Uk Оригінальна інструкція з експлуатації kkжүктеу 9.58 Mb.
Pdf просмотр
бет44/57
Дата27.03.2017
өлшемі9.58 Mb.
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   57

Отстранување
Електричните апарати, батериите, опремата и 
амбалажите треба да се отстранат на еколошки 
прифатлив начин.
Не ги фрлајте електричните апарати и батериите во 
домашната канта за ѓубре!
Само за земји во рамки на ЕУ
Според европската регулатива 
2012/19/EU електричните апарати што се 
вон употреба и дефектните или 
искористените батерии според 
регулативата 2006/66/EC мора одделно 
да се соберат и да се рециклираат за 
повторна употреба.
Батерии:
Литиум-јонски:
Ве молиме внимавајте на 
напомените во дел „Транспорт“, 
cтрана 189.
Се задржува правото на промена.
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 189  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

190 | Srpski 
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Bosch Power Tools
Srpski
Uputstva o sigurnosti
Opšta upozorenja za električne alate
Čitajte sva upozorenja i uputstva. 
Propusti kod pridržavanja 
upozorenja i uputstava mogu imati za posledicu električni 
udar, požar i/ili teške povrede.
Čuvajte sva upozorenja i uputstva za budućnost.
Pojam upotrebljen u upozorenjima „električni alat“ odnosi se 
na električne alate sa radom na mreži (sa mrežnim kablom) i 
na električne alate sa radom na akumulator (bez mrežnog 
kabla).
Sigurnost na radnom mestu
 Držite Vaše radno područne čisto i dobro osvetljeno. 
Nered ili neosvetljena radna područja mogu voditi 
nesrećama.
 Ne radite sa električnim alatom u okolini ugroženoj 
eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tečnosti, 
gasovi ili prašine. Električni alati prave varnice koje mogu 
zapaliti prašinu ili isparenja.
 Držite podalje decu i druge osobe za vreme korišćenja 
električnog alata. Prilikom rada možete izgubiti kontrolu 
nad aparatom.
Električna sigurnost
 Priključni utikač električnog alata mora odgovarati 
utičnici. Utikač nesme nikako da se menja. Ne 
upotrebljavajte adaptere utikača zajedno sa 
električnim alatima zaštićenim uzemljenjem. Ne 
promenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju rizik 
električnog udara.
 Izbegavajte kontakt telom sa uzemljenim površinama 
kao cevi, grejanja, šporet i rashladni ormani. Postoji 
povećani rizik od električnog udara ako je Vaše telo 
uzemljeno.
 Držite aparat što dalje od kiše ili vlage. Prodor vode u 
električni alat povećava rizik od električnog udara.
 Ne nosite električni alat za kabl, ne vešajte ga ili ne 
izvlačite ga iz utičnice. Držite kabl dalje od vreline, ulja, 
oštrih ivica ili delova aparata koji se pokreću. Oštećeni 
ili uvrnuti kablovi povećavaju rizik električnog udara.
 Ako sa električnim alatom radite u prirodi, 
upotrebljavajte samo produžne kablove koji su 
pogodni za spoljnu upotrebu. Upotreba produžnog kabla 
uzemljenog za spoljnu upotrebu smanjuje rizik od 
električnog udara.
 Ako rad električnog alata ne može da se izbegne u 
vlažnoj okolini, koristite prekidač strujne zaštite pri 
kvaru. Upotreba prekidača strujne zaštite pri kvaru 
smanjuje rizik od električnog udara.
Sigurnost osoblja
 Budite pažljivi, pazite na to, šta radite i idite razumno 
na posao sa Vašim električnim alatom. Ne koristite 
električni alat ako ste umorni ili pod uticajem droge, 
alkohola ili lekova. Momenat nepažnje kod upotrebe elek-
tričnog alata može voditi ozbiljnim povredama.
 Nosite ličnu zaštitnu opremu i uvek zaštitne naočare. 
Nošenje lične zaštitne opreme, kao maske za prašinu, 
sigurnosne cipele koje ne kližu, zaštitni šlem ili zaštitu za 
sluh, zavisno od vrste i upotrebe električnog alata, 
smanjuju rizik od povreda.
 Izbegavajte nenamerno puštanje u rad. Uverite se da je 
električni alat isključen, pre nego što ga priključite na 
struju i/ili na akumulator, uzmete ga ili nosite. Ako 
prilikom nošenja električnog alata držite prst na prekidaču 
ili aparat uključen priključujete na struju, može ovo voditi 
nesrećama.
 Uklonite alate za podešavanje ili ključeve za zavrtnje, 
pre nego što uključite električni alat. Neki alat ili ključ 
koji se nalazi u rotirajućem delu aparata, može voditi 
nesrećama.
 Izbegavajte nenormalno držanje tela. Pobrinite se uvek 
da stabilno stojite i održavajte u svako doba ravnotežu. 
Na taj način možete bolje kontrolisati električni alat u 
neočekivanim situacijama.
 Nosite pogodnu odeću. Ne nosite široku odeću ili nakit. 
Držite kosu, odeću i rukavice dalje od pokretnih delova. 
Opušteno odelo, dugu kosu ili nakit mogu zahvatiti 
rotirajući delovi.
 Ako mogu da se montiraju uredjaji za usisavanje i 
skupljanje prašine, uverite se da li su priključeni i 
upotrebljeni kako treba. Upotreba usisavanja prašine 
može smanjiti opasnosti od prašine.
Brižljiva upotreba i ophodjenje sa električnim alatima
 Ne preopterećujte aparat. Upotrebljavajte za Vaš 
posao električni alat odredjen za to. Sa odgovarajućim 
električnim alatom radite bolje i sigurnije u navedenom 
području rada.
 Ne koristite nikakav električni alat čiji je prekidač u 
kvaru. Električni alat koji se ne može više uključiti ili 
isključiti, je opasan i mora se popraviti.
 Izvucite utikač iz utičnice i/ili uklonite akumulator pre 
nego što preduzmete podešavanja na aparatu, 
promenu delova pribora ili ostavite aparat. Ova mera 
opreza sprečava nenameran start električnog alata.
 Čuvajte nekorišcene električne alate izvan dometa 
dece. Ne dozvoljavajte korišcenje aparata osobama 
koje ne poznaju aparat ili nisu pročitale ova uputstva. 
Električni alati su opasni, kada ih koriste neiskusne osobe.
 Održavajte brižljivo električni alat. Kontrolišite da li 
pokretni delovi aparata besprekorno funkcionišu i ne 
„lepe“, da li su delovi polomljeni ili su tako oštećeni da 
je oštećena funkcija električnog alata. Popravite ove 
oštećene delove pre upotrebe. Mnoge nesreće imaju 
svoje uzroke u loše održavanim električnim alatima.
UPOZORENJE
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 190  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

 Srpski | 191
Bosch Power Tools
1 609 92A 14R | (3.2.15)
 Održavajte alate za sečenja oštre i čiste. Brižljivo 
održavani alati za sečenja sa oštrim ivicama manje 
„slepljuju“ i lakše se vode.
 Upotrebljavajte električni alat, pribor, alate koji se 
umeću itd. prema ovim uputstvima. Obratite pažnju 
pritom na uslove rada i posao koji morate obaviti. 
Upotreba električnih alata za druge namene koje nisu 
predvidjene, može voditi opasnim situacijama.
Brižljivo ophodjenje i upotreba akku-alata
 Punite akku samo u aparatima za punjenje, koje je 
preporučio proizvodjač. Za aparat za punjenje koji je 
pogodan za odredjenu vrstu baterija, postoji opasnost od 
požara, ako se upotrebljava sa drugim baterijama.
 Upotrebljavajte samo akku predvidjene za to u 
električnim alatima. Upotreba drugih baterija može voditi 
povredama i požaru.
 Držite ne korišćeni akku dalje od kancelarijskih 
spajalica, novčića, ključeva, eksera, zavrtanja ili drugih 
malih metalnih predmeta, koji mogu prouzrokovati 
premošćavanje kontakata. Kratak spoj izmedju 
kontakata baterije može imati za posledicu opekotine ili 
vatru.
 Kod pogrešne primene može tečnost da izadje iz akku. 
Izbegavajte kontakt sa njom. Kod slučajnog kontakta 
isperite sa vodom. Ako tečnost dospe u oči, iskoristite i 
dodatnu lekarsku pomoć. Tečnost baterije koja izlazi 
može voditi nadražajima kože ili opekotinama.
Servisi
 Neka Vam Vaš električni alat popravlja samo 
kvalifikovano osoblje i samo sa originalnim rezervnim 
delovima. Tako se obezbedjuje, da ostane sačuvana 
sigurnost aparata.
Sigurnosna uputstva za kružne testere
Postupak testerisanja
 OPASNOST: Ne idite sa Vašim rukama u područje 
testere i lista testere. Držite sa Vašom drugom rukom 
dodatnu dršku ili kućište motora. Ako obe ruke drže 
testeru, one se ne mogu povrediti od lista testere.
 Ne hvatajte ispod radnog komada. Zaštitna hauba Vas ne 
može zaštititi ispod radnog komada od lista testere.
 Podesite dubinu preseka debljini radnog komada. Ne bi 
trebalo da se vidi ispod radnog komada manje od cele 
visine zuba.
 Ne držite radni komad koji se seče nikada u ruci ili 
preko noge. Osigurajte radni komad na nekom 
stabilnom pritezaču. Važno je radni komad dobro 
pričvrstiti, da bi minimizirali opanost od kontakta sa telom, 
stezanja lista testere ili gubitka kontrole.
 Električni alat uhvatite samo za izolovane površine 
drške, kada izvodite radove kod kojih upotrebljeni alat 
može da naiđe na skrivene vodove električne struje. 
Kontakt sa vodom koji provodi napon takođe pod napon 
stavlja i metalne delove električnog alata i dovodi do 
električnog udara.
 Upotrebljavajte kod sečenja po dužini uvek graničnik ili 
ispravnu vodjicu ivice. Ovo poboljšava tačnost sečenja i 
smanjuje mogućnost da se list testere zaglavi.
 Upotrebljavajte uvek listove testere prave veličine i sa 
odgovarajućim prihvatnim otvorom (na primer u obliku 
romba ili okrugao). Listovi testere koji ne odgovaraju 
montažnim delovima testere, okreću se ekscentrično i 
utiču na gubitak kontrole.
 Ne upotrebljavajte nikada oštećene ili pogrešne 
podmetače lista testere ili-zavrtnje. Podmetači lista 
testere i završnji su specijalno konstruisani za Vašu 
testeru, za optimalni učinak i sigurnost u radu.
 Povratan udarac – Uzroci i odgovarajuća sigurnosna 
uputstva 
– Povratan udarac je iznenadna reakcija usled lista testere 
koji zapinje, „slepljuje “ i koji je pogrešno centriran, koja 
utiče na to, da se nekontrolisana testera podiže i pokreće iz 
radnog komada nepolje u pravcu osobe koja radi. 
– Kada list testerre zapinje ili „slepljuje“ u zazoru testere, 
ona blokira i motorna sila udara nazad testeru u pravcu 
radnika. 
– Ako se list testere u zazoru izvije ili pogrešno centrira, 
mogu zubi zadnje ivice lista testere zakačiti površinu 
radnog komada, pričem se list testere vraća nazad iz 
zazora i iskače u pravcu radnika. 
Povratan udarac je posledica pogrešne ili felerične 
upotrebre testere. On se može sprečiti pogodnim merama 
opreza kao što je opisano u daljem tekstu.
 Držite čvrsto testeru sa obe ruke i Vaše ruke dovedite u 
položaj u kojem možete prihvatiti sile povratnog 
udarca. Držite se uvek postrani lista testere, nikada u 
jednoj liniji list testere sa Vašim telom. Pri povratnom 
udarcu može testera skočiti unazad, medjutim radnik 
može predvidjenim merama opreza savladati sile 
povratnog udarca.
 Ako list testere zaglavljuje ili Vi prekidate rad, 
isključite testeru i držite je mirno u radnom komadu, 
dok se list testere ne umiri. Nikada ne pokušavajte, da 
uklonite testeru iz radnog komada ili da je povlačite 
unazad, a da se list testere okreće, jer može uslediti 
povratni udarac. Pronadjite i uklonite urzor za 
zaglavljivanje lista testere.
 Ako hoćete ponovo da pokrenete testeru koja se nalazi 
u radnom komadu, centrirajte list testere u procepu 
testere i prokontrolišite, da li zubi testere ne zapinju u 
radnom komadu. Ako list testere zapinje, može se 
pokretati napolje iz radnog komada i prouzrokovati 
povratan urarac, kada se ponovo pokrene testera.
 Učvrstite velike ploče, da bi smanjili rizik povratnog 
udarca listom testere koji zapinje. Velike ploče se mogu 
usled svoje vlastite težine savijati. Ploče se moraju na obe 
strane učvrstiti, kako u blizini procepa testere tako i na 
ivici.
 Ne upotrebljavajte tupe ili oštećene listove testere. 
Listovi testere sa tupim ili pogrešno centriranim zubima 
prouzrokuju usled uskog procepa testere povećano trenje, 
zapinjanje lista testere i povratan udarac.
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 191  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

192 | Srpski 
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Bosch Power Tools
 Čvrsto stegnite pre testerisanja podešavanje za dubinu 
i ugao preseka. Ako se za vreme testerisanja promene 
uglovi, može se list testere zaglaviti i nastupiti povratni 
udarac.
 Budite posebno oprezni kod testerisanja u postojeće 
zidove ili druga nevidljiva područja. Uronjeni list testere 
može pri testerisanju u skrivene objekte blokiradi i 
prouzrokovati povratan udarac.
Funkcija donje zaštitne haube
 Pre svakog korišćenja prokontrolišite, da li donja 
zaštitna hauba besprekorno zatvara. Ne 
upotrebljavajte testeru, ako se donja zaštitna hauba ne 
pokreće slobodno i odmah zatvara. Nikada ne 
učvršćujte ili vezujte donju zaštitnu haubu u otvorenoj 
poziciji. Ako bi testera nenamerno pala na pod, može se 
donja zaštitna hauba iskriviti. Otvorite zaštitnu haubu sa 
polugom za vraćanje nazad i uverite se, da se slobodno 
pokreće i da pri svim uglovima i dubinama sečenja ne 
dodiruje ni list testere a ni druge delove.
 Prokontrolišite funkciju opruge za donju zaštitnu 
haubu. Neka sačeka testera sa upotrebom ako donja 
zaštitna hauba i opruga ne rade besprekorno. Oštećeni 
delovi, lepljive naslage ili nagomilana piljevina 
omogućavaju donjoj zaštitnoj haubi da funkcioniše sa 
kašnjenjem.
 Rukom otvorite donju zaštitnu haubu samo u slučaju 
specijalnih rezanja, kao što su „dubinska i ugaona 
rezanja“. Otvorite donju zaštitnu haubu pomoću ručice 
koja se povlači u nazad i otpustite je ukoliko je list 
testere zaronio u radni komad. Kod svih drugih radova 
testerom donja zaštitna hauba treba automatski da radi.
 Ne stavljajte testeru na radni sto ili pod, a da donja 
zaštitna hauba nije pokrila list testere. Nezaštićeni list 
testere u radu pokreće testeru nasuprot pravca sečenja i 
seče šta mu je na putu. Pazite pritom na vreme 
zaustavljanja testere.
Dodatna uputstva sa upozorenjem
 Ne hvatajte sa rukama u otvor za izbacivanje piljevine. 
Možete se povrediti na delove koji se okreću.
 Ne radite sa testerom iznad glave. Imate tako malo 
kontrole nad električnim alatom.
 Upotrebljavajte pogodne aparate za detekciju, da bi 
ušli u trag skrivenim vodovima snabdevanja, ili 
pozovite za to mesno društvo za napajanje. Kontakt sa 
električnim vodovima može voditi vatri i električnom 
udaru. Oštećenje nekog gasovoda može voditi ekploziji. 
Prodiranje u vod sa vodom prouzrokovaće oštećenje 
predmeta.
 Ne koristite električni alat stacionarno. Nije konstruisan 
za rad sa stolom za sečenje.
 Ne upotrebljavajte listove testere od HSS-čelika. Takvi 
listovi testere se mogu lako lomiti.
 Ne testerišite metale gvoždja. Usijani opiljci mogu 
zapaliti usisavanje prašine.
 Držite čvrsto električni alat prilikom rada sa obe ruke i 
pobrinite se da sigurno stojite. Električni alat se sigurnije 
vodi sa obe ruke.
 Obezbedite radni komad. Radni komad kojeg čvrsto drže 
zatezni uredjaji ili stega sigurnije se drži nego sa Vašom 
rukom.
 Sačekajte da se električni alat umiri, pre nego što ga 
ostavite. Upotrebljeni alat se može zakačiti i gubitkom 
kontrole voditi preko električnog alata.
 Ne otvarajte bateriju. Postoji opasnost od kratkog spoja.
Zaštitite aku bateriju od izvora toplote, npr. i od 
trajnog Sunčevog zračenja, vatre, vode i vlage. 
Inače postoji opasnost od eksplozije.
 Kod oštećenja i nestručne upotrebe akumulatora mogu 
izlaziti pare. Dovedite svež vazduh i potražite lekara 
ako dodje do tegoba. Para može nadražiti disajne puteve.
 Upotrebljavajte akumulator samo u vezi sa Vašim 
Bosch električnim alatom. Samo tako se akumulator 
zaštićuje od opasnost preopterećenja.
 Akumulaciona baterija može da se ošteti oštrim 
predmetima kao npr. ekserima ili odvijačima 
zavrtnjeva. Može da dođe do internog kratkog spoja i 
akumulaciona baterija može da izgori, dimi, eksplodira ili 
da se pregreje.
Opis proizvoda i rada
Čitajte sva upozorenja i uputstva. Propusti 
kod pridržavanja upozorenja i uputstava mogu 
imati za posledicu električni udar, požar i/ili 
teške povrede.
Molimo da otvorite preklopljenu stranicu sa prikazom aparata 
i ostavite ovu stranicu otvorenu, dok čitate uputstvo za rad.
Upotreba prema svrsi
Električni alat je zamišljen, da izvodi na čvrstoj podlozi dužna 
i poprečna sečenja sa pravim presekom a u drvetu sa 
iskošenjem. 
Komponente sa slike
Označavanje brojevima komponenti sa slika odnosi se na 
prikaz električnog alata na grafičkoj strani.
Blokada uključivanja za prekidač za uključivanje-
isključivanje
Prekidač za uključivanje-isključivanje
Akumulator*
Zaštitna hauba
Poluga za podešavanje klatne zaštitne haube
Osnovna ploča
Klatna zaštitna hauba
Paralelni graničnik
Oznaka sečenja 0°
10 Oznaka sečenja 45°
11 Leptir zavrtanj za biranje ugla zakošenja
12 Leptir zavrtanj za paralelni graničnik
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 192  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

 Srpski | 193
Bosch Power Tools
1 609 92A 14R | (3.2.15)
13 Skala ugla iskošenja
14 Taster za blokadu vretena
15 Dodatna drška (izolovana površina za prihvat)
16 Imbus ključ
17 Drška (izolovana površina za prihvat)
18 Vreteno testere
19 Prirubnica za prihvat
20 List kružne testere*
21 Zatezna prirubnica
22 Zavrtanj za zatezanje sa pločom
23 Oznake na zaštitnoj haubi
24 Dugme za deblokadu akumulator
25 Zavrtanj za pričvršćivanje adaptera
26 Adapter za usisavanje
27 Crevo za usisavanje*
28 Skala dubine sečenja
29 Zatezna poluga za biranje dubine sečenja
30 Par stega*
31 Taster za pokazivač stanja punjenja*
32 Akku-pokazivanje stanja punjenja*
33 Poluga vodjice*
34 Komad za povezivanje*
*Prikazani ili opisani pribor ne spada u standardno pakovanje. 
Kompletni pribor možete da nađete u našem programu pribora.
Tehnički podaci
Informacije o šumovima/vibracijama
Vrednosti emisije šumova se određuju u skladu sa 
EN 60745-2-5.
Nivo šumova uredjaja označen sa A iznosi tipično: Nivo 
zvučnog pritiska 95 dB(A); Nivo snage zvuka 106 dB(A). 
Nesigurnost K=3,0 dB.
Nosite zaštitu za sluh!
Ukupne vrednostri vibracija a
h
 (zbir vektora tri pravca) i 
nesigurnost K su dobijeni prema EN 60745-2-5:
Testerisanje drveta: a
h
=3 m/s
2
, K=1,5 m/s
2
.
Nivo vibracija naveden u ovim uputstvima je izmeren prema 
mernom postupku koji je standardizovan u EN 60745 i može 
da se koristi za poređenje električnih alata jedan sa drugim. 
Pogodan je i za privremenu procenu opterećenja vibracijama.
Navedeni nivo vibracija predstavlja prvenstveno primenu 
električnog alata. Ako se svakako električni alat upotrebljava 
za druge namene sa pomoću različitih pribora ili nedovoljno 
održavanja, može doći do odstupanja nivoa vibracija. Ovo 
može u značajnoj meri povećati opterećenje vibracijama 
preko celog radnog vremena.
Za tačnu procenu opterećenja vibracijama trebalo bi uzeti u 
obzir i vreme, u kojem je uređaj uključen ili radi, međutim nije 
stvarno u upotrebi. Ovo može značajno redukovati 
opterećenje vibracijama preko celog radnog vremena.
Utvrdite dodatne mere sigurnosti radi zaštite radnika pre 
delovanja vibracija kao na primer: Održavanje električnog 
alata i upotrebljeni alati, održavanje toplih ruku, organizacija 
odvijanja posla.
Izjava o usaglašenosti
Izjavljujemo pod punom krivičnom i materijalnom odgovorno-
sti da pod „Tehnički podaci“ opisani proizvod odgovara svim 
dotičnim odredbama instrukcije 2011/65/EU, do 
19. aprila 2016. godine: 2004/108/EC, od 20. aprila 2016. 
godine: 2014/30/EU, 2006/42/EC uključujući njene izmene 
i da je u skladu sa sledećim normama: EN 60745-1, 
EN 60745-2-5.
Tehnička dokumentacija (2006/42/EC) kod:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 03.02.2015
Ručna kružna testera
GKS 18 V-LI
Broj predmeta
3 601 F6H 0..
Nominalni napon
V=
18
Broj obrtaja na prazno
min
-1
3900
max. dubina sečenja
– Pri  uglu  zakošenja  0°
– Pri  uglu  zakošenja  45°
mm
mm
51
40
Blokada vretena

Dimenzije osnovne ploče
mm
146 x 272
maks. presek lista testere
mm
165
min. presek lista testere
mm
160
maks. debljina osnovnog lista
mm
1,7
maks. razmetanje debljine zuba
mm
2,6
min. razmetanje debljinje zuba
mm
2,0
Otvor za prihvat
mm
20
Težina prema EPTA-Procedure 
01/2003
kg
3,9/4,1*
Dozvoljena ambijentalna 
temperatura
– prilikom  punjenja
– prilikom režima rada
**
 i prilikom 
skladištenja
°C
°C
0...+45
–20...+50
* Zavisno od upotrebljenog akumulatora
** ograničena snaga na temperaturama <0 °C
Preporučene akumulacione 
baterije
GBA 18 V ...
Preporučeni punjači
AL 18..
GAL 3680
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   57


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет