Uk Оригінальна інструкція з експлуатації kkжүктеу 9.58 Mb.
Pdf просмотр
бет32/57
Дата27.03.2017
өлшемі9.58 Mb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   57

Megjegyzés: Sarokvágás esetén a vágási mélység kisebb, 
mint a 28 vágási mélység skálán kijelzett érték.
Vágási jelek
A 0° 9 vágási jel a fűrészlapnak a derékszögű vágások esetén 
elfoglalt helyzetét helyzetét jelzi. A 45° 10 vágási jel a fűrész-
lapnak a 45°-os vágások esetén elfoglalt helyzetét jelzi.
Pontos méretrevágáshoz az ábrán látható módon helyezze fel 
a körfűrészt a munkadarabra. Hajtson végre legalább egy pró-
bavágást.
Üzembe helyezés
Az akkumulátor beszerelése
 Csak az Ön elektromos kéziszerszámának a típustáblá-
ján megadott feszültségű, eredeti Bosch-gyártmányú 
Li-ion-akkumulátort használjon. Más akkumulátorok 
használata személyi sérüléseket és tüzet okozhat.
Tolja be a megtöltött 3 akkumulátort előlről az elektromos ké-
ziszerszám lábrészébe. Nyomja be az akkumulátort teljesen a 
lábrészbe, amíg a piros sáv már egyáltalán nem látható és az 
akkumulátor biztonságosan reteszelésre kerül.
Be- és kikapcsolás
Az elektromos kéziszerszám üzembe helyezéséhez nyomja 
meg először az 1 bekapcsolás reteszelést, majd ezután 
nyomja be és tartsa benyomva a 2 be-/kikapcsolót.
Az elektromos kéziszerszám kikapcsolásához engedje el a 2 
be-/kikapcsolót.
Megjegyzés: 2 be-/kikapcsolót biztonsági meggondolások-
ból nem lehet tartós üzemhez bekapcsolt állapotban reteszel-
ni, hanem az üzemeltetés közben végig benyomva kell tartani.
Az energia megtakarítására az elektromos kéziszerszémot 
csak akkor kapcsolja be, ha használja.
Kifutó fék
A berendezésbe beépített kifutás-fék megrövidíti a fűrészlap-
nak az elektromos kéziszerszám kikapcsolása utáni kifutási 
idejét.
45°


45°
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 134  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

 Magyar | 135
Bosch Power Tools
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Mély kisülés elleni védelem
A Li-ion-akkumulátort az „elektronikus cellavédelem (Electro-
nic Cell Protection = ECP)” védi a mély kisüléstől. Ha az akku-
mulátor kimerült, az elektromos kéziszerszámot egy védőkap-
csoló kikapcsolja: Ekkor a betétszerszám nem mozog tovább.
Munkavégzési tanácsok
Óvja meg a fűrészlapokat a lökésektől és ütésektől.
Egyenletes, nem túl erős nyomással tolja az elektromos kézi-
szerszámot a vágási irányba. A túl erős előtolás lényegesen 
csökkenti a betétszerszámok élettartamát és az elektromos 
kéziszerszám megrongálódásához vezethet.
A fűrészelési teljesítmény és a vágás minősége lényeges mér-
tékben függ a fűrészlap állapotától és a fogak alakjától. Ezért 
csak éles és a megmunkálásra kerülő anyag tulajdonságainak 
megfelelő fűrészlapokat használjon.
Fa fűrészelése
A fűrészlapot a fafajtának, a fa minőségének és annak megfe-
lelően kell kiválasztani, hogy hosszirányú, vagy harántvágá-
sokra van szükség.
Fenyőfa hosszirányú fűrészelése esetén hosszú, spirális alakú 
forgács keletkezik.
A bükk- és tölgyfaporok különösen ártalmasak az egészségre, 
ezért csak porelszívással dolgozzon.
Fűrészelés a párhuzamos ütköző használatával 
(lásd a „D” ábrát)
8 párhuzamos ütköző a munkadarab széle mentén tesz lehe-
tővé precíz vágásokat; ezen kívül ezzel azonos méretű sávokat 
is ki lehet vágni.
Fűrészelés a segédütköző alkalmazásával 
(lásd az „E” ábrát)
Nagyobb munkadarabok megmunkálásához vagy egyenes 
élek fűrészeléséhez egy falapot vagy lécet is lehet e munkada-
rabra rögzíteni és a körfűrészt az alaplappal a segédütköző 
mentén lehet végigvezetni.
Fűrészelés a vezetősín segítségével (lásd a „G” ábrát)
33 vezetősín segítségével egyenes vonalú vágásokat lehet 
végrehajtani.
Megjegyzés: 33 vezetősínt csak derékszögű vágásokhoz 
használja. Ferde vágások esetén a 33 vezetősín megrongá-
lódhat.
A tapadó bevonat meggátolja azt, hogy a vezetúsín megcsús-
szon és kíméli a megmunkálásra kerülő munkadarabot. A ve-
zetősín bevonata lehetővé teszi, hogy az elektromos kéziszer-
szám könnyen csússzon a munkadarabon.
Tegye fel a körfűrészt közvetlenül a 33 vezetősínre. A 33 ve-
zetősínt egy megfelelő befogó szerkezettel, például egy csa-
varos szorítóval úgy kell a munkadarabhoz rögzíteni, hogy a 
33 vezetősín keskenyebb szára a fűrészlap felé mutasson.
A 33 vezetősínnek nem szabad kiállni a fűrészelésre kerü-
lő munkadarob homlokoldala fölött.
Kapcsolja be az elektromos kéziszerszámot és vezesse azt 
egyenletesen és könnyedén tolva a vágási irányban.
34 összekötődarabbal két vezetősínt össze lehet szerelni. A 
befogásra az összekötődarabban elhelyezett négy csavar 
szolgál.
Tájékoztató az akkumulátor optimális kezeléséhez
Óvja meg az akkumulátort a nedvességtől és a víztől.
Az akkumulátort csak a –20 °C ... 50 °C hőmérséklet tarto-
mányban szabad tárolni. Ne hagyja például az akkumulátort 
nyáron egy gépjárműben.
Időnként tisztítsa meg az akkumulátor szellőzőrését egy puha, 
tiszta és száraz ecsettel.
Ha az akkumulátor feltöltése után a készülék már csak lénye-
gesen rövidebb ideig üzemeltethető, akkor az akkumulátor el-
használódott és ki kell cserélni.
Vegye figyelembe a hulladékba való eltávolítással kapcsolatos 
előírásokat.
Karbantartás és szerviz
Karbantartás és tisztítás
 Az elektromos kéziszerszámon végzendő minden mun-
ka (például karbantartás, szerszámcsere, stb.) meg-
kezdése előtt, valamint szállításhoz és tároláshoz ve-
gye ki az akkumulátort az elektromos kéziszerszámból. 
Ellenkező esetben a be-/kikapcsoló véletlen megérintése-
kor bekapcsolódó készülék sérüléseket okozhat.
 Tartsa mindig tisztán az elektromos kéziszerszámot és 
annak szellőzőnyílásait, hogy jól és biztonságosan dol-
gozhasson.
A fűrészlap védőburkolatának szabadon kell mozognia és au-
tomatikusan kell záródnia. Ezért az elforgatható védőburkolat 
körülötti területet mindig tisztán kell tartani. A port és a forgá-
csokat préslevegővel vagy ecsettel el kell távolítani.
A bevonatlan fűrészlapok egy vékony réteg savmentes olajjal 
meg lehet védeni a korrózió ellen. A fűrészlap használata előtt 
ismét távolítsa el az olajat, mert a fa ellenkező esetben foltos 
lesz.
A fűrészlapon maradt gyanta- vagy ragasztóanyagmaradékok 
rosszabb vágási minőséghez vezetnek. Ezért a fűrészlapokat 
a használat után azonnal tisztítsa meg.
Vevőszolgálat és használati tanácsadás
Ha kérdései vannak, vagy pótalkatrészeket akar megrendelni, 
okvetlenül adja meg az elektromos kéziszerszám típustáblá-
ján található 10-jegyű cikkszámot.
A Vevőszolgálat választ ad a termékének javításával és kar-
bantartásával, valamint a pótalkatrészekkel kapcsolatos kér-
déseire. A tartalékalkatrészekkel kapcsolatos robbantott áb-
rák és egyéb információk a címen találhatók:
www.bosch-pt.com
A Bosch Használati Tanácsadó Team szívesen segít, ha termé-
keinkkel és azok tartozékaival kapcsolatos kérdései vannak.
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 135  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

136 | Magyar 
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Bosch Power Tools
Magyarország
Robert Bosch Kft.
1103 Budapest
Gyömrői út. 120.
A www.bosch-pt.hu oldalon online megrendelheti készüléké-
nek javítását.
Tel.: (061) 431-3835
Fax: (061) 431-3888
Szállítás
A termékben található lithium-ion-akkumulátorokra a veszé-
lyes árukra vonatkozó előírások érvényesek. A felhasználók az 
akkumulátorokat a közúti szállításban minden további nélkül 
szállíthatják.
Ha az akkumulátorok szállításával harmadik személyt (példá-
ul: légi vagy egyéb szállító vállalatot) bíznak meg, akkor figye-
lembe kell venni a csomagolásra és a megjelölésre vonatkozó 
különleges követelményeket. Ebben az esetben a küldemény 
előkészítésébe be kell vonni egy veszélyes áru szakembert.
Csak akkor küldje el az akkumulátort, ha a háza nincs megron-
gálódva. Ragassza le a nyitott érintkezőket és csomagolja be 
úgy az akkumulátort, hogy az a csomagoláson belül ne mozog-
hasson.
Vegye figyelembe az adott országon belüli, az előbbieknél 
esetleg szigorúbb helyi előírásokat.
Hulladékkezelés
Az elektromos kéziszerszámokat, az akkumulátoro-
kat, a tartozékokat és a csomagolást a környezetvé-
delmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhaszná-
lásra előkészíteni.
Ne dobja ki az elektromos kéziszerszámokat és az akkumulá-
torokat/elemeket a háztartási szemétbe!
Csak az EU-tagországok számára:
Az elhasznált villamos és elektronikus beren-
dezésekre vonatkozó 2012/19/EU európai 
irányelvnek és az elromlott vagy elhasznált 
akkumulátorokra/elemekre vonatkozó 
2006/66/EK európai irányelvnek megfelelő-
en a már nem használható akkumulátoro-
kat/elemeket külön össze kell gyűjteni és a környezetvédelmi 
szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra leadni.
Akkumulátorok/elemek:
Li-ion:
Kérjük vegye figyelembe az „Szállítás” 
fejezetben, a 136 oldalon leírtakat.
A változtatások joga fenntartva.
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 136  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

 Русский | 137
Bosch Power Tools
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Русский
Сертификат о соответствии
No. RU C-DE.ME77.B.00666
Срок действия сертификата о соответствии
по 14.08.2018
ООО «Центр по сертификации стандартизации и систем 
качества электро-машиностроительной продукции»
141400 Химки Московской области
ул. Ленинградская, 29 
Сертификаты о соответствии хранятся по адресу:
ООО «Роберт Бош»
ул. Акад. Королева, 13 стр. 5
Россия, 129515, Москва
Дата изготовления указана на последней странице об-
ложки Руководства.
Контактная информация относительно импортера содер-
жится на упаковке.
Срок службы изделия
Срок службы изделия составляет 7 лет. Не рекомендуется 
к эксплуатации по истечении 5 лет хранения с даты изго-
товления без предварительной проверки (дату изготовле-
ния см. на этикетке).
Перечень критических отказов и ошибочные действия 
персонала или пользователя
– не использовать с поврежденной рукояткой или повре-
жденным защитным кожухом
– не использовать при появлении дыма непосредствен-
но из корпуса изделия
– не использовать с перебитым или оголенным электри-
ческим кабелем
– не использовать на открытом пространстве во время 
дождя (в распыляемой воде)
– не  включать при попадании воды в корпус
– не использовать при сильном искрении
– не использовать при появлении сильной вибрации
Критерии предельных состояний
– перетёрт или повреждён электрический кабель
– поврежден корпус изделия
Тип и периодичность технического обслуживания
Рекомендуется очистить инструмент от пыли после каждо-
го использования.
Хранение
– необходимо хранить в сухом месте
– необходимо хранить вдали от источников повышенных 
температур и воздействия солнечных лучей
– при хранении необходимо избегать резкого перепада 
температур
– хранение без упаковки не допускается
– подробные требования к условиям хранения смотрите 
в ГОСТ 15150 (Условие 1)
Транспортировка
– категорически не допускается падение и любые меха-
нические воздействия на упаковку при транспортиров-
ке
– при разгрузке/погрузке не допускается использование 
любого вида техники, работающей по принципу зажима 
упаковки
– подробные требования к условиям транспортировки 
смотрите в ГОСТ 15150 (Условие 5)
Указания по безопасности
Общие указания по технике безопасности для 
электроинструментов
Прочтите все указания и 
инструкции по технике 
безопасности. Несоблюдение указаний и инструкций по 
технике безопасности может стать причиной поражения 
электрическим током, пожара и тяжелых травм.
Сохраняйте эти инструкции и указания для будущего 
использования.
Использованное в настоящих инструкциях и указаниях по-
нятие «электроинструмент» распространяется на электро-
инструмент с питанием от сети (с сетевым шнуром) и на 
аккумуляторный электроинструмент (без сетевого шну-
ра).
Безопасность рабочего места
 Содержите рабочее место в чистоте и хорошо осве-
щенным. Беспорядок или неосвещенные участки ра-
бочего места могут привести к несчастным случаям.
 Не работайте с этим электроинструментом во взры-
воопасном помещении, в котором находятся горю-
чие жидкости, воспламеняющиеся газы или пыль. 
Электроинструменты искрят, что может привести к вос-
пламенению пыли или паров.
 Во время работы с электроинструментом не допу-
скайте близко к Вашему рабочему месту детей и по-
сторонних лиц. Отвлекшись, Вы можете потерять 
контроль над электроинструментом.
Электробезопасность
 Штепсельная вилка электроинструмента должна 
подходить к штепсельной розетке. Ни в коем случае 
не изменяйте штепсельную вилку. Не применяйте 
переходные штекеры для электроинструментов с 
защитным заземлением. Неизмененные штепсель-
ные вилки и подходящие штепсельные розетки сни-
жают риск поражения электротоком.
 Предотвращайте телесный контакт с заземленными 
поверхностями, как то: с трубами, элементами ото-
пления, кухонными плитами и холодильниками. При 
заземлении Вашего тела повышается риск поражения 
электротоком.
 Защищайте электроинструмент от дождя и сырости. 
Проникновение воды в электроинструмент повышает 
риск поражения электротоком.
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 137  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

138 | Русский 
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Bosch Power Tools
 Не разрешается использовать шнур не по назначе-
нию, например, для транспортировки или подвески 
электроинструмента, или для вытягивания вилки из 
штепсельной розетки. Защищайте шнур от воздей-
ствия высоких температур, масла, острых кромок 
или подвижных частей электроинструмента. Повре-
жденный или спутанный шнур повышает риск пораже-
ния электротоком.
 При работе с электроинструментом под открытым 
небом применяйте пригодные для этого кабели-уд-
линители. Применение пригодного для работы под от-
крытым небом кабеля-удлинителя снижает риск пора-
жения электротоком.
 Если невозможно избежать применения электроин-
струмента в сыром помещении, подключайте элек-
троинструмент через устройство защитного отклю-
чения. Применение устройства защитного отключения 
снижает риск электрического поражения.
Безопасность людей
 Будьте внимательными, следите за тем, что Вы де-
лаете, и продуманно начинайте работу с электро-
инструментом. Не пользуйтесь электроинстру-
ментом в усталом состоянии или если Вы нахо-
дитесь в состоянии наркотического или алкогольно-
го опьянения или под воздействием лекарств. Один 
момент невнимательности при работе с электроинстру-
ментом может привести к серьезным травмам.
 Применяйте средства индивидуальной защиты и 
всегда защитные очки. Использование средств инди-
видуальной защиты, как то: защитной маски, обуви на 
нескользящей подошве, защитного шлема или средств 
защиты органов слуха, – в зависимости от вида работы 
с электроинструментом снижает риск получения 
травм.
 Предотвращайте непреднамеренное включение 
электроинструмента. Перед подключением 
электроинструмента к электропитанию и/или к 
аккумулятору убедитесь в выключенном состоянии 
электроинструмента. Удержание пальца на выключа-
теле при транспортировке электроинструмента и под-
ключение к сети питания включенного электроинстру-
мента чревато несчастными случаями.
 Убирайте установочный инструмент или гаечные 
ключи до включения электроинструмента. Инстру-
мент или ключ, находящийся во вращающейся части 
электроинструмента, может привести к травмам.
 Не принимайте неестественное положение корпуса 
тела. Всегда занимайте устойчивое положение и со-
храняйте равновесие. Благодаря этому Вы можете 
лучше контролировать электроинструмент в неожидан-
ных ситуациях.
 Носите подходящую рабочую одежду. Не носите 
широкую одежду и украшения. Держите волосы, 
одежду и рукавицы вдали от движущихся частей. 
Широкая одежда, украшения или длинные волосы мо-
гут быть затянуты вращающимися частями.
 При наличии возможности установки пылеотсасы-
вающих и пылесборных устройств проверяйте их 
присоединение и правильное использование. При-
менение пылеотсоса может снизить опасность, созда-
ваемую пылью.
Применение электроинструмента и обращение с ним
 Не перегружайте электроинструмент. Используйте 
для Вашей работы предназначенный для этого 
электроинструмент. С подходящим электроинстру-
ментом Вы работаете лучше и надежнее в указанном 
диапазоне мощности.
 Не работайте с электроинструментом при неисправ-
ном выключателе. Электроинструмент, который не 
поддается включению или выключению, опасен и дол-
жен быть отремонтирован.
 До начала наладки электроинструмента, перед за-
меной принадлежностей и прекращением работы 
отключайте штепсельную вилку от розетки сети 
и/или выньте аккумулятор. Эта мера предос-
торожности предотвращает непреднамеренное вклю-
чение электроинструмента.
 Храните электроинструменты в недоступном для 
детей месте. Не разрешайте пользоваться электро-
инструментом лицам, которые не знакомы с ним 
или не читали настоящих инструкций. Электро-
инструменты опасны в руках неопытных лиц.
 Тщательно ухаживайте за электроинструментом. 
Проверяйте безупречную функцию и ход движу-
щихся частей электроинструмента, отсутствие поло-
мок или повреждений, отрицательно влияющих на 
функцию электроинструмента. Поврежденные ча-
сти должны быть отремонтированы до использова-
ния электроинструмента. Плохое обслуживание элек-
троинструментов является причиной большого числа 
несчастных случаев.
 Держите режущий инструмент в заточенном и чи-
стом состоянии. Заботливо ухоженные режущие ин-
струменты с острыми режущими кромками реже закли-
ниваются и их легче вести.
 Применяйте электроинструмент, принадлежности, 
рабочие инструменты и т.п. в соответствии с настоя-
щими инструкциями. Учитывайте при этом рабочие 
условия и выполняемую работу. Использование 
электроинструментов для непредусмотренных работ 
может привести к опасным ситуациям.
Применение и обслуживание аккумуляторного инстру-
мента
 Заряжайте аккумуляторы только в зарядных 
устройствах, рекомендуемых изготовителем. За-
рядное устройство, предусмотренное для определен-
ного вида аккумуляторов, может привести к пожарной 
опасности при использовании его с другими аккумуля-
торами.
 Применяйте в электроинструментах только предус-
мотренные для этого аккумуляторы. Использование 
других аккумуляторов может привести к травмам и по-
жарной опасности.
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 138  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

 Русский | 139
Bosch Power Tools
1 609 92A 14R | (3.2.15)
 Защищайте неиспользуемый аккумулятор от канце-
лярских скрепок, монет, ключей, гвоздей, винтов и 
других маленьких металлических предметов, кото-
рые могут закоротить полюса. Короткое замыкание 
полюсов аккумулятора может привести к ожогам или 
пожару.
 При неправильном использовании из аккумулятора 
может потечь жидкость. Избегайте соприкоснове-
ния с ней. При случайном контакте промойте соот-
ветствующее место водой. Если эта жидкость попа-
дет в глаза, то дополнительно обратитесь за помо-
щью к врачу. Вытекающая аккумуляторная жидкость 
может привести к раздражению кожи или к ожогам.
Сервис
 Ремонт Вашего электроинструмента поручайте 
только квалифицированному персоналу и только с 
применением оригинальных запасных частей. Этим 
обеспечивается безопасность электроинструмента.
Указания по технике безопасности для диско-
вых пил
Распиловка
 ОПАСНОСТЬ: Не подставляйте руки в зону пиления 
и к пильному диску. Ваша вторая рука должна охва-
тывать дополнительную рукоятку или корпус двига-
теля. Если Вы обеими руками держите пилу, то пиль-
ный диск не может ранить их.
 Не подставляйте руку под обрабатываемую заго-
товку. Защитный кожух не может защитить Вашу руку 
от пильного диска, если она находится под обрабатыва-
емой заготовкой.
 Глубина резания должна соответствовать толщине 
детали. Пильный диск не должен выступать за обраба-
тываемую заготовку более чем на высоту зуба.
 Никогда не держите обрабатываемую деталь в руке 
или на ноге. Надежно крепите обрабатываемую за-
готовку. Для снижения опасности соприкосновения с 
телом, заклинивания пильного диска или потери контр-
оля важно хорошо закрепить обрабатываемую заготов-
ку.
 При выполнении работ, при которых рабочий ин-
струмент может задеть скрытую электропроводку, 
держите электроинструмент обязательно за изоли-
рованные ручки. Контакт с проводкой под напряжени-
ем может зарядить металлические части электроин-
струмента и привести к поражению электрическим то-
ком.
 При продольном пилении всегда применяйте упор 
или ровную направляющую. Это улучшает точность 
резания и снижает возможность заклинивания пильно-
го диска.
 Всегда используйте пильные диски правильного 


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   57


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет