Uk Оригінальна інструкція з експлуатації kk


Montáž odsávacieho adaptéra (pozri obrázok B)жүктеу 9.58 Mb.
Pdf просмотр
бет30/57
Дата27.03.2017
өлшемі9.58 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   57

Montáž odsávacieho adaptéra (pozri obrázok B)
Odsávací adaptér 26 upevnite pomocou upevňovacej skrutky 
25 na základnú dosku 6.
Na odsávací adaptér 26 sa dá pripojiť odsávacia hadica s prie-
merom 35 mm.
 Odsávací adaptér nesmie byť namontovaný bez pripo-
jeného externého odsávania. Inak by sa mohol odsávací 
kanál upchať.
 Na odsávací adaptér sa nesmie pripojiť vrecko na 
prach. Inak by sa mohol odsávací systém upchať.
Na zabezpečenie optimálneho odsávania treba odsávací 
adaptér 26 pravidelne čistiť.
Externé odsávanie
Spojte odsávaciu hadicu 27 s nejakým vysávačom (príslušen-
stvo). Prehľad pripojení rozličných typov vysávačov nájdete 
na konci tohto Návodu na používanie.
Vysávač musí byť vhodný pre daný druh opracovávaného ma-
teriálu.
Pri odsávaní materiálov mimoriadne ohrozujúcich zdravie, ra-
kovinotvorných alebo suchých prachov používajte špeciálny 
vysávač.
Prevádzka
Druhy prevádzky
 Pred každou prácou na ručnom elektrickom náradí z 
neho vyberte akumulátor.
Nastavenie hĺbky rezu (pozri obrázok C)
 Hrúbku rezu prispôsobte hrúbke obrobka. Pod obrob-
kom by malo byť vidieť menej pílového listu ako plnú výšku 
zuba píly.
Uvoľnite upínaciu páku 29. Ak budete robiť menej hlboké re-
zy, odtiahnite pílu od základnej dosky 6, ak potrebujete väčšiu 
hĺbku rezu, zatlačte pílu smerom k základnej doske 6. Nastav-
te požadovanú hodnotu na stupnici hĺbky rezu. Upínaciu páku 
29 opäť utiahnite.
Upínacia sila upínacej páky 29 sa dá nastavovať. Odskrutkujte 
na tento účel upínaciu páku 29 a naskrutkujte ju znova pooto-
čenú o minimálne 30° proti smeru pohybu hodinových ruči-
čiek, potom ju utiahnite.
Nastavenie uhla zošikmenia
Najlepšie urobíte, keď ručné elektrické náradie položíte na 
čelnú stranu ochranného krytu 4.
Uvoľnite krídlovú skrutku 11. Vyklopte pílu do strany. Nastav-
te požadovanú hodnotu na stupnici 13. Krídlovú skrutku 11 
opäť utiahnite.
Upozornenie: Pri šikmých rezoch je skutočná hĺbka rezu 
menšia ako hodnota zobrazená na stupnici hĺbky rezu 28.
Značky rezu
Značka rezu 0° 9 ukazuje polohu pílového listu pri pravouh-
lom reze. Značka rezu 45° 10 ukazuje polohu pílového listu 
pri šikmom reze so sklonom 45°.
Ak chcete rezať presný rozmer, prikladajte kotúčovú pílu k ob-
robku podľa obrázku. Odporúčame Vám vykonať skúšobný 
rez.
Uvedenie do prevádzky
Vloženie akumulátora
 Používajte len originálne lítiovo-iónové akumulátory 
Bosch s napätím, ktoré je uvedené na štítku Vášho ruč-
ného elektrického náradia. Používanie iných akumuláto-
rov môže mať za následok poranenie a nebezpečenstvo po-
žiaru.
Zasuňte nabitý akumulátor 3 z prednej strany do pätky ručné-
ho elektrického náradia. Akumulátor úplne zatlačte do pätky 
tak, aby červený pásik už nebolo vidieť a aby bol akumulátor 
spoľahlivo zaaretovaný.
Zapínanie/vypínanie
Na zapnutie ručného elektrického náradia stlačte najprv blo-
kovacie tlačidlo zapínania 1 a potom stlačte vypínač 2 a po-
držte ho stlačený.
Na vypnutie ručného elektrického náradia vypínač 2 uvoľni-
te.
45°


45°
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 126  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

 Slovensky | 127
Bosch Power Tools
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Upozornenie: Z bezpečnostných dôvodov sa vypínač 2 nedá 
zaaretovať, ale musí zostať po celý čas rezania stále stlačený.
Aby ste ušetrili energiu, zapínajte ručné elektrické náradie iba 
vtedy, ked ho používate.
Dobehová brzda
Integrovaná dobehová brzda skracuje dobeh pílového listu po 
vypnutí ručného elektrického náradia.
Ochrana proti úplnému vybitiu akumulátora
Lítiovo-iónový akumulátor je chránený proti hlbokému vybitiu 
pomocou elektronickej ochrany článku „Electronic Cell Pro-
tection (ECP)“. Keď je akumulátor vybitý, elektrické náradie 
sa pomocou ochranného obvodu vypne: Pracovný nástroj sa 
už nepohybuje.
Pokyny na používanie
Chráňte pílové listy pred nárazom a úderom.
Ručné elektrické náradie veďte rovnomerne a s jemným posu-
vom v smere rezu. Príliš veľký posuv výrazne znižuje životnosť 
pracovných nástrojov a môže spôsobiť aj poškodenie ručného 
elektrického náradia.
Rezací výkon a kvalita rezu závisia predovšetkým od stavu pí-
lového listu a tvaru jeho zubov. Používajte preto len ostré pílo-
vé listy, ktoré sú vhodné pre konkrétny obrábaný materiál.
Rezanie dreva
Správna voľba pílového listu sa riadi druhom dreva, kvalitou 
dreva a tým, či sa požadujú so zreteľom na smer vlákna po-
zdĺžne alebo priečne rezy.
Pri pozdĺžnych rezoch smrekového dreva vznikajú dlhé špirá-
lovité triesky.
Prach vznikajúci pri obrábaní bukového a dubového dreva je 
mimoriadne zdraviu škodlivý, preto pri takejto činnosti pra-
cujte vždy len s odsávaním.
Rezanie s pomocou paralelného dorazu (pozri obrázok D)
Paralelný doraz 8 umožňuje exaktné rezy pozdĺž niektorej hra-
ny obrobku, resp. rezanie pásov s rovnakým rozmerom.
Pílenie s pomocným dorazom (pozri obrázok E)
Pri obrábaní väčších obrobkov resp. pri rezaní rovných hrán 
môžete ako pomocný doraz upevniť na obrobok nejakú dosku 
alebo lištu a potom viesť kotúčovú pílu základnou doskou poz-
dĺž tohto pomocného dorazu.
Rezanie s vodiacou lištou (pozri obrázok G)
Pomocou vodiacej lišty 33 môžete vykonávať rezy s rovným 
vedením náradia.
Upozornenie: Používajte vodiacu lištu 33 len na rezanie pra-
vouhlých rezov. Pri šikmých rezoch by ste mohli vodiacu lištu 
33 poškodiť.
Priľnavý povrch povlaku vodiacej lišty zabraňuje jej zošmyk-
nutiu a súčasne šetrí povrchovú plochu obrobku. Priľnavý po-
vrch povlaku vodiacej lišty umožňuje ľahké kĺzanie ručného 
elektrického náradia.
Položte okružnú pílu priamo na vodiacu lištu 33. Vodiacu lištu 
33 upevnite pomocou nejakého vhodného upínacieho príp-
ravku, napr. pomocou ručnej zvierky na obrobok tak, aby úzke 
rameno vodiacej lišty 33 smerovalo k pílovému listu.
Vodiaca lišta 33 nesmie prečnievať cez čelnú stranu ob-
robku, ktorý sa bude píliť.
Zapnite ručné elektrické náradie a rovnomerným pohybom a 
miernym posuvom ho posúvajte v smere rezu.
Pomocou spojovacieho prvku 34 sa dajú spojiť dve vodiace 
lišty dohromady. Upevnenie sa uskutoční pomocou štyroch 
skrutiek, ktoré sa nachádzajú v spojovacom prvku.
Pokyny pre optimálne zaobchádzanie s akumulátorom
Chráňte akumulátor pred vlhkosťou a vodou.
Akumulátor skladujte iba pri rozsahu teploty od –20 °C do 
50 °C. Nenechávajte napríklad akumulátor v lete položený v 
automobile.
Občas prečistite vetracie štrbiny akumulátora čistým jemným 
a suchým štetcom.
Výrazne skrátená prevádzková doba akumulátora po nabití 
signalizuje, že akumulátor je opotrebovaný a treba ho vymeniť 
za nový.
Dodržiavajte pokyny na likvidáciu.
Údržba a servis
Údržba a čistenie
 Vyberte akumulátor pred každou prácou na elektric-
kom náradí (napr. údržba, výmena nástroja a pod.) ako 
aj pri preprave a úschove ručného elektrického nára-
dia. V prípade neúmyselného zapnutia vypínača hrozí ne-
bezpečenstvo poranenia.
 Ručné elektrické náradie a jeho vetracie štrbiny udržia-
vajte vždy v čistote, aby ste mohli pracovať kvalitne a 
bezpečne.
Výkyvný ochranný kryt sa musí dať vždy voľne pohybovať a 
musí sa samočinne uzavierať. Okolie výkyvného ochranného 
krytu preto udržiavajte vždy v čistote. Po každej práci od-
stráňte prach a triesky vyfúkaním tlakovým vzduchom alebo 
pomocou štetca.
Pílové kotúče, ktoré nie sú potiahnuté ochrannou vrstvou, 
možno chrániť pred koróziou pomocou tenkej vrstvy oleja, 
ktorý neobsahuje kyseliny. Pred pílením olej opäť odstráňte, 
inak by sa drevo zafľakovalo.
Zvyšky živice alebo gleja na pílovom liste negatívne ovplyvňu-
jú kvalitu rezu. Po použití preto pílové listy hneď vyčistite.
Servisné stredisko a poradenstvo pri používaní
Pri všetkých dopytoch a objednávkach náhradných súčiastok 
uvádzajte bezpodmienečne 10-miestne vecné číslo uvedené 
na typovom štítku výrobku.
Servisné stredisko Vám odpovie na otázky týkajúce sa opravy 
a údržby Vášho produktu ako aj náhradných súčiastok. Rozlo-
žené obrázky a informácie k náhradným súčiastkam nájdete aj 
na web-stránke:
www.bosch-pt.com
Tím poradcov Bosch Vám s radosťou poskytne pomoc pri 
otázkach týkajúcich sa našich produktov a ich príslušenstva.
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 127  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

128 | Magyar 
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Bosch Power Tools
Slovakia
Na www.bosch-pt.sk si môžete objednať opravu vášho stroja 
alebo náhradné diely online.
Tel.: (02) 48 703 800
Fax: (02) 48 703 801
E-Mail: servis.naradia@sk.bosch.com
www.bosch.sk
Transport
Priložené lítiovo-iónové akumulátory podliehajú požiadavkám 
pre transport nebezpečného nákladu. Tieto akumulátory smie 
používateľ náradia prepravovať po cestách bez ďalších opat-
rení.
Pri zasielaní tretími osobami (napr.: leteckou dopravou alebo 
prostredníctvom špedície) treba rešpektovať osobitné požia-
davky na obaly a označenie. V takomto prípade treba pri príp-
rave zásielky bezpodmienečne konzultovať s expertom pre 
prepravu nebezpečného tovaru.
Akumulátory zasielajte iba vtedy, ak nemajú poškodený obal. 
Otvorené kontakty prelepte a akumulátor zabaľte tak, aby sa 
v obale nemohol posúvať.
Rešpektujte aj prípadné doplňujúce národné predpisy.
Likvidácia
Ručné elektrické náradie, príslušenstvo a obal treba 
dať na recykláciu zodpovedajúcu ochrane životného 
prostredia.
Neodhadzujte ručné elektrické náradie ani akumulátory/baté-
rie do komunálneho odpadu!
Len pre krajiny EÚ:
Podľa Európskej smernice 2012/19/EÚ sa 
musí nepoužiteľné ručné elektrické náradie 
(elektrospotrebiče) a podľa európskej smer-
nice 2006/66/ES sa musia poškodené alebo 
opotrebované akumulátory/batérie zbierať 
separovane a treba ich dávať na recykláciu 
zodpovedajúcu ochrane životného prostre-
dia.
Akumulátory/batérie:
Li-Ion:
Všimnite si láskavo pokyny v odseku 
„Transport“, strana 128.
Zmeny vyhradené.
Magyar
Biztonsági előírások
Általános biztonsági előírások az elektromos 
kéziszerszámokhoz
Olvassa el az összes bizton-
sági figyelmeztetést és elő-
írást. A következőkben leírt előírások betartásának elmulasz-
tása áramütésekhez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérülésekhez 
vezethet.
Kérjük a későbbi használatra gondosan őrizze meg ezeket 
az előírásokat.
Az alább alkalmazott „elektromos kéziszerszám” fogalom a 
hálózati elektromos kéziszerszámokat (hálózati csatlakozó 
kábellel) és az akkumulátoros elektromos kéziszerszámokat 
(hálózati csatlakozó kábel nélkül) foglalja magában.
Munkahelyi biztonság
 Tartsa tisztán és jól megvilágított állapotban a munka-
helyét. A rendetlenség és a megvilágítatlan munkaterület 
balesetekhez vezethet.
 Ne dolgozzon a berendezéssel olyan robbanásveszé-
lyes környezetben, ahol éghető folyadékok, gázok 
vagy porok vannak. Az elektromos kéziszerszámok szik-
rákat keltenek, amelyek a port vagy a gőzöket meggyújt-
hatják.
 Tartsa távol a gyerekeket és az idegen személyeket a 
munkahelytől, ha az elektromos kéziszerszámot hasz-
nálja. Ha elvonják a figyelmét, elvesztheti az uralmát a be-
rendezés felett.
Elektromos biztonsági előírások
 A készülék csatlakozó dugójának bele kell illeszkednie 
a dugaszolóaljzatba. A csatlakozó dugót semmilyen 
módon sem szabad megváltoztatni. Védőföldeléssel el-
látott készülékekkel kapcsolatban ne használjon csat-
lakozó adaptert. A változtatás nélküli csatlakozó dugók és 
a megfelelő dugaszoló aljzatok csökkentik az áramütés 
kockázatát.
 Kerülje el a földelt felületek, mint például csövek, fűtő-
testek, kályhák és hűtőgépek megérintését. Az áram-
ütési veszély megnövekszik, ha a teste le van földelve.
 Tartsa távol az elektromos kéziszerszámot az esőtől 
vagy nedvességtől. Ha víz hatol be egy elektromos kézi-
szerszámba, ez megnöveli az áramütés veszélyét.
 Ne használja a kábelt a rendeltetésétől eltérő célokra, 
vagyis a szerszámot soha ne hordozza vagy akassza fel 
a kábelnél fogva, és sohase húzza ki a hálózati csat-
lakozó dugót a kábelnél fogva. Tartsa távol a kábelt hő-
forrásoktól, olajtól, éles élektől és sarkoktól és mozgó 
gépalkatrészektől. Egy megrongálódott vagy csomókkal 
teli kábel megnöveli az áramütés veszélyét.
FIGYELMEZTETÉS
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 128  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

 Magyar | 129
Bosch Power Tools
1 609 92A 14R | (3.2.15)
 Ha egy elektromos kéziszerszámmal a szabad ég alatt 
dolgozik, csak szabadban való használatra engedélye-
zett hosszabbítót használjon. A szabadban való hasz-
nálatra engedélyezett hosszabbító használata csökkenti az 
áramütés veszélyét.
 Ha nem lehet elkerülni az elektromos kéziszerszám 
nedves környezetben való használatát, alkalmazzon 
egy hibaáram-védőkapcsolót. Egy hibaáram-védőkap-
csoló alkalmazása csökkenti az áramütés kockázatát.
Személyi biztonság
 Munka közben mindig figyeljen, ügyeljen arra, amit csi-
nál és meggondoltan dolgozzon az elektromos kézi-
szerszámmal. Ha fáradt, ha kábítószerek vagy alkohol 
hatása alatt áll, vagy orvosságokat vett be, ne használ-
ja a berendezést. Egy pillanatnyi figyelmetlenség a szer-
szám használata közben komoly sérülésekhez vezethet.
 Viseljen személyi védőfelszerelést és mindig viseljen 
védőszemüveget. A személyi védőfelszerelések, mint 
porvédő álarc, csúszásbiztos védőcipő, védősapka és fül-
védő használata az elektromos kéziszerszám használata 
jellegének megfelelően csökkenti a személyi sérülések 
kockázatát.
 Kerülje el a készülék akaratlan üzembe helyezését. 
Győződjön meg arról, hogy az elektromos kéziszer-
szám ki van kapcsolva, mielőtt bedugná a csatlakozó 
dugót a dugaszolóaljzatba, csatlakoztatná az akkumu-
látor-csomagot, és mielőtt felvenné és vinni kezdené 
az elektromos kéziszerszámot. Ha az elektromos kézi-
szerszám felemelése közben az ujját a kapcsolón tartja, 
vagy ha a készüléket bekapcsolt állapotban csatlakoztatja 
az áramforráshoz, ez balesetekhez vezethet.
 Az elektromos kéziszerszám bekapcsolása előtt okvet-
lenül távolítsa el a beállítószerszámokat vagy csavar-
kulcsokat. Az elektromos kéziszerszám forgó részeiben 
felejtett beállítószerszám vagy csavarkulcs sérüléseket 
okozhat.
 Ne becsülje túl önmagát. Kerülje el a normálistól eltérő 
testtartást, ügyeljen arra, hogy mindig biztosan álljon 
és az egyensúlyát megtartsa. Így az elektromos kéziszer-
szám felett váratlan helyzetekben is jobban tud uralkodni.
 Viseljen megfelelő ruhát. Ne viseljen bő ruhát vagy ék-
szereket. Tartsa távol a haját, a ruháját és a kesztyűjét 
a mozgó részektől. A bő ruhát, az ékszereket és a hosszú 
hajat a mozgó alkatrészek magukkal ránthatják.
 Ha az elektromos kéziszerszámra fel lehet szerelni a 
por elszívásához és összegyűjtéséhez szükséges 
berendezéseket, ellenőrizze, hogy azok megfelelő mó-
don hozzá vannak kapcsolva a készülékhez és rendel-
tetésüknek megfelelően működnek. A porgyűjtő beren-
dezések használata csökkenti a munka során keletkező por 
veszélyes hatását.
Az elektromos kéziszerszámok gondos kezelése és hasz-
nálata
 Ne terhelje túl a berendezést. A munkájához csak az ar-
ra szolgáló elektromos kéziszerszámot használja. 
Egy alkalmas elektromos kéziszerszámmal a megadott tel-
jesítménytartományon belül jobban és biztonságosabban 
lehet dolgozni.
 Ne használjon olyan elektromos kéziszerszámot, 
amelynek a kapcsolója elromlott. Egy olyan elektromos 
kéziszerszám, amelyet nem lehet sem be-, sem kikapcsol-
ni, veszélyes és meg kell javíttatni.
 Húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatból 
és/vagy az akkumulátor-csomagot az elektromos kézi-
szerszámból, mielőtt az elektromos kéziszerszámon 
beállítási munkákat végez, tartozékokat cserél vagy a 
szerszámot tárolásra elteszi. Ez az elővigyázatossági 
intézkedés meggátolja a szerszám akaratlan üzembe he-
lyezését.
 A használaton kívüli elektromos kéziszerszámokat 
olyan helyen tárolja, ahol azokhoz gyerekek nem fér-
hetnek hozzá. Ne hagyja, hogy olyan személyek hasz-
nálják az elektromos kéziszerszámot, akik nem ismerik 
a szerszámot, vagy nem olvasták el ezt az útmutatót. Az 
elektromos kéziszerszámok veszélyesek, ha azokat 
gyakorlatlan személyek használják.
 A készüléket gondosan ápolja. Ellenőrizze, hogy a moz-
gó alkatrészek kifogástalanul működnek-e, nincse-
nek-e beszorulva, és nincsenek-e eltörve vagy 
megrongálódva olyan alkatrészek, amelyek hatással 
lehetnek az elektromos kéziszerszám működésére. A 
berendezés megrongálódott részeit a készülék haszná-
lata előtt javíttassa meg. Sok olyan baleset történik, 
amelyet az elektromos kéziszerszám nem kielégítő karban-
tartására lehet visszavezetni.
 Tartsa tisztán és éles állapotban a vágószerszámokat. 
Az éles vágóélekkel rendelkező és gondosan ápolt vágó-
szerszámok ritkábban ékelődnek be és azokat könnyebben 
lehet vezetni és irányítani.
 Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat, betét-
szerszámokat stb. csak ezen előírásoknak és az adott 
készüléktípusra vonatkozó kezelési utasításoknak 
megfelelően használja. Vegye figyelembe a munkafel-
tételeket és a kivitelezendő munka sajátosságait. Az 
elektromos kéziszerszám eredeti rendeltetésétől eltérő 
célokra való alkalmazása veszélyes helyzetekhez vezethet.
Az akkumulátoros elektromos kéziszerszámok gondos ke-
zelése és használata
 Az akkumulátort csak a gyártó által ajánlott töltőkészü-
lékekben töltse fel. Ha egy bizonyos akkumulátortípus 
feltöltésére szolgáló töltőkészülékben egy másik akku-
mulátort próbál feltölteni, tűz keletkezhet.
 Az elektromos kéziszerszámban csak az ahhoz tartozó 
akkumulátort használja. Más akkumulátorok használata 
személyi sérüléseket és tüzet okozhat.
 Tartsa távol a használaton kívüli akkumulátort bármely 
fémtárgytól, mint például irodai kapcsoktól, pénzér-
méktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól és más kis-
méretű fémtárgyaktól, amelyek áthidalhatják az érint-
kezőket. Az akkumulátor érintkezői közötti rövidzárlat 
égési sérüléseket vagy tüzet okozhat.
 Hibás alkalmazás esetén az akkumulátorból folyadék 
léphet ki. Kerülje el az érintkezést a folyadékkal. 
Ha véletlenül mégis érintkezésbe került az akkumulá-
torfolyadékkal, azonnal öblítse le vízzel az érintett fe-
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 129  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

130 | Magyar 
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Bosch Power Tools
lületet. Ha a folyadék a szemébe jutott, keressen fel 
ezen kívül egy orvost. A kilépő akkumulátorfolyadék irri-
tációkat vagy égéses bőrsérüléseket okozhat.
Szervíz-ellenőrzés
 Az elektromos kéziszerszámot csak szakképzett sze-
mélyzet csak eredeti pótalkatrészek felhasználásával 
javíthatja. Ez biztosítja, hogy az elektromos kéziszerszám 
biztonságos maradjon.
Biztonsági előírások a körfűrészek számára
Fűrészelési eljárás
 VESZÉLY: Sohase tegye be a kezét a fűrészelési terü-
letre és sohase érjen hozzá a fűrészlaphoz. Fogja meg a 
másik kezével a pótfogantyút vagy a motorházat. Ha 
mindkét kezével fogja a fűrészt, a fűrészlap nem sértheti 
meg a kezét.
 Sohase nyúljon be a munkadarab alá. A védőburkolat a 
munkadarab alatt nem nyújt védelmet a fűrészlappal szem-
ben.
 A vágási mélységet a munkadarab vastagságának meg-
felelően kell megválasztani. A fűrészlapból a munkada-
rab alatt kevesebb mind egy teljes fogmagasságnyinak kell 
kilátszania.
 Sohase a kezével, vagy a lábán, vagy a lábával próbálja 
meg a fűrészelésre kerülő munkadarabot lefogni. A 
megmunkálásra kerülő munkadarabot mindig egy sta-
bil felfogó egységre rögzítse. Nagyon fontos, hogy a 
munkadarabot biztonságosan rögzítse, hogy csökkentse 
annak veszélyét, hogy a munkadarab vagy a készülék neki-
vágódjon valamelyik testrésznek, a fűrészlap beékelődjön, 
vagy hogy a kezelő elveszítse az uralmát a körfűrész felett.
 Az elektromos kéziszerszámot csak a szigetelt fogan-
tyúfelületeknél érintse meg, ha olyan munkát végez, 
amelynek során a betétszerszám feszültség alatt álló, 
kívülről nem látható vezetékekhez érhet. Ha a berende-
zés egy feszültség alatt álló vezetékhez ér, a berendezés 
fémrészei szintén feszültség alá kerülnek, amely áramütés-
hez vezet.
 Hosszirányú vágásokhoz használjon mindig egy ütkö-
zőt vagy egy egyenes vezetőlécet. Ez megnöveli a vágás 
pontosságát és csökkenti a fűrészlap beakadásának lehe-
tőségét.
 Mindig csak a helyes méretű és a készüléknek megfele-
lő rögzítő (például rombuszalakú vagy körkeresztmet-
szetű) nyílással ellátott fűrészlapokat használjon. Azok 
a fűrészlapok, amelyek nem illenek hozzá a fűrész rögzítő 
alkatrészeihez, nem futnak körben és ahhoz vezetnek, 
hogy a kezelő elveszti a készülék feletti uralmát.
 Sohase használjon megrongálódott vagy hibás fűrész-


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   57


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет