Uk Оригінальна інструкція з експлуатації kk


potrebno pred uporabo naprave popravitiжүктеу 9.58 Mb.
Pdf просмотр
бет46/57
Дата27.03.2017
өлшемі9.58 Mb.
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   57

potrebno pred uporabo naprave popraviti. Slabo vzdr-
ževana električna orodja so vzrok za mnoge nezgode.
 Rezalna orodja vzdržujte tako, da bodo vedno ostra in 
čista. Skrbno negovana rezalna orodja z ostrimi robovi se 
manj zatikajo in so lažje vodljiva.
 Električna orodja, pribor, vsadna orodja in podobno 
uporabljajte ustrezno tem navodilom. Pri tem upošte-
vajte delovne pogoje in dejavnost, ki jo boste opravlja-
li. Uporaba električnih orodij v namene, ki so drugačni od 
predpisanih, lahko privede do nevarnih situacij.
Skrbno ravnanje in uporaba akumulatorskih orodij
 Akumulatorske baterije polnite samo v polnilnikih, ki 
jih priporoča proizvajalec. Polnilnik, ki je namenjen dolo-
čeni vrsti akumulatorskih baterij, se lahko vname, 
če ga boste uporabljali skupaj z drugačnimi akumulatorski-
mi baterijami.
 V električnih orodjih uporabljajte le akumulatorske ba-
terije, ki so zanje predvidene. Uporaba drugih akumula-
torskih baterij lahko povzroči telesne poškodbe ali požar.
 Akumulatorska baterija, katere ne uporabljate, ne sme 
priti v stik s pisarniškimi sponkami, kovanci, žeblji, vi-
jaki in drugimi manjšimi kovinskimi predmeti, ki bi lah-
ko povzročili premostitev kontaktov. Kratek stik med 
akumulatorskimi kontakti lahko ima za posledico opekline 
ali požar.
 V primeru napačne uporabe lahko iz akumulatorske ba-
terije izteče tekočina. Izogibajte se kontaktu z njo. Pri 
naključnem kontaktu s kožo spirajte z vodo. Če pride 
tekočina v oko, dodatno poiščite tudi zdravniško po-
moč. Iztekajoča akumulatorska tekočina lahko povzroči 
draženje kože ali opekline.
Servisiranje
 Vaše električno orodje naj popravlja samo kvalificirano 
strokovno osebje ob obvezni uporabi originalnih re-
zervnih delov. Tako bo zagotovljena ohranitev varnosti 
naprave.
Varnostna navodila za krožne žage
Postopek žaganja
 NEVARNO: Ne približujte rok področju žaganja in žagi-
nemu listu. Drugo roko imejte na dodatnem ročaju ali 
ohišju motorja. Če boste žago držali z obema rokama, ju 
žagin list ne bo mogel poškodovati.
 Ne segajte pod obdelovanec. Pod obdelovancem Vas za-
ščitni pokrov ne bo mogel varovati pred žaginim listom.
 Globino rezanja prilagodite debelini obdelovanca. Pod 
obdelovancem se lahko vidi manj kot ena širina zoba žagi-
nega lista.
 Obdelovanec, ki ga želite žagati, v nobenem primeru ne 
smete držati z roko ali nad nogo. Obdelovanec stabilizi-
rajte v nasedu. Pomembno je, da obdelovanec dobro pri-
trdite in s tem zmanjšajte nevarnost, ki nastane s telesnim 
stikom, zaradi obtičanja žaginega lista ali zaradi izgube 
kontrole.
 Električno orodje smete prijeti le na izoliranem ročaju, 
če delate na območju, kjer lahko vstavljeno orodje pri-
de v stik s skritimi omrežnimi napeljavami. Stik z nape-
ljavo, ki je pod napetostjo, lahko povzroči, da so tudi kovin-
ski deli električnega orodja pod napetostjo, kar lahko pov-
zroči električni udar.
 Pri vzdožnih rezih vedno uporabljajte prislon ali ravno 
robno vodilo. To bo zagotovilo večjo natančnost reza in 
zmanjšalo možnost zagozdenja žaginega lista.
 Vedno uporabite žagine liste pravilne velikosti in z 
ustrezno izvrtino za vgradnjo (npr. v obliki romba ali 
okroglo). Žagini listi, ki ne ustrezajo sestavnim delom ža-
ge, nimajo enakomernega okroglega teka, kar ima za posle-
dico izgubo kontrole.
 Nikoli ne uporabljajte poškodovanih ali napačnih pod-
ložk žaginega lista ali vijakov.  Podložke žaginega lista ali 
vijakov so konstruirani posebej za Vašo žago in zagotavljajo 
optimalno zmogljivost in varno delovanje.
 Povratni udarec – vzroki in ustrezna varnostna 
navodila 
– Povratni udarec je nepričakovana reakcija zaradi žagine-
ga lista, ki se je zataknil, stisnil ali je napačno naravnan in 
vodi k temu, da se nekontrolirana žaga dvigne in premakne 
iz obdelovanca v smeri uporabnika;
– če se žagin list zatakne ali stisne v zapirajoči se žagani re-
ži, se zablokira in moč motorja udari žago v smer uporabni-
ka nazaj;
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 198  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

 Slovensko | 199
Bosch Power Tools
1 609 92A 14R | (3.2.15)
– če se žagin list zasuka v žaginem rezu ali če se napačno 
naravna, se lahko zataknejo zobje zadnjega roba žaginega 
lista v površini obdelovanca, kar povzroči, da se žagin list 
premakne iz žagane reže in žaga odskoči v smer uporabni-
ka nazaj.
Povratni udarec je posledica napačne ali pomanjkljive upo-
rabe žage. To lahko preprečite s primernimi previdnostni-
mi ukrepi, kot je opisano v nadaljevanju.
 Z obema rokama trdno držite žago in premaknite roke v 
položaj, v katerem boste lahko prestregli moč povra-
tnega udarca. Vedno se zadržujte ob strani žaginega li-
sta in nikoli ne premikajte telesa tako, da se bo nahaja-
lo v isti liniji z žaginim listom. V primeru povratnega udar-
ca lahko žaga odskoči nazaj, vendar lahko upravljalec moč 
povratnega udarca obvlada, če upošteva ustrezne previ-
dnostne ukrepe.
 Če žagin list obtiči ali če prekinete delo, izklopite žago 
in držite obdelovanec na miru, dokler se žagin list ne 
ustavi. Nikoli ne poskušajte žage odstraniti iz obdelo-
vanca ali jo potegniti nazaj, dokler se žagin list še pre-
mika, saj lahko pride do povratnega udarca. Ugotovite 
in odstranite vzrok za obtičanje žaginega lista.
 Če želite žago, ki je obtičala v obdelovancu, ponovno 
startati, centrirajte žagin list v zarezi in poglejte, če zo-
bje niso zataknjeni v obdelovancu. Če je žagin list zagoz-
den, vnovično startanje žage ni dovoljeno, ker se lahko ža-
gin list premakne iz obdelovanca in povzroči povratni uda-
rec.
 Velike plošče podprite – tako boste zmanjšali tveganje 
povratnega udarca zaradi zagozdenja žaginega lista. 
Velike plošče se lahko zaradi lastne teže upognejo. Plošče 
zato podprite na obeh straneh, tako v bližini reza, kot na ro-
bu.
 Ne uporabljajte topih ali poškodovanih žaginih listov. 
Žagini listi s topimi ali napačno usmerjenimi zobmi zaradi 
pretesne zareze povzročajo preveliko trenje, kar ima za po-
sledico zagozdenje žaginega lista in povratni udarec.
 Pred žaganjem trdno privijte nastavitve za globino reza 
in rezalni kot. Če se nastavitvi med žaganjem spremenita, 
se lahko žagin list zagozdi in povzroči povratni udarec.
 Bodite posebej previdni pri žaganju v obstoječe stene 
ali območja, ki jih ne vidite. Potopljen žagin list se lahko 
pri žaganju v skrite objekte zablokira in to lahko povzroči 
povratni udarec.
Funkcija spodnjega zaščitnega pokrova
 Pred vsako uporabo preverite brezhibno zapiranje spo-
dnjega zaščitnega pokrova. Če spodnji zaščitni pokrov 
ni prosto gibljiv in se ne zapre takoj, žage ne uporabljaj-
te. Spodnjega zaščitnega pokrova nikoli ne vpenjajte 
ali pritrjujte v odprtem položaju. Če pade žaga nenamer-
no na tla, se lahko spodnji zaščitni pokrov zvije. S pomočjo 
ročice odprite zaščitni pokrov in preverite, če se prosto 
premika in če se pri vseh rezalnih kotih in globinah ne doti-
ka žaginega lista ali kakšnih drugih delov žage.
 Preglejte delovanje vzmeti spodnjega zaščitnega po-
krova. Če spodnji zaščitni pokrov in vzmeti ne delujejo 
brezhibno, pred uporabo oddajte žago v popravilo. Po-
škodovani deli, lepljive obloge in nakopičen sloj ostružkov 
upočasnijo delovanje spodnjega zaščitnega pokrova.
 Spodnji zaščitni pokrov z rokami odpirajte samo pri po-
sebnih rezih, kot so „potopni in kotni rezi“. Spodnji za-
ščitni pokrov odprite s povlečno ročico in jo izpustite 
takoj, ko se žagin list potopi v obdelovanec. Pri vseh 
drugih oblikah žaganja mora spodnji zaščitni pokrov delo-
vati samodejno.
 Ne odlagajte žage na delovno mizo ali na tla, če žagin 
list ni zakrit s spodnjim zaščitnim pokrovom. Nezavaro-
van, premikajoč se žagin list premakne žago v nasprotni 
smeri žaganja in prežaga vse, kar mu je na poti. Upoštevaj-
te čas iztekanja žage.
Dodatna opozorila
 Ne segajte z rokami v odprtino za izmet ostružkov. Ro-
tirajoči deli žage Vas lahko poškodujejo.
 Nikoli ne delajte tako, da bi žago držali nad glavo. Na ta 
način ne boste imeli zadostnega nadzora nad električnim 
orodjem.
 Za iskanje skritih oskrbovalnih vodov uporabljajte 
ustrezne iskalne naprave oziroma se o tem pozanimaj-
te pri lokalnem podjetju za oskrbo z elektriko, plinom in 
vodo. Stik z vodi, ki so pod napetostjo, lahko povzroči po-
žar ali električni udar. Poškodbe plinskega voda so lahko 
vzrok za eksplozijo, vdor v vodovodno omrežje pa ima za 
posledico materialno škodo.
 Stacionarna uporaba električnega orodja ni dovoljena. 
Orodje ni konstruirano za uporabo skupaj z rezalno mizo.
 Uporaba žaginih listov iz trdine ni dovoljena. Taki žagini 
listi se lahko hitro zlomijo.
 Ne žagajte železnih kovin. Žareči ostružki lahko zanetijo 
odsesovalnik prahu.
 Medtem ko delate, trdno držite električno orodje z obe-
ma rokama in poskrbite za varno stojišče. Električno 
orodje bo bolj vodljivo, če ga boste držali z obema rokama.
 Zavarujte obdelovanec. Obdelovanec bo proti premika-
nju bolje zavarovan z vpenjalnimi pripravami ali s prime-
žem, kot če bi ga držali z roko.
 Pred odlaganjem električnega orodja počakajte, da se 
orodje popolnoma ustavi. Električno orodje se lahko za-
takne, zaradi česar lahko izgubite nadzor nad njim.
 Akumulatorske baterije ne odpirajte. Nevarnost kratke-
ga stika!
Zaščitite akumulatorsko baterijo pred vročino, 
npr. tudi pred stalnim sončnim obsevanjem, 
ognjem, vodo in vlažnostjo. Obstaja nevarnost 
eksplozije.
 Če je akumulatorska baterija poškodovana ali če jo ne-
pravilno uporabljate, lahko iz nje uhajajo pare. Poskrbi-
te za dovod svežega zraka in pri težavah poiščite zdrav-
nika. Pare lahko povzročijo draženje dihalnih poti.
 Akumulatorsko baterijo uporabljajte le v povezavi z 
električnim orodjem Bosch. Le tako je akumulatorska ba-
terija zaščitena pred nevarno preobremenitvijo.
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 199  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

200 | Slovensko 
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Bosch Power Tools
 Ostri predmeti, kot so na primer nohi ali izvijač, ali zu-
nanje delujoče sile lahko poškodujejo akumulatorsko 
baterijo. Pride lahko do notranjega kratkega stika, zaradi 
katerega lahko akumulatorska baterija zgori, se osmodi, 
pregreje ali eksplodira.
Opis in zmogljivost izdelka
Preberite vsa opozorila in napotila. Napake 
zaradi neupoštevanja spodaj navedenih opo-
zoril in napotil lahko povzročijo električni 
udar, požar in/ali težke telesne poškodbe.
Razprite stran s sliko naprave in pustite to stran med branjem 
navodil za uporabo odprto.
Uporaba v skladu z namenom
Električno orodje je namenjeno za to, da lahko na trdni podpo-
ri žagajte v les v naslednjih smereh: vzdolž in prečno z ravnim 
potekom reza in pod jeralnim kotom.
Komponente na sliki
Oštevilčenje komponent, ki so prikazane na sliki, se nanaša na 
prikaz električnega orodja na strani z grafiko.
Protivklopna zapora vklopno/izklopnega stikala
Vklopno/izklopno stikalo
Akumulatorska baterija*
Zaščitni pokrov
Ročica za prestavljanje premičnega zaščitnega pokrova
Osnovna plošča
Premični zaščitni pokrov
Vzporedni prislon
Oznaka reza 0°
10 Oznaka reza 45°
11 Krilni vijak za predizbiro jeralnega kota
12 Krilni vijak za vzporedni prislon
13 Skala jeralnih kotov
14 Tipka za aretiranje vretena 
15 Dodatni ročaj (izolirana površina ročaja)
16 Notranji šestrobni ključ
17 Ročaj (izolirana površina ročaja)
18 Žagino vreteno
19 Prijemalna prirobnica
20 Žagin list krožne žage*
21 Vpenjalna prirobnica
22 Napenjalni vijak s podložko
23 Označitve na zaščitnem pokrovu
24 Deblokirna tipka akumulatorske baterije
25 Pritrdilni vijak za odsesovalni adapter
26 Odsesovalni adapter
27 Odsesovalna cev*
28 Skala globine reza
29 Napenjalo za predizbiro globine reza
30 Par primežev*
31 Tipka za prikaz polnilnega stanja*
32 Prikaz napolnjenosti akumulatorske baterije*
33 Vodilo*
34 Spojni komad*
*Prikazan ali opisan pribor ni del standarnega obsega dobave. Ce-
loten pribor je del našega programa pribora.
Tehnični podatki
Podatki o hrupu/vibracijah
Merilne vrednosti hrupa izračunane v skladu z EN 60745-2-5.
Nivo hrupa naprave po vrednotenju A tipično znaša: nivo 
zvočnega tlaka 95 dB(A); nivo jakosti hrupa 106 dB(A). Ne-
zanesljivost meritve K=3,0 dB.
Nosite zaščitne glušnike!
Skupne vrednosti vibracij a
h
 (vektorska vsota treh smeri) in 
negotovost K se izračunajo v skladu z EN 60745-2-5:
žaganje lesa: a
h
=3 m/s
2
, K=1,5 m/s
2
.
Podane vrednosti nivoja vibracij v teh navodilih so bile izmer-
jene v skladu s standardiziranim merilnim postopkom po 
EN 60745 in se lahko uporabljajo za primerjavo električnih 
orodij med seboj. Primeren je tudi za začasno oceno obreme-
njenosti z vibracijami.
Naveden nivo vibracij predstavlja glavne uporabe električne-
ga orodja. Če pa se električno orodje uporablja še v druge na-
mene, z različnim priborom, odstopajočimi vstavnimi orodji 
ali pri nezadostnem vzdrževanju, lahko nivo vibracij odstopa. 
To lahko obremenjenosti z vibracijami med določenim obdo-
bjem uporabe občutno poveča.
Ročna krožna žaga
GKS 18 V-LI
Številka artikla
3 601 F6H 0..
Nazivna napetost
V=
18
Število vrtljajev v prostem teku
min
-1
3900
maks. globina reza
– pri jeralnem kotu 0°
– pri jeralnem kotu 45°
mm
mm
51
40
Aretiranje vretena

Dimenzije osnovne plošče
mm
146 x 272
maks. premer žaginega lista
mm
165
min. premer žaginega lista
mm
160
maks. debelina debla žaginega lista
mm
1,7
maks. debelina/razpera zoba
mm
2,6
min. debelina/razpera zoba
mm
2,0
Prijemalna odprtina
mm
20
Teža po EPTA-Procedure 01/2003
kg
3,9/4,1*
Dovoljena temperatura okolice
– pri  polnjenju
– pri  uporabi
**
 in shranjevanju
°C
°C
0...+45
–20...+50
Priporočene akumulatorske 
baterije
GBA 18 V ...
Priporočeni polnilniki
AL 18..
GAL 3680
* odvisno od uporabljene akumulatorske baterije
** omejena zmogljivost pri temperaturah <0 °C
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 200  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

 Slovensko | 201
Bosch Power Tools
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Za natančnejšo oceno obremenjenosti z vibracijami morate 
upoštevati tudi tisti čas, ko je naprava izklopljena in teče, ven-
dar dejansko ni v uporabi. To lahko obremenjenost z vibraci-
jami preko celotnega obdobja dela občutno zmanjša.
Določite dodatne varnostne ukrepe za zaščito upravljalca 
pred vplivi vibracij, npr. Vzdrževanje električnega orodja in 
vstavnih orodij, segrevanje rok, organizacija delovnih postop-
kov.
Izjava o skladnosti
Z izključno odgovornostjo izjavljamo, da je izdelek, opisan v 
„Tehničnih podatkih“, v skladu z vsemi relevantnimi določili 
direktiv 2011/65/EU, do 19. aprila 2016: 2004/108/ES, od 
20. aprila 2016: 2014/30/EU, 2006/42/ES, vključno z nji-
hovimi spremembami in ustreza naslednjim normam: 
EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Tehnična dokumentacija (2006/42/ES) pri:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 03.02.2015
Montaža
Polnjenje akumulatorske baterije
 Uporabljajte samo polnilnike, ki so navedeni na strani s 
priborom. Samo ti polnilniki so usklajeni z litijevo-ionskim 
akumulatorjem na Vašem električnem orodju.
Opozorilo: Akumulatorsko baterijo dobavimo delno izpra-
znjeno. Da bi lahko akumulatorska baterija razvila svojo polno 
zmogljivost, jo morate pred prvo uporabo v celoti napolniti v 
vklopljeni polnilni napravi.
Litij-ionsko akumulatorsko baterijo lahko kadarkoli napolnite, 
ne da bi pri tem skrajšali življenjsko dobo. Prekinitev postop-
ka polnjenja akumulatorske baterije ne poškoduje.
Litijevo-ionski akumulator je s sistemom „Electronic Cell Pro-
tection (ECP)“ zaščiten pred popolnim izpraznjenjem. Pri iz-
praznjenem akumulatorju se električno orodje s pomočjo za-
ščitnega stikala izklopi: vstavno orodje se ne premika več.
 Po samodejnem izklapljanju električnega orodja ne pri-
tiskajte vklopno/izklopnega stikala. Akumulatorska ba-
terija se lahko poškoduje.
Upoštevajte navodila za odstranjevanje odsluženih naprav.
Odstranitev akumulatorske baterije
Akumulatorska baterija 3 ima dve blokirni stopnji, ki prepre-
čujeta, da bi akumulatorska baterija pri nenamernem pritisku 
deblokirne tipke 24 izpadla. Kadar je akumulatorska baterija 
vstavljena v električnem orodju, je varovana z vzmetjo.
Ko nameravate akumulator 3 izvleči ven, pritisnete deblokir-
no tipko 24 in potisnete akumulator nazaj ter ga nato izvlečete 
iz električnega orodja. Pri tem ne uporabljajte sile.
Prikaz napolnjenosti akumulatorske baterije 
(glejte sliko F)
Tri zelene lučke LED na prikazu polnilnega stanja akumulator-
ske baterije 32 prikazujejo stanje napolnitve akumulatorske 
baterije 3. Iz varnostnih razlogov je priklic stanja napolnitve 
možen le v stanju mirovanja električnega orodja.
Pritisnite tipko 31 za prikaz stanja napolnjenosti. To je možno 
tudi v primeru, da je akumulatorska baterija 3 sneta.
Če po pritisku na tipko 31 LED ne sveti, je akumulatorska ba-
terija okvarjena in se mora zamenjati.
Vstavljanje/zamenjava žaginega lista krožne 
žage
 Pred začetkom kakršnih koli del na električnem orodju 
odstranite iz njega akumulatorsko baterijo.
 Pri vgradnji žaginega lista nosite zaščitne rokavice. Pri 
dotiku žaginega lista obstaja nevarnost poškodbe.
 Uporabljajte samo žagine liste, ki ustrezajo karakteri-
stikam, navedenim v tem navodilu za uporabo.
 Uporaba brusilnih plošč kot nadomestnega orodja ni 
dovoljena.
Izbira žaginega lista
Pregled priporočljivih žaginih listov boste našli na koncu teh 
navodil.
Demontaža žaginega lista (glejte sliko A)
Pri zamenjavi orodja je najbolje, če električno orodje položite 
na čelno stran ohišja motorja.
– Pritisnite na aretirno tipko vretena 14 in jo držite pritisnje-
no.
 Aretirno tipko vretena 14 pritiskajte samo pri mirujo-
čem vretenu žage. Električno orodje se lahko sicer poško-
duje.
– Z  inbus  ključem  16 odvijte privojni vijak 22 v smeri 
.
– Premaknite premični zaščitni pokrov 7 nazaj in ga trdno dr-
žite.
– Odstranite vpenjalno prirobnico 21 in žagin list 20 z vrete-
na žage 18.
Montaža žaginega lista (glejte sliko A)
Pri zamenjavi orodja je najbolje, če električno orodje položite 
na čelno stran ohišja motorja.
– Očistite žagin list 20 in vse vpenjalne dele, ki jih boste 
montirali.
– Premaknite premični zaščitni pokrov 7 nazaj in ga trdno dr-
žite.
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
LED
Kapaciteta
Trajno sveti 3 x zelena
≥2/3
Trajno sveti 2 x zelena
≥1/3
Trajno sveti 1 x zelena 
<1/3
Utripajoča luč 1 x zelena
Rezerva
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 201  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

202 | Slovensko 
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Bosch Power Tools
– Nataknite žagin list 20 na prirobnico prijemala 19. Smer 
rezanja zob (smer puščice na žaginem listu) in puščica 
smeri vrtenja na premičnem zaščitnem pokrovu 7 morata 
biti usklajeni.
– Namestite napenjalno prirobnico 21 in privijte privojni vi-
jak 22 v smeri 
. Pazite na pravilen položaj prijemalne pri-
robnice 19 in napenjalne prirobnice 21.
– Pritisnite na aretirno tipko vretena 14 in jo držite pritisnje-
no.
– Z  inbus  ključem  16 zategnite stezne vijake 22 v smeri vrte-
nja 
. Privojni moment mora znašati 6–9 Nm, to ustreza 
zategnitvi z roko in dodatno še ¼ obrat ali 3 delni črtici 
označbe 23 na zaščitnem pokrovu 4.
Odsesavanje prahu/ostružkov
 Pred začetkom kakršnih koli del na električnem orodju 
odstranite iz njega akumulatorsko baterijo.
 Prah nekaterih materialov kot npr. svinčenega premaza, 
nekaterih vrst lesa, mineralov in kovin je lahko zdravju ško-
dljiv. Dotik ali vdihavanje tega prahu lahko povzroči aler-
gične reakcije in/ali obolenja dihal uporabnika ali oseb, ki 
se nahajajo v bližini.
Določene vrste prahu kot npr. prah hrastovine ali bukovja 
veljajo kot kancerogene, še posebej v povezavi z dodatnimi 
snovmi za obdelavo lesa (kromat, zaščitno sredstvo za 
les). Material z vsebnostjo azbesta smejo obdelovati le 
strokovnjaki.
– Da bi dosegli visoko stopnjo odsesavanja prahu, upora-
bite sesalnik GAS 25/GAS 50/GAS 50 M za les ali 
GAS 50 MS za les in/ali mineralni prah skupaj s tem ele-
ktričnim orodjem.
– Poskrbite za dobro zračenje delovnega mesta.
– Priporočamo, da nosite zaščitno masko za prah s filtrir-
nim razredom P2.
Upoštevajte veljavne nacionalne predpise za obdelovalne ma-
teriale.


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   57


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет