Uk Оригінальна інструкція з експлуатації kk


Nusiurbimo adapterio montavimas (žr. pav. B)жүктеу 9.58 Mb.
Pdf просмотр
бет54/57
Дата27.03.2017
өлшемі9.58 Mb.
1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   57

Nusiurbimo adapterio montavimas (žr. pav. B)
Nusiurbimo adapterį 26 papildomai pritvirtinkite tvirtinamuo-
ju varžtu 25 prie pagrindo plokštės 6.
Prie nusiurbimo adapterio 26 galima prijungti 35 mm skers-
mens nusiurbimo žarną.
 Nemontuokite nusiurbimo adapterio, jeigu neprijung-
tas išorinis nusiurbimo įtaisas. Priešingu atveju gali užsi-
kimšti nusiurbimo kanalas.
 Neprijunkite prie nusiurbimo adapterio jokio dulkių 
maišo. Priešingu atveju gali užsikimšti nusiurbimo siste-
ma.
Siekiant užtikrinti optimalų nusiurbimą, reikia periodiškai iš-
valyti nusiurbimo adapterį 26.
Išorinis dulkių nusiurbimas
Sujunkite nusiurbimo žarną 27 su dulkių siurbliu (papildoma 
įranga). Apžvalgą, kaip prijungti prie įvairių dulkių siurblių, ra-
site šios instrukcijos gale.
Dulkių siurblys turi būti pritaikytas apdirbamo ruošinio pjuve-
noms, drožlėms ir dulkėms nusiurbti.
Sveikatai ypač pavojingoms, vėžį sukeliančioms, sausoms 
dulkėms nusiurbti būtina naudoti specialų dulkių siurblį.
Naudojimas
Veikimo režimai
 Prieš atlikdami bet kokius prietaiso aptarnavimo dar-
bus išimkite akumuliatorių.
Pjūvio gylio nustatymas (žr. pav. C)
 Nustatykite pjovimo gylį pagal ruošinio storį. Pjūklas 
ruošinio apačioje turi išlįsti šiek tiek mažiau nei per vieną 
pjūklo danties aukštį.
Atleiskite įveržimo svirtelę 29. Jeigu norite nustatyti mažesnį 
pjovimo gylį, tai atitraukite pjūklą nuo pagrindo plokštės 6
jeigu norite nustatyti didesnį pjovimo gylį, tai paspauskite pjū-
klą link pagrindo plokštės 6. Nustatykite pageidaujamą pjovi-
mo gylį pagal pjovimo gylio skalę. Vėl užspauskite įveržimo 
svirtelę 29.
Įveržimo svirtelės 29 spaudimo jėgą galima papildomai sure-
guliuoti. Tuo tikslu įveržimo svirtelę 29 nusukite, perstatykite 
ją ne mažiau kaip 30° laipsnių prieš laikrodžio rodyklę pasuk-
toje padėtyje ir vėl priveržkite.
Pjovimo kampo nustatymas
Patogiausia dirbti paguldžius elektrinį prietaisą ant priekinės 
apsauginio gaubto pusės 4.
Atlaisvinkite sparnuotąjį varžtą 11. Paverskite pjūklą į šoną. 
Nustatykite pageidaujamą pjovimo kampą skalėje 13. Tvirtai 
užveržkite sparnuotąjį varžtą 11.
Nuoroda: pjaunant kampu, pjūvio gylis yra mažesnis nei nu-
statytas pjūvio gylio skalėje 28.
Pjūvio linijos žymės
Žymė 0° 9 rodo pjūklo disko padėtį pjaunant stačiu kampu. 
Žymė 45° 10 rodo pjūklo disko padėtį pjaunant 45° kampu.
45°


45°
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 231  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

232 | Lietuviškai 
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Bosch Power Tools
Kad pjūvis būtų tikslus, diskinį pjūklą pridėkite prie ruošinio, 
kaip pavaizduota paveikslėlyje. Prieš pradedant pjauti, ge-
riausia atlikti bandomąjį pjūvį.
Paruošimas naudoti
Akumuliatoriaus įdėjimas
 Naudokite tik originalius Bosch ličio jonų akumuliato-
rius, kurių įtampa atitinka Jūsų elektrinio prietaiso fir-
minėje lentelėje nurodytą įtampą. Naudojant kitokius 
akumuliatorius iškyla pavojus susižeisti arba sukelti gaisrą.
Įkrautą akumuliatorių 3 įstumkite iš priekio į elektrinio įrankio 
kojelę. Visiškai įstumkite akumuliatorių į kojelę, kol nebesima-
tys raudonos juostelės ir akumuliatorius gerai užsifiksuos.
Įjungimas ir išjungimas
Norėdami elektrinį elektrinį įrankį įjungtipirmiausia pa-
spauskite įjungimo blokatorių 1o po to paspauskite įjungi-
mo-išjungimo jungiklį 2 ir laikykite jį paspaustą.
Norėdami išjungti elektrinį įrankį, atleiskite įjungimo-išjungi-
mo jungiklį 
2.
Nuoroda: dėl saugumo įjungimo-išjungimo jungiklio 2 užfik-
suoti negalima, dirbant su įrankiu jis visada turi būti laikomas 
nuspaustas.
Kad tausotumėte energiją, elektrinį įrankį įjunkite tik tada, kai 
naudosite.
Inercinis stabdys
Integruotas inercinis stabdys sutrumpina pjūklo disko suki-
mąsi iš inercijos išjungus elektrinį įrankį.
Apsauga nuo visiškos iškrovos
Celių apsaugos sistema „Electronic Cell Protection (ECP)“ 
saugo ličio jonų akumuliatorių nuo visiškos iškrovos. Kai aku-
muliatorius išsikrauna, apsauginis išjungiklis išjungia elektrinį 
įrankį, ir darbo įrankis nebesisuka.
Darbo patarimai
Saugokite pjūklo diskus nuo smūgių ir sutrenkimų.
Elektrinį prietaisą tolygia ir nedidele pastūma stumkite pjovi-
mo kryptimi. Per didelė pastūma labai sutrumpina darbo įran-
kių eksploatavimo laiką ir gali pakenkti elektriniam prietaisui.
Pjovimo našumas ir kokybė labai priklauso nuo pjūklo disko 
būklės ir jo dantų formos. Todėl naudokite tik aštrius ir tik ap-
dirbamam ruošiniui pritaikytus pjūklus.
Medienos pjovimas
Tinkamą pjūklo diską reikia pasirinkti pagal medžio rūšį, koky-
bę ir pagal tai, ar bus pjaunama išilgine ar skersine kryptimi.
Pjaunant išilgai eglės medieną, susidaro ilgos, spiralės formos 
drožlės.
Buko ir ąžuolo dulkės labai kenkia sveikatai, todėl šiuos ruoši-
nius pjaukite tik su dulkių nusiurbimo įranga.
Pjovimas su lygiagrečiąja atrama (žr. pav. D)
Su lygiagrečiąją atrama 8 galima tiksliai pjauti išilgai ruošinio 
krašto arba išpjauti vienodo pločio juostas.
Pjovimas su pagalbine kreipiamąja (žr. pav. E)
Norėdami apdirbti didelį ruošinį ar pjauti tiesiai, prie ruošinio 
kaip pagalbinę kreipiamąją galite pritvirtinti lentą ar juostą ir 
stumti diskinį pjūklą su pagrindo plokšte palei pagalbinę krei-
piamąją.
Pjovimas su kreipiamąja juosta (žr. pav. G)
Su kreipiamąja juosta 33 galite atlikti tiesius pjūvius ypač tiks-
liai.
Nuoroda: Kreipiamąją juostą 33 naudokite tik pjaudami sta-
čiu kampu. Pjaudami įstrižai, galite pažeisti kreipiamąją juos-
tą 33.
Laikantysis sluoksnis neleidžia kreipiamajai juostai nuslysti ir 
saugo ruošinio paviršių. Dėl specialios kreipiamosios juostos 
dangos elektrinis prietaisas ja lengvai slysta.
Uždėkite diskinį pjūklą tiesiai ant kreipiamosios juostos 33
Pritvirtinkite kreipiamąją juostą 33 ant ruošinio specialia tvir-
tinimo įranga, pvz., spaustuvais, kad kreipiamosios juostos 
33 siauroji dalis būtų nukreipta į pjūklo diską.
Kreipiamoji juosta 33 neturi išsikišti į pjaunamą ruošinio 
pusę.
Įjunkite elektrinį prietaisą ir stumkite jį tolygiai ir lengvai pjovi-
mo kryptimi.
Jungiamuoju elementu 34 galite sujungti dvi kreipiamąsias 
juostas. Jos suveržiamos keturiais jungiamajame elemente 
esančiais varžtais.
Nuorodos, kaip optimaliai elgtis su akumuliatoriumi
Saugokite akumuliatorių nuo drėgmės ir vandens.
Akumuliatorių sandėliuokite tik nuo –20 °C iki 50 °C tempe-
ratūroje. Pvz., nepalikite akumuliatoriaus vasarą automobily-
je.
Akumuliatoriaus ventiliacines angas valykite minkštu, švariu ir 
sausu teptuku.
Pastebimas įkrauto akumuliatoriaus veikimo laiko sutrumpėji-
mas rodo, kad akumuliatorius susidėvėjo ir jį reikia pakeisti.
Vadovaukitės pateiktomis nuorodomis dėl prietaiso ir akumu-
liatoriaus šalinimo.
Priežiūra ir servisas
Priežiūra ir valymas
 Prieš atliekant bet kokius prietaiso priežiūros darbus 
(atliekant techninę priežiūrą ar keičiant įrankį ir t.t.), o 
taip pat transportuojant ir sandėliuojant prietaisą, bū-
tina iš jo išimti akumuliatorių. Priešingu atveju galite su-
sižeisti, netyčia nuspaudę įjungimo-išjungimo jungiklį.
 Reguliariai valykite elektrinį įrankį ir ventiliacines an-
gas jo korpuse, tuomet galėsite dirbti kokybiškai ir sau-
giai.
Slankusis apsauginis gaubtas turi laisvai judėti ir savaime už-
sidaryti. Todėl slankųjį apsauginį gaubtą ir aplink jį esančias 
dalis reguliariai valykite. Dulkes ir pjuvenas išpūskite su-
spaustu oru arba išvalykite teptuku.
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 232  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

 Lietuviškai | 233
Bosch Power Tools
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Specialiu sluoksniu nepadengtus pjūklus galima apsaugoti 
nuo korozijos užtepus ploną sluoksnį alyvos, kurios sudėtyje 
nėra rūgščių. Prieš naudodami pjūklą alyvą nuvalykite, prie-
šingu atveju ant medienos atsiras dėmių.
Sakų ir klijų liekanos ant pjūklo disko kenkia pjūvio kokybei. 
Todėl iškart po naudojimo pjūklo diską nuvalykite.
Klientų aptarnavimo skyrius ir naudotojų konsul-
tavimo tarnyba
Ieškant informacijos ir užsakant atsargines dalis būtina nuro-
dyti dešimtženklį gaminio užsakymo numerį.
Klientų aptarnavimo skyriuje gausite atsakymus į klausimus, 
susijusius su jūsų gaminio remontu, technine priežiūra bei at-
sarginėmis dalimis. Detalius brėžinius ir informaciją apie at-
sargines dalis rasite čia:
www.bosch-pt.com
Bosch naudotojų konsultavimo tarnybos specialistai mielai at-
sakys į klausimus apie mūsų gaminius ir papildomą įrangą.
Lietuva
Bosch įrankių servisas
Informacijos tarnyba: (037) 713350
ļrankių remontas: (037) 713352
Faksas: (037) 713354
El. paštas: service-pt@lv.bosch.com
Transportavimas
Kartu pateikiamų ličio jonų akumuliatorių gabenimui taikomos 
pavojingų krovinių gabenimą reglamentuojančių įstatymų 
nuostatos. Naudotojui akumuliatorius gabenti keliais leidžia-
ma be jokių apribojimų.
Jei siunčiant pasitelkiami tretieji asmenys (pvz., oro transpor-
tas, ekspedijavimo įmonė), būtina atsižvelgti į pakuotei ir žen-
klinimui taikomus ypatingus reikalavimus. Būtina, kad ren-
giant siuntą dalyvautų pavojingų krovinių gabenimo specialis-
tas.
Siųskite tik tokius akumuliatorius, kurių nepažeistas korpu-
sas. Apklijuokite kontaktus ir supakuokite akumuliatorių taip, 
kad jis pakuotėje nejudėtų.
Taip pat laikykitės ir esamų papildomų nacionalinių taisyklių.
Šalinimas
Elektriniai įrankiai, akumuliatoriai, papildoma įranga 
ir pakuotės turi būti ekologiškai utilizuojami.
Elektrinių įrankių, akumuliatorių bei baterijų nemeskite į buiti-
nių atliekų konteinerius!
Tik ES šalims:
Pagal Europos direktyvą 2012/19/ES, nau-
doti nebetinkami elektriniai įrankiai ir, pagal 
Europos direktyvą 2006/66/EB, pažeisti ir 
išeikvoti akumuliatoriai bei baterijos turi būti 
surenkami atskirai ir perdirbami aplinkai ne-
kenksmingu būdu.
Akumuliatoriai ir baterijos
Ličio jonų:
Prašome laikytis skyriuje „Transporta-
vimas“, psl. 233 pateiktų nuorodų.
Galimi pakeitimai.
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 233  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

234
 
|
 عربي
 
1 609 92A 14R | (3.2.15) 
Bosch Power Tools
لقنلا
 داوملا نوناق ماكحلأ ةبكبملا مويثيللا تانويإ مكابم عضخت
 یلي مكابملا لقنر موقي نأ مدختسملل حمسي .ةبيطخلا
  .ةيفاضإ طوبش ةيأر ديقتلا نود تاقبطلا
 
 يوجلا نحشلا :لاثم( بخآ فبط قيبط ني اهلاسرإ متي امدني
 فيلغتلا ددصر ةصاخ طوبشر ديقتلا بجوتي ،)نحش ةكبش وأ
 داوملا لقنر صصختم بيبخ ةراشتسا عغبني .ميلعتلاو
 عف اهلاسرإ بوغبملا ةعطقلا بيضحتر بغبي امدني ةبيطخلا
.ةلاحلا هذه
 بجحا .ميلس اهلكيه ناك نإ طقف مكابملا لسرا
 كبحتي لا ثيحر مكبملا فلغو تاقصلار ةحوتفملا تاسملاملا
  .دبطلا عف
 
.تدجو نإ ةيفاضلإا ةينطولا ماكحلأا ةايابم اضيأ یجبي
ةيئابرهكلا ةدعلا نم صلختلا
 عراوتلاو مكبملاو ةيئاربهكلا ةدعلا نم صلختلا بجي
 تايافنلا قيبط ني ةئيبلار ةفصنم ةقيبطر فيلغتلاو
.عينصتلا ةدايلإ ةلراقلا
 تايافنلا عف تايراطبلا/مكابملاو ةيئاربهكلا ددعلا مبت لا
!ةيلزنملا
:طقف يبورولأا داحتلاا لودل
 ددصر 
2012/19/EU
 عرورولأا هيجوتلا بسح
 ،ةميدقلا ةينوبتكللااو ةيئاربهكلا ةزهجلأا
 بيغلا ةيئاربهكلا ددعلا عمج متي نأ بجي
 عرورولأا هيجوتلا بسحو ،لامعتسلال ةحلاص
/مكابملا عمج متي نأ بجي 
2006/66/EC
 دابفنا یلي ةكلهتسملا وأ ةفلاتلا تايراطبلا
 ني ةئيبلار ةفصنم ةقيبطر اهنم صلختلا متيل
.بيودتلا قيبط
:تايراطبلا/مكارملا
  :مويثيللا تانويإ
 
 ةبقف عف تاظحلاملا ةايابم یجبي
.
234 
ةحفصلا ،”لقنلا“
 
.تلايدعتلا لاخدإ قحب ظفتحن

عربي 
|
 
235
Bosch Power Tools 
1 609 92A 14R | (3.2.15)
ءافطلإاو ليغشتلا
 لفق لاوأ سبكي ةيئاربهكلا ةدعلا ليغشت لجأ نم
 
2
 ءافطلإاو ليغشتلا حاتفم كلذ دعب طغضي مث 
1
 ليغشتلا
.اًطوغضم هءاقرإ یلي ظفاحيو
.
2
 ءافطلإاو ليغشتلا حاتفم كبتي ،ةيئاربهكلا ةدعلا ءافطلإ
 بابسلأ 
2
 ءافطلإاو ليغشتلا حاتفم تيبثت نكمي لا :ةظحلام
 ةبتف لاوط هطغض متي نأ بجي لر ،ناملأار ةقلعتم
.ليغشتلا
 لجأ نم ،اهمدختست امدني طقف ةيئاربهكلا ةدعلا لغش
.ةقاطلا بيفوت
نارودلا ءاهنإ حباكم
 قحلالا نارودلا ةدم بصقي بكبملا نارودلا ءاهنإ لمابف نإ
.ةيئاربهكلا ةدعلا ءافطإ دعر
قيمعلا غيرفتلا ةيقاو
 قيمعلا غيبفتلا نم مويثيللا تانويإ مكبم ةياقو  ّمت دقل
 ةدعلا ءافطإ  ّمتي .”
(ECP)
 ةينوبتكللاا ايلاخلا ةيقاو“ ةطساور
 نل :مكبملا غبفي امدني ةيئاقو ةنراق ةطساور ةيئاربهكلا
.ذئدني لغشلا ةدي كبحتت
لغش تاظحلام
.تاقبطلاو تامدصلا نم راشنملا لاصن ةياقو عغبني
 یلإ فيفخ عفدرو مظتنم لكشر ةيئاربهكلا ةدعلا هجو
 ةدم نم بصقي ماملأا یلإ عفدلا طبف نإ .عطقلا هاجتا
.ةيئاربهكلا ةدعلا بضي دقو اًبيثك لغشلا ةدي ةيحلاص
 لكشرو ةلاحر بيبك لكشر عطقلا ةدوجو بشنلا ةردق قلعتت
 راشنملا لاصن مادختسا عغبني كلذل ،راشنملا لصن نانسأ
.طقف اهتجلاعم بوغبملا ةداملل ةمئلاملاو ةداحلا
بشخلا رشن
 ةدوجرو بشخلا عونر مئلاملا راشنملا لصن رايتخا قلعتي
 وأ ةيلوطلا عوطقلا ءابجإ بولطملا نم ناك نإو بشخلا
.ةيضبعلا
 ةراشنلا نيربشلا بشخ عف ةيلوطلا عوطقلا ني جتنت
.لكشلا ةينوزلحلا
 عغبني كلذل ،ةحصلار ربضلا ةديدش طولبلاو نازلا ةببغأ نإ
.ةببغلأل ةطفاش عم لاصتلاار طقف لمعلا
)
D
 ةروصلا عجارت( يزاوتلا دصم عم رشنلا
 راسم یلي ةقيقدلا عوطقلا ءابجإر 
8
 يزاوتلا دصم حمسي
.ةيواستملا طوطخلا عطقر وأ لغشلا ةعطق ةفاح
)
E
 ةروصلا عجارت( دعاسم دصم عم رشنلا
 فاوحلا صقل وأ ةبيبكلا لغشلا عطق صق لجأ نم
 دصمك ةضراي وأ عبشخ حول تبثت نأ كنكمي ةميقتسملا
 ةطساور يبئادلا راشنملا هجوتل ،لغشلا ةعطق یلي دياسم
.دياسملا دصملا راسم یلي ةدياقلا ةحيفص
)
G
 ةروصلا عجارت( هيجوتلا ةكس عم رشنلا
 عوطقلا ذفنت نأ 
33
 هيجوتلا ةكسر ةناعتسلاار كنكمي
.ةميقتسملا
 ةمئاقلا اياوزلا صقل 
33
 هيجوتلا ةكس مدختسا :ةظحلام
 بطشلا اياوز صق دني 
33
 هيجوتلا ةكس فلتت دق .طقف
.ةلئاملا
 حطس نوصتو هيجوتلا ةكس قلازنا ةقزلالا ةقبطلا عنمت
 قلازإر هيجوتلا ةكس ءاسكإ ةقبط حمست .لغشلا ةدام
.ةلوهسر ةيئاربهكلا ةدعلا
 تبث .ةبشابم 
33
 هيجوتلا ةكس یلي يبئادلا راشنملا زكر
 )لاثم ةمزلم( ةمئلام دش تازيهجت ةطساور 
33
 هيجوتلا ةكس
 هيجوتلا ةكسر ةعيفبلا قاسلا لدت ثيحر لغشلا ةعطق یلي
.راشنملا لصن وحن 
33
 لغشلا ةعطق بناج نع 
33
 هيجوتلا ةكس ذبنت نأ زوجي لا
.هرشن بوغرملا
 وحن فيفخ عفدرو ماظتنار اههجوو ةيئاربهكلا ةدعلا لغش
.عطقلا هاجتا
 .
34
 لصولا ةعطق ةطساور نيتنثا هيجوت عتكس لصو نكمي
 ةعطق عف ةدوجوملا ةعررلأا بلاوللا ةطساور امهطرر متي
.لصولا
ةيلاثم ةقيرطب مكرملا ةلماعمل تاظحلام
.ءاملاو ةروطبلا نم مكبملا محا
 یتحو 
– 20 °C
 نير عقي يرابح لاجم نمض طقف مكبملا نزخ
.لاثم فيصلا لصف عف ةرايسلا عف مكبملا كبتت لا .
50 °C
 ةطساور یبخلأ ةبتف نم مكبملار ةيوهتلا قوقش فظن
.ةفاجو ةفيظنو ةيبط ةاشبف
 یلإ ،نحشلا دعر حوضور بصقأ ليغشت ةيحلاص ةبتف لدتو
.هلادبتسا بجوت هنأو كلهتسا دق مكبملا نأ
.ددعلا نم صلختلا ددصر تاظحلاملا یيابت
ةمدخلاو ةنايصلا
فيظنتلاو ةنايصلا

 
 يأ ءارجإ لبق ةيئابرهكلا ةدعلا نع مكرملا عزنا
 لادبتسا ،ةنايصلا :لاًثم( ةيئابرهكلا ةدعلاب ليدعت
 بطخ لكشتي .اهنزخ وأ اهلقن دنع اًضيأو )..خلإو ددعلا
 ءافطلإاو ليغشتلا حاتفم یلي طغضلا دني حوبجر ةراصلإا
.دوصقم بيغ لكشر

 
 قوقشو ةيئابرهكلا ةدعلا ةفاظن ىلع اًمئاد ظفاح
.نمآو ديج لكشب لمعلل ةيوهتلا
 ةقلاطر ةكبحلل لاًراق حجبتملا ةياقولا ءاطغ نوكي نأ بجي
 ةظفاحملا عغبني كلذل ،اًمئاد هسفن ءاقلت نم قلاغلإلو
 .اًمئاد حجبتملا ةياقولا ءاطغ لوح ام لاجم ةفاظن یلي
 وأ طوغضملا ءاوهلار خفنلا للاخ نم ةراشنلاو رابغلا لزأ
.ةاشبف ةطساور
 أدصلار ئدبلا نم ةيلطم بيغلا راشنملا لاصن ةياقو نكمي
 حسما .ضومحلا نم علاخلا تيزلا نم ةقيقر ةقبط ةطساور
.عقبلار بشخلا خستي دقف لاإو لغشلار ئدبلا لبق تيزلا
 یلإ يدؤت راشنملا لاصن یلي ءابغلاو جنتابلا اياقر نإ
 دعر اًروف راشنملا لصن فيظنت عغبني كلذل ،ةئيدبلا عوطقلا
.لامعتسلاا
مادختسلاا ةروشمو نئابزلا ةمدخ
 زابط ةحئلا بسح بشعلا بتابملار فنصلا مقر بكذ یجبي
 دنيو ةراشتسلاا دني يروبض لكشر ةيئاربهكلا ةدعلا
.رايغلا عطق تايبلط لاسرإ
 ةنايصو حيلصت ددصر مكتلئسأ ىلي نئارزلا ةمدخ زكبم بيجي
 موسبلا ىلي بثعي .رايغلا عطق صخي امر اضيأو جتنملا
:عقومر رايغلا عطق ني تامولعملا ىليو ةددمملا
 
www.bosch-pt.com
 
 ةكبشر مادختسلاا ةروشم ةقبف روبس عياود نم نوكيس
.اهعراوتو انتاجتنم ني ةلئسلأا صوصخر مكدياست نأ شور
 نامضلا رومأر قّلعتي امر صتخملا بجاتلا یلإ هجوتلا یجبي
.رايغلا عطق نيمأتو حيلصتلاو

236
 
|
 عربي
 
1 609 92A 14R | (3.2.15) 
Bosch Power Tools

 
 
16
 اًيلخاد فاوحلا عسادسلا طربلا حاتفم ةطساور دش
 نأ یلي .

 نارودلا هاجتار هلتفر ماكحإر 
22
 دشلا بلول
 ديلا دش ةوق قفاوي امم ،بتم نتوين 
9 – 6
 دشلا مزي غلبي
 
23
 ةملاعلار ةيئزج طوطخ ثلاث وأ ةرود 
¼
 اهيلإ فاضي
.
4
 ةياقولا ءاطغ یلي
ةراشنلا/رابغلا طفش

 
.ةيئابرهكلا ةدعلاب ليدعت يأ ءارجإ لبق مكرملا عزنا

 
 یلي يوتحي يذلا ءلاطلاك داوملا ضعر ةببغأ نإ
 دق ،نداعملاو تازلفلاو بشخلا عاونأ ضعرو ،صاصبلا
 ةببغلأا قاشنتسا وأ ةسملام نإ .ةحصلار ةبضم نوكت
 یلإ وأ/و ةيساسحلا ةدئاز لعف دودر یلإ يدؤي دق
 یدل وأ مدختسملا یدل ةيسفنتلا يراجملا ضابمأ
  .ناكملا نم ةربقم یلي نيدجاوتملا صاخشلأا
 
 اهنأر نازلاو طولبلا ةببغأك ،ةنيعملا ةببغلأا ضعر ببتعت
 ةيفاضلإا داوملا عم لاصتلاار اميس لاو ،ناطبسلل ةببسم
 ةظفاحلا داوملا ،كيموبكلا ضماح حلم( بشخلا ةجلاعمل
 یلي يوتحت عتلا داوملا ةجلاعم متي نأ زوجي .)بشخلل
 نود طقف نيصصختملا لامعلا لبق نم سوتسبسلأا
.مهبيغ

 
 لامعتسا عغبني ،ةيلاي رابغ طفش ةجرد یلإ لصوتلل
 بشخلل 
GAS 50 M/GAS 50/GAS 25
 ةيئاوخلا ةطفاشلا
 ةيندعملا تازلفلا ةببغأ وأ/و بشخلل 
GAS 50 MS
 وأ
.هذه ةيئاربهكلا ةدعلا عم

 
.ديج لكشر لغشلا ناكم ةيوهت یلي ظفاح

 
.
P2
 حشبملا ةئفر سفنتلل ةياقو عانق ءادترار حصني
 بوغبملا داوملل ةبسنلار مكدلر عف ةيراسلا ماكحلأا یيابت
.اهتجلاعم
)
B
 ةروصلا عجارت( ةئياهملا طفشلا ةلصو بيكرت
 
25
 تيبثتلا بلول ةطساور 
26
 ةئياهملا طفشلا ةلصو تبث
.
6
 ةدياقلا ةحيفص یلي
 
 طفش موطبخ 
26
 ةئياهملا طفشلا ةلصور طربي نأ نكمي
.مم 
35
 غلبي بطقر

 
 طبر متي مل نإ ةئياهملا طفشلا ةلصو بيكرت زوجي لا
.طفشلا ةانق دسنت دقف لاإو .ةيجراخ ةطفاش

 
 لاإو .ةئياهملا طفشلا ةلصوب رابغلا سيك لصو زوجي لا
.طفشلا ماظن دسني دقف
 مظتنم لكشر 
26
 ةئياهملا طفشلا ةلصو فيظنت عغبني
.ةيلاثم طفش ةيلمي نيمأتل
يجراخلا طفشلا
 .)عراوتلا نم( ةيئاوخ رابغ ةطفاشر 
27
 طفشلا موطبخ طررا
 ةيئاوخ رابغ تاطفاشر لصولل علامجإ ضبي یلي بثعي
.ةسابكلا هذه ةياهنر ةفلتخم
 ةدام عم لامعتسلال ةيئاوخلا رابغلا ةطفاش حلصت نأ بجي
.اهتجلاعم بوغبملا لغشلا
 ةببغلأا طفش دني ةصاخ ةيئاوخ رابغ ةطفاش مدختسا
.فافجلا ةديدشلا وأ ناطبسلل ةببسملا وأ ةحصلار ةبضملا
ليغشتلا
ليغشتلا عاونأ

 
.ةيئابرهكلا ةدعلاب ليدعت يأ ءارجإ لبق مكرملا عزنا
)
C
 ةروصلا عجارت( عطقلا قمع طبض

 
 نأ عغبني .لغشلا ةعطق نخث عم عطقلا قمع مئلا
 نسلا عافترا ني لغشلا ةعطق تحت هتيؤر نكمي ام لقي
.لماكلا
 بحسي بيغص عطق قمي یلي لوصحلل .
29
 دشلا عارذ لح
 بيبك عطق قمي یلإ لصوتلل ،
6
 ةدياقلا ةحيفص ني راشنملا
 سايقملا طبضا .
6
 ةدياقلا ةحيفص هاجتار راشنملا طغضي
 دشلا عارذ دش ديأ .عطقلا قمي سايقم یلي بوغبملا
.ماكحإر 
29
 دشلا عارذ كف .
29
 دشلا عارذ دش ةوق طبض ةدايإ نكمي
 رادقمر اهمبر دعر ماكحإر اهطرر ديأ مث كلذ لجأ نم 
29
.ةياسلا براقي نارود هاجتا سكعر لقلأا یلي ةجرد 
30
ةلئاملا بطشلا اياوز طبض
 
4
 ةياقولا ءاطغ ةهج یلي ةيئاربهكلا ةدعلا نكر لضفي
.ةيهبجلا
 طبضا .بناجلل راشنملا بلقا .
11
 حنجملا بلوللا لح
 بلوللا دش مكحأ .
13
 سايقملا یلي بوغبملا ساقملا
.كلذ دعر 
11
 حنجملا
 قمي نوكي ةلئاملا بطشلا عوطق ءابجإ دني :ةظحلام
 قمي سايقم یلي اهيلإ راشملا ةميقلا نم بغصأ عطقلا
.
28
 عطقلا
عطاقملا ميلعت
45°


45°
 ءابجإ دني راشنملا لصن زكبم یلإ 
9
 

 عطقلا ةملاي بيشت
 یلإ 
10
 
45°
 عطقلا ةملاي بيشت .ةيوازلا ةمئاقلا عوطقلا
.
45°
 اهردق ةيوازر عوطقلا ءابجإ دني راشنملا لصن زكبم
 عف كلذ بهظي امك لغشلا ةعطق یلي يبئادلا راشنملا زكر
 ءابجإ لضفي .قيقد عطق طخ یلي لوصحلا لجأ نم ،ةروصلا
.عبيبجت بشن
ليغشتلا ءدب
مكرملا بيكرت

 
 ةيلصلأا شوب مويثيل تانويإ مكارم طقف مدختسا
 دق .ةيئابرهكلا كتدع زارط ةتفلا یلع روكذملا دهجلاب
 یلإو تاراصلإا یلإ مكابملا نم اهبيغ مادختسا يدؤي
.قئابحلا بوشن بطخ
 ةدعلا ةدياق لخاد یلإ نوحشملا 
3
 مكبملا عفدا
 ةدياقلا لخاد یلإ مكبملا طغضا .ماملأا نم ةيئاربهكلا
 لافقإ دح یلإو بمحلأا طخلا ةيؤر مدي دح یلإ لماك لكشر
.نمآ لكشر مكبملا

عربي 
|
 
237
Bosch Power Tools 
1 609 92A 14R | (3.2.15)
:
(2006/42/EC)
 یدل ةينفلا قارولأا
 
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9, 
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Helmut Heinzelmann 
Head of Product Certification 
PT/ETM9
Henk Becker 
Executive Vice President 
Engineering
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division 
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY 
Leinfelden, 03.02.2015


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   57


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет