Uk Оригінальна інструкція з експлуатації kk


положени, потърсете лекарска помощжүктеу 9.58 Mb.
Pdf просмотр
бет41/57
Дата27.03.2017
өлшемі9.58 Mb.
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   57

положени, потърсете лекарска помощ. Парите могат 
да раздразнят дихателните пътища.
 Използвайте акумулаторната батерия само с елек-
троинструмента, за който е предназначена. Само та-
ка тя е предпазена от опасно за нея претоварване.
 Предмети с остри ръбове, напр. пирони или отверт-
ки или силни механични въздействия могат да по-
вредят акумулаторната батерия. Може да бъде пре-
дизвикано вътрешно късо съединение и акумулаторна-
та батерия може да се запали, да запуши, да експлоди-
ра или да се прегрее.
Описание на продукта и възмож-
ностите му
Прочетете внимателно всички указания. 
Неспазването на приведените по-долу ука-
зания може да доведе до токов удар, пожар 
и/или тежки травми.
Моля, отворете разгъващата се корица с фигурите и, дока-
то четете ръководството за експлоатация, я оставете отво-
рена.
Предназначение на електроинструмента
Електроинструментът е предназначен за изпълняване на 
надлъжни и напречни прави срезове в дървесни материа-
ли, също и със скосяване.
Изобразени елементи
Номерирането на елементите на електроинструмента се 
отнася до изображенията на страниците с фигурите.
Блокировка на пусковия прекъсвач
Пусков прекъсвач
Акумулаторна батерия*
Предпазен кожух
Лост за регулиране на шарнирно окачения предпазен 
кожух
Основна плоча
Шарнирно окачен предпазен кожух
Опора за успоредно водене
Маркировка на среза 0°
10 Маркировка на среза 45°
11 Винт с крилчата глава за предварително 
установяване на наклона на среза
12 Винт с крилчата глава за опората за успоредно 
водене
13 Скала за измерване на ъгъла на скосяване
14 Бутон за блокиране на вала 
15 Спомагателна ръкохватка (Изолирана повърхност за 
захващане)
16 Шестостенен ключ
17 Ръкохватка (Изолирана повърхност за захващане)
18 Вал на електроинструмента
19 Центроващ фланец
20 Циркулярен диск*
21 Застопоряващ фланец
22 Застопоряващ винт с шайба
23 Маркировки на предпазния кожух
24 Освобождаващи бутони за акумулаторната батерия
25 Застопоряващ винт за адаптера за прахоулавяне
26 Адаптер за прахоулавяне
27 Маркуч на аспирационната уредба*
28 Скала за отчитане на дълбочината на среза
29 Застопоряващ лост за предварително регулиране на 
дълбочината на врязване
30 Двойка скоби за застопоряване*
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 176  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

 Български | 177
Bosch Power Tools
1 609 92A 14R | (3.2.15)
31 Бутон за показване на степента на зареденост на 
акумулаторната батерия*
32 Индикатор за състоянието на акумулаторната 
батерия*
33 Направляваща шина*
34 Съединително звено*
*Изобразените на фигурите и описаните допълнителни приспо-
собления не са включени в стандартната окомплектовка на 
уреда. Изчерпателен списък на допълнителните приспособле-
ния можете да намерите съответно в каталога ни за допълни-
телни приспособления.
Технически данни
Информация за излъчван шум и вибрации
Стойностите на излъчвания шум са определени съгласно 
EN 60745-2-5.
Равнището А на генерирания шум обикновено е: равнище 
на звуковото налягане 95 dB(A); мощност на звука 
106 dB(A). Неопределеност K=3,0 dB.
Работете с шумозаглушители!
Пълната стойност на вибрациите a
h
 (векторната сума по 
трите направления) и неопределеността K са изчислени 
съгласно EN 60745-2-5:
Рязане на дървесни материали: a
h
=3 m/s
2
, K=1,5 m/s
2
.
Посоченото в това ръководство за експлоатация равнище 
на генерираните вибрации е измерено съгласно процеду-
ра, стандартизирана в EN 60745, и може да служи за срав-
няване на електроинструменти един с друг. То е подходя-
що също и за предварителна ориентировъчна преценка на 
натоварването от вибрации.
Посоченото ниво на генерираните вибрации е представи-
телно за най-често срещаните приложения на електроин-
струмента. Ако обаче електроинструментът бъде използ-
ван за други дейности, с различни работни инструменти 
или без необходимото техническо обслужване, нивото на 
вибрациите може да се различава. Това би могло да увели-
чи значително сумарното натоварване от вибрации в про-
цеса на работа.
За точната преценка на натоварването от вибрации трябва 
да бъдат взимани предвид и периодите, в които електро-
инструментът е изключен или работи, но не се ползва. То-
ва би могло значително да намали сумарното натоварване 
от вибрации.
Предписвайте допълнителни мерки за предпазване на ра-
ботещия с електроинструмента от въздействието на ви-
брациите, например: техническо обслужване на 
електроинструмента и работните инструменти, поддържа-
не на ръцете топли, целесъобразна организация на работ-
ните стъпки.
Декларация за съответствие
С пълна отговорност ние декларираме, че описаният в 
раздела «Технически данни» съответства на всички валид-
ни изисквания на директивите 2011/65/EС, до 
19 април 2016: 2004/108/EО, от 20 април 2016: 
2014/30/EС, 2006/42/EО, включително на измененията 
им и покрива изискванията на стандартите: EN 60745-1, 
EN 60745-2-5.
Техническа документация (2006/42/ЕО) при:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 03.02.2015
Монтиране
Зареждане на акумулаторната батерия
 Използвайте само някое от зарядните устройства, 
посочени на страницата с допълнителните приспо-
собления. Само тези зарядни устройства са подходя-
щи за използваната във Вашия електроинструмент ли-
тиево-йонна акумулаторна батерия.
Ръчен циркуляр
GKS 18 V-LI
Каталожен номер
3 601 F6H 0..
Номинално напрежение
V=
18
Скорост на въртене на празен ход
min
-1
3900
макс. дълбочина на среза
– при наклон 0°
– при наклон 45°
mm
mm
51
40
Блокиране на вала

Размери на основната плоча
mm
146 x 272
макс. диаметър на режещия диск
mm
165
мин. диаметър на режещия диск
mm
160
макс. дебелина на тялото на 
диска
mm
1,7
макс. дебелина на зъбите/чапраз
mm
2,6
мин. дебелина на зъбите/чапраз
mm
2,0
присъединителен отвор
mm
20
Маса съгласно EPTA-Procedure 
01/2003
kg
3,9/4,1*
Допустима температура на 
околната среда
– при  зареждане
– по време на работа
**
 и за 
складиране
°C
°C
0...+45
–20...+50
препоръчителни акумулаторни 
батерии
GBA 18 V ...
препоръчителни зарядни 
устройства
AL 18..
GAL 3680
* в зависимост от използваната акумулаторна батерия
** ограничена производителност при температури <0 °C
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 177  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

178 | Български 
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Bosch Power Tools
Упътване: Акумулаторната батерия се доставя частично 
заредена. За да достигнете пълния капацитет на акумула-
торната батерия, преди първото й използване я заредете 
докрай в зарядното устройство.
Литево-йонната акумулаторна батерия може да бъде за-
реждана по всяко време, без това да съкращава дългот-
райността й. Прекъсване на зареждането също не й вреди.
Литиево-йонната акумулаторна батерия е защитена срещу 
пълно разреждане от електронния модул «Electronic Cell 
Protection (ECP)». При разреждане на акумулаторната ба-
терия електроинструментът се изключва от предпазен 
прекъсвач: Pаботният инструмент спира да се движи.
 След автоматичното изключване на електроинстру-
мента не продължавайте да натискате пусковия пре-
късвач. Акумулаторната батерия може да бъде повре-
дена.
Спазвайте указанията за бракуване.
Изваждане на акумулаторната батерия
Акумулаторната батерия 3 е с две степени на захващане, 
което трябва да предотврати падането й при натискане по 
невнимание на бутона за освобождаване на акумулатор-
ната батерия 24. Когато акумулаторната батерия е поста-
вена в електроинструмента, се придържа в нужната пози-
ция от пружина.
За демонтиране на акумулаторната батерия 3 натиснете 
освобождаващия бутон 24 и издърпайте акумулаторната 
батерия назад от електроинструмента. Не прилагайте 
усилие.
Светлинен индикатор за състоянието на акумулаторна-
та батерия (вижте фигура F)
Трите зелени светодиода 32 показват степента на зареде-
ност на акумулаторната батерия 3. Поради съображения 
за безопасност проверката на степента на зареденост на 
акумулаторната батерия може да се извършва само когато 
електроинструментът е в покой.
За да видите степента на зареденост на батерията, нати-
снете бутона 31. Това може да се извърши и при извадена 
акумулаторна батерия 3.
Ако след натискане на бутона 31 не свети нито един свето-
диод, акумулаторната батерия е повредена и трябва да бъ-
де заменена.
Поставяне/смяна на режещия диск
 Преди да извършвате каквито и да е дейности по 
електроинструмента демонтирайте акумулаторната 
батерия.
 При монтирането на циркулярния диск работете с 
предпазни ръкавици. При допир до циркулярния диск 
съществува опасност да се нараните.
 Използвайте само режещи дискове, които съответ-
стват на данните, посочени в това ръководство за 
експлоатация.
 В никакъв случай не използвайте абразивни диско-
ве.
Избор на циркулярния диск
Обзор на препоръчваните режещи дискове можете да на-
мерите в края на това ръководство за експлоатация.
Демонтиране на режещия диск (вижте фиг. А)
Най-добре е при смяна на циркулярния диск да поставите 
електроинструмента легнал на челната страна на електро-
двигателя.
– Натиснете и задръжте бутона за блокиране на вала 14.
 Натискайте бутона за блокиране на вала 14 само ко-
гато въртенето на вала е спряло напълно. В противен 
случай електроинструментът може да бъде повреден.
– С  шестостенния  ключ 16 развийте застопоряващия 
винт 22 като въртите в посоката 
.
– Завъртете шарнирния предпазен кожух 7 назад и го за-
дръжте.
– Демонтирайте застопоряващия фланец 21 и циркуляр-
ния диск 20 от вала на електроинструмента 18.
Монтиране на режещия диск (вижте фиг. А)
Най-добре е при смяна на циркулярния диск да поставите 
електроинструмента легнал на челната страна на електро-
двигателя.
– Почистете режещия диск 20 и всички детайли, които 
ще монтирате.
– Завъртете шарнирния предпазен кожух 7 назад и го за-
дръжте.
– Поставете циркуляра 20 на центроващия фланец 19
Посоката на рязане на зъбите (означена със стрелка на 
циркуляра) и стрелката за посоката на въртене на шар-
нирно окачения предпазен кожух 7 трябва да съвпадат.
– Поставете застопоряващия фланец 21 и навийте винта 
22 като го въртите в посоката 
. Внимавайте опорният 
фланец 19 и застопоряващият фланец 21 да са влезли 
правилно в позициите си.
– Натиснете и задръжте бутона за блокиране на вала 
14.
– С  шестостенния  ключ 16 затегнете застопоряващия 
винт 22 като го въртите в посоката 
. Затягащият мо-
мент трябва да бъде 6–9 Nm, това съответства на затя-
гане на ръка плюс ¼ оборот или 3 деления на маркиров-
ката 23 на предпазния кожух 4.
Система за прахоулавяне
 Преди да извършвате каквито и да е дейности по 
електроинструмента демонтирайте акумулаторната 
батерия.
 Прахове, отделящи се при обработването на материали 
като съдържащи олово бои, някои видове дървесина, 
минерали и метали могат да бъдат опасни за здравето. 
Контактът до кожата или вдишването на такива прахове 
могат да предизвикат алергични реакции и/или заболя-
вания на дихателните пътища на работещия с 
електроинструмента или намиращи се наблизо лица.
Светодиод
Капацитет
Непрекъснато светене 3 х зелено
≥2/3
Непрекъснато светене 2 х зелено
≥1/3
Непрекъснато светене 1 х зелено
<1/3
Мигаща светлина 1 x зелена
резерва
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 178  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

 Български | 179
Bosch Power Tools
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Определени прахове, напр. отделящите се при обра-
ботване на бук и дъб, се считат за канцерогенни, особе-
но в комбинация с химикали за третиране на дървесина 
(хромат, консерванти и др.). Допуска се обработването 
на съдържащи азбест материали само от съответно обу-
чени квалифицирани лица.
– За да постигате висока степен на прахоулавяне при 
работа с този електроинструмент, използвайте пра-
хосмукачките GAS 25/GAS 50/GAS 50 M при обра-
ботка на дървесина или GAS 50 MS за дървесина 
и/или минерални материали.
– Осигурявайте  добро проветряване на работното 
място.
– Препоръчва се използването на дихателна маска с 
филтър от клас P2.
Спазвайте валидните във Вашата страна законови разпо-
редби, валидни при обработване на съответните материа-
ли.
Монтиране на адаптера за прахоулавяне 
(вижте фиг. В)
Затегнете адаптера за прахоулавяне 26 със застопорява-
щия винт 25 към основната плоча 6.
Към адаптера за прахоулавяне 26 може да се включи 
шланг на прахосмукачка с диаметър 35 mm.
 Адаптерът за прахоулавяне не трябва да се монтира 
без към него да се включи външна система за прахо-
улавяне. В противен случай каналът за изхвърляне на 
стърготини може да се запуши.
 На адаптера за прахоулавяне не трябва да се поста-
вя прахоуловителна торба. В противен системата за 
прахоулавяне може да се запуши.
За осигуряване на оптимална степен на прахоулавяне 
адаптерът 26 трябва периодично да бъде почистван.
Външна система за прахоулавяне
Свържете шланга 27 с прахосмукачка (не е включена в 
окомплектовката). Обзор на възможностите за включване 
към различни прахосмукачки ще намерите в края на това 
ръководство за експлоатация.
Използваната прахосмукачка трябва да е пригодна за ра-
бота с обработвания материал.
Ако при работа се отделя особено вреден за здравето прах 
или канцерогенен прах, използвайте специализирана пра-
хосмукачка.
Работа с електроинструмента
Режими на работа
 Преди да извършвате каквито и да е дейности по 
електроинструмента демонтирайте акумулаторната 
батерия.
Регулиране на дълбочината на врязване 
(вижте фиг. C)
 Регулирайте дълбочината на рязане съобразно де-
белината на стената на обработвания детайл. От об-
ратната страна на детайла дискът трябва да се подава на 
разстояние, по-малко от една височина на зъба.
Освободете застопоряващия лост 29. За намаляване на 
дълбочината на врязване отдалечете циркуляра от основ-
ната плоча 6, за увеличаване – приближете циркуляра 
към основната плоча 6. Установете желания размер на 
скалата за дълбочината на врязване. Отново затегнете за-
стопоряващия лост 29.
Силата на затягане на застопоряващия лост 29 може да бъ-
де регулирана. За целта развийте застопоряващия лост 29 
и го навийте отново отместен на най-малко 30° обратно на 
часовниковата стрелка.
Регулиране на ъгъла на скосяване
Най-добре е да поставите електроинструмента легнал на 
челната страна на предпазния кожух 4.
Развийте винта с крилчата глава 11. Наклонете циркуляра 
настрани. Настройте желания наклон, като отчитате по 
скалата 13. Затегнете отново винта с крилчата глава 11.
Упътване: При срезове под наклон дълбочината на среза 
е по-малка от стойността, която се отчита по скалата 28.
Маркировки за среза
Маркировката 0° 9 показва позицията на режещия диск 
при рязане под прав ъгъл. Маркировката 45° 10 показва 
позицията на режещия диск при рязане под наклон 45°.
За прецизно отрязване по размер поставете циркуляра на 
детайла, както е показано на фигурата. Най-добре е пред-
варително да извършите пробен срез.
Пускане в експлоатация
Поставяне на акумулаторната батерия
 Използвайте само оригинални литиево-йонни бате-
рии, производство на Бош, с посоченото на табелка-
та на Вашия електроинструмент номинално напре-
жение. Използването на други акумулаторни батерии 
може да предизвика травми и опасност от пожар.
Вкарайте заредената акумулаторна батерия 3 отпред в 
крака на електроинструмента. Притиснете я докрай в кра-
ка, докато червената ивица се скрие и акумулаторната ба-
терия бъде захваната сигурно.
Включване и изключване
За включване на електроинструмента първо натиснете 
бутона за деблокиране на пусковия прекъсвач 1 и след то-
ва dнатиснете и задръжте пусковия прекъсвач 2.
За изключване на електроинструмента отпуснете пуско-
вия прекъсвач 2.
Упътване: Поради съображения за сигурност пусковият 
прекъсвач 2 не може да бъде застопорен във включено по-
ложение и по време на работа трябва да бъде държан нати-
снат.
45°


45°
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 179  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

180 | Български 
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Bosch Power Tools
За да пестите енергия, дръжте електроинструмента вклю-
чен само когато го ползвате.
Спирачка
Вградена спирачка съкращава въртенето по инерция на 
циркуляра след изключване на електроинструмента.
Защита срещу пълно разреждане
Литиево-йонната акумулаторна батерия е защитена срещу 
пълно разреждане от електронния модул «Electronic Cell 
Protection (ECP)». При разреждане на акумулаторната ба-
терия електроинструментът се изключва от предпазен 
прекъсвач: Pаботният инструмент спира да се движи.
Указания за работа
Предпазвайте режещите дискове от резки натоварвания и 
удари.
Водете електроинструмента равномерно и с леко притис-
кане по посока на рязане. Твърде силното подаване нама-
лява значително дълготрайността на работните инстру-
менти и може да повреди електроинструмента.
Производителността на рязане и качеството на среза за-
висят в значителна степен от състоянието и формата на зъ-
бите на режещия диск. Затова използвайте само добре за-
точени и подходящи за разрязвания материал дискове.
Разрязване на дървесен материал
Изборът на режещия диск зависи от вида на дървесината, 
качеството и дали се разрязва надлъжно или напречно на 
влакната.
При надлъжно разрязване на смърч/бор се образуват дъл-
ги, спираловидни стърготини.
Отделящият се при обработването на бук и дъб прах е из-
ключително вреден за здравето, затова винаги работете с 
прахоуловителна/аспирационна система.
Разрязване с опора за успоредно водене 
(вижте фиг. D)
Опората за успоредно водене 8 позволява извършването 
на прецизни срезове успоредно на ръб на детайла, напр. 
разрязването на еднакви летви.
Разрязване с помощна опора (вижте фиг. Е)
За обработване на по-големи детайли или за разрязване 
по права линия можете да закрепите към детайла дъска 
или летва като помощна опора и да водите циркуляра, като 
опирате основната плоча към нея.
Разрязване с водеща шина (вижте фигура G)
С помощта на водещата шина 33 можете да изпълнявате 
праволинейни срезове.
Упътване: Използвайте направляващата шина 33 само за 
перпендикулярни срезове. При срезове под наклон може 
да повредите направляващата шина 33.
Специалната й повърхност увеличава триенето, като пре-
дотвратява плъзгането й по повърхността на детайла и 
предпазва повърхността му от повреждане. Антифрик-
ционният повърхностен слой на водещата шина позволява 
лекото водене на електроинструмента.
Поставете ръчния циркуляр непосредствено върху на-
правляващата шина 33. Застопорете направляващата ши-
на 33 към детайла по подходящ начин, напр. винтови ско-
би, така, че тясното рамо на направляващата шина 33 да е 
към циркуляра.
Не се допуска водещата шина 33 да стърчи откъм раз-
рязваната страна на детайла.
Включете електроинструмента и го водете равномерно с 
леко притискане по посока на рязане.
С помощта на съединителното звено 34 могат да бъдат 
наставени две водещи шини. Застопоряването се извърш-
ва с помощта на четирите винта, които са на съединително-
то звено.
Указания за оптимална работа с акумулаторната бате-
рия
Предпазвайте акумулаторната батерия от влага и вода.
Съхранявайте акумулаторната батерия само в темпера-
турния диапазон от –20 °C до 50 °C. Напр. не оставяйте 
акумулаторната батерия през лятото в автомобил на слън-
це.
Периодично почиствайте вентилационните отвори на аку-
мулаторната батерия с мека чиста и суха четка.
Съществено съкратено време за работа след зареждане 
показва, че акумулаторната батерия е изхабена и трябва 
да бъде заменена.
Спазвайте указанията за бракуване.
Поддържане и сервиз
Поддържане и почистване
 Преди да извършвате каквито и да е дейности по 
електроинструмента (напр. техническо обслужва-
не, смяна на работния инструмент и т.н.), когато го 
транспортирате или съхранявате, демонтирайте 
акумулаторната батерия. Съществува опасност от на-
раняване при задействане на пусковия прекъсвач по 
невнимание.
 За да работите качествено и безопасно, поддържай-


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   57


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет