Uk Оригінальна інструкція з експлуатації kk


ārējo putekļu uzsūkšanas vai savākšanas/uzkrāšanasжүктеу 9.58 Mb.
Pdf просмотр
бет51/57
Дата27.03.2017
өлшемі9.58 Mb.
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   ...   57

ārējo putekļu uzsūkšanas vai savākšanas/uzkrāšanas 
ierīci, sekojiet, lai tā būtu pievienota un pareizi dar-
botos. Pielietojot putekļu uzsūkšanu vai savākšanu/uz-
krāšanu, samazinās to kaitīgā ietekme uz strādājošās per-
sonas veselību.
Saudzējoša apiešanās un darbs ar elektroinstrumentiem
 Nepārslogojiet elektroinstrumentu. Katram darbam iz-
vēlieties piemērotu elektroinstrumentu. Elektroinstru-
ments darbojas labāk un drošāk pie nominālās slodzes.
 Nelietojiet elektroinstrumentu, ja ir bojāts tā ieslē-
dzējs. Elektroinstruments, ko nevar ieslēgt un izslēgt, ir 
bīstams lietošanai un to nepieciešams remontēt.
 Pirms elektroinstrumenta apkopes, regulēšanas vai 
darbinstrumenta nomaiņas atvienojiet tā kontakt-
dakšu no barojošā elektrotīkla vai izņemiet no tā 
akumulatoru. Šādi iespējams novērst elektroinstrumenta 
nejaušu ieslēgšanos.
 Ja elektroinstruments netiek lietots, uzglabājiet to pie-
mērotā vietā, kur elektroinstruments nav sasniedzams 
bērniem un personām, kuras neprot ar to rīkoties vai 
nav iepazinušās ar šiem noteikumiem. Ja elektroinstru-
mentu lieto nekompetentas personas, tas var apdraudēt 
cilvēku veselību.
 Rūpīgi veiciet elektroinstrumenta apkalpošanu. Pār-
baudiet, vai kustīgās daļas darbojas bez traucējumiem 
un nav iespiestas, vai kāda no daļām nav salauzta vai 
bojāta, vai katra no tām pareizi funkcionē un pilda tai 
paredzēto uzdevumu. Nodrošiniet, lai bojātās daļas tik-
tu savlaicīgi nomainītas vai remontētas pilnvarotā re-
monta darbnīcā. Daudzi nelaimes gadījumi notiek tāpēc, 
ka elektroinstruments pirms lietošanas nav pienācīgi ap-
kalpots.
 Savlaicīgi notīriet un uzasiniet griezošos darbinstru-
mentus. Rūpīgi kopti elektroinstrumenti, kas apgādāti ar 
asiem griezējinstrumentiem, ļauj strādāt daudz ražīgāk un 
ir vieglāk vadāmi.
 Lietojiet vienīgi tādus elektroinstrumentus, papild-
piederumus, darbinstrumentus utt., kas atbilst šeit 
sniegtajiem norādījumiem, ņemot vērā arī konkrētos 
darba apstākļus un pielietojuma īpatnības. Elektro-
instrumentu lietošana citiem mērķiem, nekā tiem, kuriem 
to ir paredzējusi ražotājfirma, ir bīstama un var novest pie 
neparedzamām sekām.
Saudzējoša apiešanās un darbs ar akumulatora elektro-
instrumentiem
 Akumulatora uzlādei lietojiet tikai tādu uzlādes ierīci, 
ko ir ieteikusi elektroinstrumenta ražotājfirma. Katra 
uzlādes ierīce ir paredzēta tikai noteikta tipa akumulato-
ram, un mēģinājums to lietot cita tipa akumulatoru uzlādei 
var novest pie uzlādes ierīces un/vai akumulatora aiz-
degšanās.
 Pievienojiet elektroinstrumentam tikai tādu akumula-
toru, ko ir ieteikusi ražotājfirma. Cita tipa akumulatoru 
lietošana var būt par cēloni savainojumam vai novest pie 
elektroinstrumenta un/vai akumulatora aizdegšanās.
 Laikā, kad akumulators netiek lietots, nepieļaujiet, lai 
tā kontakti saskartos ar saspraudēm, monētām, atslē-
gām, naglām, skrūvēm vai citiem nelieliem metāla 
priekšmetiem, kas varētu izraisīt īsslēgumu. Īsslēgums 
starp akumulatora kontaktiem var radīt apdegumus un būt 
par cēloni ugunsgrēkam.
 Nepareizi lietojot akumulatoru, no tā var izplūst šķid-
rais elektrolīts. Nepieļaujiet elektrolīta nonākšanu sa-
skarē ar ādu. Ja tas tomēr ir nejauši noticis, noskalojiet 
elektrolītu ar ūdeni. Ja elektrolīts nonāk acīs, nekavē-
joties griezieties pie ārsta. No akumulatora izplūdušais 
elektrolīts var izsaukt ādas iekaisumu vai pat apdegumu.
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 219  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

220 | Latviešu 
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Bosch Power Tools
Apkalpošana
 Nodrošiniet, lai elektroinstrumenta remontu veiktu 
kvalificēts personāls, nomaiņai izmantojot oriģinālās 
rezerves daļas un piederumus. Tikai tā iespējams panākt 
un saglabāt vajadzīgo darba drošības līmeni.
Drošības noteikumi ripzāģiem
Zāģēšana
 BĪSTAMI! Netuviniet rokas zāģēšanas vietai vai zāģa 
asmenim. Ar otru roku turiet instrumentu aiz pa-
pildroktura vai dzinēja korpusa. Turot zāģi ar abām ro-
kām, rotējošais asmens tās nevar savainot.
 Neturiet rokas zem zāģējamā priekšmeta. Asmens aiz-
sargpārsegs nevar pasargāt rokas, ja tās atrodas zem zāģē-
jamā priekšmeta vai zāģa asmens priekšā.
 Izvēlieties zāģējamā priekšmeta biezumam atbilstošu 
zāģēšanas dziļumu. Zem zāģējamā priekšmeta redzamās 
asmens daļas augstums nedrīkst pārsniegt zāģa asmens 
zobu augstumu.
 Neturiet zāģējamo priekšmetu ar roku un nebalstiet to 
ar kāju. Iestipriniet zāģējamo priekšmetu stabilā turē-
tājierīcē. Ir ļoti svarīgi, lai zāģējamais priekšmets tiktu labi 
nostiprināts, jo tādā gadījumā tiek minimizēta ķermeņa da-
ļu saskaršanās iespēja ar rotējošo zāģa asmeni, kā arī zāģa 
asmens iestrēgšanas un kontroles zaudēšanas iespēja.
 Veicot darbu, kura laikā darbinstruments var skart 
slēptus elektriskos vadus, turiet elektroinstrumentu ti-
kai aiz izolētajām noturvirsmām. Darbinstrumentam 
skarot spriegumnesošus vadus, spriegums nonāk arī uz 
elektroinstrumenta metāla daļām, kā rezultātā lietotājs var 
saņemt elektrisko triecienu.
 Veicot zāģēšanu gareniskā virzienā, izmantojiet para-
lēlo vadotni vai vadiet zāģi gar taisnu malu. Šādi uzlabo-
jas zāģējuma precizitāte un samazinās asmens iestrēgša-
nas iespēja zāģējumā.
 Vienmēr lietojiet vajadzīgā izmēra zāģa asmeņus ar 
piemērotu stiprināšanas urbumu (piemēram, romba 
veida vai apaļu). Zāģa asmeņi, kas nav piemēroti zāģa 
stiprinājuma ierīcēm, slikti centrējas un var būt par cēloni 
kontroles zaudēšanai pār elektroinstrumentu.
 Nelietojiet bojātas vai neatbilstošas konstrukcijas as-
mens piespiedējpaplāksnes vai stiprinošās skrūves. 
Asmens piespiedējpaplāksnes un stiprinošās skrūves ir 
izstrādātas īpaši jūsu zāģim un ļauj panākt optimālu jaudas 
atdevi un augstu darba drošību.
 Atsitiens– Cēloņi un ieteikumi novēršanai 
– Atsitiens ir iestrēguša, iespiesta vai nepareizi orientēta 
zāģa asmens pēkšņa reakcija, kuras rezultātā zāģis var tikt 
nekontrolējami mests augšup un pārvietoties prom no zā-
ģējamā priekšmeta lietotāja virzienā.
– Ja zāģa asmens pēkšņi iestrēgst vai tiek iespiests zāģē-
jumā, dzinēja spēks izraisa zāģa pārvietošanos atpakaļ lie-
totāja virzienā.
– Ja zāģa asmens zāģējumā tiek pagriezts vai nepareizi 
orientēts, asmens aizmugurējā malā izvietotie zobi var aiz-
ķerties aiz zāģējamā priekšmeta virsmas, kā rezultātā as-
mens var tikt izsviests no zāģējuma, liekot zāģim pārvieto-
ties lietotāja virzienā.
Atsitiens ir zāģa kļūdainas vai nepareizas lietošanas sekas. 
No tā var izvairīties, ievērojot zināmus piesardzības pasā-
kumus, kas aprakstīti turpmākajā izklāstā.
 Stingri turiet zāģi ar abām rokām, turot rokas tādā stā-
voklī, lai varētu pretoties reaktīvajam spēkam, kas ro-
das atsitiena brīdī. Stāviet sāņus no zāģa asmens, ne-
pieļaujot, lai asmens plakne atrastos uz vienas taisnes 
ar kādu no ķermeņa daļām. Atsitiena brīdī zāģis var pār-
vietoties atpakaļvirzienā, tomēr lietotājs spēj veiksmīgi 
pretoties reaktīvajam spēkam, veicot zināmus piesardzī-
bas pasākumus.
 Ja zāģa asmens tiek iespiests zāģējumā vai darbs tiek 
pārtraukts kāda cita iemesla dēļ, izslēdziet zāģi un tu-
riet zāģējamo priekšmetu nekustīgi, līdz zāģa asmens 
pilnīgi apstājas. Nemēģiniet izņemt zāģa asmeni no zā-
ģējuma vai vilkt to atpakaļ, kamēr asmens atrodas kus-
tībā, jo tas var izsaukt atsitienu. Uzmeklējiet un novēr-
siet zāģa asmens iespiešanas cēloni.
 Ja vēlaties iedarbināt zāģi, kura asmens atrodas zāģē-
jumā, iecentrējiet asmeni attiecībā pret zāģējumu un 
pārliecinieties, ka tā zobi nav ieķērušies zāģējamajā 
priekšmetā. Ja zāģa asmens ir iespiests, izvelciet to no zā-
ģējuma vai citādā veidā novērsiet atsitienu, kas var notikt 
zāģa atkārtotas palaišanas brīdī.
 Ja tiek zāģētas liela izmēra plāksnes, atbalstiet tās, šā-
di samazinot atsitiena risku, asmenim tiekot iespies-
tam zāģējumā. Lielas plāksnes zāģēšanas laikā var izliek-
ties sava svara iespaidā. Tāpēc tās jāatbalsta gan blakus 
zāģējumam, gan arī malas tuvumā.
 Neizmantojiet neasus vai bojātus zāģa asmeņus. Zāģa 
asmeņi ar neasiem vai nepareizi izliektiem zobiem veido 
šauru zāģējumu, kas rada pastiprinātu berzi, var izsaukt zā-
ģa asmens iespiešanu zāģējumā un izraisīt atsitienu.
 Pirms zāģēšanas stingri pieskrūvējiet stiprinošās skrū-
ves, ar kurām tiek fiksēts zāģēšanas dziļums un leņķis. 
Ja zāģēšanas laikā patvaļīgi izmainās zāģa iestādījumi, tas 
var izsaukt asmens iespiešanu zāģējumā un izraisīt atsitie-
nu.
 Ievērojiet īpašu piesardzību, veicot iezāģēšanu ar as-
mens iegremdēšanu sienās vai citos skatienam slēptos 
objektos. Iegremdētais zāģa asmens zāģēšanas laikā var 
iestrēgt slēptajā objektā, kā rezultātā var notikt atsitiens.
Apakšējā aizsargpārsega funkcionēšana
 Ik reizi pirms zāģa lietošanas pārbaudiet, vai tā apakšē-
jais asmens aizsargpārsegs netraucēti aizveras. Nelie-
tojiet zāģi, ja apakšējā aizsargpārsega pārvietošanās ir 
traucēta un tas neaizveras pilnīgi un uzreiz. Nekādā ga-
dījumā nemēģiniet piesiet vai citādi nostiprināt aizsar-
gpārsegu atvērtā stāvoklī. Ja zāģis nejauši nokrīt uz grī-
das, apakšējais aizsargpārsegs var saliekties. Ar sviras pa-
līdzību atveriet aizsargpārsegu un pārliecinieties, ka tas 
brīvi pārvietojas, neskarot zāģa asmeni vai citas daļas pie 
jebkura zāģēšanas leņķa un dziļuma.
 Pārbaudiet, vai funkcionē apakšējā aizsargpārsega at-
spere. Ja apakšējais aizsargpārsegs un/vai tā atspere 
darbojas ar traucējumiem, pirms zāģa lietošanas vei-
ciet tā tehnisko apkalpošanu. Apakšējā aizsargpārsega 
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 220  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

 Latviešu | 221
Bosch Power Tools
1 609 92A 14R | (3.2.15)
pārvietošanos var traucēt bojātas daļas, sacietējusi smēr-
viela vai uzkrājušās skaidas.
 Atveriet apakšējo aizsargpārsegu ar roku vienīgi īpašu 
darba operāciju laikā, piemēram, „veicot zāģēšanu ar 
asmens iegremdēšanu vai veidojot slīpos zāģējumus“. 
Šādā gadījumā atveriet aizsargpārsegu, pavelkot atpa-
kaļ sviru, ko pēc tam atlaidiet, līdzko zāģa asmens ie-
grimst zāģējamajā priekšmetā. Jebkuru citu zāģēšanas 
operāciju laikā apakšējam aizsargpārsegam jādarbojas au-
tomātiski.
 Nenovietojiet zāģi uz darbgalda vai uz grīdas, ja apak-
šējais aizsargpārsegs nenosedz zāģa asmeni. Neno-
segts asmens, kas pēc zāģa izslēgšanas turpina griezties, 
liek tam pārvietoties pretēji zāģēšanas virzienam, pārzāģē-
jot visu, kas gadās ceļā. Izslēdzot zāģi, ņemiet vērā tā as-
mens izskrējiena laiku.
Papildu drošības noteikumi
 Neievadiet pirkstus zāģa skaidu izvadīšanas īscaurulē. 
Tos var savainot zāģa rotējošās daļas.
 Nestrādājiet ar zāģi, turot to virs galvas. Tas ievērojami 
apgrūtina elektroinstrumenta vadību.
 Lietojiet piemērotu metālmeklētāju slēpto pievadlīniju 
atklāšanai vai arī griezieties pēc palīdzības vietējā ko-
munālās saimniecības iestādē. Kontakta rezultātā ar 
elektrotīkla līniju, var izcelties ugunsgrēks un strādājošā 
persona var saņemt elektrisko triecienu. Gāzes vada bojā-
jums var izraisīt sprādzienu. Kontakta rezultātā ar ūdens-
vada cauruli, var tikt bojātas materiālās vērtības.
 Nelietojiet šo elektroinstrumentu stacionāri. Tas nav 
paredzēts izmantošanai kopā ar zāģēšanas galdu.
 Nelietojiet zāģa asmeni, kas izgatavots no ātrgriezējtē-
rauda (HSS). Šādi zāģa asmeņi viegli lūst.
 Nezāģējiet melnos metālus. Karstās metāla skaidas var 
aizdedzināt putekļu uzsūkšanas ierīci.
 Darba laikā stingri turiet elektroinstrumentu ar abām 
rokām un centieties ieturēt drošu stāju. Elektroinstru-
mentu ir drošāk vadīt ar abām rokām.
 Nostipriniet apstrādājamo priekšmetu. Iestiprinot ap-
strādājamo priekšmetu skrūvspīlēs vai citā stiprinājuma ie-
rīcē, strādāt ir drošāk, nekā tad, ja tas tiek turēts ar rokām.
 Pirms elektroinstrumenta novietošanas nogaidiet, līdz 
tas pilnīgi apstājas. Kustībā esošs darbinstruments var ie-
strēgt, izsaucot kontroles zaudēšanu pār elektroinstru-
mentu.
 Neatveriet akumulatoru. Tas var radīt īsslēgumu.
Sargājiet akumulatoru no karstuma, piemēram, 
no ilgstošas atrašanās saules staros vai uguns 
tuvumā, kā arī no ūdens un mitruma. Tas var iz-
raisīt sprādzienu.
 Bojājuma vai nepareizas lietošanas rezultātā akumula-
tors var izdalīt kaitīgus izgarojumus. Šādā gadījumā iz-
vēdiniet telpu un, ja jūtaties slikti, griezieties pie ārsta. 
Izgarojumi var izraisīt elpošanas ceļu kairinājumu.
 Lietojiet akumulatoru tikai kopā ar Bosch elektroins-
trumentu. Tikai tā akumulators ir pasargāts no bīstamām 
pārslodzēm.
 Asi priekšmeti, piemēram, nagla vai skrūvgriezis, kā 
arī ārēja spēka iedarbība var sabojāt akumulatoru. Tas 
var radīt iekšēju īsslēgumu, kā rezultātā akumulators var 
aizdegties, dūmot, eksplodēt vai pārkarst.
Izstrādājuma un tā darbības apraksts
Uzmanīgi izlasiet visus drošības noteiku-
mus. Šeit sniegto drošības noteikumu un no-
rādījumu neievērošana var izraisīt aizdegša-
nos un būt par cēloni elektriskajam triecienam 
vai nopietnam savainojumam.
Lūdzam atvērt atlokāmo lappusi ar elektroinstrumenta attēlu 
un turēt to atvērtu visu laiku, kamēr tiek lasīta lietošanas pa-
mācība.
Pielietojums
Elektroinstruments ir paredzēts taisnu zāģējumu veidošanai 
kokā gareniskā un šķērsu virzienā, kā arī slīpu zāģējumu vei-
došanai, stingri piespiežot pamatni pie zāģējamā priekšmeta 
virsmas.
Attēlotās sastāvdaļas
Attēloto sastāvdaļu numerācija atbilst numuriem elektroin-
strumenta attēlā, kas sniegts ilustratīvajā lappusē.
Taustiņš ieslēdzēja atbloķēšanai
Ieslēdzējs
Akumulators*
Aizsargpārsegs
Kustīgā asmens aizsarga regulējošā svira
Pamatne
Kustīgais aizsargpārsegs
Paralēlā vadotne
Trases marķējums zāģēšanas leņķim 0°
10 Trases marķējums zāģēšanas leņķim 45°
11 Spārnskrūve zāģēšanas leņķa fiksēšanai
12 Spārnskrūve paralēlās vadotnes fiksēšanai
13 Zāģēšanas leņķa skala
14 Taustiņš darbvārpstas fiksēšanai
15 Papildrokturis (ar izolētu noturvirsmu)
16 Sešstūra stieņatslēga
17 Rokturis (ar izolētu noturvirsmu)
18 Darbvārpsta
19 Balstpaplāksne
20 Ripzāģa asmens*
21 Piespiedējpaplāksne
22 Stiprinošā skrūve ar paplāksni
23 Marķējumi uz aizsarga
24 Akumulatora fiksatora taustiņš
25 Uzsūkšanas adaptera stiprinājuma skrūve
26 Uzsūkšanas adapters
27 Uzsūkšanas šļūtene*
28 Griešanas dziļuma skala
29 Svira zāģēšanas dziļuma fiksēšanai
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 221  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

222 | Latviešu 
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Bosch Power Tools
30 Skrūvspīles (pāris)*
31 Taustiņš uzlādes pakāpes nolasīšanai*
32 Akumulatora uzlādes pakāpes indikators*
33 Vadotnes sliede*
34 Savienojošais posms*
*Šeit attēlotie vai aprakstītie piederumi neietilpst standarta piegā-
des komplektā. Pilns pārskats par izstrādājuma piederumiem ir 
sniegts mūsu piederumu katalogā. 
Tehniskie parametri
Informācija par troksni un vibrāciju
Trokšņa parametru vērtības ir noteiktas atbilstoši 
EN 60745-2-5.
Elektroinstrumenta radītā pēc raksturlīknes A izsvērtā trokš-
ņa parametru tipiskās vērtības ir šādas: trokšņa spiediena lī-
menis 95 dB(A); trokšņa jaudas līmenis 106 dB(A). Izkliede 
K=3,0 dB.
Nēsājiet ausu aizsargus!
Kopējā vibrācijas paātrinājuma vērtība a
h
 (vektoru summa tri-
jos virzienos) un izkliede K ir noteikta atbilstoši standartam 
EN 60745-2-5:
koka zāģēšana: a
h
=3 m/s
2
, K=1,5 m/s
2
.
Šajā pamācībā norādītais vibrācijas līmenis ir izmērīts atbil-
stoši standartā EN 60745 noteiktajai procedūrai un var tikt 
lietots elektroinstrumentu savstarpējai salīdzināšanai. To var 
izmantot arī vibrācijas radītās papildu slodzes iepriekšējai no-
vērtēšanai.
Šeit norādītais vibrācijas līmenis ir attiecināms uz elektroin-
strumenta galvenajiem pielietojuma veidiem. Ja elektroin-
struments tomēr tiek izmantots citiem pielietojuma veidiem, 
kopā ar citādiem piederumiem vai kopā ar atšķirīgiem darb-
instrumentiem, kā arī tad, ja tas nav pietiekošā apjomā apkal-
pots, instrumenta radītais vibrācijas līmenis var atšķirties no 
šeit norādītās vērtības. Tas var būtiski palielināt vibrācijas ra-
dīto papildu slodzi zināmam darba laika posmam.
Lai precīzi izvērtētu vibrācijas radīto papildu slodzi zināmam 
darba laika posmam, jāņem vērā arī laiks, kad elektroinstru-
ments ir izslēgts vai arī darbojas, taču faktiski netiek izman-
tots paredzētā darba veikšanai. Tas var būtiski samazināt vib-
rācijas radīto papildu slodzi zināmam darba laika posmam.
Veiciet papildu pasākumus, lai pasargātu strādājošo personu 
no vibrācijas kaitīgās iedarbības, piemēram, savlaicīgi veiciet 
elektroinstrumenta un darbinstrumentu apkalpošanu, novēr-
siet roku atdzišanu un pareizi plānojiet darbu.
Atbilstības deklarācija
Mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka sadaļā „Tehniskie para-
metri“ aprakstītais izstrādājums atbilst visiem direktīvās 
2011/65/ES, kā arī līdz 2016. gada 19. aprīlim direktīvā 
2004/108/EK un no 2016. gada 20. aprīļa direktīvās 
2014/30/ES, 2006/42/EK un to labojumos ietvertajiem sais-
tošajiem noteikumiem, kā arī šādiem standartiem: 
EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Tehniskā lieta (2006/42/EK) no:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 03.02.2015
Montāža
Akumulatora uzlādes ierīce
 Lietojiet tikai piederumu lappusē norādītās uzlādes ie-
rīces. Vienīgi šīs uzlādes ierīces ir piemērotas jūsu elektro-
instrumentā izmantojamā litija-jonu akumulatora uzlādei.
Piezīme. Akumulators tiek piegādāts daļēji uzlādētā stāvoklī. 
Lai izstrādājums spētu darboties ar pilnu jaudu, pirms pirmās 
lietošanas pilnīgi uzlādējiet akumulatoru, pievienojot to uzlā-
des ierīcei.
Litija-jonu akumulatoru var uzlādēt jebkurā laikā, nebaidoties 
samazināt tā kalpošanas laiku. Akumulatoram nekaitē arī pār-
traukums uzlādes procesā.
Rokas ripzāģis
GKS 18 V-LI
Izstrādājuma numurs
3 601 F6H 0..
Nominālais spriegums
V=
18
Griešanās ātrums brīvgaitā
min.
-1
3900
Maks. zāģēšanas dziļums
– pie  zāģēšanas leņķa 0°
– pie  zāģēšanas leņķa 45°
mm
mm
51
40
Darbvārpstas fiksēšana

Pamatnes izmēri
mm
146 x 272
Maks. zāģa asmens diametrs
mm
165
Min. zāģa asmens diametrs
mm
160
Maks. asmens centrālās daļas 
biezums
mm
1,7
Maks. asmens zobu biezums/izliece
mm
2,6
Min. asmens zobu biezums/izliece
mm
2,0
Stiprinājuma atveres diametrs
mm
20
Svars atbilstoši EPTA-Procedure 
01/2003
kg
3,9/4,1*
Pieļaujamā apkārtējā gaisa 
temperatūra
– uzlādes laikā
– darbības laikā
**
 un uzglabāšanas 
laikā
°C
°C
0...+45
–20...+50
Ieteicamie akumulatori
GBA 18 V ...
Ieteicamā uzlādes ierīce
AL 18..
GAL 3680
* atkarībā no izmantojamā akumulatora
** Samazināta jauda pie temperatūras <0 °C
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 222  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

 Latviešu | 223
Bosch Power Tools
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Litija-jonu akumulatorā ir pielietota elektroniskā elementu aiz-
sardzība („Electronic Cell Protection [ECP]“), kas to pasargā 
no dziļās izlādes. Ja akumulators ir izlādējies, īpaša aizsardzī-
bas sistēma izslēdz elektroinstrumentu; šādā gadījumā dar-
binstruments pārtrauc kustēties.
 Ja elektroinstruments ir automātiski izslēdzies, nemē-
ģiniet to no jauna ieslēgt, nospiežot ieslēdzēju. Šādas 
rīcības dēļ var tikt bojāts akumulators.
Ievērojiet norādījumus par atbrīvošanos no nolietotajiem iz-
strādājumiem.
Akumulatora izņemšana
Akumulatoram 3 ir divu pakāpju fiksators, kas ļauj novērst tā 
izkrišanu, nejauši nospiežot akumulatora fiksējošo taustiņu 
24. Laikā, kad akumulators ir ievietots elektroinstrumentā, to 
notur vietā atspere.
Lai izņemtu akumulatoru 3, nospiediet fiksatora taustiņu 24 
un izvelciet akumulatoru no elektroinstrumenta virzienā uz 
aizmuguri. Nelietojiet šim nolūkam pārāk lielu spēku.
Akumulatora uzlādes pakāpes indikators (attēls F)
Akumulatora uzlādes pakāpes indikatora 32 trīs zaļās mirdz-
diodes ļauj noteikt akumulatora 3 uzlādes pakāpi. Vadoties no 
drošības apsvērumiem, akumulatora uzlādes pakāpi iespē-
jams nolasīt tikai laikā, kad elektroinstruments nedarbojas.
Lai nolasītu akumulatora uzlādes pakāpi, nospiediet taustiņu 
31. Tas iespējams arī tad, ja akumulators 3 neatrodas instru-
mentā.
Ja pēc taustiņa 
31 nospiešanas neiedegas neviena no indika-
tora mirdzdiodēm, akumulators ir bojāts un to nepieciešams 
nomainīt.


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   ...   57


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет