Uk Оригінальна інструкція з експлуатації kk


Andmed müra/vibratsiooni kohtaжүктеу 9.58 Mb.
Pdf просмотр
бет50/57
Дата27.03.2017
өлшемі9.58 Mb.
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   57

Andmed müra/vibratsiooni kohta
Müratase määratud kooskõlas standardiga EN 60745-2-5.
Seadme A-karakteristikuga mõõdetud müratase on üldjuhul: 
helirõhu tase 95 dB(A); müravõimsuse tase 106 dB(A). Mõõ-
temääramatus K=3,0 dB.
Kasutage kuulmiskaitsevahendeid!
Vibratsiooni kogutase a
h
 (kolme telje vektorsumma) ja 
mõõtemääramatus K mõõdetud kooskõlas standardiga 
EN 60745-2-5:
puidu saagimisel: a
h
=3 m/s
2
, K=1,5 m/s
2
.
Käesolevas juhendis esitatud vibratsioonitase on mõõdetud 
standardi EN 60745 kohase mõõtemeetodi järgi ja seda saab 
kasutada elektriliste tööriistade omavaheliseks võrdlemi-
seks. See sobib ka vibratsiooni esialgseks hindamiseks.
Toodud vibratsioonitase on tüüpiline elektrilise tööriista kasu-
tamisel ettenähtud töödeks. Kui elektrilist tööriista kasutatak-
se muudeks töödeks, kui kasutatakse teisi tarvikuid või kui 
tööriista hooldus pole piisav, võib vibratsioonitase olla siiski 
teistsugune. Sellest tingituna võib vibratsioon olla tööperioo-
dil tervikuna tunduvalt suurem.
Vibratsiooni täpseks hindamiseks tuleb arvesse võtta ka ae-
ga, mil seade oli välja lülitatud või küll sisse lülitatud, kuid te-
gelikult tööle rakendamata. Sellest tingituna võib vibratsioon 
olla tööperioodil tervikuna tunduvalt väiksem.
Rakendage tööriista kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni mõju 
eest täiendavaid kaitsemeetmeid, näiteks: hooldage tööriistu 
ja tarvikuid piisavalt, hoidke käed soojas, tagage sujuv töökor-
raldus.
Vastavus normidele
Kinnitame ainuvastutajana, et punktis „Tehnilised andmed“ 
kirjeldatud toode on vastavuses direktiivides 2011/65/EL, 
kuni 19. aprillini 2016 kehtiva direktiivi 2004/108/EÜ, ala-
tes 20. aprillist 2016 kehtiva direktiivi 2014/30/EL, 
2006/42/EÜ ja viidatud direktiivide muudetud redaktsiooni-
des sätestatud asjakohaste nõuetega ning järgmiste standar-
ditega: EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Tehniline toimik (2006/42/EÜ) saadaval:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 03.02.2015
Montaaž
Aku laadimine
 Kasutage lisatarvikute lehel nimetatud akulaadijaid. 
Vaid need akulaadijad on kohandatud seadmes kasutatud 
Li-ioon-aku laadimiseks.
Märkus: Aku on tarnimisel osaliselt laetud. Et tagada aku täit 
mahtuvust, laadige aku enne esmakordset kasutamist akulaa-
dimisseadmes täiesti täis.
Li-ioon-akut võib laadida igal ajal, ilma et see lühendaks aku 
kasutusiga. Laadimise katkestamine ei kahjusta akut.
Li-ioon-akut kaitseb elektrooniline kaitsesüsteem „Electronic 
Cell Protection (ECP)“ täieliku tühjenemise eest. Tühja aku 
puhul lülitab kaitselüliti seadme välja: Tarvik ei pöörle enam.
 Pärast elektrilise tööriista automaatset väljalülitamist 
ärge vajutage enam lülitile (sisse/välja). Aku võib kah-
justuda.
Järgige kasutusressursi ammendanud seadmete käitlemise 
juhiseid.
Aku eemaldamine
Aku 3 on varustatud kahe lukustusastmega, mis takistab aku 
väljakukkumist juhul, kui kogemata vajutatakse aku vabastus-
klahvile 24. Seadmesse paigaldatud akut hoiab õiges asendis 
vedru.
Aku 3 eemaldamiseks vajutage vabastusklahvile 24 ja tõmma-
ke aku suunaga taha seadmest välja. Ärge rakendage see-
juures jõudu.
Aku täituvusastme indikaator (vt joonist F)
Kolm rohelist aku täituvusastme indikaatorit 32 näitavad aku 
3 laetuse astet. Ohutuse huvides on laetuse astet võimalik 
teada saada üksnes siis, kui seade ei tööta.
Täituvusastme teadasaamiseks vajutage nupule 31. Seda 
saab teha ka siis, kui aku 3 on eemaldatud.
Kui pärast klahvile 31 vajutamist ei sütti mitte ükski indikaa-
tortuli, on aku defektne ja tuleb välja vahetada.
Saeketta paigaldamine/vahetamine
 Enne mistahes tööde teostamist seadme kallal eemal-
dage seadmest aku.
 Saeketta paigaldamisel kandke kaitsekindaid. Saeket-
taga kokkupuutel võite end vigastada.
 Kasutage üksnes saekettaid, mis vastavad käesolevas 
kasutusjuhendis nimetatud andmetele.
 Ärge kunagi kasutage tarvikuna lihvkettaid.
Saeketta valik
Ülevaate soovitatud saeketastest leiate käesoleva kasutusju-
hendi lõpust.
Saeketta mahavõtmine (vt joonist A)
Tarviku vahetuseks asetage seade mootorikorpuse otsmisele 
pinnale.
– Vajutage spindlilukustusnupp 14 alla ja hoidke seda all.
 Spindlilukustusnuppu 14 tohib käsitseda vaid siis, kui 
seadme spindel seisab. Vastasel korral võib seade kah-
justuda.
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
LED
Mahtuvus
Pidev tuli 3 x roheline
≥2/3
Pidev tuli 2 x roheline
≥1/3
Pidev tuli 1 x roheline
<1/3
Vilkuv tuli 1 x roheline
Reserv
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 215  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

216 | Eesti 
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Bosch Power Tools
– Keerake sisekuuskantvõtmega 16 kinnituskruvi 22 pöörle-
missuunas 
 välja.
– Keerake pendelkettakaitse 7 tagasi ja hoidke seda kinni.
– Võtke kinnitusseib 21 ja saeketas 20 spindlilt 18 maha.
Saeketta montaaž (vt joonist A)
Tarviku vahetuseks asetage seade mootorikorpuse otsmisele 
pinnale.
– Puhastage saeketas 20 ja kõik monteeritavad kinnitusde-
tailid.
– Keerake pendelkettakaitse 7 tagasi ja hoidke seda kinni.
– Asetage saeketas 20 alusseibile 19. Hammaste lõikesuund 
(nool saekettal) ja pöörlemissuunda tähistav nool pendel-
kettakaitsel 7 peavad ühtima.
– Asetage peale kinnitusseib 21 ja keerake kinnituskruvi 22 
pöörlemissuunas 
 sisse. Veenduge alusseibi 19 ja kinni-
tusseibi 21 õiges asendis.
– Vajutage spindlilukustusnupp 14 alla ja hoidke seda all.
– Pingutage sisekuuskantvõtmega 16 kinnituskruvi 22 pöör-
lemissuunas 
 kinni. Pingutusmoment peab olema 
6–9 Nm, see vastab käsitsi keeramisele pluss ¼ pööret või 
3 sälku märgisel 23 kettakaitsel 4.
Tolmu/saepuru äratõmme
 Enne mistahes tööde teostamist seadme kallal eemal-
dage seadmest aku.
 Pliisisaldusega värvide, teatud puiduliikide, mineraalide ja 
metalli tolm võib kahjustada tervist. Tolmuga kokkupuude 
ja tolmu sissehingamine võib põhjustada seadme kasutajal 
või läheduses viibivatel inimestel allergilisi reaktsioone 
ja/või hingamisteede haigusi.
Teatud tolm, näiteks tamme- ja pöögitolm, on vähkitekita-
va toimega, iseäranis kombinatsioonis puidutöötlemisel 
kasutatavate lisaainetega (kromaadid, puidukaitsevahen-
did). Asbesti sisaldavat materjali tohivad töödelda üksnes 
vastava ala asjatundjad.
– Tolmu tõhusaks eemaldamiseks kasutage koos elektrili-
se tööriistaga puidutolmu jaoks ettenähtud tolmuimejat 
GAS 25/GAS 50/GAS 50 M või puidu- ja mineraalsete 
materjalide tolmu jaoks ettenähtud tolmuimejat 
GAS 50 MS.
– Tagage töökohas hea ventilatsioon.
– Soovitav on kasutada hingamisteede kaitsemaski filtri-
ga P2.
Pidage kinni töödeldavate materjalide suhtes Teie riigis kehti-
vatest eeskirjadest.
Tolmueemaldusadapteri montaaž (vt joonist B)
Kinnitage tolmueemaldusadapter 26 kinnituskruviga 25 alus-
plaadi 6 külge.
Tolmueemaldusadapteri 26 külge võib ühendada imivooliku 
läbimõõduga 35 mm.
 Tolmueemaldusadapterit ei tohi kasutada ilma külge-
ühendatud tolmueemaldusseadiseta. Vastasel korral 
võib tolmueemalduskanal ummistuda.
 Tolmueemaldusadapteri külge ei tohi ühendada tolmu-
kotti. Vastasel korral võib tolmueemaldussüsteem ummis-
tuda.
Optimaalse tolmuimemise tagamiseks tuleb tolmueemaldu-
sadapterit 26 regulaarselt puhastada.
Tolmueemaldus eraldi seadmega
Kasutage äratõmbevoolikut 27 koos tolmuimejaga (lisatar-
vik). Ülevaate erinevate tolmuimejatega ühendamise võima-
lustest leiate käesoleva kasutusjuhendi lõpust.
Tolmuimeja peab töödeldava materjali tolmu imemiseks sobi-
ma.
Tervistkahjustava, kantserogeense ja kuiva tolmu eemaldami-
seks kasutage spetsiaaltolmuimejat.
Kasutus
Kasutusviisid
 Enne mistahes tööde teostamist seadme kallal eemal-
dage seadmest aku.
Lõikesügavuse reguleerimine (vt joonist C)
 Valige tooriku paksusele vastav lõikesügavus. Saeketas 
peaks tooriku alt nähtavale jääma vähem kui ühe hamba 
ulatuses.
Keerake lahti kinnitushoob 29. Väiksema lõikesügavuse regu-
leerimiseks tõmmake saagi alusplaadilt 6 eemale, suurema 
lõikesügavuse jaoks suruge saagi alusplaadile 6 lähemale. Re-
guleerige soovitud mõõt välja lõikesügavuse skaalal. Pinguta-
ge kinnitushoob 29 uuesti kinni.
Kinnitushoova 29 pingutusjõudu saab reguleerida. Selleks 
kruvige kinnitushoob 29 maha, nihutage vähemalt 30° ja kin-
nitage vastupäeva keerates uuesti kohale.
Lõikenurga reguleerimine
Asetage seade soovitavalt kettakaitse 4 otsmisele pinnale.
Keerake lahti tiibkruvi 11. Kallutage saagi külje suunas. Regu-
leerige soovitud mõõt välja skaalal 13. Keerake tiibkruvi 11 
uuesti kinni.
Märkus: Kaldlõigete puhul on tegelik lõikesügavus väiksem 
kui lõikesügavuse skaalal 28 näidatud väärtus.
Lõikemärgid
Lõikemärk 0° 9 näitab saeketta asendit täisnurga all saagimi-
sel. Lõikemärk 45° 10 näitab saeketta asendit saagimisel 45° 
nurga all.
Täpsuse tagamiseks asetage ketassaag toorikule joonisel näi-
datud viisil. Soovitav on teostada proovilõige.
45°


45°
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 216  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

 Eesti | 217
Bosch Power Tools
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Seadme kasutuselevõtt
Aku paigaldamine
 Kasutage ainult Boschi originaalseid Li-ioon-akusid, 
mille pinge vastab seadme andmesildil toodud pingele. 
Teiste akude kasutamine võib põhjustada vigastusi ja põ-
lengu ohtu.
Lükake laetud aku 3 eest seadme talda. Suruge aku täielikult 
talla sisse, nii et punast riba ei ole enam näha ja aku on kindlalt 
lukustunud.
Sisse-/väljalülitus
Seadme töölerakendamiseks vajutage kõigepealt sisselüli-
tustõkisele 1 ja seejärel lülitile (sisse/välja) 2 ja hoidke seda 
all.
Seadme väljalülitamiseks vabastage lüliti (sisse/välja) 2.
Märkus: Ohutuse huvides ei ole võimalik lülitit (sisse/välja) 2 
lukustada, vaid seda tuleb töötamise ajal kogu aeg hoida sis-
sevajutatud asendis.
Energia säästmiseks lülitage elektriline tööriist sisse vaid siis, 
kui seda kasutate.
Järelpöörlemispidur
Integreeritud järelpöörlemispidur lühendab saeketta järel-
pöörlemisaega pärast seadme väljalülitamist.
Kaitse täieliku tühjenemise vastu
Li-ioon-akut kaitseb elektrooniline kaitsesüsteem „Electronic 
Cell Protection (ECP)“ täieliku tühjenemise eest. Tühja aku 
puhul lülitab kaitselüliti seadme välja: Tarvik ei pöörle enam.
Tööjuhised
Kaitske saekettaid kukkumise ja löökide eest.
Juhtige seadet ühtlase ja mõõduka ettenihkega. Liiga tugev 
ettenihe vähendab tarvikute kasutusiga ja võib seadet kahjus-
tada.
Saagimisjõudlus ja lõike kvaliteet sõltuvalt olulisel määral sae-
ketta seisundist ja hambakujust. Seetõttu kasutage üksnes te-
ravaid ja töödeldava materjali jaoks sobivaid saekettaid.
Puidu saagimine
Õige saeketta valik sõltub puidu liigist, kvaliteedist ja sellest, 
kas on vaja teha piki- või ristlõikeid.
Pikilõigete tegemisel kuusepuidus tekivad pikad keerdlaas-
tud.
Pöögi- ja tammepuu tolm on tervisele eriti ohtlikud, seepärast 
kasutage kindlasti tolmueemaldussüsteemi.
Saagimine paralleelrakise abil (vt joonist D)
Paralleelrakis 8 võimaldab teha täpseid lõikeid piki tooriku 
serva ja ühesuguste mõõtmetega ribade lõikamist.
Saagimine abiraami kasutades (vt joonist E)
Suurte toorikute või sirgete äärte lõikamiseks võite töödelda-
vale esemele kinnitada abiraamiks laua või liistu ja juhtida saa-
gimisel alusplaati piki abiraami.
Saagimine juhtsiini abil (vt joonist G)
Juhtsiini 33 abil saab teostada sirgeid lõikeid.
Märkus: Juhtsiini 33 kasutage üksnes täisnurga all tehtavate 
lõigete puhul. Kaldlõigete puhul võite juhtsiini 33 vigastada.
Nakkuv kattekiht väldib juhtsiini paigaltlibisemist ja kaitseb 
töödeldava eseme pinda. Juhtsiini spetsiaalse kattega pealis-
pind tagab ketassae kerge libisemise piki siini.
Asetage ketassaag otse juhtsiinile 33. Kinnitage juhtsiin 33 
sobivate kinnitusseadistega, nt pitskruviga, toorikule nii, et 
juhtsiini 33 kitsas haar oleks suunatud saeketta poole.
Juhtsiin 33 ei tohi ulatuda üle saetava tooriku serva.
Lülitage seade sisse ja juhtige seda ühtlase ja mõõduka ette-
nihkega.
Ühendusdetaili 34 abil saab omavahel ühendada kaks juhtsii-
ni. Ühendamine toimub ühendusdetailis oleva nelja kruvi abil.
Juhised aku käsitsemiseks
Kaitske akut niiskuse ja vee eest.
Hoidke akut temperatuuril –20 °C kuni 50 °C. Ärge jätke akut 
suvel autosse.
Puhastage aku ventilatsiooniavasid pehme, puhta ja kuiva 
pintsliga.
Oluliselt lühenenud kasutusaeg pärast laadimist näitab, et aku 
on muutunud kasutuskõlbmatuks ja tuleb välja vahetada.
Järgige kasutusressursi ammendanud seadmete käitlemise 
juhiseid.
Hooldus ja teenindus
Hooldus ja puhastus
 Eemaldage aku seadmest enne mis tahes töid seadme 
kallal (nt hooldus, tarvikute vahetus jmt), samuti enne 
seadme transportimist ja hoiulepanekut. Lüliti (sisse/ 
välja) soovimatul käsitsemisel esineb vigastuste oht.
 Seadme laitmatu ja ohutu töö tagamiseks hoidke seade 
ja selle ventilatsiooniavad puhtad.
Pendelkettakaitse peab alati vabalt liikuma ja automaatselt 
sulguma. Seetõttu hoidke pendelkettakaitse ümbrus alati pu-
has. Eemaldage tolm ja saepuru suruõhu või pintsli abil.
Spetsiaalse kattekihita saekettad on soovitav kaitseks korro-
siooni vastu katta õhukese happevaba õli kihiga. Enne saeket-
ta kasutamist tuleb õli eemaldada, vastasel korral võivad jää-
da puidule plekid.
Saekettal olevad vaigu- või liimijäägid halvendavad lõikekvali-
teeti. Seepärast puhastage saeketas kohe pärast kasutamist.
Klienditeenindus ja müügijärgne nõustamine
Järelepärimiste esitamisel ja tagavaraosade tellimisel näida-
ke kindlasti ära seadme andmesildil olev 10-kohaline toote-
number.
Klienditeeninduses vastatakse toote paranduse ja hoolduse 
ning varuosade kohta esitatud küsimustele. Joonised ja teabe 
varuosade kohta leiate ka veebisaidilt:
www.bosch-pt.com
Boschi nõustajad osutavad Teile toodete ja tarvikute küsimus-
tes meeleldi abi.
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 217  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

218 | Latviešu 
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Bosch Power Tools
Eesti Vabariik
Mercantile Group AS
Boschi elektriliste käsitööriistade remont ja hooldus
Pärnu mnt. 549
76401 Saue vald, Laagri
Tel.: 6549 568
Faks: 679 1129
Transport
Komplektis sisalduvate liitium-ioon-akude suhtes kohaldatak-
se ohtlike ainete vedu reguleerivaid nõudeid. Akude puhul on 
lubatud kasutajapoolne piiranguteta maanteevedu.
Kolmandate isikute teostatava veo korral (nt õhuvedu või eks-
pedeerimine) tuleb järgida pakendi ja tähistuse osas kehti-
vaid erinõudeid. Sellisel juhul peab pakendi ettevalmistami-
sel alati osalema ohtlike ainete veo ekspert.
Aku vedu on lubatud vaid siis, kui aku korpus on vigastusteta. 
Katke lahtised kontaktid teibiga ja pakkige aku nii, et see pa-
kendis ei liiguks.
Järgige ka võimalikke täiendavaid siseriiklikke nõudeid.
Kasutuskõlbmatuks muutunud seadmete käitlus
Elektrilised tööriistad, akud, lisatarvikud ja pakendid 
tuleb keskkonnasäästlikult ringlusse võtta.
Ärge käidelge elektrilisi tööriistu ja akusid/patareisid koos ol-
mejäätmetega!
Üksnes EL liikmesriikidele:
Vastavalt Euroopa Liidu direktiivile 
2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadme-
te jäätmete kohta ja vastavalt direktiivile 
2006/66/EÜ tuleb defektsed või kasutus-
ressursi ammendanud akud/patareid eraldi 
kokku koguda ja keskkonnasäästlikult kor-
duskasutada.
Akud/patareid:
Li-ioon:
Järgige palun juhiseid punktis „Trans-
port“, lk 218.
Tootja jätab endale õiguse muudatuste tegemiseks.
Latviešu
Drošības noteikumi
Vispārējie drošības noteikumi darbam ar 
elektroinstrumentiem
Uzmanīgi izlasiet visus drošības 
noteikumus. Šeit sniegto drošības 
noteikumu un norādījumu neievērošana var izraisīt aizdegša-
nos un būt par cēloni elektriskajam triecienam vai nopietnam 
savainojumam.
Pēc izlasīšanas uzglabājiet šos noteikumus turpmākai iz-
mantošanai.
Turpmākajā izklāstā lietotais apzīmējums „elektroinstru-
ments“ attiecas gan uz tīkla elektroinstrumentiem (ar elektro-
kabeli), gan arī uz akumulatora elektroinstrumentiem (bez 
elektrokabeļa).
Drošība darba vietā
 Sekojiet, lai darba vieta būtu tīra un sakārtota. Nekārtī-
gā darba vietā un sliktā apgaismojumā var viegli notikt ne-
laimes gadījums.
 Nelietojiet elektroinstrumentu eksplozīvu vai uguns-
nedrošu vielu tuvumā un vietās ar paaugstinātu gāzes 
vai putekļu saturu gaisā. Darba laikā elektroinstruments 
nedaudz dzirksteļo, un tas var izsaukt viegli degošu putekļu 
vai tvaiku aizdegšanos.
 Lietojot elektroinstrumentu, neļaujiet nepiederošām 
personām un jo īpaši bērniem tuvoties darba vietai. Ci-
tu personu klātbūtne var novērst uzmanību, kā rezultātā 
jūs varat zaudēt kontroli pār elektroinstrumentu.
Elektrodrošība
 Elektroinstrumenta kontaktdakšai jābūt piemērotai 
elektrotīkla kontaktligzdai. Kontaktdakšas konstrukci-
ju nedrīkst nekādā veidā mainīt. Nelietojiet kontakt-
dakšas salāgotājus, ja elektroinstruments caur kabeli 
tiek savienots ar aizsargzemējuma ķēdi. Neizmainītas 
konstrukcijas kontaktdakša, kas piemērota kontaktligzdai, 
ļauj samazināt elektriskā trieciena saņemšanas risku.
 Darba laikā nepieskarieties sazemētiem priekšme-
tiem, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm vai le-
dusskapjiem. Pieskaroties sazemētām virsmām, pieaug 
risks saņemt elektrisko triecienu.
 Nelietojiet elektroinstrumentu lietus laikā, neturiet to 
mitrumā. Mitrumam iekļūstot elektroinstrumentā, pieaug 
risks saņemt elektrisko triecienu.
 Nenesiet un nepiekariet elektroinstrumentu aiz elek-
trokabeļa. Neraujiet aiz kabeļa, ja vēlaties atvienot ins-
trumentu no elektrotīkla kontaktligzdas. Sargājiet 
elektrokabeli no karstuma, eļļas, asām šķautnēm un 
elektroinstrumenta kustīgajām daļām. Bojāts vai sa-
mezglojies elektrokabelis var būt par cēloni elektriskajam 
triecienam.
BRIDINAJUMS
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 218  Tuesday, February 3, 2015  1:01 PM

 Latviešu | 219
Bosch Power Tools
1 609 92A 14R | (3.2.15)
 Darbinot elektroinstrumentu ārpus telpām, iz-
mantojiet tā pievienošanai vienīgi tādus paga-
rinātājkabeļus, kuru lietošana ārpus telpām ir atļauta. 
Lietojot elektrokabeli, kas piemērots darbam ārpus tel-
pām, samazinās risks saņemt elektrisko triecienu.
 Ja elektroinstrumentu tomēr nepieciešams lietot vie-
tās ar paaugstinātu mitrumu, izmantojiet tā pievieno-
šanai noplūdes strāvas aizsargreleju. Lietojot noplūdes 
strāvas aizsargreleju, samazinās risks saņemt elektrisko 
triecienu.
Personiskā drošība
 Darba laikā saglabājiet paškontroli un rīkojieties sa-
skaņā ar veselo saprātu. Pārtrauciet darbu, ja jūtaties 
noguris vai atrodaties alkohola, narkotiku vai medi-
kamentu izraisītā reibumā. Strādājot ar elektroinstru-
mentu, pat viens neuzmanības mirklis var būt par cēloni 
nopietnam savainojumam.
 Izmantojiet individuālos darba aizsardzības līdzekļus. 
Darba laikā nēsājiet aizsargbrilles. Individuālo darba 
aizsardzības līdzekļu (putekļu maskas, neslīdošu apavu un 
aizsargķiveres vai ausu aizsargu) pielietošana atbilstoši 
elektroinstrumenta tipam un veicamā darba raksturam ļauj 
izvairīties no savainojumiem.
 Nepieļaujiet elektroinstrumenta patvaļīgu ieslēgša-
nos. Pirms elektroinstrumenta pievienošanas elektro-
tīklam, akumulatora ievietošanas vai izņemšanas, kā 
arī pirms elektroinstrumenta pārnešanas pārliecinie-
ties, ka tas ir izslēgts. Pārnesot elektroinstrumentu, ja 
pirksts atrodas uz ieslēdzēja, kā arī pievienojot to elektro-
barošanas avotam laikā, kad elektroinstruments ir ie-
slēgts, var viegli notikt nelaimes gadījums.
 Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas neaizmirstiet iz-
ņemt no tā regulējošos instrumentus vai atslēgas. Re-
gulējošais instruments vai atslēga, kas ieslēgšanas brīdī at-
rodas elektroinstrumenta kustīgajās daļās, var radīt savai-
nojumu.
 Darba laikā izvairieties ieņemt neērtu vai nedabisku 
ķermeņa stāvokli. Vienmēr ieturiet stingru stāju un 
centieties saglabāt līdzsvaru. Tas atvieglo elektroinstru-
menta vadību neparedzētās situācijās.
 Izvēlieties darbam piemērotu apģērbu. Darba laikā ne-
nēsājiet brīvi plandošas drēbes un rotaslietas. Netuvi-
niet matus, apģērbu un aizsargcimdus elektroinstru-
menta kustīgajām daļām. Elektroinstrumenta kustīgajās 
daļās var ieķerties vaļīgas drēbes, rotaslietas un gari mati.
 Ja elektroinstrumenta konstrukcija ļauj tam pievienot 


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   57


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет