Uk Оригінальна інструкція з експлуатації kk


Zāģa asmens iestiprināšana/nomaiņaжүктеу 9.58 Mb.
Pdf просмотр
бет52/57
Дата27.03.2017
өлшемі9.58 Mb.
1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   57

Zāģa asmens iestiprināšana/nomaiņa
 Pirms jebkuras darbības, kas saistīta ar elektroinstru-
menta apkalpošanu, izņemiet no tā akumulatoru.
 Zāģa asmeņu nomaiņas laikā uzvelciet aizsargcimdus. 
Pieskaroties zāģa asmeņiem, var gūt savainojumus.
 Lietojiet tikai tādus zāģa asmeņus, kas atbilst šajā pa-
mācībā norādītajām parametru vērtībām.
 Nekādā gadījumā neizmantojiet kā darbinstrumentus 
slīpēšanas diskus.
Zāģa asmens izvēle
Pārskats par lietošanai ieteicamajiem zāģa asmeņiem ir 
sniegts šīs pamācības beigās.
Zāģa asmens izņemšana (attēls A)
Asmens nomaiņas laikā elektroinstrumentu ieteicams novie-
tot tā, lai tas balstītos pret dzinēja korpusu.
– Nospiediet darbvārpstas fiksēšanas taustiņu 14 un turiet 
to nospiestu.
 Nospiediet darbvārpstas fiksēšanas taustiņu 14 tikai 
tad, ja zāģa darbvārpsta negriežas. Pretējā gadījumā 
elektroinstruments var tikt bojāts.
– Ar sešstūra stieņatslēgu 16 izskrūvējiet stiprinošo skrūvi 
22, griežot to virzienā 
.
– Paceliet un pavirziet atpakaļ kustīgo asmens aizsargu 7 un 
noturiet to šādā stāvoklī.
– Noņemiet piespiedējpaplāksni 21 un zāģa asmeni 20 no 
zāģa darbvārpstas 
18.
Zāģa asmens iestiprināšana (attēls A)
Asmens nomaiņas laikā elektroinstrumentu ieteicams novie-
tot tā, lai tas balstītos pret dzinēja korpusu.
– Notīriet zāģa asmeni 20 un visas iestiprināšanai izmantoja-
mās daļas.
– Paceliet un pavirziet atpakaļ kustīgo asmens aizsargu 7 un 
noturiet to šādā stāvoklī.
– Novietojiet  zāģa asmeni 20 uz balstpaplāksnes 19. As-
mens zobu vērsuma virzienam (ko norāda bultas virziens 
uz zāģa asmens) jāsakrīt ar bultas virzienu uz kustīgā as-
mens aizsarga 7, kas norāda asmens griešanās virzienu.
– Novietojiet  uz  zāģa asmens piespiedējpaplāksni 21 un ie-
skrūvējiet stiprinošo skrūvi 
22, griežot to virzienā 
. Se-
kojiet, lai balstpaplāksne 19 un piespiedējpaplāksne 21 
tiktu iestiprinātas pareizi.
– Nospiediet darbvārpstas fiksēšanas taustiņu 14 un turiet 
to nospiestu.
– Ar sešstūra stieņatslēgu 16 stingri pieskrūvējiet stiprinošo 
skrūvi 22, griežot to virzienā 
. Skrūves pievilkšanas mo-
mentam jābūt 6–9 Nm, kas panākams, pieskrūvējot to ar 
roku un tad pagriežot uz priekšu vēl par ¼ apgrieziena vai 
par 3 marķējuma 23 iedaļām, kas attēlotas uz aizsarga 4.
Putekļu un skaidu uzsūkšana
 Pirms jebkuras darbības, kas saistīta ar elektroinstru-
menta apkalpošanu, izņemiet no tā akumulatoru.
 Dažu materiālu, piemēram, svinu saturošu krāsu, dažu 
koksnes šķirņu, minerālu un metālu putekļi var būt kaitīgi 
veselībai. Pieskaršanās šādiem putekļiem vai to ieelpoša-
na var izraisīt alerģiskas reakcijas vai elpošanas ceļu sa-
slimšanu elektroinstrumenta lietotājam vai darba vietai tu-
vumā esošajām personām.
Atsevišķu materiālu putekļi, piemēram, putekļi, kas rodas, 
zāģējot ozola vai dižskābarža koksni, var izraisīt vēzi, īpaši 
tad, ja koksne iepriekš ir tikusi ķīmiski apstrādāta (ar hro-
mātu vai koksnes aizsardzības līdzekļiem). Azbestu saturo-
šus materiālus drīkst apstrādāt vienīgi personas ar īpašām 
profesionālām iemaņām.
– Lai  panāktu augstu putekļu uzsūkšanas pakāpi, lietojiet 
kopā ar šo elektroinstrumentu putekļsūcējus koka pu-
tekļu uzsūkšanai GAS 25/GAS 50/GAS 50 M vai putek-
ļsūcēju GAS 50 MS, kas paredzēts koksnes un/vai mi-
nerālvielu putekļu uzsūkšanai.
– Darba  vietai  jābūt labi ventilējamai.
– Darba  laikā ieteicams izmantot masku elpošanas ceļu 
aizsardzībai ar filtrēšanas klasi P2.
Ievērojiet jūsu valstī spēkā esošos priekšrakstus, kas attiecas 
uz apstrādājamo materiālu.
Mirdzdiode
Akumulatora ietilpība
Pastāvīgi deg 3 mirdzdiodes
≥2/3
Pastāvīgi deg 2 mirdzdiodes
≥1/3
Pastāvīgi deg 1 mirdzdiode
<1/3
Mirgo 1 mirdzdiode
Rezerve
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 223  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

224 | Latviešu 
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Bosch Power Tools
Uzsūkšanas adaptera nostiprināšana (attēls B)
Pieskrūvējiet uzsūkšanas adapteru 26 ar stiprinošo skrūvi 25 
pie pamatnes 6.
Uzsūkšanas adapteram 26 var pievienot uzsūkšanas šļūteni 
ar diametru 35 mm.
 Uzsūkšanas adapteru drīkst nostiprināt uz elektroins-
trumenta tikai tad, ja tiek pielietota ārējā putekļu uz-
sūkšana. Pretējā gadījumā var nosprostoties elektroins-
trumenta putekļu uzsūkšanas kanāls.
 Uzsūkšanas adapteram nedrīkst pievienot putekļu mai-
siņu. Pretējā gadījumā var nosprostoties putekļu uzsūkša-
nas sistēma.
Lai nodrošinātu efektīvu putekļu un skaidu uzsūkšanu, regulā-
ri tīriet uzsūkšanas adapteru 26.
Putekļu uzsūkšana ar ārējā putekļsūcēja palīdzību
Savienojiet uzsūkšanas šļūteni 27 ar putekļsūcēju (papildpie-
derums). Šīs pamācības beigās ir parādīts, kā elektroinstru-
ments pievienojams dažāda tipa putekļsūcējiem.
Putekļsūcējam jābūt piemērotam apstrādājamā materiāla pu-
tekļu uzsūkšanai.
Veselībai īpaši kaitīgu, kancerogēnu vai sausu putekļu uzsūk-
šanai lietojiet speciālus putekļsūcējus.
Lietošana
Darba režīmi
 Pirms jebkuras darbības, kas saistīta ar elektroinstru-
menta apkalpošanu, izņemiet no tā akumulatoru.
Zāģēšanas dziļuma iestādīšana (attēls C)
 Izvēlieties zāģējamā priekšmeta biezumam atbilstošu 
zāģēšanas dziļumu. Zem zāģējamā priekšmeta redzamās 
asmens daļas augstums nedrīkst pārsniegt zāģa asmens 
zobu augstumu.
Atbrīvojiet fiksējošo sviru 29. Lai samazinātu zāģēšanas dziļu-
mu, attāliniet zāģa korpusu no pamatnes 6, bet, lai palielinātu 
zāģēšanas dziļumu, tuviniet zāģa korpusu pamatnei 6. Iestā-
diet vēlamo zāģēšanas dziļumu, vadoties pēc nolasījumiem uz 
zāģēšanas dziļuma skalas. Tad no jauna stingri pievelciet fik-
sējošo sviru 29.
Fiksējošās sviras 29 darbības spēks ir regulējams. Lai to pa-
lielinātu, noskrūvējiet fiksējošo sviru 29, pagrieziet to vismaz 
par 30° pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam un tad 
no jauna pieskrūvējiet.
Zāģēšanas leņķa iestādīšana
Elektroinstrumentu ieteicams novietot tā, lai tas balstītos pret 
asmens aizsargu 4.
Atskrūvējiet spārnskrūvi 11. Sasveriet zāģi sānu virzienā. 
Iestādiet vēlamo zāģēšanas leņķi atbilstoši nolasījumiem uz 
skalas 13. Tad no jauna stingri pieskrūvējiet spārnskrūvi 11.
Piezīme. Veidojot slīpos zāģējumus, zāģēšanas dziļums ir ma-
zāks par vērtību, kas nolasāma uz zāģēšanas dziļuma skalas 
28.
Marķējumi zāģēšanas trases noteikšanai
Trases marķējums zāģēšanas leņķim 0° 9 parāda zāģa asmens 
novietojumu, veidojot zāģējumus taisnā leņķī. Trases marķē-
jums zāģēšanas leņķim 45° 10 parāda zāģa asmens novietoju-
mu, veidojot slīpos zāģējumus 45° leņķī.
Lai nodrošinātu vēlamo zāģējuma precizitāti, novietojiet zāģi 
uz priekšmeta virsmas, kā parādīts zīmējumā. Zāģējuma trasi 
vislabāk noteikt praktisku mēģinājumu ceļā.
Uzsākot lietošanu
Akumulatora ievietošana
 Lietojiet tikai oriģinālos Bosch litija-jonu akumulato-
rus, kuru spriegums atbilst uz elektroinstrumenta mar-
ķējuma plāksnītes norādītajai vērtībai. Citu akumulato-
ru lietošana var būt par cēloni savainojumiem vai izraisīt 
aizdegšanos.
No priekšpuses iebīdiet uzlādētu akumulatoru 3 elektroins-
trumenta pamatnē. Pilnīgi iespiediet akumulatoru pamatnē, 
līdz vairs nav redzama sarkanā svītra un akumulators droši fik-
sējas elektroinstrumentā.
Ieslēgšana un izslēgšana
Lai ieslēgtu elektroinstrumentu, vispirms nospiediet ieslē-
dzēja atbloķēšanas taustiņu 1pēc tam nospiediet ieslēdzēju 
2 un turiet to nospiestu.
Lai izslēgtu elektroinstrumentu, atlaidiet ieslēdzēju 2.
Piezīme. Drošības apsvērumu dēļ ieslēdzēja 2 fiksēšana ie-
slēgtā stāvoklī nav paredzēta, tāpēc tas jātur nospiests visu 
elektroinstrumenta darbības laiku.
Lai taupītu enerģiju, ieslēdziet elektroinstrumentu tikai tad, 
kad tas tiek lietots.
Izskrējiena bremze
Elektroinstruments ir apgādāts ar izskrējiena bremzi, kas ļauj 
samazināt zāģa asmens izskrējiena laiku pēc elektroinstru-
menta izslēgšanas.
Aizsardzība pret dziļo izlādi
Litija-jonu akumulatorā ir pielietota elektroniskā elementu aiz-
sardzība („Electronic Cell Protection [ECP]“), kas to pasargā 
no dziļās izlādes. Ja akumulators ir izlādējies, īpaša aizsardzī-
bas sistēma izslēdz elektroinstrumentu; šādā gadījumā dar-
binstruments pārtrauc kustēties.
Norādījumi darbam
Sargājiet zāģa asmeņus no sitieniem un triecieniem.
Pārvietojiet elektroinstrumentu griešanas virzienā, ieturot pa-
stāvīgu ātrumu un nelielu spiedienu. Cenšoties pārvietot 
elektroinstrumentu pārāk ātri, samazinās tā darbinstrumenta 
kalpošanas laiks un elektroinstruments var tikt bojāts.
45°


45°
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 224  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

 Latviešu | 225
Bosch Power Tools
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Darba ražība un zāģējuma kvalitāte ir stipri atkarīga no zāģa 
asmens stāvokļa un tā zobu formas. Tāpēc izmantojiet dar-
bam tikai asus zāģa asmeņus, kas paredzēti attiecīgā materiā-
la zāģēšanai.
Koksnes zāģēšana
Zāģa asmens izvēle ir atkarīga no zāģējamā koka šķirnes un 
kvalitātes, kā arī no tā, vai zāģējums veidojams gareniskā vai 
šķērsu virzienā.
Zāģējot egles koksni gareniskā virzienā, nereti veidojas garas 
spirālveida skaidas.
Dižskābarža un ozola putekļi ir īpaši kaitīgi veselībai, tāpēc šo 
koksnes veidu apstrādes laikā noteikti pielietojiet putekļu uz-
sūkšanu.
Zāģēšana, izmantojot paralēlo vadotni (attēls D)
Paralēlā vadotne 8 ļauj veidot zāģējumus, precīzi ieturot attā-
lumu no zāģējamā priekšmeta malas, piemēram, tad, ja nepie-
ciešams nozāģēt vienāda platuma līstes.
Zāģēšana, izmantojot palīgvadotni (attēls E)
Ja nepieciešams taisni apzāģēt garus priekšmetus, kā palīgva-
dotni var izmantot piemērota garuma dēli vai līsti, to ar skrūv-
spīļu palīdzību nostiprinot uz zāģējamā priekšmeta virsmas 
un zāģēšanas laikā virzot ripzāģa paralēlo vadotni gar palīgva-
dotnes malu.
Zāģēšana, izmantojot vadotnes sliedi (attēls G)
Izmantojot vadotnes sliedi 33, var veidot taisnus zāģējumus.
Piezīme. Izmantojiet vadotnes sliedi 33 tikai tad, ja zāģējums 
tiek veidots taisnā leņķī. Veidojot slīpos zāģējumus, vadotnes 
sliede 33 var tikt bojāta.
Vadotnes sliedes apakša ir nosegta ar īpašu pārklājumu, kas 
novērš sliedes izslīdēšanu un ļauj pasargāt zāģējamā priekš-
meta virsmu no bojājumiem. Arī vadotnes sliedes virspuse ir 
nosegta ar pārklājumu, kas nodrošina labu elektroinstrumen-
ta slīdamību.
Novietojiet ripzāģi tieši uz vadotnes sliedes 33. Ar piemēro-
tām stiprinājuma ierīcēm (piemēram, ar skrūvspīlēm) nostip-
riniet vadotnes sliedi 33 uz zāģējamā priekšmeta virsmas tā, 
lai vadotnes sliedes 33 šaurākā mala būtu vērsta zāģa asmens 
virzienā.
Vadotnes sliede 33 nedrīkst sniegties pāri priekšmeta ap-
zāģējamajai malai.
Ieslēdziet elektroinstrumentu un pārvietojiet to pa zāģējuma 
trasi ar pastāvīgu ātrumu un nelielu spiedienu.
Izmantojot savienojošo posmu 34, var savienot kopā divas va-
dotnes sliedes. Savienošanai lietojamas četras kopā ar savie-
nojošo posmu piegādātās skrūves.
Pareiza apiešanās ar akumulatoru
Sargājiet akumulatoru no mitruma un ūdens.
Uzglabājiet akumulatoru tikai pie temperatūras no –20 °C 
līdz 50 °C. Vasarā neatstājiet akumulatoru vietās ar paaugsti-
nātu temperatūru, piemēram, automašīnas salonā.
Laiku pa laikam iztīriet akumulatora ventilācijas atvērumus ar 
mīkstu, tīru un sausu otu.
Ja manāmi samazinās izstrādājuma darbības laiks starp aku-
mulatora uzlādēm, tas rāda, ka akumulators ir nolietojies un to 
nepieciešams nomainīt.
Ievērojiet norādījumus par atbrīvošanos no nolietotajiem iz-
strādājumiem.
Apkalpošana un apkope
Apkalpošana un tīrīšana
 Pirms jebkura darba ar elektroinstrumentu (piemē-
ram, pirms apkalpošanas, darbinstrumenta nomaiņas 
utt.), kā arī pirms transportēšanas vai uzglabāšanas iz-
ņemiet no tā akumulatoru. Nejauša ieslēdzēja nospieša-
na var izraisīt savainojumu.
 Lai nodrošinātu ilgstošu un nevainojamu elektroin-
strumenta darbību, uzturiet tīru tā korpusu un ventilā-
cijas atveres.
Instrumenta kustīgajam aizsargam brīvi jāpārvietojas un pat-
stāvīgi jāaizveras. Tāpēc uzturiet tīru aizsargu un virsmas tā 
tuvumā. Uzkrājoties putekļiem un skaidām, izpūtiet tos no aiz-
sarga ar saspiestā gaisa strūklu vai iztīriet ar otu.
Uzglabājot zāģa asmeņus bez aizsargpārklājuma, tie jāpārklāj 
ar plānu kārtiņu skābi nesaturošas eļļas. Pirms lietošanas as-
meņi rūpīgi jānotīra, lai uz zāģējuma virsmas nepaliktu eļļas 
pēdas.
Zāģa asmenim pielipušās līmes vai sveķu paliekas nelabvēlīgi 
ietekmē zāģējuma virsmas kvalitāti. Tāpēc notīriet zāģa asme-
ni tūlīt pēc tā lietošanas.
Klientu konsultāciju dienests un konsultācijas 
par lietošanu
Pieprasot konsultācijas un pasūtot rezerves daļas, noteikti 
paziņojiet 10 zīmju izstrādājuma numuru, kas atrodams uz 
elektroinstrumenta marķējuma plāksnītes.
Klientu konsultāciju dienesta darbinieki atbildēs uz Jūsu jau-
tājumiem par izstrādājuma remontu un apkalpošanu, kā arī 
par rezerves daļu iegādi. Izklājuma zīmējumus un informāciju 
par rezerves daļām var atrast arī interneta vietnē:
www.bosch-pt.com
Bosch klientu konsultāciju grupa centīsies Jums palīdzēt vis-
labākajā veidā, sniedzot atbildes uz jautājumiem par mūsu iz-
strādājumiem un to piederumiem.
Latvijas Republika
Robert Bosch SIA
Bosch elektroinstrumentu servisa centrs
Dzelzavas ielā 120 S
LV-1021 Rīga
Tālr.: 67146262
Telefakss: 67146263
E-pasts: service-pt@lv.bosch.com
Transportēšana
Uz izstrādājumam pievienotajiem litija-jonu akumulatoriem 
attiecas noteikumi par bīstamo kravu pārvadāšanu. Lietotājs 
var transportēt akumulatorus ielu transporta plūsmā bez pa-
pildu nosacījumiem.
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 225  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

226 | Lietuviškai 
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Bosch Power Tools
Pārsūtot tos ar trešo personu starpniecību (piemēram, ar gai-
sa transporta vai citu transporta aģentūru starpniecību), jāie-
vēro īpaši sūtījuma iesaiņošanas un marķēšanas noteikumi. 
Tāpēc sūtījumu sagatavošanas laikā jāpieaicina kravu pārva-
dāšanas speciālists.
Pārsūtiet akumulatoru tikai tad, ja tā korpuss nav bojāts. Aizlī-
mējiet vaļējos akumulatora kontaktus un iesaiņojiet akumula-
toru tā, lai tas iesaiņojumā nepārvietotos.
Lūdzam ievērot arī ar akumulatoru pārsūtīšanu saistītos na-
cionālos noteikumus, ja tādi pastāv.
Atbrīvošanās no nolietotajiem izstrādājumiem
Nolietotie elektroinstrumenti, akumulatori, piederu-
mi un iesaiņojuma materiāli jāpakļauj otrreizējai pār-
strādei apkārtējai videi nekaitīgā veidā.
Neizmetiet nolietotos elektroinstrumentus, akumulatorus un 
baterijas sadzīves atkritumu tvertnē!
Tikai ES valstīm
Atbilstoši Eiropas Savienības direktīvai 
2012/19/ES par nolietotajām elektriskajām 
un elektroniskajām ierīcēm, lietošanai nede-
rīgie elektroinstrumenti, kā arī, atbilstoši di-
rektīvai 2006/66/EK, bojātie vai nolietotie 
akumulatori un baterijas jāsavāc atsevišķi un 
jānogādā otrreizējai pārstrādei apkārtējai videi nekaitīgā vei-
dā.
Akumulatori un baterijas
Litija-jonu akumulatori
Lūdzam ievērot sadaļā „Transportēša-
na“ (lappuse 225) sniegtos norādīju-
mus.
Tiesības uz izmaiņām tiek saglabātas.
Lietuviškai
Saugos nuorodos
Bendrosios darbo su elektriniais įrankiais saugos 
nuorodos
Perskaitykite visas šias saugos nuo-
rodas ir reikalavimus. Jei nepaisysite 
žemiau pateiktų saugos nuorodų ir reikalavimų, gali trenkti 
elektros smūgis, kilti gaisras ir galite sunkiai susižaloti arba su-
žaloti kitus asmenis.
Išsaugokite šias saugos nuorodas ir reikalavimus, kad ir 
ateityje galėtumėte jais pasinaudoti.
Toliau pateiktame tekste vartojama sąvoka „Elektrinis įrankis“ 
apibūdina įrankius, maitinamus iš elektros tinklo (su maitini-
mo laidu), ir akumuliatorinius įrankius (be maitinimo laido).
Darbo vietos saugumas
 Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta. Netvarkin-
ga arba blogai apšviesta darbo vieta gali tapti nelaimingų 
atsitikimų priežastimi.
 Nedirbkite su elektriniu įrankiu aplinkoje, kurioje yra 
degių skysčių, dujų ar dulkių. Elektriniai įrankiai gali ki-
birkščiuoti, o nuo kibirkščių dulkės arba susikaupę garai 
gali užsidegti.
 Dirbdami su elektriniu įrankiu neleiskite šalia būti žiū-
rovams, vaikams ir lankytojams. Nukreipę dėmesį į kitus 
asmenis galite nebesuvaldyti prietaiso.
Elektrosauga
 Elektrinio įrankio maitinimo laido kištukas turi atitikti 
tinklo kištukinio lizdo tipą. Kištuko jokiu būdu negali-
ma modifikuoti. Nenaudokite kištuko adapterių su 
įžemintais elektriniais įrankiais. Originalūs kištukai, tiks-
liai tinkantys elektros tinklo kištukiniam lizdui, sumažina 
elektros smūgio pavojų.
 Saugokitės, kad neprisiliestumėte prie įžemintų pa-
viršių, pvz., vamzdžių, šildytuvų, viryklių ar šaldytuvų. 
Kai jūsų kūnas yra įžemintas, padidėja elektros smūgio ri-
zika.
 Saugokite elektrinį įrankį nuo lietaus ir drėgmės. Jei į 
elektrinį įrankį patenka vandens, padidėja elektros smūgio 
rizika.
 Nenaudokite maitinimo laido ne pagal paskirtį, t.y. ne-
neškite elektrinio įrankio paėmę už laido, nekabinkite 
ant laido, netraukite už jo, jei norite iš kištukinio lizdo 
ištraukti kištuką. Laidą patieskite taip, kad jo neveiktų 
karštis, jis neišsiteptų alyva ir jo nepažeistų aštrios de-
talės ar judančios prietaiso dalys. Pažeisti arba susipynę 
laidai gali tapti elektros smūgio priežastimi.
 Jei su elektriniu įrankiu dirbate lauke, naudokite tik to-
kius ilginamuosius laidus, kurie tinka ir lauko darbams. 
Naudojant lauko darbams pritaikytus ilginamuosius laidus, 
sumažėja elektros smūgio pavojus.
 Jei su elektriniu įrankiu neišvengiamai reikia dirbti 
drėgnoje aplinkoje, naudokite nuotėkio srovės saugi-
klį. Dirbant su nuotėkio srovės saugikliu sumažėja elektros 
smūgio pavojus.
Žmonių sauga
 Būkite atidūs, sutelkite dėmesį į tai, ką jūs darote ir, 
dirbdami su elektriniu įrankiu, vadovaukitės sveiku 
protu. Nedirbkite su elektriniu įrankiu, jei esate pavar-
gę arba vartojote narkotikų, alkoholio ar medika-
mentų. Akimirksnio neatidumas dirbant su elektriniu įran-
kiu gali tapti sunkių sužalojimų priežastimi.
 Visada dirbkite su asmens apsaugos priemonėmis ir 
apsauginiais akiniais. Naudojant asmens apsaugos prie-
mones, pvz., respiratorių ar apsauginę kaukę, neslystan-
čius batus, apsauginį šalmą, klausos apsaugos priemones 
ir kt., rekomenduojamas atitinkamai pagal naudojamą 
elektrinį įrankį, sumažėja rizika susižeisti.
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 226  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

 Lietuviškai | 227
Bosch Power Tools
1 609 92A 14R | (3.2.15)
 Saugokitės, kad elektrinio įrankio neįjungtumėte atsi-
tiktinai. Prieš prijungdami elektrinį įrankį prie elektros 
tinklo ir/arba akumuliatoriaus, prieš pakeldami ar neš-
dami įsitikinkite, kad jis yra išjungtas. Jeigu nešdami 
elektrinį įrankį pirštą laikysite ant jungiklio arba prietaisą 
įjungsite į elektros tinklą, kai jungiklis yra įjungtas, gali įvyk-
ti nelaimingas atsitikimas.
 Prieš įjungdami elektrinį įrankį pašalinkite reguliavimo 
įrankius arba veržlinius raktus. Prietaiso besisukančioje 
dalyje esantis įrankis ar raktas gali sužaloti.
 Stenkitės, kad kūnas visada būtų normalioje padėtyje. 
Dirbdami stovėkite saugiai ir visada išlaikykite pusiau-
svyrą. Tvirtai stovėdami ir gerai išlaikydami pusiausvyrą 
galėsite geriau kontroliuoti elektrinį įrankį netikėtose situa-
cijose.
 Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite plačių drabužių 
ir papuošalų. Saugokite plaukus, drabužius ir pirštines 
nuo besisukančių elektrinio įrankio dalių. Laisvus dra-
bužius, papuošalus bei ilgus plaukus gali įtraukti besisu-
kančios dalys.
 Jei yra numatyta galimybė prijungti dulkių nusiurbimo 
ar surinkimo įrenginius, visada įsitikinkite, ar jie yra 
prijungti ir ar tinkamai naudojami. Naudojant dulkių nu-
siurbimo įrenginius sumažėja kenksmingas dulkių povei-
kis.
Rūpestinga elektrinių įrankių priežiūra ir naudojimas
 Neperkraukite prietaiso. Naudokite jūsų darbui tinka-
mą elektrinį įrankį. Su tinkamu elektriniu įrankiu jūs dirb-
site geriau ir saugiau, jei neviršysite nurodyto galingumo.
 Nenaudokite elektrinio įrankio su sugedusiu jungikliu. 
Elektrinis įrankis, kurio nebegalima įjungti ar išjungti, yra 
pavojingas ir jį reikia remontuoti.
 Prieš reguliuodami prietaisą, keisdami darbo įrankius 
ar prieš valydami prietaisą, iš elektros tinklo lizdo iš-
traukite kištuką ir/arba išimkite akumuliatorių. Ši at-
sargumo priemonė apsaugos jus nuo netikėto elektrinio 
įrankio įsijungimo.
 Nenaudojamą elektrinį įrankį sandėliuokite vaikams ir 
nemokantiems juo naudotis asmenims neprieinamoje 
vietoje. Elektriniai įrankiai yra pavojingi, kai juos naudoja 
nepatyrę asmenys.
 Rūpestingai prižiūrėkite elektrinį įrankį. Patikrinkite, 


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   57


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет