elektrické náradie“ používaný v nasledujúcom 
texte sa vzťahuje na ručné elektrické náradie napájané zo sie-
te (s prívodnou šnúrou) a na ručné elektrické náradie napája-
né akumulátorovou batériou (bez prívodnej šnúry).
Bezpečnosť na pracovisku
 Pracovisko vždy udržiavajte čisté a dobre osvetlené. 
Neporiadok a neosvetlené priestory pracoviska môžu mať 
za následok pracovné úrazy.
 Týmto náradím nepracujte v prostredí ohrozenom vý-
buchom, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, 
plyny alebo horľavý prach. Ručné elektrické náradie vy-
tvára iskry, ktoré by mohli prach alebo pary zapáliť.
 Nedovoľte deťom a iným nepovolaným osobám, aby sa 
počas používania ručného elektrického náradia zdržia-
vali v blízkosti pracoviska. Pri odpútaní pozornosti zo 
strany inej osoby môžete stratiť kontrolu nad náradím.
POZOR
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 120  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

 Slovensky | 121
Bosch Power Tools
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Elektrická bezpečnosť
 Zástrčka prívodnej šnúry ručného elektrického náradia 
musí pasovať do použitej zásuvky. Zástrčku v žiadnom 
prípade nijako nemeňte. S uzemneným elektrickým ná-
radím nepoužívajte ani žiadne zástrčkové adaptéry. 
Nezmenené zástrčky a vhodné zásuvky znižujú riziko zása-
hu elektrickým prúdom.
 Vyhýbajte sa telesnému kontaktu s uzemnenými povr-
chovými plochami, ako sú napr. rúry, vykurovacie tele-
sá, sporáky a chladničky. Keby by bolo Vaše telo uzemne-
né, hrozí zvýšené riziko zásahu elektrickým prúdom.
 Chráňte elektrické náradie pred účinkami dažďa a vlh-
kosti. Vniknutie vody do ručného elektrického náradia zvy-
šuje riziko zásahu elektrickým prúdom.
 Nepoužívajte prívodnú šnúru mimo určený účel na no-
senie ručného elektrického náradia, ani na jeho zave-
senie a zástrčku nevyberajte zo zásuvky ťahaním za 
prívodnú šnúru. Zabezpečte, aby sa sieťová šnúra ne-
dostala do blízkosti horúceho telesa, ani do kontaktu s 
olejom, s ostrými hranami alebo pohybujúcimi sa sú-
čiastkami ručného elektrického náradia. Poškodené 
alebo zauzlené prívodné šnúry zvyšujú riziko zásahu elek-
trickým prúdom.
 Keď pracujete s ručným elektrickým náradím vonku, 
používajte len také predlžovacie káble, ktoré sú schvá-
lené aj na používanie vo vonkajších priestoroch. Použi-
tie predlžovacieho kábla, ktorý je vhodný na používanie vo 
vonkajšom prostredí, znižuje riziko zásahu elektrickým 
prúdom.
 Ak sa nedá vyhnúť použitiu ručného elektrického nára-
dia vo vlhkom prostredí, použite ochranný spínač pri 
poruchových prúdoch. Použitie ochranného spínača pri 
poruchových prúdoch znižuje riziko zásahu elektrickým 
prúdom.
Bezpečnosť osôb
 Buďte ostražitý, sústreďte sa na to, čo robíte a k práci 
s ručným elektrickým náradím pristupujte s rozumom. 
Nepracujte s ručným elektrickým náradím nikdy vtedy, 
keď ste unavený, alebo keď ste pod vplyvom drog, al-
koholu alebo liekov. Malý okamih nepozornosti môže mať 
pri používaní náradia za následok vážne poranenia.
 Noste osobné ochranné pomôcky a používajte vždy 
ochranné okuliare. Nosenie osobných ochranných pomô-
cok, ako je ochranná dýchacia maska, bezpečnostná pra-
covná obuv, ochranná prilba alebo chrániče sluchu, podľa 
druhu ručného elektrického náradia a spôsobu jeho použi-
tia znižujú riziko poranenia.
 Vyhýbajte sa neúmyselnému uvedeniu ručného elek-
trického náradia do činnosti. Pred zasunutím zástrčky 
do zásuvky a/alebo pred pripojením akumulátora, pred 
chytením alebo prenášaním ručného elektrického ná-
radia sa vždy presvedčte sa, či je ručné elektrické nára-
die vypnuté. Ak budete mať pri prenášaní ručného elek-
trického náradia prst na vypínači, alebo ak ručné elektrické 
náradie pripojíte na elektrickú sieť zapnuté, môže to mať za 
následok nehodu.
 Skôr ako náradie zapnete, odstráňte z neho nastavova-
cie náradie alebo kľúče na skrutky. Nastavovací nástroj 
alebo kľúč, ktorý sa nachádza v rotujúcej časti ručného 
elektrického náradia, môže spôsobiť vážne poranenia 
osôb.
 Vyhýbajte sa abnormálnym polohám tela. Zabezpečte 
si pevný postoj, a neprestajne udržiavajte rovnováhu. 
Takto budete môcť ručné elektrické náradie v neočakáva-
ných situáciách lepšie kontrolovať.
 Pri práci noste vhodný pracovný odev. Nenoste široké 
odevy a nemajte na sebe šperky. Vyvarujte sa toho, aby 
sa Vaše vlasy, odev a rukavice dostali do blízkosti rotu-
júcich súčiastok náradia. Voľný odev, dlhé vlasy alebo 
šperky môžu byť zachytené rotujúcimi časťami ručného 
elektrického náradia.
 Ak sa dá na ručné elektrické náradie namontovať odsá-
vacie zariadenie a zariadenie na zachytávanie prachu, 
presvedčte sa, či sú dobre pripojené a správne použí-
vané. Používanie odsávacieho zariadenia a zariadenia na 
zachytávanie prachu znižuje riziko ohrozenia zdravia pra-
chom.
Starostlivé používanie ručného elektrického náradia a 
manipulácia s ním
 Ručné elektrické náradie nikdy nepreťažujte. Používaj-
te také elektrické náradie, ktoré je určené pre daný 
druh práce. Pomocou vhodného ručného elektrického ná-
radia budete pracovať lepšie a bezpečnejšie v uvedenom 
rozsahu výkonu náradia.
 Nepoužívajte nikdy také ručné elektrické náradie, kto-
ré má pokazený vypínač. Náradie, ktoré sa už nedá zap-
núť alebo vypnúť, je nebezpečné a treba ho zveriť do opra-
vy odborníkovi.
 Skôr ako začnete náradie nastavovať alebo prestavo-
vať, vymieňať príslušenstvo alebo skôr, ako odložíte 
náradie, vždy vytiahnite zástrčku sieťovej šnúry zo zá-
suvky. Toto preventívne opatrenie zabraňuje neúmyselné-
mu spusteniu ručného elektrického náradia.
 Nepoužívané ručné elektrické náradie uschovávajte 
tak, aby bolo mimo dosahu detí. Nedovoľte používať to-
to náradie osobám, ktoré s ním nie sú dôverne obozná-
mené, alebo ktoré si neprečítali tieto Pokyny. Ručné 
elektrické náradie je nebezpečné vtedy, keď ho používajú 
neskúsené osoby.
 Ručné elektrické náradie starostlivo ošetrujte. Kontro-
lujte, či pohyblivé súčiastky bezchybne fungujú alebo 
či neblokujú, či nie sú zlomené alebo poškodené niekto-
ré súčiastky, ktoré by mohli negatívne ovplyvňovať 
správne fungovanie ručného elektrického náradia. 
Pred použitím náradia dajte poškodené súčiastky vy-
meniť. Veľa nehôd bolo spôsobených nedostatočnou 
údržbou elektrického náradia.
 Rezné nástroje udržiavajte ostré a čisté. Starostlivo 
ošetrované rezné nástroje s ostrými reznými hranami majú 
menšiu tendenciu k zablokovaniu a ľahšie sa dajú viesť.
 Používajte ručné elektrické náradie, príslušenstvo, na-
stavovacie nástroje a pod. podľa týchto výstražných 
upozornení a bezpečnostných pokynov. Pri práci zoh-
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 121  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

122 | Slovensky 
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Bosch Power Tools
ľadnite konkrétne pracovné podmienky a činnosť, kto-
rú budete vykonávať. Používanie ručného elektrického 
náradia na iný účel ako na predpísané použitie môže viesť 
k nebezpečným situáciám.
Starostlivé používanie akumulátorového ručného elek-
trického náradia a manipulácia s ním
 Akumulátory nabíjajte len v takých nabíjačkách, ktoré 
odporúča výrobca akumulátora. Ak sa používa nabíjač-
ka, určená na nabíjanie určitého druhu akumulátorov, na 
nabíjanie iných akumulátorov, hrozí nebezpečenstvo po-
žiaru.
 Do elektrického náradia používajte len príslušné urče-
né akumulátory. Používanie iných akumulátorov môže 
mať za následok poranenie a nebezpečenstvo požiaru.
 Nepoužívané akumulátory neuschovávajte tak, aby 
mohli prísť do styku s kancelárskymi sponkami, minca-
mi, kľúčmi, klincami, skrutkami alebo s inými drob-
nými kovovými predmetmi, ktoré by mohli spôsobiť 
premostenie kontaktov. Skrat medzi kontaktmi akumulá-
tora môže mať za následok popálenie alebo vznik požiaru.
 Z akumulátora môže pri nesprávnom používaní vytekať Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   57


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет