Uk Оригінальна інструкція з експлуатації kkжүктеу 9.58 Mb.
Pdf просмотр
бет45/57
Дата27.03.2017
өлшемі9.58 Mb.
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   57

Ručna kružna testera
GKS 18 V-LI
* Zavisno od upotrebljenog akumulatora
** ograničena snaga na temperaturama <0 °C
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 193  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

194 | Srpski 
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Bosch Power Tools
Montaža
Punjenje akumulatora
 Koristite samo uredjaje za punjenje koji su navedeni na 
strani sa priborom. Samo ovi uredjaji za punjenje su 
usaglašeni sa Li-jonskim akumulatorom koji se koristi u 
Vašem električnom alatu.
Uputstvo: Akumulator se isporučuje delimično napunjen. Da 
bi osigurali punu snagu akumulatora, punite akumulator pre 
prve upotrebe u aparatu za punjenje.
Li-jonski akumulator može da se puni u svako doba, a da ne 
skraćujemo životni vek. Prekidanje radnje punjenja ne šteti 
akumulatoru.
Li-jonski akumulator je zaštićen od prevelikog pražnjenja sa 
„Electronic Cell Protection (ECP)“. Kod ispražnjenog 
akumulatora isključuje se električni alat preko zaštitne veze. 
Upotrebljeni alat se više ne pokreće.
 Ne pritiskajte posle automatskog isključenja električ-
nog alata dalje na prekidač za uključivanje-isključi-
vanje. Akumulator se može oštetiti.
Obratite pažnju na uputstva za uklanjanje djubreta.
Vadjenje akumulatora
Akumulator 3 raspolaže sa dva stepena blokade, koji treba da 
spreče, da akumulator kod nenamernog pritiskivanja tastera 
za deblokadu akumulatora 24 ispadne napolje. Dokle god se 
akumulator nalazi u električnom alatu, drži ga u poziciji 
opruga.
Za skidanje akumulatora 3 pritisnite taster za deblokadu 24 i 
povucite akumulator unazad iz električnog alata. Ne koristite 
snagu.
Pokazivanje stanja punjenja akumulatora 
(pogledajte sliku F)
Tri zelena LED pokazivača stanja punjenja akumulatora 32 
pokazuju stanje punjenja akumulatora 3. Iz razloga sigurnosti 
je odziv o stanju punjenja moguć samo u stanju mirovanja 
električnog alata.
Pritisnite taster 31 za pokazivanje stanja napunjenosti. To je 
moguće i kod izvađene aku baterije 3.
Ako posle pritiskivanja tastera 31 ne svetli nijedan LED, 
akumulator je u kvaru i mora se zameniti.
Montaža lista kružne testere/promena
 Pre svih radova na električnom alatu izvadite bateriju 
napolje.
 Nosite pri montaži lista testere zaštitne rukavice. Pri 
dodiru lista testere postoji opasnost od povrede.
 Upotrebljavajte samo listove testere, koji odgovaraju 
karakterističnim podacima navedenim u ovom 
uputstvu za rad.
 Nikako ne upotrebljavajte brusne ploče kao alat za 
korišćenje.
Biranje lista testere
Pregled preporučenih listova testere naći ćete na kraju ovoga 
uputstva.
Demontaža lista testere (pogledajte sliku A)
Postavite električni alat za promenu alata najbolje na bočnu 
stranu kućišta motora.
– Pritisnite taster za blokadu vretena 14 i držite ga pritisnut.
 Aktivirajte taster za blokadu vretena 14 samo pri 
vretenu testere u stanju mirovanja. Električni alat se 
može inače oštetiti.
– Odvrnite sa imbus ključem 16 zatezni zavrtanj 22 napolje 
u pravcu okretanja 
.
– Iskrenite nazad klatnu zaštitnu haubu 7 i držite je čvrsto.
– Skinite zateznu priribnicu 21 i list testere 20 sa vretena 
testere 18.
Montiranje lista testere (pogledajte sliku A)
Postavite električni alat za promenu alata najbolje na bočnu 
stranu kućišta motora.
– Očistite list testere 20 i sve montirajuće delove zatezanja.
– Iskrenite nazad klatnu zaštitnu haubu 7 i držite je čvrsto.
– Stavite list testere 20 na prihvatnu prirubnicu 19. Pravac 
sečenja zuba (Pravac strelice na listu testere) i strelica za 
pravac okretanja na zaštitnoj klatnoj haubi 7 moraju biti 
usaglašeni.
– Postavite zateznu prirubnicu 21 i zavrnite zatezni zavrtanj 
22 u pravcu okretanja 
. Pazite na pravi položaj za 
ugradnju prihvatne prirubnice 19 i zatezne prirubnice 21.
– Pritisnite taster za blokadu vretena 14 i držite ga pritisnut.
– Čvrsto stegnite sa imbus ključem 16 zatezni zavrtanj 22 u 
pravcu okretanja 
. Zatezni momenat treba 6–9 Nm da 
iznosi, što odgovara stegnuti rukom uz dodatak jedan ¼ 
okretaj ili 3 podeoka oznake 23 na zaštitnoj haubi 4.
Usisavanje prašine/piljevine
 Pre svih radova na električnom alatu izvadite bateriju 
napolje.
 Prašine od materijala kao što je premaz koji sadrži olovo, 
neke vrste drveta, minerali i metal mogu biti štetni po 
zdravlje. Dodir ili udisanje prašine mogu izazvati alergijske 
reakcije i/ili oboljenja disajnih puteva radnika ili osoba koje 
se nalaze u blizini.
Neke prašine kao od hrasta i bukve važe kao izazivači raka, 
posebno u vezi sa dodatnim materijama za obradu drveta 
(hromati, zaštitna sredstva za drvo). Materijal koji sadrži 
azbest smeju raditi samo stručnjaci.
– Da bi postigli visok stepen usisavanja prašine, 
upotrebljavajte usisivač GAS 25/GAS 50/GAS 50 M za 
drvo ili GAS 50 MS za drvo i/ili mineralnu prašinu 
zajedno sa ovim električnim alatom.
– Pobrinite se za dobro provetravanje radnog mesta.
– Preporučuje se, da se nosi zaštitna maska za disanje sa 
klasom filtera P2.
Obratite pažnju na propise za materijale koje treba obradjivati 
u Vašoj zemlji.
LED
Kapacitet
Trajno svetlo 3 x zeleno
≥2/3
Trajno svetlo 2 x zeleno
≥1/3
Trajno svetlo 1 x zeleno
<1/3
Trepćuće svetlo 1 x zeleno
Reserva
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 194  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

 Srpski | 195
Bosch Power Tools
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Montiranje adaptera za usisavanje (pogledajte sliku B)
Pričvrstite adapter za usisavanje 26 sa zavrtnjem za 
pričvršćivanje 25 na osnovnoj ploči 6.
Na adapter za usisavanje 26 može se priključiti crevo za 
usisavanje sa prečnikom od 35 mm.
 Adapter za usisavanje nesme biti montiran bez 
priključenog usisavanja sa strane. Usisni kanal se inače 
može začepiti.
 Na adapter za usisavanje nesme se priključiti nikakva 
kesa za usisavanje. Usisni sistem se može inače začepiti.
Za obezbedjivanje optimalnog usisavanja mora se adapter za 
usisavanje 26 redovno čistiti.
Usisavanje sa strane
Povežite crevo za usisavanje 27 sa nekim usisivačem 
(pribor). Pregled za priključivanje na različite usisivače naći 
ćete na kraju ovoga uputstva.
Usisivač mora biti pogodan za materijal koji treba obradjivati.
Upotrebljavajte prilikom usisavanja posebno po zdravlje 
štetnih prašina, prašine koje izazivaju rak ili suvih prašina 
specijalan usisivač.
Rad
Vrste rada
 Pre svih radova na električnom alatu izvadite bateriju 
napolje.
Podešavanje dubine sečenja (pogledajte sliku C)
 Podesite dubinu preseka debljini radnog komada. Ne bi 
trebalo da se vidi ispod radnog komada manje od cele 
visine zuba.
Odvrnite zateznu polugu 29. Za manje dubine sečenja 
uklonite testeru od osnovne ploče 6, za veće dubine sečenja 
pritisnite testeru na osnovnu ploču 6. Podesite željenu 
dimenziju na skalu za dubinu sečenja. Ponovo čvrsto stegnite 
zateznu polugu 29.
Sila zatezanja zatezne poluge 29 se može podešavati. 
Odvrnite za ovo zateznu polugu 29 i ponovo je stegnite za 
najmanje 30 pomereno suprotno od kazaljke na satu.
Podešavanje ugla iskošenja
Postavite električni alat najbolje na bočnu stranu zaštitne 
haube 4.
Odvrnite leptir zavrtanj 11. Iskrenite testeru bočno. Podesite 
željenu meru na skali 13. Ponovo stegnite leptir zavrtanj 11.
Uputstvo: Pri sečenju sa zakošenjem je dubina sečenja manja 
od pokazane vrednosti na skali za dubinu sečenja 28.
Oznake sečenja
Oznaka sečenja 0° 9 pokazuje poziciju lista testere kod 
pravouglog sečenja. Oznaka sečenja 45° 10 pokazuje poziciju 
lista testere pri 45°-sečenju.
Za sečenje tačno po meri stavite kružnu testeru kao što 
pokazuje slika na radni komad. Izvedite najbolje probno 
sečenje.
Puštanje u rad
Ubacivanje baterije
 Koristite samo originalne Bosch Li-jonske akumulatore 
sa naponom koji je naznačen na tipskoj tablici Vašeg 
električnog alata. Upotreba drugih akumulatora može 
uticati na povrede i opasnost od požara.
Ugurajte spreda napunjeni akumulator 3 unutra u podnožje 
električnog alata. Pritisnite akumulator potpuno u podnožje, 
sve dok se ne izgubi iz vida crvena traka i akumulator je 
sigurno blokiran.
Uključivanje-isključivanje
Za puštanje u rad električnog alata aktivirajte najpre blokadu 
uključivanja 1 i pritisnite u nastavku prekidač za uključivanje-
isključivanje 2 i držite ga pritisnut.
Da bi električni alat isključili pustite prekidač za uključivanje-
isključivanje 2.
Uputstvo: Iz sigurnosnih razloga ne može se prekidač za 
uključivanje-isključivanje 2 blokirati, već mora za vreme rada 
stalno ostati pritisnut.
Da bi štedeli energiju, uključujte električni alat samo kada ga 
koristite.
Inerciona kočnica
Jedna integrisana inerciona kočnica skraćuje zaustavljanje 
lista testere posle isključivanja električnog alata.
Zaštita od prevelikog pražnjenja
Li-jonski akumulator je zaštićen od prevelikog pražnjenja sa 
„Electronic Cell Protection (ECP)“. Kod ispražnjenog 
akumulatora isključuje se električni alat preko zaštitne veze. 
Upotrebljeni alat se više ne pokreće.
Uputstva za rad
Zaštitite listove testere od preloma i udaraca.
Vodite električni alat ravnomerno i sa lakim guranjem u pravcu 
sečenja. Suviše snažno guranje znatno smanjuje životni vek 
upotrebljenog električnog alata i može oštetiti električni alat.
45°


45°
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 195  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

196 | Srpski 
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Bosch Power Tools
Učinak testerisanja i kvalitet preseka zavise u bitnom od 
stanja i oblika zuba lista testere. Upotrebljavajte stoga samo 
oštre i listove testere predvidjene za materijal koji se 
obradjuje.
Sečenje drveta
Pravi izbor lista testere upravlja se prema vrsti drveta, 
kvalitetu drveta i da li se traži dužno ili poprečno sečenje.
Kod dužnih sečenja bora nastaju duge u obliku spirale 
piljevine.
Prašine od bukve i hrasta posebno ugrožavaju zdravlje, stoga 
radite samo sa usisavanjem prašine.
Testerisanje sa paralelnim graničnikom 
(pogledajte sliku D)
Paralelni graničnik 8 omogućava tačna sečenja duž ivice 
radnog komada, odnosno sečenje traka istih dimenzija.
Testerisanje sa pomoćnim graničnikom 
(pogledajte sliku E)
Za obradu većih radnih komada ili za sečenje pravih ivica 
možete pričvrstiti neku dasku ili letvu kao pomoćni graničnik 
na radni komad i voditi po dužini kružnu testeru sa osnovnom 
pločom na pomoćnom graničniku.
Testerisanje sa šinom vodjice (pogledajte sliku G)
Pomoću šine vodjice 33 možete izvoditi sečenja u pravoj liniji.
Uputstvo: Upotrebljavajte šinu vodjicu 33 samo za pravougle 
preseke. Kod preseka sa iskošenjem mogu se oštetiti šine 
vodjice 33.
Nahvatana obloga sprečava proklizavanje šine vodjice i čuva 
površinu radnog komada. Sloj šine vodjice omogućava lako 
klizanje električnog alata.
Postavite kružnu testeru direktno na šinu vodjicu 33
Pričvrstite šinu vodjicu 33 sa pogodnim zateznim uredjajima, 
na primer stegama, tako na radni komad, da uzani krak šine 
vodjice 33 pokazuje na list testere.
Šina vodjice 33 nesme biti iznad stranice radnog komada 
koji treba seći.
Uključite električni alat i vodite ga ravnomerno i sa lakim 
guranjem u pravcu sečenja.
Sa jednim veznim komadom 34 mogu se spojiti dve šine 
vodjice. Zatezanje se vrši pomoću četiri zavrtnja koji se nalaze 
u veznom komadu.
Uputstva za optimalno ophodjenje sa akumulatorom
Zaštitite akumulator od vlade i vode.
Lagerujte akumulator samo u području temperature od 
–20 °C do 50 °C. Ne ostavljajte akumulator na primer u leto 
u autu.
Čistite povremeno proreze za ventilaciju akumulatora sa 
mekom, čistom i suvom četkicom.
Bitno skraćeno vreme rada posle punjenja pokazuje da je 
baterija istrošena i da se mora zameniti.
Obratite pažnju na uputstva za uklanjanje djubreta.
Održavanje i servis
Održavanje i čišćenje
 Izvadite akku pre svih radova na električnom priboru iz 
njegovog pribora (na primer održavanja, promene 
pribora itd.) kao i kod njegovog transporta i čuvanja. 
Kod slučajnog aktiviranja prekidača za uključivanje-
isključivanje postoji opasnost od povrede.
 Držite električni alat i proreze za ventilaciju čiste, da bi 
dobro i sigurno radili.
Klatna zaštitna hauba se mora uvek slobodno pokretati i 
automatski zatvarati. Stoga držite područje oko klatne 
zaštitne haube uvek čisto. Uklanjajte prašinu i piljevinu 
duvanjem sa komprimovanim vazduhom ili sa četkicom.
Ne obloženi listovi testere mogu se zaštititi od korozije tankim 
slojem ulja koje ne sadrži kiseline. Uklonite pre sečenja 
ponovo ulje, jer će drvo biti zaprljano.
Ostaci smole ili lepka na listu testere šteti kvalitetu sečenja. 
Čistite stoga listove testere odmah posle upotrebe.
Servisna služba i savetovanje o upotrebi
Molimo navedite neizostavno kod svih pitanja i naručivanja 
rezervnih delova broj predmeta sa 10 brojčanih mesta prema 
tipskoj tablici električnog alata.
Servisna služba odgovoriće na vaša pitanja o popravcima i 
održavanju vašeg proizvoda i o rezervnim delovima. Uvećane 
crteže i informacije o rezervnim delovima možete naći na 
našoj adresi:
www.bosch-pt.com
Bosch tim za savetovanje o upotrebi će vam rado pomoći ako 
imate pitanja o našim proizvodima i priboru.
Srpski
Bosch-Service
Dimitrija Tucovića 59
11000 Beograd
Tel.: (011) 6448546
Fax: (011) 2416293
E-Mail: asboschz@EUnet.yu
Transport
Akumulatori koji sadrže litijum jon podležu zahtevima prava o 
opasnim materijama. Akumulatore može korisnik 
transportovati na putu bez drugih pakovanja. 
Kod slanja preko trećih lica (na primer vazdušnih transportom 
ili špedicijom) mora se obratiti pažnja na posebne zahteve u 
pogledu pakovanja i označavanja. Ovde se mora pozvati kod 
pripreme komada za slanje ekspert za opasne materije.
Šaljite akumuatore samo ako kućište nije oštećeno. Odlepite 
otvorene kontakte i upakujte akumulator tako, da se ne 
pokreće u paketu.
Molimo da obratite pažnju na eventualne dalje nationalne 
propise.
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 196  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

 Slovensko | 197
Bosch Power Tools
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Uklanjanje djubreta
Električne alate, akumulatore, pribor i pakovanja 
treba odvoziti reciklaži koja odgovara zaštiti čovekove 
sredine.
Ne bacajte električne alate i akumulatore/baterije u kućno 
djubre!
Samo za EU-zemlje:
Prema evropskoj smernici 2012/19/EU ne 
moraju više neupotrebljivi električni uredjaji 
a prema evropskoj smernici 2006/66/EC ne 
moraju ni akumulatori/batrerije koji su u 
kvaru ili istrošeni da se odvojeno sakupljaju i 
odvoze reciklaži koja odgovara zaštiti 
čovekove sredine.
Akku/baterije:
Li-jonska:
Molimo da obratite pažnju na uputstva 
u odeljku „Transport“, stranici 196.
Zadržavamo pravo na promene.
Slovensko
Varnostna navodila
Splošna varnostna navodila za električna orodja
Preberite vsa opozorila in napotila. 
Napake zaradi neupoštevanja spodaj 
navedenih opozoril in napotil lahko povzročijo električni udar, 
požar in/ali težke telesne poškodbe.
Vsa opozorila in napotila shranite, ker jih boste v priho-
dnje še potrebovali.
Pojem „električno orodje“, ki se pojavlja v nadaljnjem besedi-
lu, se nanaša na električna orodja z električnim pogonom (z 
električnim kablom) in na akumulatorska električna orodja 
(brez električnega kabla).
Varnost na delovnem mestu
 Delovno področje naj bo vedno čisto in dobro osvetlje-
no. Nered in neosvetljena delovna področja lahko povzro-
čijo nezgode.
 Ne uporabljajte električnega orodja v okolju, kjer lahko 
pride do eksplozij oziroma tam, kjer se nahajajo vnetlji-
ve tekočine, plini ali prah. Električna orodja povzročajo 
iskrenje, zaradi katerega se lahko prah ali para vnameta.
 Prosimo, da med uporabo električnega orodja ne dovo-
lite otrokom ali drugim osebam, da bi se Vam približali. 
Odvračanje Vaše pozornosti drugam lahko povzroči izgubo 
kontrole nad napravo.
Električna varnost
 Priključni vtikač električnega orodja se mora prilegati 
vtičnici. Spreminjanje vtikača na kakršenkoli način ni 
dovoljeno. Pri ozemljenih električnih orodjih ne upo-
rabljajte vtikačev z adapterji. Nespremenjeni vtikači in 
ustrezne vtičnice zmanjšujejo tveganje električnega udara.
 Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi površinami 
kot so na primer cevi, grelci, štedilniki in hladilniki. Tve-
ganje električnega udara je večje, če je Vaše telo ozemlje-
no.
 Prosimo, da napravo zavarujete pred dežjem ali vlago. 
Vdor vode v električno orodje povečuje tveganje električ-
nega udara.
 Ne uporabljajte kabla za nošenje ali obešanje električ-
nega orodja in ne vlecite za kabel, če želite vtikač izvle-
či iz vtičnice. Kabel zavarujte pred vročino, oljem, 
ostrimi robovi ali premikajočimi se deli naprave. Poško-
dovani ali zapleteni kabli povečujejo tveganje električnega 
udara.
 Kadar uporabljate električno orodje zunaj, uporabljajte 
samo kabelske podaljške, ki so primerni za delo na pro-
stem. Uporaba kabelskega podaljška, ki je primeren za de-
lo na prostem, zmanjšuje tveganje električnega udara.
 Če je uporaba električnega orodja v vlažnem okolju ne-
izogibna, uporabljajte stikalo za zaščito pred kvarnim 
tokom. Uporaba zaščitnega stikala zmanjšuje tveganje ele-
ktričnega udara.
Osebna varnost
 Bodite pozorni, pazite kaj delate ter se dela z električ-
nim orodjem lotite z razumom. Ne uporabljajte elek-
tričnega orodja, če ste utrujeni oziroma če ste pod vpli-
vom mamil, alkohola ali zdravil. Trenutek nepazljivosti 
med uporabo električnega orodja je lahko vzrok za resne 
telesne poškodbe.
 Uporabljajte osebno zaščitno opremo in vedno nosite 
zaščitna očala. Nošenje osebne zaščitne opreme, na pri-
mer maske proti prahu, nedrsečih zaščitnih čevljev, varno-
stne čelade ali zaščitnih glušnikov, kar je odvisno od vrste 
in načina uporabe električnega orodja, zmanjšuje tveganje 
telesnih poškodb.
 Izogibajte se nenamernemu zagonu. Pred priključitvijo 
električnega orodja na električno omrežje in/ali na aku-
mulator in pred dviganjem ali nošenjem se prepričajte, 
če je električno orodje izklopljeno. Prenašanje naprave s 
prstom na stikalu ali priključitev vklopljenega električnega 
orodja na električno omrežje je lahko vzrok za nezgodo.
 Pred vklapljanjem električnega orodja odstranite na-
stavitvena orodja ali izvijače. Orodje ali ključ, ki se naha-
ja v vrtečem se delu naprave, lahko povzroči telesne po-
škodbe.
 Izogibajte se nenormalni telesni drži. Poskrbite za tr-
dno stojišče in za stalno ravnotežje. Tako boste v nepri-
čakovanih situacijah električno orodje lahko bolje nadzoro-
vali.
OPOZORILO
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 197  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

198 | Slovensko 
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Bosch Power Tools
 Nosite primerna oblačila. Ne nosite ohlapnih oblačil in 
nakita. Lase, oblačila in rokavice ne približujte premi-
kajočim se delom naprave. Premikajoči se deli naprave 
lahko zagrabijo ohlapno oblačilo, dolge lase ali nakit.
 Če je na napravo možno montirati priprave za odsesa-
vanje ali prestrezanje prahu, se prepričajte, če so le-te 
priključene in če se pravilno uporabljajo. Uporaba pri-
prave za odsesavanje prahu zmanjšuje zdravstveno ogro-
ženost zaradi prahu.
Skrbna uporaba in ravnanje z električnimi orodji
 Ne preobremenjujte naprave. Pri delu uporabljajte ele-
ktrična orodja, ki so za to delo namenjena. Z ustreznim 
električnim orodjem boste v navedenem zmogljivostnem 
področju delali bolje in varneje.
 Ne uporabljajte električnega orodja s pokvarjenim sti-
kalom. Električno orodje, ki se ne da več vklopiti ali izklo-
piti, je nevarno in ga je potrebno popraviti.
 Pred nastavljanjem naprave, zamenjavo delov pribora 
ali odlaganjem naprave izvlecite vtikač iz električne 
vtičnice in/ali odstranite akumulator. Ta previdnostni 
ukrep preprečuje nenameren zagon električnega orodja.
 Električna orodja, katerih ne uporabljate, shranjujte 
izven dosega otrok. Osebam, ki naprave ne poznajo ali 
niso prebrale teh navodil za uporabo, naprave ne dovo-
lite uporabljati. Električna orodja so nevarna, če jih upo-
rabljajo neizkušene osebe.
 Skrbno negujte električno orodje. Kontrolirajte brez-
hibno delovanje premičnih delov naprave, ki se ne sme-
jo zatikati. Če so ti deli zlomljeni ali poškodovani do te 
mere, da ovirajo delovanje električnega orodja, jih je 


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   57


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет