Uk Оригінальна інструкція з експлуатації kk


Montiranje odsesovalnega adapterja (glejte sliko B)жүктеу 9.58 Mb.
Pdf просмотр
бет47/57
Дата27.03.2017
өлшемі9.58 Mb.
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   57

Montiranje odsesovalnega adapterja (glejte sliko B)
Pritrdite odsesovalni adapter 26 s pritrdilnim vijakom 25 na 
osnovni plošči 6.
Na odsesovalni adapter 26 lahko priključite odsesovalno gib-
ko cev s premerom 35 mm.
 Montaža odsesovalnega adapterja brez priključenega 
tujega sesalnika ni dovoljena. Odsesovalni kanal se lahko 
zamaši.
 Na odsesovalni adapter ni dovoljeno priključiti vrečko 
za prah. Odsesovalni sistem se lahko zamaši.
Zaradi zagotovitve optimalnega odsesavanja je potrebno re-
dno čiščenje odsesovalnega adapterja 26.
Odsesavanje s tujim sesalnikom
Priključite odsesovalno cev 27 na sesalnik za prah (pribor). 
Pregled priključitev na različne sesalnike se nahaja na koncu 
navodil.
Odsesovalnik za prah mora ustrezati obdelovancu, ki ga boste 
brusili.
Za odsesovanje izredno zdravju nevarnih, kancerogenih ali 
suhih vrst prahu uporabljajte specialni sesalnik za prah.
Delovanje
Vrste delovanja
 Pred začetkom kakršnih koli del na električnem orodju 
odstranite iz njega akumulatorsko baterijo.
Nastavitev globine reza (glejte sliko C)
 Globino rezanja prilagodite debelini obdelovanca. Pod 
obdelovancem se lahko vidi manj kot ena širina zoba žagi-
nega lista.
Popustite napenjalo 29. Za manjšo globino reza potegnite ža-
go stran od osnovne plošče 6, za večjo globino reza pa porini-
te žago bliže k osnovni plošči 6. Na skali globine rezov nasta-
vite želeno mero. Ponovno trdno zategnite napenjalo 29.
Napenjalno silo napenjala 29 lahko dodatno nastavite. V ta 
namen napenjalo 29 odvijte in ga nato premaknjenega za naj-
manj 30° v protiurni smeri ponovno trdno privijte.
Nastavitev jeralnega kota
Električno orodje položite na čelno stran zaščitnega pokrova 
4.
Odvijte krilni vijak 11. Zasukajte žago vstran. Na skali 13 na-
stavite želeno mero. Ponovno trdno privijte krilni vijak 11.
Opozorilo: Pri jeralnih rezih je globina reza manjša od vredno-
sti, prikazani na skali globine reza 28.
Oznake rezov
Oznaka reza 0° 9 kaže položaj žaginega lista pri pravokotnem 
rezu. Oznaka reza 45° 10 kaže položaj žaginega lista pri rezu 
pod kotom 45°.
Za izdelavo reza točno po meri postavite krožno žago na obde-
lovanec, kot je prikazano na sliki. Najbolje, da opravite posku-
sni rez.
Zagon
Namestitev akumulatorske baterije
 Uporabljajte samo originalne litijevo-ionske akumula-
torje znamke Bosch z napetostjo, ki je navedena na tip-
ski ploščici Vašega električnega orodja. V primeru upo-
rabe drugih akumulatorjev lahko pride do telesnih po-
škodb ali požara.
Potisnite akumulatorsko baterijo 3 od spredaj v nogo električ-
nega orodja. Potisnite akumulatorsko baterijo v celoti v leži-
šče, dokler se rdeča črta ni več vidna in je varno zablokirana.
45°


45°
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 202  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

 Slovensko | 203
Bosch Power Tools
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Vklop/izklop
Za vklop električnega orodja pritisnite najprej protivklopno 
zaporo 1 nato pritisnite vklopno/izklopno stikalo 2 in ga drži-
te pritisnjenega.
Za izklop električnega orodja vklopno/izklopno stikalo 2 spu-
stite.
Opozorilo: Iz varnostnih razlogov aretiranje vklopno/izklo-
pnega stikala 2 ni možno, ampak mora biti le-to med delova-
njem žage stalno pritisnjeno.
Da bi privarčevali z energijo, vklopite električno orodje le ta-
krat, ko ga boste uporabljali.
Zavora izteka
Integrirana iztekalna zavora skrajša iztekanje žaginega lista po 
izklopu električnega orodja.
Zaščita pred popolnim izpraznjenjem
Litijevo-ionski akumulator je s sistemom „Electronic Cell Pro-
tection (ECP)“ zaščiten pred popolnim izpraznjenjem. Pri iz-
praznjenem akumulatorju se električno orodje s pomočjo za-
ščitnega stikala izklopi: vstavno orodje se ne premika več.
Navodila za delo
Zavarujte žagine liste pred sunki in udarci.
Enakomerno in z rahlim potiskom premikajte električno orod-
je v smeri reza. Premočan potisk bistveno skrajša življenjsko 
dobo vsadnih orodij in lahko poškoduje električno orodje.
Zmogljivost žaganja in kakovost reza sta v največji meri odvi-
sna od stanja žaginega lista in od oblike njegovih zob. Zato 
uporabljajte samo ostre žagine liste, ki so primerni za obdelo-
vanec, ki ga boste žagali.
Žaganje lesa
Pravilna izbira žaginega lista je odvisna od vrste lesa, kakovo-
sti lesa in od tega, ali bo potrebno vzdolžno ali prečno žaganje.
Pri vzdolžnih rezih smrekovine nastajajo dolgi, spiralasti 
ostružki.
Prah bukovja in hrastovine je posebej škodljiv zdravju, zatorej 
delajte vedno le z odsesavanjem prahu.
Žaganje z vzporednim prislonom (glejte sliko D)
Vzporedni prislon 8 omogoča natančne reze ob robovih obde-
lovancev oziroma žaganje enako širokih trakov.
Žaganje s pomožnim prislonom (glejte sliko E)
Za žaganje velikih obdelovancev ali za žaganje ravnih robov 
lahko kot pomožni prislon na obdelovanec pritrdite desko ali 
letev in krožno žago nato z osnovno ploščo pomikate ob po-
možnem prislonu.
Žaganje z vodilom (glejte sliko G)
S pomočjo vodila 33 lahko delate ravne reze.
Opozorilo: Uporabite vodilno tirnico 33 le za pravokotne re-
ze. Pri jeralnih rezih bi lahko vodilno tirnico 33 poškodovali.
Vodilo ima oblogo, ki preprečuje zdrs vodilne tirnice in varuje 
zgornjo površino obdelovanca. Obloga vodila omogoča tudi 
lažje drsenje električnega orodja.
Namestite krožno žago neposredno na vodilno tirnico 33. Na-
mestite vodilno tirnico 33 z ustreznimi vpenjalnimi priprava-
mi, npr. primeži, tako na obdelovanec, da kaže ozek krak vo-
dilne tirnice 33 v smeri žaginega lista.
Vodilo 33 ne sme gledati čez obdelovanec na tisti strani, 
kjer žagate.
Vklopite električno orodje in ga enakomerno in z rahlim pomi-
kom premikajte v smeri reza.
S pomočjo spojnega komada 34 lahko sestavite dve vodili. 
Vpnite ju s štirimi vijaki, ki se nahajajo v spojnem komadu.
Opozorila za optimalno uporabo akumulatorske baterije
Akumulatorsko baterijo morate zavarovati pred vlago in vodo.
Akumulatorsko baterijo skladiščite samo v temperaturnem 
območju od –20 °C do 50 °C. Poleti ne pustite, da bi akumu-
latorska baterija obležala v avtomobilu.
Zračne reže akumulatorske baterije občasno očistite z meh-
kim, čistim in suhim čopičem.
Bistveno krajši čas delovanja po polnjenju pomeni, da je aku-
mulatorska baterija izrabljena in da jo je potrebno zamenjati.
Upoštevajte navodila za odstranjevanje odsluženih naprav.
Vzdrževanje in servisiranje
Vzdrževanje in čiščenje
 Pred začetkom kakršnihkoli del na električnem orodju 
(na primer vzdrževanje, zamenjava orodja in podobno) 
kakor tudi med transportiranjem in shranjevanjem je 
treba iz električnega orodja odstraniti akumulator. 
Pri nenamernem aktiviranju vklopno/izklopnega stikala 
obstaja nevarnost telesnih poškodb.
 Električno orodje in prezračevalne reže naj bodo vedno 
čisti, kar bo zagotovilo dobro in varno delo.
Premični zaščitni pokrov se mora prosto premikati in se samo-
dejno zapirati. Področje okrog premičnega zaščitnega pokro-
va naj bo zato vedno čisto. Odstranite prah in ostružke s sti-
snjenim zrakom ali s čopičem.
Žagine liste brez zaščitnega sloja lahko zavarujete pred rjo s 
tankim slojem nekislinskega olja. Pred žaganjem olje odstrani-
te, sicer bodo na lesu ostali mastni madeži.
Ostanke smole ali lepila na žaginem listu slabo vplivajo na ka-
kovost reza. Žagin list zato očistite takoj po uporabi.
Servis in svetovanje o uporabi
V primeru dodatnih vprašanj in pri naročanju nadomestnih 
delov brezpogojno navedite 10-mestno številko artikla, ki je 
navedena na tipski ploščici naprave.
Servis Vam bo dal odgovore na Vaša vprašanja glede popravi-
la in vzdrževanja izdelka ter nadomestnih delov. Risbe razsta-
vljenega stanja in informacije o nadomestnih delih se nahajajo 
tudi na spletu pod:
www.bosch-pt.com
Skupina svetovalcev o uporabi podjetja Bosch Vam bo z vese-
ljem v pomoč pri vprašanjih o naših izdelkih in njihovega pri-
bora.
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 203  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

204 | Hrvatski 
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Bosch Power Tools
Slovensko
Top Service d.o.o.
Celovška 172
1000 Ljubljana
Tel.: (01) 519 4225
Tel.: (01) 519 4205
Fax: (01) 519 3407
Transport
Priložene litij-ionske akumulatorske baterije so podvržene 
zahtevam zakona o nevarnih snoveh. Uporabnik lahko akumu-
latorske baterije brez nadaljnih pogojev transportina na cesti.
Pri pošiljkah s strani tretjih (npr.: zračni transport ali špedici-
ja) se morajo upoštevati posebne zahteve glede embalaže in 
označitve. Pri pripravi odpreme mora biti obvezno nujno 
vključen strokovnjak za nevarne snovi.
Akumulatorske baterije pošiljajte samo, če je ohišje nepoško-
dovano. Prelepite odprte kontakte in zapakirajte akumulator-
ske baterije tako, da se v embalaži ne premika.
Prosimo upoštevajte tudi morebitne druge nacionalne predpi-
se.
Odlaganje
Električna orodja, akumulatorske baterije, pribor in 
embalažo morate reciklirati v skladu z varstvom oko-
lja.
Akumulatorskih baterij/baterij ne smete odvreči med hišne 
odpadke!
Samo za države EU:
V skladu z Direktivo 2012/19/EU se morajo 
električna orodja, ki niso več v uporabi ter v 
skladu z Direktivo 2006/66/ES morate 
okvarjene ali obrabljene akumulatorske ba-
terije/baterije zbirati ločeno in jih okolju pri-
jazno reciklirati.
Akumulatorji/baterije:
Li-Ion:
Prosimo upoštevajte navodila v od-
stavku „Transport“, stran 204.
Pridržujemo si pravico do sprememb.
Hrvatski
Upute za sigurnost
Opće upute za sigurnost za električne alate
Treba pročitati sve napomene o si-
gurnosti i upute. Ako se ne bi pošti-
vale napomene o sigurnosti i upute to bi moglo uzrokovati 
strujni udar, požar i/ili teške ozljede.
Sačuvajte sve napomene o sigurnosti i upute za buduću 
primjenu.
U daljnjem tekstu korišten pojam „Električni alat“ odnosi se na 
električne alate s priključkom na električnu mrežu (s mrežnim 
kabelom) i na električne alate s napajanjem iz aku baterije 
(bez mrežnog kabela).
Sigurnost na radnom mjestu
 Održavajte vaše radno mjesto čistim i dobro osvijetlje-
nim. Nered ili neosvijetljeno radno mjesto mogu uzrokova-
ti nezgode.
 Ne radite s električnim alatom u okolini ugroženoj ek-
splozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tekućine, plinovi 
ili prašina. Električni alati proizvode iskre koje mogu zapa-
liti prašinu ili pare.
 Tijekom uporabe električnog alata djecu i ostale osobe 
držite dalje od mjesta rada. U slučaju skretanja pozorno-
sti mogli bi izgubiti kontrolu nad uređajem.
Električna sigurnost
 Priključni utikač električnog alata mora odgovarati 
utičnici. Na utikaču se ni na koji način ne smiju izvoditi 
izmjene. Ne koristite adapterski utikač zajedno sa za-
štitno uzemljenim električnim alatom. Utikač na kojem 
nisu vršene izmjene i odgovarajuća utičnica smanjuju opa-
snost od strujnog udara.
 Izbjegavajte dodir tijela s uzemljenim površinama, kao 
što su cijevi, radijatori, štednjaci i hladnjaci. Postoji po-
većana opasnost od električnog udara ako bi vaše tijelo bi-
lo uzemljeno.
 Uređaj držite dalje od kiše ili vlage. Prodiranje vode u 
električni alat povećava opasnost od strujnog udara.
 Ne zloupotrebljavajte priključni kabel za nošenje, vje-
šanje električnog alata ili za izvlačenje utikača iz mrež-
ne utičnice. Priključni kabel držite dalje od izvora topli-
ne, ulja, oštrih rubova ili pomičnih dijelova uređaja. 
Oštećen ili usukan priključni kabel povećava opasnost od 
strujnog udara.
 Ako sa električnim alatom radite na otvorenom, koristi-
te samo produžni kabel koji je prikladan za uporabu na 
otvorenom. Primjena produžnog kabela prikladnog za rad 
na otvorenom smanjuje opasnost od strujnog udara.
 Ako se ne može izbjeći uporaba električnog alata u vlaž-
noj okolini, koristite zaštitnu sklopku struje kvara. Pri-
mjenom zaštitne sklopke struje kvara izbjegava se opa-
snost od električnog udara.
UPOZORENJE
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 204  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

 Hrvatski | 205
Bosch Power Tools
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Sigurnost ljudi
 Budite pažljivi, pazite što činite i postupajte oprezno 
kod rada s električnim alatom. Ne koristite električni 
alat ako ste umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili 
lijekova. Trenutak nepažnje kod uporabe električnog alata 
može uzrokovati teške ozljede.
 Nosite osobnu zaštitnu opremu i uvijek nosite zaštitne 
naočale. Nošenje osobne zaštitne opreme, kao što je ma-
ska za prašinu, sigurnosna obuća koja ne kliže, zaštitna ka-
ciga ili štitnik za sluh, ovisno od vrste i primjene električnog 
alata, smanjuje opasnost od ozljeda.
 Izbjegavajte nehotično puštanje u rad. Prije nego što 
ćete utaknuti utikač u utičnicu i/ili staviti aku-bateriju, 
provjerite je li električni alat isključen. Ako kod nošenja 
električnog alata imate prst na prekidaču ili se uključen 
uređaj priključi na električno napajanje, to može dovesti do 
nezgoda.
 Prije uključivanja električnog alata uklonite alate za 
podešavanje ili vijčani ključ. Alat ili ključ koji se nalazi u 
rotirajućem dijelu uređaja može dovesti do nezgoda.
 Izbjegavajte neuobičajene položaje tijela. Zauzmite si-
guran i stabilan položaj tijela i u svakom trenutku odr-
žavajte ravnotežu. Na taj način možete električni alat bo-
lje kontrolirati u neočekivanim situacijama.
 Nosite prikladnu odjeću. Ne nosite široku odjeću ili na-
kit. Kosu, odjeću i rukavice držite dalje od pomičnih 
dijelova. Nepričvršćenu odjeću, dugu kosu ili nakit mogu 
zahvatiti pomični dijelovi.
 Ako se mogu montirati naprave za usisavanje i hvatanje 
prašine, provjerite da li su iste priključene i da li se mo-
gu ispravno koristiti. Primjena naprave za usisavanje mo-
že smanjiti ugroženost od prašine.
Brižljiva uporaba i ophođenje s električnim alatima
 Ne preopterećujte uređaj. Za vaš rad koristite za to 
predviđen električni alat. S odgovarajućim električnim 
alatom radit ćete bolje i sigurnije u navedenom području 
učinka.
 Ne koristite električni alat čiji je prekidač neispravan. 
Električni alat koji se više ne može uključivati i isključivati 
opasan je i mora se popraviti.
 Izvucite utikač iz mrežne utičnice i/ili izvadite aku-ba-
teriju prije podešavanja uređaja, zamjene pribora ili 
odlaganja uređaja. Ovim mjerama opreza izbjeći će se ne-
hotično pokretanje električnog alata.
 Električni alat koji ne koristite spremite izvan dosega 
djece. Ne dopustite rad s uređajem osobama koje nisu s 
njim upoznate ili koje nisu pročitale ove upute. Električ-
ni alati su opasni ako s njima rade neiskusne osobe.
 Održavajte električni alat s pažnjom. Kontrolirajte da li 
pomični dijelovi uređaja besprijekorno rade i da nisu 
zaglavljeni, da li su dijelovi polomljeni ili tako oštećeni 
da se ne može osigurati funkcija električnog alata. Prije 
primjene ove oštećene dijelove treba popraviti. Mnoge 
nezgode imaju svoj uzrok u slabo održavanim električnim 
alatima.
 Rezne alate održavajte oštrim i čistim. Pažljivo održava-
ni rezni alati s oštrim oštricama manje će se zaglaviti i lakše 
se s njima radi.
 Električni alat, pribor, radne alate, itd. koristite prema 
ovim uputama i na način kako je to propisano za pose-
ban tip uređaja. Kod toga uzmite u obzir radne uvjete i 
izvođene radove. Uporaba električnih alata za druge pri-
mjene nego što je to predviđeno, može dovesti do opasnih 
situacija.
Brižljivo ophođenje i uporaba akumulatorskih alata
 Aku-bateriju punite samo u punjačima koje preporuču-
je proizvođač. Za punjač koji je predviđen za jednu odre-
đenu vrstu aku-baterije, postoji opasnost od požara ako bi 
se koristio s drugom aku-baterijom.
 U električnim alatima koristite samo za to predviđenu 
aku-bateriju. Uporaba drugih aku-baterija može dovesti 
do ozljeda i opasnosti od požara.
 Nekorištene aku-baterije držite dalje od uredskih spa-
jalica, kovanica, ključeva, čavala, vijaka ili drugih sit-
nih metalnih predmeta koji bi mogli uzrokovati premo-
šćenje kontakata. Kratki spoj između kontakata aku-bate-
rije može imati za posljedicu opekline ili požar.
 Kod pogrešne primjene iz aku-baterije može isteći te-
kućina. Izbjegavajte kontakt s ovom tekućinom. Kod 
slučajnog kontakta ugroženo mjesto treba isprati vo-
dom. Ako bi ova tekućina dospjela u oči, zatražite po-
moć liječnika. Istekla tekućina iz aku-baterije može dove-
sti do nadražaja kože ili opeklina.
Servisiranje
 Popravak vašeg električnog alata prepustite samo kva-
lificiranom stručnom osoblju ovlaštenog servisa i samo 
s originalnim rezervnim dijelovima. Na taj će se način 
osigurati da ostane sačuvana sigurnost uređaja.
Upute za sigurnost za kružne pile
Postupak piljenja
 OPASNOST: Rukama ne zalazite u područje rezanja i do 
lista pile. Drugom rukom držite dodatnu ručku ili kući-
šte motora. Ako obim rukama držite za pilu tada vas ne 
može ozlijediti list pile.
 Ne stavljajte prste ispod izratka. Ispod izratka štitnik ih 
ne može zaštititi od lista pile.
 Prilagodite dubinu rezanja debljini izratka. Ispod izratka 
treba biti vidljiva manje od jedna puna visina zupca.
 Piljeni izradak nikada ne držite u rukama ili preko nogu. 
Izradak se mora nalaziti na stabilnoj podlozi. Važno je da 
izradak bude dobro pričvršćen kako bi se na minimum 
smanjila opasnost od dodira s tijelom, uklještenja lista pile 
ili gubitka kontrole nad kružnom pilom.
 Električni alat držite za izolirane površine zahvata, ako 
izvodite radove kod kojih bi radni alat moga zahvatiti 
skrivene električne vodove. Kontakt s električnim vodom 
pod naponom stavlja i metalne dijelove električnog uređaja 
pod napon i dovodi do strujnog udara.
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 205  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

206 | Hrvatski 
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Bosch Power Tools
 Kod uzdužnog rezanja koristite uvijek graničnik ili rav-
nu vodilicu ruba. Time se poboljšava točnost rezanja i 
smanjuje mogućnost uklještenja lista pile.
 Koristite uvijek listove pile odgovarajuće veličine i od-
govarajućeg provrta vretena (npr. rombnog ili okru-
glog). Listovi pile koji ne odgovaraju montažnim dijelovi-
ma pile, okretat će se ekscentrično i dovesti do gubitka 
kontrole nad pilom.
 Ne koristite nikada oštećene ili pogrešne podložne plo-
čice ili vijke lista pile. Podložne pločice i vijci lista pile 
specijalno su konstruirani za vašu pilu, za postizanje opti-
malnog učinka i radne sigurnosti.
 Povratni udar – Uzroci i odgovarajuće upute za sigur-
nost 
– Povratni udar je iznenadna reakcija zbog lista pile koji se 
je zaglavio, ukliještio ili je bio pogrešno usmjeren, što rezul-
tira time da će se pila nekontrolirana izdići i iz izratka i po-
maknuti u smjeru osobe koja radi s električnim alatom;
– Ako bi se list pile zaglavio ili ukliještio u zatvarajućem kli-
nu raspora, on će se blokirati i pod djelovanjem sile motora 
pila će se odbaciti prema natrag u smjeru osobe koja s 
njom radi;
– Ako bi se list pile usukao u rezu piljenja ili ako bi bio po-
grešno usmjeren, zubi stražnjeg ruba lista pile mogli bi za-
hvatiti u površinu izratka, zbog čega će se list pile izbaciti iz 
klina raspora, a pila će se odbaciti prema natrag u smjeru o-
sobe koja s njom radi.
Povratni udar je rezultat pogrešne ili neispravne uporabe 
pile. On se može spriječiti prikladnim mjerama opreza, kao 
što je opisano u daljnjem tekstu.
 Držite pilu čvrsto s obje ruke i postavite vaše ruke u po-
ložaj u kojem se mogu podnijeti sile povratnog udara. 
Postavite se uvijek bočno uz list pile, a nikada tako da 
list bile bude u liniji s vašim tijelom. Kod povratnog uda-
ra, kružna pila bi mogla odskočiti natrag, a osoba koja radi 
s kružnom pilu, a osoba koja radi s kružnom pilom ne bi mo-
gla savladati sile povratnog udara, ako se ne bi poduzele 
prikladne mjere.
 Ako bi se list pile ukliještio ili bi prekinuli rad, isključite 
pilu i držite je mirno u izratku sve dok se list pile potpu-
no ne zaustavi. Nikada ne pokušavajte pilu vaditi iz 
izratka ili je potezati prema natrag prema natrag, sve 
dok se list pile okreće, jer inače može doći do povrat-
nog udara. Pronađite uzrok uklještenja pile i otklonite ga 
prikladnim mjerama.
 Ako pilu koja se je zaglavila u izratku želite ponovno po-
krenuti, centrirajte list pile u rasporu piljenja i provjeri-
te da zubi pile nisu zahvatili u izradak. Ako bi se list pile 
ukliještio, on bi se mogao izvući iz izratka ili uzrokovati po-
vratni udar, kada se pila ponovno pokrene.
 Velike ploče poduprite, kako bi se izbjegla opasnost od 


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   57


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет