Uk Оригінальна інструкція з експлуатації kk


Asistenţă clienţi şi consultanţă privind utilizareaжүктеу 9.58 Mb.
Pdf просмотр
бет40/57
Дата27.03.2017
өлшемі9.58 Mb.
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   57

Asistenţă clienţi şi consultanţă privind utilizarea
În caz de reclamaţii şi comenzi de piese de schimb vă rugăm 
să indicaţi neapărat numărul de identificare compus din 
10 cifre, conform plăcuţei indicatoare a tipului sculei elec-
trice.
Serviciul de asistenţă clienţi vă răspunde la întrebări privind 
repararea şi întreţinerea produsului dumneavoastră cât şi pie-
sele de schimb. Găsiţi desenele de ansamblu şi informaţii pri-
vind piesele de schimb şi la:
www.bosch-pt.com
Echipa de consultanţă Bosch vă răspunde cu plăcere la între-
bări privind produsele noastre şi accesoriile acestora.
România
Robert Bosch SRL
Centru de service Bosch
Str. Horia Măcelariu Nr. 30–34
013937 Bucureşti
Tel. service scule electrice: (021) 4057540
Fax: (021) 4057566
E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com
Tel. consultanţă clienţi: (021) 4057500
Fax: (021) 2331313
E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com
www.bosch-romania.ro
Transport
Acumulatorii Li-Ion integraţi respectă cerinţele legislaţiei pri-
vind transportul mărfurilor periculoase. Acumulatorii pot fi 
transportaţi rutier fără restricţii de către utilizator.
În cazul transportului de către terţi (de exemplu: transport a-
erian sau prin firmă de expediţii) trebuie respectate cerinţe 
speciale privind ambalarea şi marcarea. În această situaţie, la 
pregătirea expedierii trebuie consultat un expert în transpor-
tul mărfurilor periculoase.
Expediaţi acumulatorii numai în cazul în care carcasa acestora 
este intactă. Acoperiţi cu bandă de lipit contactele deschise şi 
ambalaţi astfel acumulatorul încât să nu se poată deplasa în 
interiorul ambalajului.
Vă rugăm să respectaţi eventualele norme naţionale supli-
mentare.
Eliminare
Sculele electrice, acumulatorii, accesoriile şi ambala-
jele trebuie direcţionate către o staţie de revalorifica-
re ecologică.
Nu aruncaţi sculele electrice şi acumulatorii/bateriile în guno-
iul menajer!
Numai pentru ţările UE:
Conform Directivei Europene 2012/19/UE 
sculele electrice scoase din uz şi, conform 
Directivei Europene 2006/66/CE, acumula-
torii/bateriile defecte sau consumate trebuie 
colectate separat şi direcţionate către o sta-
ţie de reciclare ecologică.
Acumulatori/baterii:
Li-Ion:
Vă rugăm să respectaţi indicaţiile de la 
paragraful „Transport“, pagina 172.
Sub rezerva modificărilor.
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 172  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

 Български | 173
Bosch Power Tools
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Български
Указания за безопасна работа
Общи указания за безопасна работа
Прочетете внимателно всички ука-
зания. Неспазването на приведени-
те по-долу указания може да доведе до токов удар, пожар 
и/или тежки травми.
Съхранявайте тези указания на сигурно място.
Използваният по-долу термин «електроинструмент» се от-
нася до захранвани от електрическата мрежа електроин-
струменти (със захранващ кабел) и до захранвани от аку-
мулаторна батерия електроинструменти (без захранващ 
кабел).
Безопасност на работното място
 Поддържайте работното си място чисто и добре ос-
ветено. Безпорядъкът и недостатъчното осветление 
могат да спомогнат за възникването на трудова злопо-
лука.
 Не работете с електроинструмента в среда с пови-
шена опасност от възникване на експлозия, в бли-
зост до леснозапалими течности, газове или прахо-
образни материали. По време на работа в електроин-
струментите се отделят искри, които могат да възпламе-
нят прахообразни материали или пари.
 Дръжте деца и странични лица на безопасно раз-
стояние, докато работите с електроинструмента. 
Ако вниманието Ви бъде отклонено, може да загубите 
контрола над електроинструмента.
Безопасност при работа с електрически ток
 Щепселът на електроинструмента трябва да е под-
ходящ за ползвания контакт. В никакъв случай не се 
допуска изменяне на конструкцията на щепсела. Ко-
гато работите със занулени електроуреди, не из-
ползвайте адаптери за щепсела. Ползването на 
оригинални щепсели и контакти намалява риска от въз-
никване на токов удар.
 Избягвайте допира на тялото Ви до заземени тела, 
напр. тръби, отоплителни уреди, пещи и хладилни-
ци. Когато тялото Ви е заземено, рискът от възникване 
на токов удар е по-голям.
 Предпазвайте електроинструмента си от дъжд и 
влага. Проникването на вода в електроинструмента по-
вишава опасността от токов удар.
 Не използвайте захранващия кабел за цели, за кои-
то той не е предвиден, напр. за да носите електроин-
струмента за кабела или да извадите щепсела от 
контакта. Предпазвайте кабела от нагряване, ома-
сляване, допир до остри ръбове или до подвижни 
звена на машини. Повредени или усукани кабели 
увеличават риска от възникване на токов удар.
 Когато работите с електроинструмент навън, из-
ползвайте само удължителни кабели, подходящи за 
работа на открито. Използването на удължител, 
предназначен за работа на открито, намалява риска от 
възникване на токов удар.
 Ако се налага използването на електроинструмента 
във влажна среда, използвайте предпазен прекъс-
вач за утечни токове. Използването на предпазен пре-
късвач за утечни токове намалява опасността от въз-
никване на токов удар.
Безопасен начин на работа
 Бъдете концентрирани, следете внимателно дейст-
вията си и постъпвайте предпазливо и разумно. Не 
използвайте електроинструмента, когато сте уморе-
ни или под влиянието на наркотични вещества, алко-
хол или упойващи лекарства. Един миг разсеяност 
при работа с електроинструмент може да има за по-
следствие изключително тежки наранявания.
 Работете с предпазващо работно облекло и винаги с 
предпазни очила. Носенето на подходящи за ползва-
ния електроинструмент и извършваната дейност лични 
предпазни средства, като дихателна маска, здрави 
плътнозатворени обувки със стабилен грайфер, защит-
на каска или шумозаглушители (антифони), намалява 
риска от възникване на трудова злополука.
 Избягвайте опасността от включване на електроин-
струмента по невнимание. Преди да включите щеп-
села в захранващата мрежа или да поставите акуму-
латорната батерия, се уверявайте, че пусковият 
прекъсвач е в положение «изключено». Ако, когато 
носите електроинструмента, държите пръста си върху 
пусковия прекъсвач, или ако подавате захранващо на-
прежение на електроинструмента, когато е включен, 
съществува опасност от възникване на трудова злопо-
лука.
 Преди да включите електроинструмента, се уверя-
вайте, че сте отстранили от него всички помощни ин-
струменти и гаечни ключове. Помощен инструмент, 
забравен на въртящо се звено, може да причини трав-
ми.
 Избягвайте неестествените положения на тялото. 
Работете в стабилно положение на тялото и във все-
ки момент поддържайте равновесие. Така ще можете 
да контролирате електроинструмента по-добре и по-
безопасно, ако възникне неочаквана ситуация.
 Работете с подходящо облекло. Не работете с широ-
ки дрехи или украшения. Дръжте косата си, дрехите 
и ръкавици на безопасно разстояние от въртящи се 
звена на електроинструментите. Широките дрехи, ук-
рашенията, дългите коси могат да бъдат захванати и ув-
лечени от въртящи се звена.
 Ако е възможно използването на външна аспира-
ционна система, се уверявайте, че тя е включена и 
функционира изправно. Използването на аспира-
ционна система намалява рисковете, дължащи се на от-
делящата се при работа прах.
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 173  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

174 | Български 
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Bosch Power Tools
Грижливо отношение към електроинструментите
 Не претоварвайте електроинструмента. Използвай-
те електроинструментите само съобразно тяхното 
предназначение. Ще работите по-добре и по-безопас-
но, когато използвате подходящия електроинструмент 
в зададения от производителя диапазон на натоварва-
не.
 Не използвайте електроинструмент, чиито пусков 
прекъсвач е повреден. Електроинструмент, който не 
може да бъде изключван и включван по предвидения от 
производителя начин, е опасен и трябва да бъде ремон-
тиран.
 Преди да променяте настройките на електроинстру-
мента, да заменяте работни инструменти и допълни-
телни приспособления, както и когато про-
дължително време няма да използвате електроин-
струмента, изключвайте щепсела от захранващата 
мрежа и/или изваждайте акумулаторната батерия. 
Тази мярка премахва опасността от задействане на 
електроинструмента по невнимание.
 Съхранявайте електроинструментите на места, къ-
дето не могат да бъдат достигнати от деца. Не допус-
кайте те да бъдат използвани от лица, които не са за-
познати с начина на работа с тях и не са прочели тези 
инструкции. Когато са в ръцете на неопитни потребите-
ли, електроинструментите могат да бъдат изключи-
телно опасни.
 Поддържайте електроинструментите си грижливо. 
Проверявайте дали подвижните звена функциони-
рат безукорно, дали не заклинват, дали има счупени 
или повредени детайли, които нарушават или изме-
нят функциите на електроинструмента. Преди да из-
ползвате електроинструмента, се погрижете по-
вредените детайли да бъдат ремонтирани. Много от 
трудовите злополуки се дължат на недобре поддържа-
ни електроинструменти и уреди.
 Поддържайте режещите инструменти винаги добре 
заточени и чисти. Добре поддържаните режещи ин-
струменти с остри ръбове оказват по-малко съпро-
тивление и се водят по-леко.
 Използвайте електроинструментите, допълнителни-
те приспособления, работните инструменти и т.н., 
съобразно инструкциите на производителя. При то-
ва се съобразявайте и с конкретните работни усло-
вия и операции, които трябва да изпълните. 
Използването на електроинструменти за различни от 
предвидените от производителя приложения повиша-
ва опасността от възникване на трудови злополуки.
Грижливо отношение към акумулаторни електроин-
струменти
 За зареждането на акумулаторните батерии използ-
вайте само зарядните устройства, препоръчвани от 
производителя. Когато използвате зарядни устрой-
ства за зареждане на неподходящи акумулаторни бате-
рии, съществува опасност от възникване на пожар.
 За захранване на електроинструментите използвай-
те само предвидените за съответния модел акуму-
латорни батерии. Използването на различни акуму-
латорни батерии може да предизвика трудова злополу-
ка и/или пожар.
 Предпазвайте неизползваните акумулаторни бате-
рии от контакт с големи или малки метални предме-
ти, напр. кламери, монети, ключове, пирони, винто-
ве и др.п., тъй като те могат да предизвикат късо съ-
единение. Последствията от късото съединение могат 
да бъдат изгаряния или пожар.
 При неправилно използване от акумулаторна бате-
рия от нея може да изтече електролит. Избягвайте 
контакта с него. Ако въпреки това на кожата Ви по-
падне електролит, изплакнете мястото обилно с во-
да. Ако електролит попадне в очите Ви, незабавно се 
обърнете за помощ към очен лекар. Електролитът мо-
же да предизвика изгаряния на кожата.
Поддържане
 Допускайте ремонтът на електроинструментите Ви 
да се извършва само от квалифицирани специали-
сти и само с използването на оригинални резервни 
части. По този начин се гарантира съхраняване на без-
опасността на електроинструмента.
Указания за безопасна работа с циркуляри
Техника на рязане
 ОПАСНОСТ: дръжте ръцете си на разстояние от зо-
ната на рязане и от циркулярния диск. С втората си 
ръка дръжте спомагателната ръкохватка или корпу-
са на електродвигателя. Когато държите циркуляра с 
двете си ръце, няма опасност да ги нараните с режещия 
диск.
 Не поставяйте ръцете си под детайла. Предпазният 
кожух не може да Ви защити в зоната под обработвания 
детайл.
 Регулирайте дълбочината на рязане съобразно де-
белината на стената на обработвания детайл. От об-
ратната страна на детайла дискът трябва да се подава на 
разстояние, по-малко от една височина на зъба.
 Никога не дръжте разрязвания детайл на ръка или 
притиснат към крака си. Осигурявайте детайла, като 
го захващате в стабилно приспособление. За да огра-
ничите опасността от влизане в съприкосновение с тя-
лото, заклинване на режещия диск или загуба на кон-
трол над електроинструмента, е важно да застопорите 
обработвания детайл добре.
 Когато съществува опасност по време на работа ра-
ботният инструмент да засегне скрити под повърх-
ността проводници под напрежение, допирайте 
електроинструмента само до изолираните ръкох-
ватки. При контакт с проводник под напрежение то се 
предава по металните елементи на електроинструмен-
та, което води до токов удар.
 При надлъжно разрязване винаги използвайте опо-
ра или прав направляващ ръб. Режещи дискове, кои-
то не пасват точно на монтажните елементи на електро-
инструмента, при имат биене и могат да доведат до за-
губа на контрол над електроинструмента.
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 174  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

 Български | 175
Bosch Power Tools
1 609 92A 14R | (3.2.15)
 Използвайте винаги циркулярни дискове, които са с 
посочените размери и подходящ присъединителен 
отвор (напр. ромбоиден или кръгъл). Циркулярни ди-
скове, които не пасват на монтажните елементи на цир-
куляра, по време на работа бият и водят до загуба на 
контрол над електроинструмента.
 Никога не използвайте повредени или неподходящи 
подложни шайби или винтове за режещия диск. Под-
ложните шайби и винтовете са проектирани специално 
за Вашия циркуляр и осигуряват оптимални производи-
телност и сигурност при работа.
 Откат – причини за възникване и мерки за предо-
твратяване 
– Откатът е внезапна реакция вследствие на закачане, 
заклинване или неправилно ориентиране на работния 
инструмент, което води до неконтролируемо отскачане 
на триона в посока от разрязвания детайл към работе-
щия с електроинструмента;
– ако циркулярният диск се закачи или заклини в затва-
рящата се междина на среза, той се блокира внезапно, 
а инерцията на електродвигателя оттласква циркуляра 
по посока на работещия с електроинструмента;
– ако циркулярният диск бъде усукан или насочен не-
правилно в междината на среза, зъби от задния ръб мо-
гат да се закачат в повърхността на разрязвания детайл, 
вследствие на което циркулярният диск отскача от ме-
ждината на среза по посока работещия с електроин-
струмента.
Откатът възниква като резултат от неправилното бора-
вене с електроинструмента. Това може да бъде избег-
нато чрез взимането на подходящи предпазни мерки, 
както е описано по-долу.
 Дръжте циркуляра здраво с двете ръце и заемайте 
положение, при което ръцете Ви са насочени да про-
тиводействат на евентуално възникнал откат. Тяло-
то Ви трябва да е разположено странично на равни-
ната на въртене на диска, никога не поставяйте ре-
жещия диск в една равнина с тялото си. При възник-
ване на откат циркулярът може да отскочи назад, но при 
взимане на подходящи предпазни мерки работещият с 
него може да овладее отката.
 Ако режещият диск се заклини или прекъснете ра-
бота, изключете ръчния циркуляр и го задръжте не-
подвижен в междината, докато режещият диск спре 
да се върти. Не се опитвайте да извадите ръчния 
циркуляр от детайла или да го издърпате назад, до-
като дискът се върти, в противен случай може да 
възникне откат. Открийте и отстранете причината за 
заклинването на режещия диск.
 Ако искате да включите циркуляра, докато той е в 
детайла, центрирайте режещия диск в междината и 
предварително се уверете, че зъбите не допират до 
детайла. Ако режещият диск се заклини, при включва-
не на циркуляра той може да изскочи от детайла или да 
предизвика откат.
 Когато разрязвате големи плочи, ги подпирайте, за 
да намалите опасността от заклинване на режещия 
диск. Големи плочи могат да се огънат под действие на 
силата на собствената си тежест. Плочите трябва да бъ-
дат подпирани и от двете страни, както в близост до сре-
за, така и в отдалечените им краища.
 Не използвайте затъпени или повредени режещи 
дискове. Когато дисковете са затъпени или обърнати в 
неправилната посока, разрязваната междина е тясна, 
поради което силно се увеличават триенето, както и 
опасността от заклинване и откат.
 Преди да започнете разрязването, се уверете, че 
механизмите за регулиране на дълбочината и накло-
на на разрязване са затегнати здраво. Ако по време 
на рязане под действие на възникващите сили настрой-
ките се променят, това може да доведе до заклинване и 
откат на електроинструмента.
 Бъдете особено предпазливи при разрязване в съ-
ществуващи стени или други елементи, под чиято 
повърхност може да има скрити чужди тела. Врязва-
щият се циркулярен диск може да попадне на скрит 
обект, да блокира и да предизвика откат.
Функция на долния предпазен кожух
 Винаги преди започване на работа се уверявайте, че 
долният предпазен кожух се затваря безпроблем-
но. Не използвайте циркуляра, ако долният предпа-
зен кожух не може да се движи свободно и не се за-
тваря веднага. Никога не захващайте или завърз-
вайте долния предпазен кожух в отворена позиция. 
Ако циркулярът падне на земята, долният предпазен ко-
жух може да се огъне. Отворете предпазния кожух с ло-
ста за изтегляне назад и се уверете, че кожухът може да 
се движи свободно, както и че не допира до други де-
тайли при всички възможни наклони и дълбочини на 
среза.
 Проверявайте функционирането на пружината за 
долния предпазен кожух. Ако долният кожух и пру-
жината не работят правилно, преди бъде използван, 
електроинструментът трябва да бъде ремонтиран. 
Повредени детайли, полепвания на замърсявания или 
натрупване на стружки предизвикват забавяне на дви-
жението на долния предпазен кожух.
 Отваряйте ръчно долния предпазен кожух само при 
изпълняване на специални срезове, напр. «Разряз-
ване с пробиване и под ъгъл». Отворете долния 
предпазен кожух с издърпващия се назад лост и го 
отпуснете, когато циркулярният диск се вреже в де-
тайла. При всички други видове срезове долният пред-
пазен кожух трябва да работи автоматично.
 Не оставяйте циркуляра на работния плот или на зе-
мята, без преди това долният предпазен кожух да е 
покрил режещия диск. Незащитен въртящ се по инер-
ция режещ диск ще премести циркуляра в посока, об-
ратна на посоката на рязане, и ще разреже намиращи 
се на пътя му предмети. Съобразявайте се с времето за 
въртене по инерция на диска.
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 175  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

176 | Български 
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Bosch Power Tools
Допълнителни указания за безопасна работа
 Не поставяйте пръстите си в отворите за изхвърляне 
на стружките. Можете да се нараните от въртящите се 
детайли.
 Не работете с циркуляра в таванна позицияТака не 
можете да контролирате електроинструмента в доста-
тъчна степен.
 Използвайте подходящи уреди, за да проверите за 
наличието на скрити под повърхността електро- 
и/или тръбопроводи, или се обърнете за информа-
ция към съответните местни снабдителни служби. 
Влизането на работния инструмент в съприкосновение 
с електропроводи може да предизвика пожар или то-
ков удар. Увреждането на газопровод може да предиз-
вика експлозия. Увреждането на водопровод предиз-
виква значителни материални щети.
 Не монтирайте стационарно електроинструмента. 
Той не е проектиран за работа на стенд.
 Не използвайте циркулярни дискове от бързорезна 
стомана (HSS). Такива дискове се чупят лесно.
 Не разрязвайте черни метали. Нагорещени стружки 
могат да запалят прахоуловителната система.
 По време на работа дръжте електроинструмента 
здраво с двете ръце и заемайте стабилно положение 
на тялото. С двете ръце електроинструментът се води 
по-сигурно.
 Осигурявайте обработвания детайл. Детайл, захва-
нат с подходящи приспособления или скоби, е застопо-
рен по здраво и сигурно, отколкото, ако го държите с 
ръка.
 Преди да оставите електроинструмента, изчаквайте 
въртенето да спре напълно. В противен случай из-
ползваният работен инструмент може да допре друг 
предмет и да предизвика неконтролирано преместване 
на електроинструмента.
 Не отваряйте акумулаторната батерия. Съществува 
опасност от възникване на късо съединение.
Предпазвайте акумулаторната батерия от ви-
соки температури, напр. вследствие на про-
дължително излагане на директна слънчева 
светлина или огън, както и от вода и овлажня-
ване. Съществува опасност от експлозия.
 При повреждане и неправилна експлоатация от аку-
мулаторната батерия могат да се отделят пари. Про-
ветрете помещението и, ако се почувствате нераз-


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   57


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет