Uk Оригінальна інструкція з експлуатації kk


Техникалық күтім және қызметжүктеу 9.58 Mb.
Pdf просмотр
бет38/57
Дата27.03.2017
өлшемі9.58 Mb.
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   57

Техникалық күтім және қызмет
Қызмет көрсету және тазалау
 Аккумуляторды электр құралмен кез келген 
жұмыстарды (мысалы, орнату, қызмет көрсету, 
т.б.) бастау алдында, сондай-ақ, электр құралды 
тасымалдау және сақтау кезінде шығарыңыз. 
Кездейсоқ қосылғанда жарақат алу қаупі бар.
 Дұрыс және сенімді істеу үшін электр құралмен 
желдеткіш тесікті таза ұстаңыз.
Маятниктік қорғағыш қаптама әрқашан еркін қозғалуы 
және өз бетінше жабылуы керек. Сондықтан маятниктік 
қорғағыш қаптама айналасындағы аумақты әрқашан таза 
ұстаңыз. Қысылған ауамен үрлеу немесе қылшақ 
көмегімен шаңды және жоңқаларды кетіріңіз.
Жабыны жоқ аралау дискілерін қышқылсыз мұнайдың 
жұқа қабатымен жауып қорғауға болады. Аралау алдында 
мұнайды кетіріңіз, өйткені кері жағдайда ағашта дақтар 
пайда болады.
Жүздегі шайыр немесе желімнің қалдықтары кесу 
сапасына әсер етеді. Сондықтан пайдаланудан кейін 
аралау дискілерін тазалаңыз.
Тұтынушыға қызмет көрсету және пайдалану 
кеңестері
Барлық сұраулар мен қосалқы бөлшектерге тапсырыс 
беру кезінде міндетті түрде электр құрал зауыттық 
тақтайшасындағы 10-орынды өнім нөмірін жазыңыз.
Қызмет көрсету шеберханасы өнімді жөндеу және күту, 
сондай-ақ қосалқы бөлшектер туралы сұрақтарға жауап 
береді. Қажетті сызбалар мен қосалқы бөлшектер туралы 
ақпаратты мына мекенжайдан табасыз:
www.bosch-pt.com
Кеңес беруші Bosch қызметкерлері өнімді пайдалану және 
олардың қосалқы бөлшектері туралы сұрақтарыңызға 
тиянақты жауап береді.
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 163  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

164 | Қaзақша 
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Bosch Power Tools
Өндіруші талаптары мен нормаларының сақталуымен 
электр құралын жөндеу және кепілді қызмет көрсету 
барлық мемлекеттер аумағында тек „Роберт Бош“ 
фирмалық немесе авторизацияланған қызмет көрсету 
орталықтарында орындалады.
ЕСКЕРТУ! Заңсыз жолмен әкелінген өнімдерді пайдалану 
қауіпті, денсаулығыңызға зиян келтіруі мүмкін. Өнімдерді 
заңсыз жасау және тарату әкімшілік және қылмыстық 
тәртіп бойынша Заңмен қудаланады.
Қазақстан
ЖШС „Роберт Бош“
Электр құралдарына қызмет көрсету орталығы
Алматы қаласы
Қазақстан
050050
Райымбек данғылы
Коммунальная көшесінің бұрышы, 169/1
Тел.: +7 (727) 232 37 07
Факс: +7 (727) 233 07 87
E-Mail: info.powertools.ka@bosch.com
Ресми сайты: www.bosch.kz; www.bosch-pt.kz
Тасымалдау
Бұл литий-иондық аккумуляторлар қауіпті тауарларға 
қойылатын талаптарға сай болуы керек. Пайдаланушы 
аккумуляторларды көшеде қосымша құжаттарсыз 
тасымалдай алады.
Үшінші тұлғалар (мысалы, әуе көлігі немесе жіберу) 
орамаға және маркаларға қойылатын арнайы талаптарды 
сақтау керек. Жіберуге дайындау кезінде қауіпті жүктер 
маманына хабарласу керек.
Аккумуляторды корпусы зақымдалған болса ғана 
жіберіңіз. Ашық түйіспелерді желімдеңіз және 
аккумуляторды орамада қозғалмайтындай ораңыз.
Қажет болса, қосымша ұлттық ережелерді сақтаңыз.
Кәдеге жарату
Электр құралдарды, аккумуляторларды, керек-
жарақтарды және орау материалдарын 
экологиялық тұрғыдан дұрыс утилизациялауға 
тапсыру керек.
Электр құралдарды және аккумуляторларды/бата-
реяларды үй қоқысына тастамаңыз!
Тек қана ЕО елдері үшін:
Электр және электрондық ескі құралдар 
бойынша 2012/19/EU директивасына 
және 2006/66/EC нормасына сай 
жарамсыз электр құралдарды, ақаулы 
немесе пайдаланылған 
аккумуляторларды/батареяларды бөлек 
жинау керек және экологиялық тұрғыдан дұрыс 
утилизациялауға тапсыру керек.
Аккумуляторлар/батареялар:
Литий-иондық:
„Тасымалдау“ тарауындағы, 164 
бетіндегі нұсқауларды орындаңыз.
Техникалық өзгерістер енгізу құқығы сақталады.
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 164  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

 Română | 165
Bosch Power Tools
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Română
Instrucţiuni privind siguranţa şi pro-
tecţia muncii
Indicaţii generale de avertizare pentru scule elec-
trice
Citiţi toate indicaţiile de avertiza-
re şi instrucţiunile. Nerespectarea 
indicaţiilor de avertizare şi a instrucţiunilor poate provoca 
electrocutare, incendii şi/sau răniri grave.
Păstraţi toate indicaţiile de avertizare şi instrucţiunile în 
vederea utilizărilor viitoare.
Termenul de „sculă electrică“ folosit în indicaţiile de avertiza-
re se referă la sculele electrice alimentate de la reţea (cu cablu 
de alimentare) şi la sculele electrice cu acumulator (fără cablu 
de alimentare).
Siguranţa la locul de muncă
 Menţineţi-vă sectorul de lucru curat şi bine iluminat. 
Dezordinea sau sectoarele de lucru neluminate pot duce la 
accidente.
 Nu lucraţi cu scula electrică în mediu cu pericol de ex-
plozie, în care există lichide, gaze sau pulberi inflama-
bile. Sculele electrice generează scântei care pot aprinde 
praful sau vaporii.
 Nu permiteţi accesul copiilor şi al altor persoane în tim-
pul utilizării sculei electrice. Dacă vă este distrasă aten-
ţia puteţi pierde controlul asupra maşinii.
Siguranţă electrică
 Ştecherul sculei electrice trebuie să fie potrivit prizei 
electrice. Nu este în nici un caz permisă modificarea 
ştecherului. Nu folosiţi fişe adaptoare la sculele electri-
ce legate la pământ de protecţie. Ştecherele nemodifica-
te şi prizele corespunzătoare diminuează riscul de electro-
cutare.
 Evitaţi contactul corporal cu suprafeţe legate la pă-
mânt ca ţevi, instalaţii de încălzire, sobe şi frigidere. 
Există un risc crescut de electrocutare atunci când corpul 
vă este legat la pământ.
 Feriţi maşina de ploaie sau umezeală. Pătrunderea apei 
într-o sculă electrică măreşte riscul de electrocutare.
 Nu schimbaţi destinaţia cablului folosindu-l pentru 
transportarea sau suspendarea sculei electrice ori pen-
tru a trage ştecherul afară din priză. Feriţi cablul de căl-
dură, ulei, muchii ascuţite sau componente aflate în 
mişcare. Cablurile deteriorate sau încurcate măresc riscul 
de electrocutare.
 Atunci când lucraţi cu o sculă electrică în aer liber, folo-
siţi numai cabluri prelungitoare adecvate şi pentru me-
diul exterior. Folosirea unui cablu prelungitor adecvat 
pentru mediul exterior diminuează riscul de electrocutare.
 Atunci când nu poate fi evitată utilizarea sculei electri-
ce în mediu umed, folosiţi un întrerupător automat de 
protecţie împotriva tensiunilor periculoase. Între-
buinţarea unui întrerupător automat de protecţie împotri-
va tensiunilor periculoase reduce riscul de electrocutare.
Siguranţa persoanelor
 Fiţi atenţi, aveţi grijă de ceea ce faceţi şi procedaţi raţi-
onal atunci când lucraţi cu o sculă electrică. Nu folosiţi 
scula electrică atunci când sunteţi obosiţi sau vă aflaţi 
sub influenţa drogurilor, a alcoolului sau a medicamen-
telor. Un moment de neatenţie în timpul utilizării maşinii 
poate duce la răniri grave.
 Purtaţi echipament personal de protecţie şi întotdeau-
na ochelari de protecţie. Purtarea echipamentului perso-
nal de protecţie, ca masca pentru praf, încălţăminte de si-
guranţă antiderapantă, casca de protecţie sau protecţia 
auditivă, în funcţie de tipul şi utilizarea sculei electrice, 
diminuează riscul rănirilor.
 Evitaţi o punere în funcţiune involuntară. Înainte de a 
introduce ştecherul în priză şi/sau de a introduce acu-
mulatorul în scula electrică, de a o ridica sau de a o 
transporta, asiguraţi-vă că aceasta este oprită. Dacă 
atunci când transportaţi scula electrică ţineţi degetul pe 
întrerupător sau dacă porniţi scula electrică înainte de a o 
racorda la reţeaua de curent, puteţi provoca accidente.
 Înainte de pornirea sculei electrice îndepărtaţi dispozi-
tivele de reglare sau cheile fixe din aceasta. Un dispozi-
tiv sau o cheie lăsată într-o componentă de maşină care se 
roteşte poate duce la răniri.
 Evitaţi o ţinută corporală nefirească. Adoptaţi o poziţie 
stabilă şi menţineţi-vă întotdeauna echilibrul. Astfel 
veţi putea controla mai bine maşina în situaţii neaşteptate.
 Purtaţi îmbrăcăminte adecvată. Nu purtaţi îmbrăcă-
minte largă sau podoabe. Feriţi părul, îmbrăcămintea şi 
mănuşile de piesele aflate în mişcare. Îmbrăcămintea 
largă, părul lung sau podoabele pot fi prinse în piesele afla-
te în mişcare.
 Dacă pot fi montate echipamente de aspirare şi colec-
tare a prafului, asiguraţi-vă că acestea sunt racordate 
şi folosite în mod corect. Folosirea unei instalaţii de aspi-
rare a prafului poate duce la reducerea poluării cu praf.
Utilizarea şi manevrarea atentă a sculelor electrice
 Nu suprasolicitaţi maşina. Folosiţi pentru executarea 
lucrării dv. scula electrică destinată acelui scop. Cu 
scula electrică potrivită lucraţi mai bine şi mai sigur în do-
meniul de putere indicat.
 Nu folosiţi scula elecrică dacă aceasta are întrerupăto-
rul defect. O sculă electrică, care nu mai poate fi pornită 
sau oprită, este periculoasă şi trebuie reparată.
 Scoateţi ştecherul afară din priză şi/sau îndepărtaţi 
acumulatorul, înainte de a executa reglaje, a schimba 
accesorii sau de a pune maşina la o parte. Această măsu-
ră de prevedere împiedică pornirea involuntară a sculei 
electrice.
AVERTISMENT
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 165  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

166 | Română 
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Bosch Power Tools
 Păstraţi sculele electrice nefolosite la loc inaccesibil 
copiilor. Nu lăsaţi să lucreze cu maşina persoane care 
nu sunt familiarizate cu aceasta sau care nu au citit a-
ceste instrucţiuni. Sculele electrice devin periculoase 
atunci când sunt folosite de persoane lipsite de experien-
ţă.
 Întreţineţi-vă scula electrică cu grijă. Controlaţi dacă 
componentele mobile ale sculei electrice funcţionează 
impecabil şi dacă nu se blochează, sau dacă există pie-
se rupte sau deteriorate astfel încât să afecteze funcţi-
onarea sculei electrice. Înainte de utilizare daţi la repa-
rat piesele deteriorate. Cauza multor accidente a fost în-
treţinerea necorespunzătoare a sculelor electrice.
 Menţineţi bine ascuţite şi curate dispozitivele de tăie-
re. Dispozitivele de tăiere întreţinute cu grijă, cu tăişuri as-
cuţite se înţepenesc în mai mică măsură şi pot fi conduse 
mai uşor.
 Folosiţi scula electrică, accesoriile, dispozitivele de lu-
cru etc. conform prezentelor instrucţiuni. Ţineţi cont 
de condiţiile de lucru şi de activitatea care trebuie des-
făşurată. Folosirea sculelor electrice în alt scop decât pen-
tru utilizările prevăzute, poate duce la situaţii periculoase.
Manevrarea şi utilizarea atentă a sculelor electrice cu acu-
mulator
 Încărcaţi acumulatorii numai în încărcătoarele reco-
mandate de producător. Dacă un încărcător destinat unui 
anumit tip de acumulator este folosit la încărcarea altor ti-
puri de acumulator decât cele prevăzute pentru el, există 
pericol de incendiu.
 Folosiţi numai acumulatori special destinaţi sculelor 
electrice respective. Utilizarea altor acumulatori poate 
duce la răniri şi pericol de incendiu.
 Feriţi acumulatorii nefolosiţi de agrafele de birou, mo-
nede, chei, cuie, şuruburi sau alte obiecte metalice mi-
ci, care ar putea provoca şuntarea contactelor. Un 
scurtcircuit între contactele acumulatorului poate duce la 
arsuri sau incendiu.
 În caz de utilizare greşită, din acumulator se poate 
scurge lichid. Evitaţi contactul cu acesta. În caz de con-
tact accidental clătiţi bine cu apă. Dacă lichidul vă intră 
în ochi, consultaţi şi un medic. Lichidul scurs din acumu-
lator poate duce la iritaţii ale pielii sau la arsuri.
Service
 Încredinţaţi scula electrică pentru reparare numai per-
sonalului de specialitate, calificat în acest scop, repa-
rarea făcându-se numai cu piese de schimb originale. 
Astfel veţi fi siguri că este menţinută siguranţa maşinii.
Indicaţii privind siguranţa pentru ferăstraiele cir-
culare
Proces de tăiere
 PERICOL: Ţineţi mâinile departe de zona de tăiere şi de 
pânza de ferăstrău. Cea de-a doua mână ţineţi-o pe mâ-
nerul suplimentar sau pe carcasa motorului. Dacă ţineţi 
ambele mâini pe ferăstrăul circular, pânza de ferăstrău nu 
le poate răni.
 Nu introduceţi mâna sub piesa de lucru. Apărătoarea nu 
vă poate proteja sub piesa de lucru.
 Adaptaţi adâncimea de tăiere la grosimea piesei de lu-
cru. Sub piesa de lucru ar trebui să se poată vedea mai pu-
ţin decât înălţimea întreagă a unui dinte.
 Nu fixaţi niciodată piesa de lucru ce urmează a fi tăiată 
ţinând-o în mână sau pe picior. Asiguraţi piesa de lucru 
prin fixare într-un sistem de prindere stabil. Este impor-
tant să fixaţi bine piesa de lucru, pentru a reduce la mini-
mum pericolul de contact corporal, blocare a pânzei de fe-
răstrău sau de pierdere a controlului asupra acesteia.
 Prindeţi scula electrică numai de suprafeţele de prin-
dere izolate atunci când executaţi lucrări la care acce-
soriul poate atinge fire electrice ascunse. Contactul cu 
un cablu aflat sub tensiune poate pune sub tensiune şi 
componentele metalice ale sculei electrice şi duce la elec-
trocutare.
 La tăierea longitudinală folosiţi întotdeauna un opritor 
sau un limitator paralel pentru margini. Acesta sporeşte 
precizia de tăiere şi diminuează posibilitatea blocării pân-
zei de ferăstrău.
 Folosiţi întotdeauna pânze de ferăstrău de dimensiuni-
le corecte şi cu orificiu de prindere potrivit (de ex. în 
formă de stea sau rotund). Pânzele de ferăstrău care nu 
pot fi fixate strâns în piesele de montaj ale ferăstrăului, se 
rotesc neuniform şi duc la pierderea controlului.
 Nu folosiţi niciodată şaibe sau şuruburi deteriorate sau 
greşite pentru prinderea pânzelor de ferăstrău. Şaibele 
şi şuruburile pentru prinderea pânzelor de ferăstrău au 
fost concepute special pentru ferăstrăul dumneavoastră, 
în vederea atingerii unor performanţe şi a unei siguranţe 
optime în exploatare.
 Recul – Cauze şi instrucţiuni de siguranţă corespunză-
toare 
– reculul este reacţia bruscă care apare atunci când pânza 
de ferăstrău se agaţă, se blochează sau este orientată gre-
şit, ceea ce face ca un ferăstrău necontrolat să se ridice şi 
să iasă din piesa de lucru, deplasându-se în direcţia opera-
torului;
– atunci când pânza de ferăstrău se agaţă sau se încleştează 
în fanta de tăiere care se închide, ea se blochează iar forţa 
motorului aruncă ferăstrăul înapoi, în direcţia operatorului;
– în cazul în care pânza de ferăstrău este răsucită sau ori-
entată greşit în fanta de tăiere, dinţii marginii posterioare a 
pânzei de ferăstrău se pot agăţa în în suprafaţa piesei de lu-
cru, ceea ce face ca pânza de ferăstrău să iasă din fanta de 
tăiere şi ferăstrăul să sară înapoi, în direcţia operatorului.
Reculul este consecinţa utilizării greşite sau defectuoase a 
ferăstrăului. El poate fi împiedicat prin măsuri preventive 
adecvate, precum cele descrise în continuare.
 Apucaţi strâns ferăstrăul cu ambele mâini şi aduceţi-vă 
braţele într-o poziţie, în care să reziste forţelor de re-
cul. Staţionaţi întotdeauna lateral faţă de pânza de fe-
răstrău, nu aduceţi niciodată pânza de ferăstrău pe 
aceeaşi linie cu corpul dv. În caz de recul ferăstrăul poate 
sări înpoi, însă operatorul are posibilitatea de a stăpâni for-
ţele de recul prin adoptarea unor măsuri preventive adec-
vate.
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 166  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

 Română | 167
Bosch Power Tools
1 609 92A 14R | (3.2.15)
 În cazul în care pânza de ferăstrău se blochează sau da-
că dumneavoastră întrerupeţi lucrul, deconectaţi fe-
răstrăul şi imobilizaţi piesa de lucru, până când ferăs-
trăul se opreşte complet din funcţionare. Nu încercaţi 
în niciun caz să îndepărtaţi piesa de lucru sau să o tra-
geţi înapoi, cât timp pânza de ferăstrău se mai mişcă în-
că, în caz contrar putându-se produce recul. Stabiliţi şi 
îndepărtaţi cauza blocării pânzei de ferăstrău.
 Atunci când doriţi să reporniţi ferăstrăul rămas în piesa 
de lucru, centraţi pânza de ferăstrău în făgaşul de tăie-
re şi verificaţi dacă dinţii acesteia nu sunt agăţaţi în 
piesa de lucru. Dacă pânza de ferăstrău este înţepenită, 
ea poate ieşi afară din piesa de lucru sau provoca un recul 
la repornirea ferăstrăului.
 Sprijiniţi plăcile mari pentru a diminua riscul unui recul 
provocat de o pânză de ferăstrău înţepenită. Plăcile ma-
ri se pot încovoia sub propria greutate. Plăcile trebuie spri-
jinite pe ambele laturi, atât în apropierea făgaşului de tăie-
re cât şi pe margine.
 Nu folosiţi pânze de ferăstrău tocite sau deteriorate. 
Pânzele de ferăstrău cu dinţi tociţi sau aliniaţi greşit pro-
duc, din cauza făgaşului de tăiere prea îngust, o frecare 
crescută, înţepenirea pânzei de ferăstrău şi recul.
 Înainte de tăiere fixaţi prin strângere dispozitivele de 
reglare a adâncimii şi a unghiului de tăiere. Dacă în tim-
pul tăierii reglajele se modifică, pânza de ferăstrău se poa-
te înţepeni şi provoca apariţia reculului.
 Fiţi extrem de precauţi la tăierea pereţilor sau a altor 
sectoare lipsite de vizibilitate. Pânza de ferăstrău care 
intră în material se poate bloca în obiecte ascunse şi provo-
ca un recul.
Funcţionarea apărătoarei inferioare
 Înainte de fiecare întrebuinţare, verificaţi dacă apără-
toarea inferioară se închide impecabil. Nu folosiţi fe-
răstrăul dacă apărătoarea inferioară nu se poate mişca 
liber şi nu se închide instantaneu. Nu fixaţi şi nu legaţi 
niciodată apărătoarea inferioară în poziţie deschisă. 
Dacă ferăstrăul cade accidental pe jos, apărătoarea inferi-
oară se poate îndoi. Deschideţi apărătoarea inferioară cu 
maneta de retragere şi asiguraţi-vă că se poate mişca liber 
şi că, în toate unghiurile şi adâncimile de tăiere, nu atinge 
nici pânza de ferăstrău, nici celelalte componente.
 Verificaţi funcţionarea arcului apărătorii inferioare. 
Înainte de întrebuinţare întreţineţi ferăstrăul în caz că 
apărătoarea inferioară şi arcul nu lucrează impecabil. 
Componentele deteriorate, depunerile vâscoase sau aglo-
merările de aşchii produc funcţionarea întârziată a apără-
torii inferioare.
 Deschideţi cu mâna apărătoarea inferioară numai în ca-
zul tăierilor speciale, ca „tăierile cu intrare directă în 
material şi tăierile unghiulare“. Deschideţi apărătoa-
rea inferioară cu maneta de retragere şi eliberaţi-o pe 
cea din urmă de îndată ce pânza de ferăstrău pătrunde 
în piesa de lucru. La toate celelalte lucrări de debitare a-
părătoarea inferioară trebuie să funcţioneze automat.
 Nu puneţi ferăstrăul pe bancul de lucru sau pe podea, 
fără ca apărătoarea inferioară să acopere pânza de fe-
răstrău. O pânză de ferăstrău neprotejată, care se mai în-
vârte din inerţie, mişcă ferăstrăul în sens contrar direcţiei 
de tăiere şi taie tot ce îi stă în cale. Respectaţi timpul nece-
sar opririi ferăstrăului după acţionarea întrerupătorului.
Avertismente suplimentare
 Nu introduceţi mâinile în canalul de eliminare a aşchii-
lor. Componentele care se rotesc vă pot răni.
 Nu lucraţi cu ferăstrăul deasupra capului. În această po-
ziţie nu puteţi controla suficient scula electrică.
 Folosiţi detectoare adecvate pentru a depista conduc-
tori şi conducte de alimentare ascunse sau adresaţi-vă 
în acest scop regiei locale furnizoare de utilităţi. Atinge-
rea conductorilor electrici poate duce la incendiu şi elec-
trocutare. Deteriorarea unei conducte de gaz poate duce la 
explozie. Străpungerea unei conducte de apă provoacă pa-
gube materiale.
 Nu folosiţi scula electrică în regim staţionar. Aceasta nu 
este destinată utilizării împreună cu masa de lucru pentru 
ferăstrău.
 Nu întrebuinţaţi pânze de ferăstrău din oţel de înaltă 
performanţă. Astfel de pânze de ferăstrău se pot rupe cu 
uşurinţă.
 Nu tăiaţi metale feroase. Aşchiile incandescente pot pro-
voca aprinderea instalaţiei de aspirare a prafului.
 Apucaţi strâns maşina în timpul lucrului şi adoptaţi o 
poziţie stabilă. Scula electrică se conduce mai bine cu am-
bele mâini.
 Asiguraţi piesa de lucru. O piesă de lucru fixată cu dispo-
zitive de prindere sau într-o menghină este ţinută mai sigur 
decât cu mâna dumneavoastră.
 Înainte de a pune jos scula electrică aşteptaţi ca aceas-
ta să se oprească complet. Dispozitivul de lucru se poate 
agăţa şi duce la pierderea controlului asupra sculei electri-
ce.
 Nu deschideţi acumulatorul. Există pericol de scurtcircu-
it.
Feriţi acumulatorul de căldură, de asemeni 
de ex. de radiaţii solare continue, foc, apă şi 
umezeală. Există pericol de explozie.
 În cazul deteriorării sau utilizării necorespunzătoare a 
acumulatorului se pot degaja vapori. Aerisiţi cu aer 
proaspăt iar dacă vi se face rău consultaţi un medic. Va-
porii pot irita căile respiratorii.
 Folosiţi acumulatorul numai împreună cu scula dum-
neavoastră electrică Bosch. Numai astfel acumulatorul 
va fi protejat împotriva unei suprasolicitări periculoase.
 În urma contactului cu obiecte ascuţite ca de exemplu 


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   57


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет